Tài liệu Learning-english-through-pictures

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
michaelphuc

Đã đăng 18 tài liệu

Mô tả:

1 Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 2 Ch đ 1: Parts of the Body – B ph n c th ng i (T m i g m phiên âm và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i và phiên âm armpit / m.p t/ Ngh a ti ng Vi t nách arm / m/ cánh tay navel / ne .v l/ r n Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 3 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t chest /t est/ ng c abdomen / æb.d .m n/ b ng stomach / st m. k/ b ng, d dày belly (informal) / bel.i/ b ng, d dày (l i nói thông th ng) tummy (informal) / t m.i/ b ng, d dày l i nói thông th ng wrist /r st/ c tay thigh / a / - b p đùi knee /ni / đ ug i leg /leg/ chân forehead / f .hed/ trán temple / tem.p / thái d ng cheek /t i k/ má ear / / tai earlobe / l b/ thùy tai (dái tai) neck /nek/ c nose /n z/ m i chin /t n/ c m throat / r t/ c h ng lip /l p/ môi tongue /t / l i eye /a / m t eyebrow / a .bra / lông mày eyelid / a .l d/ mi m t pupil / pju .p l/ con ng i iris / a .r s/ m ng m t eyelash / a læ / lông mi Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 4 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t foot /f t/ chân ankle / æ .k / m t cá chân heel /h l/ gót chân arch / t / lòng bàn chân big toe /b g t / ngón chân cái toe /t / ngón chân shoulder blade / l.d ble d/ x ng b vai elbow / el.b / khu u tay back /bæk/ l ng behind /b ha nd/ ph n mông (thông t c) butt /b t/ ph n mông buttock /'b t k/ mông calf /k f/ b p chân hand /hænd/ tay thumb / m/ ngón tay cái palm /p m/ lòng bàn tay little finger / l t. f .g / ngón út pinkie / p .ki/ ngón út ring finger /r f .g / middle finger / m d. f .g / ngón đeo nh n ngón gi a Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 5 Ch đ 2: Interspects - Các lo i côn trùng (T m i g m phiên âm và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 6 New words: T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Ant /ænt/ con ki n Fly /flai/ con ru i Butterfly /'b t flai/ con b m Dragonfly /'dræg nflai/ chu n chu n Bee /bi:/ con ong Wasp /w sp/ ong b p cày Bumblebee /'b mbl,bi:/ ong ngh Moth /m / b m đêm Flea /fli:/ b chét Ladybird / 'leidib :d/ con b rùa Beetle /'bi:tl/ b cánh c ng Grasshopper /'gra:s,h p / châu ch u Cockroach /'k krout / con gián Mosquito /,m s'ki:tou/ con mu i Cicada /si'ka :d / ve s u Worm /'w rm/ con sâu Glowworm /'glou,w m/ đom đóm Bug /b g/ con r p Louse /laos/ con r n Cricket /'krikit/ con d Looper /'lu:p / sâu đo Earwig /'i wig/ sâu tai Leaf-miner /,li:f'main / sâu n lá Horse-fly /'h :s,flai/ con mòng Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 7 *B T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Mayfly /'meiflai/ con phù du Midge /mid / mu i v n Mantis /'mæntis/ b ng a Termite /'t :mait/ con m i n nào g p khó kh n trong quá trình in n tài li u xin vui lòng liên h : Tel: 0164 283 1275 Email: toeicbookstore@gmail.com Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 8 Ch đ 3: Animals – Các loài đ ng v t (T v ng g m phiên âm, và d ch ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t zebra / zi .br / ng a v n giraffe /d r f/ h u cao c rhinoceros /ra n s. r. s/ tê giác elephant / el. .f nt/ voi lion / la . n/ s t đ c lioness / la . nis/ s t cái Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 9 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t cheetah / t i .t / báo Gêpa leopard / lep. d/ báo hyena /ha i .n / linh c u hippopotamus / h p. p t. .m s/ hà mã camel /'kæm l/ l c đà monkey / m .ki/ kh chimpanzee /,t imp n'zi:/ tinh tinh gnu /nu / linh d gorilla /g r l. / baboon /b bu n/ antelope /'æntiloup/ gazelle /g zel/ v ng đ u bò n ng i Gôrila kh đ u chó linh d linh d ng ng Gazen bull /b l/ bò đ c calf /k f/ con bê chicken / t k. n/ gà chick /t k/ gà con cow /ka / bò cái donkey / d .ki/ con l a pony / p .ni/ ng a nh horse /h s/ ng a lamb /læm/ c u con sheep / i p/ c u sow /s / l n nái piglet / p g.l t/ l n con rooster / ru .st / gà tr ng Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 10 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t mouse /ma s/ chu t squirrel / skw r. l/ sóc chipmunk / t p.m k/ sóc chu t rabbit / ræb. t/ th deer (buck, stag) /d / (/b k/, /stæg/) h uđ c doe /d / h u cái wolf/w lf/ con sói fox /f ks/ cáo bear /be / g u tiger / ta .g / h boar /b / l n hoang (gi ng đ c) bat /bæt/ con d i beaver / bi .v / con h i ly skunk /sk k/ ch n hôi raccoon /ræk u n/ g u trúc M kangaroo / kæ .g r u / chu t túi koala /k .l / g u túi bobcat /'b bkæt/ mèo r ng M porcupine / p .kj .pa n/ con nhím panda / pæn.d / g u trúc buffalo / b f. .l / trâu n c mole /m l/ chu t ch i frog /fr g/ con ch snake /sne k/ con r n lizard / l z. d/ th n l n Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 11 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t crocodile / kr k. .da l/ cá s u dragon / dræg. n/ con r ng dinosaur /'da n s r/ kh ng long chameleon /k mi .li. n/ t c kè hoa grasshopper / gr s h p. / châu ch u shark / k/ cá m p B n nào g p khó kh n trong quá trình in n tài li u xin vui lòng liên h : Tel: 0164 283 1275 Email: toeicbookstore@gmail.com Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 12 Ch đ 4: Fruits – T v ng ch đ hoa qu P1 (T v ng g m phiên âm, và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Avocado /æv ’k :d / ɒ ɑpple /’æp l/ Táo Orange /‘ rind / Cam Banana /b ’na:n / Chu i Grape /greip/ Nho Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 13 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Mango /’mæ g / Xoài Pineapple /’paiæp l/ D a, Th m Mandarin /’mænd rin/ Quýt Kiwi fruit /’ki:wi: fru:t/ Kiwi Plum /pl m/ M n Lemon /’lem n/ Chanh Vàng Lime /laim/ Chanh V Xanh Chanh V Xanh Papaya /p ’pai / u Coconut /’k k n t/ D a ɑpricot /’e prik t/ M Peach /’pi:t / ào Cherry /‘t i ri/ ɑnh ào Persimmon /p ’sim n/ H ng Pear /pe r/ Lê Watermelon D ah u Strawberry /'str :b ri/ Dâu tây Cantaloupe /'kænt lu:p/ D ađ Honeydrew melon D a vàng Blackberry /'blækb ri/ Qu mâm xôi Loquat /'loukw t/ Qu s n trà B n nào g p khó kh n trong quá trình in n tài li u xin vui lòng liên h : Tel: 0164 283 1275 Email: toeicbookstore@gmail.com Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 14 Ch đ 5: Fruits – T v ng ch đ hoa qu P2 (T v ng g m phiên âm, và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Egg-plant /´eg¸pla:nt/ cà tím ɒroccoli /´br :k li/ bông c i xanh, súp l xanh Sweet potato khoai lang Parsnip /´pa:snip/ c c i vàng Radish /'rædi / c c iđ Okra /´oukr / đ ub p Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 15 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Chilli /´t ili/ t ɑrtichoke /´a:ti¸t ouk/ atisô Tomato /t ´ma:tou/ cà chua Cauliflower /´k li¸flau / súp l Lettuce / let s/ xà lách Leek /li:k/ t i tây Celery /´sel ri/ c n tây ɑsparagus / s´pær g s/ m ng tây Garlic /´ga:lik/ t i Pumpkin /'p mpkin/ bí ngô Turnip /´t :nip/ c c i Carrot /´kær t/ cà r t Onion / nj n/ hành Beet /bi:t/ c c iđ ng Mushroom / m ru:m / n m Rutabaga /¸ru:t ´beig / c c i (ph bi n t i Th y i n) Cucumber /´kju:¸k mb / d a chu t Bell Pepper t chuông Corn /k :n/ ngô Pea /pi:/ đ u Hà Lan Zucchini /zu ki ni/ bí xanh Cabbage /'kæbid / b pc i Fennel /fenl/ thì là Potato /p 'teitou/ khoai tây Spinach / sp n t / rau bina/ rau chân v t/c i bó xôi Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 16 Kale /keil/ c i xo n Ch đ 6: Các ki u n u n (T v ng g m phiên âm và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Stuff /st f/ nh i In sauce s t Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 17 T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t Grilled /grild/ n ng Marinate /´mæri¸neit/ Poach /p t/ Mash /mæ / Bake /beik/ Pan-fried: Cure /kju / Fry /frai/ Pickled /pikld/ p kho, rim, ch n tr ng n u chín, nghi n nh n ng b ng lò chiên b ng ch o s y khô, p mu i rán, chiên gi m, ngâm gi m, gi m n c m m (c c i, hành, th t...) Smoked hun khói Deep-fried chiên ng p d u Steam /stim/ h p B n nào g p khó kh n trong quá trình in n tài li u xin vui lòng liên h : Tel: 0164 283 1275 Email: toeicbookstore@gmail.com Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 18 Ch đ 7: T v ng ch đ hành đ ng P1 (T v ng g m phiên âm và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: Ngh a ti ng Vi t T m i và phiên âm walk /w :k/ đi b run /r n/ ch y tiptoe /’tiptou/ đi nhón chân crawl /kr :l/ bò, tr lift /lift/ nâng lên, nh c lên throw / rou/ ném, v t, qu ng bend /bent / cúi xu ng n Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 19 Ngh a ti ng Vi t T m i và phiên âm dive /daiv/ jump /d nh y lao đ u xu ng n mp/ c, l n nh y, gi t mình sit down ng i xu ng stand up đ ng lên crouch /kaut / né, núp squat /skw t/ ng i x m punch /p nt / đ m, th i kick /kik/ đá catch /kæt / b t l y, ch p l y pick up nh t lên skip /skip/ nh y carry /’kæri/ mang, vác lean /li:n/ d a, t a, ch ng kneel /ni:l/ qu hist /hit/ đánh push /pu / đ y pull /pul/ kéo B n nào g p khó kh n trong quá trình in n tài li u xin vui lòng liên h : Tel: 0164 283 1275 Email: toeicbookstore@gmail.com Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275 20 Ch đ 8: T v ng các hành đ ng P2 (T v ng g m phiên âm và ngh a ti ng Vi t) *B n quy n thu c v : https://www.facebook.com/englishbookstore New words: T m i và phiên âm Ngh a ti ng Vi t read /ri:d/ đ c drink /dri k/ u ng Written TRUNG HI U Tel: 0164 283 1275
- Xem thêm -