Tài liệu Kỹ thuật xung

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI MOÂN KYÕ THUAÄT XUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. (HEÄ TRUNG CAÁP) CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ TÍN HIEÄU XUNG Tín hieäu xung laø: a- tín hieäu lieân tuïc b- tín hieäu rôøi raïc c- xung vuoâng d- tín hieäu soá Thôøi gian bieân ñoä xung taêng hay giaûm trong khoaûng töø 0.1 Vm ñeán 0.9Vm cuaû tín hieäu xung vuoâng goïi laø : a- ñoä roäng xung b- ñoä roäng söôøn tröôùc, ñoä roäng söôøn sau c- ñoä roäng xung thöïc teá d- ñoä roäng ñænh xung Thoâng soá naøo cuaû tín hieäu xung vuoâng maø ta mong muoán caøng nhoû caøng toát : a- ñoä roäng xung b- ñoä roäng söôøn sau, ñoä roäng söôøn tröôùc c- chu kyø d- ñoä roäng ñænh xung Khoaûng ñieän aùp töø 0.9Vm ñeán Vm cuaû tín hieäu xung vuoâng öùng vôùi ñoä roäng : a- ñoä roäng ñænh xung b- ñoä roäng söôøn tröôùc c- ñoä roäng söôøn sau d- ñoä roäng xung Ñoä roãng xung ñöôïc tính theo coâng thöùc : b- Ton / T a- T / Ton c- Ton / Toff d- Toff / Ton Heä soá ñaày xung ñöôïc tính theo coâng thöùc : T t on t c- η = off T a- η = 7. t on T T d- η = t off b- η = Ñieàu kieän ñeå BJT (npn) daãn baõo hoaø laø: I Ic a- I B = C b- I = k β β IC I d- I B ≥ C kβ β Maïch so saùnh duøng op-amp coù tín hieäu ra laø : a- xung vuoâng b- Soùng sin c- xung tam giaùc d- xung raêng cöa Bieân ñoä xung ra cuaû maïch so saùnh duøng op – amp thöïc teá laø : a- Cao hôn Vcc töø 1v ÷ 3v b- Thaáp hôn Vcc töø 1v ÷ 3v c- Baèng Vcc d- Taát caû ñeàu sai Maïch so saùnh söû duïng Op - Amp : a. Laøm vieäc trong vuøng baõo hoøa. b. Laøm vieäc trong vuøng tuyeán tính. c. Daïng tín hieäu ra phuï thuoäc tín hieäu vaøo. d. taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng c- I B ≥ 8. 9. 10. 11. Cho maïch nhö hình 1.1, a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 1 b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn +15v 12. Cho maïch nhö hình 1.1 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V + c. Vi < 0V d. Vi< 15V Vi Vo 13. Cho maïch nhö hình 1.1 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä -15v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V 14. Cho maïch nhö hình 1.1 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Hình :1.1 Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng ngöôïc pha vôùi Vi c- soùng sin cuøng pha vôùi Vi d- soùng sin ngöôïc pha vôùi Vi 15. Cho maïch nhö hình 1.1 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: a. 14 v b. 18 v c. 10 v d. 28 v 16. Cho maïch nhö hình 1.2 a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn 17. Cho maïch nhö hình 1.2 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä +Vcc Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: a. 14 v b. 18 v + c. 10 v d. 28 v Vi Vo 18. Cho maïch nhö hình 1.2 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng löôõng cöïc ngöôïc pha vôùi Vi c- xung vuoâng ñôn cöïc ngöôïc pha vôùi Vi Hình :1.2 d- xung vuoâng löôõng cöïc cuøng pha vôùi Vi 19. Cho maïch nhö hình 1.2 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 2 20. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V 21. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 15V c. Vi < 0V d. Vi< 15V 22. Cho maïch nhö hình 1.3, a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñôn 23. Cho maïch nhö hình 1.3 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng ngöôïc pha vôùi Vi +Vcc c- soùng sin cuøng pha vôùi Vi d- soùng sin ngöôïc pha vôùi Vi + 24. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 15sin2πt (v) vaø Vi Vo Vcc= 15 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: -Vcc a. 14 v b. 30 v c. 15 v d. 28 v 25. Cho maïch nhö hình 1.3 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng Hình :1.3 cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V +Vcc 26. Cho maïch nhö hình 1.4 + a- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi b- laø maïch so saùnh ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn Vi Vo ñôn c- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp nguoàn ñoâi d- laø maïch so saùnh khoâng ñaûo vaø op-amp ñöôc cung caáp Hình :1.4 nguoàn ñôn 27. Cho maïch nhö hình 1.4 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 12 V thì tín hieäu ra coù bieân ñoä ñænh –ñænh Vopp baèng: a. 11 v b. 18 v c. 10 v d. 22 v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 3 28. Cho maïch nhö hình 1.4 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng löôõng cöïc ngöôïc pha vôùi Vi c- xung vuoâng ñôn cöïc ngöôïc pha vôùi Vi d- xung vuoâng löôõng cöïc cuøng pha vôùi Vi 29. Cho maïch nhö hình 1.4 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V 30. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 10V c. Vi < 0V d. Vi< 10V 31. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 10V c. Vi < 0V d. Vi< 10V +15v 32. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa döông thì: a. Vo = 0V b. Vo= 15V + c. Vo=14V d. Vo= 10V Vi Vo -15v 33. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa aâm thì: 10v a. Vo = 0V b.Vi = -16 V c. Vo= -14V d. Vi = -15V Hình : 1.5 34. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 12 V vaø Vcc= 15 V , Vn=10 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =12 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 10 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d-xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V 35. Cho maïch nhö hình 1.5 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm= 20 V vaø Vcc= 15 V , Vn=10 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =20 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 10 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d-xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V 36. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa döông thì: Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 4 a. Vo = 0V b. Vo= 12V +12v c. Vo=11V d. Vo= 2V 37. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân + ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi op_amp baõo hoøa aâm thì: a. Vo = 0V b.Vi = -13 V Vi Vo c. Vo= -11V d. Vi = -12V 2v 38. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 15 V vaø Vcc= 12 V , Vn=2 V thì tín hieäu ra laø: Hình :1.6 a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =12 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 15 V c-xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 2V d-xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 11 V 39. Cho maïch nhö hình 1.6 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm= 20 V vaø Vcc= 12 V , Vn=2 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =20 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 12 V c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =11 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 11 V +15v 40. Cho maïch nhö hình 1.7 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä + Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa döông khi: a. Vi > 0V b. Vi > 2V c. Vi < 0V d. Vi< 2V Vi Vo -15v 41. Cho maïch nhö hình 1.7 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä 2v Vo nhoû hôn Vcc 1 V), op_amp baõo hoøa aâm khi: a. Vi > 0V b. Vi > 2V c. Vi < 0V d. Vi< 2V Hình :1.7 42. Cho maïch nhö hình 1.7 tín hieäu vaøo Vi= 10sin2πt (v) vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra Vo laø: a-xung vuoâng ñôn cöïc cuøng pha vôùi Vi b- xung vuoâng löôõng cöïc ngöôïc pha vôùi Vi c- xung vuoâng ñôn cöïc ngöôïc pha vôùi Vi d- xung vuoâng löôõng cöïc cuøng pha vôùi Vi 43. Cho maïch nhö hình 1.7 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi tín hieäu vaøo laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm= 5 V vaø Vcc= 15 V thì tín hieäu ra laø: a- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm =15 V b- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm = 5 V +15v c- xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä Vm =14 V d- xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm = 14 V + 44. Cho maïch nhö hình 1.8 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi Vi=8v thì: Vi Vo 5v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 5 Hình : 1.8 a. Vo = 5V b. Vo= 14V c. Vo=15V d. Vo= 8V Cho maïch nhö hình 1.8 ( bieát op-amp baõo hoøa thì bieân ñoä Vo nhoû hôn Vcc 1 V), khi Vi= -8v 45. thì: a. Vo = 0 V c. Vo= -16V b. Vo= -14V d. Vo= -8V CHÖÔNG 2: CAÙC PP BIEÁN ÑOÅI DAÏNG XUNG Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 6 46. Maïch tích phaân coù ñieàu kieän laø : b- fI = fc a- fI << fc c- fI >> fc d- taát caû ñeàu ñuùng 47. Maïch vi phaân coù ñieàu kieän laø: a- fI << fc b- fI >> fc d- taát caû ñeàu sai c- fI = fc 48. Maïch tích phaân ñöôïc taïo töø : a- R vaø C b- op-amp b- L vaø R d- taát caû ñeàu ñuùng 49. Maïch vi phaân ñöôïc taïo töø : a- R vaø C b- op-amp c- L vaø R d- taát caû ñeàu ñuùng 50. Cho maïch nhö hình 2.1 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù chu kyø Ti >> RC thì tín hieäu ra coù daïng: C V Vo i a- xung vuoâng b- xung raêng cöa R c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 51. Cho maïch nhö hình 2.1 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù chu kyø Ti << RC thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa Hình :2.1 c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 52. Cho maïch nhö hình 2.1 coù taàn soá caét fc = 1 Khz , tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù taàn soá fi=10 Khz thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d-2 xung nhoïn 53. Cho maïch nhö hình 2.1 coù taàn soá caét fc = 1 Khz , tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù taàn soá fi=10 Hz thì tín hieäu ra coù daïng: a-xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d-2 xung nhoïn R 54. Cho maïch nhö hình 2.2 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù chu kyø Ti << RC thì tín hieäu ra coù daïng: Vi Vo C a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 55. Cho maïch nhö hình 2.2 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù chu kyø Ti >> RC thì tín hieäu ra coù daïng: Hình :2.2 a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 56. Cho maïch nhö hình 2.2 coù taàn soá caét fc = 1 Khz , tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù taàn soá fi=10 Khz thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d-2 xung nhoïn 57. Cho maïch nhö hình 2.2 coù taàn soá caét fc = 1 Khz , tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc coù taàn soá fi=10 Hz thì tín hieäu ra coù daïng: a-xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d-2 xung nhoïn Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 7 58. Cho maïch nhö hình 2.3: a- laø maïch khueách ñaïi ñaûo duøng op-amp R2 b- laø maïch tích phaân duøng op-amp c- laø maïch so saùnh duøng op-amp R1 C d- laø maïch vi phaân duøng op-amp + 59. Cho maïch nhö hình 2.3 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn Vi cöïc thì tín hieäu ra coù daïng: R3 a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn Hình :2.3 60. Cho maïch nhö hình 2.3 tín hieäu vaøo laø xung tam giaùc thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 61. Cho maïch nhö hình 2.4: a- laø maïch khueách ñaïi ñaûo duøng op-amp b- laø maïch tích phaân duøng op-amp c- laø maïch so saùnh duøng op-amp d- laø maïch vi phaân duøng op-amp 62. Cho maïch nhö hình 2.4 tín hieäu vaøo laø xung vuoâng ñôn cöïc thì tín hieäu ra coù daïng: a- xung vuoâng b- xung raêng cöa C c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 63. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng thaáp khi R1 fI >> fc thì tín hieäu ra coù daïng : + a- xung vuoâng b- xung raêng cöa Vi c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn R2 64. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng thaáp khi fI << fc thì tín hieäu ra coù daïng : a- xung vuoâng b- xung raêng cöa Hình :2.4 c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 65. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng cao khi fI >> fc thì tín hieäu ra coù daïng : a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 66. Tín hieäu vaøo laø xung vuoâng qua maïch loïc thoâng cao khi fI << fc thì tín hieäu ra coù daïng : a- xung vuoâng b- xung raêng cöa c- xung tam giaùc d- 2 xung nhoïn 67. Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng thaáp duøng RC laø : 1 R a- fc = b- fc = πRC 2πC 1 C c- fc = d- f c = 2πRC 2πR 68. Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng cao duøng RC laø : 1 R a- fc = b- fc = πRC 2πC Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy Vo Vo 8 c- fc = 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 1 C d- f c = 2πRC 2πR Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng thaáp duøng RL laø : 1 R a- fc = b- fc = πRL 2πL 1 L c- fc = d- f c = 2πRL 2πR Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng cao duøng RL laø : 1 R a- fc = b- fc = πRL 2πL 1 L c- fc = d- f c = 2πRL 2πR Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng thaáp LC laø : 1 L a- fc = b- fc = 2πC π LC 1 1 c- fc = d- f c = 2πRC 2π LC Taàn soá caét cuaû maïch loïc thoâng cao LC laø : 1 L a- fc = b- fc = 2πC π LC 1 1 c- fc = d- f c = 2πRC 2π LC Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng thaáp duøng RC bieân ñoä soùng ra laø : 2 b- Vo = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = VI d- V0 = i 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng thaáp duøng RL bieân ñoä soùng ra laø : 2 b- Vo = a- Vo = VI 2 Vi V d- V0 = i c- Vo = ∞ 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng thaáp duøng LC bieân ñoä soùng ra laø : 2 b- Vo = a- Vo = VI 2 Vi V d- V0 = i c- Vo = ∞ 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng cao duøng RC bieân ñoä soùng ra laø : 2 b- Vo = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = VI d- V0 = i 2 Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 9 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng cao duøng RL bieân ñoä soùng ra laø : 2 b- Vo = a- Vo = VI 2 Vi V c- Vo = ∞ d- V0 = i 2 Taïi taàn soá caét cuûa maïch loïc thoâng cao duøng LC bieân ñoä soùng ra laø : 2 b- Vo = a- Vo = VI 2 Vi V d- V0 = i c- Vo = ∞ 2 Ñieàu kieän cuûa maïch tích phaân duøng RC laø: a- R >> C b- R >>Xc c- R << C d- R << Xc Ñieàu kieän cuûa maïch vi phaân duøng RC laø: a- R >> C b- R >>Xc c- R << C d- R << Xc Ñieàu kieän cuûa maïch tích phaân duøng RL laø: a- R >> L b- R >>XL c- R << L d- R << XL Ñieàu kieän cuûa maïch vi phaân duøng RL laø: a- R >> L b- R >>XL c- R << L d- R << XL Khi cho tín hieäu sin qua maïch tích phaân thì tín hieäu ra seõ ……… so vôùi tín hieäu vaøo: a- sôùm pha 900 b- chaäm pha 900 c- cuøng pha d- ngöôïc pha Khi cho tín hieäu sin qua maïch vi phaân thì tín hieäu ra seõ ……… so vôùi tín hieäu vaøo: a- sôùm pha 900 b- chaäm pha 900 c- cuøng pha d- ngöôïc pha Maïch tích phaân laø maïch : a- taïo xung b- bieán ñoåi daïng xung c- dao ñoäng d- giôùi haïn bieân ñoä xung Boä taïo xung tam giaùc döaï treân nguyeân lyù maïch : a- Vi phaân b- Tích phaân c- Schmit d- Xeùn Maïch vi phaân laø maïch : a- taïo xung b- dao ñoäng c- bieán ñoåi daïng xung d- giôùi haïn bieân ñoä xung Maïch xeùn laø maïch : a- taïo xung b- dao ñoäng c- söaû daïng xung d- giôùi haïn bieân ñoä xung Maïch xeùn noái tieáp laø maïch coù phaàn töû xeùn ñöôïc maéc : a- Song song ngoõ ra b- noái tieáp ngoõ ra c- caû hai caâu ñeàu ñuùng d- Caû hai caâu ñeàu sai Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 10 90. 91. 92. 93. 94. Maïch xeùn song song laø maïch coù phaàn töû xeùn ñöôïc maéc : a- Song song ngoõ ra b- noái tieáp ngoõ ra c- caû hai caâu ñeàu ñuùng d- Caû hai caâu ñeàu sai Maïch xeùn duøng zener hình 2.5 coù Vo =VZ khi : a- VI < VZ b- VI > VZ c- VI = VZ d- VI < -VZ Maïch xeùn duøng zener hình 2.6 coù Vo = -VZ khi : a VI < -VZ b- VI > - VZ c- VI = VZ d- VI < VZ Maïch ghim laø maïch : a- giôùi haïn bieân ñoä xung b- söaû daïng xung c- coá ñònh ñænh xung d- taïo xung Cho maïch nhö hình 2.7 khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân R DZ Vi Hình :2.5 R Vi DZ Vo Hình :2.6 ñoä ñænh – ñænh laø Vipp = 10V thì Vopp laø: C a- 5V b- 10V c- 0 V d- 20 R 95. Cho maïch nhö hình 2.7 ñieän trôû R coù giaù trò: Vi D a-baát kyø b-raát nhoû c-tuyø maïch d- raát lôùn 96. Maïch naøo döôùi ñaây giöõ nguyeân bieân ñoä ñænh – ñænh cuûa tín hieäu ñi qua maïch: Hình :2.7 b-maïch xeùn a- maïch so saùnh duøng op-amp c-maïch ghim d-maïch vi phaân 97. Cho maïch nhö hình 2.8 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø Vi xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù D ñænh döôùi ôû: + VR a- -10V b- -18V c- 0 V d2V 98. Cho maïch nhö hình 2.8 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø Hình :2.8 xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû: a- -10V b- -18V Vi c- 0 V d- 2 V R 99. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø D + xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- -10V b- -18V Hình :2.9 c- 0 V d- 2 V 100. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- -10V b- -18V c- 0 V d- 2 V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy Vo Vo Vo Vo 11 101. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 10V b- -5V c- 0 V d- 5 V 102. Cho maïch nhö hình 2.9 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM=10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 10V b- -5V c- 0 V d- 5 V 103. Cho maïch nhö hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =5 V, khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 25 V b- 10V Vi Vo c- 15 V d- 5 V 104. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =5 V, khi Vi laø D + VR xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 25 V b- -10V Hình :2.10 c- -15 V d- 5 V 105. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 0V b- -2V c- -10 V d- 2 V 106. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì bieân ñoä ñænh _ñænh cuûa ñieän aùp raVopp baèng : a- 10V b- 12V c- 20 V d- 22 V 107. Cho maïch nhö hình hình 2.10 (Diod lyù töôûng) VR =2 V, khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 10V b- 12V c- 0 V d- 22 V 108. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 25 V b- 10V c- 15 V d- 5 V 109. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø Vi Vo R xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : D VR + a- 0 V b- -10V c- -15 V d- 5 V 110. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =2 V khi Vi laø Hình :2.11 xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a- 22 V b- 10V c- 12 V d- 2V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 12 111. Cho maïch nhö hình 2.11 (Diod lyù töôûng) VR =5 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a- 0 V b- -10V c- -12 V d- 2 V 112. Cho maïch nhö hình 2.12 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù R ñænh treân ôû : Vi Vo + Z a- 2.7 V b- 2.3V VR c- 7.7 V d- 5 V 113. Cho maïch nhö hình 2.12 (Zener lyù töôûng), VR =7 V, Vz =4.7 V khi Hình :2.12 Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a4.7 V b- 10 V c11.7 V d- 7 V 114. Cho maïch nhö hình 2.12 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a2.7 V b0V c7.7 V d5V 115. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi R Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù Vi Vo + Z ñænh döôùi ôû : VR a2.3 V b0V c7.7 V d5V Hình :2.13 116. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =5 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh treân ôû : a2.3 V b0V c7.7 V d5V 117. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =2 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a0V b10V c4.7 V d-0 .7 V 118. Cho maïch nhö hình 2.13 (Zener lyù töôûng), VR =2 V, Vz =2.7 V khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù ñænh döôùi ôû : a0V b-1 0 V c4.7 V d-0.7 V 119. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V R Z1 khi Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp Vi Vo ra Vo coù bieân ñoä ñænh-ñænh laø : Z2 a4V b-4 V c8V d- 20 V Hình :2.14 120. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù bieân ñoä ñænh-ñænh laø : Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 13 a- 4V b4V c8V d- 10 V 121. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù bieân ñoä ñænh treân ôû: a- 4V b- 4 V c8V d- 0 V 122. Cho maïch nhö hình 2.14 (Zener lyù töôûng), Vz1 = Vz2 = 4 V khi Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä VM =10V thì ñieän aùp ra Vo coù bieân ñoä ñænh döôùi ôû: a- 4V b- 4 V c8V d- 0 V R 123. Cho maïch nhö hình 2.15, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng Z coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: Vi Vo a. 5 v b.12 v c. 9 v d.1 v 5V 124. Cho maïch nhö hình 2.15, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: Hình :2.15 a. 5 v b. 9 v c. -12 v d. 0 v 125. Cho maïch nhö hình 2.15, Vi laø xung vuoâng löôõng R cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: Z a.5 v b.12 v Vi Vo c.7 v d.4 v 126. Cho maïch nhö hình 2.16, Vi laø xung vuoâng löôõng 7V cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a. 7 v b.10 v Hình :2.16 c.3 v d.11 v 127. Cho maïch nhö hình 2.16, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: a7 v b.-10 v c.3 v d.0 v R 128. Cho maïch nhö hình 2.16, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a.17 v b.10 v c.3 v d.4 129. Cho maïch nhö hình 2.17õ, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy Z1 Vo Vi 5V Hình :2.17 14 a. b. c. d. =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a5 v b.12 v c.9 v d.1 v R 130. Cho maïch nhö hình 2.17, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v,Zener lyù Z1 töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: Vo a.5 v b.-12 v Vi c.9 v d.1 v 7V 131. Cho maïch nhö hình 2.17õ, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: Hình :2.18 a.5 v b.12 v c.7 v d.4 132. Cho maïch nhö hình2.18, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a.7 b.10 v c.3 v d.11 v 133. Cho maïch nhö hình 2.18, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: 7v -10 v 3v 0v 134. Cho maïch nhö hình 2.18, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a.17 v b.10 v c.3 v d.4 v 135. Cho maïch nhö hình 2.19, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû a.5 v b.12 v c. 9 v d.1 v a. b. c. d. 136. Cho maïch nhö hình 2.19, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v,Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: 5v -12 v 9v 0v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy R Z Vi Vo 5V Hình :2.19 15 a. b. c. d. 137. Cho maïch nhö hình 2.19, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: 5v 12 v 7v 4v a. b. c. d. 138. Cho maïch nhö hình 2.20, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: 7v 10 v 3v 11 v a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d. 139. Cho maïch nhö hình 2.20, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi R cuûa Vo ôû: 7v Z1 -10 v Vo 3v Vi 0v 5V 140. Cho maïch nhö hình 2.20, Vi laø xung vuoâng löôõng cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 7V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænhHình :2.20 ñænh baèng: 17 v R 10 v 3v Z 4v Vi Vo 141. Cho maïch nhö hình 2.21, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12 v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù 7V töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: 5v 12 v Hình :2.21 9v 1v 142. Cho maïch nhö hình 2.21, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v,Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: 5v -12 v 9v 1v Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 16 143. Cho maïch nhö hình 2.21, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=12v, ñieän aùp ngöôõng Vn =5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a.5 v b.12 v c.7 v d.4 144. Cho maïch nhö hình 2.22, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: a.10 v b. 6 v c.2 v d.-2 v a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d. R Z1 Vo Vi 2V Hình :2.22 145. Cho maïch nhö hình 2.22, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: 10 v 6v 2v 0v 146. Cho maïch nhö hình 2.22, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: 10 v 6v 2v 4v 147. Cho maïch nhö hình 2.27, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: 10 v 6v 5v 4v 148. Cho maïch nhö hình 2.27, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: 5v 4v 0v -4 v 149. Cho maïch nhö hình 2.27, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: a. 10 v b. 6 v Z R Vi Vo 5v Hình :2.27 a. b. c. d. Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy Z R Vi Vo 5v Hình :2.28 17 c. 5 v d. 4 v a. b. c. d. a. b. c. d. a. b. c. d. 150. Cho maïch nhö hình 2.28, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10v, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5v, Zener lyù töôûng coù Vz= 4v thì ñieän aùp ñænh treân cuûa Vo ôû: 10 v 6v 5v 4v 151. Cho maïch nhö hình 2.28, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù bieân ñoä Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 5V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì ñieän aùp ñænh döôùi cuûa Vo ôû: 5v 4v 0v -4 v 152. Cho maïch nhö hình 2.28, Vi laø xung vuoâng ñôn cöïc coù Vm=10 V, ñieän aùp ngöôõng Vn = 2V, Zener lyù töôûng coù Vz= 4V thì Vo coù ñieän aùp ñænh-ñænh baèng: 10 v 6v 5v 14 v R 153. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét Vi Vo c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét D1 D2 154. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: 5V a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 155. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù Hình :2.29 töôûng), Vi = 0 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c.D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 156. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 157. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 158. Cho maïch nhö hình 2.29 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a. Vo= - 10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 159. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 18 c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 160. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 161. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c.D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét R 162. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V Vi c. Vo= 5V d. Vo= -5V D1 D2 163. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: 5V a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 164. Cho maïch nhö hình 2.30 (Diode lyù töôûng), Vi Hình :2.30 = -10 V thì: a. Vo= - 10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 165. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét R 166. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 10 V thì: a. Vo=10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V Vi D2 D1 167. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 2 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét 5V 5V c.D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 168. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = 0 V thì: Hình :2.31 a. Vo=2 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V 169. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a.D1 daãn, D2 daãn b. D1 daãn, D2 taét c. D1 taét, D2 daãn d. D1 taét, D2 taét 170. Cho maïch nhö hình 2.31 (Diode lyù töôûng), Vi = -10 V thì: a. Vo= - 10 V b. Vo= 0V c. Vo= 5V d. Vo= -5V Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy Vo Vo 19 CHÖÔNG 3: MAÏCH DAO ÑOÄNG ÑA HAØI DUØNG BJT 171. Maïch dao ñoäng ña haøi duøng BJT …. : a- laø maïch coù 2 traïng thaùi b- laø maïch taïo xung vuoâng c- coù 3 loaïi d- Taát caû ñeàu ñuùng 172. Maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån coù bieân ñoä xung ra …….. : b- baèng bieân ñoä xung kích a- >VCC d-<< VCC c- ≈VCC 173. Maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån ………. traïng thaùi oån ñònh : a- coù 1 b- coù 2 c- khoâng coù d- coù 3 174. Maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån coøn laø maïch : a- Flip-Flop b- Laät c- Baáp beânh d- Taát caû ñeàu ñuùng 175. Cho maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån nhö hình 3.1, T1 ñang baõo hoaø vaø T2 ñang taét, doøng ñi vaøo cöïc B cuûa T1 laø: a0.41 mA b0.14 mA c0.56 mA d+12V 0.65mA 176. Cho maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån nhö hình 3.1, T1 1,8K 1,8K 18K 18K ñang baõo hoaø vaø T2 ñang taét, doøng ñi vaøo cöïc B cuûa T2 0,2V laø: 0,8V a0.41 mA b0.14 mA T1 c0.56 mA d0 mA T2 47K 177. Cho maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån nhö hình 3.1, T1 ñang baõo hoaø vaø T2 ñang taét, ñieän aùp taïi cöïc B cuûa T2 laø: a- 6V b0V c- 1.5V d0.8V 178. Cho maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån nhö hình 3.1, T1 ñang baõo hoaø vaø T2 ñang taét, muoán maïch ñoåi traïng thaùi thì: a- kích 1 xung nhoïn aâm vaøo cöïc E cuûa T1 b- kích 1 xung nhoïn aâm vaøo cöïc B cuûa T1 c - kích 1 xung nhoïn döông vaøo cöïc B cuûa T1 d- kích 1 xung nhoïn aâm vaøo cöïc B cuûa T2 179. Cho maïch dao ñoäng ña haøi löôõng oån nhö hình 3.2, T1 ñang baõo hoaø vaø T2 ñang taét, doøng ñi vaøo cöïc B cuûa T1 laø: a. 0.56A b. 0.56mA c. 0.21mA d. 0.21A Ñeà cöông oân thi kyõ thuaät xung (heä trung caáp) GV soaïn : Ñaøo Thò Thu Thuûy 47K -6V Hình : 3.1 12V 1.2K 1.2K 18K 18K T1 T2 39K 39K Hình : 3.2 20
- Xem thêm -