Tài liệu Lập trình window

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

lập trình window
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học LẬP TRÌNH WINDOWS Dialog Box Common Controls Property Sheet ™ Tạo ứng dụng dạng Dialog Based ™ Tạo và xử lý các control trong dialog ™ Property Sheet ™ Common Dialog Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com NỘI DUNG ™ Giới thiệu về Dialog box ™ Chương trình minh họa Dialog Based ™ Tạo và xử lý dialog ™ Cài đặt và xử lý các control trong dialog ™ Modeless dialog ™ Property Sheet ™ Common dialog Tran Ngoc Bao 2 Dai hoc Su Pham TP.HCM Giới thiệu về dialog Dialog application Tran Ngoc Bao 3 Dai hoc Su Pham TP.HCM Giới thiệu về dialog – Common dialog Color dialog Tran Ngoc Bao 4 Dai hoc Su Pham TP.HCM Giới thiệu về dialog – Common dialog Open file dialog Tran Ngoc Bao 5 Dai hoc Su Pham TP.HCM Giới thiệu về dialog – Common dialog Fonts dialog Tran Ngoc Bao 6 Dai hoc Su Pham TP.HCM Giới thiệu về dialog – Property Sheet Tran Ngoc Bao 7 Dai hoc Su Pham TP.HCM Giới thiệu về dialog – Property Sheet Tran Ngoc Bao 8 Dai hoc Su Pham TP.HCM Tạo ứng dụng Dialog Based bằng AppWizard ™ Chọn menu File Æ New ™ Chọn Tab Projects ™ Chọn loại project “MFC AppWizard (exe)” ™ Đặt tên project trong ô “Project name” ™ Xác định đường dẫn thư mục trong “Location” ™ Step 1: Chọn loại ứng dụng “Dialog based” ™ Step 2: Chỉ chọn Option “3D controls” ™ Nhấn “Finish” để kết thúc Tran Ngoc Bao 9 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 10 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 11 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 12 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 13 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 14 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Tạo ứng dụng bằng AppWizard Tran Ngoc Bao 15 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Các thành phần của ứng dụng (1/3) ™ Các file chương trình: (abc là tên của ứng dụng) Tran Ngoc Bao ƒ abc.h: header file của file abc.cpp, chứa khai báo CabcApp để quản lý toàn bộ ứng dụng. Lớp CabcApp kế thừa từ lớp CWinApp của MFC ƒ abcDlg.h: header file của file abcDlg.cpp, chứa khai báo CabcDlg để quản lý cửa sổ Dialog giao diện của ứng dụng. Lớp CabcDlg kế thừa từ lớp CDialog của MFC ƒ Resource.h: header file, chửa các hằng ID của các resource được định nghĩa trong file abc.rc ƒ abc.cpp: cài đặt các hàm thành phần của lớp CabcApp ƒ abcDlg.cpp: cài đặt các hàm thành phần của lớp CabcDlg ƒ abc.rc: mô tả các resource của ứng dụng 16 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Các thành phần của ứng dụng (2/3) class CDialogBasedApp : public CWinApp { public: CDialogBasedApp(); public: virtual BOOL InitInstance(); DECLARE_MESSAGE_MAP() }; Tran Ngoc Bao 17 Dai hoc Su Pham TP.HCM Dialog based - Các thành phần của ứng dụng (3/3) class CDialogBasedDlg : public CDialog { public: CDialogBasedDlg(CWnd* pParent = NULL); constructor // standard enum { IDD = IDD_DIALOGBASED_DIALOG }; protected: virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV support protected: HICON m_hIcon; virtual BOOL OnInitDialog(); afx_msg void OnPaint(); afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon(); DECLARE_MESSAGE_MAP() }; Tran Ngoc Bao 18 Dai hoc Su Pham TP.HCM Tạo và xử lý dialog ™ Thêm mới Dialog resource ™ Thiết lập thuộc tính dialog ™ Khai báo lớp CDialog ™ Thêm các control vào dialog ™ Hiển thị dialog ™ Xử lý dialog Tran Ngoc Bao 19 Dai hoc Su Pham TP.HCM Thêm mới dialog resource Dialog resource Tran Ngoc Bao 20 Dai hoc Su Pham TP.HCM
- Xem thêm -