Tài liệu Lợi nhuận tại cty xnk tạp phẩm tocontap

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

§HTM LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Khi nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngêi ta thêng ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ cña nã. N¨ng suÊt - chÊt lîng- hiÖu qu¶ lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña nÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn, lµ thíc ®o cña tr×nh ®é vÒ mäi mÆt trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh ®èi víi tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ nãi chung, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña mçi tÕ bµo ®ã sÏ t¹o nªn sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ . ë níc ta c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ n¬i trùc tiÕp s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, t¹o nguån tÝch luü cho x· héi, nã gi÷ vai trß chñ ®¹o trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong giai ®o¹n hiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë trong bíc chuyÓn m×nh lín tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, ®îc Nhµ níc bao cÊp hoµn toµn s¶n xuÊt kinh doanh , ®Õn nay c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh lêi ¨n, lç chÞu, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nç lùc rÊt lín ®Ó tån t¹i. MÆt kh¸c, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh g¨y g¾t diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®· ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng tÝch luü vèn ph¸t triÓn vµ ®Çu t më réng kinh doanh. §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc khi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp mang l¹i hiÖu qu¶ cao thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn. Lîi nhuËn hiÖn nay ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ®ßn b¶y kinh tÕ cã hiÖu lùc nhÊt kÝch thÝch m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Lîi nhuËn kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng mµ nã cßn lµ nguån tµi chÝnh quan träng ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín cña lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm Hµ Néi (TOCONTAP) ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ph¬ng Liªn vµ c¸c c« chó phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Lîi nhuËn vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm TOCONTAP”. §Æng Thu Trang 1 K35-E1 §HTM LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong khu«n khæ thêi gian thùc tËp cho phÐp, luËn v¨n cña em ®· hoµn thµnh nhng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu s©u h¬n. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ dËy cña thÇy c« gi¸o, cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®äc ®Ó gióp em hoµn thµnh luËn v¨n tèt h¬n. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy em ®· ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ph¬ng Liªn bé m«n Qu¶n TrÞ Tµi ChÝnh Quèc TÕ vµ sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c c«, chó, b¸c, anh chÞ trong c«ng ty XNK t¹p phÈm Hµ Néi (TOCONTAP ) Víi lßng biÕt ¬n s©u s¾c: em xin bµy tá lêi c¸m ¬n tr©n thµnh tíi c« NguyÔn ThÞ Ph¬ng Liªn cïng c¸c c« chó, anh chÞ thuéc c«ng ty XNK t¹p phÈm Hµ Néi (TOCONTAP) trong thêi gian qua ®· hÕt lßng gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn: §Æng Thu Trang K35-E1-TMQT Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ lîi nhuËn. I/Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.Doanh nghiÖp. 1.1Kh¸i niÖm : Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®îc tæ chøc ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®«ng SXKD theo ph¸p luËt v× môc tiªu lîi nhuËn . Tuú theo c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i mµ tån t¹i c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau , theo h×nh thøc së h÷u vèn th× doanh nghiÖp ®îc chia thµnh 3 lo¹i : §Æng Thu Trang 2 K35-E1 §HTM LuËn v¨n tèt nghiÖp  Doanh nghiÖp nhµ níc .  Doanh nghiÖp t nh©n .  Doanh nghiÖp së h÷u hçn hîp . Doanh nghiÖp nhµ níc : lµ tæ chøc kinh tÕ do nhµ níc ®Çu t vèn thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng SXKD nh»m phôc vô môc tiªu KT-CT cña nhµ níc . Doanh nghiÖp t nh©n lµ doanh nghiÖp do mét c¸ nh©n thµnh lËp ,qu¶n lÝ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh víi c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp së h÷u hçn hîp : Lµ doanh nghiÖp trong ®ã chñ doanh nghiÖp lµ tËp thÓ c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ chøc . Nh÷ng thµnh viªn nµy cïng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng sxkd ,cïng ph©n chia lîi nhuËn vµ cïng chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c kho¶n nî cña c«ng ty trong phÇn vèn gãp cña m×nh. ViÖc ph©n lo¹i nµy chØ râ mèi quan hÖ së h÷u vèn ,tµi s¶n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ,lµ c¨n cø ®Ó ph©n chia hiÖu qu¶ kinh tÕ theo vèn gãp vµ còng lµ c¨n cø ®Ó nhµ níc quy ®Þnh chÕ ®é chÝnh s¸ch kinh tÕ ,®Þnh híng ph¸t triÓn phï hîp víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 1.2§Æc trng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tån t¹i nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau nªn còng tån t¹i nh÷ng ®Æc trng kh¸c nhau .Tuy nhiªn doanh nghiÖp nãi chung ®Òu mang nh÷ng ®Æc trng sau:  Mäi doanh nghiÖp ®Òu kh«ng ngõng t×m c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD.  C¸c DN lµ c¸c ®¬n vÞ tù chñ trong SXKD vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh.  Ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp bÞ chi phèi bëi c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh: Quy luËt c¹nh tranh ,quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ ...  Mäi lîi Ých kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®îc ph©n phèi mét c¸ch c«ng b»ng . 2/Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 2.1Kh¸i niÖm: §Æng Thu Trang 3 K35-E1 §HTM LuËn v¨n tèt nghiÖp *Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt lîng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng SXKD . §ã lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng sau mét qu¸ tr×nh tiÕn hµnh SXKD cña doanh nghiÖp . *Theo thuËt ng÷ Th¬ng M¹i (The langugue of trade): Lîi nhuËn ( profit) lµ thu nhËp rßng cã ®îc do s¶n xuÊt hay b¸n c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô. NghÜa lµ sè tiÒn cßn l¹i dµnh cho nhµ doanh nghiÖp sau khi ®· thanh to¸n tÊt c¶ c¸c kho¶n vèn (l·i suÊt), ®Êt ®ai (t«), lao ®éng ( bao gåm chi phÝ qu¶n lý, l¬ng, tiÒn c«ng), nguyªn liÖu th«, thuÕ vµ khÊu hao. NÕu nh doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm cái, lîi nhuËn cã thÓ lµ sè ©m vµ trong trêng hîp ®ã chóng biÕn thµnh c¸c kho¶n lç. *§øng ë gãc ®é doanh nghiÖp, lîi nhuËn thùc chÊt lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ SXKD mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc doanh thu ®ã trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh. Theo ®ã ,lîi nhuËn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuËn = Doanh thu - Chi phÝ - ThuÕ *Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn ViÖc nghiªn cøu nh»m lµm s¸ng tá nguån gèc vµ b¶n chÊt lîi nhuËn ®îc c¸c nhµ kinh tÕ häc tiÕn hµnh tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 18. MÆc dï vËy kho¶ng gÇn 200 n¨m sau th× nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn míi ®îc K. Marx lµm s¸ng tá, «ng còng chÝnh lµ ngêi ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt bãc lét cña chñ nghÜa t b¶n ®èi víi ngêi lao ®éng lµm thuª. Tríc ®ã c¸c trêng ph¸i kinh tÕ häc vµ c¸c nhµ t tëng kinh tÕ ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu vÒ nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn nhng vÉn kh«ng thÓ ®i ®Õn thèng nhÊt gi¶i thÝch mét c¸ch râ rµng r»ng lîi nhuËn ®îc s¶n sinh ra tõ ®©u. Ngêi ®Çu tiªn nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn ®ã lµ Adamsmith, theo «ng “ Lîi nhuËn lµ kho¶n khÊu trõ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm do c«ng nh©n t¹o ra”, nguån gèc cña lîi nhuËn lµ do toµn bé t b¶n ®Çu t ®Î ra trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ lu th«ng. Kh¸c víi Adamsmith, DavidRicardo cho r»ng “ Lîi nhuËn lµ phÇn gi¸ trÞ d thõa ra ngoµi gi¸ trÞ hµng ho¸ do c«ng nh©n t¹o ra lu«n lu«n lín h¬n sè tiÒn c«ng mµ c«ng nh©n ®îc hëng vµ phÇn chªnh lÖch ®ã chÝnh lµ lîi nhuËn”. Nh vËy, t tëng cña DavidRicardo ®· cã nh÷ng tiÕn bé h¬n nh÷ng lý luËn cña Adamsmith, ¤ng ®· chØ ra ®îc nguån gèc cña lîi nhuËn chÝnh lµ “phÇn gi¸ §Æng Thu Trang 4 K35-E1 §HTM LuËn v¨n tèt nghiÖp trÞ thõa” ngoµi c¸c chi phÝ tr¶ cho c«ng nh©n vµ chÝnh lîi nhuËn do c«ng nh©n t¹o ra chø kh«ng ph¶i do toµn bé t b¶n ®Çu t ®Î ra. Vµo thÕ kû 19, nguån gèc cña lîi nhuËn míi ®îc nhËn thøc mét c¸ch ®óng ®¾n qua sù ph©n tÝch cña K.Marx. B»ng vµo nh÷ng lÝ luËn khoa häc vµ ph¬ng ph¸p khoa häc, K.Marx chØ ra r»ng tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸ cã 3 bé phËn ®ã lµ : t b¶n bÊt biÕn, t b¶n kh¶ biÕn vµ gi¸ trÞ thÆng d.  T b¶n bÊt biÕn lµ bé phËn gi¸ trÞ tån t¹i díi h×nh th¸i t liÖu s¶n xuÊt ( nhµ xëng, m¸y mãc, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu phô...) mµ gi¸ trÞ cña nã ®îc b¶o tån vµ chuyÓn nguyªn vÑn vµo s¶n phÈm, kh«ng biÕn ®æi vÒ lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ( ký hiÖu lµ c)  T b¶n kh¶ biÕn lµ bé phËn t b¶n tån t¹i díi h×nh thøc søc lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª t¹o ra vµ kh«ng ®îc tr¶ c«ng , nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ bé phËn t b¶n ®îc dïng ®Ó mua søc lao ®éng kh«ng t¸i hiÖn ra gi¸ trÞ nhng th«ng qua lao ®éng trõu tîng cña c«ng nh©n lµm thuª mµ t¨ng lªn, tøc lµ biÕn ®æi vÒ mÆt lîng ( ký hiÖu lµ v)  Gi¸ trÞ thÆng d lµ phÇn gi¸ trÞ d«i ra ngoµi gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng do c«ng nh©n lµm thuª t¹o ra vµ bÞ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng ( ký hiÖu lµ m) Tõ ®ã ta thÊy r»ng tham gia vµo viÖc t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d cã 2 yÕu tè lµ : t b¶n bÊt biÕn vµ t b¶n kh¶ biÕn. NÕu ký hiÖu gi¸ trÞ hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt trong xÝ nghiÖp t b¶n chñ nghÜa lµ Gt th× Gt =c+v+m (1)- hao phÝ lao ®éng thùc tÕ cña x· héi ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸. Nhng ®èi víi c¸c nhµ t b¶n ®Ó che dÊu sù bãc lét cña m×nh hä cho r»ng gi¸ trÞ thÆng d kh«ng ph¶i do søc lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª t¹o ra mµ ®ã lµ do hao phÝ t b¶n t¹o ra, tøc lµ c vµ v, c+v t¹o ra. Trªn quan ®iÓm ®ã c¸c chñ t b¶n cho r»ng chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa t¹o ra lîi nhuËn chø kh«ng ph¶i do bé phËn (v) t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d. NÕu ký hiÖu chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lµ K (K=c+v) th× ta cã gi¸ trÞ hµng ho¸: Gt=K+m (2), tõ ®ã ta cã K=Gt-m, ®iÒu ®ã cho thÊy chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lu«n lu«n nhá h¬n chi phÝ thùc tÕ cña x· héi ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸. Khi c+v chuyÓn thµnh chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa th× §Æng Thu Trang 5 K35-E1 §HTM LuËn v¨n tèt nghiÖp ®èi víi nhµ t b¶n, gi¸ trÞ thÆng d biÓu hiÖn thµnh sù t¨ng lªn bÒ ngoµi cña chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa mµ nhµ t b¶n thu ®îc. Gi¸ trÞ thÆng d mét khi so s¸nh víi tæng t b¶n øng tríc th× mang h×nh thøc lîi nhuËn. NÕu ký hiÖu lîi nhuËn lµ p th× tõ (1) vµ (2) ta cã Gt=K+p hay gi¸ trÞ hµng ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa + lîi nhuËn. Thùc chÊt cña lîi nhuËn lµ gi¸ trÞ thÆng d ®îc t¹o ra trong s¶n xuÊt, hay gi¸ trÞ thÆng d lµ néi dung bªn trong, lµ c¬ së cña lîi nhuËn, cßn lîi nhuËn lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña m. Trªn thùc tÕ khi xÐt vÒ mÆt lîng, c¬ së cña p lµ m nhng lîng p thu ®îc nhiÒu hay Ýt cßn phô thuéc vµo gi¸ trªn c¶ thÞ trêng. -Khi gi¸ c¶ b»ng gi¸ trÞ th× p=m -Khi gi¸ c¶ lín h¬n gi¸ trÞ th× p>m -Khi gi¸ c¶ nhá h¬n gi¸ trÞ th× p - Xem thêm -