Tài liệu Lịch sử phát triển của công ty giấy bãi bằng

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 M Mô ôc cl lô ôc c PHẦN I: MỞ ĐẦU ........................................................................................ 3 I. TÇm quan träng cña ngµnh giÊy: .................................................................... 3 II. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty giÊy B·i B»ng: .............................................. 3 PHẦN II: NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG ................................................... 6 A. Ph©n x-ëng nguyªn liÖu: ......................................................................... 6 I. Giíi thiÖu nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy: ............................................................ 6 II. Yªu c©u vÒ nguyªn liÖu: ............................................................................... 7 III. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn gç:......................................................................... 9 * ThuyÕt minh d©y chuyÒn tuyÕn gç: ................................................................ 10 IV. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn tre nøa: ............................................................... 11 *.ThuyÕt minh s¬ ®å tuyÕn tre nøa:..................................................................... 12 V. ThiÕt bÞ: ...................................................................................................... 12 VI. C¸c sù cè th-êng gÆp trong qu¸ tr×nh vËn hµnh: ...................................... 17 B. Ph©n x-ëng bét: ..................................................................................... 20 I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng ph©n x-ëng nÊu bét: ............................................... 20 II. ThuyÕt minh d©y chuyÒn ph©n x-ëng bét: ................................................. 21 III. NÊu bét: ..................................................................................................... 25 1. Môc ®Ých: ........................................................................................................ 25 2. Ph-¬ng ph¸p nÊu: ............................................................................................ 25 3. §iÒu kiÖn nÊu: ................................................................................................. 25 4. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh nÊu. ........................................................ 25 5. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 29 6. ThiÕt bÞ: ........................................................................................................... 35 IV. Röa bét: .................................................................................................... 38 1. Môc ®Ých: ....................................................................................................... 38 2. C¸c ph-¬ng ph¸p röa:..................................................................................... 38 3. §iÒu kiÖn cña qu¸ tr×nh röa: ............................................................................ 39 4. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh röa: ....................................................... 39 5. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ...................................................................................... 40 6. ThiÕt bÞ: .......................................................................................................... 42 V. Sµng, lµm s¹ch bét vµ t¸ch lignin b»ng oxy: ............................................. 47 1. Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh: .................................................................................. 47 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: .......................................................................................... 47 3. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh sµng: ........................................................ 49 4. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 49 5. ThiÕt bÞ: .......................................................................................................... 52 VI. TÈy bét: ..................................................................................................... 57 2. §iÒu kiÖn: ........................................................................................................ 57 3. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh tÈy: .......................................................... 58 4. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 60 TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 11 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 5. ThiÕt bÞ: ........................................................................................................... 61 C. Ph©n x-ëng giÊy: .................................................................................... 65 I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ:....................................................................... 65 II. ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn ph©n x-ëng giÊy: ...................................... 66 1. HÖ thèng: chuÈn bÞ bét vµ m¸y xeo 2( PM2): ................................................. 66 2. HÖ thèng: chuÈn bÞ bét vµ m¸y xeo 1( PM1): ................................................. 67 III. HÖ thèng chuÈn bÞ bét: .............................................................................. 68 1. Môc ®Ých: ........................................................................................................ 68 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: .......................................................................................... 68 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 68 IV. Lµm s¹ch bét vµ xeo giÊy: ......................................................................... 72 1. Môc ®Ých: ........................................................................................................ 72 2. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 72 D. Ph©n x-ëng thu håi: .............................................................................. 81 I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ:....................................................................... 81 II. ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn ph©n x-ëng thu håi: .................................. 82 III. C«ng ®o¹n ch-ng bèc dÞch ®en: ................................................................ 84 1. Môc ®Ých: ........................................................................................................ 84 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: .......................................................................................... 85 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 86 4. ThiÕt bÞ: ........................................................................................................... 86 IV. C«ng ®o¹n ®èt dÞch ®en: ........................................................................... 95 V. C«ng ®o¹n xót ho¸: ..................................................................................... 97 1. Môc ®Ých: ........................................................................................................ 97 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: .......................................................................................... 97 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: ....................................................................................... 98 5. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ c¸c sù cè: ........................... 98 6. ThiÕt bÞ: ........................................................................................................... 99 PPH HẦ ẦN N IIIIII:: K KẾ ẾT TL LU UẬ ẬN N.............................................................................................9999 TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 22 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 PHẦN I: MỞ ĐẦU I. TÇm quan träng cña ngµnh giÊy: Nghµnh giÊy cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã quyÕt ®Þnh nÒn v¨n minh cña ®Êt n-íc nãi riªng vµ cña toµn nh©n lo¹i nãi chung. GiÊy ®ãng vai trß rÊt quan träng vµ gãp phÇn thóc ®Èy c¸c nÒn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Nh©n lo¹i muèn ph¸t triÓn th× c¸c thµnh tùu khoa häc, c¸c th«ng tin v¨n ho¸ ph¶i ®-îc truyÒn ®¹t réng r·i. Do vËy mµ nhu cÇu sö dông giÊy ngµy cµng t¨ng. Ngµy nay, giÊy ®-îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc: C«ng nghiÖp, gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa, vë viÕt cho häc sinh, s¸ch b¸o tranh ¶nh. Hµng n¨m giÊy còng ®em l¹i nguån lîi ®¸ng kÓ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. ë n-íc ta sö dông giÊy cßn thÊp do nÒn kinh tÕ cßn kÐm, ë c¸c n-íc ph¸t triÓn ngoµi sö dông giÊy cho nÒn v¨n ho¸, giÊy cßn sö dông cho nÒn quèc phßng, trong y tÕ, trong nghµnh c«ng nghiÖp giÊy chèng Èm, sö dông giÊy trong x©y dùng trong sinh ho¹t hµng ngµy. Nay ®ang ®-îc ph¸t triÓn. Do vËy mµ nhu cÇu sö dông gi©ý trong c¸c ngµnh còng rÊt cÇn thiÕt, nã cÇn ®-îc quan t©m ph¸t triÓn. Tãm l¹i nghµnh giÊy gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ còng nh- nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i. II. LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty giÊy B·i B»ng: C«ng ty giÊy b·i b»ng lµ c«ng tr×nh h÷u nghÞ ViÖt Nam vµ Thôy §iÓn ®-îc x©y dùng 1974 vµ ®-îc kh¸nh thµnh vµo ngµy 26-11-1982 vµ ®· chÝnh thøc s¶n xuÊt h¬n 22 n¨m. Ngµy 31-8-1982 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ra b»ng chÝnh nguyªn liÖu trong n-íc chÊm døt c¬ b¶n sù ®Çu t- vµ më ra mét giai ®o¹n míi. Ngµy26-11-1982 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ra ®iÖn vµ s¶n xuÊt ra cuén giÊy ®Çu tiªn. Bé c«ng nghiÖp nhÑ ®· tæ chøc kh¸nh thµnh víi sù ®¹i diÖn cña chÝnh phñ CHXHCN ViÖt Nam vµ V-¬ng quèc Thuû §iÓn, c¸c c«ng ty x©y dùng trong vµ ngoµi n-íc cïng víi c¸c chuyªn gia n-íc ngoµi vµ c«ng nh©n ViÖt Nam. Ngµy 26-11-1982 trë thµnh mét ngµy ®¸ng nhí nã kÕt thóc 8 n¨m x©y dùng vµ më ra mét giai ®o¹n míi sau mét thêi gian dµi d-íi sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty víi sù quan t©m cña nhµ n-íc víi tÊm lßng h¨ng say cña nh©n viªn c¸n bé nhµ m¸y ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy møc s¶n l-îng t¨ng dÇn nh-ng nhÞp ®iÖu kh«ng ®Òu. - 1982 ®¹t 71% kÕ ho¹ch. - 1983 ®¹t 58% kÕ ho¹ch. - 1984 ®¹t 100% kÕ ho¹ch. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 33 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 - 1986 v-ît møc kÕ ho¹ch lµ 1,6% lÇn ®Çu tiªn xuÊt khÈu 300 tÊn giÊy sang Singapo s¶n l-îng cao nhÊt trong ngµy 244 tÊn giÊy nhËp kho cã th¸ng lªn tíi 48 ngh×n tÊn vµ trong 2 n¨m 1989-1990 c«ng ty n©ng s¶n l-îng lªn 30,293 tÊn trong ®ã xuÊt khÈu 16300 tÊn, n¨m 1991 víi møc kÕ ho¹ch lµ 38 ngh×n tÊn vµ ®Õn n¨m 2001 nhµ m¸y giÊy B·i B»ng ®¹t 72 ngh×n tÊn s¶n l-îng. §Õn n¨m 2004 ®· n©ng cÊp d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi n¨ng suÊt ®¹t 85 ngh×n tÊn/n¨m. GiÊy cña nhµ m¸y ®· ®-îc xuÊt khÈu vµ tiªu thô réng r·i trong ph¹m vi réng r·i vµ n-íc ngoµi thu l¹i nguån lîi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®ãng gãp cho ng©n hµng nhµ n-íc nguån ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ, tõ ®ã ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn vµ cµng ®-îc n©ng cao. *C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty giÊy B·i B»ng:  GiÊy cuén: - §Þnh l-îng: 58100(g/m2) - §é tr¾ng : 78 0ISO -  cuén : 90100 cm -  lâi : 7.6 cm - Bao gãi : 34 líp giÊy kraft  GiÊy photocopy: - Khæ tõ A4A0, 500 tê/ram - Bao gãi : 1 líp giÊy kraft - §Þnh l-îng: 70; 80(g/m2) - §é tr¾ng : 88 0ISO  GiÊy vë kÎ ngang: - §Þnh l-îng: 58(g/m2) - Khæ : 21,5  16,5 cm, lo¹i 48 vµ 96 trang - Bao gãi : 10(12) quyÓn/hép.  GiÊy tissne: Kh¨n bá tói, kh¨n lau mÆt, kh¨n ¨n. - §Þnh l-îng: 141 (g/m2) - §é tr¾ng : 80 0ISO - Sè líp : 23 - §é nh¨n : 2025% - §é Èm : 81%  GiÊy toilet: TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N - §Þnh l-îng: 161 (g/m2) - §é tr¾ng : 75 0ISO - Sè líp : 12 - §é nh¨n : 2025% LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 44 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 - §é Èm : 81% * C«ng ty giÊy B·i B»ng gåm cã: 1. Khu hµnh chÝnh sù nghiÖp. 2. Nhµ m¸y giÊy B·i B»ng: - Ph©n x-ëng nguyªn liÖu. - Ph©n x-ëng bét. - Ph©n x-ëng giÊy. - Ph©n x-ëng thu håi. 2. Nhµ m¸y ho¸ chÊt. 3. Nhµ m¸y giÊy CÇu §uèng. 4. Nhµ m¸y ®iÖn. 5. C¸c l©m tr-êng trùc thuéc ®ãng t¹i: Phó Thä, Tuyªn Quang, Hµ Giang, Yªn B¸i… TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 55 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 PHẦN II: NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG A. Ph©n x-ëng nguyªn liÖu: I. Giíi thiÖu nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy: Nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy chñ yÕu tõ thùc vËt rÊt nh-: gç l¸ réng, gç l¸ kim, hä th©n th¶o, hä tre nøa… Thµnh phÇn ho¸ häc cã trong thùc vËt: Cenluloza, hemicenlulza, lignin vµ hîp chÊt trÝch ly. 11.. X Xeennlluulloozzaa:: X Xeennlluulloozzaa llµµ m méétt ccaaccbboonnhhyy®®rraatt,, ttrroonngg pphh©©nn ttöö ccãã cc¸¸cc nngguuyyªªnn ttèè:: CC,, H H,, O O.. N Nãã ccòònngg llµµ m méétt ppoollyyssaaccaarriitt bbaaoo ggååm m nnhhiiÒÒuu ®®¬¬nn vvÞÞ ®®ư ườ ờnngg.. CC««nngg tthhøøcc hhoo¸¸ hhääcc ccññaa xxeennlluulloozzaa llµµ:: (( CC666H H111000O O555)).. TTrroonngg ®®ãã nn llµµ ssèè ®®¬¬nn vvÞÞ ®®-êênngg llÆÆpp ll¹¹ii hhaayy ccßßnn ggääii llµµ ®®éé ttrrïïnngg hhîîpp.. X Xeennlluulloozzaa ®®îîcc cchhiiaa tthhµµnnhh:: αα-- xxeennlluulloozzaa,, ββ-- xxeennlluulloozzaa,, -- xxeennlluulloozzaa.. V VÒÒ tthhµµnnhh pphhÇÇnn hhoo¸¸ hhääcc tthh×× ®®¬¬nn vvÞÞ m m¾¾tt xxÝÝcchh ccññaa xxeennlluulloozzaa llµµ aannhhyy®®rroo--ββ --D D gglluuccooppyyzzaannoozzaa.. G ä i t ¾ t l µ D g l u c o z a . C ¸ c ® ¬ n v Þ m ¾ t x Ý c h t r o n g p h © n t Gäi t¾t lµ D- glucoza. C¸c ®¬n vÞ m¾t xÝch trong ph©n töö xxeennlluulloozzaa lliiªªnn kkÕÕtt vvííii nnhhaauu nnhhêê lliiªªnn kkÕÕtt gglluuccoozziitt:: ββ-- gglluuccoozziitt.. CCøø m mççii pphh©©nn ttöö xxeelluulloozzaa ccãã m méétt m m¾¾tt xxÝÝcchh ccuuèèii ccïïnngg ccãã nnhhããm m ccaaccbboonnyyll ((-- CCH HO O)),, ssùù ccãã m mÆÆ ccññaa nnhhããm m nnµµyy llµµ nngguuåånn ggèècc ®®ÓÓ xxeennlluulloozzaa ddÔÔ bbÞÞ tthhuuûû pphh©©nn ttrroonngg m m««ii ttrrêênngg kkiiÒÒm m.. V Vii ssîîii xxeennlluulloozzaa ggååm m ccãã 22 vvïïnngg:: vvïïnngg ttiinnhh tthhÓÓ vvµµ vvïïnngg vv«« ®®ÞÞnnhh hh××nnhh.. N N¬¬ii m mµµ cc¸¸cc pphh©©nn ttöö hhîîpp kkhhÝÝtt vvííii nnhhaauu qquuaa m méétt ®®oo¹¹nn ddµµii tthh×× vvïïnngg kkÕÕtt ttiinnhh pphh¸¸tt ttrriiÓÓnn,, nnãã gg©©yy kkhhãã kkhh¨¨nn cchhoo ssùù tthhÈÈm t h Ê u d m thÊu dÞÞcchh nnÊÊuu.. CCßßnn nnggîîcc ll¹¹ii ttaa ccãã vvïïnngg vv«« ®®ÞÞnnhh hh××nnhh,, ëë vvïïnngg nnµµyy ddÔÔ bbÞÞ tthhÈÈm m tthhÊÊuu nnªªnn ddÔÔ xx¶¶yy rraa cc¸¸cc pphh¶¶nn øønngg tthhuuûû pphh©©nn.. 22.. H Heem miixxeennlluulloozzaa:: H Heem miixxeennlluulloozzaa llµµ m méétt hhîîpp cchhÊÊtt ccññaa m méétt ssèè lloo¹¹ii pp««llyyssaaccaarriitt,, kkhhii tthhuuûû pphh©©nn,, cchhññ yyÕÕuu tt¹¹oo rraa m méétt ssèè ®®åånngg pphh©©nn llËËpp tthhÓÓ tthhuuéécc ppeennttoozzaa vvµµ hheeccxxoozzaa.. TTrroonngg tthhùùcc vvËËtt,, hheem miixxeennlluulloozzaa vvµµ xxeennlluulloozzaa tt¹¹oo nnªªnn tthhµµnnhh ttÕÕ bbµµoo.. N Nãã ccãã ttÝÝnnhh cchhÊÊtt vvËËtt llýý vvµµ hhoo¸¸ hhääcc ggiièènngg xxeennlluulloozzaa,, nnhhnngg ccãã ®®ÆÆcc ®®iiÓÓm m kkhh¸¸cc ®®ãã llµµ:: m m¹¹cchh nngg¾¾nn,, nnhhiiÒÒuu nnhh¸¸nnhh,, dd¹¹nngg cchhññ yyÕÕuu llµµ ccooppoollyym mee.. H Heem miixxeennlluulloozzaa ttrroonngg ggçç ggååm m hhaaii pphhÇÇnn:: pphhÇÇnn ddÔÔ hhooµµ ttaann vvµµ pphhÇÇnn kkhhãã hhooµµ ttaann(( cchhññ yyÕÕuu nn»»m t r o n g v ï n g t i n m trong vïng tinhh tthhÓÓ ccññaa xxeennlluulloozzaa)).. PPhhÇÇnn kkhhãã hhooµµ ttaann ggääii llµµ pphhÇÇnn xxeennlloozzaann.. CC¸¸cc hhîîpp cchhÊÊtt tthhuuéécc hhªªm mxxeennlluulloozzaa ccãã tthhÓÓ cchhiiaa tthhµµnnhh 22 nnhhããm m:: -- N Nhhããm m ttrruunngg ttÝÝnnhh:: cchhØØ cchhøøaa nnhhããm mO OH H,, m maanngg ttiinnhh rrîîuu(( ppeennttoozzaa,, hheexxoozzaa)).. -- N Nhhããm m aaxxiitt:: cchhøøaa tthhªªm m nnhhããm m CCO OO OH H,, (( aaxxiitt ppoollyyuurroonniicc)).. H Hµµm m llîînngg hheem miixxeennlluulloozzaa ttrroonngg ggçç llµµ kkhh¸¸cc nnhhaauu:: -- G Gçç ll¸¸ kkiim m(( ggçç m mÒÒm m)):: 55--1133% % ppeennttoozzaa,, 88--1144% % hheexxoozzaa.. -- G Gçç ll¸¸ rréénngg(( ggçç ccøønngg)):: 77--2255% % ppeennttoozzaa,, 11--66% % hheexxoozzaa.. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 66 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 PPeennttoozzaa kkÐÐm m bbÒÒnn ddÔÔ bbÞÞ pphh©©nn hhuuûû nnªªnn hhiiÖÖuu ssuuÊÊtt ggçç ll¸¸ kkiim m ccaaoo hh¬¬nn ggçç ll¸¸ rréénngg.. H Heem miixxeennlluulloozzaa llµµ ppoollyym mee ccññaa 55 pphh©©nn ttöö ®®uuêênngg kkhh¸¸cc nnhhaauu:: -- H Heexxoozzaa:: gglluuccoo,, m maannnnoozzaa,, ggaallaattoozzaa.. -- PPeennttoozzaa:: xxyylloozzaa,, aarraabbiinnoozzaa.. SSùù ccãã m mÆÆtt ccññaa hheem miixxeennlluulloozzaa ttrroonngg bbéétt llµµm m tt¨¨nngg hhiiÖÖuu ssuuÊÊtt,, ®®éé bbÒÒnn cc¬¬ llýý ccññaa ggiiÊÊyy vvµµ ttèètt cchhoo qquu¸¸ ttrr××nnhh nngghhiiÒÒnn ddoo nnãã aa nníícc llµµm m tt¨¨nngg kkhh¶¶ nn¨¨nngg ttrruu¬¬nngg nnëë kkhhii nngghhiiÒÒnn.. D o ® ã , c Ç n g i ÷ l ¹ i c µ n g n h i Ò u h e m i x e Do ®ã, cÇn gi÷ l¹i cµng nhiÒu hemixennlluulloozzaa ccãã ggii¸¸ ttrrÞÞ ccµµnngg ttèètt.. 33.. LLiiggnniinn:: LLµµ m méétt hhîîpp cchhÊÊtt ttrrïïnngg hhîîpp ccaaoo,, vv«« ®®ÞÞnnhh hh××nnhh.. V Vaaii ttrrßß ccññaa nnãã llµµ hh××nnhh tthhµµnnhh pphhiiÕÕnn m máánngg ëë ggii÷÷aa lliiªªnn kkÕÕtt cc¸¸cc bbãã xx¬¬ xxîîii vvííii nnhhaauu,, kkhhii ss¶¶nn xxuuÊÊtt bbéétt hhoo¸¸ hhääcc tthh×× pphh¶¶ii pphh¸¸ vvìì lliiªªnn kkÕÕtt lliiggnniinn ®®ÓÓ ggii¶¶ii pphhããnngg xx¬¬ xxîîii xxeennlluulloozzaa .. TTrroonngg tthhùùcc vvËËtt hhµµm m llîînngg lliiggnniinn llµµ kkhh¸¸cc nnhhaauu:: -- G Gçç ll¸¸ kkiim m(( ggçç m mÒÒm m)):: 2200--3300% % -- G Gçç ll¸¸ rréénngg(( ggçç ccøønngg)):: 1188--2222% % LLiiggnniinn ccïïnngg vvííii hheem mxxeennlluulloozzaa vvµµ xxeennlluulloozzaa tt¹¹oo nnªªnn tthhµµnnhh ttÕÕ bbµµoo ggçç.. SSùù ccãã m Æ t c ñ a l i g n i n t r o n g mÆt cña lignin trong bbéétt llµµm m cchhoo bbéétt ccãã m mµµuu nn©©uu nnªªnn ccÇÇnn pphh¶¶ii lloo¹¹ii bbáá kkhhii ss¶¶nn xxuuÊÊtt ggiiÊÊyy ccãã ®®éé ttrr¾¾nngg.. 44..CChhÊÊtt ttrrÝÝcchh llyy:: G Gååm m ccãã ddÇÇuu tthh¬¬m m,, aaxxÝÝtt nnhhùùaa(( ggçç m mÒÒm m)),, aaxxiitt bbÐÐoo,, pphheennooll,, cc¸¸cc cchhÊÊtt kkhh««nngg xxµµ pphhßßnngg hhoo¸¸.. SSùù ccãã m mÆÆtt ccññaa cchhÊÊtt ttrrÝÝcchh llyy gg©©yy ¶¶nnhh hhëënngg xxÊÊuu ®®ÕÕnn qquu¸¸ ttrr××nnhh ss¶¶nn xxuuÊÊtt bbéétt hhoo¸¸ hhääcc:: ttiiªªuu ttèènn hhoo¸¸ cchhÊÊtt cchhoo qquu¸¸ ttrr××nngg nnÊÊuu,, ttÈÈyy,, tt¹¹oo bbéétt gg©©yy kkhhãã kkhh¨¨nn cchhoo qquu¸¸ ttrr××nnhh cchhư ưnngg bbèècc tthhuu hhååii kkiiÒÒm m.. D Doo ®®ãã,, ccÇÇnn pphh¶¶ii lloo¹¹ii bbáá.. II. Yªu c©u vÒ nguyªn liÖu: 1. Tre nøa:  Chñng lo¹i: TÊt c¶ c¸c lo¹i tre nøa.  KÝch th-íc m¶nh hîp c¸ch: - Dµi( theo chiÒu däc c©y) : 2025mm - Réng( theo chiÒu ngang cña c©y) : 1045mm - Dµy : 28mm  Møc ®é hîp c¸ch: - Tû lÖ m¶nh hîp c¸ch :  85% - Tû lÖ lín h¬n hîp c¸ch nh-ng kh«ng dµi h¬n 100mm, kh«ng réng h¬n 60mm, kh«ng dµy h¬n 8mm:  5% - Tû lÖ m¶nh nhá h¬n hîp c¸ch:  15%  Mét sè tiªu chuÈn kh¸c: - Kh«ng cã mÊu m¾t ®èi víi c¸c lo¹i tre cøng nh-: tre gai, tre hãp, tre léc ngéc, tre ngµ… - Kh«ng môc ¶i, mèi mät, kh«ng ph¶i tre ng©m dïng cho x©y dùng. - Ph¶i s¹ch sÏ kh«ng lÉn c¸t sái, ®Êt ®¸, than bôi, mïn c-a. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 77 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 - Ph¶i ®-îc röa s¹ch sÏ. - §é Èm tiªu chuÈn ®Ó tÝnh to¸n: 50% 2. Gç :  Chñng lo¹i: Gç bå ®Ò, gç mì, gç b¹ch ®µn( gç b¹ch ®µn chØ dïng hai lo¹i Camaldulensis vµ Urophillia) vµ gç keo( keo tai t-îng vµ keo l¸ chµm).  §é tuæi: Gç dïng ®Ó chÆt m¶nh ph¶i ®¹t tõ 7 tuæi trë lªn.  KÝch th-íc m¶nh hîp c¸ch: - Dµi( theo chiÒu däc c©y) : 2035mm - Réng( theo chiÒu ngang cña c©y) : 25 35mm - Dµy : 38mm  Møc ®é hîp c¸ch: - Tû lÖ m¶nh hîp c¸ch :  85% - Tû lÖ lín h¬n hîp c¸ch nh-ng kh«ng dµi h¬n 80mm, kh«ng réng h¬n 60mm, kh«ng dµy h¬n 10mm: 15% - Tû lÖ m¶nh nhá h¬n hîp c¸ch:  5%  Mét sè tiªu chuÈn kh¸c: - Ph¶i s¹ch sÏ kh«ng lÉn c¸t sái, ®Êt ®¸, than bôi, mïn c-a, kh«ng lÉn c¸c lo¹i gç kh¸c, kh«ng ng©m n-íc ®Ó t¨ng ®é Èm vµ lµm gi¶m chÊt l-îng cña m¶nh. - §é Èm tiªu chuÈn ®Ó tÝnh to¸n: 50% TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 88 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 III. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn gç: N-íc Gç Bµn bèc Ev332 rö a Bµn t¸ch Ev333 B¨ng t¶i Ev334 Con l¨n Ev335 N-íc Thïng bãc vá DP 920 Con l¨n Ev336 M¸y chÆt l¹i M¸y dß kim lo¹i Q03 N-íc röa M¶nh kh«ng hîp c¸ch Con l¨n Ev337, 338 M¶nh mïn Sµng Cs931 Buång lµm ®Òu Ev926 M¸y chÆt Cr913 B¨ng t¶i Ev340 M¶nh hîp B¨ng t¶i Ev321 B·i chøa c¸ch B·i chøa TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 99 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 * ThuyÕt minh d©y chuyÒn tuyÕn gç: - Gç tõ b·i chøa ®-îc ®-a vµo bµn bèc Ev332 nhê c¸c xÝch t¶i ®-a gç tíi bµn t¸ch Ev333 vµ ®ång thêi dïng vßi n-íc ®Ó röa s¹ch vµ t¹o ®é nhít cho gç ®Ó di chuyÓn. Môc ®Ých cña bµn t¸ch nµy t¸ch gç ra theo h-íng song song tr¸nh hiÖn t-îng gç bÞ kÑt, ë ®©y cã c«ng t¾c ®iÒu chØnh c¸c mãc xÝch ®Èy. Gç ®-îc r¬i xuèng b¨ng t¶i Ev334 ®-îc ®-a ®i nhê con l¨n Ev335(A,B,C,D) ë ®©y nhê 4 m«t¬ quay tèc ®é t¨ng dÇn, gç tiÕp tôc ®i vµo thïng bãc vá DP920 nhê 4 b¬m thuû lùc, b¬m n-íc n©ng thïng lªn 50, môc ®Ých gç bãc vá xong tù ch¶y ra ngoµi. Thïng bãc vá dïng m« t¬ 1 chiÒu, vËn tèc tõ 7- 8 vßng/phót. Gç trong thïng tù va ®Ëp vµo nhau, gç va ®Ëp vµo c¸c ghê h×nh thang tï lµm cho gç tù bãc vá, c¸c vá ®-îc tho¸t ra ngoµi qua c¸c r·nh r¬i xuèng b¨ng t¶i Ev339 chuyÓn ®i n¬i kh¸c. T¹i ®©y cã hÖ thèng liªn ®éng gi÷a thïng bãc vá vµ b¨ng t¶i Ev339. NÕu b¨ng t¶i Ev339 kh«ng ch¹y th× thïng bãc vá sÏ dõng. Cßn gç ra khái thïng bãc vá dïng vßi n-íc ®Ó röa s¹ch vµ t¹o ®é nhít dÓ dµng ®i trªn con l¨n Ev336 vµ ®i qua con l¨n Ev337, t¹i ®©y ®i qua bé phËn dß kim lo¹i. NÕu gç lÉn kim lo¹i m¸y tù ph¸t hiÖn vµ hót ra ngoµi, gç tiÕp tôc di chuyÓn nhê con l¨n Ev338. T¹i ®©y ng-êi ta dïng vßi n-íc phun röa, gç ®i vµo m¸y chÆt Cr913. M¸y chÆt gåm 8 l-ìi dao, kho¶ng c¸ch gi÷a dao bay vµ dao ®Õ tõ 0,6 - 0,9mm, dïng 8 c¸nh qu¹t t¹o ¸p lùc ®-a m¶nh lªn buång lµm ®Òu Eb926. M¶nh tõ buång lµm ®Òu r¬i xuèng sµng Cs93, trªn sµng cã h×nh chãp môc ®Ých ®Ó m¶nh r¶i ®Òu trªn 8 c¸nh sµng. Nhê sù rung ®éng cña sµng m¶nh hîp c¸ch r¬i xuèng ®¸y sµng nhê b¨ng t¶i Ev321 ®-a ra b·i chøa. Cßn m¶nh qu¸ cì ®-îc ®-a qua m¸y chÆt l¹i, m¶nh sau khi chÆt l¹i ®-îc thæi lªn buång lµm ®Òu, vµ ®-¬c ®-a vÒ sµng. Cßn m¶nh mïn nhá nhê b¨ng t¶i Ev340 ®-a ra ngoµi b·i chøa mïn. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1100 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 IV. S¬ ®å d©y chuyÒn tuyÕn tre nøa: kim M¸y dß lo¹i N-íc röa Bµn bèc Ev320 B¨ng t¶i Ev321 T¶i con l¨n Ev332 Ðp dËp M¸y chÆt Cr910 Bµn bèc Ev325 B¨ng t¶i Ev326 T¶i con l¨n Ev327, 328 Ðp dËp M¸y chÆt M M¸¸yy ddßß kim lo¹i Cr910 N-íc Röa VÝt t¶i Ev929 M¸y chÆt l¹i B¨ng t¶i Ev340 M¶nh mïn M¶nh qu¸ cë B¨ng t¶i Ev330 Sµng Cs930 Buång lµm ®Òu EEbb992255 M¶nh hîp c¸ch B·i chøa N-íc BÓ khuÊy trén Ch60 M¸y röa Cw952 VÝt t¶i TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N BÓ chøa Ch71 M¸y röa Cw915 B¨ng t¶i Ev320 B·i chøa LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1111 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 *.ThuyÕt minh s¬ ®å tuyÕn tre nøa: TuyÕn 1: - Tre, nøa ®-îc ®-a lªn bµn bèc Ev320 nhê c¸c xÝch t¶i vµ m«t¬ thuû lùc CP290.Môc ®Ých ®-a tre nøa theo h-íng song song, theo chiÒu ngang, khi tre nøa r¬i xuèng b¨ng t¶i Ev321 ®-îc chuyÒn ®i qua m¸y dß kim lo¹i Q01, môc ®Ých t¸ch kim lo¹i nÕu cã. T¹i ®©y cã c«ng t¾c ®iÒu chØnh dõng b¨ng t¶i. Tre, nøa ®-îc ®i tíi bé phËn Ðp dËp, ë ®©y tre nøa bÞ Ðp l¹i vµ lµm cho ®é xèp gi¶m ®i vµ dïng ¸p lùc 35kg/cm2 ®Ó ®-a tre, nøa ®i vµo m¸y chÆt Cr910. Kho¶ng c¸ch gi÷a dao bay vµo dao ®Õ 0,4 - 0,6mm cã 10 l-ìi dao xÕp thµnh n¨m hµng, mçi hµng 2 l-ìi. Khi tre nøa vµo m¸y chÆt t¹o mét gãc c¾t tr¸nh sù dËp n¸t,tæn thÊt nguyªn liÖu.M¶nh tre, nøa nhê b¨ng t¶i Ev330 chuyÓn tíi buång lµm ®Òu.  TuyÕn2: - Tre n-¸ tíi bµn bèc Ev325 nhê b¨ng t¶i Ev326 ®i qua m¸y dß kim lo¹i Q02, tre nøa tiÕp tôc nhê con l¨n Ev327, Ev 328 ®-a tre nøa tíi l« Ðp dËp, tre nøa vµo m¸y chÆt Cr911, nhê b¨ng t¶i Ev324 vµ vÝt t¶i Ev329, ®-a tre nøa ®i vµo bé phËn kh¸c nhê b¨ng t¶i Ev330. - Gi÷a tuyÕn 1 víi tuyÕn 2, nÕu ch¹y tuyÕn 1 th× dõng tuyÕn 2, môc ®Ých tr¸nh sù h- háng, c¸c sù cè ®ét ngét ch-a kh¾c phôc kÞp mÆt kh¸c ®Ó vÖ sinh vµ b¶o d-ìng. - TiÕp tôc tre, nøa ®i tõ tuyÕn 1 hoÆc tuyÕn 2 tíi buång lµm ®Òu Eb925 nhê b¨ng t¶i Ev330, m¶nh ®-îc ®-a tíi bé phËn sµng, m¶nh hîp c¸ch r¬i xuèng ®¸y qua l-íi sµng ®-îc ®em ®i röa m¶nh tíi bÓ Ch60 bÓ khuÊy trén ®-îc b¬m Pu501 lªn m¸y röa Cw951. M¶nh sau khi röa ®-îc ®-a tíi bÓ Ch71. Nhê b¬m Pu603 lªn m¸y röa Cw952 m¶nh nhê vÝt t¶i ®-a tíi b·i chøa. V. ThiÕt bÞ: 1/ Bµn bèc Ev332 : cã nhiÖm vô ®-a gç vµo bµn t¸ch nhê c¸c xÝch t¶i kÐo gç ®i th«ng qua m« t¬ thuû lùc cã c«ng t¾c ®iÒu chØnh ®Ó l-îng gç lªn mét c¸ch hîp lý vµ ®Òu. *C¸c th«ng sè kü thuËt: Tèc ®é: 26m/ph ChiÒu dµi: 6m ChiÒu réng: 6m §é nghiªng: 60 Gåm cã 5 xÝch t¶i 2/ Bµn t¸ch Ev333 : cã nhiÖm vô t¸ch riªng biÖt l-îng gç xuèng b¨ng t¶i, t¹o ®é song song. Bµn t¸ch gåm mét tÊm ch¾n b»ng s¾t, chiÒu réng 6m. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1122 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 3/ B¨ng t¶i Ev334 môc ®Ých vËn chuyÓn nguyªn liÖu ®i qua c¸c bé phËn kh¸c. 4/ Con l¨n: Cã hai lo¹i con l¨n, con l¨n tr¬n vµ con l¨n vÊu låi. Con l¨n Ev335A, B, C, D cã nhiÖm vô vËn chuyÓn l-îng gç ®i tíi thïng bãc vá. khi gç qua c¸c bé phËn con l¨n lµm cho vá bÞ bong ra t¹o ®iÒu kiÖn khi vµo thïng dÔ dµng bãc vá h¬n. - Tèc ®é con l¨n t¨ng tõ thÊp ®Õn cao. Khi ®Õn con l¨n cuèi cïng ®Èy m¹nh l-îng gç r¬i vµo ngay t©m thïng bãc vá. 5/ Thïng bãc vá 532-Db-920: a.CÊu t¹o: Dïng 4 b¬m thuû lùc Pu 505-508 b¬m n-íc vµo vµ t¹o ¸p lùc rÊt m¹nh~3000m/p vµ lµm gi¶m sù ma s¸t cña thïng (lùc ®Èy AximÐt). Thïng ®-îc lµm b»ng s¾t, thÐp. *C¸c th«ng sè kü thuËt: - Tèc ®é :010 vßng/phót . - ChiÒu dµi:36m. - §-êng kÝnh: 3.8m - R·nh tho¸t vá cã chiÒu réng: 50mm. - Thïng ®-îc g¾n víi 4 vßng bi thuû tÜnh. Th«ng qua 4 b¬m Pu505–508. C«ng suÊt b¬m: 4 x 30KW. - Thïng ®-îc g¾n víi 2 c¬ cÊu xÝch 2 chuyÓn ®éng b¸nh r¨ng nh»m quay thïng. - C«ng suÊt m«t¬ truyÒn ®éng: 2134kw  C¬ cÊu vßng bi thuû tÜnh: - Gåm vïng lµm kÝn. - Thïng bãc vá ®-îc gèi lªn bÖ ®ì, trong bÖ ®ì gåm 3 gèi ®ì. - ë trong gèi ®ì cã tÊm gç phÝp ®-îc uèn theo ®é cong cña thïng vµ cßn cã thªm tÊm nhùa chÞu mµi mßn. T¸c dông lµm kÝn vßng bi thuû tÜnh vµ gi¶m sù mµi mßn . (1): TÊm nhùa chÞu mµi mßn (2): BÓ chøa n-íc (3): TÊm gç phÝp (2) (1) . . (3 ) TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1133 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 b. Nguyªn lý lµm viÖc: Thïng quay víi vËn tèc 7 vßng/phót, sö dông m« t¬ mét chiÒu. - Gç r¬i vµo t©m cña thïng nhê con l¨n ®-a ®Õn, gç vµo thïng 1/2– 1/3 thÓ tÝch cña thïng vµ t¹o ®é song song khi vµo thïng. Trong thïng cã c¸c gê h×nh thang tï, khi gç vµo va ®Ëp víi c¸c h×nh thang tï vµ chóng tù va ®Ëp vµo nhau nªn gç tù bãc vá ra. Thïng ®Æt ngiªng víi mét gãc  = 50 lµm cho gç khi bãc xong vá gi¶m ma s¸t nªn chóng tù ch¶y ra ngoµi, cßn vá r¬i qua r·nh xuèng b¨ng t¶i ®-a vÒ b·i chøa vá.  NhËn xÐt: - Lo¹i bá vá triÖt ®Ó mµ tæn thÊt Ýt. - NÕu ®¶m b¶o gç vµo song song th× ®é s¹ch ®¹t 98%. (5) 7. M¸y chÆt m¶nh gç 532-Cr-913: a. CÊu t¹o: (1): vá m¸y (4) (3 (2): m©m dao ) (3): c¸nh qu¹t (4): l-ìi dao (1 (5): cöa tho¸t m¶nh ) - §-íng kÝnh m©m dao 2400mm. - Sè l-ìi dao 8. (2 - ChiÒu dµy m¶nh 16 – 35mm ) - §-êng kÝnh gç tèi ®a vµo m¸y 460mm. - C«ng suÊt 300 – 400 m3/h. - Tèc ®é m©m dao 400 vßng/phót. - C«ng suÊt m« t¬ 500KW. - Khe hë cña dao bay vµ dao ®Õ 0,5 – 0.8mm. - KÝch th-íc cña l-ìi dao l = 600 – 700mm, r = 200mm, - c¹nh huyÒn cña dao 17mm(t-¬ng øng 350). b. Nguyªn lý: - Gç vµo m¸y chÆt nhê con l¨n Ev338 do tèc ®é quay cña con dao, gç ®-îc c¾t thµnh m·nh bay ra ngoµi. Nhê m©m dao quay t¹o ¸p lùc ®Èy m¶nh tíi buång lµm ®Òu, ë ®©y cã mét èng hót h¬i ®èi l-u tõ buång lµm ®Òu vÒ m¸y chÆt t¹o ¸p lùc cho m¸y. M¶nh sau khi chÆt co kÝch th-íc tõ 16 – 35mm. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1144 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 8. M¸y chÆt tre, nøa Cr-910: a.CÊu t¹o: (8) (1) (1): Chôp b¶o vÖ (2): L-ìi dao bay (3): Dao ®Õ (4): L« Ðp (5): Con l¨n (6): Nøa (7): M¶nh sau chÆt (8): L« dao bay (6) . (2) (7) (5) (4) (3) - Gåm m-êi con dao, g¾n thµnh hai hµng. - Kho¶ng c¸ch dao bay vµ dao ®Õ la 0.5 – 0.8 mm. - M¶nh sau khi c¾t dµi 22 – 35mm, réng 5 – 8mm. b. Nguyªn lý: - Nguyªn liÖu ®i vµo m¸y chÆt qua 11 con l¨n vµ ®i vµo hµm Ðp, ¸p lùc Ðp 35Kpa, ®Ó Ðp dËp. T¹o lùc c¾t tèt, tr¸nh nguyªn liÖu bi dËp n¸t. - Khi tre nøa ®i vµo m¸y chÆt ®-îc phun röa ®Ó ®Èy c¸t s¹n, t¹p chÊt ra ngoµi vµ ®-îc ®i qua m¸y dß kim lo¹i tr-íc con l¨n. - Tre nøa vµo c¾t nhê lùc c¾t cña dao bay vµ dao ®Õ. M¶nh sau khi c¾t ®-îc b¨ng t¶i ®-a lªn buång lµm ®Òu. 9. M¸y chÆt l¹i 532-Cr-912/914: a/ CÊu t¹o vµ c¸c th«ng sè kü thuËt: - L« dao cã l¾p 4 l-ìi dao bay vµ 1dao ®Õ. - §-êng kÝnh l« dao: 450mm. - KÝch th-íc l-ìi dao 550 x 75 x 10mm. - KÝch th-íc èng n¹p 500 x 275mm. - KÝch th-íc èng tho¸t 410 x 100mm - C«ng suÊt: 15 – 20m3/h. - Tèc ®é m«t¬: 1400v/ph - Trôc: 60mm b/ Nguyªn lý: - M¶nh qu¸ cì tõ sµng ®-îc ®-a vÒ m¸y chÆt l¹i nhê m©m dao quay t¹o ¸p lùc ®-a m¶nh vÒ buång lµm ®Òu vµ quay vÒ sµng. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1155 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 10. sµng: a/ CÊu t¹o: (1): buång lµm ®Òu (2):th©n sµng (3): l-íi tÇng 1 (4): l-íc tÇng 2 (5): chãp nãn ph©n phèi (6): m¸y chÆt l¹i (7): m¶nh hîp c¸ch (8): m¶nh vôn (9): tÊm sµng (1) (5) (5 ) (6 ) (9) (3 (3) ) (2) (4) (6) ((8)8) (7(7) ) - §Ó ®¹t ®-îc kÝch th-íc ta ph¶i sµng. Sµng lµm nhiÖm vô lo¹i bá nguyªn liÖu kh«ng hîp c¸ch vµ c¸c t¹p chÊt ®-a ra ngoµi. -Buång lµm ®Òu võa lµm thïng chøa nguyªn liÖu sau c¾t, võa ®iÒu chØnh xuèng sµng mét c¸ch ®Òu ®Æn. -VÒ cÊu t¹o th©n sµng ®-îc lµm b»ng tÊm thÐp, ghÐp cøng vµo nhau, bÒ mÆt sµng cã c¸c ®-êng ph©n chia to¶ trßn. Trªn cã ®Æt 8 tÊm sµng t¹o thµnh bÒ mÆt sµng cã diÖn tÝch 11,7 m2. C¸c tÊm sµng ®Òu khoan lç vµ r·nh ®Ó tho¸t m¶nh. Sµng ®-îc g¾n víi hÖ thèng rung ®éng g¾n trùc tiÕp víi m« t¬ ( hÖ thèng rung b»ng c¸nh tay ®ßn). Trªn sµng treo 4 s¬i d©y c¸p víi ®-êng kÝnh 18mm, chiÒu dµi 2250mm. B/Nguyªn lý: - M¶nh tõ buång lµm ®Òu r¬i xuèng chãp h×nh nãn ®-îc ph©n phèi ®Òu trªn bÒ mÆt sµng víi biªn ®é dao ®éng 40-50mm, m¶nh hîp c¸ch lo¹i qua sµng tÇng 1 xuèng tÇng 2 vµ ®-a ra ngoµi. M¶nh kh«ng hîp c¸ch ë tÇng 1 ®-îc ®i c¾t l¹i, m¶nh mïn lät xuèng tÇng 2 r¬i xuèng ®¸y vµ ®i ra ngoµi. §èi víi sµng nøa ta l¾p 3 tÇng sµng ®Ó tËn dông nguyªn liÖu. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1166 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 VI. C¸c sù cè th-êng gÆp trong qu¸ tr×nh vËn hµnh: 1. Gç bÞ tr-ît ë bµn bèc kh«ng ®iÒu chØnh ®-îc gç trªn bµn bèc vµ bµn t¸ch: - Nguyªn nh©n: + Do qu¸ t¶i + Do mÊt ®iÖn, ®øt xÝch t¶i + Do gç n»m däc theo xÝch t¶i vµ cao h¬n xÝch t¶i - Kh¾c phôc: + NÕu nguyªn nh©n mÊt ®iÖn, th× gäi thî ®iÖn ®Õn s÷a ch÷a + NÕu do ®øt xÝch t¶i, dÇu thuû lùc cÊp kh«ng ®ñ th× gäi c¬ khÝ tíi söa + NÕu qu¸ t¶i, hoÆc gç n»m däc th× ph¶i ®iÒu chØnh l-îng gç vµo cho phï hîp, vµ lÊy c©y gç n»m däc theo xÝch ra 2. Thïng bèc vá kh«ng vËn hµnh ®-îc hoÆc dõng ®ét ngét - Nguyªn nh©n: + Do mÊt ®iÖn + Do ¸p lùc n-íc b¬m lªn kh«ng ®ñ ®Ó n©ng thïng kh«ng ®ñ 25 ®Õn 45 Kpa + Do n-íc kh«ng ®ñ cÊp cho vßng bi thuû tÜnh + HoÆc do hÖ thèng liªn ®éng ®iÖn víi b¨ng t¶i m¶nh Ev339. NÕu Ev339 dõng th× thïng sÏ dõng ngay. - C¸ch kh¾c phôc: kiÓm tra vµ t×m ra sù cè. NÕu do mÊt ®iÖn th× gäi thî ®iÖn ®Õn s÷a. NÕu do thiÕu n-íc hay ¸p lùc b¬m lªn kh«ng ®ñ th× ph¶i bæ xung n-íc vµ ®iÒu chØnh ¸p lùc n©ng ë c¸c b¬m Pu505 ®Õn Pu508. NÕu do hÖ thèng liªn ®éng th× ta ph¶i s÷a l¹i hÖ thèng nµy. B¨ng t¶i ch¹y lÖch h-íng: - Nguyªn nh©n: +Mèi nèi b¨ng t¶i bÞ lÖch + èc ®iÒu chØnh ë l« ®iÒu chØnh b¨ng t¶i bÞ lÖch + Do lùc t¸c dông lªn b¨ng t¶i lín + Do b¨ng t¶i bÞ dïn + Do gç mét ®Çu ë trªn, mét ®Çu ë d-íi cïng víi lùc lín - C¸ch kh¾c phôc: + NÕu do mèi nèi th× ta ph¶i nèi l¹i + èc ®iÒu chØnh b¨ng t¶i láng. Ta ph¶i xiÕt l¹i, theo nguyªn lý l¸i ch¨n hay bªn nµo bÞ lÖch th× ta ph¶i xiÕt chÆt èc phÝa ng-îc l¹i vµ th¶ láng èc phÝa kia + Do b¨ng t¶i trïng th× ta ph¶i ®iÒu chØnh ë l« c¨ng + Do qu¸ t¶i th× ta ph¶i ®iÒu chØnh l-îng gç xuèng b¨ng t¶i cho phï hîp M¸y chÆt m¶nh kh«ng ®-a m¶nh lªn buång lµm ®Òu: - Nguyªn nh©n: + C¸nh qu¹t bÞ mßn: kh«ng ®ñ giã ®Ó ®Èy m¶nh lªn TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1177 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 + Khe hë gi÷a m©m dao vµ vá thïng: bÞ tho¸t khÝ ra ngoµi + ¸p lùc buån lµm ®Òu cao qu¸: dÉn ®Õn chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a buång lµm ®Òu vµ m¸y chÆt. Tõ ®ã dÉn ®Õn t¾c m¶nh hoÆc qu¹t kh«ng thæi m¶nh lªn ®-îc. - C¸ch kh¾c phôc: + NÕu qu¹t bÞ mßn th× ta ph¶i thay c¸nh qu¹t + NÕu do hë ë vá thiÕt bÞ th× gäi c¬ khÝ ®Õn hµn l¹i + Do ¸p lùc buång lµm ®Òu cao: t×m nguyªn nh©n . NÕu t¾c bu«ng lµm ®Òu hay c¸c ®-êng khÝ håi l-u th× ta ph¶i th«ng chóng. 5.M¸y chÆt m¶nh kh«ng ®Òu kÝch cì: - Nguyªn nh©n: + Do ®é nghiªng l-ìi kh«ng ®óng qui ®Þnh lµ 350 hoÆc chiÒu réng gãc mµi lµ 17mm + Dao kh«ng ®ñ s¾c + Kho¶ng c¸ch gi÷a dao bay vµ dao ®Õ qu¸ lín hoÆc qu¸ nhá (do dao bay vµ dao ®Õ bÞ mßn) - Kh¾c phôc: dõng m¸y chÆt + Do ®é nghiªng l-ìi kh«ng ®óng qui ®Þnh th× mµi l¹i cho ®óng 350 hoÆc chiÒu réng gãc mµi lµ 17 mm + Dao kh«ng ®ñ s¾c th× mµi l¹i + NÕu dao bay hay dao ®Õ bÞ mßn th× ph¶i thay 6.Sµng kh«ng vËn hµnh ®-îc hoÆc ®ang vËn hµnh th× bÞ dõng: - Nguyªn nh©n: + Do mÊt diÖn + Do tôt c¸nh tay ®ßn lÖch t©m ®-îc l¾p gi÷a sµng vµ m« t¬ - Kh¾c phôc: dõng sµng + NÕu mÊt ®iÖn th× gäi thî ®iÖn ®Õn kiÓm tra vµ söa + NÕu do tôt c¸nh tay ®ßn th× gäi c¬ khÝ ®Õn söa 7.Tr-êng hîp sµng bÞ mÊt t¸c dông cña thuû lùcg©y nªn vì con l¨n Ðp: Nguyªn nh©n: +Do èc con l¨n bÞ bung ra. +Do hµm Ðp m«t¬ thuû lùc mÊt ®iÖn. Kh«ng ®ñ dÇu dÉn ®Õn ¶nh h-ëng ®Õn con l¨n Ðp. 8.Tr-êg hîp mÊt ®iÖn ®ét ngét, c¸ch xö lý : +Th«ng b¸o ®· bÞ mÊt ®iÖn hoÆc do bÞ vì vßng bi nã sinh ra lµm qu¸ t¶i dÉn ®Õn m¸t ®iÖn. +§øt xÝch cµn th«ng b¸o c¬ khÝ xö ch÷a. 9.§ãng m¸y dµi h¹n cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra: +b¶o d-ìng. +Tæng vÖ sinh toµn bé ph©n x-ëng. +CÇn thay thÕ, b¶o d-ìng nh÷ng g× háng hãc TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1188 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 10. Sµng bÞ mÊt t¸c dông rung l¾c - Nguyªn nh©n: +do mÊt ®iÖn +Buång lµm ®Òu bÞ t¾c lµ do l-îng m¶nh cÊp vµo buång lµm ®Òu qu¸ nhiÒu. Trong buång lµm ®Òu cã vÝt xo¾n ®Èy m¶nh nguyªn liÖu tr¶i ®Òu xuång sµng. NÕu nh- l-îng m¶nh qu¸ nhiÒu trong buång lµm ®Òu, g©y t¾c chç vÝt xo¾n lµm cho nguyªn liÖu kh«ng ch¶y xuèng sµng. +Khe hë chç dao c¾t qu¸ lín lµm cho m¶nh qu¸ cì g©y t¾c chç buång lµm ®Òu. TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 1199 W Weebbssiittee:: hhttttpp::////w ww ww w..ddooccss..vvnn EEm maaiill :: lliieennhhee@ @ddooccss..vvnn TTeell  :: 00991188..777755..336688 B. Ph©n x-ëng bét: I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng ph©n x-ëng nÊu bét: TTrr--êênngg § §H HBBK K--H HN N LLíípp C CN N ggiiÊÊyy--xxeennlluulloozzaa--K K4455 2200
- Xem thêm -