Tài liệu Kỹ năng giao tiếp kỹ năng lắng nghe

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 276 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH BẾN THÀNH COLLEGE KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG LẮNG NGHE 1 Muïc Luïc I.Giới Thiệu ........................................................................................... II.Nghe laø gì ? Laéng nghe laø gì ? ......................................................... III.Taàm Quan Troïng Khi Laéng Nghe ................................................. 1.Laéng nghe laø kyõ naêng ñeå phaùt trieån 2.Lôïi ích khi laéng nghe 3.Caùc möùc ñoä laéng nghe 4.Laéng nghe vaø caùc moái quan heä 5.Laéng nghe vaø phaân tích IV.Laéng Nghe trong Kinh Doanh ...................................................... 1.Quaûn lyù vaø nhaân vieän 2.Coâng ty vaø khaùch haøng 3.Yeáu toá beân ngoaøi V.Nhöõng Yeáu Toá Caûn Trôû Vieäc Laéng Nghe ...................................... VI.Nhöõng Yeáu Toá Caàn Thieát trong Laéng Nghe ................................. VII.Lôøi Keát ........................................................................................ trang 3 trang 3 trang 3 trang 6 trang 9 trang 10 trang 10 2 I.Giới Thiệu Noùi laø baïc im ,laëng laø vaøng , laéng nghe laø kim cöông . Caâu chaâm ngoân ñaõ noùi leân taàm quan troïng cuûa kyõ naêng laéng nghe . Laéng nghe , raát ñôn giaûn , nhöng khoâng phaûi ai cuõõng hieåu taàm quan troïng vaø thöïc hieän toát kyõ naêng naøy. II.Nghe Laø Gì ? Laéng Nghe Laø Gì ? -Nghe laø söï nhaän bieát aâm thanh xung quanh .Ngöôøi nghe coù theå taäp trung hoaëc boû qua aâm thanh ñoù. -Laéng nghe , laø söï taäp trung ñeå caûm nhaän aâm thanh . III.Taàm Quan Troïng Khi Laéng Nghe 1.Laéng nghe laø kyõ naêng ñeå phaùt trieån : -Nghe laø kyõ naêng raát quan troïng cuûa moïi ngöôøi .Moät ñöùa treû sinh ra ,nhaän bieát moâi tröôøng xung quanh baèng aùnh maét .Nhöng trong quaù trình phaùt trieån , beù phaûi hoïc nghe ,nghe ñeå noùi , nghe ñeå vieát , nghe ñeå bieåu loä caûm xuùc ,luùc naøy nghe ñaõ trôû thaønh laéng nghe. -Khi tröôûng thaønh ,laéng nghe laø kyõ naêng raát caàn thieát trong giao tieáp xaõ hoäi vaø gia ñình .Tuyø theo möùc ñoä laéng nghe , seõ quyeát ñònh söï thaønh ñaït cuûa moãi ngöôøi . 11% viết 15% ñoïc 32% noùi 42% Nghe 3 2.Lôïi ích khi laéng nghe -Laéng nghe seõ giuùp moïi ngöôøi phaùt trieån ,tích luyõ ,caûi thieän nhieàu maët trong cuoäc soáng. -Laéng nghe seõ haïn cheá hoaëc traùnh ñöôïc nhöõng sai laàm ñaùng tieác: coâng vieäc traéc trôû , döï ñònh kinh doanh ,...ñöøng chuû quan tröôùc moät haønh ñoäng trong töông lai ,haõy laéng nghe söï thaát baïi cuûa ngöôøi khaùc ñeå coù keát quaû toát nhaát -Laéng nghe giuùp tinh thaàn thoaûi maùi hôn :laéng nghe ñeå khoâng phaûi aân haän veà lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa mình . -Laéng nghe ñeå deã daøng hoøa nhaäp vaøo xaõ hoäi 3.Caùc möùc ñoä laéng nghe -Möùc ñoä laéng nghe thaáp nhaát laø : coá tình khoâng nghe ,hoaëc ñang bò chi phoái bôûi vaán ñeà khaùc . 4 -Giaû vôø nghe : bieåu hieän beân ngoaøi chöùng toû ñang taäp trung , nhöng thöïc teá thì khoâng quan taâm ñeán noäi dung ngöôøi noùi ñang trình baøy . -Nghe coù löïa choïn : chæ quan taâm ñeán noäi dung mình thích . -Nghe taäp trung : quan taâm cao ñoä ñeán noäi dung ñang ñöôïc trình baøy . Nhöng coù theå hieåu taát caû , hoaëc chæ hieåu moät phaàn noäi dung cuûa ngöôøi noùi . -Möùc ñoä cao nhaát trong kyõ naêng laéng nghe laø söï ñoàng caûm hoaëc thaáu caûm . -Ñoàng caûm laø ï laéng nghe vaø thoâng caûm ngöôøi noùi , bieåu hieän qua caûm xuùc ngöôøi nghe , coù theå hoaëc khoâng theå chia seõ hoaøn caûnh khoù khaên cuûa ngöôøi noùi . -Thaáu caûm laø laéng nghe vaø thaáu hieåu ,nhöng khoâng boäc loä ra ngoaøi , khoâng muoán chia seõ hoaøn caûnh khoù khaên cuûa ngöôøi noùi. 4.Laéng nghe vaø caùc moái quan heä Laéng Nghe Gia Ñình - Baïn Beø Ñoàng Nghieäp Quaûn Lyù ( Khoâng Kinh Doanh) Kinh Doanh Caù Theå - Gia Ñình Quaûn Lyù Caáp Cao -Ñoái vôùi gia ñình , baïn beø : laø neàn taûng cuûa kyõ naêng laéng nghe . -Trong quan heä ñoàng nghieäp : laéng nghe toát seõ taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát , tieáp thu kinh nghieäm nhanh . -Trong quaûn lyù : laéng nghe ñeå quaûn lyù nhaân vieân toát ,hoaøn thaønh nhieäm vuï do caáp treân giao , möùc ñoä laéng nghe trong quaûn lyù phaûi ñaït möùcï ñoàng caûm. 5 -Trong kinh doanh : laéng nghe aûnh höôûng raát lôùn ñeán coâng vieäc kinh doanh ,möùc ñoä laéng nghe caàn thieát laø thaáu caûm . -Quaûn lyù caáp cao (coâng ty ,taäp ñoaøn ,nhaø nöôùc ) : laø söï keát hôïp giöõ ñoàng caûm vaø thaáu caûm (quaûn lyù vaø kinh doanh) . 5.Laéng Nghe Vaø Phaân Tích ÑOÀNG CAÛM THAÁU CAÛM PHAÂN TÍCH HAØNH ÑOÄNG LÔØI NOÙI PHAÛN ÖÙNG HÔÏP LYÙ TÌNH CAÛM TOÁT THAÉNG LÔÏI TRONG KINH DOANH IV.Laéng Nghe trong Kinh Doanh -Laéng nghe aûnh höôûng ñeán taát caû boä phaän trong coâng ty , giöõ vai troø chuû ñao trong kinh doanh .Möùc ñoä laéng nghe khi laøm vieäc , toái thieåu söï laø taäp trung giöõa ngöôøi noùi vaø ngöôøi nghe . 6 Laéng Nghe NhaânVieân Khaùch Haøng Yeáu Toá Khaùch Quan Quyeát ñònh söï phaùt trieån Quyeát ñònh söï toàn taïi Quyeát ñònh söï thay ñoåi 1.Quaûn lyù vaø nhaân vieän -Nhaân vieân Laéng Nghe Phaùt trieãn kyõ naêng soáng taäp theå Naâng cao tay ngheà Cô hoäi thaêng tieán -Quaûn lyù Laéng Nghe Nhaân Vieân Hoaøn thieän qui trình laøm vieäc Taïo söï ñoaøn keát Loaïi boû nhaân toá tieâu cöïc Laéng Nghe Caáp Treân Ñieàu phoái nhaân vieân Naâng cao caùch quaûn lyù Saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù 2.Coâng ty vaø khaùch haøng -Coâng ty 7 Laéng Nghe Khaùch Haøng Ñieàu tieát saûn phaåm Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm Caûi tieán coâng ngheä -Khaùch haøng Laéng Nghe Ñaïi Dieän Coâng Ty Löïïa choïn saûn phaåm phuø hôïp Naâng cao tuoåi thoï saûn phaåm Phaùt huy toát tính naêng saûn phaåm 3.Yeáu toá beân ngoaøi : -Laø nhöõng yeáu toá khaùch quan , quyeát ñònh söï thay ñoåi ,ñeå thích nghi trong kinh doanh . Yeáu Toá khaùch Quan Söï phaùt trieån cuûa ngöôøi tieâu duøng Söï bieán ñoäng cuûa nhieân lieäu Söï bieán ñoäng cuûa neàn kinh teá -Söï phaùt trieån cuûa nguôøi tieâu duøng : xaõ hoäi phaùt trieån , nhu caàu cuûa con ngöôøi taêng theo , saûn phaåm caàn coù söï ña daïng veà kieåu daùng ,giaù thaønh , vaø tính naêng phaûi ñöôïc phaùt trieån lieân tuc . 8 -Nguoàn nhieân lieäu : thôøi tieát thay ñoåi , neàn kinh teá chung thay ñoåi , seõ laøm nguoàn nhieân lieäu thay ñoåi veà soá löôïng hoaëc chaát löôïng . -Söï bieán ñoäng cuûa neàn kinh teá : laø söï thay ñoåi cuûa neàn kinh teá moät nöôùc ,hoaëc toaøn caàu. -Ñeå thích nghi vôùi nhöõng yeáu toá khaùch quan , ngöôøi laõnh ñaïo caàn laéng nghe nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc nhau , nhöõng yù kieán ñoùng goùp khaùc nhau , moät caùch coâng baèng vaø khaùch quan . V.Nhöõng Yeáu Toá Caûn Trôû Vieäc Laéng Nghe 9 -Chuû quan: thaønh kieán ñònh kieán veà con ngöôøi hoaëc söï vieäc , thieáu kieân nhaãn , thoùi quen xaáu , thieáu quan saùt khi ngöôøi noùi höôùng daãn .Tuyø theo möùc ñoä seõ laøm ngöôøi noùi caûm thaáy huït haãng , thieáu toân troïng vaø seõ ñaùnh giaù nhaân caùch ngöôøi nghe . -Khaùch quan: thôøi tieát , ngöôøi ngoaøi cuoäc , söùc khoeû , toác ñoä tö duy , vaán ñeà phöùc taïp .Yeáu toá khaùch quan seõ laøm ngöôøi noùi sao laõng hoaëc queân noäi dung caâu chuyeän .Nhöng neáu laéng nghe toát ,ngöôøi nghe seõ giuùp ngöôøi noùi tieáp tuïc trình baøy . VI.Nhöõng Yeáu Toá Caàn Thieát Trong Laéng Nghe 10 -Baét tay :theå hieän söï toân troïng ngöôøi noùi , naâng cao nhaân caùch . -Göông maët theâ hieän söï ñoàng tình , nghi vaán : kích thích ngöôøi noùi ñi saâu vaán ñeà . -Voã tay taùn thöôûng : giuùp ngöôøi noùi phaán khích . -Ñoái thoaïi :ñaët caâu hoûi hoaëc phaûn bieän seõ giuùp caâu chuyeän ñi ñuùng höôùng , ngöôøi noùi seõ trình baøy ñuùng vaán ñeà .Moät lôøi khen seõ ñem laïi nieàm vui cho ngöôøi khaùc . VII.Lôøi Keát -Cuoäc soáng laø sö thay ñoåi vaøï hoïc hoûi khoâng ngöøng , khoâng ngöôøi naøo coù theå hieåu vaø naém baét taát caû vaán ñeà ,khoâng ngöôøi naøo coù theå neù traùnh maõi moät vaán ñeà naøo ñoù .Vì vaäy haõy laéng nghe ñeå coù höôùng giaûi quyeát toát nhaát cho söï vieäc ñang hoaëc saép thöïc hieän . BA TUOÅI THÌ HOÏC NOÙI VAØ CAÛ CUOÄC ÑÔØI ÑEÅ LAÉNG NGHE 11
- Xem thêm -