Tài liệu Lỗi chính tả thường gặp của học sinh lớp 3 và cách khắc phục

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi: Tieáng Vieät laø moät moân hoïc quan troïng trong chöông trình giaùo duïc ôû tieåu hoïc, laø moân hoïc coâng cuï ñeå hoïc taäp caùc moân hoïc khaùc vaø qua ñoù giaùo duïc hoïc sinh veà moïi maët. Tieáng Vieät ôû tröôøng tieåu hoïc ñöôïc daïy vaø hoïc thoâng qua caùc phaân moân nhö Taäp ñoïc, Taäp vieát, Keå chuyeän, Chính taû, Luyeän töø vaø caâu, Taäp laøm vaên. Moãi phaân moân mang ñeán cho hoïc sinh nhöõng nhieäm vuï giaùo duïc rieâng nhöng laïi cuøng chung muïc tieâu giaùo duïc. Xu theá phaùt trieån chöông trình vaø ñoåi môùi veà saùch giaùo khoa cuûa giaùo duïc tieåu hoïc ñoøi hoûi phaûi khaån tröông ñieàu chænh caùch soaïn thaûo chöông trình vaø bieân soaïn saùch giaùo khoa ôû tröôøng tieåu hoïc cho 4 truï coät giaùo duïc cuûa theá kyû XXI do UNESCO ñeà xöôùng laø :Hoïc ñeå bieát, hoïc ñeå laøm, hoïc ñeå cuøng chung soáng vaø hoïc ñeå khaúng ñònh mình. Chöông trình tieåu hoïc môùi nhaèm keá thöøa vaø phaùt trieån nhöõng thaønh töïu, khaéc phuïc nhöõng toàn taïi cuûa chöông trình cuõ, cuøng vôùi nhöõng ñoåi môùi veà noäi dung daïy hoïc. Laø söï ñoåi môùi cuûa phöông phaùp daïy hoïc vaø taêng cöôøng thôøi löôïng hoïc taäp nhaèm khuyeán khích caùc tröôøng lôùp daïy hoïc nhieàu hôn 5 buoåi/tuaàn, tieán tôùi daïy 2 buoåi/ngaøy. Yeâu caàu daïy vaø hoïc ngaøy caøng naâng cao hôn ñeå ñaùp öùng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Chính vì vaäy ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp daïy hoïc ôû taát caû caùc moân hoïc laø voâ cuøng caàn thieát. Ñaëc bieät laø moân Tieáng Vieät noùi chung vaø phaân moân Chính taû noùi rieâng. Trong thöïc teá daïy hoïc hieän nay, tình traïng hoïc sinh maéc loãi chính taû raát phoå bieán. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, ôû tieåu hoïc chính taû laø phaân moân coù vò trí ñaëc bieät quan troïng. Chính taû (chính: ñuùng, taû: vieát) theo nghóa roäng laø nhöõng quy ñònh veà caùch vieát ñuùng ñoái vôùi moãi töø ngöõ bao goàm caû teân ngöôøi, teân ñòa lyù, teân caùc toå chöùc, cô quan, ñoaøn theå, caùc töø ngöõ phieân aâm tieáng nöôùc ngoaøi vaø söû duïng caùc daáu caâu… ñeå thöïc hieän muïc tieâu cuûa moân Tieáng Vieät laø phaûi ñaàu tö vieäc reøn luyeän ñoïc vaø phaùt trieån naêng löïc tieáng meï ñeû cho hoïc sinh, trong ñoù coù naêng löïc vieát chöõ cho hoïc sinh ñeå hoïc toát hôn trong hoïc taäp caùc moân hoïc khaùc vöøa giuùp hoïc sinh naém vöõng quy taéc chính taû vaø hình thaønh kyõ naêng, kyõ xaûo veà chính taû. Keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh phaûn aùnh chaát löôïng ngaønh giaùo duïc. Ñeå hoïc sinh hoïc toát thì giaùo vieân phaûi daïy toát. Nhö vaäy moãi giaùo vieân phaûi töï bieán quaù trình daïy hoïc cuûa mình thaønh quaù trình hoïc cuûa hoïc sinh, bieát daïy cho hoïc sinh caùch hoïc vaø töï hoïc. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi moãi giaùo vieân phaûi coù trình ñoä sö phaïm, luoân luoân tìm toøi saùng taïo, coù saùng kieán môùi trong daïy hoïc, naém vöõng noäi dung, kieán thöùc, ñieàu kieän thöïc teá lôùp mình daïy, trang bò cho mình moät voán kieán thöùc vaø phöông phaùp daïy hoïc nhaèm phaùt huy tính chuû ñoäng vaø saùng taïo cuûa hoïc sinh, khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp vaø töï giaûi quyeát caùc tình huoáng naûy sinh trong cuoäc soáng. Giaùo vieân caàn sôùm tieán haønh ñieàu tra loãi chính taû ôû ñòa baøn mình 1 coâng taùc ñeå coù bieän phaùp söûa sai kòp thôøi cho hoïc sinh coù hieäu quaû hoïc taäp toát hôn. Neáu khoâng khaéc phuïc kòp thôøi ñöôïc tình traïng naøy vieäc maéc loãi chính taû seõ gaây aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán hoïc taäp cuõng nhö trong giao tieáp cuûa caùc em. Bôûi moân hoïc chính taû laø moân hoïc coâng cuï, laø nôi baét nguoàn cho giao tieáp cuõng nhö tieáp thu tri thöùc treân con ñöôøng hoïc taäp cuûa treû. Khi treû ñeán tröôøng tham gia hoïc taäp laø luùc treû baét ñaàu hoïc taäp ngoân ngöõ noùi vaø vieát. Ñoàng thôøi söû duïng noù ñeå tieáp thu tri thöùc. Chính vì theá, vieäc maéc loãi chính taû khoâng ñöôïc khaéc phuïc kòp thôøi seõ laøm cho treû gaëp khoù khaên lôùn trong giao tieáp, cuõng nhö trong hoïc taäp. Laø moät giaùo vieân tieåu hoïc ñang tröïc tieáp ñöùng lôùp, baûn thaân toâi thaáy vieäc maéc loãi chính taû cuûa hoïc sinh laø moät vaán ñeà heát söùc nghieâm troïng, caàn phaûi ñöôïc nghieân cöùu moät caùch kyõ löôõng vaø khaéc phuïc kòp thôøi. Do ñoù toâi ñaõ choïn ñeà taøi “Loãi chính taû cuûa hoïc sinh lôùp 3C5, tröôøng tieåu hoïc ................. vaø caùch khaéc phuïc”. Laøm höôùng tìm hieåu vaø nghieân cöùu. 2) Phaïm vi nghieân cöùu : Chính taû laø moät trong nhöõng phaân moân heát söùc quan troïng trong moân tieáng Vieät, vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån naêng löïc chính taû cho hoïc sinh ôû tröôøng tieåu hoïc thöôøng ñöôïc thöïc hieän hai hình thöùc: Daïy caùi ñuùng vaø söûa caùi sai trong chöông trình Tieáng Vieät, hoïc sinh ñöôïc reøn luyeän caùc kyõ naêng vieát qua caùc hình thöùc taäp cheùp, taäp vieát vaø chính taû. Khi giaùo duïc ñöôïc ñoåi môùi, chöõ vieát ñöôïc söû duïng treân moät phöông dieän roäng lôùn, vieäc vieát ñuùng chính taû laø moät yeâu caàu khoâng theå thieáu trong giai ñoaïn hieän nay. Noäi dung caùc baøi chính taû chuû yeáu ñöôïc theå hieän trong saùch giaùo khoa, saùch höôùng daãn ngoaøi nhöõng taøi lieäu chính thöùc duøng trong nhaø tröôøng, nhö saùch giaùo khoa, saùch höôùng daãn vôû taäp vieát vaø vôû baøi taäp.... coøn coù nhöõng coâng trình nghieân cöùu veà vieäc naâng cao naêng löïc chính taû cho hoïc sinh trong coâng cuoäc ñoåi môùi hieän nay cuûa neàn giaùo duïc nöôùc nhaø. Do ñoù neáu chính taû chöa thaønh thaïo seõ caûn trôû quaù trình tìm hieåu ñoù cuûa hoïc sinh. Vì theá vieäc nghieân cöùu loãi chính taû cuûa hoïc sinh tieåu hoïc vaø caùch khaéc phuïc laø moät vaán ñeà mang tính troïng taâm caàn phaûi thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu giaùo duïc trong quan ñieåm daïy hoïc môùi. Trong coâng taùc giaùo duïc ôû tieåu hoïc, nhieäm vuï cuûa ngöôøi thaày giaùo laø cung caáp kieán thöùc cô baûn cho hoïc sinh. Vì vaäy Qua nghieân cöùu vaø tìm hieåu tröôùc ñaây coøn mang tính chung chung chöa thöïc söï vaøo nhöõng ñoái töôïng cuï theå. Do ñoù ñeå tìm hieåu kyõ hôn ñaëc bieät nhöõng loãi maø caùc em hoïc sinh ôû tröôøng tieåu hoïc ................. thöôøng maéc phaûi. Neân toâi quyeát ñònh khaûo saùt nghieân cöùu veà loãi chính taû ôû hoïc sinh lôùp 3C5 vaø ñeà ra bieän phaùp khaéc phuïc cho hoïc sinh, goùp phaàn vaøo söï thaønh coâng trong ñoåi môùi cuûa giaùo duïc nöôùc nhaø. 2 PHAÀN THÖÙ NHAÁT: THÖÏC TRAÏNG 1. Nghieân cöùu tình hình: 1.1/ Nhöõng loãi chính taû hoïc sinh thöôøng gaëp :  * Loãi chính taû cuûa hoïc sinh laø hình thöùc vieát sai quy taéc chính taû theo caáu truùc chính taû hieän haønh cuûa Tieáng Vieät.  Xeùt veà quy taéc, loãi chính taû thöôøng xaûy ra vôùi hai quy taéc : -Loãi vieát sai do phaùt aâm khoâng ñuùng vôùi aâm chuaån Tieáng Vieät. -Loãi vieát sai do sai nguyeân taéc chính taû hieän haønh .  Loãi vieát sai do phaùt aâm khoâng ñuùng vôùi aâm chuaån Tieáng Vieät : Tieáng Vieät voán laø ngoân ngöõ thoáng nhaát, coù nhieàu phöông ngöõ, thoå ngöõ, neân beân caïnh tính thoáng nhaát laø chuû ñaïo noù cuõng coù nhöõng neùt dò bieät khaù roõ raøng trong caùch phaùt aâm, caùch duøng töø giöõa caùc vuøng taïo ra aán töôïng maïnh meõ veà söï toàn taïi trong thöïc teá ba “gioïng” noùi khaùc nhau “gioïng” mieàn Baéc, “gioïng” mieàn Trung, “gioïng” mieàn Nam töông öùng vôùi ba vuøng phöông ngöõ theo caùch chia taùch cuûa caùc nhaø nghieân cöùu: phöông ngöõ Baéc Boä, phöông ngöõ Trung Boä, phöông ngöõ Nam Boä. Moãi moät vuøng phöông ngöõ coù nhöõng caùch phaùt aâm tieáng vieät khaùc nhau. Ñaëc ñieåm phaùt aâm ñaëc tröng cho töøng vuøng khaùc vôùi phaùt aâm chuaån laø nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng caùch vieát sai chính taû. Beân caïnh ñoù do hoïc sinh khoâng hình thaønh ñöôïc moät caùch roõ raøng bieåu töôïng aâm thanh thính giaùc vaø chöa naém vöõng quy taéc gheùp chöõ caùi ghi aâm tieát. Caùc em vieát sai chính taû cuõng laø do khoâng chuù yù khi vieát baøi. Vì vaäy maø moät aâm tieát ñöôïc vieát thaønh nhöõng caùch khaùc nhau ôû töøng hoïc sinh. Loaïi loãi naøy thöôøng laø loãi sai phuï aâm ñaàu do khoâng phaân bieät ñöôïc : n/l;ch/tr;s/x;r/gi/d.  Loãi do vi phaïm quy taéc chính taû hieän haønh : Loãi do phaïm quy taéc chính taû hieän haønh laø loaïi loãi do hoïc sinh khoâng naém ñöôïc quy taéc cuûa caùch vieát chính taû Tieáng Vieät hieän nay. Loãi naøy ñöôïc phaân ra caùc loaïi sau : - Loãi do hoïc sinh vieát aåu, caåu thaû laãn loän giöõa chöõ in vaø chöõ thöôøng. Loãi naøy chuû yeáu rôi vaøo caùc chöõ sau ñaây laø nhieàu nhaát: c/C, x/X, b/B, p/P, v/V, s/S , k/K; g/G. - Loãi do baát hôïp lyù veà chöõ vieát (hoïc sinh khoâng naém ñöôïc chính töï ngöõ phaùp Tieáng Vieät) theå hieän vieäc vieát laãn loän ôû caùc tröôøng hôïp sau : + c/k/q; ngh/ng; gh/g; d/gi; y/i: dao/giao; daøi/daøy; nghónh/ngónh; nghe/nge,… + tr/ch: trong/chong; traéng/chaéng; tröôùc/chöôùc; treân/cheân; troøn/choøn + gi/d: giaän/daän; daân/giaân; dan/gian  Xeùt veà loaïi, loãi chính taû xaûy ra vôùi moät soá loaïi sau : 3 - Loãi sai caû tieáng : laø loaïi loãi khi hoïc sinh vieát khoâng ñuùng quy taéc neân sai caû tieáng. Veà loãi sai naøy nguyeân nhaân laø do hoïc sinh khoâng chuù nghe giaùo vieân ñoïc, khoâng nhôù maët chöõ neân daãn ñeán vieát sai, vieát thieáu. - Loãi sai phuï aâm ñaàu : laø loaïi loãi khi vieát bò sai nhöõng phuï aâm ñaàu bò sai. Loãi naøy thöôøng xaåy ra do caùc em phaùt aâm theo tieáng ñòa phöông, giaùo vieân ñoïc coù nhieàu tieáng gioù daãn ñeán hoïc sinh nghe khoâng roõ phuï aâm ñaàu thöôøng sai laø: ch/tr; x/s; n/l; r/d/gi,… -Loãi sai phaàn vaàn: Loãi naøy thöôøng vieát sai ôû caùc vaàn nhö: aân/ aâng; inh /in; an/ang; aên/aêng;… loãi naøy thöôøng coù nhieàu nguyeân nhaân. Coù theå do hoïc sinh khoâng naém chaéc chöõ vieát, nhöng cuõng coù theå do moät soá giaùo vieân khi ñoïc khoâng chuaån daãn tôùi hoïc sinh vieát sai. -Loãi vieát sai daáu thanh: Loãi naøy hoïc sinh thöông maéc ôû daáu ~/?; daáu saéc/ daáu huyeàn. Ví duï: ñaõ/ñaû; choõng/ choïng; caù/ caø… - Loãi khaùc (vieát hoa tuyø tieän, caùc daáu caâu) : loaïi loãi naøy khaù phoå bieán, tuy khoâng nhieàu loãi nhö phuï aâm ñaàu hay vaàn nhöng soá löôïng hoïc sinh maéc loãi töông ñoái nhieàu. Chieám tyû leä cao laø loãi vieát hoa. Nguyeân nhaân cuûa noù laø do caùc em thöôøng vieát aåu, khoâng caân nhaéc kyõ caøng tröôùc khi vieát hoaëc chöa naém vöõng quy taéc vieát hoa, quy taéc söû duïng daáu caâu. 1.2/ Nguyeân nhaân maéc loãi chính taû cuûa hoïc sinh : Qua keát quaû khaûo saùt baøi laøm cuûa hoïc sinh lôùp 3C5, tröôøng tieåu hoïc ................. coøn maéc loãi chính taû khaù nhieàu. Caùc loaïi loãi khoâng gioáng nhau. Nhieàu nhaát laø loãi veà vaàn caùc em coøn vieát sai vôùi soá loãi khaù lôùn. Loãi veà phuï aâm ñaàu hoïc sinh cuõng phaïm loãi töông ñoái nhieàu. Coøn loãi veà sai daáu thanh vaø sai caû tieáng tuy khoâng nhieàu nhö hai loaïi loãi treân nhöng cuõng ñuû ñeå baùo ñoäng veà khaû naêng vieát chính taû cuûa hoïc sinh ôû ñaây. Veà nguyeân nhaân cuûa vieäc maéc loãi chính taû cuûa hoïc sinh lôùp 3C5 tröôøng tieåu hoïc ................. chuû yeáu xuaát phaùt töø moät soá nguyeân nhaân sau : + Do aûnh höôûng lôùn cuûa ñaëc thuø ñòa phöông, caùc em noùi theo vuøng mieàn neân vieát cuõng vaäy. Do ñoù caùc em thöôøng sai veà phuï aâm ñaàu vaø sai veà vaàn. + Moät soá em do nghe khoâng roõ phaát aâm cuûa giaùo vieân daãn ñeán khi vieát caùc em ñaùnh vaàn sai thì vieát sai. Loãi naøy thöôøng sai caû tieáng hoaëc sai veà aâm ñaàu + Thaùi ñoä yù thöùc luyeän vieát cuûa caùc em chöa ñaày ñuû, ôû nhaø gia ñình coøn thieáu quan taâm ñeán vieäc luyeän vieát chính taû cuûa caùc em. + Do khaû naêng bao quaùt lôùp cuûa giaùo vieân coøn haïn cheá (coù theå coù khaùch quan vaø chuû quan) neân chöa naém baét kòp thôøi ñeán nhöõng em vieát sai ñoù ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ khaéc phuïc kòp thôøi. + Moät soá em coù khaû naêng tieáp thu tri thöùc coøn yeáu (coù tröôøng hôïp bò thieåu naêng trí tueä) neân khoâng hieåu caùch vieát. 4 + Do giaùo vieân vuøng trung, trung boä giaûng daïy neân hoïc sinh nghe coâ noùi nhö theá vieát theá aáy. Giaùo vieân daïy phaùt aâm chöa chuaån. 5 PHAÀN THÖÙ HAI : CAÙC GIAÛI PHAÙP 1) Trình baøy moät giaûi phaùp: Moãi vuøng, moãi mieàn laïi coù nhöõng loãi chính taû rieâng, coâng vieäc cuûa nhöõng nhaø giaùo duïc laø phaûi tìm ra nhöõng bieän phaùp ñeå khaéc phuïc haïn cheá nhöõng loãi aáy döôùi ñaây xin ñieåm ra moät soá giaûi phaùp khaéc phuïc loãi chính taû cho hoïc sinh tieåu hoïc. Ñoái vôùi chính taû laø moân hoïc coù taàm quan troïng raát lôùn trong vieäc hoïc tieáng Vieät cuûa hoïc sinh, neáu giaùo vieân khoâng bao quaùt moät caùch chaët cheõ ñeå tìm hieåu nhöõng nguyeân nhaân vieát sai chính taû cuûa caùc em, töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp höõu hieäu giuùp caùc em söûa loãi thì ñeán cuoái caáp hoïc sinh vaãn coøn sai vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc hoïc taäp ôû caùc baäc hoïc tieáp theo. Vì leõ ñoù khi daïy chính taû cho hoïc sinh 3C5 noùi chung vaø hoïc sinh tieåu hoïc noùi rieâng, toâi thöôøng taäp trung vaøo moät soá bieän phaùp ñeå giuùp caùc em xaùc ñònh roãi nhöõng loãi sai chính taû cuûa mình vaø ñaëc bieät hôn laø caùch khaéc phuïc nhöõng loãi sai ñoù: ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG SÁNG KIẾN, MỜI QUÝ THẦY CÔ BẤM VÀO ĐÂY: http://tailieugiaoduc.edu.vn/t.aspx?id=314 6
- Xem thêm -