Tài liệu Kỹ thuật nội soi

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

kỹ thuật nội soi
Kü thuËt néi soi l«ng ngùc néi kHOA I. M¸y vµ ph-¬ng tiÖn sö dông Optic vµ k×m sinh thiÕt HÖ thèng m¸y soi MP Bé ®èt ®iÖn Mµn h×nh vµ nguån s¸ng Trang bÞ kh¸c         Trang bÞ mò ¸o, khÈu trang.....nhmäi cuéc phÉu thuËt èng soi nguån s¸ng l¹nh hiÖu WOLF bao gåm 2 èng soi 00 vµ 500. D©y nèi víi hÖ thèng truyÒn ¶nh vµ ®Çu video, mµn h×nh Dao mæ, KÐo, 2 kÑp cÇm m¸u vµ c¸c dông cô phÉu thuËt kh¸c Dao ®èt ®iÖn vµ nguån ®èt. Troca lo¹i ®-êng kÝnh 5-7 mm cã 1 hoÆc 2 ®-êng vµo. K×m mµ ®Çu cã g¾n optic dïng ®Ó quan s¸t ®ång thêi cã thÓ sinh thiÕt ®-îc. 1 k×m sinh thiÕt mµng phæi l¸ thµnh vµ k×m cÇm m¸u ®èt ®iÖn qua néi soi. Trang bÞ kh¸c           èng dÉn l-u mµng phæi b»ng chÊt dÎo B¬m tiªm 5ml Thuèc tª xylocain2% B«ng b¨ng, g¹c M¸y hót. 10 lam kÝnh s¹ch. Dung dÞch b¶o qu¶n vµ cè ®Þnh bÖnh phÈm. Bãng ambu, mÆt n¹. §Ìn ®Æt néi khÝ qu¶n, èng néi khÝ qu¶n 2 nßng. Bé më khÝ qu¶n. HÖ thèng theo dâi m¹ch, huyÕt ¸p, nhÞp thë, ®é b·o hoµ oxy m¸u ®éng m¹ch. 2. Thuèc    Thuèc cÇm m¸u: Glanduitrin 5 ®v x10 èng (hoÆc Pitressin 20 ®v/ml x 1-2 èng). Transamin 5 ®v x 5èng Hypnovel hoÆc Dolosal 10 mg x5 èng. Morphin 0,01g 10 èng; Atropin 1/4mg, Depersolon 30 mg mçi lo¹i 5 èng. III. Môc ®Ých cña kü thuËt      X¸c ®Þnh chÈn ®o¸n c¨n nguyªn TD, TKMP. T×m nh÷ng tæn th-¬ng di c¨n ®Õn MP, c¬ hoµnh. X¸c ®Þnh c¸c tæn th-¬ng cña nhu m« nh-: X¬ phæi kÏ lan to¶, bÖnh bôi phæi, bÖnh u h¹t, bÖnh sarcoidose. Gì dÝnh MP, xö lý c¸c kÐn khÝ mµng phæi g©y trµn khÝ mµng phæi t¸i ph¸t. G©y dÝnh MP b»ng bét talc, hoÆc xö lý c¾t, ®èt ®iÖn c¸c kÐn khÝ MP l¸ t¹ng g©y TKMP t¸i ph¸t. IV. néi dung cña kü thuËt 1. ChØ ®Þnh néi soi khoang mp  TDMP dÞch tiÕt t¸i ph¸t nhiÒu lÇn:      TDMP dÞch tiÕt t¸i ph¸t ch-a râ nguyªn nh©n. TDMP ¸c tÝnh, dÞch t¸i ph¸t nhiÒu vµ nhanh: kho¶ng 0.5 lÝt/ngµy. TKMP tù ph¸t nguyªn ph¸t ®· t¸i ph¸t tõ lÇn thø hai trë lªn. TKMP tù ph¸t thø ph¸t. TKMP tù ph¸t dÉn l-u kh«ng kÕt qu¶. 2. ChØ ®Þnh g©y dÝnh b»ng bét Talc qua néi soi khoang mµng phæi   TDMP ¸c tÝnh, dÞch t¸i ph¸t nhiÒu vµ nhanh: kho¶ng 05 lÝt/ngµy. TKMP tù ph¸t nguyªn ph¸t ®· t¸i ph¸t tõ lÇn thø hai trë lªn.  TKMP tù ph¸t thø ph¸t.  TKMP tù ph¸t dÉn l-u kh«ng kÕt qu¶. 3. Chèng chØ ®Þnh         §-êng kÝnh khoang mµng phæi < 10cm. BÖnh nh©n ho nhiÒu, kh«ng cÇm ®-îc. PaO2 < 60mmHg kh«ng liªn quan tíi TD hoÆc TKMP. C¸c bÖnh lý lµm h¹n chÕ viÖc ®¸nh xÑp khoang MP: dµy dÝnh MP... Rèi lo¹n ®«ng m¸u: Tû lÖ prothrobin < 60% vµ/hoÆc sè l-îng tiÓu cÇu < 60 G/lÝt. C¸c bÊt th-êng vÒ tim m¹ch: rèi lo¹n nhÞp tim (rung nhÜ, nhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt, bloc nhÜ thÊt), cã biÓu hiÖn cña bÖnh c¬ tim thiÕu m¸u côc bé, suy tim, bÖnh van tim... T×nh tr¹ng huyÕt ®éng kh«ng æn ®Þnh: m¹ch > 100CK/phót vµ hoÆc huyÕt ¸p t©m thu < 90mmHg. BÖnh nh©n TDMP ¸c tÝnh cã kÌm xÑp phæi. 4. TiÕn hµnh 4.1. ChuÈn bÞ        C¸n bé chuyªn khoa: 1 BS soi chÝnh, 1 BS phô, 1 y t¸ ®· ®-îc ®µo t¹o vÒ néi soi, kÝp b¸c sü ®iÒu d-ìng g©y mª håi søc. BÖnh nh©n: ®-îc gi¶i thÝch kü tr-íc khi tiÕn hµnh néi soi khoang mµng phæi, lµm cam ®oan. C¸c xÐt nghiÖm cÇn lµm tr-íc néi soi khoang mµng phæi: X quang: Chôp phim phæi th¼ng, nghiªng, phim chôp c¾t líp vi tÝnh lång ngùc. §iÖn t©m ®å. XÐt nghiÖm huyÕt häc: C«ng thøc m¸u, thêi gian m¸u ch¶y, thêi gian m¸u ®«ng, ure, creatinin, glucose, men gan, tû lÖ prothrobin, khÝ m¸u vµ 1 sè xÐt nghiÖm kh¸c tuú theo t×nh tr¹ng bÖnh lý cña bÖnh nh©n. Tiªm Atropin 1/4mg x1-2 èng tiªm d-íi da tr-íc 4.2. TiÕn hµnh  T- thÕ ng-êi bÖnh: N»m ngöa trªn  gi-êng. G©y mª     G©y mª toµn th©n, ®Æt néi khÝ qu¶n hai nßng carlens. Theo dâi t×nh tr¹ng ý thøc, huyÕt ®éng, th«ng khÝ cña ng-êi bÖnh. §Æt ng-êi bÖnh n»m nghiªng sang bªn ®èi diÖn. Chän ®-êng vµo: khoang liªn s-ên VVI trªn ®-êng n¸ch gi÷a. Kü thuËt        S¸t khuÈn réng b»ng cèn ièt 1,5% sau ®ã b»ng cån 700, ®-êng kÝnh vïng s¸t khuÈn 40-50 cm. Tr¶i kh¨n mæ, ®Ó hë vïng ®Þnh ®-a èng soi. Dïng dao mæ r¹ch da, tæ chøc d-íi da däc theo khoang liªn s-ên dµi 1,5 cm s¸t bê trªn x-¬ng s-ên. Bãc t¸ch c©n c¬ b»ng panh qua tõng líp tíi l¸ thµnh mµng phæi. §-a Troca s¸t bê trªn x-¬ng s-ên vµo khoang MP. §-a èng néi soi MP qua Troca, ®¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm tæn th-¬ng MP. Quan s¸t: Vïng ®Ønh phæi, thµnh ngùc, c¬ hoµnh c¶ mÆt tr-íc vµ mÆt sau (l-u ý ®èi chiÕu trªn phim X quang ®Ó vµo vïng nghi ngê tæn th-¬ng). Khi ph¸t hiÖn tæn th-¬ng    Tr-êng hîp cÇn lo¹i trõ tæn th-¬ng m¹ch m¸u th× dïng kim chäc hót vµo tæn th-¬ng dïng b¬m tiªm hót. NÕu kh«ng cã m¸u ra th× dïng b¬m tiªm ®Èy bÖnh phÈm lªn lam kÝnh vµ dµn ®Òu. Dïng k×m sinh thiÕt bÊm lÊy tèi thiÓu 4 m¶nh, 1 m¶nh ®Ó c¾t l¹nh lµm chÈn ®o¸n gi¶i phÉu bÖnh lý tøc th× nÕu cÇn hoÆc xÐt nghiÖm vi sinh vËt, 3 m¶nh cè ®Þnh trong dung dÞch Bouin ®Ó xÐt nghiÖm m« bÖnh häc th-êng quy. Quan s¸t vµ theo dâi ch¶y m¸u ë vÞ trÝ Tr-íc khi ngõng thñ thuËt     B¬m bét talc vµo khoang MP (nÕu cã chØ ®Þnh), khi b¬m, xoay nhiÒu h-íng ®ång thêi quan s¸t qua èng soi. Khi MP phñ mét líp bét talc cã h×nh ¶nh nh- “ tuyÕt r¬i” lµ ®¹t yªu cÇu. §Æt èng dÉn l-u vµo khoang MP d-íi sù kiÓm tra b»ng m¾t qua èng soi. NÕu dÉn l-u sau TKMP th× sÏ dïng lç më MP ë phÝa tr-íc vµ h-íng ®Çu èng dÉn l-u lªn phÝa tr-íc trªn, cßn nÕu dÉn l-u sau TDMP th× sÏ dïng lç phÝa sau vµ h-íng ®Çu èng dÉn l-u ra phÝa sau d-íi. Dïng chØ lanh ®Ó kh©u ch©n, cè ®Þnh èng dÉn l-u ë t- thÕ mµ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn sinh ho¹t cña bÖnh nh©n. §ãng lç më thµnh ngùc thø hai kh©u tõng líp c©n c¬, da. §Æt sîi chØ chê ®Ó th¾t kÝn lç më thµnh
- Xem thêm -