Tài liệu Ky thuat truyen so lieu

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP MUCLUC Ml,JC Ll,JC 1 tor NOl 2 l- GlAOTHUCUDPVAARP DAu 3 A. Tim hieu v€ giao thirc UDP 3 1. Tdng giao thuc 3 2. Nguyen If; lam viec 3 3. Cdu true don vi dii lieu 6 4. Uu va nhuac didm cua giao thuc UDP , , " 5. Nhiing van de can giai quyet 6. Vi du minh hoa giao thtec UDP B. Tim hi~u v€ giao thirc ARP 8 10 10 1. Tdng giao thuc 10 2. Nguyen If; lam viec 11 3. 13 C6u true don vi dii lieu , II- 7 , " 4. Nhiing van de can giai quyet 14 5. ARP Caching 16 6. Proxy ARP 18 PHAN rtcn cAc GOl TIN DUNG WlRESHARK 20 KETLUAN 21 TAl LIEU THAM KHAo 22 BTL KY THUA.T TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP LCHNOIDA.U Ky thuat truyen s6 lieu la mot mang kien thirc khong thS thieu d6i voi sinh vien nganh dien ill viSn thong va cong nghe thong tin. Day la nen tang nghien CUll chuyen sau trong chuyen nganh nay. Mac du mang dam giai phap cho dich vu s6 lieu, nhung kY thuat truyen s6 lieu ngay nay lai la xuftt phat diem cho da dich vu mot xu th~ tftt y~u trong mang viSn thong va mang may tinh hien dai. Chung ta deu biet rang khong co kien thirc co sa vfrng vang se khong co phat trien irng dung vi v~y bai t~p Ian nay se trinh bay nhirng kien thirc co ban nhftt va thiet thuc nhat, Do pham vi de tai la "Giao thirc UDP va ARP" nen nhom chung em chi trinh bay mot phan nho trong nganh truyen du lieu. Voi S\I huong d&n t~n tinh cua thfty giao Th.S Doan Van Trung, cong voi ki~n thirc da hoc duoc cua men Mang may tinh, Ky thuat truyen s6 lieu chung em da hoan thanh bai t~p 16n nay dung thoi gian quy dinh. Nhung do con han ch~ vS mat kien thirc va thuc hanh true tiep tren cac h~ thong that nen bai t~p Ian nay khong thS tranh khoi nhfrng sai sot. Rftt mong nhtrng kien dong y gop cua thfty giao de bai t~p Ian nay hoan thien han. 2 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP GIAO THiJ'c UDP vA ARP A. Tim hi~u v~ giao thtrc UDP 1. Timg giao thue TCP/IP la m<)tho cac giao thirc duoc goi la ho giao tlnrc IP, bao g6m ben tftng. Cftn nho ring TCP/IP khong phai la mot giao thirc rna thuc Sl,Y la mot ho cac giao thirc, va bao g6m cac giao thirc rmrc thap khac nhu IP, TCP, va UDP. UDP nam (y tang giao van, phia tren giao thirc IP. Thg giao v~n cung c:ip kha nang truyen tin giua cac mang thong qua cac gateway. N6 sir dung cac dia chi IP d~ giri cac g6i tin tren Internet hoac tren mang thong qua cac trinh diSu khien thiet bi khac nhau. TCP va UDP la mot phan cua ho giao thuc TCP/IP; m6i giao thirc c6 nhirng iru va nhuoc diem rieng cua n6. Giao thirc UDP la giao thirc don gian, phi lien kSt va cung c:ip dich vu tren tang giao van voi t6c d<)nhanh. N6 h6 tro lien kSt mot-nhieu va thuong duoc dung thuong xuyen trong lien kSt rnot-nhieu bing each StT StT dung cac datagram multicast va unicast. Giao thirc IP la giao thuc co ban cua Internet. TCP va UDP dSu la hai giao thirc tAng giao thirc van tren co so cua giao tlnrc IP. Hinh duoi day chi ra each anh xa rno hinh OS] anh xa VaG kiSn true TCP/IP va ho giao thuc TCP/IP. He:> giao thuc TCP Cac t~ng OSI 7 Tang I1ng dl,mg 6 Tang trinh dien T~ng I1ng dl,mg TCP/IP Stack I -i -i "U " -i "U en s: -i '1J :;u 0 "U en - 5 Tang phren 4 Tang giao van Tang giao van 3 Tang rnanq Tang Internet ICMP,IP,IGMP 2 Tang lien ket dO>lieu 1 Tang v$t Iy T~ng rnanq Ethernet, ATM, Frame Relay, .. 2. Nguven TCP Z UDP Iy lam viee a. MQt s6 thuat ngu' BTL KY THUAT TRUYEN so LIEU 3 NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP Truce khi kiern tra xem giao thirc UDP hoat dong nhir th6 nao, cluing ta dn lim quen voi mot s6 thuat ngir. Trong phan duoi day, chung ta se dinh nghia mot s6 thuat ngti co ban co lien quan d6n giao thirc UDP. • Packet Trong truyen s6 lieu, mot packet la mot day cac s6 nhi phan, bieu di@ndil lieu vi cac tin hieu diSu khien, cac goi tin nay duoc chuyen di vi chuyen toi toi host. Trong goi tin, thong tin duoc sip x6p thea mot khuon dang cu the, • Datagram Mot datagram la mot goi tin d(>c lap, tu chua, mang diy du dil lieu d~ dinh tuyen nrnguon toi dich rna khong dn thong tin them. MTU. MTU la vi6t tit cua Maximum Transmission Unit. MTU la mot d~c tnrng cua tang lien k6t mo ta s6 byte dir Iieu t6i da co th~ truyen trong mot goi tin. Mat khac, MTU Ii goi dilli~u Ian nh&t rna moi twang mang cho truce co thS truyen. Vi du, Ethernet co MTU c6 dinh la 1500 byte. Trong UDP, n6u kich thuoc cua mot datagram Ian hun MTU, IP se thuc hien phan doan, chia datagram thanh cac phan nho hun (cac dean), vi v~y m6i doan nho co kich thuoc nho hun MTU. • Port UDP sir dung cac cong dS anh xa dir lieu d6n vao mot ti6n trinh cu thS dang chay tren m(>t may tinh. UDP dinh duong di cho packet tai vi tri xac dinh bang each sir dung s6 hieucong diroc xac dinh trong header cua datagram. Cac cong duoc bieu di€n boi cac s6 16-bit,vi th6 cac cong narn trong dai nr 0 d6n 65535. Cac cong cling duoc xem nhu Ii cac di8m cuoi cua cac lien k€t logic, vi diroc ehia thanh ba loai sau: o Cac cong ph6 bien: Tu 0 d€n 1023 o Cac cong da dang ky: 1024 d€n 49151 o Cac cong d(>ng/dinh rieng 49152 d€n 65535 Chu y r~ng cac e6ng UDP co th8 nhan nhiSu hun mot thong di~p 0 mot thai diSm. BTL KY THUAT TRUYEN so LIEU 4 NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP Trong mot s6 truong hop, cac dich vu TCP va UDP co th~ SU dung cling mot s6 hieu cong nhu 7 (Echo) hoac tren cong 23 (Telnet). UDP co cac cong thong dung sau: Cong UDP Mo ta 15 Netstat- Network Status- Tinh tr~ng rnanq 53 DNS-Domain Name Server 69 TFTP-Trivial File Transfer Protocol Giao thuc truyen tep thong thLl'ong • 137 NetBIOS Name Service 138 Dich 161 SNMP VI) Datagram NetBIOS TTL (Time To Live) Gia tri TTL cho phep chung ta thiet l~p mot gioi han tren cua cac router rna mot datagram co th€ di qua. Gia tri TTL ngan ngira cac goi tin khoi bi ket trong cac vong l~p dinh tuyen vo han. TTL duoc khoi tao boi phia giri va gia tri duoc giam di boi m6i router quan ly datagram. Khi TTL bang 0, datagram bi loai bo, • Multicasting Multicasting la phuong phap dua tren chuAn co tinh ch~t mo d€ phan ph6i cac thong tin gi6ng nhau d~n nhiSu nguoi dung. Multicasting la mot d~c tnmg chinh cua giao thuc UDP. Multicasting cho phep chung ta truyen tin thea kieu mot nhieu, vi du giri tin hoac thu di~n nr toi nhieu nguoi nhan, dai phat thanh tren Internet, hoac cac chuang trinh demo true tuyen. b. Nguyen ly heat dong UDP truyen dfr lieu (datagram) gifra 2 thiet bi mang (2 may) thong qua cac cong ung dung, Cac thong s6 vS dia chi may giri va may nhan (Soure address va Destination address) duoc xac nhan & phan header cua IP Datagram. Tir thong s6 vS Destination Port cho bi~t may nhan se nhan dtr lieu qua cong 5 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - nao, nSu nhu irng dung ben trong khong rna cong -UDP & ARP tuong irng thi viec nhan khong thS thuc hien duoc. Trong qua trinh chuyen nhan UDP chi cung d.p mot co chuyen lai khi co 16i, tnrong checksum sir dung thuat toan d~ dam bao data giri sang ben kia khong bi xuyen tac. Khi may nhan nhan duoc dfr lieu no se tinh lai checksum moi va s2 voi checksum nhan duoc, nSu co su sai khac yeu cAu thong tin giri lai 3. call true dun vi dii: lieu Giao thirc UDP la mot giao thuc "khong lien kSt" duoc sir dung thay thS tren IP thea yeu cAu cua cac irng dung, KMe voi TCP, UDP khong co cac clnrc nang thiet l~p va giai phong lien kSt. No cling khong eung d.p cac co ehS bao nhan, khong s~p xSp tuan tv cac dan vi dfr lieu dSn va co th~ dftn toi tinh trang dfr lieu bi m~t hoac trung rna khong h6 co thong bao 16i cho nguoi giri. Tom lai no cung d.p cac dich vu giao van khong tin cay nhir trong TCP. Do it chuc nang phirc tap nen UDP co xu thS hoat dong nhanh han TCP. No thuong duoc dung cho cac irng dung khong doi hoi d9 tin cay cao trong giao van, Cau true cua mot dan vi dtr lieu UDP nhu sau: 16-31 o Source Port 32 Length ~ Destination Port Checksum Data 64 C£u true dan vi di1li~u UDP Trong do: • Soure Port (16 bit): Truong nay xac dinh cong cua tram gli.j va co y nghia nSu muon nhan thong tin phan h6i tir nguoi nhan. NSu khong dung dSn thi d~t no bang • o. Destination Port (16 bit): Truong xac nhan cong cua tram nhan thong tin. Truong nay la b~t buoc. BTL KY THUAT TRUYEN so LIEU 6 NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP • Length (16 bit): Xac dinh chien dai cua toan b(l datagram: phan header va du lieu, ChiSu dai toi thieu la 8 byte khi goi tin kh6ng co du lieu, chi co header. • Checksum (16 bit): Truong Checksum 16 bit dung cho viec kiem tra 16i cua phan header va du lieu. 4. Ui, va nhu'O'c tliim cua giao thu:c UDP a. Vudi~m • Kh6ng dn thi~t l~p lien k~t: UDP la giao thirc phi lien k~t, VI th~ kh6ng dn phai thiet l~p lien k~t. Vi UDP kh6ng SIT dung cac tin hieu handshaking, nen co th€ tranh duoc thai gian tr~. Do chinh la ly do tai sao DNS thuong SIT dung giao thirc UDP han la TCP-DNS se cham han r~t nhiSu khi dung TCP. • T6c d(l: UDP nhanh han so voi TCl'. B6'i vi diSu nay, nhiSu irng dung thuong duoc cai d~t tren giao thirc UDP han so voi giao thirc TCP. • H6 tro hinh trang (Topology): UDP h6 tro cac lien k@t1-1, I-n, nguoc lai TCP chi h6 tro lien k@t1-1. • Kich thuoc header: UDP chi co 8 byte header cho m6i doan, nguoc lai TCP dn cac header 20 byte, vi v~y SIT dung bang thong it han. Bang duoi day tong k~t nhirng S\I kac nhau giua hai giao thirc TCP va UDP: cac d~e trU'ng UDP TCP HU'ang lien ket Kh6ng Sli dl"mg phien Kh6ng 8¢ tin cay Kh6ng Xac thuc Kh6ng Danh thli tl)' Kh6ng 8ieu khien lu6ng Kh6ng Co Co Co Co Co Co It Nhieu han Bao mat b. Nhuoc di~m So voi giao thuc TCl', UDP co nhirng nhuoc di€m sau: 7 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - • -UDP & ARP ThiSu cac tin hieu bat tay: Truce khi giri mot doan, UDP kh6ng gui cac tin hieu bilt tay gifra ben giri va ben nhan. Vi thS phia giri kh6ng co each nao d€ biet datagram dll dSn dich hay chua. Do vay, UDP kh6ng dam bao viec du lieu dll dSn dich hay chua .. • SU dung cac phien: De TCP la huong lien ket, cac phien duoc duy tri gifra cac host. TCP sir dung cac chi s6 phien (session ID) d€ duy tri cac lien kSt gitia hai host. UDP kh6ng h6 tro bfit ky phien nao do ban chfit phi lien kSt cua no. • D<)tin cay: UDP kh6ng dam bao rang chi co mot ban sao du lieu toi dich. D€ giri du lieu toi cac h~ thong cuoi, UDP phan chia du lieu thanh cac doan nho. UDP kh6ng dam bao rang cac doan nay se dSn dich dung thir tu nhtr chung dll duoc tao ra 0 nguon. N guoc lai, TCP su dung cac s6 thir nr cung voi s6 hieu cong va cac goi tin xac thuc thuong xuyen, dieu nay dam bao r~ng cac goi tin dSn dich dung thir tu rna no dll duoc tao ra. • Bao m~t: TCP co tinh bao mat cao han UDP. Trong nhi€u t6 chirc, firewall va router dm cac goi tin UDP, di€u nay la vi cac hacker thtrong su dung cac cong UDP. • Ki€m soat luong. UDP kh6ng co ki€m soat luong; kSt qua la, mot img dung UDP duoc thiet kS t6i co th€ lam giam bang th6ng cua mang, 5. Nhu'ng viin ilJ elm gia; quyit a. NMn cac goi tin Truce khi mot ung dung co th€ doc cac goi tin UDP duoc giri boi cac may 0 xa, no phai gan mot socket voi mot cong UDP bang each SIT dung Datagram Socket, va tao ra mot DatagramPaeket se dong vai tro nhu la mot b<) chua cho du lieu cua goi tin UDP. Hinh ve duoi day chi ra m6i quan h~ gitra mot goi tin UDP voi cac lop Java khac nhau duoc SIT dung de xlr ly no va cac irng dung thuc t6. BTL KY THUAT TRUYEN so LIEU 8 NHOM 2 KHMT1-K4 - I packet Doc -UDP & ARP I g6i tin Chuy~n g6i tin vao DatagramSocket I DatagramSocket 11--------+1"1 DatagramPacket II----~ Lrng dunq UDP Khi mot irng dung muon doc cac g6i tin UDP, no goi phuong Datagramxocket.receivet), tlnrc phirong thirc nay sao chep g6i tin UDP vao mot DatagramPacket xac dinh. Xu ly nQi dung n6i tin va tien trinh I~p lai khi dn Khi xu ly g6i tin irng dung phai lam viec true tiep voi mot mang byte. Tuy nhien nSu img dung la doc van ban thi ta co th€ su dung cac lap nr g6i vao ra d€ chuyen d6i giira mang byte va luong stream va reader. Bang each g~n kSt luong nhap ByteArraylnputStream voi nQi dung cua mot datagram va sau do kSt n6i voi mot ki€u luong khac, khi do ban co th€ truy xuit toi noi dung cua g6i UDP mot each d~ dang. Rit nhieu nguoi l~p trinh thich dung cac Iuong vao ra 110 d~ xu ly dfr lieu, bang each su dung luong DatalnputStream hoac BufferedReader d~ truy xuit toi noi dung cua cac mang byte. Data gramPa cket 8ia chi IP InputStream ByteArraylnputStream Dla chi c8ng ho~c Dfr li~u goi ti byte[]= {... , ... } InputStreamReader b. Giri cac g6i tin Lap DatagramSoeket cling duoc sir dung d~ giri cac goi tin. Khi giri g6i tin, irng dung phai tao ra mot DatagramPacket, thiet I~p dia chi va thong tin c6ng, va ghi du lieu dn truyen vao mang byte. NSu muon gui thong tin phuc dap thi ta cling da biSt dia chi va s6 hieu cong cua g6i tin nhan duoc. M6i khi g6i tin s~n sang d~ giri, ta suodung phuong thirc sendf) cua lap DatagramSoeket d€ gui g6i tin di. 9 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 UDP & ARP - - DatagramSocket Gan cong UDP ~lh Datagraml'acket bang each sit dung LYng dl,mg UDP DatagramSocket Packet ~ DatagramPacket 6. Vi du minh hoa giao (hire UDP DS minh hoa cac goi tin UDP duoc giri va nhan nhu thS nao, chung ta se viet, bien dich va chay img dung sau. Vi~t chuang trinh thea mo hinh Client/Server d~: Client thuc hien cac thao tac sau day: - Client gjri mot xau kY tu do nguoi dung nhap illban phim cho server - Client nhan thong tin phan h6i tro lai nr Server va hi~n thi thong tin do tren man hinh, Server thuc hien cac thao tac sau: - Server nhan xau ky nr do client giri toi va in len man hinh - Server bien d6i xau ky nr thanh chfr hoa va giri tro lai cho Client B. Tim hi~u v~ giao thtrc ARP 1. Tang giao thu:c Mang LAN nho hoat dong dua tren hai lap mot va hai trong mo hinh OS! ( lap physical va datalink). Nhung cac giao thuc lien mang ( internet-work) lai dua tren dia chi lap ba (lap network). Viec phan giai dia chi giira lap datalink va lap network nham giup cho viec truyen dfr lieu duoc lien tuc qua mang. 10 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP C6 hai phuong phap phan giai dia chi la : map true tiep va phan giai dong, Viec map true ti@pg~p nhieu kh6 khan do dia chi MAC (lap datalink) la dia chi 48 bit trong khi dia chi IP la 32 bit. Ben canh do cac nha phat trien muon tao ra mot co chS Iinh hoat trong sir dung. Chinh vi v~y ho phat tri~n ARP ( Address Resolution Protocol ). Giao tlnrc nay diroc dinh nghia trong RFC 826 - ARP la phuong thirc phan giai dia chi dong gitra dia chi lap network va dia chi lap datalink. Qua trinh thuc hien bang each: mot thiet bi IP trong mang giri mot g6i tin broadcast d@ntoan mang yeu cftu thiet bi khac giri tra lai dia chi phan cirng ( dia chi lap datalink ) cua minh. - Ban d~u ARP chi duoc str dung trong mang Ethernet d~ phan giai dia chi IP va dia chi MAC. Nhung ngay nay ARP da duoc ung dung rong rai va dung trong cac cong nghe khac dua tren lap hai. 2. Nguyen IV lam viec a. Nguyen tac lam viec cua ARP trong mang LAN Khi mot thiSt bi mang muon biSt dia chi MAC cua mot thiet bi mang nao do rna n6 da biet dia chi a tang network (IP, IPX ... ) no se giri mot ARP request bao gom dia chi MAC address cua no va dia chi IP cua thiet bi rna n6 c~n biet MAC address tren toan b9 mot miSn broadcast. M6i mot thiSt bj nhan duoc request nay se so sanh dia chi IP trong request voi dia chi t~ng network cua minh. NSu trung dia chi thi thiet bi d6 phai giri nguoc lai cho thiet bi gui ARP request mot g6i tin (trong do co chua dia chi MAC cua minh). Trong mot h~ thong mang dan gian, vi du nhu PC A muon gui g6i tin dSn PC B va no chi biSt duoc dia chi IP cua PC B. Khi do PC A se phai gUi mot ARP broadcast cho toan mang d~ hoi xem "dia chi MAC cua PC co dia chi IP nay la gi ?" Khi PC B nhan diroc broadcast nay, n6 se so sanh dia chi IP trong g6i tin nay voi dia chi IP cua n6. Nhan thfty dia chi d6 la dia chi cua rninh, PC B se giri lai mot g6i tin cho PC A trong d6 co chua dia chi MAC cua B. Sau d6 PC A rnoi b~t d~u truyen goi tin cho B. b. Nguyen t~c heat dong cua ARP trong 1 M thong mang Hoat dong cua ARP trong m9t moi trucmg phuc t~p han d6 Ia hai h~ th6ng m~ng g~n vai nhau thong qua m9t Router C. May A thu9c m~ng A mu6n gil·i BTL KY THUAT TRUYEN so LIEU 11 NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP goi tin d~n may B thuoc mang B. Do cac broadcast khong th~ truyen qua Router nen khi do may A se xem Router C nhu mot cAu n6i hay mot trung gian (Agent) d~ truyen dtr lieu, Truce do, may A se biet duoc dia chi IP cua Router C (dia chi Gateway) va bi~t duoc rang d~ truyen goi tin toi B phai di qua C. Tlit ca cac thong tin nhu v~y se duoc chua trong mot bang goi la bang dinh tuyen (routing table). Bang dinh tuyen theo co-ch~ nay duoc hru gift trong m6i may. Bang dinh tuyen chua thong tin v~ cac Gateway d~ truy c~p van m9t h~ thong mang nao do. Vi du trong tnrong hop tren trong bang se chi ra rang d~ di toi LAN B phai qua port X cua Router C. Bang dinh tuyen se co chua dia chi IP cua port X. Qua trinh truyen dft lieu theo rung buoc sau • May A giri mot ARP request (broadcast) d~ tim dia chi MAC cua port X. • Router C tra lei, cung cftp cho may A dia chi MAC cua port X. • May A truyen goi tin d~n port X cua Router. • Router nhan duoc goi tin nr may A, chuyen goi tin ra port Y cua Router. Trong goi tin co chua dia chi IP cua may B. Router se gui ARP request d~ tim dia chi MAC cua may B. • May B se tra loi cho Router bi~t dia chi MAC cua minh. Sau khi nhan duoc dia chi MAC cua may B, Router C gui goi tin cua A d~n B. Tren thuc t~ ngoai dang bang dinh tuyen nay nguoi ta con dung phuong phap proxyARP, trong do co mot thiet bi dam nhan nhiem vu phan giai dia chi cho tlit ca cac thiet bi khac. Theo do cac may tram khong dn gift bang dinh tuyen nfra Router C se co nhiem vu thuc hien, tra loi tlit ca cac ARP request cua tlit ca cac may. Cac buoc hoat dong cua ARP : Source Device Checks Cache: Trong buoc nay, thi~t bi se kiem tra cache ( b9 dern ) cua minh. N~u da co dia chi IP dich nrong irng voi MAC nao do rbi thi l~p nrc chuyen len biroc 9 Source Device Generates ARP Request Message : B~t d~u khoi tao goi tin ARP Request voi cac truong dia chi nhu tren 12 BTL KY THUA.T TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP Source Device Broadcasts ARP Request Message : Thiet bi nguon quang ba g6i tin ARP Request tren toan mang - Local Devices Process ARP Request Message : Cac thiet bi trong mang dSu nhan duoc g6i tin ARP Request. G6i tin duoc xu ly bang each cac thi~t bi dSu nhin vao tnrong dia chi Target Protocol Address. N ~u trung voi dia chi cua minh thi tiep tuc xu ly, neu khong thi huy goi tin - Destination Device Generates ARP Reply Message : Thi~t bj voi IP trung voi IP trong tnrong Target Protocol Address se b~t diu qua trinh khoi tao g6i tin ARP Reply bang each lily cac tnrong Sender Hardware Address va Sender Protocol Address trong g6i tin ARP nhan duoc dua vao lam Target trong g6i tin gl'ri di. D6ng thai thi~t bi se lily dia chi datalink cua minh d~ dua vao truong Sender Hardware Address - Destination Device Updates ARP Cache : Thi€t bi dich ( thiet bi khoi tao g6i tin ARP Reply) d6ng thai c~p nhat bang anh xa dia chi IP va MAC cua thiet bi nguon vao bang ARP cache cua minh dS giam bat thai gian xu ly cho cac lin sau - Destination Device Sends ARP Reply Message: Thi€t bi dich b~t diu giri g6i tin Reply da diroc khoi tao d€n thiSt hi nguon. G6i tin reply la g6i tin giri unicast Source Device Processes ARP Reply Message: ThiSt bi nguon nhan duoc g6i tin reply va xu ly bang each hru tnrong Sender Hardware Address trong g6i reply nhir dia chi phan cung cua thiet bi dich Source Device Updates ARP Cache : ThiSt bi nguon update vao ARP cache cua minh gia tri tuong img gitra dia chi network va dia chi datalink cua thi~t bi dich. Lin sau se khong con dn toi request 3. C6u true don vi da' lieu cilu true cua 1 ban tin ARP bao g6m cac tnrong: 13 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2-KHMT1-K4 -UDP & ARP I Protocol Hardware t)1>e HW add r length Protocol nddr lennth t)1>c I Opcode Source HW addr Source Protocol addr Destination addr Destiuatiou Protocol addr mv Trong do: • Hardware type va Protocol type quy dinh kieu cua phan cling va cua protocol duoc dung (y lop network • Opcode: cho bi~t ban tin ARP la yeu du (=1) hoac phuc dap (=2) • HW addr length: dQ dai cua dia chi v~t ly • Protocol addr length: dQ dai cua dia chi logic • 4 tnrong con lai la dia chi v~t ly va dia chi logic cua nguon va dich. 4. NhfJ:ng vdn tid cdn giii; quvit M6i anh xa IP-MAC trong ARP cache d~u chi t6n tai trong mot khoang thai gian cb dinh (tnr cac anh xa da duoc d~t tinh). Viec d~ ra khoang thai gian nay la dn thiet khi mot host nao do: a. Di doi khoi mang hoac ket nbi cua host vao mang bi hong b. Dia chi logic cua host duoc gan lai cho mot dia chi v~t li moi.Khi do bang ARP cache cua host co th6 bi xoa trang, tuy nhien anh xa dia chi MAC-dia chi logic cua no v~n con t6n tai trong cac bang ARP cache cua cac may khac. Di~u nay co thS d~n d~n tnrong hop goi tin v~n truyen di duoc nhung khong den duoc dich. Bien phap khac phuc trong tnrong hop thir nhit co th€ la: - Khi thi~t l~p k~t nbi bi hong, module Address Resolution dn phai duoc thong bao dS loai bo anh xa ra khoi bang ARP cache cua no ho~c d~t mot khoang thai gian timeout cho m6i k~t nbi giira hai may. M6i khi mot may nhan duoc bit ki mot goi tin nao do nr may kia, no se gia han thai gian timeout cho anh xa va sau khoang thai gian timeout rna no v~n khong nhan 14 BTL KY THUA.T TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - & ARP -UDP duoc ban tin nao nr may kia, anh xa gifra dia chi MAC-dia chi logic cua may kia se bi loai bo khoi bang ARP cache cua no. - SU dung mot module xu li thai gian timeout. Sau mot khoang thai gian nao do, module nay se thuc hien viec Ioai bo anh xa ra khoi bang ARP cache. Tuy nhien, truce khi ti~n hanh viec loai bo, module se gui di mot ban tin ARP request d~n host dn phai loai bo. N~u sau mot khoang thai gian rftt ngiin rna no kh6ng nhan duoc ban tin ARP reply tit host do, no se tien hanh Ioai bo anh xa ra khoi bang. Bien phap khac phuc trong truong hop thir hai: khi nhan diroc 1TI9tban tin ARP, host se kiem tra xem dia chi v~t li nguon da t6n tai trong bang ARP cache cua no chua, n~u da t6n tai r6i thi no se ghi de dia chi moi nay len. c. Qua trinh gui 1 ban tin ARP Khi mot goi tin duoc giri tir lap mang xuong, module Address Resolution (y lap duoi dn phai chuyen d6i thanh dia chi v~t li 48 bit. Khi do module nay se kiern tra trong bang anh xa cua no goi la ARP cache d~ tim xem co mot c~p anh xa gitra dia chi logic dich voi 1TI9tdia chi v~t li nao do hay kh6ng. N6u tim duoc 1TI9tanh xa nhir vay, module se tra vS dia chi v~t 11va dia chi nay se duoc dung d~ chuyen dSn dung dich. N6u khong co anh xa nhu vay, no se giri di ban tin ARP co dia chi v~t Ii dich la dia chi broadcast va Opcode=l. Ban tin nay se duoc gui d~n tftt ca cac thi~t bi co trong mang. Vi du: mot may c6 dia chi IP liz 192.168.1.1 muon gui di ban tin ARP ai tim dia chi vdt li cua may c6 dia chi IP 192.168.1.2 thi him tin ARP request se c6 cdu true. Ox! Ox30 IOx800 loxlo lox! 1l:22:J3:AA:BB:CC 192.168.1.1 FF:FF:FF:FF:FF:FF 192.168.1.2 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP d. Qua trinh nhan 1 ban tin ARP Khi mot host tren mang nhan duoc ban tin yeu cau ARP, no se xu li nhu sau: - Kiem tra xern co cung HW type, Protocol type khong. Neu co, no se kiem tra xem co t6n tai trong bang ARP cache cua no hay khong. N ~u co thi c~p nhat lai dia chi MAC tuong ling neu thay co thay d6i va d~t ca Merge-flag = true. - Ki€m tra xem dia chi logic cua no co trung voi dia chi logic dich rna goi tin giri d~n hay khong. N~u co va ca Merge la false, no se c~p nhat vao bang ARP cache cua minh. N~u khong, goi tin ARP request se bi huy. - Ki€m tra opcode: n~u opcode la request thi gui lai ban tin ARP theo dang unicast thong bao cho may yeu d.u biet duoc dia chi MAC cua minh. - Thi~t bi yeu d.u, sau khi nhan duoc ban tin ARP reply, se c~p nhat lai bang ARP cache cua minh va chuyen frame d~n dich theo dia chi MAC nhan duoc. Trong twang h9'P khong co mot ban tin reply nao d~n co nghia la thiet bi rna no muon trao d6i khong nam cung rnang LAN voi no, neu trong mang co cftu hinh proxy ARP (thiet bi dung dS tra loi cac ARP request) thi proxy ARP nay se co nhiern vu giXiban tin ARP phuc dap vci dia chi MAC cua no nhu th~ la phuc dap cua may dich. Khi do goi tin lap 2 se ducc dong goi voi dia chi MAC la dia chi MAC cua proxy ARP va moi thong tin se duoc giri d~n proxy ARP nay. Neu khong t6n tai proxy ARP trong mang; goi tin se bi huy va thong bao l6i len lap tren. 5. ARP Caching ARP la mot giao thtrc phan giai dia chi dong, Qua trlnh giXigoi tin Request va Reply se tieu t6n bang thong rnang, Chinh vi v~y cang han che t6i da viec giri goi tin Request va Reply se cang gop phan lam tang kha nang heat dong cua mang.Tir do sinh ra nhu du cua ARP Caching Static and Dynamic ARP Cache Entries BTL KY THUAT TRUYEN so LIEU 16 NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP ARP Cache co dang giong nhu mot bang wang irng gitra dia chi hardware va dia chi IP. Co hai each dua cac thanh phan wang irng vao bang ARP : • Static ARP Cache Entries: E)clyla each rna cac thanh phan nrong irng trong bang ARP duoc dira vao lin IUQ'tboi nguoi quan trio Cong viec duoc tiSn hanh mot each thu cong • Dynamic ARP Cache Entries: Day la qua trinh rna cac thanh phan dia chi hardware/IP duoc dua vao ARP cache mot each hoan toan tv dong bang phan mem sau khi da hoan tfit qua trinh phan giai dia chi. Chung duoc hru trong cache trong mot khoang thai gian va sau do se duoc xoa di Dynamic Cache diroc Slr dung rong rai han vi tfit ca cac qua trinh diSn ra tu dong va khong dn dSn Sl,I wang tac cua nguoi quan trio Tuy nhien static cache vftn co pham vi irng dung nhat dinh cua no. Do la truong hop rna cac workstation nen co static ARP entry dSn router va file server nam trong mang. DiSu nay se han chS viec giri cac goi tin d6 thuc hien qua trinh phan giai dia chi. Tuy nhien ngoai han che cua viec phai nhap bang tay, static cache con them han chS nira la khi dia chi IP cua cac thiSt bi trong mang thay d6i thi se dftn dSn viec phai thay d6i ARP cache Qua trinh xoa thong tin trong cache Ta xet tnrong hop bang cache cua mot thiSt bi A, trong do co chua thong tin vS thiet bi B trong mang, NSu cac thong tin trong cache duoc hru mai mai, se co mot s6 vfin dS nhu sau xay ra : • Dia chi phan cirng thiet vi duoc thay d6i : Day la tnrong hop khi thiet bi B duoc thay d6i card mang hay thiet bi giao tiep, lam thay d6i dia chi MAC cua thiet bi. DiSu nay lam cho cac thong tin trong cache cua A khong con dung nfra • Dia chi IP cua thiet bi duoc thay d6i : Nguoi quan tri hay nha cung cap thay d6i dia chi IP cua B, cling lam cho thong tin trong cache cua A bi sai lech 17 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP • ThiSt bi duoc rut ra khoi mang : Khi B duoc rut ra khoi mang nhung A khong duoc biet, va gay lang phi v~ tai nguyen cua A d~ hru thong tin khong dn thiSt va t6n thai gian d€ tim kiSm. f)~ tranh duoc nhfrng vin d~ nay, cac thong tin trong dynamic cache se duoc tu dong xoa sau mot khoang thai gian nhit dinh. Qua trinh nay duoc thuc hien mot each hoan tcan ttr dong khi sir dung ARP voi khoang thai gian thuong la 10 hoac 20 phut. Sau mot khoang thai gian nhit dinh duoc hru trong cache, thong tin se duoc xoa di. Lftn sir dung sau, thong tin se duoc update tro lai 6. ProxyARP ARP duoc thiet kS cho cac thiet bi n~m trong n<)imang, co tinh chit local. Tuy nhien neu hai thiet bi A va B bi chi a dt boi 1 router thi chung se duoc coi nhu la khong local voi nhau nita. Khi A muon giri thong tin dSn B, A se khong giri true tiSp duoc dSn B thea dia chi lap hai, rna phai giri qua router va duoc coi la each nhau 2 hop 6" lap ba. Vi sao dn phai co Proxy ARP ? Khac voi cac tnrong hop thong thuong, nhi~u tnrong hop hai thiSt bi A va B nam tren 2 segment v~t ly khac nhau nhung diroc kSt n6i qua mot router va cling n~m trong mot mang IP hay mot IP subnet. Luc nay A va B se coi nhau co quan M local. Gia str ta co tinh huong A muon giri thong tin cho B. A nghi B trong cling n<)i mang va tim trong bang ARP cache. A khong hru dia chi MAC cua B va b~t dftu tiSn hanh qua trinh phan giai dia chi. A broadcast goi ARP request trong noi mang d~ tim dia chi MAC cua B. Se co vin d~ xay ra : B khong cung narn trong mang va se khong nhan duoc goi tin broadcast ciing nhtr router kSt n6i se khong forward goi broadcasr nr A qua B (router khong truyen cac goi broadcast (y lap datalink ). Vi v~y B khong bao gia nhan duoc request tir A ciing nhu A se khong bao gio co duoc dia chi MAC cua B Hoat dong cua Proxy ARP: 18 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - -UDP & ARP Giai phap cho tinh huong nay duoc goi la ARP proxying hay Proxy ARP. Trong cong nghe nay, router nam giira 2 mang local se duoc d.u hinh d~ dap ling cac goi tin broadcast gui ill A thay cho B. Router se khong giri cho A dia chi MAC cua B, vi du thS nao A va B cling n~m tren hai mang khac nhau va khong th~ giri true tiSp dSn nhau duoc. Thay vao do router se giri cho A cac dia chi MAC cau chinh router. A sau do se gui thong cac goi tin cho router, va router se forward sang cho B. Qua trinh cling hoan toan di~n ra nrong tu khi B muon giri thong tin cho A, hay cho b~t cir thiet bi nao rna dich dSn cua goi tin la mot thiSt bi 6 mot mang khac. Trong vi du, mot router kSt n6i hai mang LAN CLIngtrong mot mang IP hoac subnet voi nhau. Router se khong truyen cac goi tin ARP broadcast nhung duoc du hinh d~ hoat dong nhu mot ARP proxy. Hai thiet bi A va D co nhu cftu gui cac goi tin IP cho nhau, chinh vi v~y chung broadcast cac goi ARP request. Router se dap ling lai cac goi tin request ill A nhu th~ la D ( router khong truyen goi request dSn D ). Tuong tu, router cling se dung dia chi cua minh d~ giri tra cac goi tin nr D gui cho A. Vu diSm va nhiroc diSm cua Proxying Vu diSm d~ nhan th~y cua Proxy ARP 1a cac router hoat dong nhung cac thiSt bi khong h~ cam nhan duoc sir hoat dong cua no. Cac hoat dong giri nhan giira hai thiet bi thuoc hai LAN khac nhau vin di~n ra binh thuong Tuy nhien no vftn co nhfrng mat trai va nhfrng diem han che cua minh : • Tlnr nhat, no lam tang d('>phirc tap cua mang • Tlnr hai, neu nhieu han mot router kSt n6i toi hai LAN cung n~m trong mot mang IP, nhieu v~n d~ co th~ phat sinh • Tlnr ba, cong nghe nay cling tao nen nhtrng m6i nguy co tiem Anv~ an ninh va bao m~t, khi cac router duoc du hinh proxy, tao nguy co v~ gia mao dia chi. Do vay, giai phap t6t nhat la thiet kS lai topo mang d~ chi mot router kSt n6i toi hai LAN n~m trong mot mang IP. 19 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU NHOM 2 KHMT1-K4 - 1- PHAN rtcn cAc -UDP & ARP GOI TIN DUNG WIRESHARK 20 BTL KY THUAT TRUYEN SO LIEU
- Xem thêm -