Tài liệu Liều lượng thuốc thông dụng ở trẻ em

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 574 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Liều lượng thuốc thông dụng ở trẻ em
LIEÀU LÖÔÏNG THUOÁC THÖÔØNG DUØNG TEÂN THUOÁC Acetaminophen PHAÂN LOAÏI Giaûm ñau, haï soát Acetylcysteine Long ñaøm Acetylsalisylate Acyclovir Adenosine Adrenalin Amikacin Aminophylline TRÌNH BAØY -Vieân: 100mg; 325mg; 500mg. - Goùi: 80mg; 150mg; 250mg. - Toïa döôïc: 80mg; 150mg; 300mg Tieâm: oáng 1g; 2g (prodafalgan) Goùi: 200mg CAÙCH DUØNG 10-20mg/kg (u) hoaëc nheùt HM moãi 4-6 giôø toái ña 80mg/kg/ngaøy Tieâm: Prodafalgan: 20 – 30mg/kg tieâm TMC trong 10 – 15 phuùt. Phaàn coøn laïi sau khi duøng boû ngay a) Ngoä ñoäc acetaminophen: 140mg/kg (u) 1 lieàu, sau ñoù: 70mg/kg moãi 4 giôø x 17 lieàu. Laäp laïi lieàu neáu coù noân trong voøng 1 giôø sau khi uoáng b) Taéc ruoät phaân su: thuït thaùo 100 – 200ml dung dòch 5-10% moãi ngaøy c) Long ñaøm: + Treû <2t: 100mg x 2 laàn/ngaøy. + Treû 2-7t: 200mg x 2 laàn/ngaøy + Treû > 7t: 200mg x 3 laàn/ngaøy Khaùng vieâm, - Vieân 100mg; 300 mg, - Haï soát, giaûm ñau: haï soát, 500mg; 10–15 mg/kg/laàn moãi 4 – 6 giôø. giaûm ñau - Goùi 100 mg, 250 mg, - Khaùng vieâm: 70 -100mg/kg/ngaøy 500mg chia laøm 3 laàn/ngaøy, toái ña 4g/ngaøy. Khaùng Herpes Vieân 200mg, 800mg - U: 20mg/kg/laàn (toái ña TM: 250mg 800mg/laàn) x 4-5 laàn/ngaøy - TM: 20mg/kg moãi 8 giôø TTM trong 1 giôø Choáng OÁng 20mg/2ml. 0.1 mg/kg/TM coù theå laäp laïi moãi 2 loaïn nhòp phuùt vôùi lieàu gaáp ñoâi toái ña 12mg. Kích thích OÁng tieâm 1mg/1ml - Tieâm döùôùi da: 0.01mg/kg, receptor  vaø noàng ñoä 10/00 khoâng quaù 0.5mg  adrenergic - Tieâm TM: 0.01mg/kg cuûa receptor. dd 1:10000 - Truyeàn TM: 0.1 - 1g/kg/p - Khí dung: 2,5-3 ml cuûa dd 1:1000/laàn Khaùng sinh hoï OÁng: 50mg/ml x 2ml; -Sô sinh: lieàu ñaàu 10mg/kg. Sau aminoglycosides 200mg/ml x 2ml ñoù 15mg/kg/ngaøy chia 2 laàn. -Treû lôùn: 15mg/kg/ngaøy TB/TM chia 2-3 laàn Daõn pheá quaûn OÁng 5ml, noàng ñoä - Hen pheá quaûn naëng: 595 TEÂN THUOÁC PHAÂN LOAÏI TRÌNH BAØY 4.8% (48mg/ml) Amiodarone Choáng loaïn nhòp nhoùm 3 Vieân 200mg Amoxycilline Khaùng sinh hoï penicillin Khaùng sinh Vieân: 250mg; 500mg Goùi: 250mg Vieân: 500mg, 625mg Daïng boät: 250mg; 500mg Tieâm: oáng 50mg/loï Amoxycilline – acid clavulonic Amphotericin B Ampicilline Ampicilline – Sulbactam Androgen Antacid Artesunate Khaùng naám CAÙCH DUØNG + Taán coâng: 6mg/kg/ tieâm TMC trong 20 phuùt (neáu coù duøng theophylline tröôùc ñoù < 24 giôø, giaûm lieàu coøn 3 mg/kg/ tieâm TMC). + Duy trì: 1mg/kg/giôø truyeàn TM - Côn ngöng thôû sô sinh: khôûi ñaàu 5mg/kg sau ñoù 2,5 mg/kg moãi 12 giôø 10 mg/kg/ngaøy chia 2 laàn x10 ngaøy 5mg/kg/ngaøy chia 2 laàn x 2 thaùng 2,5mg/kg/ngaøy chia 2 laàn (u) duy trì 40mg/kg/ngaøy (u) ngaøy 3 laàn (toái ña 500mg/lieàu) 40–50 mg/kg/ngaøy chia 3 laàn toái ña 2g Khôûi ñaàu: 0,250mg/kg/ngaøy, taêng daàn tôùi toái ña 1mg/kg/ngaøy (TH naëng coù theå leân ñeán 1,5mg/kg/ngaøy), TTM trong 2-4 giôø. Khaùng sinh Vieân: 250mg - 500mg. Uoáng: 50 – 100mg/kg/ngaøy chia Tieâm: oáng 1g/loï 4 laàn toái ña 3g/ngaøy. Tieâm: 100 – 300mg/kg/ngaøy chia 4 laàn (toái ña 12g/ngaøy) Khaùng sinh - Vieân: 375; 750mg . + Uoáng: 25-50mg/kg/ngaøy - Dung dòch uoáng: chia 2 laàn. 250mg/5ml + Tieâm: 150mg/kg/ngaøy - Tieâm: oáng 750mg/loï; chia 3–4 laàn. 1.5g/loï (chöùa Noàng ñoä thuoác pha tieâm TM Ampicilline khoâng quaù 45mg/ml vaø tieâm trong vaø Sulbactam theo tæ leä voøng 10 – 15 phuùt. 2:1veà troïng löôïng) Kích thích toá nam Vieân 40mg 1-2mg/kg/ngaøy Trung hoøa Hydroxide nhoâm; + < 1 tuoåi: 2,5–5 ml/laàn x 3–4 acid dòch vò Hydroxide magneù laàn/ngaøy (Alunina; Maloxal) daïng + > 1 tuoåi: 5–25 ml/laàn x 3–4 vieân hay gel (thöôøng laàn/ngaøy. 1v # 5ml dd). Ñoái vôùi tröôøng hôïp XHTH Phosphate nhoâm duøng moãi 1–2 giôø ñeå ñaït pH daï (Phosphalugel) 20ml/goùi. daøy > 5 Khaùng soát reùt - Vieân: 0,050g, - Uoáng: Ngaøy 1: 4mg/ Kg uoáng - Tieâm: 60mg. 1 laàn, 4 ngaøy sau 2mg/Kg/ngaøy uoáng ngaøy 1 laàn. - TM: Lieàu ñaàu tieân 2,4 mg/kg 596 TEÂN THUOÁC PHAÂN LOAÏI Artemisinin Khaùng soát reùt Atropin Sulfate Khaùng cholinergic Bretylium (Bretylate) Choáng loaïn nhòp IIIA Bupivacaine Gaây teâ Caffeine, sulfate Kích thích heä TKTW Calcium Buø ñieän giaûi Captopril ÖÙc cheá men TRÌNH BAØY CAÙCH DUØNG TMC, sau ñoù 1,2 mg/kg ôû giôø thöù 12, 24. Laäp laïi lieàu tieâm Artesunate 1,2 mg/kg moãi ngaøy 1 laàn cho ñeán khi tænh. Khi beänh nhaân tænh chuyeån sang uoáng Artesunate vieân 50mg, lieàu 4mg/kg/ngaøy hoaëc Artemisinine vieân 250 mg, lieàu 20mg/kg/ngaøy, uoáng 1 laàn cho ñuû 6 ngaøy . Vieân: 0,250g Ngaøy1: 40mg/ Kg uoáng 1 laàn, 4 ngaøy sau 20mg/Kg/ ngaøy uoáng ngaøy 1 laàn. OÁng tieâm 0.25mg/ ml; + Ngoä ñoäc phospho höõu cô: 0.5 mg/ ml; 0.02 mg – 0.05 mg/kg TMC laäp 1 mg/ ml laïi moãi 15 phuùt cho ñeán khi thaám Atropin. Sau ñoù truyeàn TM 0.02 – 0.08 mg/kg/giôø + Nhòp chaäm, voâ taâm thu: 0.01 – 0.03 mg/kg TMC, laäp laïi moãi 5 phuùt toái ña 0.04 mg/kg hay 2mg; lieàu toái thieåu 0.1 mg. OÁng 100mg/2ml. - 5mg/kg/TMC trong 5 phuùt – coù theå laäp laïi 10 – 20 phuùt, toång lieàu 30mg/kg, pha vôùi dung dòch Glucose 5% hay NaCl 90/00. - Tieâm baép: 2 – 5mg/kg. OÁng 20ml 0,5% - Gaây teâ chuøm ñuoâi ngöïa: 1-3,7mg/kg. - Gaây teâ ngoaøi maøng cöùng: 1,25mg/kg. - Gaây teâ TK ngoaïi bieân: 12,5- 25 mg/lieàu, toái ña 400mg/ngaøy. OÁng 7% Côn ngöøng thôû: khôûi ñaàu: 10-20mg/kg (u), duy trì 5-10mg/kg/ngaøy chia 2-4 laàn - Calcium chloride: - Taêng K+maùu, haï Calci maùu, OÁng tieâm: 10% ngoä ñoäc thuoác öùc cheá Calci: - Calci glubionate10% Calci chloride 10% :10-20mg/kg (Calcium sandoz) 1ml coù theå laäp laïi sau 10 phuùt khi coù 0.33 mEq Ca2+. caàn - Calci gluconate 10% thieát. (Calcium glubionate) lieàu 1ml coù 0.45 mEq Ca2+. gaáp 3-4 laàn Calcium chloride). - Ngöøa haï Calci thöù phaùt sau truyeàn maùu: 0.45 mEq Calci cho 100 ml maùu truyeàn. Vieân: 25 – 50mg 0.5 - 1mg/kg/lieàu chia 3 laàn /ngaøy; 597 TEÂN THUOÁC Carbamazepine Cefaclor Cefadroxil Cefapirin Cefazolin Cefepim Cefotaxime Ceftazidime Ceftriaxone Cefuroxime Cephalexin Chlophenirami-ne Chloramphenicol PHAÂN LOAÏI chuyeån Choáng co giaät TRÌNH BAØY Vieân 100, 200mg. Cephalosporin theá heä II Cephalosporin theá heä I Cephalosporin theá heä I Cephalosporin theá heä I Cephalosporin theá heä IV Cephalosporin theá heä III Cephalosporin theá heä III Vieân: 250mg Goùi 125mg Vieân: 500mg Goùi: 250mg Cephalosporin theá heä III Cephalosporin theá heä II OÁng tieâm: 1g/loï Cephalosporin theá heä I Khaùng histamin Khaùng sinh 1g/1loï. 1g/1loï. Oáng tieâm: 1g/loï OÁng tieâm: 1g/loï OÁng tieâm: 0.5; 1g/1loï. - Vieân, goùi: 125mg/250mg - OÁng tieâm 0.75g; 1.5g/1loï Vieân: 0,250g; 0,5g Goùi: 0,250g Vieân: 4mg Vieân 250mg; tieâm: 1g/1loï. 598 CAÙCH DUØNG toái ña 6mg/kg/ngaøy. Khôûi ñaàu 5mg/kg/ngaøy chia 2 laàn. Sau ñoù taêng daàn lieàu trong 5-7 ngaøy [tôùi khi ñaït 10mg/kg/ngaøy. Keá ñeán taêng daàn leân 20mg/kg/ngaøy, toái ña 30mg/kg/ngaøy. 20- 40mg/kg/ngaøy chia 3 laàn 30mg/kg/ngaøychia 2 laàn 50 – 100mg/kg/ngaøy chia 3 – 4 laàn. 25 – 100mg/kg/ngaøy chia 3 – 4 laàn. 100 - 150mg/kg/ngaøy chia 2 – 3 laàn 100 – 200 mg/kg/ngaøy tieâm 3 – 4 laàn (toái ña 2-3g/laàn). 100 – 150 mg/kg/ngaøy chia 3 laàn (toái ña 6g). Sô sinh: 30mg/kg TM moãi 12 giôø 75 – 100mg/kg/ngaøy tieâm 1 – 2 laàn/ngaøy toái ña 4g/ngaøy Uoáng: 20-30mg/kg/ngaøy chia 2 laàn uoáng. Tieâm: 75 – 150mg/kg/ngaøy tieâm chia 3 laàn toái ña 6g/ngaøy 25 –60mg/kg/ngaøy uoáng 2 – 3 laàn toái ña 4 g/ngaøy. < 2tuoåi: 0.35mg/kg/ngaøy chia 4 laàn 2–6tuoåi: 1mg moãi 4-6 giôø 6–12 tuoåi: 2mg moãi 4-6 giôø (toái ña 12mg/ngaøy) > 12tuoåi: 4mg moãi 6 giôø (toái ña 24mg/ngaøy) - Tieâm: 100mg/kg/ngaøy chia 4 laàn toái ña 4g. - Lieàu uoáng: 50 mg/kg/ngaøy chia 4 laàn. TEÂN THUOÁC Chloroquine PHAÂN LOAÏI Khaùng KSTSR Cimetidine Khaùng H2 Ciprofloxacine Fluoroquinolo n Cisapride Khaùng prokinetic Clindamycin Khaùng sinh Clonazepam Benzodiazepine Cyclosporin Desmopressin (DDAVP) Thuoác öùc cheá mieãn dòch Hormone tuyeán yeân Dexamethasone Khaùng vieâm Diazepam Benzodiazepine TRÌNH BAØY Delagyl 0,250g coù 0,150g cô baûn. Nivaquine 0,100g coù 0,066g CAÙCH DUØNG Caùch 1: Giôø 0: 10mg/Kg (lieàu cô baûn) Giôø 24: 10mg/Kg Giôø 48: 5mg/Kg. Caùch 2: Giôø 0 : 10mg/Kg. Giôø 6: 5mg/Kg. Giôø 24: 5mg/Kg Giôø 48: 5mg/Kg. - Phoøng ngöøa SR: 5mg/kg moãi tuaàn, 1-2 tuaàn tröôùc khi vaøo vuøng dòch teå vaø 4-6 tuaàn tröôùc khi ra khoûi vuøng dòch teå Vieân 200, 300, 400mg. Uoáng: 30mg/kg/ngaøy chia 3 laàn . OÁng: 0.2g / 2ml Truyeàn TM: chaäm trong voøng 15 – 30 p vôùi noàng ñoä khoâng quaù 15mg/ ml. Vieân: 0.5g. Uoáng: 20 - 30mg/kg/ngaøy chia 2 Oáng: 200mg laàn toái ña1,5 g/ngaøy. TM: 15-20mg/kg moãi 12 giôø (TTM trong 60 phuùt) Vieân 10 mg, 0,2 mg /kg/ lieàu x 4 laàn / ngaøy. Syroâ 1mg/ml (100 ml, (toái ña 10mg/lieàu) 200 ml) Vieân: 150mg, 300mg - Treû > 1 thaùng: 15Oáng: 600mg/4ml 40mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn - Sô sinh: 15-20mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn Vieân: 0,5mg 0.01-0.05mg/kg/ngaøy chia 2-3 laàn, toái ña 0.1-0.2mg/kg/ngaøy Vieân: 25mg 5-10mg/kg/ngaøy Daïng xòt muõi: 10g = 0,1ml; 5g = 0,1ml 5-15g/ngaøy. ÔÛ treû <2tuoåi: 0,15-0,5g/kg/ngaøy Vieân: 5mg OÁng: 4mg/1ml - Ruùt NKQ: 0,25-2mg/kg/lieàu TM - Khaùng vieâm: 0,080,3mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn. - VMN (Hib): 0,6mg/kg/ngaøy chia 4 + Tieâm: 0.2 – 0.4 mg/kg/lieàu TMC toác ñoä khoâng quaù 2mg/phuùt. Toái ña 5 mg cho treû < 5 tuoåi vaø 10 mg cho treû > 5 tuoåi. Coù theå laäp laïi sau 15 – 30 phuùt, khoâng quaù 3 laàn. +Truyeàn TM lieân tuïc: 0.1mg/kg/giôø, OÁng tieâm 10mg/2 ml; Vieân 10 mg. 599 TEÂN THUOÁC Diclofenac PHAÂN LOAÏI TRÌNH BAØY Vieân 25mg; 50mg Digoxin Giaûm ñau, khaùng vieâm, haï soát. Trôï tim Diltiazem ÖÙc cheá canci Diprivan Gaây meâ Vieân: 60mg, 90mg, 120mg, 180mg, 240mg OÁng 20ml Disopyramide Choáng loaïn nhòp Ia Vieân: 100, 150mg Dobutamine kích thích adrenergique OÁng tieâm 250mg/5ml Vieân 0.25mg, oáng 0.5mg/2ml. 600 CAÙCH DUØNG toái ña 0.5mg/kg/giôø. + Ñöôøng haäu moân: 0.5 mg/kg/lieàu 2 – 3mg/kg/ngaøy chia laøm 3 laàn. - Lieàu uoáng: + Taán coâng: Vôùi toång lieàu theo tuoåi nhö sau: Non thaùng: 20-30g/kg. Ñuû thaùng < 2tuaån: 25-35g/kg. 2 tuaàn - 2 tuoåi: 35 – 50g/kg. 2 – 5 tuoåi: 30– 40g/kg. 5 - 10tuoåi: 20-35g/kg. > 10 tuoåi: 10-15g/kg. Phaân chia: 1/2 toång lieàu, sau ñoù 1/4 toång lieàu moãi 8 giôø + Duy trì: Non thaùng: 5-8g/kg/ngaøy. Ñuû thaùng: < 2tuaàn: 6-10g/kg/ngaøy. 2tuaàn-2tuoåi: 10-15g/kg/ngaøy. 2-5 tuoåi: 8-10g/kg/ngaøy. 5-10 tuoåi: 5-10g/kg/ngaøy. > 10 tuoåi: 2,5-5g/kg/ngaøy. - Lieàu tieâm: baèng 2/3 lieàu uoáng. TM: pha loaõng vôùi nöôùc caát, G5% NaCl 90/00 vôùi tæ leä 1/4 hay hôn trong 5 phuùt. TB: haïn cheá vì gaây ñau vaø toån thöông moâ Khôûi ñaàu 1,5-2mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn toái ña 3,5mg - Khôûi meâ: 2,5-3,5mg/kg. - Duy trì: 0,125-0,3mg/kg/phuùt <1 tuoåi: 10-30 mg/kg/ngaøy chia 4 1-4 tuoåi: 10-20 mg/kg/ngaøy chia 4 4-12 tuoåi: 10-15 mg/kg/ngaøy chia 4 12-18tuoåi: 6-15 mg/kg/ngaøy chia 4 2.5 – 10 g/kg/phuùt. Noàng ñoä thuoác pha khoâng quaù 5 mg /ml. Khoâng pha trong dung dòch kieàm khi truyeàn TM TEÂN THUOÁC Dopamine PHAÂN LOAÏI kích thích adrenergique TRÌNH BAØY OÁng tieâm 200mg/5ml. Doxycycline D-Penicillamine Khaùng sinh Thaûi kim loaïi vieân: 100 mgï. Vieân coù 300 mg D- Penicillamine. Edetate calcium (EDTA) Chaát ñoái khaùng chì OÁng 0.5g/10ml. Enalapril Öùc cheá men chuyeån Vieân: 2,5mg. Erythromycin Khaùng sinh Vieân 250 – 500mg nhoùm macrolide Goùi: 250mg Sulfadoxine 500mg + Pyrimethamine 25mg Gaây meâ Loï 100g/ 2ml Fansidar Fentanyl Ferrous oxalate Vieân: 50mg, trong ñoù coù 15mg saêt nguyeân toá Fluconazole Khaùng naám Oáng: 200mg/100ml; 400mg/200ml Folic acid Vitamine Vieân: 1mg Furosemide Lôïi tieåu voøng Vieân 20, 40mg; OÁng tieâm: 20mg/2ml Gentamycin Aminoglycosides 40mg/2ml – 80mg/2ml 601 CAÙCH DUØNG 2.5 – 10 g/kg/phuùt. Noàng ñoä pha truyeàn khoâng quaù 6mg/ml. Khoâng pha trong dung dòch kieàm khi truyeàn TM 4mg/kg/ngaøy chia 2 laàn Trong ngoâ ñoäc chì: chia laøm 2 laàn uoáng 1 giôø tröôùc khi aên: Tuaàn ñaàu: 10mg/kg/ngaøy. Tuaàn keá: 20mg/kg/ngaøy. Sau ñoù: 30 – 40mg/kg/ngaøy 30 – 50 mg/kg/ngaøy chia 4 laàn truyeàn TM ( noàng ñoä khoâng quaù 0.5%) trong 1 giôø x 5 ngaøy. - Lieàu khôûi ñaàu: 0.1mg/kg/ngaøy (toái ña 5mg) - Duy trì: taêng daàn ñeán 0.5mg/kg/ngaøy 30 – 50mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn Theo lieàu Pyrimethamine: 1mg/Kg/ngaøy  3ngaøy. - Gaây meâ: 2g/kg/phuùt/IV cho phaåu thuaät nhoû; 2-20 g/kg/phuùt/IV cho phaåu thuaät lôùn. - Giaûm ñau: 1 - 2 g/kg/phuùt/IV - Ñieàu trò thieáu maùu thieáu saét: 3-6mg saét /kg/ngaøy. - Döï phoøng: 1-2 mg saét /kg/ngaøy, toái ña 15mg saét /ngaøy Sô sinh: -  2 tuaàn tuoåi: 3-6mg/kg/laàn moãi 72g - 2-4 tuaàn: 3-6mg/kg/laàn moãi 48g 2. Treû em: 6mg/kg/ngaøy, khoâng quaù 600mg/ngaøy. - Nhuõ nhi: 15g/kg/lieàu hoaëc 50g moãi ngaøy - Treû em: Khôûi ñaàu 1mg/kg. Duy trì 0,1-0,5mg/kg 1 – 2 mg/kg/lieàu moãi 6 - 12h, tieâm TM vôùi toác ñoä 0.5mg/kg/phuùt vôùi lieàu <120mg vaø toái ña 4mg/phuùt vôùi lieàu >120mg. 3-5mg/kg/ngaøy chia 2 laàn. Hoaëc: 7,5mg/kg 1 laàn duy nhaát. TEÂN THUOÁC Halothane PHAÂN LOAÏI Gaây meâ TRÌNH BAØY OÁng 150ml Heparin Choáng ñoâng OÁng 25.000UI/5ml Hydralazine Daõn maïch, Haï aùp Vieân: 25mg OÁng: 20mg/ml Hydrochlorothiazide (Hypothiazid) Hydrocortisone Lôïi tieåu thiazide Khaùng vieâm Vieân 25 mg. Ibuprofen NSAID Vieân 0.2g; 0.4g; 0.6g. Sirop: 0.100g/5ml ImipenemCilastatin Khaùng sinh OÁng: - 250mg Imipenem250mgCilastatin - 500mg Imipenem500mgCilastatin. - 750mg Imipenem750mgCilastatin OÁng 100mg/2ml 602 CAÙCH DUØNG - Khôûi meâ: duøng noàng ñoä 1,5-2% - Duy trì: 0,5-1,5% DIC do thuyeân taéc maïch: truyeàn tónh maïch caùch khoaûng 75-100 ñôn vò /4 giôø hoaëc lieân tuïc 1520 ñôn vò/kg/ giôø sau khi bôm tröïc tieáp (bolus) moät lieàu ban ñaàu 50-70 ñôn vò/kg. Uoáng: 0.75 – 1mg/kg/ngaøy chia 2-4 laàn (toái ña 25mg/lieàu), taêng daàn ñeán toái ña 7,5mg/kg/ngaøy Tieâm: 0.1 – 0.2mg/kg/lieàu (toái ña 20mg) TM/TB moãi 4-6giôø 1 - 2 mg/kg/ngaøy chia 2 laàn (toái ña 100mg/lieàu) - Suy thöôïng thaän caáp: 1-2mg/kg/lieàu (bolus), sau ñoù 150mg/ngaøy chia 3-4 laàn. - Khaùng vieâm: uoáng: 2,5-10mg/kg/ngaøy chia 3-4. TB, TM: 1-5mg/kg/ngaøy chia 2. - Taêng sinh thöôïng thaän baåm sinh: khôûi ñaàu 1mg/kg/ngaøy (1/3 saùng, 2/3 chieàu). - Duy trì: 0,75mg/kg/ngaøy - Haï soát: 5 – 10mg/kg/lieàu x 3laàn/ngaøy, toái ña 40 mg/kg/ngaøy - Khaùng vieâm: 30 – 50 mg/kg/ngaøy chia 4 laàn. Theo lieàu Imipenem: Sô sinh<1200g: 20mg/kg/lieàu moãi 18-24g -1200-2000g: 40mg/kg/ngaøy chia 2 b) Treân 7ngaøy tuoåi: +1200-2000g: 40mg/kg/ngaøy chia 2 +>2000g: 60mg/kg/ngaøy chia 3 c) treû em: 60-100mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn, toái ña 4g/ngaøy TEÂN THUOÁC Indomethacin PHAÂN LOAÏI NSAID Insulin Hormon tuyeán tuïy Ipratropium bromide Daõn pheá quaûn, ñoái khaùng taùc duïng cuûa Acetylcholine Isoproterenol Kích thích beta khoâng choïn loïc Daõn maïch, haï aùp Isosorbide dinitrate Kayexalate TRÌNH BAØY Vieân 25mg CAÙCH DUØNG - PDA: khôûi ñaàu: 0,2mg/kg, tieáp sau 2 lieàu: + neáu treû <2ngaøy tuoåi: 0,1mg/kg moãi 12-24giôø. + neáu treû 2-7ngaøy tuoåi: 0,2mg/kg moãi 12-24giôø. + neáu treû >7ngaøy tuoåi: 0,25mg/kg moãi 12-24giôø. Noàng ñoä 40 U/ml hay - Caáp cöùu hoân meâ tieåu ñöôøng: 100 U/ml. + 0.1ñv/kg/lieàu taán coâng (TMC). + 0/1 ñv/kg/giôø lieàu duy trì truyeàn TM lieân tuïc qua bôm tieâm (pha vôùi dung dòch NaCl 9 0/00). - Duy trì: 0.25-0,5 ñv/kg/ngaøy. Dung dòch khí dung < 2 tuoåi: 0.125mg/lieàu laäp laïi 250g/2ml; 6 – 8giôø. 500g/2ml; > 2tuoåi: 0.250mg/ lieàu laäp laïi loaïi MDI 20g/ 1 laàn hít 6 –8giôø. Loaïi MDI 2 laàn hít / laàn x 3 –4 laàn/ ngaøy. OÁng 0.2mg/1ml. 0,1 – 1,5g/kg/phuùt toái ña 2g/kg/phuùt. Vieân 5mg,10mg, 20mg Boät huû coù 450 gam, coù muoãng löôøng töông ñöông 15 gam Ketamine Gaây meâ taùch bieät OÁng 10ml, noàng ñoä 50mg/ml Labetalol Haï aùp, öùc cheá beta Vieân: 100, 200, 300mg OÁng: 5mg/ml Levothyroxine Hormon Vieân 25g, 12.5 g, 50 603 - Khôûi ñaàu 0.5 mg/kg/ngaøy taêng daàn ñeán 3mg/kg/ngaøy - Lieàu ngaäm döôùi löôõi: 0.2 mg/kg/laàn 1g/kg qua ñöôøng uoáng moãi 2 – 6 giôø: - 15g Kayexalate + 60ml nöôùc + 2.5 goùi Sorbitol (5g/goùi) qua ñöôøng uoáng (dd 20%), hay: - 15g Kayexalate + 100ml nöôùc + 2 goùi Sorbitol qua ñöôøng thuït thaùo (dd 10%). - Tieâm maïch: 0,5-2mg/kg. Trong tieåu phaåu duøng lieàu nhoû hôn: 0,5-1mg/kg. Daãn meâ: 1-2mg/kg. - Tieâm baép: 3-7mg/kg Uoáng: 4mg/kg/ngaøy chia 2, coù theå taêng daàn ñeán 40 mg/kg/ngaøy. TM: khôûi ñaàu 0,2-0,5 mg/kg/lieàu, taêng daàn ñeán 1mg/kg/lieàu toái ña 20mg/lieàu. - Uoáng: TEÂN THUOÁC PHAÂN LOAÏI tuyeán giaùp. TRÌNH BAØY g. Tieâm: 0.2mg/ oáng (6ml, 10ml); 0.5mg/ oáng (6ml, 10ml) Lidocaine (khoâng coù epinephrine) Choáng loaïïn nhòp nhoùm 1B OÁng 2% Lidocaine vaø Epinephrine Gaây teâ Mannitol Lôïi tieåu thaåm thaáu Khaùng giun saùn OÁng 2ml, trong ñoù coù 0,04g Lidocaine vaø 0,002mg epinephrine OÁng 20% Mebendazole Mefloquin Vieân: 100mg; 500mg Vieân: 250 mg. Metronidazole Khaùng amib vieân: 250 mgï; tieâm: 0.5g/100ml. Methyl Dopa Haï aùp, öùc cheá giao caûm trung öông An thaàn, choáng co giaät Vieân 250mg Midazolam Morphine Nalidicide acid Naloxone Neostigmin OÁng tieâm 5mg/ ml. Giaûm ñau OÁng tieâm 10mg/ ml. Khaùng sinh nhoùm Vieân: 0.5g, 1g. Quinolon Ñoái khaùng vôùi OÁng 0.4mg/ml Morphine Daõn cô Vieân: 15mg; OÁng tieâm 0.5 mg/ ml 604 CAÙCH DUØNG + 0- 6 thaùng: 8 - 10 g/kg/ngaøy. + 6 - 12 thaùng: 6 - 8 g/kg/ngaøy. + 1 - 5 tuoåi: 5 - 6 g/kg/ngaøy. + 6 - 12 tuoåi: 4 - 5 g/kg/ngaøy. + > 12 tuoåi: 2 - 3 g/kg/ngaøy. - TM, TB: 75% lieàu uoáng. 1mg/kg/TMC trong voøng 3 phuùt Sau ñoù: 20 - 50g/kg/phuùt TM. Lieàu thaáp khi beänh nhaân coù soác, suy gan, suy tim (coù theå pha dung dòch Glucose 5% hay NaCl 90/00). Lieàu duøng tuøy phöông phaùp gaây teâ, khoâng vöôït quaù 7mg/kg/lieàu vaø khoâng laäp laïi trong voøng 2 giôø 0.25-1g/kg/lieàu TM moãi 4-6 giôø Duøng ôû treû >2 tuoåi: - 100mg/lieàu x 2 laàn/ngaøy x 3 ngaøy, hoaëc - 500mg 1 lieàu duy nhaát 15-20mg/Kg 1 lieàu duy nhaát, uoáng ngaøy cuoái sau khi duøng Artemisinine hay Artesunate. - U: 30mg/kg/ngaøy chia 3 laàn. - TM: 30mg/kg/ngaøy tieâm truyeàn TM trong 30 – 60 phuùt (chia 3 laàn/ ngaøy 10 mg/kg/ngaøy chia ngaøy 2 – 4 laàn. 0.1mg/kg/kieàu IM, IV. Khi truyeàn TM: lieàu taán coâng: 0.05 –0.2mg/kg. Duy trì 1-2g/kg/p, toái ña 6g/kg/p 0.1mg/kg/kieàu IM, IV. 55mg/kg/ngaøy chia 3 - 4 laàn. Treû < 20kg: 0.1mg/kg/lieàu TMC; TDD;TB., laäp laïi 30 phuùt sau neáu chöùa ñaùp öùng. a) Test chaån ñoaùn: 0.04mg/kg TB. b) Ñieàu trò: Tieâm: 0.01 – 0.04mg/kg TB, TM, TDD moãi 2 – 3giôø. Uoáng: 2mg/kg/ngaøy chia 4–6 laàn. TEÂN THUOÁC Naproxen PHAÂN LOAÏI NSAID TRÌNH BAØY Vieân: 250, 550mg Nifedipine Haï aùp öùc cheá canci Nitrofuratoin Khaùng sinh Vieân:10mg Taùc duïng keùo daøi: 20, 30mg. Ngaäm döôùi löôõi: 10mg. Vieân: 100mg Nitroprusside sodium Haï aùp, daõn maïch OÁng boät 5mg Nystatin (Mycostatin) Khaùng naám Vieân: 500.000UI Omeprazole Vieân 20mg Oxacillin ÖÙc cheá tieát acid daï daøy Khaùng sinh Pefloxacine Khaùng sinh Vieân : 0.4g; Oáng: 0.4g/5ml Penicilline Khaùng sinh Phenobarbital Choáng co giaät - Vieân: 250mg (400.000 U); 500mg (800.000 U). - Tieâm: Penicilline G sodium hay potassium 1MU/ 1loï. - Taùc duïng keùo daøi: Benzathine penicilline (Extencilline) 1.2MU; 2.4MU. OÁng tieâm 200mg/2 ml; Vieân 100mg vieân: 500mg. Tieâm: oáng 1g. 605 CAÙCH DUØNG - giaûm ñau: 5-7mg/kg/lieàu moãi 812h - khaùng vieâm: 10-15mg/kg/ngaøy chia 2 Caáp cöùu cao HA: 0.2 – 0.5 mg/kg/lieàu. Duy trì: 0.6 - 0.9 mg/kg/24h. 5-7mg/kg/ngaøy chia 4, toái ña 400mg/ngaøy. TTM khôûi ñaàu 0,3-0,5g/kg/phuùt, taêng daàn tôùi 3g/kg/phuùt, toái ña 8-10g/kg/phuùt, - Sô sinh: 100.000UI/laàn x 4laàn/ngaøy - Nhuõ nhi: 200.000UI/laàn x 4laàn/ngaøy. - Treû lôùn: 500.000UI/laàn x 4laàn/ngaøy 0,7-3,3mg/kg/ngaøy - Uoáng: 50 – 100mg/kg/ngaøy chia 4 laàn. - TM: 100–200mg/kg/ngaøy chia 4 laàn, toái ña 12g/ngaøy. 20mg/kg/ngaøy chia 2 laàn. Ñoái vôiù daïng tieâm phaûi truyeàn TM chaäm hay qua bôm tieâm trong 30 – 60 phuùt vaø chæ pha trong dung dòch Glucose 5%. a/ Lieàu ñieàu trò nhieãm truøng: - Tieâm: thay ñoåi töø 100.000 UI  500.000 UI/kg/ngaøy chia 4-6 laàn/ngaøy - Uoáng: 25 – 50mg/kg/ngaøy chia 3-4 laàn/ngaøy. b/ Lieàu phoøng ngöøa thaáp tim: Extencilline 1.2MU TB moãi thaùng, hay Penicilline V 200.000U (125mg) x 2 laàn/ngaøy. - TM: 15 – 20 mg/kg/bôm tieâm töï ñoäng trong 30 phuùt, toác ñoä khoâng quaù 1mg/kg/p. Coù theå cho theâm 5mg/kg/lieàu laäp laïi 15 – 30 phuùt, toång lieàu khoâng quaù 30mg/kg. TEÂN THUOÁC Phenytoin Pralidoxime Prednisone Primaquine Procaine Promethazine PHAÂN LOAÏI Choáng co giaät TRÌNH BAØY Vieân : 0.015g; 0,050g; tieâm: OÁng 0.25g/5ml. Phuïc hoài hoaït OÁng tieâm 0.5g/20 ml. ñoäng cuûa men Acetylcholinesterase bò baát hoaït bôûi phospho höõu cô Corticosteroide Vieân 5mg Khaùng soát reùt Vieân 0,0263g coù 0,015g cô baûn Gaây teâ Khaùng histamin OÁng 1%, 2%, 3% OÁng tieâm 50mg/2ml. Vieân uoáng: 25mg, 50mg 606 CAÙCH DUØNG - Uoáng: 5mg/kg/ngaøy chia 1 – 2 laàn (lieàu duy trì) 1/ Ñoäng kinh: - Uoáng: 4 – 7mg/kg/ngaøy 1- 2 laàn/ngaøy TH co giaät lieân tuïc: Tieâm maïch: 20mg/kg luùc ñaàu sau ñoù: 5 -10mg/kg caùch khoaûng 30 phuùt toái ña 30mg/kg. Thuoác phaûi ñöôïc pha trong dd NaCl90/00 noàng ñoä thuoác pha <6mg/ml vaø truyeàn TM qua bôm tieâm vôùi toác ñoä khoâng quaù 1mg/kg/p. 2/ Roái loaïn nhòp: Tieâm maïch: 1.25mg/kg moãi 5 phuùt, coù theå laäp laïi toái ña 15mg/kg. Uoáng: 5 10mg/kg/ngaøy chia 2 lieàu. 20 – 40mg/kg truyeàn TM trong 1 giôø , laäp laïi 2 giôø sau neáu coøn trieäu chöùng, sau ñoù laäp laïi moãi 8 giôø 0,5-2mg/kg/ngaøy. - Duøng 0,25mg- 0,3 mg/Kg/ ngaøy (lieàu cô baûn)  10- 14 ngaøy. - Cho lieàu ñaàu tieân sau khi vöøa chaám döùt lieàu Chloroquine sau cuøng. - Khoâng duøng cho < 3 tuoåi vaø beänh nhaân suy giaûm chöùc naêng gan. - Ngöng ngay neáu treû tieåu Heùmoglobine. 2-3mg/kg tieâm baép chaäm - Antihistamine: uoáng 0.1 mg/kg/lieàu moãi 6 giôø duøng trong caû ngaøy vaø 0.5 mg/kg/lieàu luùcc ñi nguû khi caàn. - Choáng noân: uoáng, TM, TB, ñaët haäu moân: 0.25 – 1mg/kg/lieàu x 4 – 6 laàn/ngaøy. - Say taøu, xe: uoáng: 0.5mg/kg/lieàu 0.5–1 giôø tröôùc khi khôûi haønh, sau ñoù moãi 12 giôø khi caàn. TEÂN THUOÁC Propranolol PHAÂN LOAÏI ÖÙc cheá  khoâng choïn loïc. TRÌNH BAØY Vieân uoáng 10, 20, 40mg. Tieâm 5mg/5ml. Quinine Khaùng soát reùt Vieân: 250mg. OÁng: 0.050g/5ml; 0.5g/5ml. Quinidine Choáng loaïn nhòp IA AntiH2 Vieân 165mg, 330mg; OÁng 80mg/ml. Vieân 150, 300 mg. Tieâm: OÁng: 50mg/2ml. Ranitidine Rifampin Salbutamol (ventolin) Khaùng sinh Daõn pheá quaûn (chuû vaän Beta2) Vieân: 300mg - Vieân: 0,002g. - OÁng (khí dung): 2,5mg/2,5ml; 5mg/2,5ml - MDI: 200g/puff 607 CAÙCH DUØNG - An thaàn: uoáng, TM, TB, ñaët haäu moân: 0.5 – 1mg/kg/lieàu moãi 6 giôø khi caàn - Uoáng: 0.5 –2mg/kg/ngaøy chia laøm 3 – 4 laàn/ngaøy. - TM: nhòp nhanh kòch phaùt treân thaát: 0.01 - 0.1mg/kg/TMC trong 10 phuùt toái ña 1mg. Côn tím: 0.15-0.25mg/kg/ TMC trong 10 phuùt coù theå laäp laïi sau 10 phuùt. a) Uoáng: 30mg/Kg/ngaøy chia 3 laàn  10- 14 ngaøy. b) TM (SR naëng): - Lieàu taán coâng 20 mg/kg pha trong 150-250 ml dung dòch Dextrose 5% hoaëc Normal saline truyeàn trong voøng 4 giôø. - Lieàu duy trì 10 mg/kg/moãi 8 giôø pha trong 100-200 ml dung dòch Dextrose 5% hoaëc Normal saline truyeàn trong voøng 2-4 giôø - Neáu keøm suy gan hay suy thaän, sau 48 giôø caàn giaûm lieàu coøn 1/2-2/3. - Khi beänh nhaân tænh chuyeån sang uoáng Quinine sulfate 30mg/kg/ngaøy, ngaøy 3 laàn cho ñuû 7 ngaøy. 15 – 60 mg/kg/24g chia ngaøy 4 laàn. - Uoáng: 1 – 2mg/kg/ moãi 12g - Tieâm: 1 – 2mg/kg / moãi 6 – 8g. Tieâm TM trong 15–30p vôùi noàng ñoä 2.5 10-20mg/kg/ngaøy chia 1-2 laàn - MDI: 1-2puffs moãi 4-6giôø. - Uoáng: 0,1-0,2mg/kg/lieàu x 3 (toái ña 4mg/ngaøy) - Khí dung: 0,1-0,2mg/kg/laàn, toái thieåu: 1,25mg, toái ña: 5mg TEÂN THUOÁC Sodium bicarbonate NaHCO3 PHAÂN LOAÏI Dung dòch ñieän giaûi TRÌNH BAØY oáng 8.4%/10ml, noàng ñoä 1mEq/ml. Sodium chloride Dd ñieän giaûi Dung dòch 0,9%, 5,8% 608 CAÙCH DUØNG - Toan chuyeån hoùa: toång lieàu = 0.3 x CN x kieàm thieáu (BE) hay 0.5 x CN x (24 – HCO3 hieän taïi). Khôûi ñaàu 1-2 mEq/kg TMC trong 5 phuùt. Sau ñoù phaàn coøn thieáu pha trong dd Glucose 5% thaønh dd 1.4% ñeå truyeàn TM trong 4 – 6 giôø. Sau ñoù thöû laïi khí maùu ñeå quyeát ñònh ñieàu trò tieáp. - Taêng K+maùu: 1 - 2mEq/kg TMC trong 5 - 10 phuùt. - Kieàm hoùa nöùôùc tieåu: 1 - 2 mEq/kg TMC trong 5 - 10 phuùt sau ñoù truyeàn TM dd 1.4% vôùi lieàu 2 - 3 mEq/kg/4-6h ñeå duy trì pH nöôùc tieåu 7.5 - 8; pH maùu: 7.4 - 7.5 (löu yù trong chai dòch truyeàn neân pha theâm 20 - 30 mEq K+ trong 1 lít ñeå traùnh haï K+ maùu vaø giaûm taùc duïng kieàm hoùa nöùôùc tieåu)  Beänh nhaân coù soác maát nöôùc: Natri chlorua 0,9% 20 ml/kg/h truyeàn tónh maïch cho ñeán khi oån ñònh huyeát ñoäng hoïc.  Haï natri maùu naëng coù bieåu hieän thaàn kinh, khoâng soác: - Truyeàn Natri Chlorua 3% 6-10 mL/kg trong 1 giôø sau ñoù kieåm tra ion ñoà, neáu natri maùu coøn thaáp thì laäp laïi lieàu thöù 2 cho ñeán khi natri maùu treân 125 mEq/L.. Toác ñoä ñieàu chænh khoâng taêng quaù 1,5-2 mEq/L/giôø. - Neáu nguyeân nhaân do taêng ADH khoâng thích hôïp (natri/nöôùc tieåu > 20mEq/L vaø noàng ñoä Osmol thaáp <280 mosm/L) coù theå phoái hôïp Furosemide  Tröôøng hôïp thieáu Natri khoâng bieåu hieän thaàn kinh: Na+ thieáu = 0,6 x caân naëng (kg) x (135 - Na+ ño ñöôïc).  Nhu caàu cô baûn: 3- TEÂN THUOÁC PHAÂN LOAÏI TRÌNH BAØY Sorbitol Nhuaän tröôøng Boät:5g/goùi Spironolactone ÖÙc cheá receptor cuûa Aldosterone ôû oáng thaän xa gaây lôïi tieåu giöõ K+. Aminoglycosides Baûo veä nieâm maïc daï daøy Khaùng vieâm Vieân 50, 75mg Streptomycin Sucrafate Sulfasalazine Terbutaline Kích thích 2 receptor choïn loïc laøm giaõn pheá quaûn 1g/1loï. CAÙCH DUØNG 4mEq/kg/ngaøy. - Treû nhoû: ½ goùi/ngaøy - Treû lôùn: 1 goùi/ ngaøy 1 – 3 mg/kg/ngaøy chia 2 – 4 laàn/ngaøy. 20 – 40 mg/kg/ngaøy chia 2 laàn. Vieân 1g; goùi:1g. Vieân 250, 500mg Vieân 2.5, 5mg; OÁng tieâm 1mg/1ml; dung dòch khí dung 2,5 – 5 mg/2,5 ml; MDI 200g/puff. vieân: 250 mgï. Tetracycline Khaùng sinh Theophylline Daõn pheá quaûn OÁng 5ml, noàng ñoä 4.8% (48mg / ml) Thiabendazole Khaùng kyù sinh truøng Vieân: 500mg Thiopental Phenobarbita, gaây meâ taùc duïng nhanh OÁng: 0.5g; 1g. 609 40 – 80mg/kg/24h chia moãi 6h. Treû >30kg 1g x 4laàn/ngaøy. Treû >2 tuoåi: 40-70mg/kg/ngaøy chia 4 - Uoáng: 0.05mg/kg/lieàu x 3 laàn/ ngaøy. - Khí dung: 1 – 2 puff /laàn (MDI). 0.2 mg/kg/lieàu; toái ña 2.5 mg, toái thieåu 5mg /laàn. - Tieâm: TDD: 0.01 mg/kg/lieàu. Tieâm TM: Taán coâng: 10 g/kg/lieàu. Duy trì: 0.1 – 0.4 g/kg/phuùt. 25 - 50mg/kg/ngaøy chia 2-4 laàn, khoâng quaù 3g/ngaøy - Hen pheá quaûn naëng: Taán coâng: 6mg/kg/ tieâm TMC trong 20 phuùt (neáu coù duøng theophylline tröôùc ñoù < 24 giôø, giaûm lieàu coøn 3 mg/kg/ tieâm TMC). Duy trì: 1mg/kg/giôø truyeàn TM. - Côn ngöng thôû sô sinh: khôûi ñaàu 5mg/kg sau ñoù 2,5 mg / kg moãi 12 giôø - AÁu truøng di chuyeån trong da: 50mg/kg/ngaøy chia 2 laàn (toái ña 3g/ngaøy) trong 2 ngaøy - AÁu truøng di chuyeån noäi taïng: 50mg/kg/ngaøy chia 2 laàn (toái ña 3g/ngaøy) trong 5-7ngaøy - Daãn meâ: Sô sinh: 3 – 4mg/kg; Nhuõ nhi: 5 – 8mg/kg; Treû lôùn: 5 - 6mg/kg. - Duy trì: 1 mg/kg. - Taêng aùp löïc noäi soï: TEÂN THUOÁC Trimethoprim Sulfamethoxazole Valproic acid PHAÂN LOAÏI Khaùng sinh nhoùm Sulfamides Choáng ñoäng kinh TRÌNH BAØY Vieân: 480 - 960 mgï. Xiroâ: 240mg/5ml Vieân 0.2g. Vancomycin Khaùng sinh Tieâm: 0.5g/1loï. Vecuronium bromide Daõn cô. OÁng tieâm 10% 0.01g/ ml Verapamil Choáng loaïn nhòp nhoùm IV Vieân 40, 80 mg; OÁng 2.5mg/ml (2ml) 610 CAÙCH DUØNG 1.5 - 5mg/kg/lieàu, laäp laïi khi caàn ñeå khoáng cheá aùp löïc noäi soï. - Co giaät: 2 - 3mg/kg/lieàu, laäp laïi khi caàn. 48mg/kg/ngaøy chia 2 laàn. khôûi ñaàu 10mg/kg/ngaøy chia 1-2 laàn, sau ñoù taêng 5-10mg/kg/ngaøy moãi tuaàn tôùi khi ñaït hieäu quaû. Lieàu duy trì: 30 - 60mg/kg/ngaøy chia 2-3 laàn. Phaûi ñaùnh giaù chöùc naêng gan tröôùc khi söû duïng. 30 - 40mg/kg/ngaøy chia 4 laàn bôm tieâm TM trong 30 – 60 phuùt. Toái ña 2g/ngaøy. Lieàu ñaàu: 0.1 mg/kg TMC. Sau ñoù: 0.01 – 0.015mg/kg moãi 45 – 60 phuùt, hay 0.06 – 0.1 mg/kg/g truyeàn TM lieân tuïc qua bôm tieâm (khoâng pha trong dung dòch kieàm) - Tieâm: 0.1 – 0.2mg/kg/lieàu, tieâm TM 2 – 3 phuùt. Coù theå laäp laïi sau 30 phuùt. Lieàu toái ña laø 5 mg - Uoáng: 4 – 8mg/kg/ngaøy chia laøm 3 laàn.
- Xem thêm -