Tài liệu Làm thế nào giúp học sinh yếu của lớp học tập tiến bộ

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I/ÑAËT VAÁN ÑEÀ Moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa söï nghieäp ñaøo taïo theá heä treû , naâng cao chaát löôïng giaùo duïc chính laø ñoäi nguõ giaùo vieân - nhöõng ngöôøi tröïc tieáp giaûng daïy.Do vaäy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân caàn coù moät voán tri thöùc cô baûn saâu saéc , nghieäp vuï chuyeân moân vöõng vaøng, coù baõn lónh sö phaïm , coù loøng yeâu ngheà vaø coù traùch nhieäm ñoái vôùi hoïc sinh thì chaát löôïng giaùo duïc seõ ngaøy caøng naâng cao hôn. Baäc Tieåu hoïc ñöôïc xem laø baäc hoïc neàn taûng vaø lôùp Moät coù theå coi nhö laø neàn moùng khôûi ñaàu cho quaù trình hoïc taäp cuûa moät ñöùa treû.Caùc em phaûi hieåu , naém baét vaø vaän duïng nhöõng kieán thöùc , kyõ naêng cô baûn cuûa chöông trình thì môùi coù theå tieán xa hôn treân con ñöôøng hoïc taäp.Ñieàu naøy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù caùc bieän phaùp sö phaïm toái öu , phaûi toå chöùc caùc hoïat ñoäng hoïc taäp tích cöïc , phaûi bieát vaän duïng linh hoaït , meàm deûo caùc hình thöùc , phöông phaùp daïy hoïc nhaèm giuùp treû töï chieám lónh caùc kieán thöùc cô baûn caàn coù. Thöïc teá hieän nay trình ñoä cuûa hoïc sinh khi vaøo lôùp Moät laø khoâng ñoàng ñeàu gaây khoù khaên cho giaùo vieân khi giaûng daïy ôû lôùp ñoàng thôøi cuõng daãn ñeán tình traïng phaân hoùa trình ñoä trong hoïc sinh moät caùch roõ reät.Vaø moät trong nhöõng vaán ñeà khieán giaùo vieân lôùp Moät luoân lo laéng laø tìm bieän phaùp giuùp hoïc sinh yeáu tieán boä vaø laøm giaûm bôùt tình traïng phaân hoùa trình ñoä hoïc sinh cuûa lôùp . Toâi xin trình baøy moät yù kieán nhoû ñeå chia seû cuøng ñoàng nghieäp veà vaán ñeà giuùp hoïc sinh yeáu lôùp Moät hoïc taäp tieán boä: II/NOÄI DUNG CHÍNH: Tröôøng toâi daïy laø moät tröôøng vuøng ven , ña soá caùc em thuoäc con gia ñình lao ñoäng hoaëc dieän taïm truù ,choã ôû khoâng oån ñònh , cuoäc soáng vaãn coøn khoù khaên neân thöôøng treû chöa ñi hoïc maãu giaùo, chöa quen tröôøng lôùp ,beø baïn .Moät soá hoïc sinh laïi coù hoøan caûnh gia ñình baát haïnh : boá meï ñi tuø , moà coâi vaø moät soá khaùc thì laø con em cuûa ngöôøi daân toäc Hoa . Beân caïnh ,moät soá em coù söùc khoûe keùm : u naõo , khaû naêng tieáp thu chaäm , roái loïan haønh vi. Ñoàng thôøi do phaûi boân ba böôn chaûi trong cuoäc soáng neân nhieàu phuï huynh khoâng coù thôøi gian ñeå chaêm lo vieäc hoïc cho con caùi , cöù khoùan traéng cho nhaø tröôøng.Ñieàu naøy chính laø nguyeân nhaân laøm cho tæ leä hoïc sinh yeáu ôû lôùp Moät cao vaø laø ñaây chính laø noãi lo cho giaùo vieân vaø nhaø tröôøng . Haàu nhö trong caùc naêm toâi daïy taïi tröôøng,naêm naøo toâi cuõng ñeàu gaëp nhieàu tröôøng hôïp hoïc sinh coù hoøan caûnh nhö treân. Vaø cöù ñaàu naêm nhaän lôùp thì nieàm traên trôû lôùn cuûa toâi luoân laø “ Làm thế nào giúp học sinh yếu của lớp học tập tiến bộ”. Ñieàu naøy khieán toâi suy nghó vaø quyeát taâm tìm bieän phaùp khaéc phuïc . III/BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN 1/ Tìm hieåu ñoái töôïng : Vaøo ñaàu naêm hoïc , vieäc ñaàu tieân toâi sau khi nhaän lôùp laø tìm hieåu tình hình hoïc sinh cuûa lôùp veà trình ñoä kieán thöùc , khaû naêng tieáp thu , veà söùc khoûe vaø hoaøn caûnh gia ñình thoâng qua hoà sô ñaàu naêm cuûa treû .Keá ñeán, toâi tieán haønh laäp danh saùch hoïc sinh ,phaân chia caùc ñoái töôïng hoïc sinh : Gioûi , Khaù , Trung bình , Yeáu , Keùm vaø coù naêng khieáu vaøo Soå caù nhaân.Trong ñoù ,toâi ñaëc bieät choïn loïc vaø khoanh vuøng nhöõng hoïc sinh yeáu , keùm ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân daãn ñeán söï yeáu keùm cuûa töøng ñoái töôïng. Qua trao ñoåi vôùi phuï huynh , vôùi hoïc sinh vaø töï tìm hieåu ,toâi nhaän thaáy treû hoïc yeáu laø do nhöõng nguyeân nhaân sau ñaây: + Treû hoïc yeáu do nhuùt nhaùt : Ñaây laø nhöõng em hoïc sinh chòu aûnh höôûng töø caùch giaùo duïc cuûa gia ñình , coù trình ñoä tieáp thu keùm ñaâm ra maëc caûm daãn ñeán nhuùt nhaùt . Taâm lí sôï seät xuaát hieän ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu cuûa naêm hoïc laø hay khoùc nheø , khoâng daùm ñi hoïc .Ñieàu naøy khieán treû daàn daàn hoïc yeáu. + Treû hoïc yeáu do bò boû beâ : Thöôøng laø nhöõng em soáng trong gia ñình khoâng ñöôïc eâm aám , thieáu tình caûm do bò boû rôi , boá meï li hoân , moà coâi cha meï , soáng vôùi oâng baø hoaëc cha meï ñi tuø hay laø toäi phaïm Do khoâng ñöôïc quan taâm laïi coøn beù maø khoâng coù ngöôøi höôùng dìu daét theâm khi ôû nhaø vaø caùc treû naøy thöôøng traàm laëng ít noùi , ít taäp trung vaøo giôø hoïc neân trong caùc hoaït ñoäng treân lôùp ít khi thaáy caùc em ñöa tay phaùt bieåu duø vaán ñeà raát ñôn giaûn. + Treû hoïc yeáu do vaán ñeà söùc khoûe vaø trí tueä chaän phaùt trieån: Thöôøng laø caùc em coù caùc beänh nhö u naõo , khaû naêng tieáp thu haïn cheá , tö chaát keùm , roái loïan haønh vi vaø gia ñình laïi coù tö töôûng treû hoïc ñeán ñaâu hay ñeán ñoù maø khoâng giuùp treû laïc quan , coá gaéng noå löïc trong hoïc taäp. + Treû hoïc yeáu do gia ñình laø ngöôøi daân toäc : Caùc em naøy thöôøng laø daân toäc Hoa , Chaêm , Khô – me coù khaû naêng nghe vaø phaùt aâm Tieáng Vieät yeáu ñoàng thôøi trong gia ñình laïi khoâng coù ngöôøi bieát caùch daïy hoïc baèng Tieáng Vieät cho treû ôû nhaø .Trong khi thôøi gian daïy hoïc ôû lôùp raát ít khieán treû khoâng theo kòp ,daàn daàn treû hoïc yeáu. Döïa vaøo caùc nguyeân nhaân cuûa töøng ñoái töôïng hoïc sinh yeáu keùm treân, toâi tieán haønh laäp keá hoïach ñeå giuùp caùc em hoïc taäp tieán boä theo caùc bieän phaùp sau : 2/ Bieän phaùp: Moät ñieàu maø ai cuõng phaûi thöøa nhaän laø ñeå daïy hoïc hieäu quaû caàn coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa nhaø tröôøng vaø gia ñình.Treû ñöôïc hoïc trong ngoâi tröôøng ñöôïc thaày coâ heát loøng daïy doã ,ñöôïc soáng trong maùi aám moät gia ñình haïnh phuùc coù boá meï quan taâm , chaêm soùc chu ñaùo thì chaéc chaén treû seõ hoïc taäp toát.Ñaëc bieät ñoái vôùi treû hoïc yeáu , ñeå giuùp treû tieán boä trong hoïc taäp thì raát caàn söï phoái hôïp song song giöõa hai phía : giaùo vieân vaø phuï huynh. A/ VEÀ PHÍA PHUÏ HUYNH : Daïy treû hoïc yeáu khoâng theå ñaït hieäu quaû neáu khoâng coù söï keát hôïp cuûa Phuï huynh hoïc sinh vì trong moãi giôø daïy , giaùo vieân phaûi chaêm lo raát nhieàu hoïc sinh trong lôùp maø thôøi gian daïy hoïc ôû lôùp cuõng khoâng ñuû ñeå keøm caëp rieâng cho caùc em .Do vaäy , tröôùc khoù khaên naøy toâi caàn tìm söï giuùp ñôõ töø phía phuï huynh. Tröôùc tieân , toâi tieán haønh tìm hieåu hoaøn caûnh gia ñình , coâng vieäc cuûa boá meï vaø caùc daïy doã cuõng nhö vieäc hoïc haønh ôû nhaø cuûa treû döïa vaøo hoà sô nhaäp hoïc hoaëc qua cuoäc noùi chuyeän vôùi laùng gieàng cuûa treû . Sau ñoù , toâi lieân heä phuï huynh ñeå trao ñoåi tröïc tieáp baèng caùch vieát thö môøi, heïn gaëp.Coù tröôøng hôïp toâi môøi ba laàn ñeàu khoâng ñeán , toâi phaûi ñeán taän nhaø ñeå gaëp.Khi trao ñoåi vôùi phuï huynh veà vieäc hoïc cuûa treû , bao giôø cuõng vaäy ,toâi luoân nheï nhaøng phaân tích cho phuï huynh thaáy ñöôïc maët maïnh , maët yeáu keùm cuûa hoïc sinh vaø chæ roõ nguyeân nhaân daãn ñeán söï yeáu keùm ñoù cho phuï huynh hieåu.Ñoái vôùi maët maïnh - ñaùng khen cuûa hoïc sinh , toâi ñeà nghò phuï huynh phaùt huy ,boài döôõng coøn ñoái vôùi maët coøn yeáu, toâi ñeà nghò phuï huynh cuøng tìm caùc bieän phaùp giuùp ñôõ beù tieán boä. Cuoái cuøng , toâi ñeà nghò gia ñình phaûi thöïc hieän kieân trì , thöôøng xuyeân , ñoàng boä vôùi giao vieân vaø phaûi coù loøng tin vaøo söï tieán boä cuûa treû nhöng vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp caàn coù söï thoáng nhaát giöõa giaùo vieân vaø gia ñình traùnh tröôøng hôïp “Troáng ñaùnh xuoâi, keøn thoåi ngöôïc”.Ñoái vôùi treû hoïc yeáu , toâi vaø phuï huynh cuøng thoáng nhaát moãi ngaøy seõ daønh thôøi gian keøm caëp, höôùng daãn , theo doõi vaø ghi nhaän laïi söï tieán trieån cuûa treû vaøo vôû. Ví duï : Tröôøng hôïp beù Höõu Ñaït hoïc yeáu do nhuùt nhaùt vaø chöa qua maãu giaùo.Khi trao ñoåi veà vieäc hoïc cuûa beù, toâi cho phuï huynh thaáy beù raát ham thích ñöôïc daïy vaø hoïc , coù mong muoán ñöôïc hoïc gioûi , coù söï coá gaéng , noå löïc raát nhieàu trong vieäc hoïc nhöng vì coøn nhoû chöa theå töï hoïc moät mình ñöôïc neân raát caàn phuï huynh daønh thôøi gian quan taâm höôùng daãn.Toâi ñeà nghò giaûi phaùp :ÔÛ lôùp, giaùo vieân keøm ñoïc, vieát sau ñoù ghi lôøi daën doø vaøo vôû , coøn phuï huynh giuùp treû thöïc hieän theo daën doø , ghi laïi lôøi nhaän xeùt veà ñoïc , vieát , laøm tính döôùi lôøi daën doø hoaëc ghi tröïc tieáp baèng buùt chì vaøo saùch giaùo khoa haøng ngaøy. Vieäc trao ñoåi vôùi phuï huynh hoïc sinh coù theå baèng nhieàu hình thöùc : Soå lieân laïc , lôøi daën doø vaøo vôû moãi ngaøy , tröïc tieáp qua ñieän thoaïi , tröïc tieáp gaëp maët hoaëc trong caùc buoåi hoïp phuï huynh .Nhöng ñoái vôøi treû hoïc yeáu thì vieâc tröïc tieáp gaëp maët trao ñoåi laø caùch laøm toát nhaát. * Moät soá ñieàu caàn löu yù vôùi phuï huynh : Treû lôùp Moät coøn beù, raát caàn söï quan taâm dìu daét cuûa ngöôøi lôùn .Phuï huynh haõy chuù yù theo doõi töøng böôùc ñi cuûa treû ñeå kòp thôøi höôùng daãn , giuùp ñôõ, chôù ñeå treû töï “ bôi” moät mình. Treû hoïc yeáu, phuï huynh caàn hoå trôï nhieät tình , lieân tuïc baèng caùc bieän phaùp nheï nhaøng hieäu quaû .Ñoù laø nhöõng lôøi ñoäng vieân , lôøi khen hoaëc laø phaàn thöôûng khi beù tieán boä .Nghieâm khaéc nhöng phuï huynh traùnh noùng voäi ,quaùt naït, ñoøn roi khieán treû chai lì , hoïc nhö moät coã maùy. B/ ÑOÁI VÔÙI GIAÙO VIEÂN : Luùc ôû nhaø meï cuõng laø coâ giaùo Khi ñeán tröôøng coâ giaùo nhö meï hieàn Coâ vaø meï laø hai coâ giaùo , meï vaø coâ aáy hai meï hieàn. Moãi khi nghe baøi haùt naøy, toâi nghó quaû ñuùng thaät giaùo vieân chính laø nhöõng ngöôøi boá , ngöôøi meï cuûa treû ôû tröôøng vaø toâi luoân taâm nieäm mình chính laø meï cuûa caùc beù vì chaúng nhöõng laø ngöôøi lo mieáng aên giaác nguû cuûa beù ôû tröôøng , toâi coøn lo vieäc hoïc taäp cuûa beù .Do vaäy , ñeå giuùp treû hoïc taäp tieán boä vaø thöïc hieän theo phöông chaâm daïy “saùt ngöôøi , ñaït vieäc” toâi ñaõ thöïc hieän theo töøng böôùc sau : Böôùc 1 : Quan taâm taän tình vôùi moïi ñoái töôïng hoïc sinh : Sau khi ñaõ tìm hieåu kyõ töøng ñoái töôïng hoïc sinh yeáu cuûa lôùp mình toâi tieán haønh daïy hoïc nhaém vaøo töøng ñoái töôïng cuï theå : a) Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu do bò boû beâ : Toâi tìm caùch ñeå lieân heä vôùi gia ñình nhöõng hoïc sinh naøy.Thöôøng thì phuï huynh thoaùi thaùc khoâng chòu gaëp giaùo vieân.Coù tröôøng hôïp vieát thö môøi nhieàu laàn , phuï huynh khoâng ñeán , toâi ñaõ phaûi ñeán taän nhaø thaäm chí nhôø söï can thieäp cuûa Ban giaùm hieäu ,cuûa Hoäi phuï huynh. Khi gaëp ñöôïc phuï huynh , toâi giaûi thích ,thuyeát phuïc cho phuï huynh thaáy ñöôïc nhöõng baát lôïi vaø thieät haïi kinh teá cho treû , cho gia ñình neáu treû hoïc yeáu phaûi ôû laïi lôùp .Toâi cuøng thoáng nhaát vôùi phuï huynh caùch daïy ñoïc ,vieát , laøm tính cho treû hoïc yeáu ôû lôùp vaø ôû nhaø .Toâi ñeà nghò phuï huynh moãi ngaøy chôû caùc beù ñi hoïc sôùm vaø ñoùn treã moät chuùt.Coøn toâi,moãi ngaøy ñeán lôùp raát sôùm ñeå coù thôøi gian keøm rieâng cho caùc beù yeáu. Toâi chia thôøi gian buoåi saùng keøm Tieáng Vieät , coøn chieàu toâi keøm Toaùn .Thöôøng thì toâi cho treû ñoïc baøi tröôùc sau ñoù vieát baûng con caùc aâm ,vaàn coøn queân , cuoái cuøng thöïc haønh laøm nhöõng baøi Toaùn maø toâi cho saün .Haøng ngaøy, toâi ñeàu kieåm tra , oân vaø daïy laïi nhöõng gì treû hoïc yeáu coøn chöa naém chaéc cho ñeán khi thaáy treû vöõng vaøng roài baét ñaàu daïy sang kieán thöùc môùi.Cöù kieân trì nhö theá , moät hai thaùng laø treû seõ theo kòp chöông trình daïy. b) Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu do nhuùt nhaùt : Toâi lieân heä , trao ñoåi vôùi phuï huynh veà nhöõng bieåu hieän taâm lyù cuûa treû khi ôû lôùp vaø ôû nhaø ñeå naém baét nguyeân nhaân khieán treû nhuùt nhaùt thuï ñoäng. Sau ño,ù toâi cuøng phuï huynh baøn baïc tìm nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát tình traïng cuûa treû. Chaúng haïn , ôû nhaø : phuï huynh caàn khuyeán khích treû noùi , nhaän xeùt , neâu yù kieán tröôùc moïi vaán ñeà maø treû quan taâm hoaëc khi beù ñoïc baøi thì yeâu caàu treû ñoïc thaät to , roõ .Neáu treû laøm toát thì khen treû ngay, khoâng neân cheâ, nhaïo baùng khi treû laøm chöa toát vì nhö theá laàn sau treû seõ khoâng höùng thuù ñeå laøm nöõa.Coøn ôû lôùp,vaøo giôø chôi ,toâi thöôøng xuyeân goïi treû leân ñeå hoûi han , troø chuyeän taïo söï thaân thieän vôùi treû , xua tan daàn noãi “sôï” coâ vaø khieán treû töø töø daïn dó , chòu “noùi” vaø khoâng coøn ngaïy nguøng khi noùi.Trong moïi tieát hoïc , toâi thöôøng goïi caùc treû phaùt bieåu nhöõng caâu hoûi deã ,laëp laïi lôøi baïn vaø nhaát laø khuyeán khích goïi treû leân baûng laøm baøi moät caùch thöôøng xuyeân ñeå giuùp beù bôùt nhuùt nhaùt tröôùc ñaùm ñoâng.Neáu treû laøm toát, toâi lieàn cho caû lôùp voã tay tuyeân döông coøn khi treû laøm chöa toát thì toâi höôùng daãn treû laøm laïi vaø nhaéc nhôû caùc baïn khaùc khoâng ñöôïc cöôøi baïn. Hieän taïi , lôùp toâi ñang daïy coù em Nguyeãn Hoàng Ngoïc , em Phan Nhaät Minh . Luùc ñaàu naêm , caùc em hoïc yeáu vì nhuùt nhaùt : goïi ñoïc baøi laø laép baép , khoâng ñoïc ñöôïc , cöù ñöùng im khoâng chòu môû mieäng .Coøn toâi thì khoâng hieåu thöïc söï laø caùc beù coù bieát ñoïc hay khoâng. Giôø Luyeän noùi thì khoâng heà giô tay neáu toâi goïi thì laïi khoâng môû mieäng phaùt bieåu vì sôï sai , sôï bò cöôøi .Vaø toâi ñaõ laøm theo caùch treân , toâi thaáy töø töø hai beù ñaõ maïnh daïn hôn .Hieän nay thì caùc beù ñoïc baøi , phaùt bieåu to , raát tích cöïc . c) Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu do vaán ñeà söùc khoûe vaø trí tueä chaäm phaùt trieån : Ñoái vôùi caùc beù naøy , giaùo vieân phaûi keøm caëp ñaëc bieät vaø phaûi kieân trì nhaãn naïi daïy doã baèng tình thöông , baèng caû taám loøng thì môùi hy voïng coù ñöôïc söï tieán boä töø phía caùc em .Vôùi hoïc sinh bình thöôøng giaùo vieân chæ giaûng daïy moät laàn nhöng vôùi hoïc sinh naøy giaùo vieân coù khi phaûi giaûng ñeán möôøi laàn . Trong khi giaûng daïy, giaùo vieân caàn vaän duïng moät caùch linh hoaït moïi caùch daïy khaùc nhau vaø caàn söû duïng nhieàu duïng cuï tröïc quan , vaät thaät phuø hôïp ñuùng luùc , ñuùng choã sao cho giuùp treû deã hình dung vaø deã tieáp thu.Tuy nhieân , giaùo vieân caàn löu yù thôøi gian daïy hoïc vöøa söùc vôùi treû vì khaû naêng chuù yù treû khoâng beàn vöõng.Giaùo vieân caàn luyeän phaùt aâm , daïy phaân bieät maøu saéc hoaëc daïy laøm tính cho treû moïi luùc , moïi nôi. Keát hôïp phuï huynh taïo cho treû coù moâi tröôøng giao löu , giao tieáp vôùi baïn beø ,vôùi moïi ngöôøi ñeå phaùt trieån ngoân ngöõ cho treû. Beân caïnh ñoù , giaùo vieân coøn phaûi keát hôïp chaët cheõ vôùi gia ñình ñeå tìm kieám söï hoå trôï töø phía phuï huynh ñoàng thôøi thoâng baùo tình hình cuûa treû haøng ngaøy vaøo vôû .Ñoù laø nhöõng yeâu caàu , lôøi daën doø ngaén , cuï theå ñeå giuùp phuï huynh coù höôùng giuùp ñôõ , reøn luyeän cho treû.Ngöôïc laïi , giaùo vieân cuõng yeâu caàu phuï huynh ghi laïi yù kieán phaûn hoài cho giaùo vieân bieát keát quaû keøm caëp , theo doõi vieäc hoïc cuûa con em mình ôû nhaø. Nhôù laïi, em Troïng Phi , em Tuyeát Höông naêm hoïc 2004 – 2005,khaû naêng tieáp thu voâ cuøng chaäm .Toâi ñaõ phaûi kieân trì vaát vaû ñeå giuùp beù bieát ñoïc , bieát vieát .Beù Höông - boá meï khoâng bieát chöõ neân khoâng theå keøm theâm ôû nhaø .Toâi ñaõ nhôø gia ñình tìm moät gia sö cho beùHuông giuùp keøm theâm beù theo lôøi daën doø maø toâi ghi veà haøng ngaøy .Rieâng beù Phi, toâi phaûi chôû veà nhaø ba buoåi moãi tuaàn chaêm soùc , keøm vieäc hoïc cho beù haàu nhö gaàn caû naêm . d) Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu do laø ngöôøi daân toäc : Ñoái vôùi caùc hoïc sinh laø ngöôøi daân toäc , vieäc ñaàu tieân laø toâi lieân heä vôùi gia ñình treû ñeå tìm hieåu moâi tröôøng giao tieáp , khaû naêng giao tieáp Tieáng Vieät cuûa treû vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình.Coù khi, toâi trao ñoåi vôùi toå tröôûng khu phoá nôi gia ñình treû soáng ñeå bieát roõ khaû naêng hoå trôï cuûa phuï huynh trong vieäc reøn treû hoïc .Toâi thöôøng ñeà nghò phuï huynh cho treû ñeán tröôøng ngoøai giôø hoïc ñeå nhaø tröôøng coù höôùng daïy phuï ñaïo theâm .Vì khaû naêng phaùt aâm vaø nghe cuûa treû keùm neân khi daïy aâm, toâi thöôøng taäp trung höôùng daãn maãu caùch phaùt aâm thaät chuaån xaùc , thaät chaäm , thaät roõ vaø laøm nhieàu laàn ñeå hoïc sinh theo doõi .Roài sau ñoù toâi chæ caùch ñaët löôõi ,ñoä môû cuûa mieäng khi baét ñaàu hay keát thuùc ..vaø cho treû thöïc haønh phaùt aâm nhieàu laàn.Rieâng daïy ñoïc , hieåu caùc töø ngöõ ,toâi thöôøng ñöa tranh , vaät thaät maø mình söu taàm cho treû xem hoaëc ñöa töø vaøo ngöõ caûnh ñeå phaân bieät nghóa caùc töø . Ví duï : baøn # baøng , than # thang.Neáu daïy treû naém chaéc caùch phaùt aâm , caùch ñoïc ñuùng thì seõ giuùp treû vieát chính taû khoâng sai veà sau. Böôùc 2 : Thöïc hieän toát coâng taùc chuû nhieäm :  Vaøo ñaàu naêm hoïc , toâi thöôøng laäp keá hoïach daïy hoïc cuï theå cho caû naêm hoïc: Ngay töø ñaàu naêm hoïc, sau khi tìm hieåu tình hình hoïc taäp , ñaëc ñieåm veà theå chaát , taâm sinh lí cuûa hoïc sinh , toâi tieán haønh saép xeáp choã ngoài , chia toå , baàu vaø boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä lôùp.Laäp danh saùch phaân chia caùc ñoái töôïng : hoïc sinh gioûi , hoïc sinh coù naêng khieáu ,hoïc sinh yeáu ñeå coù keá hoaïch phoái hôïp vôùi nhaø tröôøng boài döôõng , phuï ñaïo vaø tieän vieäc theo doõi tình hình hoïc taäp , haïnh kieåm cuûa treû theo töøng thaùng.  Saép xeáp choã ngoài phuø hôïp vôùi treû hoïc yeáu : Nhöõng treû hoïc yeáu thoâng thöôøng neân xeáp ngoài nhöõng baøn ñaàu hoaëc ôû vò trí gaàn taàm kieåm soaùt cuûa giaùo vieân nhaát ñeå tieän vieäc kieåm tra , theo doõi . Trong giôø hoïc , vieäc saép xeáp caùc em nhanh nheïn , hoïc khaù - gioûi ngoài gaàn caùc em hoïc yeáu vaø nhuùt nhaùt laø raát caàn thieát. Khi saép xeáp choã ngoài, ñieàu thöù nhaát caàn traùnh laø xeáp nhöõng treû hoïc yeáu ngoài cuøng baøn hoaëc ngoài ôû vò trí cuoái lôùp vì khaû naêng taäp trung , chuù yù vaø tieáp thu cuûa caùc treû thöôøng raát keùm ñoàng thôøi vieäc keøm caëp trong giôø hoïc cuõng khoù khaên cho giaùo vieân .Ñieàu thöù hai caàn traùnh laø cho treû hoïc yeáu ngoài “caùch ly” hoaëc ngoài “öu tieân” treân baøn giaùo vieân vì nhö theá laøm cho treû bò coâ laäp , maëc caûm.  Chia toå : Trong lôùp , ñaûm baûo caùc ñoái töôïng hoïc sinh Gioûi , Khaù , Trung bình Yeáu , Naêng khieáu ñöôïc chia ñeàu cho caùc toå. Giaùo vieân caàn taïo söï thi ñua hoïc taäp tích cöïc giöõa caùc toå ngay töø ñaàu naêm hoïc baèng caùch phoå bieán roõ nhieäm vuï , noäi qui , caùch thöôûng , phaït thaät roõ raøng.Nhôø coù söï thi ñua trong hoïc taäp, treû coù ñoäng löïc ñeå coá gaéng trong hoïc taäp , taïo ñöôïc söï hoå trôï ñoäng vieân , nhaéc nhôû cuøng nhau hoïc taäp toát giöõa caùc thaønh vieân trong toå. Khi coù thi ñua trong toå nhoùm , caùc em gioûi ,nhanh nheïn seõ coá heát söùc mình ñoäng vieân , khuyeán khích caùc baïn coøn laïi cuøng ñöa tay phaùt bieåu ñeå ñaït boâng hoa thi ñua trong ngaøy.  Xaây döïng ñoäi nguõ caùn söï lôùp gioûi : Sau khi baàu caùn söï lôùp , giaùo vieân caàn höôùng daãn , boài döôõng ñoäi nguõ caùn söï lôùp gioûi vì ñaây laø nhöõng trôï thuû ñaéc löïc coù khaû naêng giuùp ñôõ giaùo vieân trong vaán ñeà quaûn lyù vaø xaây döïng neà neáp lôùp.Ñaây laø nhöõng hoïc sinh “ñaàu taøu” trong hoïc taäp , trong caùc phong traøo thi ñua cuûa lôùp cuûa tröôøng .Maët khaùc , caùn söï lôùp coøn laø ngöôøi coù khaû naêng giuùp ñôõ caùc hoïc sinh yeáu cuûa lôùp , hoå trôï giaùo vieân trong vieäc kieåm tra , keøm caëp hoïc sinh yeáu cuøng vôùi giaùo vieân.  Xaây döïng ñoâi baïn cuøng hoïc taäp tieán boä: Moät ñieàu maø ai cuõng thöøa nhaän laø : “ Hoïc thaày khoâng taøy hoïc baïn” . Vaâng ,caâu tuïc ngöõ treân luùc naøo toâi thaáy ñuùng vôùi treû trong moïi luùc. Ngay trong nhöõng ngaøy ñaàu tieân cuûa naêm hoïc môùi , sau khi saép xeáp choã ngoài , toâi cho treû töï laøm quen , töï tìm hieåu nhau veà teân , tuoåi , sôû thích moät caùch thoaûi maùi . Qua ñoù caùc em seõ töï tìm thaáy ngöôøi baïn phuø hôïp , thaân thieát cuûa mình, giuùp caùc em caûm thaáy vui ,maïnh daïn hôn moãi khi ñeán lôùp . Toâi thaønh laäp Caâu laïc boä “Ñoâi baïn hoïc taäp cuøng tieán boä “ .Hoïc sinh thaät söï raát thích ñöôïc laøm “ thaày , laøm coâ” cho neân caùc beù raát khoaùi chí khi ñöôïc giao troïng traùch Toâi phaân coâng nhieäm vuï cuï theå vaø coù phaàn thöôûng vaøo cuoái tuaàn ñoái vôùi ñoâi baïn coù tieán boä : ñoïc baøi to, vieát chöõ ñeïp , laøm tính nhanh. Moãi ngaøy tröôùc tieát hoïc toâi luoân phaân coâng hai baïn caïnh nhau kieåm tra ñoïc baøi cuûa nhau .Toâi nhôø caùc baïn hoïc gioûi keøm caëp caùc baïn hoïc yeáu luùc toâi coù vieäc baän vaø toâi luoân nhaän ñöôïc keát quaû khaû quan khi toâi kieåm tra laïi .Ñoâi khi coù daïng Toaùn “Ñieàn > < =” toâi giaûng maõi troø khoâng hieåu nhöng khi ñeå treû gioûi giuùp treû yeáu hoïc thì toâi thaät söï baát ngôø vì vôùi ngoân ngöõ cuûa löùa tuoåi treû deã daøng hieåu nhau hôn .Toâi quan saùt thaáy Kim Ngaân - hoïc sinh naêm 2004 – 2005 giaûng baøi cho Theá Hoøang veá daáu >,< ,= nhö sau : 12 tuoåi lôùn hôn 4 tuoåi , 12 lôùn hôn 4 vaø em ra hieäu daáu lôùn nhö laø caùnh tay phaûi gaáp vaøo vaø ngöôïc laïi daáu beù laø caùnh tay traùi gaáp vaøo..Sau ñoù Theá Hoaøng cuõng laøm theo vaø coù veû raát khoaùi vì hieåu baøi”. Toâi luoân taïo moïi ñieàu kieän ñeå caùc treû cuøng hoïc , cuøng chôi , cuøng sinh hoaït vôùi nhau ôû moïi luùc moïi nôi, treû gioûi giuùp treû yeáu, treû lanh lôïi giuùp treû nhuùt nhaùt baèng nhieàu hình thöùc hoïc vaø chôi, caùc phöông phaùp vui nhoän, phuø hôïp vôùi löùa tuoåi tieåu hoïc nhö: keå chuyeän , troø chôi , ñoùng kòch , thi ñua , . . . giuùp caùc treû thöïc söï yeâu thöông, ñoaøn keát, hoøa thuaän, cuøng nhau phaán ñaáu tieán boä veà moïi maët.  Toå chöùc hình thöùc vaø phöông phaùp daïy hoïc phong phuù, ña daïng : Trong giôø daïy hoïc, toâi luoân vaän duïng caùc hình thöùc ,phöông phaùp daïy hoïc sao cho ñaûm baûo moïi ñoái töôïng hoïc sinh cuûa lôùp ñeàu ñöôïc tham gia.Thöôøng xuyeân caäp nhaät thoâng tin veà tình hình hoïc taäp , tình hình söùc khoûe vaø nhöõng bieán ñoåi baát thöôøng cuûa treû ñeå kòp thôøi thoâng baùo cho phuï huynh cuøng tìm caùch giaûi quyeát nhöõng khoù khaên . + Taïo moái töông taùc trong nhoùm nhoû ( 2 – 4 HS ) : Toâi xeáp treû nhuùt nhaùt thuï ñoäng , hoïc yeáu ngoài chung vôùi hoïc sinh gioûi lanh lôïi nhaèm taïo söï hoå trôï cuøng hoïc taäp giöõa treû yeáu vôùi treû hoïc khaù gioûi vaø giuùp treû xoùa daàn khoaûng caùch vôùi baïn beø, taïo tình thaân vaø cuõng nhö traùch nhieäm cuï theå . Töø ñoù naûy sinh tinh thaàn hoïc taäp tích cöïc hôn . + Taïo tinh thaàn thi ñua giöõa caùc toå : ÔÛû baát cöù moân hoïc naøo , toâi luoân toå chöùc troø chôi thi ñua giöõa caùc toå nhö : Caâu caù , Chieác noùn kyø dieäu, Gaáu ñöa thö, Ñi chôï ......vaø ñaây chính laø ñoäng löïc giuùp caùc em ñoaøn keát, hoå trôï nhau , khuyeán khích nhau cuøng tham gia ñeå chieán thaéng .Nhöõng hoïc sinh yeáu ,nhuùt nhaùt luoân ñöôïc taïo ñieàu kieän tham gia troø chôi ,trình baøy yù kieán cuûa mình tröôùc toå . + Luoân khuyeán khích , tuyeân döông , khen thöôûng kòp thôøi : Khi neâu caùc caâu hoûi hay caùc baøi taäp thöïc haønh toâi luoân chuù yù coù caùc caâu hoûi vaø baøi taäp möùc ñoä deã cho ñoái töôïng hoïc sinh yeáu cuûa lôùp ,thöôøng xuyeân ñoäng vieân treû giô tay phaùt bieåu traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ , khuyeán khích treû leân baûng laøm baøi hay neâu noäi dung tranh . Ñaàu tieân ,toâi goïi nhöõng hoïc sinh khaù, gioûi phaùt bieåu tröôùc, sau ñoù cho hoïc sinh yeáu laäp laïi caâu traû lôøi töø deã ñeán khoù, duø ñuùng hay sai thì nhöõng treû ñoù luoân ñöôïc lôùp thöôûng moät traøng phaùo tay thaät lôùn . Neáu töï treû thöïc hieän ñöôïc yeâu caàu cuûa coâ thì luoân luoân coù moät ñieåm 10 cho treû hay caû toå ñöôïc caém côø chieán thaéng vaø luùc ñoù khoù maø taû ñöôïc veû maët raïng ngôøi haûnh dieän pha laån ngaïi nguøng cuûa treû . Luùc ñaàu, moãi tieát toâi chæ goïi treû hai laàn , daàn daàn soá laàn môøi taêng leân , coù luùc thì coâ choïn, coù luùc thì baïn môøi, coù luùc thì chính treûø xung phong, . . . Khi treû phaùt bieåu hoaëc coù bieåu hieän tieán boä trong hoïc taäp, toâi luoân neâu göông, tuyeân döông, thöôûng quaø ñoät xuaát hay haøng tuaàn tröôùc lôùp, khen treû tröôùc phuï huynh, . . .  Xaây döïng neà neáp lôùp thaät toát : Trong moãi cuoäc hoïp phuï huynh , toâi thöôøng neâu qua noäi dung chöông trình hoïc cuûa lôùp ,gôïi yù giuùp ñôõ cho treû hoïc ôû nhaø , caùch giuùp treû töï soïan baøi , töï oân baøi ôû nhaø vaø yeâu caàu phuï huynh khoâng laøm thay maø chæ höôùng daãn hoaëc cuøng laøm vôùi treû cho ñeán khi naøo thaáy treû töï laøm toát.Toâi coøn cho phuï huynh naém noäi quy tröôøng lôùp , nhöõng nhieäm vuï maø hoïc sinh lôùp moät caàn thöïc hieän ñöôïc trong naêm hoïc .Trong ñoù vaán ñeà an toaøn söùc khoûe cuûa treû ,veä sinh caù nhaân , veâ sinh tröôøng lôùp toâi nhôø phuï huynh ñaëc bieät kieåm tra ,nhaéc nhôû , giaùo duïc caùc chaùu moãi ngaøy. Keát hôïp vôùi Toång phuï traùch , sao ñoû , ban caùn söï lôùp xaây döïng neà neáp vaø yù thöùc xeáp haøng ra vaøo lôùp , giöõ veâ sinh tröôøng lôùp ,tham gia caùc phong traøo cuûa tröôøng . Toâi töøng böôùc höôùng daãn ,xaây döïng neà neáp hoïc taäp ôû lôùp thaät toát theo phöông chaâm “ Neà neáp toát , hoïc taäp toát”.  Phoái hôïp chaët cheõ vôùi Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng : Vieäc giuùp hoïc sinh yeáu tieán boä cuõng laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa Ban giaùm hieäu .Do vaäy, giaùo vieân phaûi thoâng baùo cuï theå tình hình caùc ñoái töôïng hoïc sinh yeáu ngay töø ñaàu naêm hoïc cuõng nhö quaù trình reøn hoïc sinh yeáu tieán boä theo haøng thaùng cho Ban giaùm hieäu naém. Toâi luoân theo doõi vieäc chuyeân caàn ñi hoïc phuï ñaïo cuûa treû hoïc yeáu kòp ñeå lieân laïc , ñoäng vieân phuï huynh hoå trôï trong vieäc ñöa ñoùn treû ñeán lôùp phuï ñaïo cuõng nhö kieåm tra vieäc tieán trieån haøng ngaøy cuûa treû ñeå kòp thôøi thoâng baùo tình hình hoïc taäp vaø ñeà xuaát nhöõng noäi dung daïy phuï ñaïo phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa treû vaø coù noäi dung daïy ñoàng boä vôùi giaùo vieân chuû nhieäm cho giaùo vieân phuï ñaïo ñeå coù hieäu quaû.  Kieåm tra –Ñaùnh giaù vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh : Vieäc theo doõi , kieåm tra , ñoäng vieân thöôøng xuyeân nhaèm giuùp giaùo vieân naém ñöôïc söï tieán boä cuûa treû nhaèm coù höôùng phaùt huy hoaëc tieáp tuïc tìm bieän phaùp khaéc phuïc . Thoâng thöôøng, vieäc kieåm tra , ñoäng vieân treû ñöôïc thöïc hieän theo hai thôøi ñieåm :trong caùc tieát hoïc vaø vaøo cuoái tuaàn - vaøo giôø sinh hoaït taäp theå ,hoïc sinh seõ toång keát nhöõng boâng hoa ñieåm möôøi ,boâng hoa phaùt bieåu , boâng hoa laøm vieäc toát , boâng hoa vôû saïch chöõ ñeïp giöõa caùc toå .Moãi thaùng , giaùo vieân seõ toång keát , phaùt thöôûng cho hoïc sinh tieán boä , ñoâi baïn hoïc taäp cuøng tieán boä cuûa lôùp .Phaàn thöôûng thöôøng laø quyeån truyeän tranh , caây buùt chì , ñoà chuoát . Nhöõng hoïc sinh tieâu bieåu trong toå seõ ñöôïc tuyeân döông vaø nhaän quaø cuûa tröôùc lôùp. Beân caïnh ño,ù coøn coù caùc moùn quaø ñaëc bieät daønh cho nhöõng hoïc sinh naøo coù nhieàu tieán boä trong tuaàn , trong hoïc kì vaø phaàn thöôûng daønh cho caùc baïn ñaõ giuùp baïn cuøng tieán boä . Nhìn chung , nhöõng moùn quaø duø nhoû nhöng laïi laø ñoäng löïc voâ cuøng to lôùn trong vieäc khích leä hoïc sinh tieán boä trong hoïc taäp.  Toùm laïi, ñeå giuùp treû hoïc yeáu tieán boä giaùo vieân khoâng chæ keøm caëp , phuï ñaïo theâm ngoøai giôø hoïc maø coøn caàn giuùp treû coù nieàm tin , ñoäng löïc hoïc taäp baèng caùc hình thöùc , phöông phaùp hoïc ôû lôùp nhaèm kích thích, khôi gôïi khaû naêng hoïc taäp ôû treû qua caùc hoaït ñoäng hoïc ôû lôùp. 3/HIEÄU QUAÛ BAN ÑAÀU :  Qua caùc naêm giaûng daïy ôû lôùp Moät,vôùi caùc bieän phaùp treân toâi nhaän thaáy raèng : - Phuï huynh ñaõ thoáng nhaát vôùi giaùo vieân caùch höôùng daãn hoïc cuõng nhö caùch giaùo duïc con em mình ôû nhaø . Phuï huynh ñaõ taïo ñieàu kieän hoå trôï giaùo vieân raát nhieàu trong vieäc keøm caëp nhöõng treû hoïc yeáu. - Hoïc sinh trung bình yeáu ñaõ tieán boä raát nhieàu veà moïi maët, linh hoaït,töï tin, maïnh daïn vaø coù nhöõng kieán thöùc cô baûn vöõng chaéc ñeå tieáp tuïc hoïc ôû caùc lôùp treân. - Trong giôø hoïc hoïc sinh yeáu thöôøng xuyeân giô tay phaùt bieåu, xung phong söûa baøi.Hoïc sinh khoâng coøn sôï seät ñi hoïc ,ñoïc baøi to , chöõ vieát cöùng caùp , laøm toaùn khaù toát. - Hoïc sinh trong lôùp coù tinh thaàn hoå trôï , ñoøan keát cuøng giuùp baïn hoïc taäp toát .Chöõ vieát cuûa hoïc sinh lôùp toâi tieán boä , soá löôïng xeáp loaïi C giaûm daàn. Soá löôïng hoïc sinh vieát chöõ ñeïp taêng leân .Tæ leä hoïc sinh trung bình yeáu giaûm daàn , hoïc sinh khaù gioûi taêng leân. - Baûn thaân giaùo vieân taïo ñöôïc nieàm tin ôû phuï huynh , söï an taâm cho Ban giaùm hieäu vaø hôn nöõa laø laøm toát nhieäm vuï cuûa moät ngöôøi giaùo vieân laø troàng ngöôøi – öôm maàm töông lai.  Cuoái cuøng,baèng taát caû noå löïc cuûa taäp theå hoïc sinh lôùp , cuûa phuï huynh vaø giao vieân , caùc treûhoïc yeáu ñaõ tieán boä nhieàu so vôùi tröôùc kia, khoâng coøn ñoïc baøi phaûi ñaùnh vaàn , laøm toaùn khoâng coøn xoøe tay tính , vieát chöõ caån thaän hôn, ham thích ñeán tröôøng .Cuï theå moân Tieáng Vieät vaø moân Toaùn so saùnh ñaàu naêm vaø cuoái naêm nhö sau : Lôùp chuû nhieäm : NH – THÔØI TOAÙN TIEÁNG VIEÄT SÆ SOÁ ÑIEÅM Gioûi Khaù TB Yeáu Gioûi Khaù TB Yeáu 03 – 04 Ñaàu naêm 12 13 14 8 11 13 14 9 25,5% 27,6% 29,7% 17,2% 23,6% 27,6% 29,7% 19,1% (47) Cuoái naêm 46 1 45 1 1 04 - 05 Ñaàu naêm 15 10 8 5 10 12 7 9 39% 25,6% 21,5% 13,9% 25,6% 31,6% 18,4% 24,4% (38) Cuoái naêm 34 3 1 0 24 12 2 0 06 - 07 (50) Ñaàu naêm Cuoái naêm 99,6% 7,8% 2,6 % 15 14 11 10 63,1% 31,6% 5,3% 11 10 18 11 30% 28% 22% 20% 22% 20% 36% 22% 35 13 2 0 47 3 1 0 70% 26% 4% 94% 6% 2% 4/KIEÅM NGHIEÄM : Trong naêm hoïc 2004 - 2005 , kinh nghieäm cuûa roâi ñaõ ñöôïc trieån khai trong KHOÁI 1 vaø ñaõ thu ñöôïc keát quaû khaû quan nhö sau : Khoái 1 : NH SS 04 – 05 319 06 – 07 262 THÔØI ÑIEÅM Gioûi Ñaàu naêm 78 Cuoái naêm 223 Ñaàu naêm 58 Cuoái naêm 250 TOAÙN Khaù TB 98 112 92 4 79 9 3 Yeáu 31 0 21 0 Gioûi 75 234 65 227 TIEÁNG VIEÄT Khaù TB Yeáu 87 119 38 76 9 0 75 25 25 9 1 5/TÖÏ NHAÄN XEÙT KEÁT QUA Û : - - Khi vaän duïng caùc bieän phaùp treân nhaèm giuùp hoïc sinh yeáu hoïc taäp tieán boä toâi thaáy hoïc sinh yeáu mau tieán boä, theo kòp caùc baïn trong lôùp.Chaúng haïn caùc em Thanh Thuûy, Hoàng Ngoïc , Höõu Ñaït ... cuoái naêm ñaït hoïc sinh gioûi . Neà neáp lôùp hoïc toát , hoïc sinh maïnh daïn , töï tin vaø coù yù thöùc töï hoïc toát. Chaát löôïng hoïc ñaøo taïo ñöôïc naäng leân , giaûm haún söï phaân hoùa trình ñoä trong hoïc sinh cuûa lôùp.  Toâi hy voïng vôùi saùng kieán naøy coù theå aùp duïng khoâng chæ ôû khoái Moät maø coøn nhaân roäng ôû taát caû caùc khoái lôùp nhaèm goùp phaàn laøm giaûm tæ leä hoïc sinh yeáu cuûa tröôøng. IV/MAËT TÍCH CÖÏC VAØ HAÏN CHEÁ CUÛA KINH NGHIEÄM 1/ MAËT TÍCH CÖÏC CUÛA KINH NGHIEÄM : - Saùng kieán kinh nghieäm naøy coù theå aùp duïng ñöôïc taát caû caùc lôùp ôû baäc Tieåu hoïc goùp phaàn giuùp giaûm soá löôïng hoïc sinh yeáu cuûa tröôøng , taïo nieàm tin yeâu cuûa phuï huynh khi cho con em vaøo hoïc ôû tröôøng . - Thoâng qua caùc bieän phaùp cuûa saùng kieán , giaùo vieân chuû nhieäm caûm thaáy gaàn guõi , thöông yeâu hoïc sinh hôn . - Taïo tinh thaàn ñoaøn keát cuøng nhau giuùp ñôõ baïn vöôït khoù trong hoïc taäp cuûa hoïc sinh lôùp . - Vaán ñeà neàn neáp lôùp seõ ñöôïc oån ñònh , hoïc sinh töï giaùc chaáp haønh toát caùc noäi quy , quy ñònh cuûa nhaø tröôøng . - Nhôø hoïc taäp tieán boä , hoïc sinh seõ maïnh daïn , töï tin tham gia phong traøo cuûa Ñoaøn – Ñoäi , moät caùch töï giaùc vaø tích cöc ï. 2/ MAËT HAÏN CHEÁ CUÛA KINH NGHIEÄM :  Trong quaù trình thöïc hieän toâi cuõng nhö caùc baïn ñoàng nghieäp trong tröôøng chöa tìm thaáy maët haïn cheá cuûa kinh nghieäm . V/NHÖÕNG BAØI HOÏC KHI THÖÏC HIEÄN SAÙNG KIEÁN , VAÄN DUÏNG KINH NGHIEÄM 1/ BAØI HOÏC : - Quùa trình giuùp hoïc sinh hoïc yeáu tieán boä ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi ñaàu tö nhieàu veà thôøi gian , caàn phaûi coù söï kieân trì , nhaãn naïi , phaûi coù caùi taâm cuûa moät nhaø giaùo vaø nhaát laø khoâng ñöôïc noùng voäi trong quaù trình keøm caëp hoïc sinh yeáu tieán boä.Khi thöïc hieän caùc bieän phaùp treân caàn phaûi thöïc hieän ñeán nôi , ñeán choán , traùnh nöûa vôøi. - Trong caùc giôø leân lôùp, giaùo vieân phaûi chuaån bò chu ñaùo caùc hoaït ñoäng, caùc ñoà duøng daïy hoïc vaø phöông phaùp daïy hoïc ña daïng , phong phuù ñeå haáp daãn hoïc sinh - Caàn coù söï phoái hôïp , hoå trôï cuûa phuï huynh hoïc sinh trong vieäc ñöa ñoùn , nhaéc nhôû treû ôû nhaø vaø quan troïng laø baûn thaân töï vaän ñoäng cuûa hoïc sinh.Do vaäy , giaùo vieân caàn kích thích söï ham thích hoïc taäp ôû treû . 2/ VAÄN DUÏNG : Moät soá ñieàu caàn löu yù khi vaän duïng kinh nghieäm :  Khi tìm hieåu hoaøn caûønh hoïc sinh thoâng qua phuï huynh, giaùo vieân caàn heát söùc teá nhò vaø kheùo leùo , traùnh tìm hieåu quaù saâu gaây ra nhöõng hieåu laàm khoâng ñaùng trong noäi boä gia ñình cuûa hoï .  Khi keøm caëp, höôùng daãn , giaùo vieân traùnh la maéng , cheâ bai caùc em hoïc yeáu tröôùc caû lôùp seõ gaây caùc em chaùn naûn ,baát caàn khoâng chòu hôïp taùc .  Keát quaû vieäc reøn hoïc sinh yeáu phaûi ñöôïc caäp nhaät ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân thoâng baùo, trao ñoåi vôùi phuï huynh .  Khi thöïc hieän coâng taùc chuû nhieäm , Moät ñieàu quan troïng raát caàn laø söï kieân trì , nhaãn naïi cuûa ngöôøi giaùo vieân.Vieäc caàn traùnh laø quaùt naït , coù thaùi ñoä coi khinh , cheâ bai treû hoïc yeáu tröôùc lôùp , vôùi ñoàng nghieäp hoaëc toû ra toäi nghieäp caùc treû ñoù vì nhö theá khieán treû maëc caûm , xaáu hoå vaø choã döïa vaøo giaùo vieân .Coâng taùc reøn luyeän cho treû yeáu hoïc taäp tieán boä khoâng phaûi chæ ngaøy moät ngaøy hai laø xong maø caàn ñöôïc duy trì ñeán taän caùc lôùp treân nöõa . VI/KEÁT LUAÄN  Giuùp treû hoïc yeáu tieán boä laø coâng vieäc caàn thieát vaø laø traùch nhieäm cuûa moät ngöôøi giaùo vieân. Khoâng phaûi töï nhieân maø hoïc sinh hoïc taäp tieán boä neáu khoâng coù söï vun ñaép , reøn luyeän khoâng meät moûi cuûa nhaø tröôøng , cuûa gia ñình , vaø ñaëc bieät laø cuûa ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm lôùp . Khoâng chæ tìm toøi , saùng taïo trong giaûng daïy ñeå loâi cuoán hoïc sinh , ñieàu quan troïng khoâng keùm laø chính baûn thaân cuûa ngöôøi giaùo vieân tröôùc heát phaûi laø moät ngöôøi coù loøng yeâu ngheà , “soáng coù traùch nhieäm”, xem hoïc sinh nhö con em cuûa mình vaø coá heát söùc ñeå giaûng daïy hieäu quaû. Ñaây chæ laø kinh nghieäm nhoû beù toâi xin ñöôïc chia seû cuøng caùc ñoàng nghieäp ñeå goùp phaàn san seû noåi lo chung cuûa nhaø tröôøng tröôùc vaán ñeà chaát löôïng ñaøo taïo nhaèm xaây döïng neàn moùng kieán thöùc vöõng chaéc cho treû tröôùc khi böôùc vaøo caáp hoïc cao hôn. Taân Bình , ngaøy 20 thaùng 4 naêm 2007 Ngöôøi vieát Vaên Ngoïc Toân Vaân Teân ñôn vò : Tröôøng Tieåu hoïc Taân truï PHIEÁU ÑAÊNG KYÙ SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM Naêm hoïc : 2006 – 2007  - Teân taùc giaû :....................................................................................................... - Chöùc vuï :..............................Boä phaän coâng taùc :................................................. - Hoaëc lôùp daïy :................ Hoaëc moân daïy :........................................................... - Caùc lôùp daïy :........................................................................................................ - Trình ñoä vaên hoùa :................................................................................................ - Trình ñoä chuyeân moân , nghieäp vuï :...................................................................... - Teân ñeà taøi ñaêng kyù:.............................................................................................. - Phaïm vi aùp duïng :................................................................................................ - Saùng kieán kinh nghieäm ñaõ aùp duïng :................................................................... - Thôøi gian aùp duïng :.............................................................................................. - Saùng kieán kinh nghieäm chöa aùp duïng : ............................................................... - Muïc ñích ( hoaëc yeâu caàu ) , thöïc traïng lieân quan ñeà taøi : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ - Döï kieán caùc giaûi phaùp , bieän phaùp (ghi toùm taét) : ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Xaùc nhaän cuûa ñôn vò Ngaøy thaùng naêm 2007 (hoaëc toå khoái) Ngöôøi ñaêng kyù (Kyù, Hoï vaø teân ) Nhaä n xeù t cuû a Khoá i Moä t ( Khoá i tröôû n g ) : .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Nhaä n xeù t cuû a Chuû tòch Hoä i ñoà n g saù n g kieá n kinh nghieä m caá p tröôø n g : .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... Chuû tòch Hoäi ñoàng Saùng kieán kinh nghieäm (Kí teân , ñoùng daáu )
- Xem thêm -