Tài liệu Lịch sử 8 trọn bộ full

  • Số trang: 199 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------` Tieát 1 ND: 26/8/2008 Phaàn moät: LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CAÄN ÑAÏI ( TÖØ GIÖÕA TKXVI-NAÊM 1917) Chöông I: THÔØI KÌ XAÙC LAÄP CUÛA CNTB ( TÖØ GIÖÕA THEÁ KÆ XVI ÑEÁN NÖÛA SAU THEÁ KÆ XIX) Baøi 1: NHÖÕNG CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN 1.Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: -Nguyeân nhaân, dieãn bieán, tính chaát vaø yù nghóa lòch söû cuûa caùc cuoäc caùch maïng tö saûn. Caùch maïng tö saûn Haø lan giöõa tk xvi Caùch maïng tö saûn Anh giöõa tk xvii -Naém caùc khaùi nieäm cô baûn trong baøi, chuû yeáu laø khaùi nieäm”caùch maïng tö saûn’ b. Kó naêng: - Reøn kó naêng söû duïng baûn ñoà, tranh aûnh. c. Thaùi ñoä: -Nhaän thöùc ñuùng vai troø quaàn chuùng nhaân daântrong caùc cuoäc caùch maïng tö saûn - Nhaän thöùc ñuùng veà CNTB coù maët tieán boä vaø haïn cheá cuûa noù 2. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: Baûn ñoà theá giôùi +Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh. b. Hoïc sinh : nghieân cöùu baøi 3. Phöông phaùp daïy hoïc: - Neâu vaán ñeà, ñaøm thoaïi, thaûo luaän,kể chuyện, phân tích. 4. Tieán trình: 4.1. Ổn ñònh toå chöùc: Ñieåm danh 4.2. Kieåm tra baøi cuõ: 4.3. Giaûng baøi môùi: Caùc em ñaõ tìm hieåu veà xaõ hoäi phong kieán trong chuông trình lòch söû 7. nhöõng maâu thuaãn gay gaét giöõa taàng lôùp môùi vôùi cheá ñoä phong kieán Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø Hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc * Hoạt động 1: I.SÖÏ BIEÁN ÑOÅI VEÀ KINH TEÁ, XAÕ HOÄI ? Neàn saûn xuaát môùi ñöôïc ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? TAÂY AÂU TRONG CAÙC THEÁ KÆ XV- Trong loøng XHPK ñaõ suy yeáu, bò chính quyeàn phong kieán XVII. CAÙCH MAÏNG HAØ LAN THEÁ KÆ kìm haõm song khoâng ngaên chaën ñöôïc söï phaùt trieån cuûa noù. XVI. ? Neâu nhöõng bieåu hieän môùi veà kinh teá và XH cuûa Taây Aâu? 1. Moät neàn saûn xuaát môùi ra ñôøi - Xuaát hieän caùc coâng tröôøng thuû coâng, nhiều thành thị trở thành trung taâm sản xuất và buoân baùn, xuất hiện Ngân hàng ngaân haøng. Hình thaønh 2 giai caáp môùi laø Tö saûn vaø Voâ saûn. - Kinh teá: Xuaát hieän caùc coâng tröôøng ?Nhiều trung tâm sx và buôn bán ra đời đã ảnh hưởng đến vấn đề thuû coâng, trung taâm saûn xuaát, buoân môi trường ntn? baùn, ngaân haøng.. Hs: Trả lời - Xaõ hoäi: Hình thaønh 2 giai caáp môùi laø Tö saûn vaø Voâ saûn. Gv: Nhận xét và chốt lại. ? Khi xuaát hieän caùc giai caáp môùi thì ñoàng thôøi maâu thuaãn môùi naøo naûy sinh? - Cheá doä phong kieán maâu thuaãn vôùi Giai caáp ts vaø caùc taàng lôùp nhaân daân ngaøy caøng gay gaét. Vaø ñieàu ñoù daãn ñeán heä quaû laø caùc cuoäc ñaáu tranh caùch maïng seõ noå ra. Gv chuyeån yù * Hoạt động 2: Gv chæ treân baûn ñoà thế giới vuøng ñaát Neâdeclan coù neàn kinh teá 2. Caùch maïng Haø lan theá kæ XVI TBCN phaùt trieån maïnh nhöng phong kieán Taây Ban Nha thoáng * Nguyeân nhaân: Phong kieán Taây Ban Nha kìm haõm söï trò ñaõ kìm haõm söï phaùt trieån naøy. phaùt trieån cuûa TBCN ôû Neâdeclan. ? Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán cuoäc caùch maïng Haø Lan? Hs traû lôøi theo SGK Trần Thị Hường Trang- 1 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------? Em haõy neâu db cuoäc caùch maïng Haø Lan? Hs trình baøy theo SGK ? Tính chaát cuûa cuoäc caùch maïng Haø Lan? - Laø cuoäc caùch maïng tö saûn ñaàu tieân treân tg Gv: Toå chöùc cho H thaûo luaän theo caëp caâu hoûi: Vì sao laïi coi laø cuoäc caùch maïng Tö saûn?(3 p) - Ñaùnh ñoå cheá ñoä phong kieán, xaây döïng moät xaõ hoäi tieán boä hôn, môû ñöôøng cho kinh teá TBCN ôû Haø Lan phaùt trieån. ? Caùch maïng Haø Lan dieãn ra döôùi h thöùc naøo? - Ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc. - Sau khi giaønh ñoäc laäp, tænh Haø Lan giaøu maïnh nhaát ñöôïc choïn laøm thuû ñoâ. Gv chuyeån yù Gv duøng löôïc ñoà chæ nöôùc Anh vaø nhöõng vuøng kinh teá TBCN phaùt trieån. * Hoạt động 3: ? Bieåu hieän söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû Anh? - Xuaát hieän coâng tröôøng thuû coâng, kinh teá haøng hoùa phaùt trieån, nhieàu trung taâm coäng nghieäp, thöông maïi taøi chính… ? Kinh teá TBCN phaùt trieån ñem ñeán h quaû gì? - Laøm thay ñoåi thaønh phaàn xh, xuaát hieän taàng lôùp quyù toäc môùi vaø ts, noâng daân bò baàn cuøng hoùa. Gv giaûi thích thuaät ngöõ “ Quyù toäc môùi” laø taàng lôùp quyù toäc phong kieán ñaõ tö saûn hoùa, kinh doanh TBCN, xuaát hieän ôû chaâu Aâu vaøo theá kæ XVI, maïnh nhaát ôû Anh. Gv keå chuyeän raøo ñaát cöôùp ruoäng ôû Anh, ñaây laø thôøi kì “ Cöøu aên thòt ngöôøi” *Dieãn bieán: T 8.1566, nhaân daân Neâdeclan noåi daäy -1648, Haø Lan chính thöùc ñöôïc ñoäc laäp. * Tính chaát:laø cuoäc caùch maïng tö saûn ñaàu tieân treân theá giôùi. * Hoạt động 4: Gv söû duïng löôïc ñoà H2 trình baøy dieãn bieán cuûa caùch maïng qua 2 giai ñoaïn. b. Giai ñoaïn 2 ( 1649- 1688 ) - 30.1.1649, Vua Saclô I bò xöû töû. -Anh trôû thaønh nöôùc coäng hoøa, caùch maïng ñaït ñeán ñænh cao. -Quyù toäc môùi lieân minh vôùi tö saûn tieáp tuïc laøm caùch maïng. Thaùng 12.1688, tö saûn phaûn caùch maïng ñaûo chính thieát laäp cheá ñoä quaân chuû laäp hieán. II. CAÙCH MAÏNG ANH GIÖÕA THEÁ KÆ XVII 1.Söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû Anh. - Kinh teá: Coâng tröôøng thuû coâng, kinh teá haøng hoùa, trung taâm coâng nghieäp, thöông maïi.. - Xaõ hoäi: Xuaát hieän taàng lôùp quyù toäc môùi vaø tö saûn. Maâu thuaãn xaõ hoäi gay gaét laøm buøng noå caùch maïng. Tình trạng nông dân bị đuổi khỏi ruộng đất, vì địa chủ, quý tộc “ rào đất, cướp đất làm đồng cỏ, thuê nhân công nuôi cừu lấy lông bán làm len. ? Vì sao có nạn rào đất? - Vì địa chủ và quý tộc PK đã chuyển sang kinh doanh theo kiểu TBCN. ? Hậu quả của nạn rào đất ? - Nông dân bị mất hết ruộng đất trở nên nghèokhổ, bị bần cùng hóa phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống (trung tâm). 2. Tieán trình caùch maïng ? Việc tập trung đông dân ở các trung tâm ảnh hưởng đến a. giai ñoaïn 1 (1642- 1648) môi trường ntn? - 1640 quoác hoäi ñöôïc trieäu taäp. - Tạo ra nhiều rác thải ảnh hưởng đến không khí, nước… - 8. 1642, quaân ñoäi quoác hoäi ñaùnh baïi Gv chuyeån yù quaân ñoäi cuûa nhaø vua. ? Vieäc xöû töû vua Saclô I coù yù nghóa ntn? - Chaám döùt cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá ôû Anh, ñoàng thôøi ñaùnh daáu söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä phong kieán, thaéng lôïi cuûa CNTB. Trần Thị Hường Trang- 2 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------? Taïi sao vua Saclô I bò xöû töû, caùch maïng Anh vaãn chöa chaám döùt? - Vua bò xöû töû, Anh trôû thaønh nöôùc coäng hoøa, caùch maïng ñaït ñeán ñænh cao. ? Quyù toäc môùi coù vai troø ntn trong caùch maïng Anh? - Vöøa laõnh ñaïo caùch maïng vöøa haïn cheá caùch maïng cho phuø hôïp lôïi ích cuûa mình. 3. YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö ? Vì sao sau cuoäc ñaûo chính 1688, Anh trôû thaønh nöôùc quaân saûn Anh. chuû laäp hieán? - Cheá ñoä tö baûn chuû nghóa ñöôïc xaùc - Thöïc chaát vaõn laø cheá ñoä Tö baûn nhöng tö saûn choáng laïi laäp, kinh teá tö baûn chuû nghóa phaùt nhaân daân, khoâng muoán caùch maïng ñi xa hôn ñeå baûo veä trieån, thoaùt khoûi söï thoáng trò cuûa phong quyeàn lôïi cuûa Tö saûn vaø quyù toäc môùi. kieán. * Hoạt động 5: - Ñaây laø cuoäc caùch maïng khoâng trieät ? keát quaû cuûa caùch maïng tö saûn Anh tk XVII? ñeå. Hs traû lôøi theo SGK ?Taïi sao caùch maïng tö saûn Anh laø caùch maïng khoâng trieät ñeå? - Laõnh ñaïo caùch maïng laø Tö saûn vaø quyù toäc môùi, coøn taøn dö phong kieánû. Noâng daân khoâng ñöôïc chia ruoäng ñaát 4.4. Cuûng coá vaø luyeän taäp: ? Vì sao noùi caùch maïng Anh theá kæ XVII laø caùch maïng khoâng trieät ñeå? -Laõnh ñaïo caùch maïng laø lieân minh tö saûn vaø quyù toäc môùi, neân nhieàu taøn dö phong kieán khoâng bò xoùa boû. Noâng daân khoâng ñöôïc chia ruoäng ñaát maø coøn tieáp tuïc bò ñaåy ñeán choã bò phaù saûn. BT: Ñieàn caùc söï kieän cho ñuùng vôùi moác thôøi gian. Nieân ñaïi Söï kieän 1. Thaùng 8.1642 ……………………………………………… 2. Naêm 1648 ……………………………………………… 3. Ngaøy 30.1.1649 ……………………………………………… 4. Naêm 1688 ……………………………………………… 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc thuoäc baøi. Traû lôøi caâu hoûi ôû cuoái baøi trong SGK. Laøm vôû baøi taäp. - Hoaøn thaønh baûng nieân bieâu- söï kieän vaøo vôû. - Chuaån bò baøi môùi , phaàn III: Chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. Tham khảo nội dung và trả lồi câu hỏi sgk 5.Rút kinh nghiệm: Nội dung………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………… Phương pháp…………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phươpng tiện……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………… Tổ chức…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trần Thị Hường Trang- 3 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tieát 2: ND:27/8/08 Baøi 1: NHÖÕNG CUOÄC CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN ÑAÀU TIEÂN (TT) 1. Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán,tính chaát, yù nghóa lòch sö cuûa chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó vaø vieäc thaønh laäp Hôïp chuùng quoác Mó - Caùc khaùi nieäm trong baøi, chuû yeáu laø khaùi nieäm “ CMTS”. b. Kó naêng: - Reøn kó naêng söû duïng baûn ñoà, tranh aûnh c. Thaùi ñoä: Nhaän thöùc ñuùng veà vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong caùc cuoäc caùch maïng. Nhaän thaáy CNTB maët tieán boä song vaãn laø cheá ñoä boùc loät thay theá cho cheá ñoä pk 2. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. b. Hoïc sinh: tham khảo nội dung, h3 và trả lời câu hỏi sgk 3. Phöông phaùp daïy hoïc:- Neâu vaán ñeà, thaûo luaän,ñaøm thoaïi, phát vấn 4. Tieán trình: 4.1. Ổn ñònh toå chöùc: Ñieåm danh 4.2. Kieåm tra baøi cuõ: GV: Vì sao laïi coù caùc cuoäc caùch maïng Tö saûn?(7 đ) -Giai caáp tö saûn coù theá löïc veà kinh teá nhöng khoâng coù ñòa vò xaõ hoäi, bò phong kieán cheøn eùp neân hoï phæa vuøng daäy ñaáu tranh choáng laïi phong kieán ñeå xay döïng moät xaõ hoäi tieán boä hôn. BT: Cuoäc caùch maïng tö saûn Anh coù yù nghóa nhö theá naøo? (3 đ) a. Cheá ñoä TBCN ñöôïc xaùc laäp, kinh teá TBCN ñöôïc phaùt trieån. b. Giai caáp tö saûn thoaùt khoûi söï thoáng trò cuûa giai caáp phong kieán. c. Caû hai yù kieán treân. 4.3. Giaûng baøi môùi: Trong tieát hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ tieàm hieåu 2 cuoäc caùch maïng ts dieãn ra ôû chaâu aâu. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu 1 cuoäc caùch maïng dieãn ra ôû chaâu myõ xem caùc cuoäc caùch maïng naøy coù gì khaùc nhau Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc * Hoạt động 1: Gv: Sử dụng lược đồ 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ để miêu tả về mặt địa lí tự nhiên của vùng đất này:(đây là vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi về thiên nhiên, đất đai, khí hậu.TNTN giàu có…) Gv goïi H ñoïc SGK trang 7 ? Neâu vaøi neùt veà söï thaâm nhaäp vaø thaønh laäp caùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Anh ôû Baéc Mó? Hs: Traû lôøi theo SGK ?: Ñeán giöõa theá kæ XVIII, kinh teá 13 thuoäc ñòa phaùt trieån theo CNTB. Gv duøng löôïc ñoà chæ vuøng ñaát 13 thuoäc ñòa ñoù. GV:Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm nhỏ : Vì sao maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác naûy sinh? Nêu những biểu hiện chứng tỏ mâu thuẫn đó? (2 phút) Hs: Thöïc daân Anh tìm caùch ngaên caûn söï phaùt trieån coâng thöông nghieäp Baéc Mó nhö: cöôùp ñoaït taøi nguyeân, thueá maù naëng neà, ñoäc quyeàn buoân baùn… Cö daân caùc thuoäc ñòa maâu thuaãn gay gaét vôùi chính quoác daãn ñeán chieán tranh. Gv nhaän xeùt cho H ghi baøi Gv: Vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển của nền kinh Trần Thị Hường Trang- 4 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------tế thuộc địa? -Muốn KT thuộc địa gắn chặt và phụ thuộc vào chính quốc để dễ bề cai trị và bóc lột. Gv: Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân Anh nhằm mục đích gì? -Thoát khỏi sự thống trị của Anh, mở đường cho nền Kt TBCN phát triển ở thuộc địa. Gv chuyeån yù * Hoạt động 2: ? Nguyeân nhaân daãn ñeán chieán tranh? Hs: Söï kieän Boâxtôn ( 12.1773 ) ñeå phaûn ñoái cheá ñoä thueá. Gv duøng löôïc ñoà chæ nôi xaûy ra söï kieän. Gv môû roäng: Töø 5.9- 26.10.1774, Hoäi nghò Philañenphia goàm ñaïi bieåu caùc thuoäc ñòa ñoøi vua Anh xoùa boû caùc ñaïo luaät voâ lí nhöng khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Thaùng 4.1775, chieán tranh buøng noå, chæ huy quaân thuoäc ñòa laø Giooc- giô Oa-sinh- tôn. Gv höôùng daãn H xem H4 SGK giôùi thieäu ñoâi neùt veà Oasinh- tôn. Goïi 1 H ñoïc Tuyeân ngoân ñoäc laäp. Gv: Nhöõng ñieåm chính trong Tuyeân ngoân ñoäc laäp cuûa nöôùc Mó? Hs: Moïi ngöôøi sinh ra ñeàu coù quyeàn bình ñaúng. .Khaúng ñònh quyeàn tö höõu taøi saûn. Duy trì cheá ñoä noâ leä vaø söï boùc loät coâng nhaân. Gv: ÔÛ Mó nhaân daân coù ñöôïc höôûng caùc quyeàn neâu trong Tuyeân ngoân khoâng? Hs: Khoâng. Caùc quyeàn ñoù chæ aùp duïng cho ngöôøi coù cuûa vaø ngöôøi da traéng. Gv tr baøy tieáp chieán söï nhaát laø traän Xagatoga. Tieáp ñoù quaân khôûi nghóa ñaõ thaéng nhieàu traän buoäc Anh kí Hieäp öôùc Vecxai, coâng nhaän neàn ñoäc laäp cuûa 13 thuoäc ñòa * Hoạt động 3: ? Cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp ñaït kqû gì? Hs: 13 thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó ñöôïc ñoäc laäp, 1 nöôùc CH tö saûn ra ñôøi .Hiến pháp đc ban hành. Gv: Neâu noäi dung chính cuûa Hp 1787. Gv: Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1789 của Mĩ ? - chæ coù ngöôøi da traéng vaø nhöõng ngöôøi coù taøi saûn môùi coù quyeàn chính trò. Gv toå chöùc cho H thaûo luaän: Vì sao goïi cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp naøy laø cuoäc caùch maïng tö saûn? (4 phút) Hs thaûo luaän trìng baøy: Muïc tieâu cuûa chieán tranh laø giaønh ñoäc laäp. Ngoaøi ra noù coøn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû Baéc Mó. Do ñoù thöïc chaát laø cuoäc caùch maïng tö saûn. III.CHIẾN TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA CAÙC THUOÄC ÑÒA ANH ÔÛ BAÉC MÓ. 1.Tình hình caùc thuoäc ñòa. Nguyeân nhaân cuûa chieán tranh. Trần Thị Hường Trang- 5 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Giöõa theá kæ XVIII, kinh teá 13 thuoäc ñòa phaùt trieån theo CNTB. - Thöïc daân Anh ñaõ kìm haõm söï phaùt trieån cuûa Baéc Mó. Maâu thuaãn giöõa thuoäc ñòa vaø chính quoác ñaõ daãn ñeán chieán tranh. 2. Dieãn bieán cuûa cuoäc chieán tranh. - 12.1773, nhaân daân Boâxtôn phaûn ñoái cheá ñoä thueá cuûa thöïc daân Anh. - 4.1775, chieán tranh buøng noå -4.7.1776, Tuyeân ngoân ñoäc laäp xaùc ñònh quyeàn con ngöôøi vaø quyeàn ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa. 17.10.1777, quaân khôûi nghóa thaéng lôùn ôû Xaratoâga, buoäc thöïc daân Anh phaûi kí Hieäp öôùc Vecxai. 3. Keát quaû vaø yù nghóa cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó. a/ keát quaû - Giaønh ñoäc laäp , moät nöôùc coäng hoøa tö saûn ñöôïc thaønh laäp: Nöôùc Mó. Trần Thị Hường Trang- 6 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b/ yù nghóa - Giaûi phoùng nhaân daân Baéc Mó khoûi söï ñoâ hoä cuûa CNTD, môû ñöôø ng cho kinh teá tö baûn phaùt trieån maï n h meõ. Ñaây ñoàng thôø i laø cuoä c caùch maï ng tö saûn. 4.4. Cuûng coá vaø luyeän taäp: BT: Nguyeân nhaân daãn ñeán cuoäc chieán tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó? a. Choáng vieäc cöôùp ñoaït taøi nguyeân. b. Ngaên caûn söï phaùt trieån cuûa CNTB ôû thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Anh c. caû hai yù kieán treân Kq vaø yù nghóa cuoäc chiến tranh giaønh ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû Baéc Mó? - Anh thöøa nhaän ñoäc laäp cuûa caùc thuoäc ñòa, moät nöôùc coäng hoûa tö saûn ñöôïc thaønh laäp. - Môû ñöôøng cho kinh teá TB phaùt trieån maïnh meõ, ñaây ñoàng thôøi laø cuoäc CMTS 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: - Hoïc thuoäc baøi. Traû lôøi caâu hoûi SGK vaø hoaøn thaønh caùc baøi taäp cuûa baøi trong vôû baøi taäp. Chuù yù nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû, yù nghóa cuoäc cheán tranh giaønh ñoäc laäp. - Chuaån bò baøi 2: CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP ( 1789- 1794 ) Chuù yù: Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng vaø dieãn bieán ban ñaàu cuûa cuoäc caùch maïng.nhaän xeùt hình sgk 5. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………... …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Tieát 3: ND:1/9/08 Baøi 2: CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789- 1794 ) 1. Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: - Giuùp H hieåu vaø bieát nhöõng tieàn ñeà daãn ñeán cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp 1789. Nhöõng söï kieän cô baûn veà dieãn bieán cuûa caùch maïng qua caùc giai ñoaïn. Vai troø cuûa nhaân daân trong vieäc ñöa ñeán thaéng lôïi vaø phaùt trieån cuûa caùch maïng. - YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Phaùp. b. Kó naêng: - Söû duïng baûn ñoà, laäp nieân bieåu, baûng thoáng keâ. - Phaân tích so saùnh caùc söï kieän, lieân heä kieán thöùc ñang hoïc vôùi cuoäc soáng. c. Thaùi ñoä: - Nhaän thöùc tính chaát haïn cheá cuûa caùch maïng tö saûn. -B aøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø caùch maïng tö saûn Phaùp 1789. 2. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: Löôïc ñoà nöôùc Phaùp TK XVIII + Sơ đồ XH Pháp b. Hoïc sinh: + vẽ sơ đồ XH Pháp, 3. Phöông phaùp daïy hoïc: Trần Thị Hường Trang- 7 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- neâu vaán ñeà, thaûo luaän, ñaøm thoaïi, diễn giảng. 4. Tieán trình: 4.1. Ổn ñònh toå chöùc: Ñieåm danh 4.2. Kieåm tra baøi cuõ Câu1: Ng nhaân cuoäc chieán tranh giaønh ñl cuûa caùc thuoäc ñòa Anh ôû baéc Mó?3ñ a. Do thöïc daân Anh ngaên caûn söï phaùt trieån coâng thöông nghieäp ôû Baéc Mó. b. Thöïc daân Anh cöôùp ñoïat taøi nguyeân, ñaùnh thueá naëng neà. c. Ñoäc quyeàn buoân baùn. d. Caùc nguyeân nhaân treân ñeàu ñuùng. Câu 2:Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?(7 đ) - Anh thừa nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ. Nước cộng hòa Ts ra đời (nước Mĩ). Giải phóng dân tộc, mở đường cho CNTB phát triển. 4.3. Giaûng baøi môùi Caùch maïng tö saûn ñaõ thaønh coâng ôû moät soá nöôùc vaø ñang tieáp tuïc noå ra, trong ñoù coù nöôùc Phaùp ñaït ñeán ñænh cao. Vì sao caùch maïng noå ra vaø phaùt trieån ôû Phaùp? Caùch maïng Phaùp ñaõ traûi qua nhöõng giai ñoaïn naøo? YÙù nghóa lòch söû ra sao? Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoïc nay. Hoaï t ñoä ng cuûa giaùo vieân vaø hoï c sinh Noäi dung baøi hoïc I. Nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng. 1. Tình hình kinh teá nöôùc Phaùp tröôùc caùch maïng. - Noâng nghieäp laïc haäu. - Coâng thöông nghieäp phaùt trieån nhöng bò kìm haõm. 2. tình hình chính trò – xaõ hoäi -Phaùp laø nöôùc quaân chuû chuyeân cheá -xaõ hoäi coù 3 ñaúng caáp Trần Thị Hường Trang- 8 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ñaáu tranh treân maët traän tö töôûng -Toá caùo gay gaét cñ quaân chuû chuyeân cheá Trần Thị Hường Trang- 9 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Caùch maïng buøng noå 1. Söï khuûng hoaûng cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá. - Döôùi trieàu vua LU-I XVI, cheá ñoä phong kiến ngaøy caøng suy yeáu: Coâng, thöông nghieäp ñình ñoán daãn ñeán naïn thaát nghieäp. - Noâng daân, binh lính noåi daäy khaép nôi. 2. Môû ñaàu thaéng lôïi cuûa caùch maïng. - 14.7.1789, cuoäc taán coâng chieám phaùo ñaøi- nhaø tuø Baxti, môû ñaàu cho thaéng lôïi cuûa caùch maïng tö saûn Phaùp.        Hoạt động 1 ? Neâu tình hình kinh teá nöôùc Phaùp trước Cách mạng? - Hs: Nông nghiệp lạc hậu, công thương phát triển nhưng nghiệp bị kìm hãm. ? Vì sao nông nghiệp Pháp lạc hậu ? -Hs: Chủ yếu sử dụng cày, cuốc. ? Chế độ PK có những chính sách gì đối với sự phát triển công thương nghiệp ? -Hs: Cản trở sự phát triển công, thương nghiệp như: thuế má nặng, không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất… Trần Thị Hường Trang- 10 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------           -Gv:cho học sinh thảo luận nhóm nhỏ (3 phút) ? So với sự phát triển của CNTB ở Anh thì sự phát triển của CNTB Pháp có điểm gì khác? - Hs: Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét- bổ sung. - Gv kl: Anh phát triển nông nghiệp mạnh hơn công nghiệp, còn Pháp ngược lại công, thương nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp lạc hậu. Giáo viên chuyển ý: * Hoạt động 2: ? Tình hình chính trò, xaõ hoäi nước Pháp trước cách mạng ntn? -Hs: Vua nắm mọi quyền hành. Nông dân cày nộp thuế cho quý tộc, địa chủ. XH có 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3. ? vẽ sơ đồ các đẳng cấp trong XH Pháp? - Gv: Nhận xét và treo sơ đồ đã vẽ sẵn lên bảng để HS quan sát.    Tăng lữ      Quý tộc - Có mọi quyền - Không phải đóng thuế Đẳng cấp thứ ba ng dân   tầng - - Nô Tư sản Các lớp nhân dân khác. Không có quyền gì Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với Phong kiến. ? Quan sát sơ đồ em thấy mối quan hệ giữa các đẳng cấp lúc bấy giờ ntn ? -Hs: Quý tộc, tăng lữ có đặc quyền, đặc lợi không phải đóng thuế (10% dân số). Đẳng cấp thứ 3 (90% dân số) phải đóng thuế, không có quyền lợi chính trị. -Gv: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu kênh hình: ? Quan sát H5 SGK em hãy trình bày tình cảnh nông dân Pháp trước CM ? - Giáo viên chuyển ý: Trần Thị Hường Trang- 11 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - * Hoạt động 3: Gv höôùng daãn H xem H 6,7,8 SGK và đọc phaàn chöõ nhoû ruùt ra quan ñieåm vaø tö töôûng, taùc duïng cuûa cuoäc ñaáu tranh tö töôûng. -Toá caùo, pheâ phaùn cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá . Thöùc tænh nhaân daân choáng phong kieán, chuaån bò cho caùch maïng. - Gv: Nội dung chủ yếu từ tư tương của các ông là: Tố cáo, phê phán gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế, đề xướng quyền tự do của con người, thể hiện quyết tâm đánh đổ PK. ? Cuoäc ñaáu tranh tö töôûng dieãn ra nhö theá naøo tröôùc caùch maïng ? - Hs: traû lôøi theo SGK Gv chốt lại: tröôùc khi caùch maïng ts Phaùp buøng noå, caùc nhaø tö töôûng ñaõ tieán haønh ñaáu tranh treân lónh vöïc tö töôûng, môû ñöôøng cho caùch maïng Phaùp. ÔÛ phaùp cuoäc ñaáu tranh tö töôûng dieãn ra quyeát lieät, soâi noåi. Hoï ñaõ xaây döïng ñöôïc traøo löu tö töôûng vaø lyù luaän xaõ hoäi cuûa giai caáp tö saûn. Vôùi traøo löu tö töôûng naøy ôû Phaùp, theá kæ XVIII ñöôïc goïi laø tk aùnh saùng. Gv keát luaän: tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi nöôùc Phaùp theá kæ XVIII ñaõ laøm cho maâu thuaãn giöõa phong kieán vôùi tö saûn vaø noâng daân gay gaét. Caùc nhaø tö töôûng ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy caùch maïng dieãn ra. ù* Hoạt động 4: Gv toå chöùc cho H thaûo luaän theo baøn ? Söï suy yeáu cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo? (4 phút) Hs thaûo luaän traû lôi - Gv: Chế độ quân chủ chuyên chế khủng hoảng sâu sắc trên tất cả các mặt Kt-CT-XH. Nhưng vua Lu-I XVI muốn tiếp tục duy trì chế độ PK ( ăn chơi xa xỉ, vay tiền TS, tăng thuế, kìm hãm công-thương nghiệp) ? Vì sao CM nổ ra ? - Hs: Đẳng cấp thứ 3 đứng đầu là tư Trần Thị Hường Trang- 12 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - sản không muốn tiếp tục bị áp bức -> khởi nghĩa nông dân bắt đầu bồ nổ năm 1788-1789 chứng tỏ mâu thuẫn XH cần tiếp tục được giải quyết. Gv nhaän xeùt: Tình hình nöôùc Phaùp vaø söï khuûng hoaûng cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá laø heä quaû taát yeáu laøm cho cuoäc caùch maïng choáng phong kieán do tö saûn ñöùng ñaàu noå ra. Gv chuyeån yù * Hoạt động 5: ? Ng nhaân naøo laøm cho caùch maïng buøng noå? Hs trình baøy theo SGK Gv nhaän xeùt: Hoäi nghò 3 ñaúng caáp ñaõ laøm cho maâu thuaãn giöõa nhaø vua vaø ñaúng caáp thöù 3 leân ñeá toät ñænh. Ñaây chính laø nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn ñeán caùch maïng. Gv duøng h9 ñeå tường thuật veà cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân tấn công phá ngục Ba-xti ngày 14.7.1789 ñaõ ñöa caùch maïng ñeán thaéng lôïi. ? Vì sao vieäc ñaùnh chieám phaùo ñaøinhaø tuø Baxti ñaõ môû ñaàu cho thaéng lôïi cuûa caùch maïng? - Hs : Cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá bò giaùng moä t ñoø n quan troï ng ñaàu tieân, caùch maï ng böôùc ñaàu thaéng lôï i , tieáp tuï c phaùt trieån. 4.4 Cuûng coá vaø luyeän taäp Vì sao thöïc daâ Anh kìm haõm söï phaùt trieån neàn kinh teá thuoäc ñòa? Tính chaát tieán boä cuûa tuyeân ngoân ñoäc laäp Myõ theå hieän ôû nhöõnh ñieåm naøo? 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh tö hoïc ôû nhaø. - Hoïc thuoäc nội dung bài, traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baøi trong SGK vaø laøm baøi taäp vaøo vôû. Chuù yù nguyeân nhaân daãn ñeán caùch maïng vaø thaéng lôïi môû ñaàu . - Chuaån bò phaàn III: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙCH MAÏNG. Chuù yù töø cheá ñoä quaân chuû laäp hieán chuyeån sang cheá ñoä coäng hoøa vaø ñi leân chíng quyeàn daân chuû caùch maïng. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. ………………............................................................................................................ Trần Thị Hường Trang- 13 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………………………………………………………………………………… Tieát 4: ND: 6/ 9/2008 Bài 2: CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN PHAÙP (1789- 1794 )(TT) 1.Muïc tieâu: a. Kiến thức: - Giuùp H hieåu vaø bieát nhöõng tieàn ñeà daãn ñeán cuoäc caùch maïng tö saûn Phaùp 1789. Nhöõng söï kieän cô baûn veà dieãn bieán cuûa caùch maïng qua caùc giai ñoaïn. Vai troø cuûa nhaân daân trong vieäc ñöa ñeán thaéng lôïi vaø phaùt trieån cuûa caùch maïng. - YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Phaùp. b.Kĩ năng: - Söû duïng baûn ñoà, laäp nieân bieåu, baûng thoáng keâ. - Phaân tích so saùnh caùc söï kieän, lieân heä kieán thöùc ñang hoïc vôùi cuoäc soáng. c. Thaùi ñoä: - Nhaän thöùc tính chaát haïn cheá cuûa caùch maïng tö saûn. - Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø caùch maïng tö saûn Phaùp 1789. 2. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: Lược đồ lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793 b. Hoïc sinh: Vôû baøi taäp, bảng nhóm. 3. Phöông phaùp daïy hoïc: - Neâu vaán ñeà, thaûo luaän, ñaøm thoaïi,diễn giảng, vấn đáp. 4. Tieán trình: 4.1. Ổn ñònh toå chöùc: Ñieåm danh 4.2. Kieåm tra baøi cuõ: BT: Tröôùc khi caùch maïng Phaùp buøng noå nöôùc Phaùp ñaõ coù nhöõng tieàn ñeà gì?(3 điểm ) a. Kinh teá b. Chính trò, xaõ hoäi c. Tö töôûng d. Caû 3 tieàn ñeà treân ? Trình baøy söï khuûng hoaûng cuûa cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá vaø thaéng lôïi môû ñaàu cuûa caùch maïng Phaùp?(7 điểm) - Chế độ pk ngày càng suy yếu: Công-thương nghiệp đình đốn, tăng thuế…Nhân dân đứng lên đấu tranh. - 14-7-1789 cuộc tấn công pháo đài, nhà tù Ba-xti mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp. 4.3. Giaûng baøi môi CMTS Phaùp ñaõ buøng noå vaø ñaït ñöôïc thaéng lôïi quan troïng, giaùng moät ñoøn ñaàu tieân naëng neà vaøo cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá. Caùch maïng seõ tieáp tuïc vaø keát thuùcra sao. Ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh Noäi dung baøi hoïc III. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA CAÙCH * Hoạt động 1: MAÏNG. ? Thắng lợi 14-7-1789 đưa đến kết quả gì? - Hs: Đại tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quan chủ lập 1.Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán( töø 14. hiến. 7. 1789 ñeán 10.8.1792 ) ? Cheá ñoä quaân chuû laäp hieán laø gì? -Töø 14.7.1789, phaùi Laäp Hieán caàm - Vua laø ngöôøi ñöùng ñaàu nhöng khoâng coù thöïc quyeàn. quyeàn. Gv dieãn giaûng: Ñeå choáng laïi cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân nhaèm ñöa caùch maïng leân cao, baûo veä quyeàn lôïi cuûa Trần Thị Hường Trang- 14 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quyù toäc môùi vaø Tö saûn. Cheá ñoä chính trò cuûa moät nöôùc trong ñoù quyeàn löïc cuûa Vua bò haïn cheá baèng hieán phaùp do Quoác hoäi tö saûn laäp ra. Sau 14.7.1789, caùch maïng nhanh choùng lan roäng trong caû nöôùc, GCTS lôïi duïng söùc maïnh cuûa quaàn chuùng ñeå naém chính quyeàn haïn cheá quyeàn löïc cuûa nhaø vua vaø xoa dòu quaàn chuùng. ? Sau khi nắm chính quyền đại tư sản đã làm gì? - Hs: Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Ban hành Hiến pháp (9/1791) GV goïi H ñoïc Tuyeân ngoân trong SGK, toå chöùc cho H thaûo luaän nhóm (4 phút) ? Qua noäi dung baûn Tuyeân ngoân em coù nhaän xeùt gì veà maët tieán boä vaø haïn cheá? - Tieán boä: Xaùc nhaän nhöõng quyeàn töï nhieân cuûa con ngöôøi. -Haïn cheá: Baûo veä quyeàn sôû höõu TBCN. Gv: 9.1791, thoâng qua hieán phaùp xaùc nhaän cheá ñoä quaân chuû laäp hieán, moïi quyeàn löïc thuoäc veà quoác hoäi, vua khoâng naém thöïc quyeàn. ? Tröôùc söï vieäc ñoù nhaø vua ñaõ coù haønh ñoäng gì? -Hs: Vua lieân keát vôùi caùc phaàn töû phaûn ñoäng trong nöôùc vaø caàu cöùu phong kieán chaâu Aâu choáng laïi caùch maïng. ? Hành động đó có gì giống với ông vua nào ở nước ta mà em đã học ở lịch sử lớp 7? - Hs: Hèn nhát, phản động. Vua Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh. Gv: 4.1792, lieân minh phong kieán Aùo- Phoå can thieäp. 8.1792, quaân Phoå traøn vaøo nöôùc Phaùp. ? Tröôùc tình hình ngoaïi xaâm, noäi phaûn, nhaân daân ñaõ laøm gì? -Hs: Nhân dân khởi nghĩa lật đổ phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ pk. Gv chuyeån yù * Hoạt động 2: Gv: Sau khi phaùi Laäp hieán bò laät ñoå, chính quyeàn chuyeån sang tay tö saûn coâng thöông nghieäp, goïi laø phaùi Gi-roângñanh. 21.9.1792, Quoác hoäi môùi ñöôïc baàu theo loái phoå thoâng ñaàu phieáu, thaønh laäp neàn coäng hoøa ñaàu tieân cuûa nöôùc Phaùp. ? Keát quaû naøy coù cao hôn giai ñoaïn tröôùc khoâng, theå hieän ôû nhöõng ñieåm naøo? Hs traû lôøi theo SGK - GV duøng löôïc ñoà chæ söï taán coâng nöôùc Phaùp cuûa nöôùc Anh vaø caùc nöôùc phong kieán chaâu Aâu (xác định địa phương mà lực lượng phản cách mạng tấn công năm 1793), Trần Thị Hường -8.1789, Quoác hoäi thoâng qua Tuyeân ngoân nhaân quyeàn vaø daân quyeàn. - 9. 1791, thoâng qua Hieán phaùp xaùc nhaän cheá ñoä quaân chuû laäp hieán. - 10.8.1792, nhaân daân Phaùp laät ñoå phaùi Laäp hieán, xoùa boû cheá ñoä phong kieán. 2. Böôùc ñaàu cuûa neàn coäng hoøa ( töø 21.9.1792 ñeán 2.6.1793 ) - 21.9.1792, thaønh laäp neàn coäng hoøa do phaùi Gi-roâng-ñanh ñöùng ñaàu. Trang- 15 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------vuøng noåi loaïn choáng caùch maïng lan roäng. Tình hình trong nöôùc roái loaïn. Toå quoác laâm nguy. ? Trước tình hình tổ quốc lâm nguy thaùi ñoä cuûa phaùi Giroâng-ñanh? -Hs:Không lo tổ chức chống ngoại xâm, nội phản và ổn định đời sống dân dân, chỉ lo củng cố quyền lực. ? Trröôùc tình hình ñoù quaàn chuùng nhaân daân ñaõ laøm gì? -Baûo veä Toå quoác, laät ñoå phaùi Gi-roâng-ñanh. Gv nhaän xeùt cho H ghi baøi. -Gv: Nước Pháp thiết lập nền cộng hòa trong tình hình hết sức khó khăn nạn nội phản và ngoại xâm đe dọa. Gv chuyeån yù * Hoạt động 3: Gv dieãn giaûng: Sau khi laät ñoå phaùi Gi-roâng-ñanh, phaùi Gia-coâ-banh, ñöùng ñaàu laø Roâ-be-spie leân naém chính quyeàn. ? Em haõy giôùi thieäu vaøi neùt veà Roâ-be-spie? -Hs: giôùi thieäu theo SGK ? Chính quyeàn caùch maïng ñaõ laøm gì tröôùc tình hình ngoaïi xaâm, noäi phaûn? Caùc bieän phaùp ñoù coù taùc duïng gì? -Hs: traû lôøi theo SGK ? Sau khi chieán thaéng ngoaïi xaâm, noäi phaûn, tình hình phaùi Gia-coâ-banh nhö theá naøo? - Hs: Phaùi Gia-coâ-banh bò chia reõ, khoâng ñöôïc nhaân daân uûng hoä. -Gv:27.7.1794, Tö saûn phaûn caùch maïng ñaûo chính, gieát Roâ-be-spie. Caùch maïng keát thuùc. ? Vì saots phaûn caùch maïng tieán haønh ñaûo chính? -Hs: Ngaên chaën caùch maïng tieáp tuïc phaùt trieån vì sôï ñoäng chaïm ñeán quyeàn lôïi cuûa chuùng. ? Nguyeân nhaân daãn ñeán söï thaát baïi cuûa phaùi Gia-coâbanh? - Maâu thuaãn noäi boä, nhaân daânxa rôøi vì khoâng ñaùp öùng ñöôïc quyeàn lôïi cuûa hoï nhö ñaõ höùa. Gv chuyeån yù * Hoạt động 4: Gv toå chöùc cho H thaûo luaän nhóm nhỏ: ? Vì sao Caùch maïng tö saûn Phaùp laø cuoäc caùch maïng trieät ñeå nhaát?ù - Hs: thaûo luaän trình baøy. + Laät ñoå cheá ñoä pk, giaûi phoùng noâng daân. + Ñöa giai caáp tö saûn leân naém chính quyeàn. Xoùa boû nhöõng trôû ngaïi treân con ñöôøng phaùt trieån cuûa CNTB. Noâng daân laø löc löôïng chuû yeáu ñöa caùch maïng ñeán ñænh cao. ? Qua đoạn chữ in nghiên trong SGK, em hãy rút ra mặt hạn Trần Thị Hường - 2.6.1793, Roâ-be-spie lãnh đạo nhaân daân khôûi nghóa laät ñoå phaùi Gi-roângñanh. 3. Chuyeân chính daân chuû caùch maïng Gia-coâ-banh ( töø 2.6.1793 ñeán 27.7.1794 ) - 2.6.1793, phaùi Gia-coâ-banh leân naém chính quyeàn, taäp hôïp nhaân daân chieán thaéng ngoaïi xaâm, noäi phaûn. - Noäi boä phaùi Gia-coâ-banh bò chia reõ. -27.7.1794, phaùi Gia coâ Banh bò laät ñoå -caùch maïng keát thuùc 4. YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng tö saûn Phaùp. - Laø cuoäc caùch maïng tö saûn trieät ñeå nhaát ñaõ laät ñoå cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá trong nöôùc vaø coù aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa lòch söû theá giôùi. Trang- 16 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------chế của cách mạng Pháp? - Hs: Chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản, duy trì chế độ bóc lột nhân dân. - Gv kết luận: Mặc dù còn nhiều hạn chế song cách mạng Pháp vẫn được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, được Lê Nin đánh giá cao coi là cuộc “ Đại cách mạng Pháp”. 4.4 Cuûng coá vaø luyeän taäp BT: caùch maïng Phaùp ñaõ phaùt trieån qua nhöõng giai ñoaïn naøo? a. Thieát laäp cheá ñoä quaân chuû laäp hieán ( töø 14.7.1789-10.8.1792 ) b. Thaønh laäp cheá ñoä coäng hoøa ( tö 21.9.1792- 2.6.1793 )c. Chuyeân chính daân chuû caùch maïng Gia-coâ-banh ( töø 2.6.1793- 27.7.1794 ) d. Caû 3 giai ñoïan treân. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø - Hoïc thuoäc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baøi trong SGK vaø laøm baøi taäp trong VBT. Chuù yù caùc giai ñoaïn chính cuûa CMTS Phaùp vaø yù nghóa lòch söû. - Chuaån bò baøi 3: CNTB ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI. Chuù yù Caùc cuoäc caùch maïng coâng nghieäp vaø heä quaû cuûa noù. Quan saùt h12,13,15 vaø nhaän xeùt 5.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. tieát 5: ND: 10/9/2008 Baøi 3: CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÑÖÔÏC XAÙC LAÄP TREÂN PHAÏM VI THEÁ GIÔÙI 1. Muïc tieâu: a. Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát vaø hieåu Caùch maïng coâng nghieäp : Noäi dung vaø heä quaû - Söï xaùc laäp cuûa CNTB treân phaïm vi theá giôùi. b. Kó naêng: - Khai thaùc noäi dung vaø söû duïng keânh hình trong SGK - Phaân tích söï kieän ñeå ruùt ra keát luaän, nhaän ñònh, lieân heä thöïc teá. c. Thaùi ñoä: - Söï boùc loät cuûa CNTB gaây neân bao ñau thöông cho nhaân daân lñ treân toaøn tg - Nhaân daân lao ñoäng thöc söï laø ngöôøi saùng taïo, chuû nhaân cuûa caùc thaønh töïu saûn xuaát. 2. Chuaån bò: a. Giaùo vieân: Lược đồ nước Anh giữa thế kỉ XVIII và đồ nước Anh giữa thế kỉ XVIII, Bản đồ thế giới. b. Hoïc sinh: nghieân cöùu baøi,quan saùt vaø nhaän xeùt h12,13,15 3. Phöông phaùp daïy hoïc: Trần Thị Hường Trang- 17 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- neâu vấn đề, thaûo luaän, ñaøm thoaïi, trực quan, kích thích tư duy. 4. Tieán trình: 4.1. Ổn ñònh toå chöùc: Ñieåm danh 4.2. kieåm tra baøi cuõ: BT: Xã hội Pháp trước cách mạng chia thành những đẳng cấp nào?(3 điểm) a. Tăng lữ, quý tộc. b. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp ba. c. Tăng lữ, quý tộc, bình dân thành thị. ? Nêu vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp? (7 điểm) Tấn công chiếm pháo đài, nhà tù Ba-xti, la64t đổ phái lập hiến, xóa bỏ chế độ PK. Lật đổ phái Gi-rông đanh, chiến thắng thù trong giặc ngoài 4.3 Giaùo vieân giôùi thieäu baøi: CMTS laàn löôït noå ra ôû nhieàu nöôùc Aâu- Mó, ñaùnh ñoå cheá ñoä phong kieán, giai caáp tö saûn leân caàm quyeàn caàn phaùt trieån saûn xuaát neân ñaõ saùng cheá vaø söû duïng maùy moùc. Cuoäc caùch maïng ñaõ giaûi quyeát vaán ñeà ñoù. Noäi dung baøi hoïc Hoaï t ñoä ng cuûa giaùo vieân vaø hoï c sinh I. Caùch maïng coâng nghieäp 1. caùch maïng coâng nghieäp ôû Anh - Theá kæ XVIII, nöôùc Anh ñi ñaàu tieán haønh CMCN. - Noäi dung: Cheá taïo maùy moùc söû duïng trong saûn xuaát vaø giao thoâng vaän taûi Trần Thị Hường Trang- 18 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Thaønh töïu: Từ maùy keùo sôïi Gien-ni, hàng loạt các cải tiến, phát minh ra đời: máy dệt chạy bằng sức nước, máy hơi nước, tàu thủy chạy bằng hơi nước, xe lửa… -Keát quûa Anh trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhaát theá giôùi. 2. Caùch maïng coâng nghieäp ôû Phaùp, Ñöùc. - Phaùp: Đầu năm 1830 đến giữa thế kỉ XIX, kinh tế phát triển đứng thứ 2 Châu Âu. - Ñöùc: Bắt đầu từ nhöõng naêm 40 cuûa theá kæ XIX, kinh teá coâng nghieäp phaùt trieån nhanh choùng về tốc độ và năng suất. Trần Thị Hường Trang- 19 - Giaùo aùn söû 8 Tröôøng THCS Đồng Rùm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Heä quaû cuûa caùch maïng coâng nghieäp. - Tích cöï c : Kinh teá phaùt trieån, cuûa caûi doài daø o , nhieàu thaø n h phoá, trung taâm coâng nghieä p ra ñôø i . - Tieâu cöï c : Hình thaø n h 2 giai caáp cô baûn trong xaõ hoä i laø Tö saûn vaø Voâ saûn, maâu thuaãn vôùi nhau gay gaét. * Hoạt động 1: - Gv: Nöôùc Anh laø nöôùc tieán haønh caùch maïng coâng nghieäp ñaàu tieân ñaït nhieàu thaønh töïu vaø trôû thaønh nöôùc phaùt trieån nhaát theá giôùi. CMTS thaønh coâng ñaõ ñöa nöôùc Anh phaùt trieån ñi leân Trần Thị Hường Trang- 20 -
- Xem thêm -