Tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần bánh kẹo hải châu

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Më §Çu §Êt n-íc ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ®æi míi ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®· vµ ®ang cã nhiÒu ®æi thay ®¸ng kÓ ®Ó phï hîp víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tiÕn tíi héi nhËp víi kinh tÕ thÕ giíi. Cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn ®ã, h¬n lóc nµo hÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ®-îc diÔn ra trªn quy m« lín víi chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. Nh-ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Çy c¬ héi vµ th¸ch thøc nµy, kh«ng ph¶i bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. C¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n lín vµ rñi ro cao. Sù c¹nh tranh, ganh ®ua, giµnh giËt chiÕm lÜnh thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt vµ gay g¾t h¬n. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp lu«n muèn t×m ®-îc ph-¬ng ph¸p ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm víi sè l-îng nhiÒu, chÊt l-îng cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nh-ng ®Ó thùc hiÖn ®-îc môc tiªu nµy th× kh«ng ph¶i lµ dÔ nhÊt lµ khi ViÖt Nam võa míi trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp n-íc ta ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu c«ng ty lín rÊt næi tiÕng trªn thÕ giíi vµ víi uy tÝn l©u n¨m. Do vËy, môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cµng trë nªn quan träng vµ còng hÕt søc khã kh¨n mµ ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo vµ mét trong sè ®ã lµ c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét c«ng ty lín cña ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo n-íc ta. MÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty lµ b¸nh, kÑo, gia vÞ vµ n-íc uèng cã cån. Do ®ã, khi thÞ tr-êng cña ViÖt Nam më cöa C«ng ty sÏ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do ph¶i canh tranh víi nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty næi tiÕng cña n-íc ngoµi víi mÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i phong phó vµ ®a d¹ng víi chÊt l-îng cao. Nh-ng dï gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n nh- vËy C«ng ty vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Lîi nhuËn hµng n¨m cña C«ng ty vÉn t¨ng. Trong C«ng ty môc tiªu t¨ng tr-ëng lîi nhuËn lu«n lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nãng báng. Do vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u em ®· nhËn thøc h¬n n÷a vÒ tÇm quan träng cña lîi nhuËn ®èi víi mét doanh nghiÖp. Nªn sau khi ®-îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS. TrÇn C«ng B¶y vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 to¸n tµi vô cña C«ng ty em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu t¨ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u” lµm ®Ò tµi viÕt luËn v¨n cña m×nh. Bµi viÕt nµy cña em gåm 3 phÇn chÝnh: - PhÇn I: Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. - PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. - PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. MÆc dï em ®· hÕt søc cè g¾ng vµ nhËn ®-îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn C«ng B¶y vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n tµi vô trong c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u nh-ng do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn trong b¸o c¸o ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt kh«ng ®¸ng cã. Do vËy, em rÊt mong cã sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c c« chó t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô trong C«ng ty ®Ó bµi b¸o c¸o nµy cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh hÝnh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u 1. Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u tiÒn th©n lµ nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 16/11/1964 do Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp nhÑ ra quyÕt ®Þnh sè 305/Q§BT t¸ch ban kiÕn thiÕt c¬ b¶n ra khái nhµ m¸y miÕn Hoµng Mai, thµnh lËp ban KiÕn thiÕt vµ chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®¸nh dÊu sù ra ®êi cho nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u. §-îc sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Trung Quèc tõ hai tØnh Th-îng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u (nªn cã tªn lµ H¶i Ch©u), ngµy 2/9/1965, Bé C«ng nghiÖp nhÑ thay mÆt Nhµ n-íc chÝnh thøc c¾t b¨ng kh¸nh thµnh Nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Theo quyÕt ®Þnh sè 1355 NN-TCCB/Q§ nagµy 29/9/1994 cña Bé tr-ëng Bé NN & CNTP, Nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®-îc bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 3656/Q§/BNN-TCCB ngµy 22/10/2004 cña Bé tr-ëng Bé NN&PTNT vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Ngµy 30/12/2004 C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· tæ chøc ®¹i héi cæ ®«ng vµ chÝnh thøc ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty mÝa ®-êng I- Bé NN&PTNT. Tªn giao dÞch trong n-íc: C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u Tªn giao dÞch quèc tÕ: H¶i Ch©u Cofectionary stock company Trô së chÝnh t¹i: 15 phè M¹c ThÞ B-ëi- Q. Hai Bµ Tr-ng- Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.8624826 Fax: 8621520 Sæ ®¨ng ký kinh doanh: 10013-DNNN Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu: - S¶n xuÊt b¸nh, kÑo, chocolate, gia vÞ vµ chÕ biÕn c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c; s¶n xuÊt n-íc uèng cã cån vµ kh«ng cån. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - S¶n xuÊt in Ên c¸c lo¹i bao b× thùc phÈm; kinh doanh c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. - DÞch vô th-¬ng m¹i tæng hîp; cho thuª v¨n phßng nhµ x-ëng. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu gåm: B¸nh quy, b¸nh kem xèp, kÑo, bét canh, b¸nh mÒn, chocolate. 1.2. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng sau ®ã lµ héi ®ång qu¶n trÞ mµ ®øng ®Çu lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, bªn d-íi lµ ban kiÓm so¸t råi ®Õn c¸c phßng ban chøc n¨ng.(xem phô lôc s¬ ®å 01) - §¹i Héi ®ång cæ ®«ng: bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. -Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cña C«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty ngoµi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn §¹i héi cæ ®«ng. - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ: lµ ng-êi lËp ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chiô tr¸ch nhiÖm tr-íc §¹i héi cæ ®«ng vÒ viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng. - Tæng gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®¹i diÖn cña C«ng ty tr-íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ tr-íc ph¸p luËt cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh, ®Çu tcña c«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ. - Ban kiÓm so¸t: thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty, kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty, th-êng xuyªn th«ng b¸o víi Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: ®-îc tæ chøc theo yÒu cÇu cña qu¶n lý kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m ®èc, cã nhiÖm vô tham m-u cho Ban gi¸m ®èc ®Ó ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ®-îc liªn tôc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo tõng lÜnh vùc theo m« h×nh trùc tuyÕn, tËp trung. Theo ®ã toµn bé mäi c«ng viÖc cña h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng KÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty. Ngoµi ra mçi chi nh¸nh, xÝ nghiÖp ®Òu bè trÝ mét nh©n viªn kÕ to¸n víi chøc n¨ng h¹ch to¸n ban ®Çu c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ®Þnh kú göi c¸c chøng tõ thu nhËp, kiÓm tra vÒ phßng KÕ to¸n tµi vô. Phßng KÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty cã 08 ng-êi: 01 kÕ to¸n tr-ëng, 01 phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n tæng hîp, 01 thñ quü vµ 05 kÕ to¸n th¸nh phÇn. ( xem phô lôc s¬ ®å 02) 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u 2. T×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. 2.1.Mét sè chØ tiªu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. B¶ng 01: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Chªnh lÖch Sè tiÒn Doanh thu b¸n hµng 192.058.000 C¸c kho¶n gi¶m trõ 7.329.000 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Lîi nhuËn gép 212.397.000 20.339.000 8.098.000 % 10.6 769.000 10.5 184.729.000 204.299.000 19.570.000 10.6 168.034.600 185.678.200 17.643.600 10.5 16.694.400 18.620.800 1.926.400 11.5 531.000 587.000 56.000 10.5 5. Chi phÝ tµi chÝnh 2.109.000 2.330.000 221.000 10.5 6. Chi phÝ b¸n hµng 6.231.400 6.840.700 609.300 9.8 7. Chi phÝ qu¶n lý 4.137.600 4.552.300 414.700 10 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 4.747.400 5.484.800 737.400 15,5 9. Thu nhËp kh¸c 748.000 831.000 83.000 11,1 10. Chi phÝ kh¸c 241.000 267.000 26.000 10,8 11. Lîi nhuËn kh¸c 507.000 564.000 57.000 11,2 12.Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 5.254.400 6.048.800 794.400 15,1 13.ThuÕTNDN ph¶i nép 1.473.500 1.697.500 224.000 15.2 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 3.780.900 4.351.300 570.400 15.1 4. Doanh thu tµi chÝnh Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 2006 ®¹t kh¸ cao: 212.397.000 ngh×n ®ång v-ît so víi n¨m 2005 vÒ l-îng lµ 20.339.000 ngh×n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ång, tøc lµ t¨ng 10,6%. Doanh thu thuÇn n¨m 2006 còng t¨ng ®¹t 204.299.000 ngh×n ®ång tøc lµ t¨ng vÒ l-îng so víi n¨m 2005 lµ 19.570.000 ngh×n ®ång t-¬ng ®-¬ng víi 10,6% cho thÊy quy m« cña c«ng ty ngµy cµng më réng vµ C«ng ty còng ®ang ®¸p øng tèt nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Bªn c¹nh viÖc t¨ng doanh thu th× c¸c kho¶n gi¶m trõ cña C«ng ty còng t¨ng nh-ng chØ t¨ng lªn cã 10,5% tøc lµ tõ 7.329.000 ngh×n ®ång n¨m 2005 lªn 8.098.000 ngh×n ®ång n¨m 2006 chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong tæng doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty ®iÒu nµy cho thÊy mÆc dï quy m« vµ thÞ tr-êng cña C«ng ty t¨ng nhanh nh-ng chÊt l-îng hµng ho¸ s¶n phÈm cña C«ng ty vÉn lu«n ®-îc ®¶m b¶o do vËy l-îng hµng ho¸ s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i ®· ®-îc gi¶m tèi ®a. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ mét nh©n tè quan träng, cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn lîi nhuËn cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt v× nã cã quan hÖ ng-îc chiÒu víi lîi nhuËn cña c«ng ty. Trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng ®æi th× khi gi¸ vèn cña hµng ho¸ cµng cao th× lîi nhuËn cña c«ng ty cµng thÊp. Nh- b¶ng trªn th× ta thÊy gi¸ vèn cña C«ng ty n¨m 2006 ®¹t møc 185.678.200 ngh×n ®ång t¨ng thªm 17.643.600 ngh×n ®ång so víi n¨m 2005 tøc lµ t¨ng 10,5% tõ c¸c con sè ®ã cho thÊy c«ng ty ®· biÕt c¸ch sö dông vèn kh¸ hiÖu qu¶ nh-ng gi¸ vèn cña c¸c hµng ho¸ cña C«ng ty vÉn kh¸ cao chiÕm kho¶ng trªn 80% doanh thu. V× vËy, C«ng ty lªn tÝch cùc cã thªm nhiÒu biÖn ph¸p gióp h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó lîi nhuËn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng cao. Lîi nhuËn gép cña C«ng ty n¨m 2006 ®¹t 18.620.800 ngh×n ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 lµ 1.926.400 ngh×n ®ång, t-¬ng øng víi 11,5%. Nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn lîi nhuËn gép cña c«ng ty n¨m 2006 l¹i t¨ng cao thÕ lµ do doanh thu thuÇn cña C«ng ty t¨ng cao. VÒ c¸c kho¶n nh- chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng lµ c¸c chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Trong n¨m 2006 chi phÝ vÒ b¸n hµng lµ 6.840.700 ngh×n ®ång cßn chi phÝ qu¶n lý lµ 4.552.300 ngh×n ®ång ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 nh-ng thÊp ®Òu d-íi 10%. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· cã thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm so¸t chi phÝ ®Ó gi¶m tèi thiÓu l-îng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. C«ng ty ngoµi thu nhËp tõ ho¹t ®éng cßn cã thªm thu nhËp tõ ho¹t ®ång tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh- thu tõ viÖc cho thuª kho b·i…. Thu nhËp tõ ho¹t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2006 ®¹t 587.000 ngh×n ®ång t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 10,5% nh-ng chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty l¹i t¨ng cao t¨ng 10,5% ë møc 2.330.000 ngh×n ®ång. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do l·i vay cña C«ng ty n¨m 2006 t¨ng cao h¬n n¨m 2005 do C«ng ty ®ang ®Çu t- më réng s¶n xuÊt vµ ®æi míi nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nªn kho¶n vay Ng©n hµng t¨ng cao. Do thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng cao h¬n phÇn chi phÝ mµ C«ng ty ®· bá ra lªn phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty còng t¨ng cao. N¨m 2006 lîi nhuËn sau cña C«ng ty ®¹t 4.351.300 ngh×n ®ång t¨ng h¬n n¨m 2005 lµ 570.400 ngh×n ®ång chiÕm 15,1%. 2.2. Ph©n tÝch c¸c kho¶n môc chi phÝ t¹i C«ng ty 2.2.1. Ph©n tÝch c¸c chi phÝ trùc tiÕp B¶ng 02: B¶ng ph©n tÝch c¸c chi phÝ trùc tiÕp §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Stt Chi tiÕt 1 2 Tæng Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Bét m× §-êng S÷a Muèi C¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c Chi phÝ nh©n viªn trùc tiÕp L-¬ng Kinh phÝ c«ng ®oµn BHXH BHYT Chi phÝ s¶n xuÊt chung 3 4 N¨m 2005 Sè tiÒn % 168.034.600 100 121.546.508 72.33 28.103.420 16.72 25.973.507 15.46 18.790.620 11.18 35.928.750 21.38 12.750.211 7.59 24.971.350 14.86 20.984.328 12.49 419.687 0.25 3.147.649 1.87 419.687 0.25 21.516.742 12.80 N¨m 2006 Sè tiÒn % 185.678.200 100 135.450.821 72.95 32.982.064 17.76 26.486.972 14.26 20.173.510 10.86 40.795.300 21.97 15.012.975 8.09 27.416.230 14.77 23.038.849 12.41 460.777 0.25 3.455.827 1.86 460.777 0.25 22.811.149 12.29 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 17.643.600 10.5 13.904.313 11.44 4.878.644 17.36 513.465 1.98 1.382.890 7.36 4.866.550 13.55 2.262.764 17.75 2.444.880 9.79 2.054.521 9.79 41.090 9.79 308.179 9.79 41.090 9.79 1.294.407 6.02 Qua b¶ng trªn ta thÊy gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 lµ 185.678.200 ngh×n ®ång t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 10,5% trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín nhÊt. Ta thÊy møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trªn 1 ®ång doanh thu n¨m 2005 lµ 0.63 ®ång cßn n¨m 2006 lµ 0,64 ®ång tøc lµ t¨ng 0,01 ®ång so víi n¨m 2005 cßn møc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trªn 1 ®ång doanh thu cña 2 n¨m 2005 vµ 2006 ®Òu lµ 0,13 ®ång. Tèc ®é t¨ng doanh thu lµ 1,11 lÇn trong khi tèc ®é t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chØ ®¹t 1,02 lÇn vµ chi phÝ nh©n viªn trùc tiÕp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØ cã 1 lÇn. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm gióp h¹ gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn. 2.2.2. Chi phÝ b¸n hµng B¶ng 03: Chi phÝ b¸n hµng §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Stt Chi tiÕt 1 2 Tæng Chi phÝ nh©n viªn L-¬ng Kinh phÝ c«ng ®oµn BHXH BHYT 3 Thuª cöa hµng 4 Chi phÝ qu¶ng c¸o 5 Hoa hång ®¹i lý 6 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 7 KhÊu hao TSC§ 8 Chi phÝ thuÕ vµ lÖ phÝ 9 Chi phÝ mua ngoµi 10 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn N¨m 2005 Sè tiÒn % 6.231.400 100 2.027.074 32.53 1.703.423 27.34 34.069 0.55 255.513 4.10 34.069 0.55 975.214 15.65 1.099.842 17.65 1.534.678 24.63 34.896 0.56 266.081 4.27 144.568 2.32 132.975 2.13 16.072 0.26 N¨m 2006 Sè tiÒn % 6.840.700 100 2.167.135 31.68 1.821.121 26.62 36.423 0.53 273.168 3.99 36.423 0.53 1.119.507 16.37 1.302.634 19.04 1.549.875 22.66 39.647 0.58 309.197 4.52 179.375 2.62 152.179 2.22 21.151 0.31 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 609.300 9.78 140.061 6.91 117.698 6.91 2.354 6.91 17.655 6.91 2.354 6.91 144.293 14.80 202.792 18.44 15.197 0.99 4.751 13.61 43.116 16.20 34.807 24.08 19.204 14.44 5.079 31.60 Qua b¶ng tæng hîp chi phÝ b¸n hµng trªn ta thÊy chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 2006 ®¹t ë møc 6.840.700 ngh×n ®ång t¨ng h¬n n¨m 2005 lµ 609.300 ngh×n ®ång ®¹t 9,78% trong ®ã chi phÝ vÒ hoa hång ®¹i lý lµ t-¬ng ®èi cao do C«ng ty cã trªn 300 ®¹i lý trªn c¶ n-íc. Ta còng cã thÓ nhËn thÊy møc chi phÝ b¸n hµng trªn 1 ®ång doanh thu cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi thÊp chØ ®¹t 0,032 ®ång vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng chi phÝ b¸n hµng lµ 1.01 lÇn thÊp h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu lµ 1,11 lÇn chøng tá C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ chÆt chÏ h¬n. 2.2.3. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp B¶ng 04: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Stt 1 2 Chi tiÕt Tæng Chi phÝ nh©n viªn L-¬ng Kinh phÝ c«ng ®oµn BHXH BHYT N¨m 2005 Sè tiÒn % 4.137.600 100 1.294.655 31.29 1.087.945 26.29 21.759 0.53 163.192 3.94 21.759 0.53 9 N¨m 2006 Sè tiÒn % 4.552.300 100 1.398.467 30.72 1.175.182 25.82 23.504 0.52 176.277 3.87 23.504 0.52 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 414.700 10.02 103.812 8.02 87.237 8.02 1.745 8.02 13.085 8.02 1.745 8.02 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 4 5 6 7 Chi phÝ dông cô, ®å dïng KhÊu hao TSC§ Chi phÝ thuÕ vµ lÖ phÝ Chi phÝ mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 152.264 361.212 51.720 1.786.616 491.133 3.68 8.73 1.25 43.18 11.87 162.062 479.357 93.777 1.918.794 499.843 3.56 10.53 2.06 42.15 10.98 9.798 118.145 42.057 132.178 8.710 6.43 32.71 81.32 7.40 1.77 So s¸nh gi÷a 2 n¨m cho thÊy chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty ®· t¨ng 10,02 % lÇn l-ît lµ 4.137.600 ngh×n ®ång vµ 4.552.300 ngh×n ®ång. Nh×n chung møc t¨ng nµy kh«ng cao, ®i s©u vµo tõng kho¶n môc chi phÝ th× ta thÊy kho¶n chi phÝ nh©n viªn chiÕm tû träng t-¬ng ®èi cao kho¶ng 31% trong tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh-ng møc t¨ng chØ cã 8,02 %. Bªn c¹nh ®ã 2 kho¶n chi phÝ mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c chiÕm tû träng lín trong chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty. Do ®ã, C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p h¹ thÊp 2 kho¶n chi phÝ nµy ®Ó h¹ thÊp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, t¨ng lîi nhuËn. 2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n vµ nguån vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. B¶ng 05: B¶ng ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu Tµi s¶n A.Tµi s¶n l-u ®éng & ®Çu t- ng¨n h¹n I. TiÒn II. C¸c kho¶n ph¶i thu III. Hµng tån kho IV. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c B. Tµi s¶n cè ®Þnh & ®Çu tdµi h¹n I. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u hÝnh II. §Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n II. Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c B. Nguån vèn chñ së h÷u N¨m 2005 Sè tiÒn % 118.357.000 N¨m 2006 Sè tiÒn % 100 121.835.000 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 100 3478 2.94 71.820.500 58.95 -1.975.100 -2.68 6.68 7.853.000 10.93 2.923.000 59.29 17.769.000 24.08 46.805.000 63.43 4.291.600 5.82 19.057.000 26.53 42.153.000 58.69 2.757.500 3.84 1.288.000 -4.652.000 -1.534.100 7.25 -9.94 -35.75 44.561.400 37.65 50.014.500 41.05 5.453.100 12.24 32.240.000 72.35 12.321.400 27.65 35.724.000 71.43 14.290.500 28.57 3.484.000 1.969.100 10.81 15.98 118.357.000 100 121.835.000 100 70.287.000 59.39 70.093.000 57.53 54.563.000 77.63 54.317.000 76.19 13.713.000 19.51 15.776.000 22.13 3.478.000 -194.000 -246.000 2.063.000 2.94 -0.28 -0.45 15.04 0 3.672.000 0 7.64 73.795.600 62.35 4.930.000 2.011.000 2.86 48.070.000 40.61 10 0 0 51.742.000 42.47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.1. C¬ cÊu vÒ tµi s¶n. Theo b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, ta thÊy gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2006 t¨ng lªn ®¹t 121.835.000 ngh×n ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 vÒ sè l-îng lµ 3.478.000 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi 2,94%. Trong ®ã tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n gi¶m xuèng chØ cßn 71.820.500 ngh×n ®ång tøc lµ gi¶m 2,68% so víi n¨m 2005 cßn kho¶n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n cña C«ng ty n¨m 2006 l¹i t¨ng lªn ®¹t 50.014.500 ngh×n ®ång tøc lµ t¨ng h¬n n¨m 2005 lµ 5.453.100 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi 12,24%. ViÖc kho¶n tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n cña C«ng ty cã t¨ng lªn ®«i chót lµ do C«ng ty hiÖn nay ®ang tËp trung mua míi mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh- b¸nh cao cÊp, kÑo, bét canh cao cÊp víi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt nh× n-íc ta hiÖn nay. Vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty còng t¨ng lªn ®¹t 7.853.000 ngh×n ®ång víi tû lÖ kho¶ng h¬n 80% lµ tiÒn göi ng©n hµng. §iÒu nµy lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c còng t¨ng lªn tíi 19.057.000 ngh×n ®ång víi tû lÖ trªn 15% lµ c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®ang bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn t-¬ng ®èi lín lµm cho kh¶ n¨ng sö dông vèn cña C«ng ty ch-a ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. L-îng hµng tån kho cña C«ng ty n¨m 2006 cã gi¶m so víi n¨m 2005 chØ cßn ®¹t 42.153.000 ngh×n ®ång tøc lµ gi¶m so víi n¨m 2005 lµ 4.652.000 ngh×n ®ång chiÕm 9,94%. §iÒu nµy cho ta thÊy r»ng C«ng ty ®· tæ chøc tèt kh©u tiªu thu hµng ho¸ s¶n xuÊt ra vµ ®-a ®-îc nhiÒu hµng ho¸ ®Õn tay cña kh¸ch hµng h¬n. 2.3. 2. C¬ cÊu nguån vèn. Trong n¨m 2006 c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty cã thay ®æi mét c¸ch râ rÖt so víi n¨m 2005 víi c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ gi¶m xuèng chØ cßn 70.093.000 ngh×n ®ång tøc lµ gi¶m xuèng 194.000 ngh×n ®ång so víi n¨m 2005. Sè l-îng gi¶m tuy kh«ng nhiÒu nh-ng nã còng lµ mét sù cè g¾ng rÊt lín v× hiÖn t¹i C«ng ty ®ang rÊt cÇn vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh mua s¾m thªm nhiÒu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. VÕ nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty n¨m 2006 còng t¨ng m¹nh ®¹t 51.742.000 ngh×n ®ång cßn n¨m 2005 chØ cã 48.070.000 ngh×n ®ång tøc lµ t¨ng thªm 3.672.000 ngh×n ®ång so víi n¨m 2005 chiÕm 7,64%. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy sè nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty cã gi¶m ®ång thêi nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty t¨ng cao. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c qu¶n lý vèn vµ kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn cña C«ng ty ®ang ngµy mét tèt h¬n lªn nhiÒu. 2.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. B¶ng 06: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång Stt C¸c chØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Chªnh lÖch Sè tiÒn % 1. Doanh thu thuÇn 184.729.000 204.299.000 19.570.000 10,6 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 168.034.600 185.678.200 17.643.600 10,5 3. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 5.254.400 6.048.800 794.400 15,1 4. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN 3.780.900 4.351.300 570.400 15,1 5. Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n 106.482.597 115.640.103 9.157.506 8,6 6. Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 42.361.832 47.667.052 5.305.220 12,5 7. Tû suÊt lîi nhuËn / Doanh thu thuÇn 2,05 2,13 0,08 8. Tû suÊt lîi nhuËn / Vèn KD b×nh qu©n 4,93 5,23 0,3 9. Tû suÊt lîi nhuËn / Vèn CSH b×nh 12,4 12,69 0,29 2.25 2,34 0,09 qu©n 10 Tû suÊt lîi nhuËn / Gi¸ vèn hµng b¸n So s¸nh gi÷a 2 n¨m ta thÊy n¨m 2006 tû suÊt gi÷a lîi nhuËn trªn gi¸ vèn hµng b¸n cao h¬n n¨m 2005 lµ 0,09% cã nghÜa lµ 100 ®ång gi¸ vèn hµng b¸n míi chØ t¹o ra 0,09 ®ång lîi nhuËn. Cho thÊy ®©y lµ mét tû lÖ t-¬ng ®èi thÊp nªn C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p h¹ thÊp gi¸ vèn hµng b¸n h¬n n÷a. Cßn tû suÊt gi÷a lîi nhuËn trªn doanh thu thuÇn còng ch-a cao n¨m 2005 lµ 2,05 % vµ n¨m 2006 lµ 2,13% tøc lµ t¨ng cã 0,08%. Tû suÊt nµy t¨ng Ýt nh- vËy lµ do gi¸ vèn hµng b¸n cßn cao nªn nÕu muèn t¨ng tû suÊt nµy lªn th× cÇn h¹ thÊp gi¸ vèn hµng b¸n xuèng. Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng vèn KD b×nh qu©n vµ tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn CSH b×nh qu©n ®Òu t¨ng lªn gÇn 0,3%. §iÒu nµy cho thÊy vèn kinh doanh cña C«ng ty sö dông ch-a cã hiÖu qu¶ cao cßn tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn CSH b×nh qu©n lµ mét chØ tiªu quan träng ®Ó c¸c nhµ ®Çu t- quyÕt ®Þnh cã lªn ®Çu t- vèn vµo c«ng ty hay kh«ng nh-ng ë C«ng ty tû lÖ t¨ng tr-ëng cña tû lÖ nµy còng kh«ng cao. Do ®ã, C«ng ty 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n ®Ó lµm t¨ng 2 tû suÊt nµy v× chØ khi 2 tû suÊt nµy t¨ng lªn th× C«ng ty míi thu hót thªm ®-îc nhiÒu nhµ ®Çu t- bá vèn vµo C«ng ty ®Çu t- h¬n n÷a. PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty 3.1.1. ¦u ®iÓm C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· cã nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt b¸nh kÑo nªn s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng biÕt ®Õn tõ l©u. S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi h¬n 120 chñng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau víi nhiÒu mÉu m· vµ kiÓu d¸ng ®Ñp m¾t vµ víi møc gi¸ phï hîp víi tói tiÒn cña nhiÒu ®èi t-îng kh¸c hµng kh¸c nhau. M¹ng l-íi tiªu thô cña C«ng ty tr¶i dµi kh¾p c¶ n-íc víi h¬n 300 ®¹i lý trong ®ã cã c¸c ®¹i lý lín t¹i Hµ Néi, §µ N½ng, TP Hå ChÝ Minh C«ng ty cã nhiÒu c«ng nh©n viªn l©u n¨m giµu kinh nghiÖm vµ mét ®éi ngò c¸n bé trÎ, n¨ng ®éng, nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc cã tr×nh ®é cao trong ®ã cã tíi h¬n 25% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 20% kü s- kü thuËt vµ trªn 50% tèt nghiÖp PTTH vµ ®· ®-îc ®µo t¹o tr-íc khi vµo lµm viÖc. Trong n¨m C«ng ty còng cö nhiÒu c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh»m n©ng cao tr×nh ®é vµ tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 3.1.2. Nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i Khã kh¨n chñ yÕu vµ lín nhÊt cña C«ng ty ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ vèn. Th¸ng 12/2004 C«ng ty b¾t ®Çu cæ phÇn ho¸ do ®ã vèn cña C«ng ty kh«ng ®-îc cÊp trªn cÊp xuèng n÷a mµ ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm do ®ã vµo thêi ®iÓm ®ã C«ng ty bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nguån vèn vay cña ng©n hµng. HiÖn nay n-íc ta ®· lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO do ®ã nÒn kinh tÕ ®ang më cöa m¹nh mÏ chÝnh v× vËy C«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo ë trong n-íc mµ cßn ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín vµ næi tiÕng trªn thÕ giíi lªn thÞ phÇn cña C«ng ty ®ang bÞ gi¶m sót. Nguån nguyªn liÖu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nhËp khÈu cña n-íc ngoµi lªn gi¸ c¶ bÞ phô thuéc nhiÒu vµo sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ cña thÞ tr-êng thÕ giíi - HiÖn t-îng hµng gi¶, hµng nh¸i ®ang lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i víi C«ng ty. C¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo gia c«ng hay b¸nh kÑo Trung Quèc nh¸i mÉu m· s¶n phÈm cña C«ng ty khiÕn cho doanh sè s¶n phÈm cña C«ng ty còng bÞ ¶nh h-ëng kh«ng Ýt. 3.2. Mét sè biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn 3.2.1. Gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ lµ mét nh©n tè quan träng t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. Khi gi¶m ®-îc chi phÝ nghÜa lµ C«ng ty sÏ h¹ thÊp gÝa thµnh s¶n phÈm vµ khi h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm th× sÏ lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng cao. §Ó t¨ng cao ®ùoc lîi nhuËn th× C«ng ty cÇn ph¶i: - TËn dông tèi ®a trang thiÕt bÞ ®Ó gi¶m thêi gian chÕt cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång thêi ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµm t¨ng n¨ng suÊt h¹ chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. - Nghiªn cøu t×m kiÕm nguyªn vËt liÖu thay thÕ ®Ó h¹ gi¸ thµnh cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ®èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu kh«ng thÓ thay thÕ ®-îc th× t×m kiÕm nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu ë trong n-íc nh-ng vÉn ®¸p øng ®-îc chÊt l-îng nh»m h¹ gi¸ thµnh v× hiÖn nay C«ng ty ®ang phô thuéc vµo nguån nguyªn liÖu nhËp khÈu rÊt nhiÒu. - Qu¶n lý nh©n lùc, s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng hîp lý ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.2.2. N©ng cao chÊt l-îng , ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ®Ó t¨ng doanh thu. Trong thêi ®¹i ngµy nay khi c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo chµn ngËp thÞ tr-êng th× mét s¶n phÈm muèn b¸n ®-îc nhiÒu th× b¾t buéc ph¶i ngon vµ cã chÊt l-îng b¶o ®¶m. V× vËy, chÊt l-îng lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng nÕu mét doanh nghiÖp muèn t¨ng l-îng s¶n phÈm b¸n ra ®Ó t¨ng doanh thu. §Ó lµm ®-îc nh- vËy th× 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty cÇn ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Ó b¶o ®¶m nguyªn liÖu nhËn vµo s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ ®ång thêi còng ph¶i t¨ng c-êng kiÓm tra, kiÓm so¸t kh©u ®Çu ra cña s¶n phÈm tr-íc khi ®-a s¶n phÈm ra thÞ tr-êng ph¶i lu«n ®¶m b¶o lµ kh«ng cã s¶n phÈm nµo kh«ng d¹p chÊt l-îng cã thÓ ®ùoc b¸n ra thÞ tr-êng. Ngoµi viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng cña c¸c s¶n phÈm b¸n ra thÞ tr-êng th× ®Ó t¨ng doanh thu b¸n hµng C«ng ty cßn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p thóc ®Èy tiªu thô hµng ho¸ nh- qu¶ng c¸o trªn b¸o, ®µi hay Internet…nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm míi ph¶i tÝch cùc giíi thiÖu ®Õn víi kh¸c hµng ®Ó hä biÕt vÒ nh÷ng s¶n phÈm míi cña C«ng ty th× míi cã thÓ t¨ng s¶n l-îng b¸o ra vµ t¨ng doanh thu b¸n hµng ®-îc. 3.2.3. T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn hiÖu qu¶. Tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ vÒ tµi chÝnh ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nh-ng ®Ó qu¶n lý vµ n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông vèn trong doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp nµy cÇn ph¶i: - Qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c tµi s¶n hiÖn cã trong c«ng ty vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Thùc hiÖn khÊu hao tµi s¶n mét c¸ch hîp lý, ph¶i ®¶m b¶o thu håi ®Çy ®ñ, kÞp thêi vèn kh«ng ®Ó cho tµi s¶n ch-a thu håi hÕt vèn ®· l¹c hËu hoÆc qu¸ cò n¨ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi l¹i ®-îc vèn g©y thÊt tho¸t vèn cña c«ng ty. - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp mét c¸ch gän nhÑ, tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t trong néi bé c«ng ty chÆt chÏ ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn . - ¸p dông chÕ ®é th-ëng ph¹t c«ng b»ng ®èi víi ng-êi lao ®éng. Lµm tèt viÖc nµy sÏ gióp c«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vµ cßn khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n trong c«ng viÖc mµ l¹i g¾n bã víi c«ng ty h¬n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Lîi nhuËn thùc sù gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng trong tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ ®Æc biÕt nhÊt lµ trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn tèt th× ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸t tèt gióp t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng tr-ëng nã trong tõng n¨m. Trong hoµn c¶nh ®Êt n-íc ta ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ngµy nay th× lîi nhuËn l¹i cµng ngµy trë lªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Vµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ t¨ng lîi nhuËn cña mét doanh nghiÖp sÏ vÉn lu«n lµ mét chñ ®Ò bµn c¶i cña nhiÒu ng-êi. Tõ thùc tiÒn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· mét phÇn lý gi¶i cho em biÕt t¹i sao t¨ng tr-ëng lîi nhuËn l¹i lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña nhiÒu doanh nghiÖp vµ lµm thÕ nµo ®Ó mét doanh nghiÖp l¹i võa cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn cao mµ vÉn chÊp hµnh tèt ph¸p luËt. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em còng ®· m¹nh dan ®-a ra mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. Tuy nhiªn, do ch-a cã nhiÒu kinh nhiÖm thùc tÕ lªn c¸c biÖn ph¸p nµy cßn mang nÆng tÝnh lý thuyÕt. Do ®ã, ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®-îc c¸c biÖn ph¸p nµy cÇn ph¶i ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ h¬n n÷a vµ ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc vµ cè g¾ng rÊt nhiÒu cña toµn bé ban l·nh ®¹o còng nhc¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Do kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ lªn trong bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt kh«ng ®¸ng cã lªn em rÊt mong c¸c thÇy c« gãp ý ®Ó bµi viÕt nµy cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a cho em ®-îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy gi¸o TS. TrÇn C«ng B¶y vµ c¸c c« chó t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ 3 phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u. 1. Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u 3 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3 1.2. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u 4 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i 5 Ch©u PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh 6 kÑo H¶i Ch©u 2. T×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh 6 kÑo H¶i Ch©u 2.1. Mét sè chØ tiªu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn 6 b¸nh kÑo H¶i Ch©u trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 2.2. Ph©n tÝch c¸c kho¶n môc chi phÝ t¹i C«ng ty 8 2.2.1. Ph©n tÝch c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp 8 2.2.2. Chi phÝ b¸n hµng 9 2.2.3. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 9 2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n vµ nguån vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn 10 b¸nh kÑo H¶i Ch©u 2.3.1. C¬ cÊu vÒ tµi s¶n 10 2.3.2. C¬ cÊu nguån vèn 11 2.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i 12 Ch©u PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn b¸nh 13 kÑo H¶i Ch©u 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh lîi nhuËn t¹i c«ng ty 17 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1.1. ¦u ®iÓm 13 3.1.2. Nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i 13 3.2. Mét sè biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn 14 3.2.1. Gi¶m chi phÝ, h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm 14 3.2.2. N©ng cao chÊt l-îng, ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ®Ó t¨ng doanh 14 thu 3.2.3. T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn hiÖu qu¶ 15 KÕt luËn 16 Phô lôc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u §¹i Héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc XN Quy kem xèp Phßng Hµnh chÝnh b¶o vÖ XN B¸nh cao cÊp Phßng Kü thuËt XN Gia vÞ TP Phßng KÕ to¸n Tµi vô XN KÑo Chi nh¸nh Hµ Néi 19 Phßng §Çu t& XDCB Chi nh¸nh NghÖ An Phßng KÕ ho¹ch vËt t- Chi nh¸nh §µ N½ng Phßng Kinh doanh thÞ tr-êng Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2: M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Ch©u KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n quü tiÒn mÆt, tiÒn göi NH KÕ to¸n tiªu thô vµ c«ng nî KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH BHYT KPC§ 20 KÕ to¸n vËt liÖu KÕ to¸n TSC§ vµ CCDC
- Xem thêm -