Tài liệu Lợi nhuận tại cty cemaco

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, yÕu tè c¹nh tranh ®îc ®Æc biÖt chó ý. C¸c doanh nghiÖp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau c¹nh tranh khèc liÖt víi nhau ®Ó giµnh chç ®øng trªn thÞ trêng vµ cïng nhau ®¹t ®Õn mét môc tiªu lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ ®ßn b¶y kinh tÕ, lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lu«n lµ ®éng c¬ ®Ó c¸c doanh nghiÖp phÊn ®Êu. MÆt kh¸c, lîi nhuËn ®îc t¹o ra lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè, ®ã lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c yÕu tè ®Çu vµo, lµ s¶n phÈm cña sù t×m tßi, s¸ng t¹o vµ m¹o hiÓm. Nã ®ßi hái ë mçi nhµ kinh doanh nh÷ng kü n¨ng toµn diÖn kh¶ n¨ng t duy nh¹y bÐn vµ sù n¨ng ®éng. V× thÕ nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn gióp cho nh÷ng ngêi cã tham väng vÒ kinh doanh vµ qu¶n lý ... bíc ®Çu t×m hiÓu vÒ thùc tiÔn ®Ó cã c¸i nh×n toµn diÖn h¬n trong c«ng viÖc kinh doanh sau nµy. Lµm thÕ nµo ®Ó mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã lîi nhuËn vµ cã c¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn?. §ã lµ mét vÊn ®Ò bøc b¸ch vµ cã tÝnh thêi sù cho bÊt kú ai muèn ®i vµo lÜnh vùc kinh tÕ. C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iªn vµ vËt t khoa häc kü thuËt – (CEMACO) lµ doanh nghiÖp lo¹i I trùc thuéc bé Th¬ng m¹i ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng 8 n¨m, bíc ®Çu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n song tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng cè g¾ng lao ®éng s¸ng t¹o, ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn, b»ng biÖn ph¸p nµo ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty trong thêi gian tíi lu«n lµ nçi tr¨n trë cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t khoa häc kü thuËt ( CEMACO )" lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp. Do tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, kinh nghiÖm cha nhiÒu, thêi gian thùc tËp cßn Ýt nªn bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu xãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o gãp ý cña thÇy gi¸o híng dÉn – T.S TrÇn HoÌ ®Ó gióp em hoµn thiÖn bµi luËn v¨n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o, c¸m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c chó ë C«ng ty CEMACO ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. 1 Ch¬ng I: lîi nhuËn vµ yªu cÇu n©ng cao lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp I. b¶n chÊt vµ vai trß cña Lîi nhuËn. 1. Kh¸i niÖm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau t¹o m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã ®Ó DN tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng ®ßi hái tÊt yÕu lµ c¸c DN ®ã ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶ cô thÓ lµ ph¶i cã lîi nhuËn. VËy lîi nhuËn lµ g×? Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c DN. Nã lµ kho¶n thu nhËp ®em l¹i so víi c¸c kho¶n chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc thu nhËp ®ã trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 2 Lîi nhuËn ®îc biÓu thÞ b»ng c«ng thøc: P=I-F Trong ®ã: P: Lµ tæng lîi nhuËn DN ®¹t ®îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh I. Lµ tæng thu nhËp DN thu ®îc trong kú F. Tæng chi phÝ DN ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú Lîi nhuËn mµ DN ®¹t ®îc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c kho¶n thu nhËp thu ®îc vµ chi phÝ bá ra trong kú. Thu nhËp DN lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu ®îc do c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i. §ã lµ thu nhËp tõ b¸n hµng thu nhËp c¸c thµnh ph¶m lao vô vµ c¸c dÞch vô, thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t trªn thÞ trêng tµi chÝnh, thu nhËp thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng bÊt thêng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thu nhËp DN còng ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh ®ã lµ chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. Trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ b¸n hµng... Ngoµi ra doanh nghiÖp cßcn ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc nh kho¶n thuÕ: thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ tµi nguyªn, thuÕ gia trÞ gia t¨ng. Nh vËy lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. Qua chØ tiªu nµy DN ®¸nh gi¸ tæng qu¸t hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó tõ ®ã kh¾c phôc h¹n chÕ ph¸t huy u ®iÓm n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2. Vai trß cña lîi nhuËn. *§èi víi doanh nghiÖp: Lîi nhuËn cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN g¾n liÒn víi lîi Ých cña doanh nghiÖp nªn môc tiªu cña mäi qu¸ tr×nh kinh doanh ®Òu g¾n liÒn víi lîi nhuËn vµ t¸t c¶ c¸c DN ®Òu mong muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c DN sÏ kh«ng tån t¹i nÕu nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng mang l¹i lîi Ých cho hä. Lîi nhuËn ®îc coi lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng ®ång thêi cßn lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. DN muèn thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn th× tríc tiªn s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña DN ®ã ph¶i ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Râ rµng lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c DN kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®æi míi hîp lý ho¸ d©y truyÒn c«ng nghÖ sö dông tèt c¸c nguån lùc cña m×nh ®Ó t¨ng lîi 3 nhuËn DN l¹i ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh vµ cø nh vËy theo nh÷ng chu trßnh môc tiªu lîi nhuËn. Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña DN nã cã ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN. Khi DN kinh doanh cã lîi nhuËn cã nghÜa lµ DN kh«ng nh÷ng b¶o toµn ®îc vèn kinh doanh mµ cßn cã mét kho¶n lîi nhuËn bæ sung nguån vèn kinh doanh. Cã vèn DN cã c¬ héi thùc hiÖn c¸c dù ¸n kinh doanh lín n©ng cao uy tÝn chÊt lîng vµ sù c¹nh tranh trªn thêng trêng cña DN. tõ ®ã DN sÏ n©ng cao h¬n n÷a lîi nhuËn cña m×nh. Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng gióp DN ®Çu t chiÒu s©u më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cñng cè thªm søc m¹nh vµ uy tÝn cña DN trªn th¬ng trêng. ThËt vËy, lîi nhuËn cña DN sau khi ®· thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc vµ chai cho c¸c chñ thÓ tham gia liªn doanh... PhÇn cßn l¹i ph©n phèi vµo quü ®Çu t ph¸t triÓn kinh doanh vµ quü dù phßng tµi chÝnh c¸c quü nµy ®îc DN dïng ®Ó ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Thay ®æi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, v× DN muèn ngµy cµng ph¸t triÓn th× lu«n ph¶i më réng quy m« kinh doanh vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. *§èi víi ngêi lao ®éng: NÕu nh môc ®Ých cña DN lµ lîi nhuËn th× môc ®Ých cña ngêi lao ®éng lµ tiÒn l¬ng, tiÒn l¬ng cã hai chøc n¨ng ®èi víi DN nã lµ mét yÕu tè chi phÝ cßn ®èi víi ngêi lao ®éng nã lµ thu nhËp lµ lîi Ých kinh tÕ cña hä. Khi ngêi lao ®éng hä ®îc tr¶ l¬ng tho¶ ®¸ng hä sÏ yªn t©m lao ®éng, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh vµ n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng lªn, ®©y còng lµ mét biÖn ph¸p ®Ó DN n©ng cao lîi nhuËn. ChÝnh v× thÕ mµ DN lµm ¨n ph¸t ®¹t vµ mong muèn lîi nhuËn cña DN ngµy cµng t¨ng v× nã g¾n liÒn víi lîi Ých cña ngêi lao ®éng. *§èi víi nhµ níc: Lîi nhuËn lµ mét nguån thu ng©n s¸ch cho Nhµ níc, n©ng cao phóc lîi xh, tõ ®ã Nhµ níc cã vèn ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn x· héi, t¹o sù ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó Nhµ níc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Lîi nhuËn lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, ë bÊt kú mét quèc gia nµo ChÝnh phñ còng mong muèn c¸c DN lµm ¨n ph¸t ®¹t. Bëi v× lîi Ých quèc gia g¾n liÒn víi lîi Ých kinh tÕ cña DN. Sù phån thÞnh cña mçi Quèc gia chÝnh lµ sù phån thÞng vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng DN ë quèc gia ®ã. Lîi nhuËn lµ thíc ®o tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc ®èi víi sù qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c DN. DN kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ lîi nhuËn ngµy cµng cao ngh·i lµ c¸c chÝnh 4 s¸ch vÜ m« cña Nhµ níc ngµy cµng ®óng ®¾n vµ thµnh c«ng trong viÖc kÝch thÝch c¸c DN ph¸t triÓn vµ ngîc l¹i. Víi c¸c chÝnh sc¸h vÜ m« Nhµ níc ®a ra g©y lªn t¸c ®éng tiªu cùc tíi ho¹t ®éng cña c¸c DN th× Nhµ níc cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®iÒu chØnh l¹i cho ®óng ®¾n phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña DN. II. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 1. Yªu cÇu chung. X¸c ®Þnh lîi nhuËn ph¶i ®óng ®¾n, chÝnh x¸c trung thùc, hîp lý kÞp thêi ®óng kú dùa trªn chøng tõ ho¸ ®¬n hîp lÖ. * X¸c ®Þnh doanh thu: h¹ch to¸n ®óng c¸c kho¶n thu trong kú vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu, kh«ng ®îc h¹ch to¸n thõa thiÕu hoÆc bá sãt mét nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu v× chØ cÇn h¹ch to¸n thõa hoÆc thiÕu mét nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu th× sÏ dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn sai cã khi nã sÏ lµm thay ®æi b¶n chÊt kÕt qu¶ kinh doanh cña DN. 2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn. Trong thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp lu«n cã xu thÕ më réng c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ vËn dông tèt c¸c nguån lùc cã s½n cña m×nh nh»m môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Lîi nhuËn do ba bé phËn cÊu thµnh ®ã lµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng. Do vËy tæng møc lîi nhuËn cña DN sÏ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Tæng møc = lîi nhuËn Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng TC + Lîi nhuËn tõ + ho¹t ®éng bÊt thêng - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô vµ chi phÝ cña toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô ®ã. Ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh phô. V× thÕ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD Tæng = doanh thu C¸c kho¶n - gi¶m trõ doanh thu ThuÕ gi¸n thu ë kh©u tiªu thô Gi¸ Chi phÝ b¸n vèn hµng ph©n b¸n bæ cho hµng hµng tiªu thô Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho hµng tiªu thô - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a thu vµ chi vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña DN. 5 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh = Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng: Lµ kho¶n lîi nhuËn mµ DN thu ®îc ngoµi dù tÝnh hoÆc cã dù tÝnh ®Õn, nhng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn hay lµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn thu ®îc kh«ng mang tÝnh chÊt thêng xuyªn nhng kho¶n lîi nhuËn nµy thu ®îc cã thÓ hoÆc kh¸ch quan ®em l¹i. Nh vËy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh bÊt thêng chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu vµ chi tõ c¸c ho¹t ®éng bÊt thêng. Nã ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng = Doanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt thêng - Chi phÝ tõ ho¹t ®éng bÊt thêng * Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN tuy nhiªn, ta kh«ng thÓ coi lîi nhuËn lµ chØ tiªu duy nhÊt vµ còng thÓ chØ dïng nã ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña SXKD cña DN, bëi v×: Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng nã cßn chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD c¸c DN lu«n ®øng tríc nhiÒu t×nh huèng ph¸t sinh ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng SXKD lµm cho lîi nhuËn gi¶m. C¸c t×nh huèng ®ã cã thÓ do bªn ngoµi t¸c ®éng nh thêi tiÕt, chÝnh sc¸h vÜ m« cña Nhµ níc, ®èi thñ c¹nh tranh. MÆt kh¸c do ®iÒu kiÖn giao th«ng vËn t¶i, vËn chuyÓn hµng ho¸ còng lµm cho lîi nhuËn gi÷a c¸c DN còng kh¸c nhau. III. yªu cÇu vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 1. Yªu cÇu ph¶i n©ng cao lîi nhuËn t¹i c¸c DN trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ngµy nay trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu DN ®· t×m ra ®óng ®êng ®i cña m×nh kÞp thêi thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ b¶o ®¶m thu bï chi vµ t¹o ra lîi nhuËn, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ®îc c¶i thiÖn, tuy nhiªn vÉn kh«ng Ýt DN cßn lóng tóng trong viÖc th¸o gì khã kh¨n thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §©y lµ g¸nh nÆng ®Ì lªn vai c¸c DN còng nh cña Nhµ níc trong viÖc tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, t¹o sù æn ®Þnh vµ 6 ph¸t triÓn cho hÖ thèng DN níc ta nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung chÝnh v× thÕ trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay c¸c DN ph¶i khÈn tr¬ng ®æi míi c¸ch nghÜ c¸ch lµm ®Ó ho¹t ®éng SXKD ®¹t hiÖu qu¶ cao míi cã thÓ tån t¹i ®îc. Mµ ®èi víi c¸c DN lîi nhuËn kh«ng chØ lµ môc ®Ých hµng ®Çu mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña DN. Do vËy viÖc phÊn ®Êu n©ng cao lîi nhuËn lÆ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ nã trë thµnh vÊn ®Ò quan träng ®èi víi mçi DN trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña DN. Khi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong DN ngêi ta nghÜ ®Õn c¬ b¶n lµ t¨ng doanh thu vµ h¹ thÊp chi phÝ. 3.1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng doanh thu cña DN. Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p lµm t¨ng doanh thu nhng tuú vµo ®Æc ®iÓm cña tõng DN, tõng lÜnh vùc KD kh¸c nhau mµ c¸c DN sÏ lùa chän cho m×nh c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nhÊt ®Ó kÝch thÝch t¨ng doanh thu. - X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh vµ lËp ph¬ng ¸n kinh doanh ph¶i ®óng ®¾n vµ phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh cña DN. - Lùa chän c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh hîp lý. ViÖc lùa chän ®óng ®¾n mÆt hµng kinh doanh lµ mét yÕu tè mang l¹i sù thµnh c«ng cho DN. Bëi lÏ mÆt hµng kinh doanh trùc tiÕp ®em l¹i doanh thu cho DN. - Tæ chøc tèt m¹ng líi kinh doanh, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ¶nh hëng trùc tiÕp tíi viÖc ®Èy m¹nh khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng doanh thu, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng mang l¹i nguån lîi nhuËn to lín mµ nã thùc sù t¹o dùng sù thµnh c«ng cho DN. - Lùa chän vµ tæ chøc c¸c ph¬ng ¸n b¸n hµng hîp lý. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng DN vµ tõng mÆt hµng KD cña DN mµ lùa chän c¸c phêng thøc b¸n hµng thÝch hîp trong c¸c ph¬ng thøc b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n tr¶ gãp... Ph¬ng thøc b¸n hµng tèt nhÊt lµ ph¬ng thøc biÕt kÝch thÝch khai th¸c nhu cÇu ®ang tiÒm Èn trong mçi kh¸ch hµng, kÝch thÝch tèi ®a sù ham muèn mua cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ cña DN. - CÇn cã mét chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý, mÒm dÎo, linh ho¹t dùa theo c¸c môc tiªu mµ DN ®ang theo ®uæi. - Tæ chøc c«ng t¸c thanh to¸n vµ thu håi c«ng nî: mét ph¬ng thøc thanh to¸n nhanh, gän, ®¬n gi¶n sÏ gãp phÇn t¹o sù tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn khi ¸p dông c¸c DN cÇn ph¶i tÝnh ®Õn møc ®é rñi ro mµ ph¬ng thøc thanh to¸n ®ã cã thÓ g©y ra. Do vËy DN lu«n ph¶i chó ý ®Õn 7 sù biÕn ®éng cña c¸c kho¶n c«ng nî ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi tr¸nh thÊt tho¸t vèn. - Ngoµi ra ®Ó ®Èy m¹nh khèi lîng hµng b¸n, t¨ng doanh thu th× DN lu«n ph¶i quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng vµ ®æi míi h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm hµng ho¸ hÊp dÉn ngêi mua. 3.2. Nhãm c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, DN còng ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ vÒ bao gãi s¶n phÈm, vËn chuyÓn b¶o qu¶n, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o... Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ®Òu lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña DN. Do ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD c¸c DN lu«n ph¶i quan t©m ®Õn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Do ®ã cÇn hiÓu thùc chÊt cña nhãm c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m chi phÝ ®ã lµ qu¶n lý tèt c¸c kho¶n chi phÝ KD, tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t chi ¬hÝ c¾t bá nh÷ng chi phÝ kh«ng hîp lý tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn cho DN. - Muèn tiÕt kiÖm chi phÝ KD tríc hÕt cÇn t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. b»ng c¸ch lËp kÕ ho¹ch chi phÝ dïng hÖ thèng tiÒn tÖ tÝnh to¸n tríc mäi kho¶n chi phÝ KD cho kú kÕ ho¹ch. C¬ng quyÕt kh«ng thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cã chøng tõ hîp lÖ vµ vît qu¸ quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hîp lý. - Tæ chøc khai th¸c tèt nguån hµng, nguån nguyªn vËt liÖu ®èi víi DNTM th× viÖc khai th¸c tèt nguån hµng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. æn ®Þnh nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu sÏ gióp DN tr¸nh t×nh tr¹ng ngõng s¶n xuÊt do thiÕu nguyªn vËt liÖu hay ph¶i mua ®óng ng uyªn vËt liÖu kÐm, gi¸ cao ®ång thêi tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng, nguyªn vËt liÖu gi¸ rÎ h¬n nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng ®Ó lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao lîi nhuËn. - Tæ chøc qu¶n lý tèt ho¹t ®éng SXKD vµ tµi chÝnh uc¶ DN. Qu¶n lý tµi chÝnh tèt còng lµ c«ng cô thóc ®Èy hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng lîi nhuËn cho DN cô thÓ lµ qu¶n lý sö dông vèn hîp lý ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu mua s¾m vËt t sÏ tr¸nh ®îc nh÷ng tæn thÊt cho s¶n xuÊt nh viÖc ngõng s¶n xuÊt do thiÕu vËt t, nguyªn vËt liÖu th«ng qua viÖc sö dông vèn, kiÓm tra ®îc t×nh h×nh dù tr÷ vËt t tån kho s¶n phÈm tõ ®ã ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp th¬× t×nh tr¹ng ø ®äng mÊt m¸t nguyªn vËt liÖu vµ sÏ gi¶m bít ®îc chi phÝ ph¶i tr¶ l·i tiÒn vay. Trªn ®©y lµ mét sè c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ c¸c DN thêng ¸p dông. Tuy nhiªn c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t 8 sinh rÊt ®a d¹ng vµ c¸c DN thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau l¹i cã nh÷ng chi phÝ ®Æc thï riªng vµ tÊt yÕu sÏ cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ kh¸c nhau. 9 Ch¬ng II: t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty cemaco I. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty CEMACO. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty CEMACO ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 679B-BTMTCCB cña Bé Th¬ng m¹i vµ quyÕt ®Þnh sè 7131/QQMDN ngµy 14/8/1995 cña ChÝnh phñ trªn c¬ së hîp nhÊt v¨n phßng Tæng C«ng ty Ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ vµ C«ng ty vËt t khoa häc kü thuËt. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc lo¹i I trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc kinh doanh s¶n xuÊt chÕ biÕn dÞch vô vµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vËt t: thuËt Tªn c«ng ty: C«ng ty ho¸ chÊt vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t khoa häc kü Tªn tiÕng Anh: CHEMICALS - ELICTRICAL and SCIENTIFIC TECHNOLOGYCAL MATERIAL COMPANY Tªn viÕt t¾t: CEMACO Trô së C«ng ty ®Æt t¹i: 70 Hµng M· - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty CEMACO cã chøc n¨ng kinh doanh vÒ ho¸ chÊt, vËt liÖu ®iÖn vµ vËt t khoa häc kü thuËt vÒ c¸c lo¹i ho¸ chÊt c«ng nghiÖp, c¸c lo¹i thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vµ dông cô ®o lêng ho¸ chÊt thÝ nghiÖm phôc vô cho nhu cÇu nghiªn cøu, thÝ nghiÖm cña c¸c trêng, viÖn nghiªn cøu, trung t©m khoa häc kü thuËt vµ c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c kinh doanh cã l·i thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 3.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh. C«ng ty CEMACO lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc lo¹i I thuéc Bé Th¬ng m¹i, nhng h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng, C«ng ty tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ tù c©n ®èi ®¶m b¶o cã l·i. 10 C«ng ty kinh doanh ë lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: * B¹n hµng cña C«ng ty ë c¸c níc trªn thÕ giíi nªn cã kho¶ng c¸ch xa vÒ ®Þa lý, ®ång tiÒn sö dông thanh to¸n còng kh¸c nhau. * Hµng ho¸ cña C«ng ty chñ yÕu lµ hµng nhËp khÈu, søc mua néi ®Þa thÊp chñ yÕu lµ mua cña mét sè nhµ m¸y ho¸ chÊt. * C¸c mÆt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. VÒ ho¸ chÊt c«ng nghiÖp: Cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y tæ s¶n xuÊt nh÷ng nguyªn liÖu trong níc cha s¶n xuÊt ®îc nh s« ®a, xót, h¹t nhùa PE... mÆt hµng nµy chiÕm khèi lîng lín kho¶ng 60 ®Õn 70% khèi lîng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty. VÒ vËt liÖu ®iÖn: NhËn cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu ®iÖn cao cÊp nh c«ng t¬ ®iÖn, ®Ìn cao ¸p, ®Ìn soi phôc vô bÖnh viÖn, ®Ìn c«ng céng, d©y c¸p ®iÖn c¸c lo¹i, d©y ®iÖn tõ, que hµn. VÒ vËt t khoa häc kü thuËt: TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ho¸ chÊt mang tÝnh chÊt khoa häc kü thuËt mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. Ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt vµ kinh doanh mét sè mÆt hµng kh¸c ®Î phôc vô bæ trî. Kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ trêng cã nhu cÇu th«ng qua mét sè bé phËn. 3.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty. * ThuËn lîi: - C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc lo¹i mét thuéc Bé Th¬ng m¹i nªn ®îc sù gióp ®ì cña Bé vµ Nhµ níc. - Cã lîi thÕ vÒ mÆt hµng kinh doanh v× nã lµ nguyªn liÖu chÝnh cho c¸c nhµ m¸y. C«ng ty cã rÊt nhiÒu b¹n hµng trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ Trung Quèc. Hµng nhËp tõ Trung Quèc chiÕm tíi 60% hµng nhËp, cßn l¹i lµ c¸c níc §øc, §µi Loan, Hµn Quèc... trong quan hÖ bu«n b¸n ®· h×nh thµnh sù tin cËy lÉn nhau. C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ øng dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi C«ng ty cßn ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng. * Khã kh¨n: Lµ C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ngo¹i th¬ng nªn c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty ë c¸c níc trªn thÕ giíi c¸ch xa vÒ ®Þa lý nªn C«ng ty 11 gÆp khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ trßng qu¸ tr×nh thanh to¸n diÔn ra phøc t¹p, chu kú kinh doanh kÐo dµi. §èi thñ c¹nh tranh: HiÖn nay trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cïng kinh doanh mét mÆt hµng, nh C«ng ty X¨ng dÇu, C«ng ty ho¸ chÊt Bé C«ng nghiÖp, C«ng ty Bao b× xuÊt khÈu. C¸c C«ng ty t nh©n còng bung ra nhiÒu, hä dïng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó c¹nh tranh dµnh thÞ trêng tõ viÖc thu thËp th«ng tin nguån hµng, gi¸ c¶, trèn thuÕ ®Õn viÖc gian lËn trong kinh doanh t¹o nªn mét m«i trêng kinh doanh kh«ng b×nh thêng g©y khã kh¨n rÊt nhiÒu trong viÖc kinh doanh cña C«ng ty. 4. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty bao gåm ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban tham mu vµ c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh: - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh - Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp - Phßng xuÊt nhËp khÈu - Ban qu¶n lý CÇu giÊy - C¸c chi nh¸nh, cöa hµng 12 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Cöa hµng sè 4 Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Cöa hµng sè 8 Chi nh¸n h CÇn Th¬ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Chi nh¸n h B×nh §Þnh XN gç 13 Ban qu¶n lý cÇu giÊy XN Hµ Néi Trung t©m dÞch vô kü thuËt Phßng xuÊt nhËp khÈu Chi nh¸n h §µ N½ng Chi nh¸n h H¶i Phßn g Chi nh ¸n h th µn h ph è HC M + Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cao toµn bé trong viÖc qu¶n lý vµ lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh ®¶m b¶o viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty theo luËt lao ®éng cña Nhµ níc ban hµnh. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch theo tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ mçi phã gi¸m ®èc ®îc phô tr¸ch tõng phßng ban vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty ®µo t¹o s¾p xÕp c¸n bé c«ng nh©n viªn x©y dùng quü tiÒn l¬ng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp ban hµnh c¸c quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. +Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh chÞu tr¸ch hiÖm vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n trong toµn C«ng ty vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b¸o c¸o Nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh. + Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong C«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm qu¶n lý cung øng hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c¬ quan. + Phßng tæng hîp kÕ ho¹ch nghiªn cøu x©y dùng tæ chøc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho tõng cöa hµng xÝ nghiÖp cã liªn quan tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh c¸c chi nh¸nh xÝ nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô dù tr÷ hµng ho¸ vËt t kinh doanh mua b¸n c¸c dÞch vô m«i giíi, l¾p gi¸p b¶o hµnh vËt t thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi kinh doanh cña C«ng ty. III. ph©n tÝch §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn t¹i c«ng ty CEMACO. 1. Mét sè kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc trong n¨m qua. B¶ng1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh 1.000® N¨m 2001 2002 2003 Møc biÕn ®éng 01/02 Sè tiÒn TØ lÖ % ChØ tiªu 14 Møc biÕn ®éng 02/03 Sè tiÒn TØ lÖ % 1. Tæng doanh thu 2. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4. Lîi nhuËn sau thuÕ 5. Thu nhËp b×nh qu©n 6. Vèn kinh doanh b×nh qu©n - Vèn cè ®Þnh - Vèn lu ®éng 253832646 167202717 232081579 -86629929 -3412875781 64878862 38,8 480648 503416 584882 22768 4.736938466 81466 16,1 216291 160000 187162 -56291 -26.0255859 27162 16,9 2643596 340000 397720 75644 28.61444416 57720 16,9 650 650 680 0 0 30 4,6 16761000 16788910 16761000 27910 0,16 4242000 12519000 4243344 12519223 4242000 12519000 1344 223 0,03 0.00 Nh×n vµo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy mét sè kÕt qu¶ mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc trong c¸c n¨m 2001, 2002, 2003. Cã thÓ nãi n¨m 2003 lµ n¨m C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ coa nhÊt. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua chØ tiªu doanh thu ë n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 64.878.862.000® t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 38,8%. §©y lµ mét tû lÖ t¨ng kh¸ cao. Tæng møc lîi nhuËn tríc thuÕ cña C«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 81.466.000® t¬ng øng víi doanh thu th× ta thÊy doanh thu t¨ng rÊt nhanh nhng lîi nhuËn t¨ng rÊt nhá so víi doanh thu, t¹i sao nh vËy. Nguyªn nh©n sÏ ®îc lµm râ ë phÇn sau. 2. Lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2002, 2003. §¬n vÞ tÝnh 1.000® ChØ tiªu Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp Lîi nhuËn sau thuÕ N¨m 2002 Sè tiÒn TØ träng (%) 500000 89,3% N¨m 2003 Sè tiÒn TØ träng (%) 463229 79,2% Møc biÕn ®éng Sè tiÒn TØ lÖ (%) -36771 -7,3% 1131780 2023% 608963 104,1% -522817 -46,2% -1072370 -191,4% -487309 -83,3% 585061 54,5% 503.416 160000 340000 100% 584882 187162 397720 100% 52473 27162 57.720 4,5% 16,9% 16,3% 15 3. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn. Theo b¶ng sè liÖu b¶ng thèng kª trªn ta thÊy t×nh h×nh chung thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty trong hai n¨m 2002 vµ 2003 nh×n chung n¨m 2003 kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã cao h¬n n¨m 2002 ®îc ph¶n ¸nh qua viÖc thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2003 cao h¬n n¨m 2002 cô thÓ lµ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ n¨m 2003 coa h¬n n¨m 2002 lµ 25.473.000® t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 4,5% tæng lîi nhuËn t¨ng lµ do c¸c bé phËn lîi nhuËn sau cÊu thµnh. + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 36.771.000® t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 7,3%. + Tuy nhiªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 58.506.100® t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 54,5% lµm cho tæng lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn t¬ng øng. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m ®¸ng kÓ víi møc gi¶m lµ 522.817.000® t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 46,2%. Tuy nhiªn, do møc lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh chiÕm tØ träng rÊt lín trong tæng møc lîi nhuËn (2002 bé phËn lîi nhuËn nµy chiÕm 203,3% vµ n¨m 2003 lµ 104,1%). H¬n n÷a møc gi¶m cña lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh nhá h¬n møc gi¶m cña lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chªnh lÖch rÊt lín víi møc t¨ng cña ho¹t ®éng bÊt thêng. Do vËy mµ tæng møc lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002. Tæng hîp c¸c nh©n tè lµm t¨ng vµ gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty. - C¸c nh©n tè lµm t¨ng tæng lîi nhuËn + Tõ ho¹t ®éng bÊt thêng t¨ng 585.061.000® - C¸c nh©n tè lµm gi¶m tæng lîi nhuËn + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m 36.771.000® + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 522.817.000® VËy tæng lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng 25.473.000® so víi n¨m 2002 nh×n chung t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ b×nh thêng bëi v× møc lîi nhuËn t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. 3.1 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 16 ty. 3.1.1 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i mÆt hµng ho¸ chÊt vËt t mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc nh xót, s« ®a, h¹t nhùa PE... vµ mét sè mÆt hµng phô bæ xung cho nh÷ng thÞ trêng cã nhu cÇu do ®ã ta xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng c¸c mÆt hµng trªn. B¶ng 3 t×nh h×nh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: 1.000® STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N¨m 2002 2003 ChØ tiªu Doanh thu tõ ho¹t ®éng 2.071.000 2.126.000 kinh doanh ThuÕ doanh thu, XK 794.860 685.250 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh 112.924 350.715 thu - Gi¶m gi¸ 40.736 899 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 72.187 34.647 Doanh thu thuÇn 164.000 231.730 Gi¸ vèn hµng b¸n 154.980 219.702 L·i gép 90.200 120.280 Chi phÝ b¸n hµng 7.520 10.790 Chi phÝ qu¶n lý DN 1.000.000 744.628 Lîi nhuËn tõ s¶n xuÊt kinh 500.000 463.299 doanh Møc biÕn ®éng Sè tiÒn Tû lÖ % 55.000 2,65% -109.610 237.791 -13,7% 209% -39.837 -37.540 67.730 64.722 30.080 3.270 -225.372 -36.771 -97% -52% 41,2% 41,7% 33,3% 43,5% -22,5% -7,3% Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i ho¸ chÊt mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu trong tæng møc lîi nhuËn cña C«ng ty v× thÕ nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chØ tiªu lîi nhuËn mµ Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc theo sè liÖu trªn th× ta thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng ho¸ chÊt n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 36.771.000® t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 7,3% ®iÒu nµy chøng tá n¨m 2003 hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gi¶m sót ®¸ng kÓ, xem xÐt tõng chØ tiªu cô thÓ ta thÊy ®îc nguyªn nh©n t¹i sao lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhËp khÈu n¨m 2003 gi¶m. 17 * ThuÕ doanh thu: N¨m 2001 ¸p dông luËt thuÕ doanh thu. ThuÕ doanh thu tÝnh trªn doanh thu ®¹t ®îc, thuÕ doanh thu cña C«ng ty lµ 2.176.466.277® n¨m 2002 c¸c Doanh nghiÖp níc ta ¸p dông luËt thuÕ GTGT thay thÕ cho thuÕ doanh thu, thuÕ GTGT chØ tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 237.791.000® víi tû lÖ 209% c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu trong C«ng ty t¨ng lªn lµ do kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n t¨ng lªn. Gi¶m gi¸ hµng b¸n còng cã thÓ lµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ngêi mua mua hµng cña C«ng ty thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm thu håi vèn nhanh. Gi¸ vèn hµng b¸n: Lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty do ®ã Tæng c«ng ty cµng tiÕt kiÖm gi¶m ®îc gi¸ vèn ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸ bao nhiªu th× cµng tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ kinh doanh vµ lîi nhuËn t¨ng lªn. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 64.722.457.000® t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 41,7% tû lÖ t¨ng gi¸ vèn t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng doanh thu. Chi phÝ b¸n hµng: Lµ kho¶n chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, chi phÝ cña C«ng ty bao gåm: chi phÝ lu kho, chi phÝ bèc xÕp, .... chi phÝ b¸n hµng cµng tiÕt kiÖm th× lîi nhuËn cña C«ng ty cµng t¨ng. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty t¨ng 3.270.548.000® t¬ng øng vëi tû lÖ 43,5% ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn doanh thu. Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp: Lµ lo¹i chi phÝ Ýt biÕn ®éng theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh xong nÕu chi phÝ nµy cao lµm cho tæng møc lîi nhuËn cña C«ng ty gi¶m. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m 225.372.000® t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 22,5%. Nh vËy C«ng ty n¨m 2003 ®· lµm tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t chi phÝ cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp tæng hîp c¸c nh©n tè ®· ¶nh hëng tíi chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ho¸ chÊt n¨m 2003 so víi n¨m 2002. 3.1.2 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó tËn dông trang thiÕt bÞ m¸y mãc, lao ®éng, c¸c tµi nguyªn s½n cã vµ nhê ®ã mµ t¨ng tæng lîi nhuËn cña C«ng ty do ®ã hiÖn nay c¸c Doanh nghiÖp bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng 18 s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cßn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô. Tuy nhiªn c«ng ty cßn kh¸ dÌ dÆt trong viÖc ®Çu t vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô nªn doanh thu t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ v× thÕ lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nµy cßn rÊt nhá. 3.2 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: 1.000® N¨m ChØ tiªu 1. Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 2. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 2002 2003 Møc biÕn ®éng Sè tiÒn Tû lÖ (%) - 296.388 - 18% 1.646.189 1.349.801 514.408 740.838 226.430 44% 1.131.780 608.963 - 522.745 - 47% Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 296.388.000® t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 18% do chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng 44% lµ 226.430.000® lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m 47% t¬ng øng lµ 522.745.000®. 3.3 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng. B¶ng 6: lîi nhuËn bÊt thêng cña C«ng ty §¬n vÞ tÝnh: 1.000® N¨m 2002 2003 ChØ tiªu 1. Doanh thu tõ ho¹t 302.656 ®éng bÊt thêng 2. Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt 1.375.026 thêng 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t -1.072.370 ®éng bÊt thêng 431.348 Møc biÕn ®éng Sè tiÒn Tû lÖ (%) 128.692 42% 918.657 -456.369 -33% -487.309 585.061 54% Theo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 585.061.000® t¬ng øng víi tû lÖ 54% 19 doanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt thêng n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng tõ 128.692.000® t¨ng t¬ng øng víi tû lÖ lµ 42%. iii. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn ®· thùc hiÖn t¹i c«ng ty cemeco. I. C¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu. Ho¸ chÊt vµ c¸c thiÕt bÞ vËt t kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng tiªu thô hµng ngay nh: quÇn ¸o, thùc phÈm... v× thÕ thÞ trêng tiªu thô cña c¸c ngµnh hµng nµy hÑp h¬n c¸c hµng ho¸ kh¸c rÊt nhiÒu. Ngêi mua lµ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y sö dông ho¸ chÊt. §Ó t×m ®îc thÞ trêng tiªu thô ho¸ chÊt vµ c¸c thiÕt bÞ vËt t khoa häc lµ c¶ mét vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi c«ng ty, C«ng ty ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu. * TiÒn hµnh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng lµ bíc ®Çu tiªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng viÖc lùa chän vµ x©m nhËp ®îc vµo thÞ trêng míi. V× vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸ch kü lìng vµ thêng xuyªn b»ng nh÷ng c«ng viÖc sau: T×m kiÕm nh÷ng thÞ trêng míi cã nhu cÇu vÒ mÆt hµng ho¸ chÊt, ®¸nh gi¸ c¸c thÞ trêng cò vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®èi thñ c¹nh tranh ®· vµ sÏ cã trªn thÞ trêng ®ã, cËp nhËt vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ dung lîng thÞ trêng vµ sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. Tõ viÖc t×m kiÕm thÞ trêng míi sau ®ã sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ trêng t×m ra c¸c ®o¹n thÞ trêng mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng x©m nhËp vµ më réng thÞ phÇn cña c«ng ty. Cuèi cïng lµ viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc th©m nhËp gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ trêng. * T¨ng cêng chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr¬ng, qu¶ng c¸o s¶n phÈm hµng ho¸. Muèn nh vËy c«ng ty ph¶i tham gia vµo c¸c héi trî triÓn l·m, héi th¶o chuyªn ngµnh vµ cã chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o giíi thiÖu réng r·i vÒ c«ng ty, th«ng qua ®ã c«ng ty sÏ thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ víi c¸c th¬ng vô vµ b¹n hµng míi ®ång thêi kh¼ng ®Þnh uy tÝn víi b¹n hµng cò. 1. Thay ®æi c¬ cÊu tû träng c¸c mÆt hµng kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi thay ®æi tû träng trong mét sè mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó t¨ng doanh thu n©ng cao lîi nhuËn. II. Nhãm c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ kinh doanh. 1. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. 20
- Xem thêm -