Tài liệu Lập tổng công ty dệt may việt nam (tên giao dịch quốc tế là vinatex).

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay lu th«ng hµng ho¸ n»m trong bèn kh©u cña qu¸ tr×nh kinh doanh bao gåm s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng. Trong 4 kh©u ®ã ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× lu th«ng hµng ho¸ lµ kh©u vËn ®éng tÊt yÕu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. V× vËy lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh? C©u hái nµy lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý, nhµ kinh doanh nãi chung vµ c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ kinh doanh, c¸c CBCNV ë c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi nãi riªng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay lu th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c khu vùc cµng ngµy cµng thuËn tiÖn vµ nhanh chãng c¸c th«ng tin mµ c¸c chñ doanh nghiÖp còng nh ngêi tiªu dïng cã thÓ n¾m b¾t ®îc cã ë nhiÒu ph¬ng tiÖn kh¸c nhau vµ rÊt nhanh chãng, chuÈn x¸c. Do vËy chi phÝ lu th«ng l©u nay ®· trë thµnh trung t©m thu hót cña c¸c doanh nghiÖp. Chi phÝ lu th«ng lµ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh t¬ng ®èi ®Çy ®ñ chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, muèn gi¶m ®îc chÝ phÝ lu th«ng ®¹t kÕt qu¶ tèt ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt cña chi phÝ lu th«ng, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝ phÝ lu th«ng nh÷ng t¸c ®éng cã lîi vµ bÊt lîi cña nã trong ho¹t ®éng kinh doanh. Cho nªn cÇn biÕt ph©n tÝch vµ vËn dông chóng mét c¸ch cã khoa häc vµ cã hiÖu qu¶. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña chó Phan TiÕn H¶i (cö nh©n kÕ to¸n) cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o PGS-TS Lª V¨n T©m ®Ó nghiªn cøu vÊn ®Ò chi phÝ lu th«ng tõ ®ã rót ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi. Tªn ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ lu th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi KÕt cÊu chuyªn ®Ò: PhÇn 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chÝ phÝ lu th«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ lu th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi. PhÇn 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m gi¶m chÝ phÝ lu th«ng t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than hµ néi. PhÇn 1 Lý luËn c¬ b¶n vÒ chÝ phÝ lu th«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp I-/ Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi phÝ lu th«ng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1-/ Kh¸i niÖm: PhÝ lu th«ng thùc chÊt lµ chi phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt b»ng tiÒn trong lÜnh vùc lu th«ng hµng ho¸ tõ n¬i mua (nguån hµng) ®Õn n¬i b¸n. Chi phÝ lu th«ng lµ gi¸ cña viÖc lu th«ng hµng ho¸. Nh÷ng chi phÝ nµy lµ gi¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lu th«ng, lµ mét tån t¹i kh¸ch quan nh b¶n th©n qu¸ tr×nh lu th«ng vµ v× qu¸ tr×nh lu th«ng. 2-/ Ph©n lo¹i. Chi phÝ lu th«ng hµng ho¸ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh mua b¸n vµ vËn ®éng cña hµng ho¸ tõ n¬i mua hµng (nguån hµng, n¬i nhËn) ®Õn n¬i b¸n hµng. §iÒu nµy chØ râ phÝ lu th«ng lµ nh»m ®Ó ®¶m b¶o c¸c chÝ phÝ ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®a hµng ho¸ tõ n¬i mua ®Õn n¬i b¸n. Kh«ng cã chi phÝ lu th«ng, sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc lu th«ng hµng ho¸. §ã lµ chi phÝ cÇn thiÕt kh¸ch quan. Tuy nhiªn møc phÝ cao hay thÊp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh th¬ng m¹i , sù tÝnh to¸n hîp lý vµ c¸c nh©n tè chñ quan cña ngêi qu¶n trÞ ®iÒu hµnh kinh doanh. V× vËy, tuy lµ kh¸ch quan nhng nã g¾n chÆt víi ho¹t ®éng chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Do vËy, chi phÝ lu th«ng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i cho nªn ph©n lo¹i phÝ lu th«ng lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng: Mét lµ: Ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ: PhÝ lu th«ng ®îc chia thµnh phÝ lu th«ng thuÇn tuý vµ phÝ lu th«ng bæ sung. + PhÝ lu th«ng thuÇn tuý: lµ nh÷ng kho¶n chÝ phÝ g¾n liÒn víi viÖc mua, b¸n hµng ho¸, h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ lu th«ng tiÒn tÖ. §ã lµ nh÷ng kho¶n chi chØ nh»m chuyÓn ho¸ mét c¸ch ®¬n thuÇn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ (T - H, H - T’). Chi phÝ nµy kh«ng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸. + PhÝ lu th«ng bæ sung: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nh»m tiÕp tôc vµ hoµn thµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng bÞ h×nh th¸i lu th«ng che dÊu ®i. Nh×n chung phÝ lu th«ng bæ sung kh«ng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, nhng nã lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Thuéc lo¹i phÝ lu th«ng bæ sung gåm c¸c lo¹i chi phÝ: phÝ vËn t¶i, phÝ bèc dì hµng ho¸, phÝ ph©n lo¹i chän läc, ®ãng gãi hµng ho¸, phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸,... Hai lµ: Ph©n lo¹i theo sù phô thuéc vµo tæng møc lu chuyÓn th× phÝ lu th«ng ®îc chia thµnh phÝ lu th«ng kh¶ biÕn vµ phÝ lu thèng bÊt biÕn. + PhÝ lu th«ng kh¶ biÕn: lµ nh÷ng chi phÝ phô thuéc vµo sù thay ®æi cña tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸. Khi tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn hay gi¶m xuèng th× c¸c kho¶n chi phÝ nµy còng t¨ng lªn hay gi¶m ®i. PhÝ lu th«ng kh¶ biÕn bao gåm phÝ thu mua, phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸, phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸,... sù phô thuéc ®Õn møc nµo tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña c¸c chØ tiªu. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + PhÝ lu th«ng bÊt biÕn lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng thay ®æi hoÆc Ýt cã liªn quan ®Õn sù thay ®æi cña tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸. PhÝ lu th«ng bÊt biÕn bao gåm: chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. m¹i. Ba lµ: Theo c¸c kh©u cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng Ngêi ta cßn ph©n phÝ lu th«ng theo c¸c kh©u cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh: ë cÊp Tæng c«ng ty, ë cÊp c«ng ty. Ngay trong doanh nghiÖp còng chia ra: cÊp doanh nghiÖp (c«ng ty) cÊp kho, tr¹m, cöa hµng, quÇy hµng, c¸c ®¹i lý (tæng ®¹i lý, ®¹i lý nh¸nh). §Ó minh ho¹ sù ph©n lo¹i trªn cã thÓ minh ho¹ b»ng b¶ng danh môc chi phÝ lu th«ng: Danh môc phÝ lu th«ng lµ b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc phÝ lu th«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh hµng ho¸. C¸c kho¶n môc trong b¶ng danh môc phÝ lu th«ng ®îc x©y dùng theo nguyªn t¾c nµy, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i dÔ dµng h¹ch to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë tõng kh©u trong ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸ch x©y dùng trªn, b¶ng danh môc phÝ lu th«ng hµng ho¸ ®îc chia thµnh 4 kho¶n môc lín. * Kho¶n môc phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸. * Kho¶n môc phÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. * Kho¶n môc phÝ hao hôt hµng ho¸. * Kho¶n môc phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. B¶ng danh môc phÝ lu th«ng I. PhÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸ 1. TiÒn cíc vËn t¶i. 2. TiÒn khu©n v¸c bèc dì hµng ho¸. 3. T¹p phÝ vËn t¶i. II. PhÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô 4. TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) trùc tiÕp kinh doanh. 5. TiÒn thuª nhµ vµ c«ng cô. 6. TiÒn khÊu hao nhµ cöa, c«ng cô. 7. PhÝ ph©n lo¹i, chän läc, ®ãng gãi, bao b×. 8. PhÝ b¶o qu¶n. 9. Chi phÝ söa ch÷a nhá, nhµ cöa, c«ng cô. 10. Chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc. 11. Chi phÝ tr¶ l·i vay ng©n hµng. 12. Chi phÝ vÖ sinh kho tµng, cöa hµng. 13. Chi phÝ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 14. Chi phÝ ®µo t¹o, huÊn luyÖn. 15. Chi phÝ kh¸c. III. Chi phÝ hao hôt hµng ho¸. 16. Chi phÝ hao hôt hµng ho¸ trong ®Þnh møc. 17. Chi phÝ hao hôt ngoµi ®Þnh møc. IV. Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. 18. TiÒn l¬ng bé m¸y qu¶n trÞ kinh doanh. 19. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. 20. Chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc. 21. Chi phÝ nép lªn cÊp trªn. 22. Chi phÝ tiÕp kh¸ch. 23. Chi phÝ hµnh chÝnh kh¸c. II-/ Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn phÝ lu th«ng. Chi phÝ lu th«ng chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®îc c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chi phÝ lu th«ng sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p vµ ph¬ng híng ®óng ®¾n ®Ó gi¶m chi phÝ lu th«ng. Díi ®©y lµ c¸c nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn phÝ lu th«ng. 1-/ Nh©n tè bªn ngoµi: a. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc nh c¸c v¨n b¶n, chÝnh s¸ch quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c quy chÕ, chÕ tµi do Nhµ níc ban hµnh nh: chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, quy ®Þnh vÒ giao th«ng vËn t¶i, dÞch vô vËn t¶i, bèc dì, ®iÒu kiÖn nguån hµng, nguån hµng s¶n xuÊt trong níc hay nhËp khÈu, tËp trung hay ph©n t¸n. Sù ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng: hÖ thèng ®êng x¸ giao th«ng ph¬ng tiÖn chuyªn chë, bÕn c¶ng, kho b·i. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ míi vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa h×nh, kh«ng gian vµ thêi gian, thêi tiÕt, khÝ hËu, vïng. Nh chóng ta ®· biÕt nh©n tè bªn ngoµi cã ¶nh hëng trùc tiÕp còng nh gi¸n tiÕp ®Õn phÝ lu th«ng. LÊy vÝ dô nh: + Gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng kinh doanh, c¸c lo¹i dÞch vô cã liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. NÕu gi¸ cao sÏ dÉn ®Õn phÝ lu th«ng t¨ng lªn vµ ngîc l¹i: gi¸ dÞch vô vËn t¶i bèc xÕp, ®iÖn, níc, dÞch vô thuª nhµ, thuª kho b·i. + C¸c nguån hµng trong níc hoÆc níc ngoµi tõ ®Çu mèi nhËp khÈu. §iÒu kiÖn vÒ nguån hµng cã t¸c ®éng rÊt quan träng tíi phÝ lu th«ng, nÕu nguån hµng ë xa kh«ng tËp trung hoÆc nguån hµng khan hiÕm th× c¸c lo¹i chi phÝ cho viÖc vËn chuyÓn tõ nguån tíi khi tiªu thô sÏ t¨ng vµ ngîc l¹i nÕu nh c¸c nguån hµng ë gÇn, tËp trung, s½n cã. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + §iÒu kiÖn vÒ ®¬n vÞ tiªu dïng: ®¬n vÞ tiªu dïng cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn phÝ lu th«ng, nÕu nh ®Þa ®iÓm réng lín tËn dông hÕt diÖn tÝch kho b·i sÏ lµm ®Èy nhanh tèc ®é lu chuyÓn dÉn ®Õn phÝ lu th«ng gi¶m vµ ngîc l¹i. + Sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i vµ nh÷ng h×nh thøc tiÕn bé ®îc ¸p dông cho ngµnh vËn t¶i th«ng qua sù ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ míi. Nh ta ®· biÕt chi phÝ vËn t¶i lµ mét kho¶n chi phÝ chiÕm 80% trong chi phÝ lu th«ng phô thuéc nhiÒu vµo chÝ phÝ vËn t¶i, gi¸ cíc vËn t¶i, tèc ®é ph¬ng tiÖn vËn t¶i liªn tôc vµ tÝnh linh ho¹t cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i. + Sù ph¸t triÓn cña tiÕn bé khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ míi trong viÖc b¶o qu¶n, c©n ®ong, ®o hµng. Nh©n tè nµy ¶nh hëng tíi sù t¨ng gi¶m c¸c kho¶n phÝ nh phÝ qua cÇu, phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi. NÕu c©n ®ong ®o hµng chÝnh x¸c, nhanh gän sÏ lµm gi¶m c¸c kho¶n phÝ cã liªn quan. 2-/ Nh©n tè bªn trong. Chi phÝ lu th«ng cao hay thÊp cßn chÞu sù chi phèi cña b¶n th©n doanh nghiÖp cho nªn cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chÝ phÝ lu th«ng bao gåm: a. Møc lu chuyÓn hµng ho¸ vµ c¬ cÊu cña møc lu chuyÓn hµng ho¸: Khi møc lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× doanh nghiÖp cã thÓ h¹ t¬ng ®èi møc cña chi phÝ lu th«ng. Bëi v× khi møc lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× sè tiÒn tuyÖt ®èi cña kho¶n chi phÝ nµy còng t¨ng lªn song cã thÓ kh«ng t¨ng b»ng møc t¨ng cña lu chuyÓn hµng ho¸. Bëi lÏ khi lu chuyÓn hµng ho¸ ®îc më réng sÏ cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn hîp lý h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao h¬n. MÆt kh¸c trong khi chÝ phÝ lu th«ng cßn cã nh÷ng kho¶n bÊt biÕn nh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chÝ phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, thuÕ vèn. Nh vËy khi møc lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× sè tiÒn tuyÖt ®èi cña chÝ phÝ lu th«ng cã thÓ t¨ng lªn nhng møc t¨ng nhá h¬n so víi møc t¨ng lu chuyÓn hµng ho¸. §iÒu ®ã lµm cho tû suÊt phÝ lu th«ng gi¶m xuèng. MÆt kh¸c c¬ cÊu cña møc lu chuyÓn hµng ho¸ còng ¶nh hëng ®Õn phÝ lu th«ng. NÕu c¬ cÊu cña møc lu chuyÓn hµng ho¸ gåm nh÷ng lo¹i hµng hîp víi nhu cÇu th× sÏ b¸n nhanh gi¶m ®îc phÇn nµo chi phÝ b¶o qu¶n, hao hôt, l·i vay vèn. Do vËy møc t¬ng ®èi phÝ lu th«ng h¹ thÊp, ngîc l¹i sÏ lµm møc phÝ lu th«ng t¨ng lªn. b. Nh©n tè s¶n xuÊt: Khi s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn th× kinh doanh hµng ho¸ còng ph¸t triÓn theo, c¸c mÆt hµng t¨ng lªn, chÊt lîng ®îc n©ng lªn tõ ®ã sÏ më réng møc lu chuyÓn hµng ho¸, do vËy tû suÊt phÝ lu th«ng ®îc h¹ thÊp. MÆt kh¸c nÕu tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tæ chøc lu chuyÓn hµng ho¸ ®îc hîp lý h¬n. §iÒu nµy còng cã thÓ gióp cho viÖc tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng. c. Tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸: Khi sö dông hîp lý ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kÕt hîp mét c¸ch khoa häc c¸c nguån hµng, m¹ng líi b¸n hµng, kho hµng sao cho chän ®îc qu·ng ®êng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËn chuyÓn tèi u nhÊt cïng víi viÖc c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, xÕp dì sÏ gi¶m ®îc chi phÝ vËn chuyÓn hao hôt, t¨ng tèc ®é lu chuyÓn tõ møc phÝ ®îc h¹ thÊp. d. Nh©n tè vÒ n¨ng suÊt lao ®éng: Khi n¨ng suÊt lao ®éng trong lÜnh vùc lu th«ng t¨ng th× tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng sö dông, tiÕt kiÖm ®îc chÝ phÝ lu th«ng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng ®îc tiÒn l¬ng b×nh qu©n cho c«ng nh©n, tæng tiÒn l¬ng còng cã thÓ t¨ng. Tuy nhiªn khi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña tiÒn l¬ng b×nh qu©n th× tû suÊt phÝ lu th«ng sÏ ®îc h¹ thÊp. e. Gi¸ c¶: NÕu gi¸ c¶ cña c¸c vËt liÖu dông cô mua s¾m nh»m phôc vô kinh doanh, cíc phÝ vËn chuyÓn xÕp dì mµ cao th× sÏ lµm cho phÝ lu th«ng t¨ng lªn. Do ®ã khi tÝnh to¸n vËn dông c¸c møc gi¸ cña c¸c vËt liÖu, dÞch vô cã liªn quan mµ hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng mµ vÉn hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô. g. Nh©n tè tæ chøc bé m¸y vµ c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp: Tr×nh ®é tæ chøc m¹ng líi cña doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é tiªn tiÕn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt mµ doanh nghiÖp hiÖn ®ang sö dông còng ¶nh hëng lín tíi phÝ lu th«ng cña doanh nghiÖp. Tæ chøc bé m¸y vµ m¹ng líi kinh doanh hîp lý sÏ gi¶m ®îc nh÷ng kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt, lo¹i trõ ®îc nh÷ng kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý. Thªm vµo ®ã, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn bao nhiªu sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng më réng lu chuyÓn hµng ho¸ tõ ®ã gãp phÇn gi¶m ®îc chÝ phÝ lu th«ng. h. Khèi lîng c¬ cÊu hµng ho¸ dù tr÷ cña doanh nghiÖp trong tõng giai ®o¹n. V× dù tr÷ lµ cÇn thiÕt nhng ph¶i tÝnh to¸n lîng dù tr÷ vµ c¬ cÊu dù tr÷ cho phï hîp bëi v× dù tr÷ cµng nhiÒu th× chÝ phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸, hao hôt cµng cao. i. §ã lµ viÖc tæ chøc thanh to¸n, vay tr¶ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng, doanh nghiÖp víi ng©n hµng, víi c¸c tæ chøc tÝn dông vµ ngêi gãp vèn. III-/ TÇm quan träng cña gi¶m chÝ phÝ lu th«ng. Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ ph¶i biÕt c¹nh tranh. Víi c¬ chÕ qu¶n lý míi Nhµ níc giao quyÒn tù chñ cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cao tríc mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. C¬ chÕ thÞ trêng còng ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. Cho nªn phÝ lu th«ng lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu lîi nhuËn. Mµ lîi nhuËn lµ phÇn gi¸ trÞ d«i ra cña doanh thu so víi chÝ phÝ, v× vËy gi¶m chÝ phÝ lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó lµm t¨ng lîi nhuËn tøc lµ lµm t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh. Trong kinh doanh th¬ng m¹i phÝ lu th«ng lµ kho¶n chi phÝ chñ yÕu sau chi phÝ mua hµng do ®ã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ngêi ta 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dïng chØ tiªu phÝ lu th«ng. PhÝ lu th«ng còng cßn lµ chØ tiªu ®Ó c¨n cø ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, t×nh h×nh sö dông lao ®éng vËt t, tiÒn vèn. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸ch kho¸n phÝ trong ®ã cã c¸ch kho¸n t¬ng ®èi khoa häc mµ c¸c chñ doanh nghiÖp thêng ¸p dông lµ c¸ch kho¸n phÝ lu th«ng qua kho¸n møc l·i trªn tæng sè vèn. Trong thêi ®¹i th«ng tin nh hiÖn nay th× th«ng tin cã rÊt nhiÒu chiÒu vµ cùc kú nhanh chãng cho nªn nã ®· trë nªn rÊt thuËn lîi cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c. V× vËy vÊn ®Ò nhËp hµng ho¸ vËt t rÎ b¸n ®¾t lµ Ýt gÆp. Do ®ã muèn cã l·i vµ cã l·i cao th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè cã liªn quan. Trong ®ã yÕu tè quan träng nhÊt lµ gi¶m phÝ lu th«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i phÝ lu th«ng lµ lo¹i chÝ phÝ chiÕm tû träng chñ yÕu v× vËy tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ cùc kú quan träng. NÕu chóng ta tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng th× sÏ h¹ thÊp ®îc gi¸ b¸n vËt t hµng ho¸ gãp phÇn n©ng cao søc mua, n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Nã cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhÊt lµ ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i. MÆt kh¸c tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o t¨ng tÝch luü vèn cho t¸i s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch ngêi s¶n xuÊt, ngêi qu¶n lý n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó gi¶m chÝ phÝ, tù gi¸c thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chÝ phÝ, qu¶n lý sö dông c¸c kho¶n chÝ phÝ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trong viÖc cè g¾ng tiÕt kiÖm chÝ phÝ lu th«ng cÇn lu ý tiÕt kiÖm mét c¸ch hîp lý. Tr¸nh khuynh híng gi¶m chi phÝ mét c¸ch m¸y mãc, thiÕu khoa häc, viÖc ®¸ng chi l¹i kh«ng chi viÖc kh«ng ®¸ng chi l¹i chi mét c¸ch dËp khu«n m¸y mãc theo kÕ ho¹ch (bëi v× nhiÒu khi kÕ ho¹ch cha ®îc chÝnh x¸c, s¸t víi yªu cÇu thùc tÕ). Nh ta biÕt phÝ lu th«ng thùc chÊt lµ nh÷ng kho¶n chi rÊt linh ho¹t, phô thuéc vµo ý kiÕn chñ quan cña ngêi kinh doanh bëi vËy nÕu biÕt sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm mét c¸ch khoa häc phÝ lu th«ng th× ngêi kinh doanh sÏ ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh lµ lîi nhuËn. Tõ khi hoµn toµn thèng nhÊt ®Êt níc chóng ta ®· tr¶i qua hai thêi kú kinh tÕ kh¸c nhau, ®ã lµ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu theo kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch tõ trªn déi xuèng, bé m¸y kinh tÕ vËn ®éng theo guång kÕ ho¹ch chØ tiªu tõ trªn giao xuèng v× vËy x¶y ra t×nh tr¹ng “l·i gi¶ lç thËt” ë c¸c doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËt t còng cã kÕ ho¹ch chÝ phÝ lu th«ng. KÕ ho¹ch phÝ lu th«ng ®îc x©y dùng vµo kÕ ho¹ch lu chuyÓn vËt t hµng ho¸. Møc lu chuyÓn vËt t hµng ho¸ lµ do cÊp trªn quy ®Þnh theo kÕ ho¹ch. Thùc chÊt cña viÖc tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng ë thêi kú ®ã lµ lµm sao gi¶m ®îc c¸c kho¶n môc chÝ phÝ so víi kÕ ho¹ch. Do vËy viÖc tiÕt kiÖm nµy nhiÒu khi kh«ng thùc tÕ vµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶, nhiÒu kho¶n cÇn chÝ phÝ th× tiÕt kiÖm ngîc l¹i nhiÒu kho¶n cã thÓ tiÕt kiÖm l¹i kh«ng tiÕt kiÖm. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh. Do ®ã kÕ ho¹ch phÝ lu th«ng cña c¸c doanh nghiÖp chØ mang tÝnh ®Þnh híng. MÆt kh¸c phÝ lu th«ng lµ nh÷ng kho¶n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chi rÊt linh ho¹t phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ý kiÕn chñ quan cña ngêi kinh doanh. §Ó t¨ng ®îc lîi nhuËn môc tiªu sè mét cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cÇn ph¶i cè g¾ng tiÕt kiÖm chÝ phÝ lu th«ng. V× chÝ phÝ lu th«ng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i chiÕm mét kho¶ng rÊt lín kho¶ng 80% trong tæng chi phÝ. Thùc chÊt cña viÖc tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng trong c¬ chÕ thÞ trêng kh¸c víi tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng trong c¬ chÕ bao cÊp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng cã nghÜa lµ cø gi¶m ®îc tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ lµ tiÕt kiÖm ®îc phÝ lu th«ng mµ tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng ë ®©y lµ cã nghÜa biÕt tiÕt kiÖm phÝ lu th«ng mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ khoa häc, kho¶n nµo ®¸ng tiÕt kiÖm th× tiÕt kiÖm, kho¶n nµo kh«ng ®¸ng tiÕt kiÖm mÆc dï kho¶n chi rÊt lín th× vÉn chi sao cho ®¹t ®îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Khi tèc ®é gi¶m phÝ lu th«ng ®¹t ®îc nhá h¬n hoÆc b»ng tèc ®é t¨ng lîi nhuËn khi ®ã viÖc tiÕt kiÖm lµ hiÖu qu¶. IV-/ Nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ ph©n tÝch phÝ lu th«ng. Dùa vµo c¸ch ph©n lo¹i phÝ lu th«ng vµ b¶ng danh môc phÝ lu th«ng ta cã c¸c chØ tiªu phÝ lu th«ng vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh. Thø 1: Tæng sè tiÒn chi phÝ lu th«ng lµ tæng céng sè tiÒn chi phÝ lu th«ng cña bèn kho¶n môc. Tæng sè tiÒn chÝ phÝ lu th«ng lµ chØ tiªu sè tuyÖt ®èi. §¬n vÞ tÝnh lµ (®ång) hoÆc ngµn ®ång. Nã còng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: = x Thø 2: Tû lÖ chÝ phÝ lu th«ng lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng sè tiÒn chÝ phÝ lu th«ng so víi tæng doanh sè b¸n ra (gi¸ b¸n). = x 100% Tû lÖ phÝ lu th«ng cña tõng kho¶ng môc lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng sè tiÒn chi phÝ lu th«ng cña tõng kho¶n môc so víi tæng doanh sè b¸n ra (gi¸ b¸n). Thø 3: Tû träng cña tõng kho¶n môc chi phÝ lu th«ng lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña tõng kho¶n môc phÝ chiÕm trong tæng sè phÝ. Tû träng cña tÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ lu th«ng ph¶n ¸nh cÊu thµnh chi phÝ lu th«ng. Tû träng cña tõng kho¶n môc chi phÝ lu th«ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: = x 100% Thø 4: Møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch chÝ phÝ lu th«ng lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña tæng sè tiÒn CPLT thùc hiÖn so víi tæng sè tiÒn CPLT kÕ ho¹ch. Nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc. = x 100% Thø 5: Møc tiÕt kiÖm chÝ phÝ lu th«ng hay vît chi vµ ph¹m vi h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT. + Møc tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng hay vît chi lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn CPLT thùc hiÖn vµ tæng sè tiÒn CPLT kÕ ho¹ch. = - 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÕu hiÖu sè nhá h¬n kh«ng (<0) lµ møc tiÕt kiÖm CPLT vµ nÕu hiÖu sè lín h¬n kh«ng (>0), ®ã lµ møc vît chi CPLT. + Ph¹m vi h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT lµ hiÖu sè cña tû lÖ chi phÝ lu th«ng vµ tû lÖ chi phÝ lu th«ng kÕ ho¹ch: = NÕu hiÖu sè nµy nhá h¬n kh«ng (<0) lµ ph¹m vi h¹ thÊp, nÕu hiÖu sè nµy lín h¬n kh«ng (>0) lµ ph¹m vi n©ng cao. Dïng chØ tiªu trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh møc tiÕt kiÖm chÝ phÝ lu th«ng hoÆc vît chi t¬ng ®èi b»ng c«ng thøc. = Thø 6: Tèc ®é h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña ph¹m vi h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT thùc tÕ so víi tû lÖ CPLT kÕ ho¹ch. Nã ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: = x 100% Ngoµi c¸c c«ng thøc ë trªn chÝ phÝ lu th«ng cßn bao gåm chÝ phÝ: A. Chi phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸: lµ toµn bé c¸c kho¶n chÝ phÝ vÒ vËn chuyÓn, bèc dì hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh mua b¸n, xuÊt nhËp hµng ho¸. Chi phÝ vËn t¶i bèc dì hµng ho¸ gåm cã: 1. TiÒn cíc phÝ vËn chuyÓn: lµ nh÷ng kho¶n tiÒn chÝ phÝ vÒ cíc phÝ vËn t¶i c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn nh tÇu ho¶, « t«, tµu thuû, xµ lan hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn th« s¬ nh xe bß, xe lam, xÝch l«, xe ngùa. §Ó x¸c ®Þnh tiÒn cíc phÝ vËn chuyÓn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc träng lîng, khèi lîng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn theo tõng lo¹i ph¬ng tiÖn, ®é ®êng dµi b×nh qu©n (cù ly hay kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn b×nh qu©n) cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn vÒ gi¸ cíc 1 tÊn/km theo tõng lo¹i ph¬ng tiÖn. Träng lîng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: TVC = x Hb x HC ë ®©y: TVC = träng lîng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn (tÊn) MV = gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo vµ b¸n ra trong kú cÇn ph¶i vËn chuyÓn (®ång). GM = gi¸ mua b×nh qu©n 1 tÊn hµng (®ång) Hb = HÖ sè hµng c¶ b× Hb = HC = hÖ sè träng lîng hµng tÝnh cíc (bËc hµng tÝnh cíc) §o¹n ®êng vËn chuyÓn b×nh qu©n (cù ly, kho¶ng c¸ch) ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau ®©y: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n Sbq = = S Q i i i 1 n Q i i 1 ë ®©y: Sbq = cù ly vËn chuyÓn b×nh qu©n (km) S1 , S2 ... Sn = cù ly thùc tÕ cña tõng qu·ng ®êng (km) Q1 , Q2 ... Qn = träng lîng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn trªn qu·ng ®êng t¬ng øng (tÊn). Gi¸ cíc tÊn/km (theo tõng lo¹i ph¬ng tiÖn) c¨n cø vµo gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh vµ th¬ng lîng víi c¬ quan dÞch vô vËn t¶i cã hîp ®ång ký kÕt. Sau khi x¸c ®Þnh ®îc ba yÕu tè trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh tiÒn cíc vËn chuyÓn theo c«ng thøc sau: CVC = TVC * Sbq x GVC CVC = tiÒn cíc phÝ vËn chuyÓn (®ång) Sbq = ®o¹n ®êng dµi b×nh qu©n (km) TVC = träng lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn (tÊn) GVC = gi¸ cíc vËn chuyÓn 1tÊn/km (®ång) 2. TiÒn bèc dì khu©n v¸c: lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ®Ó thuª mín nh©n c«ng vµ ph¬ng tiÖn bèc dì hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh, mua, b¸n, xuÊt nhËp hµng ho¸. NÕu gäi CV lµ chi phÝ bèc dì khu©n v¸c, ta cã: CBV = TBV x Dt x GBV (®ång) ë ®©y: TBV = träng lîng hµng ho¸ cÇn bèc dì, khu©n v¸c TBV = QM + B x HBV (tÊn) QM + B = tæng khèi lîng hµng ho¸ mua vµo vµ b¸n ra trong kú (tÊn) HBV = tû lÖ hµng cÇn ph¶i bèc dì khu©n v¸c (%) Dt = sè lÇn bèc dì khu©n v¸c (cßn gäi lµ sè ®éng t¸c bèc dì, khu©n v¸c) ®îc tÝnh b×nh qu©n, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ kinh nghiÖm cña c¸c kú tríc ®èi víi tõng lo¹i ph¬ng tiÖn. GBV = Gi¸ bèc lªn hoÆc dì xuèng 1 tÊn/®éng t¸c. 3. T¹p phÝ vËn t¶i: bao gåm nh÷ng kho¶n chÝ phÝ nhá ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸ nh: - TiÒn thuª bÕn, b·i, kho t¹m thêi trªn ®êng vËn chuyÓn trong trêng hîp ph¶i thay ®æi ph¬ng tiÖn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c kho¶n chi ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ trong khi vËn chuyÓn do ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®ßi hái (ma, b·o). - C¸c thñ tôc phÝ vËn t¶i (niªm phong, cÆp ch×) vµ tiÒn söa ch÷a cÇu ®êng cho mét chuyÕn vËn t¶i ®Ó gi¶m nhÑ bèc dì, khu©n v¸c. - C«ng t¸c phÝ cho nh©n viªn ®i ¸p t¶i thêng xuyªn vµ b¶o hé lao ®éng cho ¸p t¶i viªn chuyªn tr¸ch. - LÖ phÝ bÕn b·i, cíc ®êng nh¸nh xe ho¶. §Ó lËp c¸c kho¶n phÝ nµy, ngêi ta dïng b¶ng kª dùa vµo kinh nghiÖm cña kú b¸o c¸o vµ íc lîng sù biÕn ®éng cña kú kÕ ho¹ch. B. Chi phÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. Lµ nh÷ng kho¶n chÝ phÝ phôc vô cho qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Trong kho¶n môc nµy cã rÊt nhiÒu tiÓu kho¶n môc nhá. Chóng ta sÏ xem xÐt mét sè tiÓu kho¶n môc ®iÓn h×nh. 1. TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) trùc tiÕp kinh doanh: lµ c¸c kho¶n chi vÒ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) ®Ó tr¶ cho sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp lµm nhiÖm vô b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. = x 2. Chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nh»m gi÷ g×n sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸ dù tr÷ trong kho. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy gåm cã: chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ nh dÇu, mì, s¬n, bµn ch¶i, giÎ lau. 3. Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng: lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a sè l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng vÒ c¸c h×nh thøc vay vµ sè tiÒn l·i cña tiÒn göi vµo ng©n hµng. §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng, tríc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tæng sè tiÒn cÇn thiÕt ph¶i vay cña ng©n hµng theo c¸c h×nh thøc vay trong n¨m kÕ ho¹ch vµ thêi h¹n vay. Dùa vµo tû suÊt lîi tøc tiÒn vay cña tõng h×nh thøc vay, cã thÓ x¸c ®Þnh sè l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng theo c«ng thøc sau: CVNH = Trong ®ã: CVNH = chÝ phÝ tiÒn l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng theo tõng h×nh thøc vay (®ång). Sv = sè tiÒn vay cña ng©n hµng theo tõng h×nh thøc vay (®ång) B = tû suÊt lîi tøc tiÒn vay ng©n hµng %/th¸ng (n¨m) t = thêi h¹n vay ng©n hµng (tÝnh theo ngµy hoÆc th¸ng) T = thêi gian cña th¸ng (hoÆc n¨m) tÝnh b»ng ngµy. Thø 2: ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tæng sè c¸c kho¶n tiÒn göi vµo ng©n hµng vµ sè tiÒn l·i, tû suÊt lîi tøc cña tiÒn göi ®Ó tÝnh ra sè l·i cña tiÒn göi ng©n hµng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø 3: sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a sè l·i ph¶i tr¶ vÒ c¸c kho¶n tiÒn vay vµ sè tiÒn l·i cña tiÒn göi chÝnh lµ sè tiÒn chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng. 4. Chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc: lµ kho¶n tiÒn chi vÒ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc dïng trong kinh doanh nh: nhiªn liÖu dïng ch¹y m¸y th¾p s¸ng kho tµng, cöa hµng, chi phÝ ®iÖn lùc ®Ó ch¹y m¸y b¬m, th¾p s¸ng... ph¶i tr¶ cho c¬ quan qu¶n lý ph©n phèi ®iÖn. §èi víi kho¶n nµy ngêi ta dïng ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm vµ tÝnh to¸n theo møc ®é ®Ó dù kiÕn sè chi kú kÕ ho¹ch. 5. Chi phÝ vÒ vÖ sinh kho tµng, cöa hµng: lµ kho¶n chÝ phÝ dïng vµo vÖ sinh kho tµng, cöa hµng nh xµ phßng, bå t¹t, thuèc s¸t trïng, chæi quÐt nhµ, tiÒn tr¶ c«ng cho c«ng ty vÖ sinh thu ®Ó r¸c. Khi tÝnh c¸c kho¶n nµy thêng dïng ph¬ng ph¸p b¶n kª vµ dùa vµo kinh nghiÖm kú tríc. C. Chi phÝ hao hôt hµng ho¸. 1. Hao hôt trong ®Þnh møc: lµ hao hôt tù nhiªn phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý ho¸ häc cña hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, giao nhËn, bèc dì, b¶o qu¶n. Sù hao hôt trªn lµ tÊt yÕu nh x¨ng dÇu bay h¬i, than vì vôn, ph©n ®¹m r¬i v·i (®¹m rêi) xi m¨ng vì bao,... ngêi ta thêng quy ®Þnh thµnh ®Þnh møc hao hôt. §Þnh møc hao hôt lµ tû lÖ hao hôt cho phÐp tèi ®a ®èi víi hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý kinh doanh cña thêi kú kÕ ho¹ch cho tõng lo¹i hµng vµ tõng kh©u. Dùa vµo ®Þnh møc hao hôt ngêi ta cã thÓ tÝnh ®îc lîng hµng hã cho phÐp hao hôt (tù nhiªn). Hao hôt trong ®Þnh møc ®îc tÝnh vµo phÝ lu th«ng. NÕu tiÕt kiÖm ®îc ®Þnh møc hao hôt ®îc tÝnh vµo l·i. 2. Hao hôt ngoµi ®Þnh møc: lµ hao hôt do chñ quan cña con ngêi g©y ra. VÝ dô lµm rß rØ, ch¶y vì, quªn kho¸ van, ®ãng n¾p,... hao hôt nhiÒu h¬n so víi ®Þnh møc cho phÐp. Ngoµi ra do hµng lo¹t nguyªn nh©n kh¸c: hµng ho¸ bÞ hao hôt, mÊt gi¸, gi¶m chÊt lîng,... ®©ylµ kho¶n béi chi ph¶i trõ vµo lîi nhuËn. D. Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. 1. TiÒn l¬ng gi¸n tiÕp kinh doanh: lµ toµn bé kho¶n tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) cho gi¸m ®èc, c¸c trëng phã phßng ban, c¸c bé phËn cöa hµng, trung t©m, xÝ nghiÖp,... §©y lµ chi phÝ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) cho bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, c¨n cø vµo thang bËc vµ hîp ®ång ®· ký víi ngêi lµm thuª qu¶n lý, cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc tæng quü l¬ng trong tõng ®¬n vÞ thêi gian cña bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh. 2. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong qu¶n lý hµnh chÝnh: lµ sè tiÒn trÝch khÊu hao nhµ cöa, c«ng cô dïng trong qu¶n lý kinh doanh. 3. Chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc: dïng trong qu¶n lý hµnh chÝnh nh: nhiªn liÖu xe con, ®iÖn dïng th¾p s¸ng vµ m¸y mãc lµm viÖc hµnh chÝnh ph¶i tr¶ cho c¬ quan ph©n phèi ®iÖn. 4. C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: chi phÝ trang trÝ, tiÕp kh¸ch, chi phÝ héi nghÞ tæng kÕt. V-/ Néi dông cña gi¶m phÝ lu th«ng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1-/ Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ vËn t¶i bèc dì: Rót ng¾n qu·ng ®êng vËn t¶i b×nh qu©n vµ lùa chän ®óng ®¾n ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸, kÕt hîp chÆt chÏ mua vµ b¸n, chñ ®éng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, ph©n bè hîp lý m¹ng líi kinh doanh t¹o cho hµng ho¸ cã con ®êng vËn ®éng hîp lý vµ ng¾n nhÊt, chuÈn bÞ tèt chµo hµng, chuÈn bÞ tèt ®ãng gãi hµng ho¸ vµ bao b× phï hîp, tæ chøc tèt c«ng t¸c bèc dì hµng ho¸ ë hai ®Çu tuyÕn vËn chuyÓn vµ hîp t¸c chÆt chÏ víi c¬ quan vËn chuyÓn, sö dông ph¬ng thøc vËn chuyÓn tiªn tiÕn. 2-/ C¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. Tæ chøc bé m¸y kinh doanh vµ m¹ng líi kinh doanh cã quy m« phï hîp víi khèi lîng hµng ho¸ lu©n chuyÓn, t¨ng cêng qu¶n lý vµ sö dông tèt tµi s¶n dïng trong kinh doanh thùc hiÖn ®óng kû luËt tµi chÝnh tÝn dông, ¸p dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ míi trng b¶o qu¶n hµng ho¸, t¨ng cêng båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng t¸c kho. 3-/ C¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ hao hôt hµng ho¸: Hao hôt hµng ho¸ cã liªn quan ®Õn nhiÒu kh©u, nhiÒu yÕu tè, ®Æc biÖt ph¶i quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn kü thuËt. §Ó gi¶m hao hôt cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: kiÓm tra chÆt chÏ sè lîng, chÊt lîng hµng ho¸ nhËp kho. Cã sù ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ biÖn ph¸p b¶o qu¶n thÝch hîp ngay tõ ®Çu. C¶i tiÕn kü thuËt b¶o qu¶n hµng hãa ë kho, tr¹m, cöa hµng. Cñng cè vµ hoµn thiÖn kho tµng, vËt liÖu che ®Ëy, kª lãt c¸c trang thiÕt bÞ cña kho x©y dùng c¸c ®Þnh møc hao hôt vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kh©u, c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn hao hôt tù nhiªn. T¨ng cêng båi dìng kü thuËt b¶o qu¶n vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n b¶o qu¶n, b¶o vÖ hµng ho¸. 4-/ C¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. Tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt, gi¶m bít c¸c kho¶n chi tiªu cã tÝnh chÊt h×nh thøc, ph« tr¬ng. ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc trong qu¶n lý hµnh chÝnh ®¶m b¶o th«ng tin trong suèt, chÝnh x¸c. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn 2 ph©n tÝch t×nh h×nh phÝ lu th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi I-/ Giíi thiÖu c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi. 2-/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty. a. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng. a.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty. Chøc n¨ng qu¶n lý vËt t than cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· h×nh thµnh sau khi miÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng. Lóc ®Çu lµ c«ng ty cung øng than xi m¨ng thuéc Tæng côc vËt t, tõ n¨m 1969 lµ Bé vËt t. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Nhµ níc qu¶n lý vËt t theo ngµnh tõ s¶n xuÊt ®Õn lu th«ng ph©n phèi, ngµy 25/11/1974 Héi ®ång ChÝnh phñ chuyÓn chøc n¨ng qu¶n lý cung øng than vÒ Bé ®iÖn than (QuyÕt ®Þnh 254-CP vµ ngµy 9/12/1974 cña Bé ®iÖn than, QuyÕt ®Þnh 1878/§TQLKT thµnh lËp “C«ng ty qu¶n lý vµ ph©n phèi than Hµ Néi”) ho¹t ®éng chÝnh thøc vµo ngµy 1/1/1975 víi nhiÖm vô tæ chøc thu mua cung øng ®ñ than theo kÕ ho¹ch cho c¸c nhu cÇu sö dông than cña Bé trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng t¹i c¸c ®Þa bµn tõ Hµ Néi, Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u. §Õn n¨m 1993 theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc nªn ngµy 30/6/1993 Bé n¨ng lîng ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 488/NLNL-TCCB-L§ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc - c«ng ty cung øng than Hµ Néi ®îc ®æi tªn thµnh “C«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi” lµm nhiÖm vô kinh doanh than s¶n xuÊt chÕ biÕn than sinh ho¹t phôc vô mäi nhu cÇu than cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña c¸n bé tiªu dïng néi thµnh, ngo¹i thµnh Hµ Néi, c¸c tØnh Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u vµ c¸c tØnh l©n cËn. C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp cßn rÊt nghÌo nµn víi bèn c¨n nhµ cÊp IV lµm v¨n phßng t¹i VÜnh Tuy, bµn ghÕ th« s¬, cã mét xe con, hai xe vËn t¶i than. C¸c tr¹m hÇu nh kh«ng cã g×. Tr¹m Cæ Loa cã mét m¸y xóc, mét m¸y g¹t, tr¹m VÜnh Tuy cã mét b¨ng t¶i than cì nhá, nãi chung thiÕt bÞ hÇu nh ®· khÊu hao hÕt, nhµ lµm viÖc cña c¸c tr¹m vµ nhµ ë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ lµ thanh tre, nøa l¸ víi tæng sè 207 c¸n bé c«ng nh©n viªn, 4 ®¹i häc vµ 23 trung cÊp. §Õn nay c«ng ty ®· cã mét ng«i nhµ 3 tÇng ë Ph¬ng LiÖt - §èng §a - Hµ Néi lµm trô së chÝnh. Tr¹m VÜnh Tuy cã mét nhµ c©n 30 tÊn, tr¹m Cæ Loa cã v¨n phßng lµ nhµ 2 tÇng vµ tr¹m c©n 30 tÊn. C¸c tr¹m ®Òu ®Çy ®ñ tiÖn nghi h¬n. C«ng ty ®· cã xe vËn t¶i chuyÓn ®Õn tËn n¬i sö dông trong ®ã sè xe míi mua lµ mét m¸y xóc DH 112 míi, mét m¸y ñi C130 míi. Tr¹m Gi¸p NhÞ míi trang bÞ 02 d©y chuyÒn chÕ biÕn than khÐp kÝn tõ nghiÒn sang trén Ðp than tæ ong,... C«ng ty ®· cã 02 xe con phôc vô c«ng t¸c, 01 xe H¶i ¢u vµ 01 xe 12 chç ngåi chuyªn ®a CBCNV ®i du lÞch vµ phôc vô c¸c c«ng t¸c phóc lîi kh¸c. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 150 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CBCNV trong ®ã 35 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 40 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp. Víi sè vèn hiÖn nay trªn 2,5 tû VN§. VÒ tæ chøc c«ng ty cã Ban gi¸m ®èc (gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc), 3 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô vµ 5 tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than ë VÜnh Tuy, Gi¸p NhÞ, ¤ C¸ch, S¬n T©y, Cæ Loa. b. HÖ thèng tæ chøc vµ m¹ng líi kinh doanh cña c«ng ty. Theo QuyÕt ®Þnh sè 140 NL/TCCB-L§ ngµy 4/3/1995 cña Bé N¨ng lîng vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than miÒn B¾c trùc thuéc Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 151 TMB/TCNS ngµy 21/5/1995 cña c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi miÒn B¾c ban hµnh quy chÕ t¹m thêi vÒ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ Néi. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm Ban gi¸m ®èc (gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc) vµ 3 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô lµm tham mu gåm: + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt bao gåm 5 tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than: + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than VÜnh Tuy. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than Gi¸p NhÞ. + Tr¹m kinh doanh vµBan chÕGi¸m biÕn than ®èc ¤ C¸ch. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than Cæ Loa. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than S¬n T©y. Phßng Phßng Phßng Trong ®ã tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than Gi¸p NhÞ cã 2 xëng chÕ Tæ KÕ TµibiÕn thanchøc (xëng I vµ xëng II), tr¹m kinh ho¹ch doanh vµ chÕ biÕn than S¬n T©y cã 2 cöa chÝnh hµnghµnh vµ 1 tr¹m (tr¹m S¬n Léc vµ cöa kinh hµng sè 1 vµ cöa hµng sè 2). kÕ to¸n chÝnh doanh C¸c tr¹m KD vµ CB than Tr¹m KD vµ CB than VÜnh Tuy Tr¹m KD vµ CB than Gi¸p NhÞ Xëng CB I Tr¹m KD vµ CB than ¤ C¸ch Xëng CB II 15 Tr¹m S¬n Léc Tr¹m KD vµ CB than S¬n T©y Cöa hµng sè 1 Tr¹m KD vµ CB than Cæ Loa Cöa hµng sè 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ Néi b.1. Ban gi¸m ®èc: lµ ngêi ®øng ®Çu trong c«ng ty cã nhiÖm vô chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty tríc ph¸p luËt. b.2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty v¹ch c¸c kÕ ho¹ch chung vÒ: tæ chøc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i CBCNV ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ chÊt lîng lao ®éng. Tæ chøc lùc lîng lao ®éng trong c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, thanh tra, b¶o vÖ, c«ng t¸c giao dÞch vµ ®èi néi, ®èi ngo¹i. b.3. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã nhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tr¹m, cöa hµng thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh ®ã dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ trêng. VÝ dô nh chñ tr× dù th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mua b¸n than, vËn chuyÓn bèc xÕp, chØ ®¹o quy ho¹ch kho b·i, x©y dùng c¬ chÕ mua b¸n than, tæ chøc c¸c biÖn ph¸p chèng hao hôt than trªn ®Þnh møc nh»m phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ kinh doanh cã hiÖu qu¶. b.4. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸c quyÕt to¸n hµng n¨m, tÝnh to¸n lç l·i, sè nép ng©n s¸ch, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng hµng th¸ng, thùc hiÖn ®óng theo c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ níc vµ cña cÊp trªn ban hµnh. Ngoµi ra phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lý vèn tiÒn hµng, vµ ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ kh«ng ®îc ®Ó thÊt tho¸t. §ång thêi kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian võa qua tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n x©y dùng cô thÓ c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng th¸ng, quý, n¨m ®èi víi c¸c tr¹m vµ c«ng ty. b.3. C¸c tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than. Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc tiÕp nhËn vµ tiªu thô than, tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn than sinh ho¹t qu¶n lý vµ b¶o qu¶n kho than vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®îc c«ng ty giao cho. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi trong thêi gian qua. c.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng: Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp nhiÖm vô cña c«ng ty chñ yÕu lµ tæ chøc thu mua, cung øng than theo kÕ ho¹ch Nhµ níc quy ®Þnh cho nhu cÇu sö dông than cña c¸c Bé trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng t¹i c¸c ®Þa bµn thuéc Hµ Néi, Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u,... chÝnh v× t×nh tr¹ng mua b¸n than theo gi¸ kÕ ho¹ch (hay gi¸ cung cÊp) dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi¸ c¶, gi¸ trÞ t¸ch rêi nhau ph¸ vì c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ theo kiÓu hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp ®ã tuy cã kÕ ho¹ch nhng nã ®Æt lªn hµng ®Çu lµ viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm theo hiÖn vËt, c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ sö dông mét c¸ch h×nh thøc, nÒn kinh tÕ dùa trªn c¬ së cung cÊp vµ giao nép theo hiÖn vËt. Trong c¬ chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch ®· ®îc Ên ®Þnh s½n do cÊp trªn ®a xuèng. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong ®ã cã c¶ chØ tiªu chi phÝ lu th«ng mµ cÊp trªn giao xuèng cho c«ng ty thùc hiÖn. Nh÷ng kÕ ho¹ch ®ã mang tÝnh chñ quan nhiÒu h¬n tÝnh khoa häc thùc tiÔn. Do vËy dï kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch nhng lu«n n»m trong t×nh tr¹ng bÞ ®éng, tu©n thñ sù chØ huy chØ ®¹o khu«n mÉu cøng nh¾c kh«ng ph¸t huy hÕt ®îc n¨ng lùc tù chñ s¸ng t¹o. Bíc sang giai ®o¹n tõ n¨m 1988-1989 ®Õn nay Nhµ níc ®· giao quyÒn tù chñ kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ x· héi xã bá hoµn toµn bao cÊp, c«ng ty còng chuyÓn h¼n sang chøc n¨ng kinh doanh than vµ chÕ biÕn than sinh ho¹t theo c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty tù h¹ch to¸n kinh doanh lÊy thu bï chi vµ cã hiÖu qu¶, trong bèi c¶nh ®ã Nhµ níc chØ giao mét sè chØ tiªu ph¸p lÖnh c¬ b¶n ®ã lµ: - S¶n lîng b¸n. - Doanh sè b¸n. - C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc. - Lîi nhuËn. Cßn c¸c chØ tiªu kh¸c chØ mang tÝnh chÊt híng dÉn. §øng tríc thùc tiÔn cña xu thÕ ®æi míi c«ng ty ph¶i thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý, quy tr×nh nghiÖp vô. TÝch cùc t×m kiÕm thu hót kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng. Bé m¸y cña c«ng ty ®îc tinh gi¶m xuèng cßn 3 phßng ban víi chøc n¨ng phôc vô kh¸ch hµng vµ 3 tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than. §ång thêi c«ng ty còng giao cho c¸c tr¹m ®éc lËp h¹ch to¸n kinh doanh. C¸c tr¹m cã quyÒn ¸p dông quy chÕ tr¶ l¬ng kho¸n theo tÊn than b¸n ra, tÊn than bèc xÕp, theo quy chÕ chung ®îc duyÖt vµ tæ chøc quy ho¹ch l¹i kho b·i, ®Èy m¹nh nghiªn cøu chÕ biÕn than tæ ong, than ch¸y nhanh bÕp ®un than. KÕt qu¶ lµ tõ nh÷ng bì ngì ban ®Çu c«ng ty ®· rót ra ®îc nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ, ®· tæ chøc c¸c líp häc båi dìng kiÕn thøc kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ trêng, vÒ nhiÖm vô c«ng ty vµ ph¬ng thøc nghÖ thuËt kinh doanh trªn lÜnh vùc mua 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¸n than. KÕt qu¶ nh÷ng n¨m ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty kh«ng mÊt vèn mµ cßn b¶o toµn ®îc vèn hµng n¨m trªn 12% cña vèn lu ®éng. Vßng quay cña vèn ®¹t kho¶ng 13 vßng/n¨m. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô víi Nhµ níc víi cÊp trªn mµ trùc tiÕp lµ c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ Néi vµ Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua bao gåm: - Than côc c¸c lo¹i: 2,3,4,5,6 vµ côc vïng Hßn Gai, CÈm Ph¶, Nói Hång, Vµng Chanh, M¹c Khª. - Than c¸m c¸c lo¹i: 2,3,4,5,6,7 vïng Hßn Gai, CÈm Ph¶, Nói Hång, Vµng Chanh, M¹c Khª,... - Than chÕ biÕn c¸c lo¹i: Than tæ ong, than nhµo, than ch¸y nhanh. Trong ®ã c«ng ty chñ yÕu kinh doanh hai lo¹i than chÝnh lµ than côc vµ than c¸m c¸c lo¹i, viÖc chÕ biÕn vµ kinh doanh than sinh ho¹t víi s¶n lîng chiÕm tû lÖ kho¶ng 11%. d. KÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ Néi trong 3 n¨m qua (1997-1999) KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua cã thÓ kh¸i qu¸t ë biÓu sè 1. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m qua 1997-1999 ChØ tiªu S¶n lîng b¸n §¬n vÞ tÊn 1997 1998 1999 KH TH KH 110.000 107.000 115.000 TH 105.000 KH 105.000 TH 101.225 Doanh sè b¸n hµng ®ång 22.527.670.000 22.015.704.500 25.917.000.000 25.178.692.200 25.116.000.000 24.698.491.973 Tæng chi phÝ ®ång 22.397.670.000 21.886.937.972 25.787.000.000 25.058.507.714 24.988.000.000 24.571.740.661 Chi phÝ lu th«ng ®ång 3.200.000.000 3.103.318.510 3.200.000.000 3.707.472.500 3.000.000.000 2.884.661.033 L·i ®ång 130.000.000 128.766.528 130.000.000 120.184.486 128.000.000 126.751.312 Nép ng©n s¸ch ®ång 412.676.700 406.000.000 455.682.000 442.432.240 486.030.093 466.986.109 ®ång 225.276.700 220.157.045 259.170.000 251.786.922 264.451.000 246.984.919 106.900.000 106.900.000 110.012.000 110.012.000 136.475.000 136.475.000 - ThuÕ lîi tøc 58.500.000 57.944.937 58.500.000 54.083.018 57.600.000 57.038.096 - ThuÕ m«n bµi vµ thuÕ ®Êt 22.000.000 20.998.018 28.000.000 26.550.300 27.504.903 26.488.100 - ThuÕ doanh thu - ThuÕ vèn 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 1997 c«ng ty b¸n ®îc 107.500 tÊn than c¸c lo¹i ®¹t 98% so víi kÕ ho¹ch, tæng doanh thu lµ 22.015.704.500 ®ång. Tæng chi phÝ lµ 21.886.937.972 ®ång, trong ®ã chi phÝ lu th«ng lµ 3.103.318.510 ®ång chiÕm 14,2% trong tæng chi phÝ vµ b»ng 97% so víi kÕ ho¹ch. KÕt qu¶ kinh doanh ®îc 128.766.528 ®ång. ViÖc b¸n than cha thùc hiÖn ®îc so víi kÕ ho¹ch ®îc giao lµ do sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng rÊt phøc t¹p, c¸c t nh©n b¸n than cã c¬ chÕ kinh doanh tho¸ng h¬n, mÆt kh¸c gi¸ than t¹i má l¹i lu«n biÕn ®éng t¨ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ b¸n than cña c«ng ty cho c¸c hé tiªu thô. MÆc dï vËy c«ng ty ®· biÕt tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt xuÊt nhËp phï hîp víi tõng thêi ®iÓm ®iÒu hoµ gi¸ c¶ phï hîp víi tõng khu vùc, tõng ®èi tîng ®Ó cã gi¸ hîp lý ®¶m b¶o ®îc ®Çu vµo cña kh¸ch hµng. S¶n lîng b¸n than so víi kÕ ho¹ch vµ so víi n¨m 1996 cã gi¶m v× ®èi tîng giao tay ba víi c«ng ty kh«ng thùc hiÖn than b¸n cho c¸c tØnh miÒn nói kh«ng ®îc Nhµ níc trî gi¸ cíc vËn t¶i nªn còng gi¶m s¶n lîng b¸n, ®èi víi than chÊt ®èt sinh ho¹t th× ®i vµo ho¹t ®éng cã nÒn nÕp h¬n s¶n lîng b¸n cã t¨ng h¬n, kinh doanh cã hiÖu qña, trªn thÞ trêng than chÕ biÕn c«ng ty ®· më ®îc thªm nhiÒu ®¹i lý b¸n than, chÊt lîng than tèt æn ®Þnh, gi¸ c¶ phï hîp víi thÞ trêng. Sang n¨m 1998 c«ng ty b¸n ®îc 105.000 tÊn than c¸c lo¹i ®¹t 91,30% so víi kÕ ho¹ch vµ ®¹t 99,9% so víi n¨m 1997. Tæng doanh thu lµ 25.178.692.200 ®ång, tæng chi phÝ lµ 25.058.507.714 ®ång, trong ®ã chi phÝ lu th«ng lµ 3.707.472.500 ®ång chiÕm 14,80% trong tæng chi phÝ vµ b»ng 106% so víi kÕ ho¹ch. KÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc lµ 120.184.486 ®ång. Trong n¨m 1998 mÆc dï c«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra nhng vÉn lu«n cè g¾ng t×m hiÓu thÞ trêng b¸n, nguån nhËp vµ giao th¼ng cho c¸c nhµ m¸y träng ®iÓm khèi c«ng nghiÖp, cè g¾ng gi÷ c¸c kh¸ch hµng lín cña c«ng ty cho nªn so víi cïng kú n¨m tríc s¶n lîng b¸n ra xÊp xØ b»ng nhau. Trong khi thÞ trêng mua b¸n than ngµy cµng cã nhiÒu sù c¹nh tranh h¬n: c¸c hé b¸n than t nh©n ph¸t triÓn m¹nh, hiÖn tîng trèn lËu thuÕ, nhiÒu c¸c cai than b¸n ra so víi n¨m tríc, trong khi c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc do ®ã gi¸ b¸n cßn cao h¬n v× vËy s¶n lîng b¸n kh«ng ®¹t so víi kÕ ho¹ch. §Ó gi÷ v÷ng ®îc s¶n lîng b¸n ra so víi n¨m tríc c«ng ty ®· ph¶i kho¸n b¸n than cho tõng tr¹m, cöa hµng, thùc hiÖn c¬ chÕ tr¶ l¬ng theo tÊn than b¸n ®îc ®èi víi c¸c tr¹m ®Ó khuyÕn khÝch c¸c tr¹m t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh viÖc b¸n than. MÆc dï vËy tæng chi phÝ lu th«ng vÉn t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch, viÖc t¨ng chi phÝ lu th«ng mét phÇn do cíc phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp t¨ng lªn, c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cao h¬n tuy nhiªn c«ng ty vÉn hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc vµ cã l·i. N¨m 1999 c«ng ty b¸n ®îc 101.225 tÊn than c¸c lo¹i ®¹t 96% so víi kÕ ho¹ch vµ ®¹t 96% so víi n¨m 1998, tæng doanh thu lµ 24.698.491.973 ®ång, tæng chi phÝ lµ 24.571.740.661 ®ång, trong ®ã chi phÝ lu th«ng lµ 2.844.661.033 ®ång chiÕm 11,6% trong tæng chi phÝ vµ b»ng 95% so víi kÕ ho¹ch kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc lµ 126.751.312 ®ång. Trong n¨m 1999 t×nh h×nh diÔn biÕn trªn thÞ trêng vÉn cßn phøc t¹p. C¸c khu vùc nh c¶ng Hµ Néi, S¬n T©y,... c¸c hé t nh©n bu«n b¸n than vÉn t¨ng vµ 20
- Xem thêm -