Tài liệu Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xây dựng ngân hàng

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I) LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng Tr-íc nhu cÇu ®ßi hái thùc tÕ cña ngµnh Ng©n hµng vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, vµo th¸ng 7 –1971 Ban x©y dùng Ng©n hµng ®· ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 218/Q§ - NH do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ký. NhiÖm vô chÝnh cña ban trong thêi gian nµy lµ x©y dùng vµ s÷a ch÷a c¸c kho tµng vµ nhµ cöa trong ngµnh. Trùc thuéc Ng©n hµng hµng Ng©n hµng ViÖt Nam. Ngay tõ khi thµnh lËp ban x©y dùng Ng©n hµng ®· cã tíi 38 nh©n viªn vµ c«ng nh©n víi mét phßng tµi vô. Ban x©y dùng Ng©n hµng chÞ sù chØ ®¹o cña côc phã vµ mét tr-ëng ban. Tõ n¨m 1971 – 1993 cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh Ban x©y dùng còng ®· cã sù ph¸t triÓn cao h¬n nh- x©y dùng kho tµng vµ s¶n xuÊt c¸c bao b× phôc vô ngµng Ng©n hµng. Lóc nµy ban x©y dùng cã kho¶ng 50 nh©n viªn. C¬ cÊu tæ chøc bao gåm: 1 tr-ëng ban, 1 phã ban, ®éi nÒ, ®éi méc, phßng vËt t-, phßng tæ chøc.Mçi ®éi mçi phßng ®Òu cã mét ®éi tr-ëng mét ®éi phã. §Õn n¨m 1987, theo quyÕt ®Þnh sè 114/Q§ -NH ngµy 9/10/1978 do Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ký thµnh lËp xÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng tõ ban x©y dùng. Lóc nµy c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty gåm mét Chñ nhiÖm, hai Phã chñ nhiÖm vµ c¸c phßng ban. - Phßng kû thuËt - Phßng VËt t- Phßng Tµi vô - Phßng Hµnh chÝnh - Mét ®éi xe - Hai ®éi nÒ - Mét ®éi méc Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lóc ®ã 84 ng-êi. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty X©y l¾p Ng©n hµng lµ x©y dùng va s÷a ch÷a kho tµng nhµ x-ëng trong ngµnh Ng©n hµng nh-ng cã quy m« lín h¬n tr-íc. Tõ ngµy 20/1/1993, Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ n-íc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¨n cø theo ph¸p lÖnh Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ngµy 23/5/1990. C¨n cø vµo luËt tæ chøc ChÝnh Phñ ngµy 30/9/1992. C¨n cø vµo quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp cña Nhµ n-íc ViÖt Nam ban hµnh, kÌm theo NghÞ §Þnh sè 388/H§BT ngµy 20/11/1991 vµ NghÞ §Þnh sè 115/H§BT ngµy 7/5/1992 cña Héi §ång Bé Tr-ëng. C¨n cø theo ý kiÕn cña Thñ T-íng ChÝnh Phñ vÒ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc t¹i th«ng b¸o sè 19 ngµy 11/12/1992 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. 1) QuyÕt §Þnh thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc xÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng thuéc Ng©n hµng Nhµ n-íc. 2) - XÝ nghiÖp ®-îc phÐp ®Æt trô së t¹i x· Thanh Tr× huyÖn Thanh Tr× thµnh phè Hµ Néi. - Tæng møc vèn kinh doanh ®Õn thêi ®iÓm 1/1/1992 lµ ®ång.Trong ®ã: 1.328.000.000 vèn cè ®Þnh lµ 568 triÖu ®ång vèn l-u ®én lµ 760 triÖu ®ång PhÇn ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp lµ 1.114.000.000 ®ång PhÇn thuéc c«ng ty lµ 214.000.000 ®ång - Ngµnh nghÒ kinh doanh: ngµnh x©y dùng Ngµy 25/7/1995 QuyÕt §Þnh cña Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ n-íc vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ sung nhiÖm vô cho xÜ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng. C¨n cø ph¸p lÖnh Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ngµy 23/5/1990 C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n-íc cña Bé vµ C¬ quan ngang Bé C¨n cø vµo c«ng v¨n bæ sung2266/UB –KHH ngµy 13/7/1995 cña Uû ban kÕ ho¹ch kÕ ho¸ Nhµ n-íc thõa uû quyÒn Thñ t-íng ChÝnh phñ cho phÐp ®æi tªn vµ bæ sung ngµnh nghÒ Theo ®Ò nghÞ cñ Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng vµ Phã Vô Tr-ëng, Tr-ëng phßng Qu¶n lý XÝ nghiÖp Ng©n hµng Nhµ n-íc. QuÕt §Þnh ®æi tªn XÝ nghiÖp x©y l¾p Ng©n hµng thµnh C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng trùc thuéc Ng©n hµng nhµ n-íc. Bæ sung nhiÖm vô cho C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®-îc kinh doanh trong c¸c ngµnh nghÒ: + C¶i t¹o vµ trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ngµnh Ng©n hµng C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ngµy cµng ®-îc bæ sung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh. Ngµy 21/5/2002 Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ n-íc c¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ n-íc sè 01/1997 – QH 10 ngµy 12/12/1997; c¨n cø vµo luËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc ngµuy 20/4/1995; c¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n-íc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 50/CP ngµy 28/8/1996 cña ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n DNNN vµ NghÞ ®Þnh sè 38/CP ngµy 11/6/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- h-íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 50/CP; theo ®Ò nghÞ cña Vô tr-ëng Vô KÕ to¸n – Tµi chÝnh vµ Gi¸m ®èc c«ng ty xay dùng Ng©n hµng. QuyÕt ®Þnh bæ sung ngµnh nghÒ kinh doang cho c«ng ty nhsau. + T- vÊn( kh«ng bao gåm thiÕt kÕ c«ng tr×nh), ®Çu t- x©y dùng dù ¸n + Kinh doanh,cung øng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh x©y dùng, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh, m¸y x©y dùng, b¶o tr× b¶o d-ìng thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tr×nh, ®iÒu hoµ, thang m¸y, m¸y ph¸t ®iÖn, chèng thÊm vµ chèng mèi. Tõ khi ®-îc thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, lu«n lu«n hoµn thµnh chØ tiªu mµ Nhµ n-íc vµ ngµnh Ng©n hµng giao cho. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh Ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· khai th¸c cã hiÖu qu¶ vÒ n¨ng lùc, vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, kh«ng ngõng ®æi míi thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… ®ång thêi c«ng ty còng chó trong n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô ngµy cµng cao cña C«ng ty còng nh- nhu cÇu ph¸t triÓn toµn ngµnh v· cña x· héi. C«ng ty ®· cô thÓ ho¸ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc vµ ngµnh giao cho h»ng n¨m b»ng viÖc x©y dùng c¸c néi quy, quy chÕ néi bé nh-ng vÉn tu©n thñ ph¸p luËt ®Ó nh»m gãp phÇn thóc ®Èy tiÕn ®é x©y dùng vµ sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña C«ng ty, ®ång thêi gi÷ v÷ng an ninh trËt tù vµ an toµn x· héi t¹i c¸c ®¬n vÞ còng nh- t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng mµ c«ng ty ®ang tham gia thi c«ng x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh… Tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty kh«ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngõng t¨ng lªn, hiÖu qu¶, n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng còng nh- thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. §Õn nay, vÒ nh©n lùc C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn giái, v÷ng vµng tinh th«ng nghÒ nghiÖp cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu vµ x©y dùng tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh võa vµ nhá cã chÊt l-îng cao. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®Õn nay ®· h¬n 30 n¨m mµ ch-a hÒ x¶y ra sù cè c«ng tr×nh hay tai n¹n lao ®éng nghiªm träng nµo. Nh÷ng yÕu tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m quala Cong ty lu«n lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ thÈm mü kiÕn tróc cña bªn chñ c«ng tr×nh do ®ã C«ng ty ®· ®-îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. §Õn nay quy m« ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu, thi c«ng x©y dùng cña C«ng ty ®· v-¬n réng ra kh¾p c¶ n-íc. HiÖn nay C«ng ty ®· cã chi nh¸nh, v¨n phßng giao dÞch réng kh¾p c¶ n-íc. VÒ hiÖu qñ kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua võa thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc vµ d-íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam, C«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu t¨ng n¨ng suÊt hiÖu qu¶ lao ®éng lµm c¬ sá cho viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty. Do cã chñ tr-¬ng ®-êng lèi vµ ph-¬ng h-íng ®óng ®¾n, ®ång thêi biÕt vËn dông nh¹y bÐn nh÷ng chÕ ®é c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ n-íc trong c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· ®¹t ®-îc trong thêi gian qua lµ t-¬ng ®èi tèt. II §Æc ®iÓm, m«i tr-êng, lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ kinh doanh 1) §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng s¶n xuÊt va kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nªn cã nh÷ng sù kh¸c biÖt rÊt lín so víi nh÷ng ngµnh kh¸c 1.1 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng 1.1.1 S¶n phÈm cã tÝnh chÊt cè ®Þnh n¬i s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tiªu thô s¶n phÈm, phô thuéc trùc tiÕp vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n vµ khÝ hËu - N¬i tiªu thô s¶n phÈm cè ®Þnh - N¬i s¶n xuÊt biÕn ®éng nªn lùc l-îng thi c«ng( lao ®éng, thiÕt bÞ thi c«ng, vËt t- kü thuËt) lu«n lu«n di ®éng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ChÊt l-îng, gi¸ c¶ phô thuéc vµ chÞu sù ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®iÒu kiÖn tù nhiªn. 1.1.2 S¶n phÈm x©y dùng cã quy m«t lín, kÕt cÊu phøc t¹p. - V× s¶n phÈm x©y dùng phÇn lín lµ tµi s¶n cè ®Þnh - KÕt cÊu cña s¶n phÈm phøc t¹p, nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh mçi c«ng tr×nh th× ph¶i cã nh÷ng b¶n thiÕt kÕ riªng. - Khèi l-îng vèn ®Çu t- lín vµo vËt t-, lao ®éng vµ m¸y mãc thi c«ng. 1.1.3 S¶n phÈm x©y dùng cã thêi gian sö dông l©u dµi, chÊt l-îng cña s¶n phÈm cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña ngµnh kinh doanh kh¸c. - C¸c c«ng tr×nh x©y dùng th-êng cã thêi gian sö dông rÊt dµi, nªn ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro( sù thay ®æi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo) - S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµ yÕu tè ®Çu vµo cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nªn nã co ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c. 1.1.4 S¶n phÈm x©y dùng mang tÜnh chÊt tæng hîp vÒ kü thuËt – kinh tÕ – v¨n ho¸, x· héi – thÈm mü vµ quèc phßng. - Khi s¶n phÈm x©y dùng ®-îc h×nh thµnh th× ®iÒu ®Çu tiªn cÇn ph¶i xem xÐt lµ nã cã ®-îc thùc hiÖn theo ®óng b¶n vÏ, cã tu©n theo c¸c quy tr×nh x©y l¾p, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, cã phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n v¨n ho¸ x· héi ë n¬i c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng, c«ng tr×nh ®ã cã tÝnh thÈm mü kh«ng vµ nã cã phôc vô cho ®Êt n-íc khi cã chiÕn tranh kh«ng. 1.1.5 S¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh chÊt ®¬n chiÕc vµ riªng lÏ - §Ó cã ®-îc mét c«ng tr×nh x©y dùng th× chñ ®Çu t- th-êng ph¶i bá ra mét khèi l-îng vèn lín, nã chiÕm tû träng lín trong tµi s¶n cña c«ng ty, v× vËy nã th-êng mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc vµ riªng lÏ. 2) LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty Theo ®iÒu lÖ tæ chùc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng th× lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty la: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ c¸c kho tµng chuyªn dïng trong vµ ngoµi ngµnh Ng©n hµng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T- vÊn ®Çu t- x©y dùng c¸c dù ¸n; kinh doanh, cung -ng, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, kho tµng, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh m¸y x©y dùng, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, vËt liÖu x©y dùng. B¶o tr×, b¶o d-ìng c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tr×nh, ®iÒu hoµ thang m¸y, m¸y ph¸t ®iÖn, chèng mèi vµ chèng thÊm. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3) ThÞ tr-êng kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng. C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng cã mÆt 61/64 tØnh thµnh cña c¶ n-íc. C¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty phÇn lín do Ng©n hµng Nhµ n-íc chØ ®Þnh thÇu, c«ng ty kh«ng ph¶i tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong ngµnh. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngoµi ngµnh chiÕm tû träng rÊt Ýt. Tr-íc ®©y thÞ tr-êng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lµ khu vùc B¾c Bé lµ chñ yÕu th× hiÖn nay C«ng ty ®ang chó träng më réng thÞ tr-êng sang khu vùc Nam Bé vµ Trung Bé. C«ng ty xem ®©y lµ hai trong sè nh÷ng thÞ tr-êng tiÒm n¨ng, nh÷ng thÞ tr-êng nµy sÏ chiÕm kho¶ng 80%, cßn c¸c thÞ tr-êng kh¸c chiÕm kho¶ng 20%. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh s¸ch c¸c hîp ®ång ®ang thùc hiÖn tªn c«ng tr×nh gi¸ ®Þa ®iÓm thi c«ng chñ ®Çu t- kÕ ho¹ch STT trÞ 1 NH§T tØnh Qu¶ng TrÞ-nhµ lµm viÖc kiªm kho 2 3 4 NHNo&PTNT tØnh Lai Ch©u- C¶i t¹o trô së lµm viÖc NHNo&PTNT huyÖn Chî Míi tØnh B¾c C¹n.Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT tØnh VÜnh Phóc – C«ng tr×nh nhµ phï trî 5.032 3.134 1.500 1.740 C«ng ty thuª mua tµi chÝnh II t¹i 5 B×nh D-¬ng – NHNo&PTNT 2.944 hoµn thµnh ThÞ x· §«ng Hµ tØnh NH §Çu t- tØnh Qu·ng TrÞ Qu·n TrÞ ThÞ x· §iÖn Biªn tØnh Lai NHNo&PTNT tØnh Ch©u Lai Ch©u HuyÖn Chî Míi TØnh NHNo&PTNT TØnh B¾c C¹n B¾c C¹n ThÞ x· VÜnh Yªn tØnh NHNo&PTNT tØnh VÜnh Phóc VÜnh Phóc KCN Sãng ThÇn tØnh C«ng ty TMTC II B×nh D-¬ng tØnh B×nh D-¬ng B¶o Léc tØnh L©m §ång NHNo D©u T»m T¬ 09/2003 04/2004 05/2004 05/2004 06/2004 VN 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NHNo D©u T»m T¬ - trô së lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Sãc Tr¨ng – Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT huyÖn An Minh Kiªn Giang – Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT huyÖn An S-¬ng – Hãc m«n – Trô së lµm viÖc NHNo&PTNT tØnh Th¸i Nguyªn. Nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Kiªn Giang nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Tra Vinh – Nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNo&PTNT tØnh Hµ TØnh. C¶i t¹o nhµ lµm viÖc kiªm kho NH C«ng Th-¬ng B×nh Ph-íc. Trô së lµm viÖc kiªm kho NH C«ng Th-¬ng chi nh¸nh 12 TP HCM Trô së giao dich NH C«ng Th-¬ng An Giang. Trô Së giao dÞch NH C«ng Th-¬ng tØnh Gia Lai. Trô sá giao dÞch NH C«ng Th-¬ng tØnh VÜnh 4.500 1.139 1.387 1.739 8.200 5.010 4.400 6.796 5.928 7.000 5.064 6.040 5.400 B¶o Léc HuyÖn Sãc Tr¨ng tØnh NHNo&PTNT tØnh Sãc Tr¨ng Sãc Tr¨ng HuyÖn An Minh tØnh NHNo&PTNT tØnh Kiªn Giang Kiªn Giang HuyÖn An S-¬ng Hãc NHNo&PTNT M«n TP HCM HuyÖn An S-¬ng §-êng Thèng NhÊt- P. NHNo&PTNT tØnh Gia Sµng TP Th¸i Ngyªn Th¸i Nguyªn TØnh Kiªn Giang NHNo&PTNT tØnh Kiªn Giang TØnh Trµ Vinh NHNo&PTNT TØnh Hµ TÜnh ThÞ x· Hµ TÜnh tØnh Hµ NHNo&PTNT tØnh TÜnh Trµ Vinh ThÞ x· §ång Xoµi tØnh NH C«ng Th-¬ng B×nh Ph-íc tØnh B×nh Ph-íc TP Hå ChÝ Minh NH C«ng Th-¬ng CN 12 TP HCM Long Xuyªn - An Giang NH C«ng Th-¬ng tØnh An Giang TP Playku tØnh Gia Lai NH C«ng Th-¬ng tØnh Gia Lai ThÞ x· VÜnh Long tØnh 7 NH C«ng Th-¬ng 10/2004 12/2003 12/2003 11/2003 12/2003 12/2003 12/2003 09/2004 05/2004 12/2004 12/2003 03/2004 04/2004 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Long. Trô së giao dÞch 19 20 21 22 23 24 25 NH C«ng Th-¬ng tØnh §¨k L¨k.Trô së giao dÞch NH C«ng Th-¬ng tØnh Kiªn Giang. Trô së giao dÞch kiªm kho NH Ngo¹i Th-¬ng tØnh B×nh D-¬ng. Nhµ lµm viÖc kiªm kho NHNH tØnh Qu·ng Ninh – C¶i t¹o s÷a ch÷a nhµ lµm viÖc Nhµ Giao dÞch kiªm kho NHNN tØnh H¶i D-¬ng NHNH TØnh §ång Nai Trô së Giao dÞch kiªm kho NHNN tØnh Hµ T©y. Trô së Giao dich kiªm kho 5817 6.150 9.004 2.328 7.000 7.070 10.000 VÜnh Long tØnh VÜnh Long ThÞ x· Bu«n Mª ThuËt NH C«ng Th-¬ng tØnh §¨k L¨k tØnh §¨k L¨k TØnh TiÒn Giang NH C«ng Th-¬ng tØnh TiÒn Giang ThÞ x· Thñ DÇu mét tØnh NH Ngo¹i Th-¬ng B×nh D-¬ng tØnh B×nh D-¬ng TP H¹ Long tØnh Qu·ng NHNN tØnh Qu·ng Ninh Ninh §-êng B¹ch §»ng TP NHNH H¶i D-¬ng D-¬ng TP Biªn Hoµ tØnh §ång NHNH tØnh §ång Nai Nai ThÞ x· Hµ §«ng tØnh Hµ NHNN tØnh Hµ T©y T©y tØnh H¶i 12/2003 10/2004 03/2004 03/2004 11/2003 10/2004 09/2004 4) M«i tr-êng kinh doanh 4.2.1M«i tr-¬ng kinh tÕ: C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng kinh doanh trong mét m«i tr-êng kinh tÕ hÕt søc thuËn lîi, ®ã lµ: - Kh«ng co ®èi thñ c¹nh tranh trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë trong ngµnh ng©n hµng v× c¸c c«n tr×nh x©y dùng cña c«ng ty ®Òu ®-îc chØ ®Þnh thÇu mµ kh«ng ph¶i tham gia ®Êu thÇu. - N-íc ta ®ang thêi kú héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, nÒn kinh tÕ th× ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, tr-íc xu thÕ nh- vËy th× ngµnh Ng©n hµng còng ph¶i ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ nh- má réng m¹ng l-íi kh¾p c¶ n-íc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cho ngµnh còng nh- cho ®Êt n-íc... §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n, cè nhiÒu c«ng tr×nh thi c«ng h¬n. - Ngµnh Ng©n hµng kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ rÊt ®Æc biÖt nh- TiÒn c¸c chøng kho¸n, c¸c giÇy tê cã gi¸ kh¸c… mµ nh÷ng hµng ho¸ nµy l¹i rÊt dÔ ch¸y, dÔ mÊt c¾p…V× vËy mµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty rÊt ®Æc biÖt ®ßi hái vÒ chÊt l-îng rÊt cao vµ s¬ ®å thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o phßng, chèng ®-îc c¸c yÕu tè rñi ro. Do ®ã mµ ngµnh Ng©n hµng ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng ty x©y dùng riªng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2.2M«i tr-êng ph¸p luËt. - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc l¹i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng nªn C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc( nay lµ luËt doanh nghiÖp ) vµ c¸c bé luËt kh¸c liªn quan ®Õn ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. C¸c luËt hay bé luËt nµy ®ang trong thêi kú h×nh thµnh nªn th-êng xuyªn s÷a ®æi vµ ®iÒu chØnh ®iÒu nµy c¶n trë rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Ngoµi ra C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n khi kinh doanh thªm c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. Do hÖ thèng ph¸p luËt ch-a ®ång bé, nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt cßn chång chÐo lªn nhau ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nh-ng nãi chung trong thêi gian qua C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng còng gÆp rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh- lµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu vµ tham gia dù thÇu ®-îc x©y dùng, luËt doanh nghiÖp ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, nhiÒu v¨n b¶n h-íng dÉn luËt vµ d-íi luËt ra ®êi. §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng Ng©n hµng võa hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®-îc giao võa n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty… 4.2.3M«i tr-êng chÝnh trÞ v¨n ho¸ x· héi Tõ khi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®-îc ho¹t ®éng trong mét m«i tr-êng chÝnh trÞ æn ®Þnh. §iÒu nµy còng lµ mét trong nh÷ng yªu tè gióp cho C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng hoµn thµnh c¸c tèt c¸c c«ng tr×nh, kh«ng bÞ chËm vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ bµn giao kÞp thêi cho bªn chñ ®Çu t-. 5) §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®Òu do Ng©n hµng Nhµ n-íc chØ ®Þnh thÇu nªn kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh, cßn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngoµi ngµnh th× c«ng ty ph¶i tù t×m kiÕm hoÆc tham gia ®Êu thÇu, nh-ng nã chØ chiÕm l-îng rÊt nhá trong sè c¸c c«ng tr×nh mµ C«ng ty thùc hiÖn. Riªng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngoµi ngµnh C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu c«ng ty kh¸c 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh- Tæng c«ng ty x©y dùng trùc thuéc Bé X©y Dùng, Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ… III) §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vµ nhiÖm vô Cho ®Õn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lµ 180 ng-êi trong ®ã: Nam 121 ng-êi, N÷ lµ 59 ng-êi Tr×nh ®é ®¹i häc: 72 ng-êi Tr×nh ®é trung cÊp: 40 ng-êi Nh©n viªn vµ lao ®éng: 68 ng-êi §Ó ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng C«ng ty ®· tæchøc bé m¸y qu¶n lý nh- sau. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng(h×nh vÏ bªn) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua s¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ta thÊy ®-îc C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý mét thñ tr-ëng, ®ång thêi ph¸t huy ®-îc vai trß tham m-u, gióp viÖc cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trùc thuéc. Gi¸m ®èc qu¶n lý mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng cña C«ng ty mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua ban Gi¸m ®èc vµ bèn phßng chøc n¨ng. Khi cÇn thiÕt Gi¸m ®èc cã thÓ chØ ®¹o trùc tiÕp ®èi víi c¸c ®éi s¶n xuÊt vµ c¸c bé phËn qu¶n lý kh¸c nhau trong C«ng ty. C¸c phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña phßng ban ®¶m nhËn. §ång thêi ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô mµ gi¸m ®èc giao cho. C¸c phßng ban nµy ph¶i lµ nh÷ng bé phËn tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng viÖc vµ chøc n¨ng mµ m×nh qu¶n lý. Ban Gi¸m ®èc lµm viÖc trªn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng-êi ®øng ®Çu doanh nghiÖp do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, n©ng l-¬ng, khen th-ëng, kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m §èc lµ ng-êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong C«ng ty. Phã gi¸m ®èc do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, n©ng l-¬ng, khen th-ëng, kü luËt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ c¬ quan ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng hoÆc nh÷ng c«ng viÖc ®-îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh + Lµ bé phËn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cu¶ C«ng ty nh-: qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn chän ký kÕt hîp ®ång lao ®éng thêi vô quý n¨m, sö dông hîp lý c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n trong s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng bao gåm c¸c c«ng t¸c tr¶ tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi…§©y còng lµ bé phËn qu¶n lý l-u tr÷ v¨n th-, c«ng v¨n, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ b¶o vÖ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh bao gåm mét tr-ëng phßng, mét phã phßng vµ mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngoµi ra cßn cã mét tæ b¶o vÖ. Tr-ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc m×nh ®-îc giao víi Gi¸m ®èc. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt + Lµ bé phËn cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá cña C«ng ty tr-íc m¾t còng nh- l©u dµi, ®ång thêi x©y dùng ph-¬ng ¸n ®Çu t- trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, c¸c ®éi s¶n xuÊt. Tæ chøc hoµn thiÖn hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra nh÷ng néi dung chi tiÕt trong hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng. Cö c¸n bé th-êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t, kiÓm tra tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l-îng x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c ®èi s¶n xuÊt, nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn còng nh- ®Þnh møc gi¸ cña Bé X©y Dùng ban hµnh h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhan chãng. §ång thêi ®©y còng lµ bé phËn thùc hiÖn nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh»m ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng, gi¶m quü thêi gian t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, khèi l-îng, chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. + Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt bao gåm: mét tr-ëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn. Tr-ëng phßng kÕ ho¹ch kü thuËt do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ toµn C«ng ty vÒ c«ng viÖc cña m×nh. - Phßng kÕ to¸n – tµi vô + Lµ bé phËn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n Nhµ n-íc, h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n – tµi vô, h¹ch to¸n thèng kª ë mçi ®éi s¶n xuÊt ®Ó b¸o c¸o kÞp thêi sè liÖu còng nh- tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. Cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ th-o kÕ ho¹ch cña tõng c«ng tr×nh mµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt yªu cÇu khi cã x¸c nhËn kh«Ý l-îng thi c«ng, hµng th¸ng phßng kÕ to¸n – tµi vô ph¶i tæ chøc kiÓm tra ®èi chiÕu c¸c chøng tõ kÕ to¸n, nguån thu c«ng nî… Thu håi vèn nhanh chãng ®Çy ®ñ kÞp thêi sau khi quyÕt to¸n ®-îc duyÖt, 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, sö dông vèn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Þnh kú, theo dâi vµ thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ. KÕ to¸n tr-ëng do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm n©ng l-¬ng, khen th-ëng, kü luËt theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª cña C«ng ty, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Phßng kiÓm so¸t + Tham m-u gióp Gi¸m ®èc kiÓm tra, thanh tra toµn bé c¸c mÆt tµi chÝnh cña toµn C«ng ty. Gióp ®ì c¸c ®éi thi c«ng vÒ mÆt sæ s¸ch giÊy tê cã liªn quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn tr¸ch h-íng dÉn viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña C«ng ty ®èi víi nhµ n-íc. Gi¸m s¸t tæng hîp c¸c mÆt nh-: hå s¬ chøng tõ, th«ng tin néi é…§ång thêi thùc hiÖn mäi c«ng viÖc theo ban l·nh ®¹o. + Phßng kiÓm so¸t bao gåm mét tr-ëng phßng, mét phã phßng vµ c¸c nh©n viªn. Tr-ëng phßng kiÓm so¸t do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm vµ chÞu trach nhiÖm tr-¬c Gi¸m ®èc vµ tr-íc toµn bé C«ng ty vÒ c«ng viÖc cña m×nh. - Bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty ®-îc chia lµm 7 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ mét sè Ban, ®éi chñ nhiÖm c«ng tr×nh. §©y lµ bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Trong mçi ®éi c«ng nh©n ®Òu cã thÓ phôc vô s¶n xuÊt chÝnh võa cã thÓ trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y dùng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng chÊt l-îng vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Mçi ®éi s¶n xuÊt ®Òu cã mét ®éi tr-ëng vµ mét phã ®éi tr-ëng. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh- thÕ lµ t-¬ng ®èi phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. §ång thêi gi÷a c¸c ®éi còng ®· cã sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm vµ mçi ng-êi trong ®éi còng vËy nh»m môc ®Ých tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thuËn lîi. V¨n phßng giao dÞch gióp cho C«ng ty t×m kiÕm vµ thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång, ®ång thêi lµ n¬i giao dÞch gi÷a C«ng ty v¬i kh¸ch hµng. V¨n phßng giao dÞch còng lµ bé gióp cho c«ng ty më réng ®-îc thÞ tr-êng kinh doanh, t¹o mèi quan hÖ gÇn gòi víi kh¸ch hµng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra trong mçi phßng ban ®Òu cã c¸c bét phËn §oµn thÓ nh»m ch¨m lo c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc. Víi c¬ cÊu tæ chøc nh- vËy trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lu«n lµ ®¬n vÞ ®¹t thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c thi ®ua trong ngµnh. C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng lu«n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu mµ nhµ n-íc giao cho, ®êi sèng vËt chÊt, tinh th©n cña c¸n bé ngµy cµng ®-îc n©ng cao. §iÒu kiÖn lµm viÖc còng ®-îc c¶i tiÕn ®¸ng kÓ nh-: c¸c phßng ban ®· cã chÕ ®é khen th-ëng, kû luËt ®èi víi thµnh viªn; gi÷a c¸c phßng ban thi thi ®ua víi nhau; c¸c phßng ban ®Òu ®-îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh- m¸y vi tÝnh, m¸y trén bª t«ng, m¸y c¾t, m¸y phay… IV) KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng trong hai n¨m 2001 vµ 2002 KÕt qña kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng Ng©n hµng ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n quý 4 n¨m 2001 N¨m 2001 N¨m 2002 A.TSL§ & §T ng¾n h¹n 41.383.882.752 56.772.923.966 I.TiÒn 6.090.736.822 37.956.604.808 1.TiÒn mÆt t¹i quü 2.053.118.636 1.328.186.309 2.TiÒn göi ng©n hµng 4.037.618.186 2.467.418.499 II.Kho¶n ph¶i thu 24.471.752.587 24.945.325.789 1.Ph¶i thu kh¸ch hµng 17.334.882.070 10.892.947.386 2.Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 628.356.650 1.172.002.676 3.ThuÕ VAT ®-îc khÊu trõ 166.033.894 45.756.543 4.Ph¶i thu néi bé 1.333.604.738 12.826.775.005 5.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 5.008.875.235 57.844.179 6.Dù phßng kho¶n ph¶i thu 0 (50.000.000) III.Hµng tån kho 6.509.002.901 19.497.396.541 1.NL, vËt liÖu tån kho 493.428 493.428 2.C«ng cô, dông cô 59.218.921 13.845.392 3.Chi phÝ sx, kd dë dang 6.449.290.552 19.133.454.474 4.Hµng ho¸ tån kho 0 349.603.247 Tµi s¶n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV.TSL§ kh¸c 4.312.390.442 8.534.596.828 1.T¹m øng 4.047.687.032 8.330.360.998 2.Chi phÝ tr¶ tr-íc 264.703.410 204.235.830 B.TSL§ & §T dµi h¹n 1.406.344.044 1.866.566.886 I.TSC§ 1.018.283.751 1.866.566.886 TSC§ h÷u h×nh 1.018.283.751 1.866.566.886 - Nguyªn gi¸ 2.071.906.478 3.272.713.302 - GÝa trÞ hao mßn luü kÕ (1.053.622.727) (1.406.146.416) II.CPXD c¬ b¶n dë dang 388.060.293 Tæng tµi s¶n 42.790.226.796 58.639.490.852 Nguån vèn N¨m 2001 N¨m 2002 A.Nî ph¶i tr¶ 37.261.505.817 52.251.219.415 I.Nî ng¾n h¹n 36.000.440.187 50.797.682.424 1.Vay ng¾n h¹n 11.464.487.689 19.265.751.544 2.Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 11.662.978.784 12.911.975.979 3.Ng-êi mua tr¶ tr-íc 2.401.785.202 3.060.425.365 487.141.821 (582.435.106) 5.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 25.424.400 2.793.402 6.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ 1.852.830.366 12.771.531.706 8.105.791.925 3.367.639.534 II.Nî kh¸c 1.261.065.630 1.453.536.991 Chi phÝ ph¶i tr¶ 1.261.065.630 1.453.536.991 B.Nguån vèn chñ sá h÷u 5.528.720.979 6.388.271.437 I.Nguån vèn, quü 5.528.720.979 5.833.861.297 1.Nguån vèn kinh doanh 2.773.332.791 3.974.139.615 2.Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 1.251.374.462 656.760.711 3.Quü dù phßng tµi chÝnh 254.973.674 254.973.674 4.Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 854.217.894 947.957.297 394.822.158 554.410.140 122.226.632 170.016.239 272.595.526 384.393.901 4.ThuÕ & kho¶n thuÕ ph¶i nép nhµ n-íc 7.Kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II.Nguån kinh phÝ,quü kh¸c 1.Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 2.Quü khen th-ëng phóc lîi 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng nguån vèn 42.790.226.796 58.639.490.852 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng danh thu 49.839.837.638 57.635.516.140 1.Doanh thu thuÇn 49.839.837.638 57635516140 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 46.921.534.844 54.202.438.323 3.Lîi nhuËn gép 2.918.302.794 3.433.077.817 4.Chi phÝ qu¶n lý DN 1.601.578.461 1.892.117.140 5.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng 1.316.724.333 1.540.960.677 kinh doanh 6.Thu nhËp ho¹t ®éng tµi 207.495.788 347.394.785 chÝnh 7.Chi phÝ ho¹t ®éng tµi 94.041.138 110.704.992 chÝnh 8.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t 113.454.650 236.689.793 ®éng tµi chÝnh 9.C¸c kho¶n thu nhËp bÊt 911.360 4.843.723 th-êng 10.Chi phÝ bÊt th-êng 0 182.521 11.Lîi nhuËn bÊt th-êng 911.360 4.661.202 12.Tæng lîi nhuËn tr-íc 1.431.090.343 1.782.311.672 thuÕ 13.ThuÕ thu nhËp doanh 377.150.052 570.339.735 nghiÖp 14.Lîi nhuËn sau thuÕ 1.053.940.291 1.211.971.937 Qua sè liÖu cña hai b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh ta tÝnh ®-îc mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØ tiªu n¨m 2001 n¨m 2002 tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh 1.149 1.117 tû suÊt thanh to¸n nhanh 0.85 1.238 tû suÊt thanh to¸n tøc thêi 0.169 0.747 tû sè nî/ tæng tµi s¶n 0.87 0.891 vßng quay cña tiÒn 8.18 1.51 hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n 1.16 0.98 ROE 0.19 0.19 ROA 0.024 0.020 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tý suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr-íc do: tèc ®é t¨ng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l-u ®éng. Mµ tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l-u ®éng chÝnh lµ tèc ®é t¨ng cña hµng tån kho, hµng tån kho cña C«ng ty t¨ng do s¶n xuÊt t¨ng, vµ hµng ho¸ kh«ng b¸n ®-îc Cßn tû suÊt thanh to¸n nhanh vµ thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®¸p øng ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo Tû sè nî/tæng tµi s¶n n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c kho¶n nî C«ng ty. Tû sè nµy cïng víi c¸c chØ sè thanh to¸n thÓ hiÖn sù bÊt lîi cña c¸c chñ nî nh-ng l¹i cã lîi ®èi víi chñ ®Çu t-. ChØ tiªu ROA n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr-íc ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn ®Çu t- gi¶m dÇn. §iÒu nµy do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m dÇn qua c¸c n¨m. ChØ tiªu ROE cña hai n¨m kh«ng thay ®æi ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng sinh lîi cña mét ®ång vèn chñ sì h÷u n¨m sau kÐm h¬n n¨m tr-íc. §iÒu nµy do tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n lín h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu. Nh-ng hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n th× l¹i gi¶m. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng trong n¨m 2003: - .ThuËn lîi: + N¨m 2003 C«ng ty X©y dùng Ng©n Hµng cã nh÷ng thuËn lîi ®ã lµ: ®Êt n-íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, t¨ng tr-ëng trªn 7%/n¨m. Ngµnh ng©n hµng cïng sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc ®ang c¹nh tranh khèc liÖt trong xu thÕ héi nhËp ®ßi hái ph¶i n©ng cao vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nhiÖm vô trong giai ®o¹n míi, ®Æc biÖt lµ ®Çu t- vµo x©y dùng c¬ b¶n trong toµn hÖ thèng phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng trong thêi kú ®æi míi. + §-îc sù quan t©m gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o NHNN, c¸c Vô, Côc còng nh- c¸c tæ chøc NHTM quèc doanh ®· tin t-ëng t¹o viÖc lµm cho C«ng ty nh»m t¨ng doanh thu æn ®Þnh ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng, néi bé ®oµn kÕt thèng nhÊt, mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trªn ®µ ph¸t triÓn, uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc cñng cè víi ngµnh vµ c¸c kh¸ch hµng, c¸c c«ng tr×nh lu«n ®¶m b¶o tiÕn ®é chÊt l-îng kü thuËt. + C¬ së vËt chÊt cña ngµnh ®ang ngµy cµng ®-îc n©ng cÊp vµ më réng, hiÖn ®¹i ho¸ ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh ng©n hµng-ngµnh mang tÝnh chÊt nh¹y c¶m trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cña ®¸t n-íc, khu vùc vµ toµn cÇu. §©y lµ mét yÕu tè c¬ b¶n nhÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ph¸t triÓn. + T×nh h×nh ChÝnh trÞ néi bé cña C«ng ty ®-îc thèng nhÊt æn ®Þnh, lu«n ph¸t huy ®-îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, th«ng su«t tõ ban gi¸m ®èc C«ng ty tíi tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ nhiÒu mÆt ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nh»m t¨ng c-êng s¶n l-îng vµ æn ®Þnh cho C«ng ty. + Sù ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng ®Æc biÖt ®-îc quan t©m. §ã lµ nguån cæ vò ®éng viªn t¹o kh«ng khÝ s«i næi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh-C«ng ty ®· quan t©m ®Õn ®êi sèng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, hiÓu râ vµ kÞp thêi ®éng viªn vËt chÊt tinh thÇn, ®©y lµ truyÒn thèng v¨n ho¸ mang nÐt ®Æc thï riªng cña C«ng ty vµ cña ®Êt n-íc nãi chung lµ yÕu tè cÇn duy tr× vµ ph¸t triÓn. 20
- Xem thêm -