Tài liệu Lập trình cho zen

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 330 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Lập Trình cho Zen
V¨n phßng ®¹i diÖn OMRON t¹i ViÖt nam H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Môc lôc 1 2 3 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ ............................................................................................... 3 §Æt thêi gian ngµy th¸ng ................................................................................................... 3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: ............................................................................................. 4 3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong:............................................................ 5 3.2Xo¸ ch−¬ng tr×nh ...................................................................................................... 5 3.3ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang ..................................................................................... 6 VÏ c¸c ®Çu vµo...................................................................................................................... 8 VÏ ®Çu ra............................................................................................................................... 9 4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................................. 11 C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng ........................................................................................... 12 KiÓm tra ho¹t ®éng .............................................................................................................. 12 5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: ........................................................................................... 13 5.1 Thay ®æi ®Çu vµo.................................................................................................... 13 5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit .................................................... 14 5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi............................................................ 14 5.4 ChÌn c¸c dßng ....................................................................................................... 14 5.5 Xo¸ c¸c dßng tr¾ng ................................................................................................ 15 6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) (#).................................................. 16 6.1 C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7)...................................................................... 16 6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3)............................................................................ 17 6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 17 6.4 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 17 6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)........................................................ 18 7 Sö dông bé ®Õm (Counter) ............................................................................................. 18 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 18 7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................. 19 7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 19 7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)........................................................ 20 8 Weekly timer (ký hiÖu @)................................................................................................ 20 8.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 21 8.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 21 8.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)........................................................ 22 9 Calendar Timer (ký hiÖu * ) ............................................................................................. 22 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 22 9.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 22 9.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 23 9.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)........................................................ 23 10 §Çu vµo t−¬ng tù (analog input) vµ bé so s¸nh t−¬ng tù (analog comparator).......... 24 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 24 10.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 24 10.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 25 10.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)........................................................ 25 11 So s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i (PV) cña counter vµ timer dïng bé so s¸nh kiÓu P: .............. 26 Ho¹t ®éng............................................................................................................................ 26 11.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 26 11.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 27 11.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor)........................................................ 27 12 C¸c bit th«ng b¸o hiÓn thÞ (Display bit)....................................................................... 28 12.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang............................................ 28 12.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 29 13 Dïng c¸c bit nót bÊm (B)............................................................................................ 30 Sö dông bit nót bÊm ............................................................................................................ 31 Trang 2 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ Cã thÓ lùa chän tíi 6 ng«n ng÷ ®Ó hiÓn thÞ trªn mÆt hiÓn thÞ LCD cña ZEN lµ Anh, Ph¸p, Italia, §øc, T©y Ban Nha vµ NhËt. MÆc ®Þ nh lµ tiÕng Anh. Chó ý: Kh«ng nªn thay ®æi ng«n ng÷ hiÓn thÞ v× viÖc ®æi trë l¹i sang tiÕng Anh cã thÓ khã kh¨n khi hiÓn thÞ ë mét ng«n ng÷ kh¸c. BËt ®iÖn BÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang Menu BÊm ↓ 4 lÇn ®Ó chuyÓn con trá tíi “LANGUAGE” BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ ng«n ng÷ hiÖn t¹i, Ch÷ cuèi cña ng«n ng÷ sÏ nhÊp nh¸y (ch÷ “H” trong h×nh) BÊm OK ®Ó lµm cho c¶ tõ nhÊp nh¸y. B©y giê ta cã thÓ lùa chän ng«n ng÷ kh¸c dïng phÝ m ↑/↓. 2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng Thêi gian ngµy th¸ng kh«ng ®−îc ®Æt khi xuÊt x−ëng. Cã thÓ ®Æt thêi gian ngµy th¸ng cho c¸c model cña ZEN cã hç trî tÝ nh n¨ng ngµy th¸ng PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK Sau khi bËt ®iÖn, bÊm OK ®Ó hiÓn thÞ thiÕt lËp cho ®ång hå. Chän SET CLOCK SET CLOCK SUMMER TIME BÊm OK ®Ó vµo trang hiÓn thÞ thêi gian vµ ngµy th¸ng hiÖn t¹i. Ch÷ sè bªn ph¶i cña ngµy th¸ng sÏ nhÊp nh¸y SET CLOCK YY/MM/DD 00/01/01 00:03 (SA) Trang 3 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN SET CLOCK YY/MM/DD 00/04/01 11:35 (SU) SET CLOCK SET ? OK/ESC 11:35 (SU) §Æt thêi gian vµ ngµy th¸ng Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn/ xuèng ®Ó thay ®æi Dïng c¸c phÝ m mòi tªn tr¸i/ph¶i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ con nh¸y Khi ngµy th¸ng ®−îc thay ®æi, ngµy thø còng tù ®éng thay ®æi theo. Ký hiÖu cña thø trong tuÇn nh− b¶ng d−íi ®©y: SU: Sunday MO: Monday TU: Tuesday WE: Wednesday TH: Thursday FR: Friday SA: Saturday BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay ®æi. BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi Chó ý: - NÕu t¾t ®iÖn trong 1 thêi gian dµi (2 ngµy hoÆc h¬n ë 250C), thêi gian ngµy th¸ng sÏ bÞ ®Æt l¹i (reset) vÒ gi¸ trÞ mÆc ®Þ nh lµ 00/1/1; 00:00 (SA) - N¨m cã thÓ ®−îc ®Æt trong kho¶ng tõ 2000 ®Õn 2099 - Víi c¸c n−íc cã ph©n biÖt giê theo mïa, nÕu chän SET CLOCK S YY/MM/DD giê mïa hÌ (Summertime) th× “S” sÏ ®−îc hiÖn thÞ 01/05/01 11:35 (SU) bªn ph¶i trªn cïng trong thêi gian mïa hÌ. - N¨m ®−îc hiÓn thÞ vµ ®Æt theo thø tù sau: n¨m/th¸ng/ngµy 3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: Ch−¬ng tr×nh mÉu §o¹n sau ®©y h−íng dÉn c¸ch nhËp 1 ch−¬ng tr×nh bËc thang: theo nh− ch−¬ng tr×nh mÉu ë trªn. Trang 4 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong: §Çu nèi nguån cÊp Nèi c¸c c«ng t¾c SW1 vµ SW2 vµo c¸c ®Çu nèi input I0 vµ I1 Khi c«ng t¾c SW1 bËt hay t¾t, Bit I0 (sè (1) trªn ch−¬ng tr×nh bËc thang) còng bËt hoÆc t¾t. T−¬ng tù víi c«ng t¾c SW2 vµ bit I1 Ch−¬ng tr×nh bËc thang Khi ch−¬ng tr×nh ch¹y ë chÕ ®é RUN vµ c«ng t¾c SW1 bËt, Bit I0 bËt lªn vµ còng lµm bit ®Çu ra Q0 bËt. Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output contact) còng bËt theo (chØ thÞ bëi sè (3) trong ch−¬ng tr×nh) T¶i 3.2- Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output contact) bËt lªn (chØ thÞ bëi sè (3) trong ch−¬ng tr×nh), t¶i nèi víi ®Çu nèi ®Çu ra Q0 còng ®−îc bËt Xo¸ ch−¬ng tr×nh CÇn ph¶i xo¸ ch−¬ng tr×nh trong bé nhí cña ZEN tr−íc khi viÕt 1 ch−¬ng tr×nh míi. Khi dïng lÖnh DELETE PROG ®Ó xo¸, chØ cã phÇn ch−¬ng tr×nh lµ bÞ xo¸, cßn c¸c phÇn kh¸c nh− ng«n ng÷ hiÓn thÞ , thêi gian ngµy th¸ng vµ c¸c thiÕt lËp kh¸c kh«ng bÞ ¶nh h−ëng. CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP (chÕ ®é dõng) míi xo¸ ®−îc ch−¬ng tr×nh. PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK EDIT PROG DELETE PROG DELETE PROG DELETE ? OK/ESC EDIT PROG DELETE PROG BÊm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ chän PROGRAM Chän DELETE PROG BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay ®æi. BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi Sau ®ã mµn h×nh sÏ quay l¹i hiÓn thÞ mµn h×nh tr−íc ®ã cña Menu Trang 5 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP míi viÕt hay thay ®æi ®−îc ch−¬ng tr×nh. PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK EDIT PROG DELETE PROG BÊm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ chän PROGRAM Chän EDIT PROGRAM Sau ®ã mµn h×nh hiÓn thÞ nh− sau: HiÓn thÞ sè cña dßng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá Con trá nhÊp nh¸y ë tr¹ng th¸i ®¶o BÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ho¹t ®éng khi ë trang söa ®æi ch−¬ng tr×nh bËc thang: T¹i 1 thêi ®iÓm chØ cã thÓ hiÓn thÞ ®−îc 2 dßng trong m¹ch cña ch−¬ng tr×nh bËc thang trong mµn h×nh Edit Screen. Mçi bé ZEN cã thÓ chøa tíi 96 dßng, mçi dßng cã thÓ gåm 3 input condition lµ c¸c tiÕp ®iÓm ®Çu vµo vµ 1 output. Ch−¬ng tr×nh vÝ dô mÉu C¸c chøc n¨ng phô thªm cho ®Çu ra HiÓn thÞ sè cña dßng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá HiÓn thÞ khi cã nhiÒu dßng ch−¬ng tr×nh ë d−íi. Dïng phÝ m mòi tªn xuèng ®Ò hiÓn thÞ tiÕp HiÓn thÞ khi cã nhiÒu dßng ch−¬ng tr×nh ë trªn. Dïng phÝ m mòi tªn lªn ®Ò hiÓn thÞ tiÕp Trang 6 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Trong h×nh trªn, ë ®©y: - Bit Type: lµ lo¹i ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng. Xem b¶ng c¸c ®Þ a chØ trong PLC - Bit Address: lµ ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng - Connection Line: ®−êng nèi gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm - N.O vµ N.C input: c¸c ®Çu vµo tiÕp ®iÓm th−êng më vµ th−êng ®ãng C¸c vÞ trÝ cho viÖc viÕt c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ ®−êng nèi a- ViÕt ®Çu vµo cho I0 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ vÞ trÝ viÕt ban ®Çu (®Çu vµo NO ®Þ a chØ I0) vµ chuyÓn con trá nhÊp nh¸y vÒ vÞ trÝ Bit type. Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn xuèng ®Ó lùa chän lo¹i cña bit (Bit type). Dïng phÝ m mòi tªn ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ bÊm c¸c phÝ m mòi tªn lªn xuèng ®Ó thay ®æi ®Þ a chØ bit BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. b- ViÕt tiÕp ®Çu vµo I1 nèi tiÕp víi I0 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ l¹i tiÕp ®iÓm ®Çu vµo NO vµ ®Þ a chØ I0 BÊm ALT ®Ó chuyÓn sang lo¹i tiÕp ®iÓm lµ NC (BÊm ALT ®Ó chuyÓn vÒ lo¹i tiÕp ®iÓm lµ NO) BÊm phÝ m mòi tªn ph¶i ®Ó chuyÓn con trá nh¸y sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ dïng phÝ m mòi tªn lªn UP ®Ó chuyÓn thµnh 1 BÊm OK ®Ó chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. §−êng nèi (connection line) sÏ tù ®éng ®−îc nèi gi÷a tiÕp ®iÓm I0 vµ tiÕp ®iÓm I1 Trang 7 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN VÏ c¸c ®Çu vµo Ký hiÖu c¸c ®Çu vµo C¸c vïng nhí (c¸c lo¹i ®Þ a chØ) Ký hiÖu I Q X Y M H B M« t¶ C¸c bit ®Çu vµo cña module cã CPU C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU C¸c bit ®Çu vµo cña module më réng C¸c bit ®Çu ra cña module më réng C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh (work bit) C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh cã l−u tr¹ng th¸i (holding bit) C¸c bit b¸o tr¹ng th¸i c¸c nót bÊm Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè I0 --> I5 (6 ®Çu) Q0 --> Q3 (4 ®Çu) X0 --> XB (12 ®Çu) (1) Y0 --> YB (12 ®Çu)(1) M0 --> QF (16 bit) H0 --> HF (16 bit) B0 --> B7 (8 bit) (2) Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi nèi c¸c module më réng víi module CPU (2) ChØ dïng ®−îc víi model cã mµn h×nh LCD C¸c timer, counter vµ bé so s¸nh gi¸ trÞ (analog comparator) Ký hiÖu T # @ * C A P Ghi chó M« t¶ Timer trÔ th«ng th−êng Timer cã l−u tr¹ng th¸i khi mÊt ®iÖn (Holding Timer) Timer tuÇn (Weekly Timer) Timer ngµy th¸ng (Calendar Timer) Counter Bé so s¸nh t−¬ng tù (Analog Comparator) Bé so s¸nh th−êng Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè T0 --> T7 (8 timer) #0 --> #3 (4 timer) @0 --> @7 (8 timer) (1) *0 --> *7 (8 timer) (1) C0 --> C7 (8 counter) A0-A3 (4 bé so s¸nh) (2) P0-PF (16 bé so s¸nh) (1) ChØ dïng ®−îc khi dïng víi module CPU cã chøc n¨ng lÞ ch vµ ®ång hå thêi gian thùc (2) ChØ dïng ®−îc víi model CPU cã nguån DC BÊm nót ALT ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é ghi ®−êng nèi. Con trá h×nh mòi tªn chØ sang tr¸i sÏ nhÊp nh¸y BÊm nót ®Ó vÏ 1 ®−êng nèi víi ®Çu ra Trang 8 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN VÏ ®Çu ra C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c C¸c vïng nhí cho ®Çu ra Ký hiÖu Q Y M H 3.1.1.1.1.1 M« t¶ C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU C¸c bit ®Çu ra cña module më réng C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh (work bit) C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh cã l−u tr¹ng th¸i (holding bit) Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè Q0 --> Q3 (4 ®Çu) Y0 --> YB (12 ®Çu)(1) M0 --> MF (16 bit) H0 --> HF (16 bit) C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c cho c¸c bit ®Çu ra Ký hiÖu [ S R A M« t¶ Ho¹t ®éng cña ®Çu ra output sÏ nh− b×nh th−êng Khi ®−îc bËt bëi lÖnh output kiÓu S (Set) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i bËt kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ bÞ t¾t víi lÖnh output kiÓu R Khi ®−îc t¾t bëi lÖnh output kiÓu R (Reset) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i t¾t kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ ®−îc bËt víi lÖnh output kiÓu S Mçi khi lÖnh output kiÓu A (Alternate) ®−îc thùc hiÖn bit output sÏ chuyÓn sang tr¹ng th¸i ng−îc l¹i, vÝ dô khi ®ang ë ON sÏ chuyÓn sang OFF vµ ng−îc l¹i Gi¶n ®å cña c¸c lÖnh output Q0 bËt vµ t¾t khi I0 bËt vµ t¾t Q1 bËt vµ vÉn ë ON khi I1 bËt råi t¾t Q2 t¾t khi I2 bËt Trang 9 Q3 chuyÓn tr¹ng th¸i gi÷a ON vµ OFF mçi khi I3 bËt H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Timers, Holding Timers, Counters, vµ Display Output Ký hiÖu T # C D M« t¶ Timer Timer cã l−u tr¹ng th¸i khi mÊt ®iÖn (Holding Timer) Counter Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè T0 --> T7 (8 timer) #0 --> #3 (4 timer) C0 --> C7 (8 counter) Bit hiÓn thÞ (Display D0-D7 (8 bit) bit) (chØ cho model cã mµn h×nh) Lo¹i ®Çu ra T: §Çu vµo kÝ ch ho¹t timer R: §Çu vµo Reset cho timer C: §Çu vµo ®Õm cho counter D: ChiÒu ®Õm cho counter R: §Çu vµo reset cho counter D c- ViÕt ®Çu ra cho bit Q0 BÊm lÇn n÷a ®Ó vÏ mét ®−êng nèi víi ®Çu ra vµ chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ghi ®Çu ra BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ gi¸ trÞ ban ®Çu cho ®Çu ra (®Çu ra b×nh th−êng/Q0) vµ chuyÓn con trá nh¸y vÒ vÞ trÝ lo¹i bit Q. Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn /xuèng ↑/↓ ®Ó lùa chän lo¹i bit. Dïng c¸c phÝ m vµ ®Ó di chuyÓn con trá vµ dïng ↑ vµ ↓ ®Ó chän c¸c chøc n¨ng kh¸c hay ®Ó chän ®Þ a chØ bit. BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ Q. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp input ë ®Çu dßng tiÕp theo. d- ViÕt 1 tiÕp ®iÓm Q0 song song víi I0 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ I0 råi chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ lùa chän lo¹i bit BÊm ↑ ®Ó lùa chän lo¹i bit lµ Q BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. Trang 10 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN e- VÏ c¸c ®−êng nèi cho m¹ch song song (m¹ch OR) BÊm ALT khi con trá ®ang ë ®iÓm gi÷a 2 vÞ trÝ cÇn nèi, con trá sÏ chuyÓn sang h×nh vµ cho phÐ p vÏ c¸c ®−êng nèi. BÊm c¸c phÝ m , , ↑, ↓ ®Ó vÏ c¸c ®−êng nèi ngang vµ th¼ng ®øng. ChÕ ®é vÏ c¸c ®−êng nèi sÏ ®−îc tho¸t ra khi ®Õn ®Çu hay cuèi mçi dßng hoÆc khi phÝ m OK hay ESC ®−îc nhÊn. BÊm ALT ®Ò chuyÓn sang chÕ ®é vÏ c¸c ®−êng nèi BÊm ↑ ®Ó ®ång thêi vÏ c¶ ®−êng nèi th¼ng ®øng vµ ngang. DÊu céng (+) biÓu thÞ giao ®iÓm. BÊm OK ®Ó hoµn tÊt viÖc vÏ ®−êng nèi vµ chuyÓn sang con trá nhÊp nh¸y. BÊm ESC ®Ó kÕt thóc ho¹t ®éng vÏ. BÊm tiÕp ESC ®Ó trë vÒ mµn h×nh Menu Chó ý: - Kh«ng viÕt ch−¬ng tr×nh víi c¸c ®−êng nèi t¹o thµnh vßng kÝ n. Ch−¬ng tr×nh cã thÓ ho¹t ®éng kh«ng ®óng nÕu vÏ nh− vËy - Lu«n lu«n bÊm ESC ®Ó quay trë vÒ mµn h×nh Menu. NÕu kh«ng quay trë vÒ mµn h×nh Menu tr−íc khi t¾t ®iÖn, c¸c thiÕt lËp vµ ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ mÊt. 4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang H·y lu«n kiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang tr−íc khi ®−a ZEN vµo ho¹t ®éng thËt. Chó ý: - Tr−íc khi bËt ®iÖn, h·y kiÓm tra d©y nguån, d©y ®Çu vµo vµ m¹ch ®Çu ra ®Òu ®· ®−îc nèi ®óng vµ tèt Nªn th¸o bá d©y nèi víi t¶i cña ®Çu ra tr−íc khi ho¹t ®éng thö ®Ó tr¸nh c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra Lu«n lu«n ®¶m b¶o an toµn ë vïng xung quanh tr−íc khi bËt ®iÖn nguån Trang 11 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng KiÓm tra tr−íc khi bËt nguån 1. KiÓm tra r»ng ZEN ®· ®−îc l¾p vµ ®Êu d©y ®óng 2. KiÓm tra nÕu cã sù cè g× cã thÎ x¶y ra khi ZEN ho¹t ®éng 3. BËt nguån cho ZEN. ChuyÓn ZEN sang chÕ ®é RUN KiÓm tra ho¹t ®éng 4. BËt mçi ®Çu vµo lªn ON hoÆc vÒ OFF vµ xem ch−¬ng tr×nh cã ho¹t ®éng ®óng kh«ng 5. §iÒu chØnh l¹i khi cã vÊn ®Ò Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ho¹t ®éng Víi lo¹i cã mµn h×nh LCD Víi lo¹i kh«ng cã mµn h×nh LCD (lo¹i chØ thÞ b»ng ®Ìn LED) KiÓm tra b»ng c¸c hiÓn thÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra nhÊp nh¸y Nèi ZEN víi phÇn mÒm ZEN Support Software vµ kiÓm tra b»ng chøc n¨ng monitor. KiÓm tra ho¹t ®éng Thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ mµn h×nh Menu vµ bÊm ↓ ®Ò chuyÓn con trá ®Õn RUN PROGRAM RUN PARAMETER SET CLOCK BÊm OK ®Ó chuyÓn tõ STOP sang RUN MONITOR STOP PARAMETER SET CLOCK Trang 12 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN KiÓm tra ho¹t ®éng ë mµn h×nh chÝ nh KiÓm tra ho¹t ®éng dïng chøc n¨ng theo dâi ch−¬ng tr×nh bËc thang BÊm ESC ®Ò chuyÓn sang mµn h×nh chÝ nh PROGRAM STOP PARAMETER SET CLOCK Q0 sÏ ON khi I0 lªn ON Q0 sÏ vÉn ë ON kÓ c¶ khi I0 vÒ OFF Chän Monitor ë chÕ ®é RUN BÊm phÝ m OK ®Ó chuyÓn sang mµn h×nh theo dâi ch−¬ng tr×nh bËc thang Q0 sÏ ON khi I0 lªn ON. Khi bit nµy ON, c¸c ®−êng nèi ®øng vµ ngang sÏ ®Ëm lªn Q0 sÏ vÒ OFF khi I1 bËt lªn ON 5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: 5.1 Thay ®æi ®Çu vµo Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu vµo BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nhÊp nh¸y vµ chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp lo¹i bit. BÊm phÝ m ↑/↓ ®Ó lùa chän M BÊm ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp lo¹i bit. Dïng phÝ m ↑/↓ ®Ó thay ®æi ®¹i chØ bit tõ 0 lªn 1. BÊm OK ®Ó hoµn tÊt Trang 13 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit B©y giê ta sÏ thay ®æi chøc n¨ng ®Çu ra bit sang S (tøc SET) Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu ra BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nh¸p nh¸y BÊm chuyÓn con trá sang vÞ trÝ thay ®æi chøc n¨ng ®Çu ra. BÊm phÝ m ↑ hai lÇn ®Ó chuyÓn chøc n¨ng ®Çu ra tõ [ thµnh S BÊm OK ®Ó hoµn tÊt 5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo, ®Çu ra hay ®−êng nèi cÇn xo¸ vµ bÊm DEL. VÝ dô: Xo¸ ®Çu vµo nèi tiÕp M3 BÊm DEL ®Ó xo¸ ®Çu vµo vµ xo¸ lu«n ®−êng nèi ®i cïng VÝ dô: Xo¸ c¸c ®−êng nèi th»ng ®øng Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo bªn ph¶i cña ®−êng nèi nµy. BÊm ALT ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é vÏ ®−êng nèi. Con trá chuyÓn sang h×nh mòi tªn BÊm DEL ®Ó xo¸ 5.4 ChÌn c¸c dßng • §Ó chÌn 1 dßng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng cÇn chÌn thªm 1 dßng tr¾ng vµ Ên ALT Trang 14 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Mét dßng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y BÊm ALT ®Ó chÌn t¹i ®©y Dßng tr¾ng • §Ó chÌn m¹ch song song (m¹ch OR), c¸c ®Çu vµo cã thÓ ®−îc thªm vµo gi÷a c¸c ®Çu vµo song song. ChuyÓn con trá vÒ ®Çu dßng cÇn chÌn thªm 1 dßng tr¾ng vµ Ên ALT Mét dßng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y BÊm ALT ®Ó chÌn thªm kho¶ng tr¾ng réng 1 dßng gi÷a c¸c ®Çu vµo song song. C¸c ®−êng nèi th¼ng ®øng sÏ ®−îc tù ®éng kÐ o dµi 5.5 Xo¸ c¸c dßng tr¾ng §Ó xo¸ 1 dßng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ®Çu cña dßng cÇn xo¸ vµ Ên DEL. Dßng nµy sÏ ®−îc xo¸ BÊm ALT ®Ó xo¸ dßng tr¾ng C¸c dßng phÝ a d−íi sÏ ®−îc tù ®éng chuyÓn lªn Trang 15 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) (#) ZEN cã s½n 8 timer th−êng (T) vµ 4 holding timer (#): Timer Holding timer 6.1 Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ bÞ xo¸ (reset) khi timer chuyÓn tõ RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn Cã 4 d¹ng timer th−êng cã thÓ sö dông Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ vÉn ®−îc l−u khi timer chuyÓn tõ RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn. Timer l¹i tiÕp tôc khi ®Çu vµo kÝ ch (trigger) lªn ON. Bit ®Çu ra cña timer còng ®−îc gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i khi timer ®Õm xong. Cã 1 d¹ng holding timer C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7) Lo¹i timer Ký hiÖu Ho¹t ®éng Lo¹i øng dông chÝ nh X On DELAY timer BËt sau 1 kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc sau khi ®Çu vµo trigger lªn ON TrÔ thêi gian J OFF DELAY timer §Æt thêi gian cho chiÕu s¸ng vµ qu¹t th«ng giã O One-shot pulse timer VÉn ë ON trong khi ®Çu vµo trigger ON vµ t¾t sau 1 kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc sau khi ®Çu vµo trigger vÒ OFF VÉn ë ON trong 1 kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc khi ®Çu vµo trigger bËt lªn ON F Flashing pulse timer BËt vµ t¾t lÆp ®i lÆp l¹i trong kho¶ng chu kú ®Æt tr−íc trong khi ®Çu vµo trigger ë ON M¹ch b¸o ®éng b¸o cßi vµ ®Ìn nhÊp nh¸y Trang 16 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3) Lo¹i timer Ho¹t ®éng Lo¹i øng dông chÝ nh TrÔ thêi gian cã yªu cÇu tiÕp tôc trë l¹i sau khi mÊt ®iÖn X On DELAY timer BËt sau 1 kho¶ng thêi gian ®Æt tr−íc sau khi ®Çu vµo trigger lªn ON 6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ®Çu vµo trigger, ®Çu ra reset vµ c¸c th«ng sè cña timer ®−îc vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. Timer address (®Þ a chØ timer) Trigger input Reset input Timer bit 6.4 T0 ®Õn T7 hoÆc #0 ®Õn #3 T (TRG) §iÒu khiÓn ®Çu vµo trigger cña timer. SÏ kÝ ch ho¹t timer khi ®Çu vµo trigger bËt lªn ON R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña timer. Khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña timer (PV) bÞ xo¸ vÒ 0. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo trigger sÏ bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON SÏ bËt tuú theo lo¹i timer §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) Trang 17 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Timer Type Time Unit (®¬n vÞ thêi gian) S 00,01 ®Õn 99,99s (theo ®¬n vÞ 0,01 gi©y) M:S 00 phót 01s ®Õn 99 phót 59s (theo ®¬n vÞ phót gi©y) H:M 00 giê 01 phót ®Õn 99h 59 phót (theo ®¬n vÞ giê phót ) Sai sè: 0 ®Õn –10ms Sai sè: 0 ®Õn –1s Sai sè: 0 ®Õn –1 phót Monitor Enabled/Disabled A D 6.5 C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. 7 Sö dông bé ®Õm (Counter) Cã thÓ sö dông tíi 8 bé ®Õm ë chÕ ®é ®Õm t¨ng hay ®Õm gi¶m. Gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña counter (Present Value - PV) vµ tr¹ng th¸i cña ®Çu ra counter ®−îc l−u c¶ khi chÕ ®é ho¹t ®éng cña ZEN thay ®æi hay khi mÊt ®iÖn. Ho¹t ®éng Bit ®Çu ra cña counter (counter bit) bËt lªn ON khi gi¸ trÞ ®Õm (hay gi¸ trÞ hiÖn hµnh – Present Value PV) v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®Æt (set value - SV) (PV≥SV). Gi¸ trÞ ®Õm sÏ quay vÒ 0 vµ bit ®Çu ra t¾t khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON. C¸c ®Çu vµo ®Õm bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset ë ON. Trang 18 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ®Çu ra cho ®Çu vµo cña counter, chiÒu ®Õm (counter direction) vµ ®Çu vµo reset ®−îc viÕt trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh. C¸c th«ng sè thiÕt lËp cho counter ®−îc ®Æt ë trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Setting) Counter address (®Þ a chØ counter) Counter input (§Çu vµo ®Õm) Counter direction input (X¸c ®Þ nh chiÒu ®Õm) Reset input (Reset) Timer bit 7.2 C0 ®Õn C7 C (CNT) D (DIR) SÏ t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ ®Õm PV mçi khi ®Çu vµo nµy bËt lªn ON ChuyÓn gi÷a chÕ ®é ®Õm t¨ng hay gi¶m: OFF: ®Õm t¨ng ON: ®Õm gi¶m R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña counter. Khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) bÞ xo¸ vÒ 0 vµ bit ®Çu ra counter vÒ OFF. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo ®Õm sÏ bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON SÏ bËt khi bé ®Õm ®Õm ®Õn gi¸ trÞ ®Æt (PV≥SV) §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) Trang 19 H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Set Value 0001 ®Õn 9999 lÇn A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay Monitor ®æi enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi 7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña counter cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. Chó ý: 1. §Ó xo¸ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) vµ bit ®Çu ra cña counter (counter bit) khi ng¾t ®iÖn hay khi thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng, h·y t¹o 1 m¹ch xo¸ (reset) lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. Sau ®©y lµ 1 vÝ dô: 2. NÕu ®Çu vµo ®Õm vµ ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu (direction) cïng ®−îc ®−a vµo counter cïng lóc, h·y ®Æt ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu tr−íc ®Çu vµo ®Õm trong ch−¬ng tr×nh. 8 Weekly timer (ký hiÖu @) Weekly timer sÏ bËt lªn ON gi÷a c¸c thêi gian bËt vµ t¾t (start /stop time) ®inh tr−íc trong nh÷ng ngµy x¸c ®Þ nh. Cã 8 Weekly timer ®¸nh sè tõ @0 ®Õn @7. Ngµy trong tuÇn Thêi gian Trong vÝ dô trªn, Weekly timer sÏ bËt lªn ON mçi ngµy tõ thø Ba ®Õn thø S¸u gi÷a 8:15 vµ 17:30 Trang 20
- Xem thêm -