Tài liệu Kt253 hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty tm xd bắc nam

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®æi míi kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña níc cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ - trong ®ã cã sù ®ãng gãp cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n - mét ngµnh mòi nhän thu hót khèi lîng vèn ®Çu t cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, bÊt kú mét doanh nghiÖp còng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc mµ mçi doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam nãi riªng cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam". Chuyªn ®Ò gåm cã 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n 1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1. Kh¸i niÖm 3.2. Ph©n lo¹i 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.1. §èi tîng h¹ch to¸n chi pÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 1 b) §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt - H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp (nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NCTT) - H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC). 5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú a) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh b) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ t×nh h×nh vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty a) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n b) VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty - Quy ®Þnh chung - ChÕ ®é chøng tõ - ChÕ ®é tµi kho¶n - ChÕ ®é sæ kÕ to¸n - ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n 2. Thùc tr¹ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i cb 2.1. §Æc ®iÓm cña c«ng ty ¶nh hëng tíi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p 2.2. §èi tîng, ph¬ng ph¸p tÝnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2 b) Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c) Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.3. Néi dung h¹ch to¸n a) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) H×nh thøc giao kho¸n c) H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CP NVLTT) d) H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp e) H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi f) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung g) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt - KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. §¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 1.1. ¦u ®iÓm 1.2. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i 2. KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. 3 PhÇn I Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt mang tÝnh c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt quan träng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã c¸c ®Æc ®iÓm sau. - S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi, ¶nh hëng lín ®Õn m«i trêng sinh th¸i. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc h¹ch to¸n rÊt kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c. S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i theo ®iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t do Nhµ níc qui ®Þnh. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®îc so s¸nh víi dù to¸n lµm thíc ®o. - S¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n trõ ®i gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t (hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t) - S¶n phÈm x©y l¾p th× cè ®Þnh t¹i nªn s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh: m¸y thi c«ng, ngêi lao ®éng… di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt phøc t¹p v× chÞu ¶nh hëng cña t¸c ®éng m«i trêng. - ViÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tiÕn hµnh chÆt chÏ ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh phï hîp dù to¸n thiÕt kÕ. 1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ®îc ph©n theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ. Qua ®ã thêng xuyªn so s¸nh, kiÓm tra thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, xem xÐt nguyªn nh©n vît, hôt dù to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. - ViÖc lËp dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ph¶i theo tõng kho¶n môc hay giai ®o¹n cña h¹ng môc. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ do chñ ®Çu t ®a vµo l¾p ®Æt, mµ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp x©y l¾p bá ra cã liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh. V× vËy khi nhËn thiÕt bÞ do ® îc 4 chñ ®Çu t bµn giao ®Ó l¾p ®Æt, gi¸ c¸c thiÕt bÞ ®îc ghi vµo bªn nî TK 002 " VËt t hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng" - Gi¸ thµnh x©y dùng vµ x©y l¾p ®Æt kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ vËt kÕt cÊu vµgi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã… 2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y l¾p lµ toµn bé c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh x©y l¾p. C¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Chi phÝ g¾n víi mét kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ ph¶i chÞu chi phÝ thùc. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt a. Theo yÕu tè chi phÝ: cã 7 yÕu tè - Nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô sö dông vµo s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p ( lo¹i trõ vËt liÖu dïng kh«ng kÕt nhËp l¹i kho, vµ phÝ liÖu thu håi) - Nhiªn liÖu, ®éng lùc: - TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p vµ ngêi qu¶n lý. - KhÊu hao TSC§: (tµi s¶n cè ®Þnh): tæng sè khÊu hao TSC§ trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông trong kú. - B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn: tÝnh theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè l¬ng vµ phô cÊp theo l¬ng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh . - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ®îc ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn. b. Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh: 3 lo¹i - Chi phÝ kinh doanh: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tiªu thô, qu¶n lý. - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn. - Chi phÝ kh¸c: gåm chi phÝ ngoµi dù kiÕn do chñ quan hay kh¸ch quan ®a tíi. c) Theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Toµn bé chi phÝ NVL chÝnh, phô, nhiªn liÖu… tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, x©y l¾p chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô. 5 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm c¸c tiÒn l¬ng, phô cÊp theo l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ chi phÝ vËt liÖu, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ b¶o dìng, söa ch÷a m¸y thi c«ng. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. d) Theo mèi quan hÖ víi khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh - BiÓu phÝ: lµ nh÷ng kho¶n môc chi phÝ cã quan hÖ tû lÖ thuËn víi møc ®é ho¹t ®éng biÓu chi phÝ khi tÝnh cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× æn ®Þnh, kh«ng thay ®æi. BiÓu phÝ b»ng 0 khi kh«ng cã ho¹t ®éng. - §Þnh phÝ: lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi khi møc ®é ho¹t ®éng thay ®æi. §Þnh phÝ 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm kh«ng thay ®æi khi s¶n lîng thay ®æi. - Chi phÝ hçn hîp: lµ nh÷ng chi phÝ bao gåm c¸c yÕu tè biÕn phÝ lÉn ®Þnh phÝ nh: chi phÝ ®iÖn níc… ë møc ®é ho¹t ®éng c¨n b¶n. e) Theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ: th× toµn bé chi phÝ kinh doanh ®îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ chi phÝ g¾n liÒn víi s¶n phÈm ®ìc ra, ®îc mua. Chi phÝ thêi kú lµ chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc mét thêi kú nµo ®ã. Nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®îc mua vµo nªn ®îc xem lµ phÝ tæn dÇn ®îc khÊu trõ ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ chÝ phÝ ph¸t sinh. 3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1. Kh¸i niÖm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó hoµn thµnh khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p theo qui ®Þnh. S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 1 giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p cã thiÕt kÕ vµ tÝnh dù to¸n riªng. 3.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm trong x©y l¾p a) Theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh dù to¸n: lµ tæng sè c¸c chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh mét khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ trÞ dù to¸n dùa trªn c¸c ®Þnh møc theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ khung gi¸ qui ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng ¸p dông cho tõng vïng, ®Þa ph¬ng do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. C«ng thøc: Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n - Lîi nhuËn ®Þnh møc. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ®îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ë mét xÝ nghiÖp x©y l¾p nhÊt ®Þnh trªn c¬ së: biÖn ph¸p thi c«ng, c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ ¸p dông trong xÝ nghiÖp. 6 C«ng thøc: = - + - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ thµnh thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh bµn giao khèi lîng x©y l¾p mµ xÝ nghiÖp nhËn thÇu. 7 b) Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh tiªu thô: ph¶n ¸nh chØ tiªu c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. C«ng thøc: = + 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, chi phÝ biÓu hiÖn hao phÝ, cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn mÆt kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt. Chóng gièng nhau vÒ chÊt: gi¸ thµnh vµ chi phÝ ®Òu bao gåm c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy nhiªn chóng cã sù kh¸c nhau vÒ läng. - Chi phÝ s¶n xuÊt biÓu hiÖn chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt, nã kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ ®ã hay kh«ng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p hoµn thµnh theo qui ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ bao gåm chi phÝ khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc kÕt chuyÓn sang kú sau. - Chi phÝ lµ c¸i ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô, c«ng viÖc hoµn thµnh. - Møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ trong chi phÝ sÏ ¶nh háng ®Õn kÕt qu¶ tµi chÝnh khi thi c«ng c«ng tr×nh. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p dùa trªn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p - Qu¶n lý tèt gi¸ thµnh trªn c¬ së thùc hiÖn tèt qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. = +- Tuy nhiªn, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cha ph¶i lµ môc tiªu tÝnh gi¸ thµnh. Nã chØ lµ ph¬ng tiÖn, c¬ së cña gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm chi phÝ cho khèi lîng cuèi kú, nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ chi ra nhng chê ph©n bæ cho kú sau nhng nã l¹i gåm nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cuèi kú tríc chuyÓn sang ph©n bæ cho kú nµy. 5. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 8 5.1. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi tîng h¹ch to¸n §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo ph¹m vi giíi h¹n cã. §èi tîng tËp hîp chi phÝ trong tõng doanh nghiÖp cô thÓ cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh lµ tõng s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm, chi tiÕt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng. b) §èi tîng tÝnh, gi¸ thµnh C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc tõng khèi lîng c«ng viÖc x©yl¾p cã thiÕt kÕ riªng. §ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh th× ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kú tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng th× thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh lµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. - NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc qui ®Þnh thanh to¸n theo giai ®o¹n x©y dùng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh. - NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc qui ®Þnh thanh to¸n ®Þnh kú theo khèi tîng tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së dù to¸n kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo th¸ng (quý). 5.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Tãm t¾t s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK631 TK621 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú KÕt chuyÓn CP NVL trùc tiÕp TK154 TK622 Gi¸ trÞ dÞch vô dë dang cuèi kú KÕt chuyÓn CP NC trùc tiÕp 9 TK632 TK627 KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) CP s¶n xuÊt chung Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vÒ c¸c NVL chÝnh, nöa thµnh phÈm, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô lao ®éng thuéc TSL§. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp trªn TK 621 "Chi phÝ NVL trùc tiÕp". Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt Bªn Cã: + KÕt chuyÓn vµo TK 154 "Chi phÝ SXKD dë dang" + Gi¸ thùc tÕ NVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Cuèi kú kh«ng cã sè d, TK nµy cã thÓ më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. + Khi xuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p: Nî TK 621: Chi phÝ NVLTT Cã TK 152: NVL + Mua NVL kh«ng vÒ nhËp kho vµ xuÊt dïng trùc tiÕp Nî TK 621: Chi phÝ NVL TT Cã TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 331, 112, 111: VËt liÖu mua ngoµi + Cuèi kú kiÓm kª x¸c ®Þnh NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho Nî TK 152: NVL Cã TK 621: CP NVL + Cuèi kú kiÓm kª x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu sö dông cho tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. = + -Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 621: CP NVL trùc tiÕp - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NC trùc tiÕp) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong gi¸ thµnh x©y l¾p bao gåm: tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. Toµn bé chi phÝ trªn ®îc h¹ch to¸n vµo TK 622 "CP NCTT". 10 Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK154 Cuèi kú kh«ng cã sè d, ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. + Hµng th¸ng, c¨n cø b¶ng tÝnh l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p. 11 Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 141: T¹m øng + Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ vËt t, lao ®éng, khÊu hao, chi phÝ b»ng tiÒn trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¶n ¸nh vµo TK623 "chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng". Bªn Nî: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng m¸y thi c«ng. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. TK 623 kh«ng cã sè d cuèi kú. + Toµn bé chi phÝ thuª m¸y thi c«ng tËp hîp vµo TK 623 Nî TK 623 (6237: gi¸ thuª cha thuÕ Nî TK 133.1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 331, 111,112: Tæng gi¸ thuª ngoµi + Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154 theo tõng ®èi tîng Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 632.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý c«ng tr×nh trong ph¹m vi ®éi s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p gåm: chi phÝ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, chi phÝ VLCC phôc vô cho qu¶n lý c«ng trêng. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n bæ chi phÝ SXC, sö dông TK 627 "CP SXC" Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú Bªn Cã: - KÕt chuyÓn vµo TK 154 - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú + Khi tÝnh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho nh©n viªn ®éi Nî TK 627: Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng ®éi Cã TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh trªn tiÒn l¬ng phair tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, nh©n viªn qu¶n lý ®éi. Nî TK627 (6271): Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng 12 Cã K 338 (338.2, 338.3, 338.4): CP ph¶i tr¶ kh¸c. + H¹ch to¸n chi phÝ NVL, CCDC cho ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (627.2, 627.3): CP VËt liÖu, CCDC Cã TK 152, 153: NVL, CCDC + KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông thuéc ®éi x©y dùng Nî TK 627 (627.4): Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214: Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n TK009: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n + Chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i thuéc ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (627.8): Chi phÝ kh¸c Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã K 111, 112, 335: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ + C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, tËp hîp cuèi kú ph©n bæ, kÕt chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh = x Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung b) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp: Tøc lµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®îc x¸c ®Þnh trªn tæng céng chi phi s¶n xuÊt ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao. NÕu khèi lîng c«ng tr×nh hoµn thµnh theo giai ®o¹n x©y dùng th×: = + - NÕu ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¶ mét c«ng tr×nh, nhng ph¶i tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ, dù to¸n riªng th× ph¶i tÝnh ph©n bæ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu chuÈn thÝch hîp: HÖ sè ph©n bæ = = x HÖ sè ph©n bæ - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc kÜ thuËt, dù to¸n ®îc duyÖt. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng. Khi hoµn thµnh th× chi phÝ h¹ch to¸n lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. Trêng hîp ®¬n ®Æt hµng cha hoµn thµnh th× chi phÝ s¶n xuÊt h¹ch to¸n lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang. 5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 13 a) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thùc hiÖn trªn TK 154 "CP SXKD dë dang". Toµn bé gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao trong kú ph¶n ¸nh trªn TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n". Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc x©y dùng trªn c¬ së tæng céng c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh. Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 14 TK621 TK154 TK632 TK911 K/c CP NVL trùc tiÕp TK622 K/c CP NC trùc tiÕp TK623 K/c gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh K/c gi¸ thµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ SXKD K/c CP NVL trùc tiÕp TK627 K/c CP NVL trùc tiÕp b) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang trong kinh doanh x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh tíi cuèi kú h¹ch to¸n cßn cha hoµn thµnh, hoÆc ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao cho chñ ®Çu t. X¸c ®Þnh gÝ thµnh s¶n phÈm dë dang ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ph©n bæ. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph¬ng thøc bµn giao vµ thanh to¸n gi÷a ®¬n vÞ x©y l¾p vµ chñ ®Çu t. - NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh toµn bé th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng ®ã. - NÕu qui ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p vµ ®îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n ®· hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng. C«ng thøc: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ s¶n phÈm dë dang cuèi kú = x 15 PhÇn II Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam lµ mét c«ng ty TNHH, tiÒn th©n lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n phô tïng xe ®¹p, ®îc thµnh lËp theo Q§ sè 214/KD, ngµy 15/7/1999. C«ng ty cã trô së: 120 NguyÔn Th¸i Häc - quËn §èng §a - Hµ Néi Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0102001559 cÊp ngµy 1/12/1999 d¬ Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP Hå ChÝ Minh. Håi ®Çu thµnh lËp, C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, cã tæng sè vèn cßn Ýt, ho¹t ®éng chØ trong ph¹m vi Hµ Néi vµ c¸c tØnh ngo¹i thµnh Hµ Néi. Qua 2 n¨m 2000-2002 ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Më réng thªm ph¹m vi ho¹t ®éng th«ng qua viÖc më thªm chi nh¸nh ë phÝa Nam. Tæng sè vèn ®x t¨ng lªn vµ trë thµnh c«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï nÒn chÝnh trÞ thÕ giíi cã nhiÒu rèi ren ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam, C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam dÇn dÇn ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn, cã vÞ trÝ trªn thÞ trêng x©y dùng. 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc: * VÒ lÜnh vùc x©y dùng: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp 2, c¸c c«ng tr×nh bao che qui m« võa. - T vÊn x©y dùng - Tæng thÇu dù ¸n ®Çu t x©y dùng - Söa ch÷a nhµ cöa, trang trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. * VÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i: - DÞch vô kinh doanh nhµ, kh¸ch s¹n - Bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh: - Trêng phæ th«ng d©n lËp thÓ thao huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi - C«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ quËn 8 - TP. Hå ChÝ Minh. 16 ChiÕn lîc dµi h¹n cña c«ng ty lµ tiÕp tôc më réng thÞ trêng ho¹t ®éng: liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæng c«ng ty lín vÒ lÜnh vùc x©y dùng nh: LICOGI, c«ng ty x©y dùng Lòng L«… Song song víi ho¹t ®éng nµy, c«ng ty sÏ tiÕp tôc ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho nh©n viªn, t¨ng cêng ho¹t ®éng giao lu, trao ®æi, häc hái c¸c chuyªn gia x©y dùng, kiÕn tróc nh»m ®¸p øng tèt yªu cÇu cña chñ ®Çu t khi tham gia ®Êu thÇu x©y dùng. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty ®¹t ®îc trong 3 n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. Doanh thu 5.524.949.912 5.354.438.636 14.958.700 2. Lîi nhuËn 52.151.850 46.476.150 59.852.000 3. Nép ng©n s¸ch 17.389.350 15.402.050 23.152.650 4. Thu nhËp b×nh 1.050.000 1.200.000 12.050.000 qu©n CBCNV Víi c¬ cÊu vèn lµ: Tµi s¶n Nguån vèn N¨m TSC§&§TDH TSL§ vµ §TNH Vèn chñ së h÷u Vèn vay 2001 9.297.870.686 3.113.184.359 9.823.596.953 2.584.458.092 2002 7.828.408.467 3.755.233.714 7.727.220.239 3.856.421.942 2003 9.212.504.609 4.728.213.400 12.625.677.000 4.719.925.080 17 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp Ban gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Hµnh chÝnh §éi x©y dùng sè 1 Phßng Kü thuËt §éi x©y dùng sè 2 Chi nh¸nh miÒn Nam Phßng Kinh doanh vµ marketing §éi x©y dùng sè 3 * Ban gi¸m ®èc - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ (1 ngêi): §iÒu hµnh c«ng viÖc c«ng ty. Ký duyÖt c¸c giÊy tê quan träng, gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn c«ng ty vµ lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n tríc ph¸p luËt. - Gi¸m ®èc c«ng ty (1 ngêi): §iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy. Gi¸m ®èc do Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, hoÆc c¾t chøc. - Phã gi¸m ®èc (2 ngêi): phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn. * C¸c phßng ban: - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ ®éi thi c«ng. VËn hµnh thêng xuyªn hiÖu qu¶ bé m¸y kÕ to¸n vµ qu¶n lý vèn hîp lý vµ hiÖu qu¶ theo ®óng qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh do Bé Tµi chÝnh ba hµnh. - Phßng Hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c nh©n sù, thùc hiÖn tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, vµ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Hç trî c¸c phßng ban vÒ thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm, tiÕp nhËn, vËn chuyÓn c«ng v¨n, ®ãng dÊu v¨n b¶n ®i - ®Õn theo qui ®Þnh cña c«ng ty. - Phßng kü thuËt: + Qu¶n lý kü thuËt c«ng ty vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh theo tiªu chuÈn kü thuËt vµ qui ®Þnh chung cña cÊp cã thÈm quyÒn. 18 + Cã chøc n¨ng lËp dù ¸n ®Çu t, göi hå s¬ vµ v¨n b¶n ®Õn ngêi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, xin giÊy phÐp ®Çu t. + Theo dâi tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p, duyÖt, quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. + Qu¶n lý kü thuËt b¶o hé an toµn lao ®éng t¹i c¸c c«ng trêng. - Phßng kinh doanh vµ marketing: + T×m kiÕm thÞ trêng, c«ng tr×nh ®Êu thÇu + Phô tr¸ch th«ng tin, qu¶ng c¸o h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty. - Chi nh¸nh miÒn Nam: §¹i diÖn cho c«ng ty t¹i c¸c khu vùc phÝa Nam. C¸c chi nh¸nh nµy cã thÓ ®éc lËp triÓn khai, t×m kiÕm, ®Êu thÇu, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong kh¶ n¨ng cña m×nh. * §éi x©y dùng: + Thùc hiÖn vµ tæ chøc thi c«ng theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc ®èc giao + Thanh to¸n hîp ®ång kho¸n cho c«ng ty + Th«ng tin c¸c phiÕu nhËp, xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. 1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ t×nh h×nh vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña c«ng ty a) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n tæ chøc theo ph¬ng thøc trùc tuyÕn. S¬ ®å nh sau: 19 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ng©n hµng vµ TSC§ KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh KÕ to¸n quü vµ c«ng nî Quan hÖ chØ ®¹o - KÕ to¸n trëng (1 ngêi): §ång thêi lµ trëng phßng kÕ to¸n ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. + Xem xÐt c¸c yªu cÇu xin cÊp ph¸t tiÒn cña c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ. + Tæ chøc kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬ - tµi liÖu liªn quan ®Õn chuyªn m«n m×nh phô tr¸ch. + Tham mu cho ban gi¸m ®èc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. + Lµm thay nhiÖm vô kÕ to¸n viªn khi hä v¾ng mÆt. - KÕ to¸n ng©n hµng vµ TSC§ (1 ngêi): Lµm nhiÖm vô phÇn hµnh kÕ to¸n sau: + KÕ to¸n TSC§: +) LËp sæ TSC§ cña c«ng ty +) Theo dâi t¨ng gi¶m c¸c lo¹i tµi s¶n hiÖn cã +) TÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n hîp lý +) Qu¶n lý c¸c c«ng cô dông cô ®· xuÊt dïng ho¨c dù tr÷ t¹i kho. + KÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng vµ tiÒn mÆt tån quü t¹i c«ng ty. + KÕ to¸n thuÕ: TÝnh ®óng, ®ñ vµ gióp gi¸m ®èc c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n nghÜa vô cho nhµ níc theo quý (n¨m) ®óng quy ®Þnh vÒ thuÕ. - KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh: Thùc hiÖn + TËp hîp c¸c tµi liÖu cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp, theo dâi, kiÓm tra c¸c nguån vèn, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. + Theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ + §ång thêi kiªm phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: TËp hîp sè liÖu, xö lý sè liÖu do c¸c ®éi trëng ®éi x©y dùng thi c«ng díi c¸c c«ng tr×nh ®a lªn. Lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. 20
- Xem thêm -