Tài liệu Lạm phát

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic L¹m ph¸t LOGO Hà N i, tháng 8/2009 1 .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to lic k v Ch ng h c cung c p cho sinh viên n m c nh ng lý lu n c n v l m phát (l m phát là gì, nguyên nhân l m phát, gi i pháp ki m ch l m phát… ) v ng sinh viên ti p t c tìm hi u, nghiên u sâu thêm v l m phát, liên h th c ti n m phát Vi t Nam, c ng nh các qu c gia trên th gi i. 2 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m NG w o .c C m C TIÊU C A CH o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic M PHÁT L N NH T TRONG L CH S v Siêu l m phát c (1921 –1923) § Ch s giá trong vòng 22 tháng t 1/1921 n 11/1923 t ng t i 10 tri u l n; (giá m t t báo là 0,3 mark (1/1922) lên n 70.000.000 mark ch trong ch a y hai n m sau) § Kho ti n c a c trong 2 n m ó t ng 7 t l n t ng giá tr danh ngh a; § Cu c siêu l m phát này làm giá tr th c ng ti n gi m m nh: Giá tr m t t m ngân phi u 300 tri u DM sau 2 n m nói trên h u nh ch còn l i là s 0; 3 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic M PHÁT L N NH T TRONG L CH S (th i k n i chi n 1860) n Ø Riêng trong n m 1860 giá c hàng hoá t ng lên 20 n = 2000% Ø Ng i ta ã miêu t b ng hình nh v cu c l m phát này r ng ti n mang i ch ph i ng b ng s t, còn hàng hoá mua c thì b vào túi áo. Ø i hàng hoá trên th tr ng tr nên c c k khan hi m. Ti n h u nh ã trút b m i ch c n ng v n có a nó k c ch c n ng tr c ti p nh t là làm ph ng ti n l u thông hàng hoá. 4 Hà N i, tháng 8/2009 .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE N y bu to k lic c u-tr a c k v M PHÁT L N NH T TRONG L CH S m phát Zimbabwe § Chính ph Zimbabwe in thêm nhi u ti n h n bao gi h t, t l l m phát nh con ng a b t kham, t ng t 1.000% vào n m 2006 lên n 12.000% vào n m 2007. Chính ph ph i b i 10 ch s 0 trên t ti n Zimbabwe vào tháng 8/2008 m b o máy tính có th tính c. § Tháng 10/2008 t l l m phát v t m c 231 tri u %, ng i dân Zimbabwe ang lâm vào cu c u tranh sinh t n § ng tháng c a m t giáo viên th m chí còn không mua hai chai d u n và i xe 5 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to KHÁI NI M 1 NGUYÊN NHÂN L M PHÁT 2 3 U QU C A L M PHÁT GI I PHÁP KI M CH L M PHÁT 4 .d o m NG w o I DUNG C A CH lic k .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic w KHÁI NI M v m phát là hi n t ng giá c chung t ng lên liên t c trong m t kho ng th i gian kéo dài. ⇒ m phát bi u hi n bi n ng t ng lên m c giá c bình quân c a t t c các hàng hoá, d ch v ch không ph i là bi n ng giá c a m t hàng hoá cá bi t ⇒ t ng lên c a m c giá c làm gi m giá tr ti n t o l ng b i s c mua i n i c a nó. v Gi m phát là vi c giá c chung có xu h th i gian. 7 c ng gi m theo Hà N i, tháng 8/2009 .d o o .c m C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic OL NG L M PHÁT Ch s giá tiêu dùng CPI Ch s s n xu t PPI Ch s l m phát c n Ch s gi m phát t ng s n ph m qu c n i GDP 8 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic CH S GIÁ TIÊU DÙNG CPI ( v Consumer price index) i dung - o l ng m c giá bình quân c a m t nhóm hàng hoá, ch v tiêu dùng c a m t n m nào ó so v i m c giá a chính nh ng hàng hoá ó trong n m l y làm g c. - CPI c tính theo nguyên t c bình quân gia quy n, trong ó quy n s là t tr ng chi tiêu dành cho t ng t hàng p Câu h i: R hàng hoá và d ch v g m nh ng gì? Các kho n u t có c tính trong r hàng hoá d ch không ? 9 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic CH S vPh GIÁ TIÊU DÙNG CPI ng pháp tính - Vào u k tính CPI (tháng, quý, n m), s li u giá c các hàng hoá, d ch v c thu th p - Tính ch s giá c a t ng hàng hoá d ch v ik (Ch s k g c c l y là 100%) Gi¸ kú nghiª n cøu pit ik = = 0 .100 % Gi¸ kú gèc pi 10 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic v Ph GIÁ TIÊU DÙNG CPI ng pháp tính - Tính CPI n t 0 p ∑ i qi t   p 0 i i =1 CPI = I t = n = ∑ wi . 0  pi  0 0 i =1  ∑ pi qi n Trong ó: i =1 § pit là giá c a hàng hoá, d ch v i k báo cáo t § pi0 là giá c a hàng hoá, d ch v i k g c § wi0 là t tr ng tiêu dùng c a hàng hoá, d ch v i (quy n s ) - T l l m phát ph n ánh s thay i m c giá bình quân c a giai n này so v i giai n tr c: I t − I t −1 Gt = .100% I t −1 11 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m CH S w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic CH S GIÁ TIÊU DÙNG CPI .d o v Ví d : Gi s m t r hàng hoá d ch v ch g m ba lo i: cam, d ch v c t tóc và d ch v xe buýt: hàng hoá và ch v cl a ch n mg c Giá Chi phí Giá Chi phí 5kg 8 40 12 60 t tóc 6l n 11 66 12,5 75 Xe buýt 20 vé 7 140 7,5 150 Cam l ng m hi n t i ng: 246 285 ⇒ Ch s giá n m g c là : 246/246 = 1 ho c 100%. ⇒ Ch s giá n m hi n t i là : 285/246 = 1,158 ho c 115,8% 12 Hà N i, tháng 8/2009 m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic CH S v u GIÁ TIÊU DÙNG CPI m Cách o l ng này cho phép so sánh s bi n c giá tiêu dùng theo th i gian vNh c ng m - Không ph n ánh c s thay i c c u tiêu dùng a các h gia ình - Ch s CPI không ph n ánh c s thay i v ch t l ng hàng hoá và d ch v - m t nhân t nh ng n m c giá c . 13 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic LIÊN H VI T NAM - CPI c tính cho toàn qu c và cho t ng a ph ng, ch s giá bình quân c thông báo hàng tháng. ng c c Th ng kê xác nh danh m c các lo i hàng hoá, d ch v (“r ”hàng hoá) và thu th p giá c hàng tháng c a “r ”hàng hoá d ch v này - T n m 2001 n tháng 4/2006 tính CPI, m t r hàng hoá c l a ch n bao g m 400 m t hàng 1/5/2006 –2009, s m t hàng ch n là 494 m t hàng. - Giai n 2009 –2014, s m t hàng i di n trong “r ” lên n 572 m t hàng (t ng 78 m t hàng) - T ng c c Th ng kê c p nh t danh m c hàng hoá i di n và quy n s nh k 5 n m/l n. 14 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic w Quy n s giá tiêu dùng theo n m n v tính: T Nhóm hàng hoá d ch v pI u tra ph n tr m(%) 1995 2000 2006 100,00 100,00 100,00 60,86 47,90 42,85 4,09 4,50 4,56 3. May m c m nón dày dép 6,63 7,63 7,21 4. Nhà 2,9 8,23 9,99 4,6 9,20 8,62 3,53 2,41 5,42 7,23 10,07 9,04 8. Giáo d c 2,5 2,89 5,41 9. V n hoá, th thao, gi i trí 3,79 3,81 3,59 10. 3,86 3,36 3,31 Ch s chung 1. Hàng n và d ch v 2. ng và thu c lá và v t li u xây d ng 5. Thi t b và 6. D 7. Ph n u ng dùng gia ình c ph m và y t ng ti i l i, b u n dùng và d ch v gi i trí khác 15 Hà N i, tháng 8/2009 .d o o .c m C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic Các nhóm hàng và d ch v ng chi cho tiêu dùng cu i cùng I. Hàng n và d ch v n u ng 1. L ng th c 2. Th c ph m 3. n u ng ngoài gia ình II. ng và thu c lá III. May m c, m nón, gi y dép IV. Nhà , n, n c, ch t t và VLXD V. Thi t b và dùng gia ình VI. Thu c và d ch v y t VII. Giao thông VIII. B u chính vi n thông IX. Giáo d c X. V n hoá, gi i trí và du l ch XI. Hàng hoá và d ch v khác Quy n s (%) 16 100,00 39,93 8,18 24,35 7,04 4,03 7,28 10,01 8,65 5,61 8,87 2,73 5,72 3,83 3,34 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m Quy n s tiêu dùng th i k 2009 - 2014 w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic CH S GIÁ TIÊU DÙNG CPI 17 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic CH S v GIÁ TIÊU DÙNG CPI m phát Vi t Nam 2008 18 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic m phát Vi t Nam 2009 19 Hà N i, tháng 8/2009 .d o m o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c H F-XC A N GE H F-XC A N GE c u-tr a c k N y bu to k lic v o l ng m c giá bình quân c a t t c các hàng hoá d ch v óng góp vào GDP Ch s gi m phát GDP = GDP danh ngh a x 100% GDP th c t v GDP danh ngh a: o l ti n t n m hi n t i ng s n l v GDP th c t : o l ng s n l giá n m c ch n làm g c. 20 ng theo giá tr ng n m hi n t i theo Hà N i, tháng 8/2009 .d o m CH S GI M PHÁT T NG S N PH M QU C N I - GDP w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u-tr a c k .c
- Xem thêm -