Tài liệu Kỹ năng pr & event

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 217 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

KỸ NĂNG PR & EVENT
“What you say is what you get” KỸ NĂNG PR & EVENT Diễn giả Quách Tuấn Khanh www.quachtuankhanh.net “What you say is what you get” KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ www.quachtuankhanh.net SƠ ĐỒ TRUYỀN THÔNG Ngöôøi truyeàn Thoâng ñieäp Maõ hoùa Ngöôøi nhaän Giaûi maõ Phaûn hoài www.quachtuankhanh.net QUAN HỆ BÁO CHÍ  Mục đích quan trọng nhất của công tác quan hệ báo chí ?  Mâu thuẫn giữa người làm công tác PR và báo chí là gì ? Lý do ?  Thông tin đăng tải trên báo chí khác gì với quảng cáo? www.quachtuankhanh.net QUAN HỆ BÁO CHÍ         Xây dựng một danh sách báo chí: Tên họ, chức danh nhà báo Báo, tạp chí Địa chỉ, điện thoại liên lạc Ngày phát hành báo Số lượng phát hành Khu vực phát hành Thời hạn gửi thông tin www.quachtuankhanh.net QUAN HỆ BÁO CHÍ Một số nguyên tắc làm việc với báo chí: Linh động, tùy trường hợp Phát ngôn thống nhất với báo chí Không đợi đến lúc có tất cả thông tin mới phát ngôn  Đính chính khi báo chí phản ánh sai  Đừng trả lời mọi câu hỏi       CHÍNH SÁCH QUAN HỆ BÁO CHÍ www.quachtuankhanh.net QUAN HỆ BÁO CHÍ  Cách hiệu quả để lên báo chí:  Nắm thời điểm phát hành và thời hạn gửi thông tin thật rõ  Viết là kỹ năng quan trọng nhất  Gửi thư đến cá nhân  Đừng càu nhàu  Quan hệ cá nhân rất quan trọng www.quachtuankhanh.net KYÕ NAÊNG VIEÁT  Ba ñieåm caên baûn khi vieát: 2 1 3 www.quachtuankhanh.net KYÕ NAÊNG VIEÁT  Thoâng caùo baùo chí: 5W www.quachtuankhanh.net KYÕ NAÊNG VIEÁT  Caùc coâng cuï vieát khaùc:       Tieåu söû nhaân vaät Lòch söû coâng ty Hoûi & Ñaùp Baøi vieát daøi Baøi toång hôïp hay nhaän ñònh chung AÛnh vaø chuù thích aûnh Boä taøi lieäu baùo chí www.quachtuankhanh.net www.quachtuankhanh.net “What you say is what you get” KỸ NĂNG TỔ CHỨC EVENT www.quachtuankhanh.net Nghiên cứu Thiết kế Đánh giá Kế hoạch Phối hợp thực hiện www.quachtuankhanh.net Nghiên cứu cái gì?       WHY WHO WHEN WHERE WHAT HOW Truyền thông       Mục đích Đối tượng Thời điểm Địa điểm Thông điệp (message) Cách thức, chủ đề (concept, theme) www.quachtuankhanh.net Các câu hỏi cần trả lời  Tại sao ta tổ chức event này?  Ta có nguồn lực (thời gian, tiền, con người) như thế nào cho event?  Mục đích của event là gì? Mục tiêu là gì?  Làm cách nào để đạt mục tiêu đó với các nguồn lực như trên? www.quachtuankhanh.net Các nguyên tắc họp ý tưởng  Cấm chỉ trích ý tưởng  Khuyến khích cải thiện ý tưởng  Càng nhiều ý tưởng càng tốt  Rất cần những ý tưởng lạ www.quachtuankhanh.net Các bước họp ý tưởng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Xaùc ñònh vaán ñeà thaûo luaän Thoâng baùo tröôùc Choïn thôøi gian vaø ñòa ñieåm Choïn ngöôøi ñieàu phoái phuø hôïp Ñaûm baûo yù töôûng ñöôïc trình baøy lieân tuïc Khuyeán khích caûi thieän yù töôûng Ghi cheùp caån thaän caùc yù töôûng Choïn löïa yù töôûng aùp duïng ñöôïc Thöïc hieän vaø phaûn hoài www.quachtuankhanh.net Các mục tiêu của event         Đưa được nhiều người đến để trao đổi thông tin Cung cấp thông tin mới và thiết thực Tìm giải pháp cho các vấn đề Tạo thiện cảm với người tham dự Huấn luyện và tư vấn Lấy dữ liệu cho các hoạt động khác Gây chú ý cho công chúng, phương tiện truyền thông Tặng thưởng, bày tỏ lòng biết ơn… www.quachtuankhanh.net Chủ đề event  Chủ đề phải gắn với mục đích và nhằm đạt được mục đích  Có thể chọn chủ đề theo dịp đặc biệt trong năm, địa điểm tổ chức, nhưng phải phù hợp với đối tượng tham gia  Có thể chọn ý tưởng theo những chủ đề có sẵn để người tham dự dễ cảm  Chủ đề gợi thông điệp chính cho event, và gợi ý cho tên event www.quachtuankhanh.net Chủ đề event  Thể hiện chủ đề xuyên suốt trong logo event, thư mời, trang trí, âm nhạc, giải trí, trò chơi, hóa trang, kịch bản chương trình chính, thức ăn & đồ uống  Người tham dự phải nhìn, nghe, cảm, ngửi, nếm… chủ đề  Nếu ngân sách hạn chế thì chọn những yếu tố quan trọng nhất, tùy thuộc nhu cầu của người dự www.quachtuankhanh.net
- Xem thêm -