Tài liệu Llập trình java căn bản

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 5
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

lLẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN
2012 LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN TamGa www.tamga85.multiply.com Mục Lục *** Bài 1 : Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích ......................................................................... 4 *** Bài 2 : Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích ........................................................................ 5 *** Bài 3: Mảng. Tính : .................................................................................................................... 6 - Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng ...................................................................................... 6 - Liệt kê các phần tử đó .................................................................................................................. 6 *** Bài 4: Phân Số. Tính : ............................................................................................................... 7 - Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số...................................................................................... 7 - Ước số chung lớn nhất của phân số đó ........................................................................................ 7 *** Bài 5. Số Phức. Tính : ............................................................................................................... 9 - Tổng, hiệu, tích, thương của số phức ........................................................................................... 9 *** Bài 6 : Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2............................................................................... 11 *** Bài 8: Điểm hai chiều trong không gian. Tính : ........................................................................ 13 - In Tọa Độ .................................................................................................................................... 13 - Tính Khoảng Cách ...................................................................................................................... 13 - Tính Tổng Điểm AB , ABC .......................................................................................................... 13 - Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) ...................................................................................................... 13 - Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 ) .................................................... 13 - Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ? ............................................................................... 13 *** Bài 9: Thiết kế Giao Diện Đồ Họa. Với yêu cầu sau : .............................................................. 17 - Nhấn nút Chào , sẽ hiện lên khung textbox " xin chào các bạn " ................................................. 17 - Nhấn nút Reb hay Blue hay Green , thì khung textbox đổi màu tương ứng ................................ 17 - Nhấn nút Xóa thì trở lại vị trí ban đầu ......................................................................................... 17 - Nhấn nút Thoát thì thoát ra khỏi giao diện đồ họa....................................................................... 17 *** Bài 10: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 1 .............................................. 20 *** Bài 11: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 2 .............................................. 23 *** Bài 12: Hãy thiết kế giao diện đồ họa ...................................................................................... 26 Các Phép Tính cộng, trừ , nhân, chia............................................................................................ 26 *** Bài 13: Hãy thiết kế giao diện đồ họa ...................................................................................... 30 Tính chu vi và diện tích Hình Chữ Nhật ........................................................................................ 30 *** Bài 14: Hãy thiết kế giao diện đồ họa ...................................................................................... 34 Tính max và min của 4 số bất kỳ a,b,c,d ....................................................................................... 34 *** Bài 15: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Thay Đổi Màu Nền Background .................................... 37 Gồm có các nút thuộc dạng Radio Button ..................................................................................... 37 *** Bài 16: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Nhập Xuất Mảng 1 Chiều ............................................. 40 Với các yêu cầu sau : ................................................................................................................... 40 - Nhập một mảng bất kỳ ................................................................................................................ 40 Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 1 - Tính tổng các phần tử trong mảng .............................................................................................. 40 - Sắp xếp lại mảng tăng dần ......................................................................................................... 40 *** Bài 17: Hãy thiết kế giao diện đồ họa ...................................................................................... 44 Với các yêu cầu sau : ................................................................................................................... 44 - Dùng Radio Button ..................................................................................................................... 44 - Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia............................................................. 44 *** Bài 18: Hãy thiết kế giao diện đồ họa ...................................................................................... 48 Với các yêu cầu sau : ................................................................................................................... 48 - Dùng Radio Button ..................................................................................................................... 48 - Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia............................................................. 48 - Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện ............................................................ 48 *** Bài 19: Hãy thiết kế giao diện đồ họa ...................................................................................... 53 Với các yêu cầu sau : ................................................................................................................... 53 - Dùng Radio Button ..................................................................................................................... 53 - Giải các phương trình bậc 1 và bậc 2 ......................................................................................... 53 - Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện ............................................................ 53 Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 2 Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 3 *** Bài 1 : Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích Đáp án xuất file Nhap canh b: 4 Nhap canh c: 3 Dien tich: 2.9047375096555625 ============================ Và đây là code trong class : ============================ Nhap canh a: 2 Chu vi: 9.0 import java.io.*; public class tamga { static double a,b,c,chuvi,dientich; public static void nhap() throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap canh a: "); String s=d.readLine(); a=Double.parseDouble(s); System.out.print("Nhap canh b: "); s=d.readLine(); b=Double.parseDouble(s); System.out.print("Nhap canh c: "); s=d.readLine(); c=Double.parseDouble(s); } public static double chuvi() { return a+b+c ; } public static double dientich() { double P,S ; P=chuvi()/2; S=Math.sqrt(P*(P-a)*(P-b)*(P-c)); return S; } } ============================ Và đây là code trong void main : import java.io.*; public class HinhTamGiac { public static void main(String[] args) throws IOException { tamga tg=new tamga(); tg.nhap(); System.out.println("Chu vi: " + tg.chuvi()); System.out.println("Dien tich: " + tg.dientich()); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 4 *** Bài 2 : Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích ============================ Đáp án mẫu xuất file Nhap a: 4 Nhap b: 2 Chu vi: 12.0 Dien tich: 8.0 ============================ Và đây là code trong class : import java.io.*; public class tamgaalbum { static double a,b,chuvi,dientich; public static void nhap() throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap a: "); String s=d.readLine(); a=Double.parseDouble(s); System.out.print("Nhap b: "); s=d.readLine(); b=Double.parseDouble(s); } public static double chuvi() { return (a+b)*2; } public static double dientich() { double S; S=a*b; return S; } } ============================ Và đây là code trong void main : import java.io.*; public class HinhChuNhat { public static void main(String[] args) throws IOException { tamgaalbum hcn=new tamgaalbum(); hcn.nhap(); System.out.println("Chu vi: " + hcn.chuvi()); System.out.println("Dien tich: " + hcn.dientich()); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 5 *** Bài 3: Mảng. Tính : - Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng - Liệt kê các phần tử đó ============================ Đáp án mẫu xuất file Nhap so phan tu Mang: 5 Mang vua nhap la: 5 a[0]: 2 a[1]: 5 a[2]: 4 a[3]: 2 a[4]: 1 So phan tu mang: 2 5 4 2 1 ============================ Và đây là code trong class : // TamGa www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk import java.io.*; public class tamgaalbum { static int n; public static void nhap(int a[]) throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap so phan tu Mang: "); String s=d.readLine(); n=Integer.parseInt(s); System.out.println("Mang vua nhap la: "+n); for (int i=0;id) c = c - d; else d = d - c; return c; } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 7 ============================ Và đây là code trong void main : import java.io.*; public class PhanSo { public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)) ; String s; double x,y; tamgaalbum p1,p2; System.out.print("Nhap p1: "); System.out.print("\n Nhap tu: "); s=d.readLine(); System.out.print("Nhap mau: "); s=d.readLine(); p1=new tamgaalbum(x,y); System.out.print("\n"); System.out.print("Nhap p2: "); System.out.print("\n Nhap tu: "); s=d.readLine(); System.out.print("Nhap mau: "); s=d.readLine(); p2=new tamgaalbum(x,y); x=Double.parseDouble(s); y=Double.parseDouble(s); x=Double.parseDouble(s); y=Double.parseDouble(s); System.out.print("\n Phan tu thu 1: " +p1.a + "/"+ p1.b); System.out.print("\n Phan tu thu 2: " +p2.a + "/"+ p2.b); System.out.print("\n"); double usc ; tamgaalbum.tich(p1,p2); usc=tamgaalbum.usclonnhat(tamgaalbum.tu,tamgaalbum.mau); System.out.print("\n Tich la: " +tamgaalbum.tu/usc + "/"+ tamgaalbum.mau/usc); tamgaalbum.tong(p1,p2); usc=tamgaalbum.usclonnhat(tamgaalbum.tu,tamgaalbum.mau); System.out.print("\n Tong la: " +tamgaalbum.tu/usc + "/"+ tamgaalbum.mau/usc); tamgaalbum.hieu(p1,p2); usc=tamgaalbum.usclonnhat(tamgaalbum.tu,tamgaalbum.mau); System.out.print("\n Hieu la: " +tamgaalbum.tu/usc + "/"+ tamgaalbum.mau/usc); tamgaalbum.thuong(p1,p2); usc=tamgaalbum.usclonnhat(tamgaalbum.tu,tamgaalbum.mau); System.out.print("\n Thuong la: " +tamgaalbum.tu/usc + "/"+ tamgaalbum.mau/usc); System.out.print("\n Uoc Chung Lon Nhat: " + tamgaalbum.usclonnhat(tamgaalbum.tu,tamgaalbum.mau)); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 8 *** Bài 5. Số Phức. Tính : - Tổng, hiệu, tích, thương của số phức ============================ Đáp án mẫu xuất file Nhap so thuc a: 8 Nhap so ao b: 4 So Phuc P1 la : 8 4 Nhap so thuc a: 4 Nhap so ao b: 2 So Phuc P2 la : 4 2 Tong la: 12 6 Hieu la: 4 2 Tich la: 32 8 Thuong la: 2 2 ============================ Và đây là code trong class : import java.io.*; public class tamgaalbum { int a,b; static int thuc,ao; tamgaalbum () {}; tamgaalbum(int x , int y) { a=x; b=y; } public static void tong(tamgaalbum c, tamgaalbum d) { thuc=c.a+ c.b; ao= d.a+d.b; } public static void hieu(tamgaalbum c, tamgaalbum d) { thuc=c.a - c.b; ao= d.a - d.b; } public static void tich(tamgaalbum c, tamgaalbum d) { thuc=c.a * c.b; ao= d.a * d.b; } public static void thuong(tamgaalbum c, tamgaalbum d) { thuc=c.a / c.b; ao= d.a / d.b; } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 9 ============================ Và đây là code trong void main : /** TamGa www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk Phone: 01283.98.69.98 Email : tamgaalbum@yahoo.com Bai tap : Tinh tong,hieu,tich,thuong cua So Phuc */ import java.io.*; public class SoPhuc { public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)) ; String s; int x,y; tamgaalbum p1,p2; System.out.print("\nNhap so thuc a: "); s=d.readLine(); x=Integer.parseInt(s); System.out.print("Nhap so ao b: "); s=d.readLine(); y=Integer.parseInt(s); p1=new tamgaalbum(x,y); System.out.print("So Phuc P1 la : " +p1.a +" " + p1.b); System.out.print("\n"); System.out.print("\nNhap so thuc a: "); s=d.readLine(); x=Integer.parseInt(s); System.out.print("Nhap so ao b: "); s=d.readLine(); y=Integer.parseInt(s); p2=new tamgaalbum(x,y); System.out.print("So Phuc P2 la : " +p2.a +" " + p2.b); System.out.print("\n"); tamgaalbum.tong(p1,p2); System.out.print("\n Tong la: " +tamgaalbum.thuc + " "+ tamgaalbum.ao); tamgaalbum.hieu(p1,p2); System.out.print("\n Hieu la: " +tamgaalbum.thuc + " "+ tamgaalbum.ao); tamgaalbum.tich(p1,p2); System.out.print("\n Tich la: " +tamgaalbum.thuc + " "+ tamgaalbum.ao); tamgaalbum.thuong(p1,p2); System.out.print("\n Thuong la: " +tamgaalbum.thuc + " "+ tamgaalbum.ao); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 10 *** Bài 6 : Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2 ============================Đáp án mẫu xuất file ======= Giai Phuong Trinh Bac 1 www.tamga.tk Nhap a: 2 Nhap b: 4 Ket qua PT bac1: Phuong trinh co nghiem: -2.0 ======= Giai Phuong Trinh Bac 2 www.tamga.tk Nhap a: 2 Nhap b: 1 Nhap c: -3 Ket qua PT bac2: Phuong trinh co 2 nghiem: x1= 1.0 va x2= -1.5 ============================ Và đây là code trong class : // TamGa - Class Giai Phuong Trinh Bac 1 va 2 import java.io.*; class tamgaalbum { static double a,b,c ; //=============== Giai phuong trinh bac 1 =============== public static void nhapptbac1() throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("======= Giai Phuong Trinh Bac 1 www.tamga.tk"); System.out.print("Nhap a: "); String s=d.readLine(); a=Double.parseDouble(s); System.out.print("Nhap b: "); s=d.readLine(); b=Double.parseDouble(s); } public static void giaiptbac1() { System.out.print("Ket qua PT bac1: "); if(a==0) System.out.println("Phuong trinh vo nghiem"); else { if(b==0) System.out.println("Phuong trinh vo so nghiem"); else System.out.println("Phuong trinh co nghiem: " +(-b/a)); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 11 //=============== Giai phuong trinh bac 2 =============== public static void nhapptbac2() throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("======= Giai Phuong Trinh Bac 2 www.tamga.tk"); System.out.print("Nhap a: "); String s=d.readLine(); a=Double.parseDouble(s); System.out.print("Nhap b: "); s=d.readLine(); b=Double.parseDouble(s); System.out.print("Nhap c: "); s=d.readLine(); c=Double.parseDouble(s); } public static void giaiptbac2() { double delta,x1,x2; delta=(b*b)-(4*a*c); System.out.print("Ket qua PT bac2: "); if (delta<0) System.out.println("Phuong trinh vo nghiem"); else { if (delta==0) System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem: " +(-b)/(2*a)); else { x1=(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a); System.out.println("Phuong trinh co 2 nghiem: "); System.out.println("x1= "+x1+" va "+"x2= "+x2); } } } } ============================ Và đây là code trong void main : import java.io.*; public class GiaiPhuongTrinhBac1va2 { public static void main(String[] args) throws IOException { tamgaalbum gpt=new tamgaalbum(); gpt.nhapptbac1(); gpt.giaiptbac1(); gpt.nhapptbac2(); gpt.giaiptbac2(); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 12 *** Bài 7: update load sau *** Bài 8: Điểm hai chiều trong không gian. Tính : - In Tọa Độ - Tính Khoảng Cách - Tính Tổng Điểm AB , ABC - Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA) - Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 ) - Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ? *** Đáp án mẫu xuất file ========= Nhap toa do diem A Toa do x1: 1 Toa do y1: 2 Toa do z1: 3 Toa do diem A(1,2,3) ========= Nhap toa do diem B Toa do x2: 4 Toa do y2: 5 Toa do z2: 6 Toa do diem B(4,5,6) ========= Nhap toa do diem C Toa do x3: 7 Toa do y3: 8 Toa do z3: 9 Toa do diem C(7,8,9) ========= Toa do cua 3 diem A,B,C nhu sau: A(1,2,3) B(4,5,6) C(7,8,9) ========= Khoang cach cua 2 diem trong toa do: AB: 5.196152422706632 AC: 10.392304845413264 BC: 5.196152422706632 ========= Tong cua 2 diem A,B trong toa do: ========= Tong cua 3 diem A,B,C trong toa do: ========= Toa do vecto AB la: ========= Kiem tra vecto co vuong goc khong : ========= Xet dieu kien Tam Giac : AB(5,7,9) ABC(12,15,18) AB(3,3,3) Vecto khong vuong goc 3 Diem tao nen Tam Giac ============================ Và đây là code trong class : /* TamGa www.tamga.tk Phone: 01283.98.69.98 Bai Tap : Diem Hai Chieu Trong Khong Gian */ import java.io.*; public class Ham { int a,b,c ; static int tg1,tg2,tg3,vt1,vt2,vt3 ; Ham(){} ; Ham(int x,int y,int z) { a=x; b=y; c=z; } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 13 public static double khoangcach(Ham g,Ham h) { double D; D=Math.sqrt( ((h.a-g.a)*(h.a-g.a)) + ((h.b-g.b)*(h.b-g.b)) + ((h.c-g.c)*(h.c-g.c)) ); return D; } public static void tongdiem(Ham g,Ham h) { tg1=g.a+h.a; tg2=g.b+h.b; tg3=g.c+h.c; } public static void tong3diem(Ham g,Ham h,Ham k) { tg1=g.a+h.a+k.a; tg2=g.b+h.b+k.b; tg3=g.c+h.c+k.c; } public static void vecto(Ham g,Ham h) { // Ta co : OA=(x1,y1,z1) ; OB=(x2,y2,z2) => AB=(x2-x1,y2-y1,z2-z1) vt1=h.a-g.a; vt2=h.b-g.b; vt3=h.c-g.c; } public static double vectovuonggoc(Ham g,Ham h,Ham k) { double a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3; a1=g.a; a2=h.a; a3=k.a; b1=g.a; b2=h.a; b3=k.a; c1=g.a; c2=h.a; c3=k.a; if( (a1*a2*a3)+(b1*b2*b3)+(c1*c2*c3)==0 ) return 1; return 0; } public static double xettamgiac(Ham g,Ham h,Ham k) { double AB,AC,BC; AB=khoangcach(g,h); AC=khoangcach(g,k); BC=khoangcach(h,k); if(AB+AC>BC || AB+BC>AC || AC+BC>AB) return 1; return 0; } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 14 ============================ Và đây là code trong void main : import java.io.*; public class Diem2ChieuTrongKhongGian { public static void main(String[] args) throws IOException { BufferedReader d=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String s ; Ham toado1,toado2,toado3 ; int x,y,z ; // www.tamga.tk =========================== System.out.print("========= Nhap toa do diem A"); System.out.print("\nToa do x1: "); s=d.readLine(); x=Integer.parseInt(s); System.out.print("Toa do y1: "); s=d.readLine(); y=Integer.parseInt(s); System.out.print("Toa do z1: "); s=d.readLine(); z=Integer.parseInt(s); toado1=new Ham(x,y,z); System.out.print("Toa do diem A"+"("+toado1.a+","+toado1.b+","+toado1.c+")"); System.out.print("\n========= Nhap toa do diem B"); System.out.print("\nToa do x2: "); s=d.readLine(); x=Integer.parseInt(s); System.out.print("Toa do y2: "); s=d.readLine(); y=Integer.parseInt(s); System.out.print("Toa do z2: "); s=d.readLine(); z=Integer.parseInt(s); toado2=new Ham(x,y,z); System.out.print("Toa do diem B"+"("+toado2.a+","+toado2.b+","+toado2.c+")"); System.out.print("\n========= Nhap toa do diem C"); System.out.print("\nToa do x3: "); s=d.readLine(); x=Integer.parseInt(s); System.out.print("Toa do y3: "); s=d.readLine(); y=Integer.parseInt(s); System.out.print("Toa do z3: "); s=d.readLine(); z=Integer.parseInt(s); toado3=new Ham(x,y,z); System.out.print("Toa do diem C"+"("+toado3.a+","+toado3.b+","+toado3.c+")"); // www.tamga.tk ================== Toa Do System.out.print("\n========= Toa do cua 3 diem A,B,C nhu sau: "); System.out.print("\n A"+"("+toado1.a+","+toado1.b+","+toado1.c+")"); System.out.print("\n B"+"("+toado2.a+","+toado2.b+","+toado2.c+")"); System.out.print("\n C"+"("+toado3.a+","+toado3.b+","+toado3.c+")"); // www.tamga.tk =================== Khoang cach System.out.print("\n========= Khoang cach cua 2 diem trong toa do: \n"); System.out.print("\nAB: "); System.out.print(Ham.khoangcach(toado1,toado2)); System.out.print("\nAC: "); System.out.print(Ham.khoangcach(toado1,toado3)); System.out.print("\nBC: "); System.out.print(Ham.khoangcach(toado2,toado3)); Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 15 // www.tamga.tk =================== Tong Diem Ham.tongdiem(toado1,toado2); System.out.print("\n========= Tong cua 2 diem A,B trong toa do: \n"); System.out.print("AB"+"("+Ham.tg1+","+Ham.tg2+","+Ham.tg3+")"); Ham.tong3diem(toado1,toado2,toado3); System.out.print("\n========= Tong cua 3 diem A,B,C trong toa do: \n"); System.out.print("ABC"+"("+Ham.tg1+","+Ham.tg2+","+Ham.tg3+")"); // www.tamga.tk =================== Tim vecto Ham.vecto(toado1,toado2); System.out.print("\n========= Toa do vecto AB la: \n"); System.out.print("AB"+"("+Ham.vt1+","+Ham.vt2+","+Ham.vt3+")"); // www.tamga.tk =================== Xac dinh 2vecto co vuong goc System.out.print("\n========= Kiem tra vecto co vuong goc khong : \n"); Ham.vectovuonggoc(toado1,toado2,toado3); if(Ham.vectovuonggoc(toado1,toado2,toado3)==1) System.out.print("Vecto vuong goc"); else System.out.print("Vecto khong vuong goc"); // www.tamga.tk =================== Xac dinh 2vecto co vuong goc System.out.print("\n========= Xet dieu kien Tam Giac : \n"); // Cach 1: if(Ham.xettamgiac(toado1,toado2,toado3)==1) System.out.print("\n3 Diem tao nen Tam Giac"); else System.out.print("\n3 Diem khong tao nen Tam Giac"); // Cach 2: if(Ham.khoangcach(toado1,toado2)+Ham.khoangcach(toado1,toado3)>Ham.khoangcach(toado2,toado3)) System.out.print("\n3 Diem tao nen Tam Giac"); else { if(Ham.khoangcach(toado1,toado2)+Ham.khoangcach(toado2,toado3)>Ham.khoangcach(toado1,toado3)) System.out.print("\n3 Diem tao nen Tam Giac"); else { if(Ham.khoangcach(toado1,toado3)+Ham.khoangcach(toado2,toado3)>Ham.khoangcach(toado1,toado2)) System.out.print("\n3 Diem tao nen Tam Giac"); else System.out.print("\n3 Diem khong tao nen Tam Giac"); } } } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 16 *** Bài 9: Thiết kế Giao Diện Đồ Họa. Với yêu cầu sau : - Nhấn nút Chào , sẽ hiện lên khung textbox " xin chào các bạn " - Nhấn nút Reb hay Blue hay Green , thì khung textbox đổi màu tương ứng - Nhấn nút Xóa thì trở lại vị trí ban đầu - Nhấn nút Thoát thì thoát ra khỏi giao diện đồ họa ============================ Đáp án mẫu xuất file ============================ Và đây là code trong void main : import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; // khai bao thu vien cho setBounds public class DoHoa1 extends JFrame implements ActionListener { JLabel tieude=new JLabel(); JTextField khung=new JTextField(); JButton btchao=new JButton(); JButton btxoa=new JButton(); JButton btthoat=new JButton(); JButton btBlue=new JButton(); JButton btRed=new JButton(); JButton btGreen=new JButton(); Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 17 public DoHoa1() { this.getContentPane().setLayout(null); tieude.setBackground(Color.cyan); // cap may cho khung tieude.setOpaque(true); //cho phep hien thi mau tieude.setBounds(new Rectangle(200,60,100,30)); // Ke khung : (cot,dong,dai,rong) tieude.setText(" Lop C10MT"); this.getContentPane().add(tieude); khung.setOpaque(true); khung.setBounds(new Rectangle(120,150,250,30)); this.getContentPane().add(khung); btchao.setBackground(Color.yellow); btchao.setOpaque(true); btchao.setBounds(new Rectangle(100,200,80,30)); btchao.setText("Chao"); this.getContentPane().add(btchao); btchao.addActionListener(this); btxoa.setBackground(Color.yellow); btxoa.setOpaque(true); btxoa.setBounds(new Rectangle(200,200,80,30)); btxoa.setText("Xoa"); this.getContentPane().add(btxoa); btxoa.addActionListener(this); btthoat.setBackground(Color.yellow); btthoat.setOpaque(true); btthoat.setBounds(new Rectangle(300,200,80,30)); btthoat.setText("Thoat"); this.getContentPane().add(btthoat); btthoat.addActionListener(this); btRed.setBackground(Color.red); btRed.setOpaque(true); btRed.setBounds(new Rectangle(100,250,80,30)); btRed.setText("Red"); this.getContentPane().add(btRed); btRed.addActionListener(this); btBlue.setBackground(Color.blue); btBlue.setOpaque(true); btBlue.setBounds(new Rectangle(200,250,80,30)); btBlue.setText("Blue"); this.getContentPane().add(btBlue); btBlue.addActionListener(this); Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 18 btGreen.setBackground(Color.green); btGreen.setOpaque(true); btGreen.setBounds(new Rectangle(300,250,80,30)); btGreen.setText("Green"); this.getContentPane().add(btGreen); btGreen.addActionListener(this); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource()==btchao) khung.setText("www.tamga.tk xin chao ban !"); else if(e.getSource()==btRed) { khung.setBackground(Color.red); khung.setOpaque(true); } else if(e.getSource()==btBlue) { khung.setBackground(Color.blue); khung.setOpaque(true); } else if(e.getSource()==btGreen) { khung.setBackground(Color.green); khung.setOpaque(true); } else if(e.getSource()==btxoa) { khung.setText(""); khung.setBackground(Color.white); khung.setOpaque(true); } else { System.exit(0); this.dispose(); } } public static void main(String[] args) { DoHoa1 f=new DoHoa1(); f.setSize(500,400); f.show(); } } Tâm Gà – Phone: 01283.98.69.98 Email: tamgaalbum@yahoo.com Site : www.tamga.tk 19
- Xem thêm -