Tài liệu Lợi nhuận và các biện pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cung ứng và dịc

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu Trong kinh doanh vèn lµ yÕu tè quan träng. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn, më réng quy m« kinh doanh th× ph¶i huy ®éng vèn ë nhiÒu nguån kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vèn ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh lµm gi¶m chi phÝ l-u th«ng vµ ®Èy nhanh qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt. V× vËy, vèn cã vai trß thóc ®Èy viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, ®Ó tån t¹i ph¶i thÝch øng vµ ph¸t triÓn víi thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ t×m cho m×nh mét môc tiªu lµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t lîi nhuËn cao víi chi phÝ bá ra nhá nhÊt. Lîi nhuËn lµ c¸i ®Ých cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ ®ßn b¶y, ®éng lùc ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Môc tiªu lîi nhuËn trë thµnh bµi to¸n khã khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i nghiªn cøu t×m tßi lµm sao lµm ra nhiÒu lîi nhuËn. Tuy nhiªn, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp l¹i cã nh÷ng c¸ch gi¶i kh¸c nhau vµ mçi c¸ch gi¶i chung quy l¹i sÏ chØ cã mét ®¸p ¸n duy nhÊt mét lµ doanh nghiÖp tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn, hai lµ sÏ bÞ ph¸ s¶n. ViÖc nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn sÏ gióp chóng ta, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ tµi chÝnh doanh nghiÖp cã mét c¸i nh×n toµn diÖn h¬n vÒ c¸c ho¹t ®éng nh- qu¶n trÞ kinh doanh vµ ®Æc biÖt lµ qu¶n trÞ tµi chÝnh sao cho ®ång vèn bá ra ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian qua, xung quanh vÊn ®Ò nµy cã rÊt nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp, nh-ng cho tíi nay vÉn cßn mét sè tån t¹i, ®ßi hái cÇn ph¶i tiÕp tôc t×m kiÕm ph-¬ng ph¸p hoµn thiÖn. Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cung øng vµ dÞch vô hµng kh«ng ViÖt Nam” lµm ®Ò thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. 1 Néi dung thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 ch-¬ng : Ch-¬ng I : C¬ së lý luËn chung vÒ lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ lîi nhuËn cña C«ng ty cung øng vµ dÞch vô hµng kh«ng ViÖt Nam . Ch-¬ng III : Nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ gi¶i ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty cung øng vµ dÞch vô hµng kh«ng ViÖt Nam. 2 Ch-¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn trongc¸c doanh nghiÖp I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng : 1. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn 1.1. Lîi nhuËn 1.1.1. Nguån gèc, b¶n chÊt cña lîi nhuËn - Trong c¸c môc tiªu ®Ò ra cña doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu, mµ doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn. V× lîi nhuËn lµ yÕu tè rÊt quan träng chi phèi sù ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng. Lîi nhuËn còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c nhµ kinh doanh tham gia vµo thÞ tr-êng ®Ó thu ®-îc møc lîi nhuËn cao nhÊt. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá tiÒn vèn ra ®Ó ®Çu t-, mua t- liÖu s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu, tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn, chi phÝ thuª ®Êt ®ai ... Do ®ã khi tiªu thô hµng ho¸, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o thu nhËp bï ®¾p ®-îc chi phÝ bá ra vµ cã lîi nhuËn ®Ó cã thÓ ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc më réng h¬n n÷a. - Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa träng th-¬ng : Lîi nhuËn chØ ra ®êi cïng víi sù ra ®êi cña tiÒn tÖ. V× häc thuyÕt cña tr-êng ph¸i träng th-¬ng lµ mét trong nh÷ng hÖ thèng t- t-ëng kinh tÕ ®Çu tiªn cña giai cÊp t- s¶n ra ®êi trong thêi kú tan r· cña ph-¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn sang ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n chñ nghÜa, chuyÓn tõ kinh tÕ gi¶n ®¬n sang kinh tÕ thÞ tr-êng. HÖ thèng kinh tÕ träng th-¬ng ®¸nh gi¸ cao vai trß cña tiÒn tÖ, coi tiÒn tÖ lµ tiªu chuÈn c¬ b¶n cña cña c¶i, lµ ph-¬ng tiÖn lµm t¨ng khèi l-îng tiÒn tÖ, hä coi tiÒn lµ tiªu chuÈn giµu cã, lµ ph-¬ng tiÖn l-u th«ng, cÊt tr÷ vµ lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó thu lîi nhuËn. 3 - Theo David Ricado : Lîi nhuËn lµ phÇn gi¸ trÞ thõa ra ngoµi tiÒn c«ng, gi¸ trÞ hµng ho¸ do ng-êi lao ®éng t¹o ra lu«n lín h¬n sè tiÒn c«ng hä ®-îc tr¶, phÇn chªnh lÖch ®ã chÝnh lµ lîi nhuËn. - Theo C¸c M¸c : Lîi nhuËn lµ sè tiÒn nhµ t- b¶n thu ®-îc nhiÒu h¬n so víi chi phÝ t- b¶n bá ra. - Theo Adam Smith : Lîi nhuËn lµ kho¶n khÊu trõ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ng-êi lao ®éng t¹o ra. §øng d-íi gãc ®é tµi chÝnh th× lîi nhuËn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó ®¹t ®-îc thu nhËp ®ã cho mét thêi kú. Víi kho¶n thu nhËp nµy doanh nghiÖp tiÕn hµnh bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh- : chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ qu¶n lý ... nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp diÔn b×nh th-êng. PhÇn thu nhËp cßn l¹i sau khi ®· bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ chÝnh lµ lîi nhuËn. Thùc chÊt lîi nhuËn ph¶n ¸nh phÇn gi¸ trÞ thÆng d- v-ît qu¸ phÇn gi¸ trÞ tÊt yÕu mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh- vËy ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc c«ng thøc tæng qu¸t cña lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp. Lîi nhuËn = Thu nhËp – Chi phÝ 1.1.2. Néi dung vÒ lîi nhuËn doanh nghiÖp - Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh: Lµ sè lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh th-êng xuyªn cña doanh nghiÖp vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. - Lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c: Lµ sè lîi nhuËn doanh nghiÖp cã thÓ thu ®-îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh hay ho¹t ®éng bÊt th-êng ë trong kú. 1.2. Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn lµ môc tiªu quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Vai trß quan träng cña lîi nhuËn ®-îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: 4 + Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp phÊn ®Êu c¶i tiÕn qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô lµm cho gi¸ thµnh hay chi phÝ h¹ thÊp th× lîi nhuËn sÏ t¨ng lªn. Ng-îc l¹i, nÕu gi¸ thµnh hay chi phÝ t¨ng lªn sÏ lµm cho lîi nhuËn bÞ gi¶m xuèng. V× vËy, lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Lîi nhuËn cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã lîi nhuËn cao lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lu«n ®-îc æn ®Þnh, t¨ng tr-ëng v÷ng ch¾c. + Lîi nhuËn cßn lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, lµ nguån vèn rÊt quan träng ®Ó ®Çu t- ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. + Lîi nhuËn lµ nguån tµi chÝnh ®Ó doanh nghiÖp lµm trßn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc nh-: nép thuÕ cho Nhµ n-íc, gãp phÇn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. + Doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã lîi nhuËn cao sÏ cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi s«ng vËt chÊt vµ tinh thÇn, ®¶m b¶o c¸c quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. §iÒu nµy khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ sù g¾n bã cña ng-êi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp. Nhê ®ã, n¨ng suÊt lao ®éng ®-îc n©ng cao, c¶i tiÕn kü thuËt, gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng : 2.1. Kh¸i niÖm vÒ Doanh nghiÖp : - Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã thÓ ®-îc hiÓu lµ mét tæ chøc kinh doanh nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. V× vËy, Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®-îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã t- c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng kinh doanh nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. - N-íc ta hiÖn nay cã c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp sau : 5 + Dùa vµo h×nh thøc së h÷u vÒ tµi s¶n vµ vèn cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh : Doanh nghiÖp Nhµ n-íc, doanh nghiÖp t- nh©n, C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi. + Dùa vµo môc ®Ých kinh doanh ®-îc chia thµnh 2 lo¹i: Mét lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng v× môc ®Ých kinh doanh kiÕm lîi (v× lîi nhuËn) Hai lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng Ých chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng chñ yÕu v× sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, ®êi sèng cña nh©n d©n. 2.2. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, do c¸c quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô, søc lao ®éng, vèn, th«ng tin ... ®-îc ph¸t triÓn rÊt m¹nh, nªn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp còng trë nªn hÕt søc phong phó. V× vËy, ë n-íc ta tån t¹i rÊt nhiÒu lo¹i h×nh kinh tÕ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau vµ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï cña doanh nghiÖp bao gåm : + ChiÕn l-îc ®Çu t-; nguån vèn ®Çu t- cho kinh doanh. + C¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ tù chñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chñ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh. + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lu«n chÞu sù t¸c ®éng, chi phèi mét c¸ch b×nh ®¼ng bëi c¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr-êng nh-: Quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh. + Kinh tÕ thÞ tr-êng võa lµ thêi c¬ võa lµ nguy c¬ ®èi víi mäi doanh nghiÖp. + Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o tr¹ng th¸i c©n b»ng tµi chÝnh. C¸c ho¹t ®éng trªn nh»m ®¹t tíi môc tiªu lîi nhuËn cao nhÊt, s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng t¨ng vµ ngµy mét ph¸t triÓn. II. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 6 Nh- trªn ®· nãi, lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ã chÝnh lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp thu ®-îc bao gåm lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn kh¸c. 1. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh: §©y lµ bé phËn lîi nhuËn chñ yÕu cña doanh nghiÖp thu ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô. §-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Lîi nhuËn;tõ ho¹t ®éng;kinh doanh = Doanh;thu thuÇn - Gi¸ thµnh toµn bé;cña s¶n phÈm hµng;ho¸ dÞch vô HoÆc cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng: Ln = Dt - Gv - Cn - Cq Trong ®ã: Ln: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh Dt: Doanh thu thuÇn Gv: Gi¸ vèn hµng b¸n Cb: Chi phÝ b¸n hµng Cq: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh: lµ sè lîi nhuËn tr-íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Doanh thu thuÇn: Lµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô trong kú sau khi ®· trõ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu lµ gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i chiÕt khÊu b¸n hµng, chiÕt khÊu thanh to¸n, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. + §èi víi ®¬n vÞ tÝnh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu thuÇn lµ doanh thu kh«ng bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. + §èi víi ®¬n vÞ tÝnh thuÕ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu thuÇn lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT (hay cßn gäi lµ doanh thu trong thuÕ). 7 - Gi¸ vèn hµng b¸n: ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô; cña doanh nghiÖp th-¬ng nghiÖp kinh doanh l-u chuyÓn hµng ho¸ lµ trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ b¸n ra. - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: c¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. + Chi phÝ b¸n hµng: lµ c¸c chi phÝ phôc vô cho viÖc b¸n hµng gåm chi phÝ nh©n viªn, chi phÝ vËt liÖu, ®å dïng, dông cô, khÊu hao, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c… + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lµ c¸c chi phÝ phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hµnh chÝnh vµ ®iÒu hµnh chung toµn doanh nghiÖp… 2. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu (nÕu cã). §-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Lîi nhuËn;tõ ho¹t ®éng;tµi chÝnh = Doanh thu;tõ ho¹t ®éng;tµi chÝnh ThuÕ;(nÕu cã) - Chi phÝ vÒ;ho¹t ®éng;tµi chÝnh Trong ®ã: * Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu vµ chi cã tÝnh chÊt nghiÖp vô tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-: lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tham gia gãp vèn liªn doanh liªn kÕt, lîi nhuËn vÒ ho¹t ®éng ®Çu t-, mua b¸n chøng kho¸n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, lîi nhuËn thu ®-îc tõ l·i tiÒn göi ng©n hµng, l·i cho vay, cho thuª tµi s¶n, lîi nhuËn vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- kh¸c… * Chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh gåm chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu tchøng kho¸n; chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh. 3. Lîi nhuËn kh¸c Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu kh¸c víi chi phÝ kh¸c vµ kho¶n thuÕ gi¸n thu (nÕu cã). Lîi nhuËn;kh¸c = Doanh thu;kh¸c - ThuÕ;(nÕu cã) - Chi phÝ;kh¸c 8 Trong ®ã: * Doanh thu kh¸c gåm cã c¸c kho¶n thu nh-: thu vÒ nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, cho thuª tµi chÝnh cè ®Þnh, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, thu tiÒn nép ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi nay ®ßi ®-îc… * Chi phÝ kh¸c gåm: chi phÝ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ… Nh- vËy, tæng hîp l¹i ta cã lîi nhuËn tr-íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Lîi nhuËn tr-íc;thuÕ thu nhËp;doanh nghiÖp = Lîi nhuËn;tõ ho¹t ®éng;kinh doanh + Lîi nhuËn;kh¸c Tõ ®ã, cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp nhsau: Lîi nhuËn;sau thuÕ Lîi nhuËn;tr-íc thuÕ = - ThuÕ thu nhËp;doanh nghiÖp III. c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn: Lîi nhuËn ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, song b¶n th©n nã ch-a nãi lªn ®-îc mèi quan hÖ gi÷a quy m« s¶n xuÊt, gi÷a sè l-îng vèn bá ra víi kÕt qu¶ kinh doanh thu ®-îc. V× vËy cÇn ®¸nh gi¸, xem xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu tû lÖ sau ®©y: 1.Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu: Tû suÊt;lîi nhuËn;doanh thu = Lỗi! x 100% ChØ tiªu nµy cho biÕt, khi thùc hiÖn mét ®ång doanh thu thuÇn th× doanh nghiÖp thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt n©ng cµng cao cµng tèt. Qua c«ng thøc trªn ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn t¨ng tû lÖ thuËn víi khèi l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm tiªu thô vµ tû lÖ nghÞch víi gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh- c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan kh¸c nh- chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh: Tû suÊt lîi nhuËn;vèn kinh doanh = Lỗi! x 100% 9 ChØ tiªu nµy cho thÊy mçi ®ång vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n tham gia vµo kinh doanh th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. (Vèn kinh doanh b×nh qu©n bao gåm: Vèn l-u ®éng b×nh qu©n + Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n). ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn râ nhÊt kÕt qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ th«ng qua tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh b×nh qu©n mµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, hîp lý ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh ®óng h-íng ®Çu t- tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, ®ång thêi ph¶i t¨ng nhanh vßng quay cña vèn l-u ®éng, thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm b»ng c¸c biÖn ph¸p hîp lý kh¸c nhau. 3. Tû suÊt lîi nhuËn trªn gi¸ thµnh: Tû suÊt;lîi nhuËn;gi¸ thµnh = Lỗi! x 100 ChØ tiªu nµy cho biÕt khi bá ra mét ®ång chi phÝ gi¸ thµnh th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt nµy cµng cao cµng tèt bëi môc tiªu cña mçi doanh nghiÖp lµ t¨ng lîi nhuËn vµ h¹ gi¸ thµnh. 4. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u Tû suÊt lîi nhuËn;vèn chñ së h÷u = Lỗi! x 100% ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn chñ së h÷u ®em vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. IV. C¸c biÖn ph¸p gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp: 1. Gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: - §Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp cÇn qu¶n lý tèt c¸c chi phÝ, phÊn ®Êu gi¶m gi¸ chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i: * Gi¶m tiªu hao vÒ nguyªn vËt liÖu: + §Ó tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cÇn gi¶m tû lÖ hao hôt gi¶m møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn ®-îc biÖn ph¸p nµy cÇn lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vËt liÖu nh- qu¶n lý chÆt chÏ trong qu¸ 10 tr×nh thu mua, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n ®Õn khi ®-a vµo s¶n xuÊt, cung øng nguyªn vËt liÖu phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt…Tõ ®ã gi¶m tû lÖ hao hôt xuèng møc thÊp nhÊt nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Tæ chøc tèt c«ng t¸c cung øng vËt t- cho phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cã thÓ cÊp vËt t- theo yªu cÇu s¶n xuÊt. + T¨ng c-êng kiÓm tra vµ x©y dùng c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, gi¶m møc thÊp nhÊt tû lÖ hao hôt nguyªn vËt liÖu. * PhÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng: T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ng-êi lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hay t¨ng sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong mét ®¬n vÞ thêi gian hoÆc gi¶m hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm. V× vËy, n¨ng suÊt lao ®éng phô thuéc vµo c¸c nh©n tè nh-: + §Çu t- ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó gi¶m møc tiªu hao m¸y mãc thiÕt bÞ; phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ lu«n cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cho ng-êi lao ®éng. + VËn dông triÖt ®Ó n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. * X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng. * Thùc hiÖn kho¸n c¸c kho¶n chi ®Õn tõng bé phËn, tõng kho¶n chi phÝ mét. 2. Lùa chän, huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶: - TÝch cùc huy ®éng c¸c nguån vèn chñ së h÷u (tøc nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp), gi¶m c¸c kho¶n vèn vay mµ kh«ng cã hiÖu qu¶, lùa chän ph-¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµm sao cho hîp lý. - Qu¶n lý tèt tµi chÝnh doanh nghiÖp: Huy ®éng vèn kÞp thêi, sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, tr¸nh ø ®äng vèn, thùc hiÖn ph©n phèi lîi nhuËn hîp lý ®Ó hµi hoµ lîi Ých doanh nghiÖp, Nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng. 11 3. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm (b¸n hµng): §©y lµ mét biÖn ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §i ®«i víi c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. doanh nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p ®Èy nhanh tèc ®é vµ tiªu thô s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn tèt ph-¬ng h-íng nµy nh»m gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn th× doanh nghiÖp cÇn cã mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy nhanh c¶ hai qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Muèn vËy ®Çu tiªn ph¶i: * N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm v× chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô lµ møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung cÊp phï hîp víi môc ®Ých cña tiªu dïng. * Lµm tèt c«ng t¸c Marketing nh-: + Giíi thiÖu s¶n phÈm, ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¸c cataloge, brochure, trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn b¸o, ti vi, t¹p chÝ… + Tham gia héi chî triÓn l·m lµ h×nh thøc mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, më c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng. + Më réng c¸c kªnh ph©n phèi b»ng c¸ch më quÇy b¸n lÎ, më cöa hµng. + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. 4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiªu thô hîp lý: §iÒu kiÖn thanh to¸n nh- níi láng ®iÒu kiÖn thanh to¸n hay lùa chän c¸c h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, b»ng chuyÓn kho¶n, b»ng tr¶ gãp, tr¶ chËm…Nh-ng nÕu lùa chän ph-¬ng thøc thanh to¸n nhanh th× cã thÓ thu håi vèn vµ ®Èy nhanh vßng quay cña vèn mµ l¹i cßn tr¸nh bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn vµ ph¸t sinh nî ph¶i thu khã ®ßi. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn lµ mét sè ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng buéc ph¶i quan t©m tíi viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Doanh nghiÖp cã thÓ h¹ gi¸ b¸n ®Ó tiªu thô vµ thu håi vèn nhanh, ®ång thêi h¹ gi¸ thµnh lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn. 12 Ch-¬ng II t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty cung øng vµ dÞch vô hµng kh«ng viÖt nam I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng viÖt nam 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt nam ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1076 Q§/TCCB-LB ngµy 26/05/1981 cña Bé giao th«ng VËn t¶i. Trô së cña C«ng ty ®Æt t¹i Sè 1, ngâ 196 ®-êng NguyÔn S¬n - Khu S©n bay Gia l©m- Hµ néi. §©y lµ mét vÞ trÝ hÕt søc thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ban ®Çu cña C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng lµ cung cÊp c¸c dÞch vô (chñ yÕu lµ c¸c lo¹i kh¨n b«ng, ®¹i lý vÐ m¸y bay, ®¹i lý vËn chuyÓn hµng hãa) cho H·ng Hµng kh«ng Quèc Gia ViÖt Nam. Bé m¸y qu¶n lý ban ®Çu còng chØ bao gåm mét sè phßng ban chuyªn ®i giao dÞch mua b¸n c¸c lo¹i kh¨n nh»m phôc vô hµnh kh¸ch ®i m¸y bay. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, víi chñ tr-¬ng më cöa nÒn kinh tÕ cña Nhµ n-íc ®· ®Æt C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng tr-íc nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi míi. Cïng víi sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n-íc, ngµnh Hµng kh«ng nãi chung vµ C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng nãi riªng còng ph¶i tù ®æi míi : ®æi míi trong qu¶n lý, ®æi míi trong lÜnh vùc kinh doanh ®Ó hoµ nhÞp ®-îc víi sù ®æi míi cña ®Êt n-íc. ChÝnh v× vËy mµ ngµy 19/09/1994 C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng ®-îc Bé giao th«ng vËn t¶i ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc sè 1507/ Q§/TCCB-L§ víi tªn giao dÞch lµ AIRSERCO. Tæng sè vèn kinh doanh: 8.262.644.000 ®ång. Trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh : 2.374.900.000 ®. - Vèn l-u ®éng : 5.887.744.000 ®. DiÖn tÝch ®Êt ®-îc giao: 3.462 m2. 13 Theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 100102 ngµy 6/10/1994 th× ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng lµ: - S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng may mÆc,dÖt, hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng d©n dông. - Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng. - S¶n xuÊt kinh doanh hµng gi¶i kh¸t, ®å hép, ¨n uèng c«ng céng. - Kinh doanh du lÞch, ®¹i lý vÐ m¸y bay. Nh-ng C«ng ty kh«ng chØ b»ng lßng víi kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc, ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, C«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· tÝch cùc ho¹t ®éng trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ trong c¶ lÜnh vùc l-u th«ng. §Ó cã thÓ më réng ®-îc qui m« ho¹t ®éng C«ng ty ®· 5 lÇn bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh. §ã lµ: - LÇn thø nhÊt vµo ngµy 29/5/1995 bæ sung thªm chøc n¨ng kinh doanh: + DÞch vô vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch ®-êng bé. + Kinh doanh vµ cho thuª bÊt ®éng s¶n. - LÇn thø hai vµo ngµy 22/2/1997 bæ sung thªm chøc n¨ng: Kinh doanh vµ chÕ biÕn hµng n«ng l©m s¶n. - LÇn thø 3 vµo ngµy 13/4/1998 bæ sung thªm chøc n¨ng kinh doanh: ®¹i lý vËn chuyÓn, giao nhËn hµng hãa b»ng ®-êng kh«ng vµ ®-êng biÓn. - LÇn thø 4 vµo ngµy 23/9/1998 bæ sung thªm chøc n¨ng kinh doanh: kinh doanh xuÊt nhËp khÈu m¸y, thiÕt bÞ, vËt t- nguyªn liÖu, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, hµng c«ng nghiÖp thùc phÈm, hµng tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô du lÞch hµng kh«ng. - LÇn thø 5 vµo ngµy 19/6/1999 bæ sung thªm chøc n¨ng kinh doanh: s¶n xuÊt, gia c«ng, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng d©n dông; trùc tiÕp tæ chøc, tuyÓn chän, ®µo t¹o vµ båi d-ìng ng-êi lao ®éng tr-íc khi ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi. B¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc, C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng ®· vµ ®ang v-¬n lªn trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh. 14 VÒ lao ®éng: HiÖn nay C«ng ty cã 247 CBCNV chñ yÕu lµ hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé víi tr×nh ®é chuyªn m«n giái, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc vµ ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã bÒ dµy kinh nghiÖm ®· tr-ëng thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thùc sù v÷ng vµng trong nghÒ nghiÖp. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng :  Tæ chøc qu¶n lý bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty : C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, bé m¸y tæ chøc theo c¬ cÊu kÕt hîp gi÷a tham m-u vµ chøc n¨ng ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ då sau: S¬ ®å: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch Phßng kinh doanh Phßng xuÊt nhËp khÈu §¹i lý b¸n vÐ m¸y bay X-ëng may X-ëng chÕ biÕn gç 3. §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty : - Nh- trªn ®· tr×nh bµy, C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng lµ mét c«ng ty kinh doanh tæng hîp ho¹t ®éng trªn c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng ho¸. Lµ mét c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam nh-ng thÞ phÇn cung cÊp cho ngµnh (§¹i lý b¸n vÐ m¸y bay, cung cÊp kh¨n b«ng cho hµnh kh¸ch trªn c¸c chuyÕn bay cña VIETNAM AIRLINE) chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng doanh thu cña c«ng ty. Doanh thu chñ yÕu lµ do ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa, dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch liªn vËn quèc tÕ; Du lÞch trong n-íc vµ l÷ hµnh quèc tÕ, ho¹t ®éng chuyªn doanh ®-a chuyªn gia vµ ng-êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc 15 cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi. Trùc tiÕp tæ chøc tuyÓn chän, ®µo t¹o ng-êi lao ®éng tr-íc khi ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi. 4. ChiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty: - §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, mÆt hµng kinh doanh, triÓn khai thùc hiÖn m« h×nh kÕt hîp gi÷a s¶n xuÊt – kinh doanh vµ dÞch vô. Chó träng vµ ®Çu t- vµo nh÷ng ngµnh nghÒ mang l¹i hiÖu qu¶, xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng ho¹t ®éng Ýt hoÆc kh«ng cã hiÖu qu¶ tiÕn tíi lo¹i bá hoÆc thay ®æi chiÕn l-îc ho¹t ®éng cho nh÷ng ho¹t ®éng nµy; - §èi víi ho¹t ®éng cung øng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô trong néi bé ngµnh: Duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô hiÖn ®ang cung øng. §Èy m¹nh ®Çu t-, më réng thªm mét sè s¶n phÈm, dÞch vô kh¸c víi môc tiªu chiÕm lÜnh toµn bé thÞ phÇn n-íc gi¶i kh¸t phôc vô hµnh kh¸ch ®i m¸y bay. - §Èy m¹nh ®Çu t-, n©ng cao chÊt l-îng, chñ ®éng hoµn toµn viÖc thay ®æi mÉu m· ®èi víi c¸c s¶n phÈm kh¨n b«ng c¸c lo¹i phôc vô hµnh kh¸ch ®i m¸y bay cña Vietnam Airline vµ cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c ®¸p øng cho nhu cÇu c¶ trong vµ ngoµi ngµnh hµng kh«ng. - Víi mÆt hµng n-íc gi¶i kh¸t chÕ biÕn tõ c¸c lo¹i rau qu¶, phôc vô hµnh kh¸ch ®i m¸y bay vµ thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, C«ng ty ®Çu t- x©y dùng mét khu s¶n xuÊt víi diÖn tÝch gÇn 10 ha t¹i tØnh H-ng Yªn, nh»m tËn dông -u thÕ vÒ ®Þa ®iÓm, nguån cung øng nguyªn liÖu ®Çu vµo, lao ®éng t¹i chç. - Cñng cè, duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng lo¹i nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt t¹i c¸c thÞ tr-êng truyÒn thèng. Th¨m dß, khai th¸c, më réng thÞ tr-êng míi ngoµi n-íc ®èi víi lo¹i h×nh kinh doanh nµy. - Trªn lÜnh vùc ho¹t ®éng dÞch vô: §èi víi lÜnh vùc nµy, trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn, C«ng ty quyÕt t©m ®-a lÜnh vùc kinh doanh nµy trë thµnh nh÷ng ngµnh nghÒ mòi nhän cña C«ng ty. - Kinh doanh dÞch vô vËn chuyÓn liªn vËn quèc tÕ vµ L÷ hµnh quèc tÕ: Víi ®éi xe vËn chuyÓn hµnh kh¸ch AERO SPACE hiÖn ®¹i, tiÖn nghi kÕt hîp víi chøc n¨ng l÷ hµnh quèc tÕ, c¸c dÞch vô nµy sÏ ®-îc thùc hiÖn xuyªn suèt tõ ViÖt Nam – Lµo – Th¸i Lan – Trung quèc theo c¸c h×nh thøc trän gãi hoÆc 16 theo tõng chÆng. - XuÊt khÈu lao ®éng: Tõ thÞ tr-êng ho¹t ®éng ®-îc Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n-íc ngoµi - Bé L§-TB&XH ®¸nh gi¸ cao t¹i §µi Loan, C«ng ty ®· tõng b-íc th¨m dß vµ triÓn khai thö c¸c thÞ tr-êng kh¸c nh- Malaysia, NhËt B¶n, Hµn Quèc. 5. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh trªn, ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ qu¶n lý ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin ®Ó ban qu¶n lý ra c¸c quyÕt ®Þnh tèi -u cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt vµ trùc tiÕp cña KÕ to¸n tr-ëng vµ c¨n cø vµo ph¸t sinh khèi l-îng c«ng viÖc, C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc gän nhÑ, cã ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng nh-ng ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau th«ng qua c«ng t¸c th-êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu. ViÖc bè trÝ c¸c nh©n viªn kª to¸n ë phßng b¸n vÐ m¸y bay vµ ë c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt gióp cho kh©u tæng hîp chøng tõ ®-îc kÞp thêi. HiÖn t¹i bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cung øng dÞch vô Hµng kh«ng ®-îc tæ chøc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n. kÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ TT KÕ to¸n VT, SP, HH, CCDC KÕ to¸n TSC§ vµ tiÒn l-¬ng Nh©n viªn kÕ to¸n ë phßng vÐ vµ c¸c ph©n x-ëng 17 KT tËp hîp CP vµ tÝnh gi¸ thµnh II.Thùc tr¹ng vÒ lîi nhuËn cña c«ng ty cung øng dÞch vô hµng kh«ng ViÖt Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña c«ng ty lµ ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tæng lîi nhuËn cña c«ng ty. Nh- ta ®· biÕt, lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ. - Lîi nhuËn cña c«ng ty ®-îc cÊu thµnh bëi 3 bé phËn: + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh + Ho¹t ®éng tµi chÝnh) + Lîi nhuËn kh¸c + §èi víi tõng chØ tiªu cÊu thµnh nªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th-êng cÇn x¸c ®Þnh sè liÖu thay ®æi tõ kú nµy so víi kú tr-íc (n¨m nay so víi n¨m tr-íc) c¶ vÒ sè chªnh lÖch tuyÖt ®èi lÉn t-¬ng ®èi còng nh- sù thay ®æi t¨ng, gi¶m cña tõng chØ tiªu so víi doanh thu b¸n hµng thuÇn. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty cung øng vµ dÞch vô hµng kh«ng 18 2.1 Ph©n tÝch kÕt cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng 1: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2002-2003 §¬n vÞ: triÖu ®ång 2002 ChØ tiªu So s¸nh 2003/2001 2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tµi s¶n 32.549 100 43.549 100 11.000 33,79 A. TSL§ 24.383 74,91 31.643 72,66 7.260 29,77 1. Vèn b»ng tiÒn 3.355 3.710 355 10,58 2. Ph¶i thu 11.868 16.747 4.879 41,11 3. Hµng tån kho 9.045 11.083 2.038 22,53 115 103 -12 -10,43 4. TSL§ kh¸c Tû träng TuyÖt ®èi % t¨ng B. TSC§ 8.166 25,09 11.906 27,34 3.740 45,80 Nguån vèn 32.549 100 43.549 100 11.000 33,79 A. Nî ph¶i tr¶ 23.448 72,04 34.260 78,67 10.812 46,11 1. Nî ng¾n h¹n 19.187 28.364 9.177 47,83 2. Nî dµi h¹n 4.261 5.896 1.635 38,37 B. Vèn CSH 9.101 188 2,07 27,96 9.289 21,33 * VÒ Tµi s¶n: Theo b¶ng trªn ta thÊy gi¸ trÞ tµi s¶n n¨m 2003 t¨ng 11.000 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 (t¨ng 33,79%) trong ®ã TSL§ t¨ng 7.260 triÖu ®ång (t¨ng 29,77%) vµ TSC§ t¨ng 3.740 triÖu ®ång ( t¨ng 45,80%). Nh- vËy sù gia t¨ng cña tæng tµi s¶n chñ yÕu lµ t¨ng TSL§ v× tæng sè vèn ®-îc huy ®éng t¨ng lªn n¨m 2003 hÇu hÕt ®¸p øng cho nhu cÇu vèn l-u ®éng. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ theo chiÒu réng. Trong c¬ cÊu tµi s¶n th× n¨m 2002 TSL§ chiÕm 74,91% vµ TSC§ chiÕm 25,09% nh-ng sang n¨m 2003 tû träng TSL§ trong c¬ cÊu tµi s¶n gi¶m xuèng cßn 72,66% vµ TSC§ t¨ng lªn 27,34%. 19 Trong TSL§ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 th× møc ®é t¨ng c¸c yÕu tè cÊu thµnh kh«ng ®ång ®Òu: Kho¶n ph¶i thu t¨ng 41,11% (4.879 triÖu ®ång), hµng tån kho t¨ng 22,53% (2.038 triÖu ®ång), vèn b»ng tiÒn mÆt t¨ng 10,58% (355 triÖu ®ång), trong khi ®ã TSL§ kh¸c l¹i gi¶m 10,43% (-12 triÖu ®ång). Nhv©y c«ng ty ®· ®Ó c¸c kho¶n nî gia t¨ng rÊt lín ®iÒu ®ã lµm ¶nh h-ëng ®Õn l-îng vèn kinh doanh cña c«ng ty. Trong thêi gian tíi c«ng ty ph¶i tÝch cùc thu håi c¸c kho¶n nî nµy. * VÒ Nguån vèn: Trong nguån vèn cña c«ng ty th× nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty chiÕm tû träng lín: n¨m 2002 chiÕm 72,04%, n¨m 2003 chiÕm 78,67%. Cßn vèn chñ së h÷u n¨m 2002 chiÕm 27,96%, n¨m 2003 chiÕm 21,33%. §iÒu nµy cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty kh«ng æn ®Þnh, møc ®é tù chñ vÒ tµi chÝnh thÊp. Nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty n¨m 2003 t¨ng 10,812 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 t-¬ng øng 46,11%. Trong ®ã nî ng¾n h¹n t¨ng 9.177 triÖu ®ång (t¨ng 47,83%) vµ nî dµi h¹n t¨ng 1.635 triÖu ®ång (t¨ng 38,37%). Vèn chñ së h÷u còng t¨ng 188 triÖu ®ång (2,07%). Nh-ng møc ®é t¨ng chËm. 2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh vÒ lîi nhuËn qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong 2 n¨m 2002 –2003 20
- Xem thêm -