Tài liệu Lab01 trien khai dich vu active directory

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 394 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN TRỊ MẠNG LAB 1 – TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY Duy Nguyen KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG | UIT.EDU.VN Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin NỘI DUNG Xây dựng mô hình Workgroup Xây dựng mô hình Domain So sánh sự khác nhau giữa 2 mô hình Workgroup và Domain 1 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH WORKGROUP I.1 Mô hình Hình 1: Mô hình kết nối Workgroup Bảng thông tin IP: Client File Server 1 IP Address 192.168.1.3 192.168.1.1 Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default Gateway DNS I.2 Cấu hình B1: Trên Server tạo: o Thư mục “Data” o Tài khoản người dùng “u1/123”. Nếu muốn tạo tài khoản với password mình muốn thì phải bỏ chính sách password phức tạm đi (Tool  Local Security Policy  Account Policy) 2 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin o Sau khi chỉnh chính sách. Mở cmd dùng lệnh “net user u1 123 /add” để tạo user u1. B2: Phân quyền trên thư mục “Data” để mọi người có quyền “Read/Write” 3 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin I.3 Kiểm tra B1: Trước khi kết nối vào máy chủ. Chúng ta cần tắt Windows Firewall 4 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin B2: Logon vào máy tính người dùng với tài khoản của nội bộ máy này (lần logon 1) B3: muốn truy cập vào tài nguyên từ máy chủ. Mở Run và gõ \\192.168.1.1. Lúc này máy chủ yêu cầu xác thực. Chúng ta gõ username và password của 1 tài khoản trên máy chủ (lần logon 2). 5 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin  Sau khi thực hiện bài lab trên. Chúng ta thấy 1 người dùng cần nhiều tài khoản để có thể truy cập vào tài nguyên trên mạng (tài khoản logon tại máy người dùng và tài khoản trên máy chủ từ xa). 6 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH DOMAIN II.1 Mô hình Hình 2: Mô hình kết nối Domain Bảng thông tin IP: Client File Server 1 Active Directory IP Address 192.168.1.3 192.168.1.1 192.168.1.2 Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 Default Gateway DNS 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 II.2 Cấu hình B1: Nâng cấp máy chủ Active Directory lên Domain Controller o Lưu ý việc đặt IP như thông tin trên bảng IP ở phần II.1 o Đặt suffix DNS 7 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 8 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin Sau khi thực hiện các bước trên. Chúng ta cần restart lại máy chủ. o Nâng cấp lên Domain. 9 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 10 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 11 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 12 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 13 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 14 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin Những bước vừa rồi là chúng ta vừa cài hoàn tất dịch vụ Active Directory Domain Service. Bây giờ chúng ta tiến hành nâng cấp lên Domain Controller. 15 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 16 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 17 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 18 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin Sau khi hoàn tất quá trình trên. Máy chủ sẽ khởi động lại và hoàn tất quá trình nâng cấp Domain Controller cho máy chủ Active Directory. Logon vào máy chủ Active Directory B2: Tham gia máy chủ File và Client vào Domain. o Để tham gia một máy tính vào domain. Chúng ta cần chú ý DNS client của máy tính đó phải trỏ về DNS Server quản lý Domain. Trong trường hợp này, DNS được cài lên chính máy Active Directory luôn. Nên DNS client của máy Client và File trỏ về 192.168.1.2. 19
- Xem thêm -