Tài liệu Kt246 kt nvl tại cty huds

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................4 PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ h¸ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp................................................................................................................6 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu..............................6 1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu...........................6 2.Ph©n lo¹i vËt liÖu ...............................................................................6 3.TÝnh gi¸ vËt liÖu.................................................................................7 4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu............................................9 II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn .........................................................................................................................10 1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n...................................................10 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ...............................10 3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp..........................................15 III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú...16 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông..................................................16 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n..................................................................17 IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu..........................................................................18 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song...........................................................19 2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn.........................................19 3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d......................................................................20 PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ..............................21 I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ..................................................................................................21 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn..................................................21 a. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ................................................................................................21 b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh..................................................................................................23 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh...........................................................................................24 a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty............................24 b. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.....27 II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.........................................................................................................29 1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ...........................29 2. M« h×nh tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh............................................................................................30 III.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, tr×nh bµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n............31 IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh..........................................................................................45 PhÇn III:Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ..........56 I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh..................................................................................................................56 II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.....................................................................................58 KÕt luËn..........................................................................................................61 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn thùc tËp Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, ®Êt níc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng nh ®êng lèi chÝnh s¸ch XH. HiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, hÖ thèng kÕ to¸n VN ®· cã nh÷ng bíc ®æi míi vµ tiÕn bé vÒ chÊt lîng ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng thêng lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng cßn thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n hãa, thÈm mü vµ phong c¸ch kiÕn tróc cña mçi quèc gia mçi d©n téc. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng ph¸t triÓn kh«ng ngõng , cïng víi nã th× sè vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n còng ®îc t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t vèn trong x©y dùng c¬ b¶n nh lËp dù to¸n c«ng tr×nh…víi thêi gian kÐo dµi. Do vËy cÇn cã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong c¸c c«ng ty x©y l¾p nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, v× vËy nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn c¸c s¶n phÈm míi , nã lµ mét trong nh÷ng tÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu vµ chÊt lîng s¶n phÈm phô thuéc chñ yÕu vµo lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ,chÊt lîng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp .Tríc thùc tÕ ®ã ,em nhËn thÊy §éi XD vµ HUDS lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu v× nã ®ãng vai trß quan träng trong tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ( HUDS).Lµ häc sinh cña viÖn ®¹i häc më hµ néi , em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” v× em ®· nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n NLVL trong x©y dùng vµ ®îc sù gióp ®ì cña thµy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c« kÕ to¸n ,chÞ thñ kho cña §éi XD em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy . Ngoµi phÇn më ®Çu , néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇnI : C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ PhÇnIII: Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc tËp nhng do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thµy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty vµ c¸c c« chó ë §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty HUDS vµ cña ®éi XD . §Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ thñ kho vµ c¸c anh chÞ ë §éi XD ®· tËn t×nh chØ b¶o ,gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh Vò thÞ huÖ PHÇN I C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vËt liÖu VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸, chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµ chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. díi t¸c ®éng cña lao ®éng, vËt liÖu bÞ hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 2. Ph©n lo¹i vËt liÖu Do vËt liÖu sö dông trong Doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu víi nhau theo mét ®Æc trng nhÊt ®Þnh nh theo vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu, theo nguån h×nh thµnh, theo quyÒn së h÷u vËt liÖu... trong ®ã, ph©n lo¹i vËt liÖu dùa vµo vai trß vµ t¸c dông cña vËt lÖu trong s¶n xuÊt ®îc sö dông phæ biÕn, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sau qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm (b«ng trong nhµ m¸y dÖt, thÐp trong nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o, chÌ trong nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ, gç trong nhµ m¸y s¶n xuÊt gç...). Ngoµi ra, thuéc nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc (dÇu nhên, hå keo, thuèc nhuém, thuèc tÈy, thuèc chèng rØ, h¬ng liÖu, xµ phßng, giÎ lau...). - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh than cñi, x¨ng dÇu, h¬i ®èt, khÝ ®èt... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phu tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô...) mµ doanh nghÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (ph«i bµo v¶i vôn, g¹ch, s¾t...). - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø cha kÓ trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t ®Æc trng. 3. TÝnh gi¸ vËt liÖu Trong h¹ch to¸n, vËt liÖu ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) cô thÓ: + VËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ VAT (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n (gi¸ cha cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, lu kho, lu hµng, lu b·i...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + §èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ c¸c c¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc tÝnh trùc tiÕp trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n (gi¸ cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t lu kho, lu b·i, lu hµng,...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng. + VËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gÝa thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. + VËt liÖu thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...). + VËn chuyÓn nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia liªn doan: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh. + VËt liÖu ®îc tÆng thëng: Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gÝa thÞ trêng t¬ng ®¬ng do Héi ®ång giao nhËn x¸c ®Þnh. + PhÕ liÖu: gi¸ íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ thu håi tèi thiÓu. §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng Doanh nghiÖp vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. * Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO- First in, First out): Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gÝa c¶ æn ®Þnh. * Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc (LifO: Last in, First in): ph¬ng ph¸p nµy gi¶ dÞnh nh÷ng vËt liÖu mua sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ë trªn. Trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t, ¸p dông ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c thËn träng. * Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: theo ph¬ng pj¸p nµy, vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng (Trõ trêng hîp ®iÒu chØnh) Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu ®ã. Do vËy, ph¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng hay ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ thêng sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt. * Ph¬ng ph¸p gÝa h¹ch to¸n: khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gÝa h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n san gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña Gi¸ h¹ch to¸n cña VL HÖ sè gi¸ VL xuÊtdïng trong kú = xuÊt dïng trong kú x vËt liÖu (hoÆc tån cuèi kú) ( hoÆc tån cuèi kú) Trong ®ã: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú HÖ sè = gi¸ vËt liÖu GÝa h¹ch to¸n VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu Yªu cÇu:Kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao ®ßi hái s¶n phÈm nhiÒu h¬n, chÊt lîng cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·, mµu s¾c. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng ph¶i kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña ta cha ®¸p øng ®îc dÇy ®ñ vËt vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ph¶i nhËp ngo¹i, do vËy tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do vËy, viÖc sö dông vËt liÖu sao cho sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ ®iÒu ®iÒu hÕt søc quan träng NhiÖm vô: - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng, gi¶m, tån kho theo tõng lo¹i, tõng thø. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ tiªu hao cho c¸c môc ®Ých nh»m gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc nhanh chãng. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, sö dông vµ dù tr÷ vËt liÖu ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c trêng hîp sö dông l·ng phÝ vËt liÖu hay thÊt tho¸t vËt liÖu còng nh c¸c nguyªn nh©n thõa, thiÕu ø ®äng, mÊt phÈm chÊt… Tõ ®ã, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶ ra. II. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho vµ nã ®îc sö dông réng r·i ë níc ta. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + Tµi kho¶n 152 nguyªn liÖu, vËt liÖu: tµi kho¶n nµy dïng theo dâi chØ sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu cña doanh nghÞªp theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 151Hµng mua ®i ®êng:tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, hang ho¸... mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÔn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng cha vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè ®ang göi kho ngêi b¸n) Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh 331, 311, 111, 112... 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÑpp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. a. Trêng hîp mua ngoµi vÒ nhËp kho a.1 NÕu hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn, phiÕu nhËp kho ghi: Nî TK152: (chi tiÕt tõng lo¹i)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi Nî Tk 133(1331)- thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK (331, 111, 112...): Tæng gi¸ thanh to¸n a.2 NÕu hµng mua vÒ tríc ho¸ ®¬n vÒ sau: KÕ to¸n lu phiÕu nhËp kho vµo tËp hå s¬ "Hµng cha cã ho¸ ®¬n". NÕu trong th¸ng cã ho¸ ®¬n vÒ th× ghi sæ b×nh thêng nh bót to¸n a.1. NÕu cuèi th¸ng ho¸ ®¬n cha vÒ th× ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh nh sau: Nî TK152: (chi tiÕt)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi (gi¸ t¹m tÝnh) Cã TK331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n (gi¸ t¹m tÝnh) Sang th¸ng sau khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo mét trong c¸c trêng hîp sau: * Trêng hîp gi¸ ho¸ ®¬n b»ng gi¸ t¹m tÝnh, kÐ to¸n ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ: Nî TK133(1331) Cã TK331 * Trêng hîp gi¸ ho¸ ®¬n khcs gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n cã thÓ dïng bót to¸n ®ã hoÆc bót to¸n ngîc l¹i ®Ó xo¸ bót to¸n t¹m tÝnh, sau ®ã ghi l¹i bót to¸n nh trêng hîp a.1 hoÆc tÝnh møc chªnh lÖch: TrÞ gÝa chªnh lÖch = Tæng gi¸ thùc tÕ - Tæng gi¸ t¹m tÝnh sau ®ã kÕ to¸n ghi bót to¸n ®iÒu chØnh: +§iÒu chØnh t¨ng: Gi¸ t¹m tÝnh < Gi¸ thùc tÕ Nî TK152- trÞ gi¸ chªnh lÖch Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng Cã TK331- TrÞ gi¸ chªnh lÖch huÕ GTGT + §iÒu chØnh gi¶m: Gi¸ t¹m tÝnh > Gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n dïng bót to¸n ®á hoÆc bót to¸n ngîc l¹i ghi gi¶m trÞ gi¸ vËt t, sau ®ã ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ GTGT dÇu vµo: Nî TK133(1331) Cã TK331 a.3 NÕu ho¸ d¬n vÒ tríc hµng vÒ sau: KÕ to¸n lu ho¸ ®¬n, nÕu trong th¸ng hµng vÒ, lµm thñ tôc nhËp kho vµ ghi bót to¸n nh trêng hîp a.1. NÕu cuèi th¸ng hµng cha vÒ kÕ to¸n ghi t¨ng hµng ®ang ®i trªn ®êng Nî TK151- TrÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®êng Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng mua Cã TK liªn quan (331, 111, 112, 141) Th¸ng sau hµng vÒ nhËp kho ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK152 Cã TK151 a.4 Xö lý c¸c trêng hîp thõa thiÕu so víi ho¸ ®¬n * Trêng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: vÒ nguyªn t¾c khi ph¸t hiÖn thõa, ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o c¸o c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó cïng xö lý vÒ mÆt kÕ to¸n ghi nh sau; - NÕu nhËp toµn bé kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK152: TrÞ gi¸ toµn bé sè hµng Nî TK 133(1331): ThuÕ GTGT tÝnh theo sè ho¸ ®¬n Cã TK331: TrÞ gÝa thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK3381: TrÞ gÝa sè hµng thõa cha cã thuÕ GTGT Sau ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý kÕ to¸n ghi: + NÕu tr¶ l¹i cho ngêi b¸n: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa ®· xö lý Cã TK152: TrÞ gi¸ vËt t thõa chê xö lý + NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa (cha cã thuÕ GTGT) Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ do c©n ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: Thu nhËp bÊt thêng - NÕu nhËp theo sè ho¸ d¬n: kÕ to¸n ghi nhËn sè nhËp nh trêng hîp a.1 sè thõa coi nh gi÷ hé ngêi b¸n vµ ghi: Nî TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé Cã TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé - NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152: nhËp kho sè hµng thõa Nî Tk 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK331: tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu thõa do c©n, ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp Nî TK152: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: thu nhËp bÊt thêng * Trêng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n KÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh sè hµng thùc nhËp, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËp, th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt vµ ghi sæ - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng nhËp: Nî TK152: trÞ gi¸ sè vËt t thùc nhËp Nî TK 1381: trÞ gi¸ sè thiÕu (kh«ng thuÕ GTGT) Cã TK331: TrÞ gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n - Sau ®ã c¨n cø vµo xö lý kÕ to¸n ®Þnh kho¶n + NÕu ngêi bµn giao tiÕp sè hµng thiÕu: Nî TK152: TrÞ gi¸ sè vËt t thiÕu nhËp tiÕp Cã TK1381: xö lý sè thiÕu + NÕu ngêi b¸n kh«ng cßn hµng, trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî TK331: Ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK1381: xö lý trÞ gÝa hµng thiÕu Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu + NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi thêng: Nî TK 1388, 334: c¸ nh©n ph¶i båi thêng Cã TK 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu Cã TK 1381: xö lý sã thiÕu + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ(o vËn chuyÓn, c©n, ®o...) ghi t¨ng chi phÝ bÊt thêng: Nî TK : chi phÝ bÊt thêng Cã TK1381: xö lý sè thiÕu a.5 Tr¬ng hîp hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, ai quy c¸ch, kh«ng ®¶m b¶o nh hîp ®ång, tuú theo c¸ch xö lý cña hai bªn: - Víi hµng ho¸ kÐm ph¶m chÊt, tr¶ l¹i ngêi b¸n ghi: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK 152: trÞ gi¸ vËt t tr¶ l¹i Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng giao tr¶ - Tr¬ng hîp ngêi b¸n gi¶m gi¸ hoÆc cho hëng chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK152 b. Trêng hîp vËt liÖu tù chÕ nhËp kho hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, c¨n cø trªn c¸c chøng tõ liªn quan ®Þnh kho¶n: Nî TK152: gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ Cã TK154: VËt t thuª ngoµi gia c«ng hoÆc tù chÕ biÕn c. C¸c trêng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c: Nî TK152: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu t¨ng thªm Cã TK411: nhËn cÊp ph¸t, viÖn trî, tÆng biÕu Cã TK412: ®¸nh gi¸ t¨ng vËt t Cã TK336: vay lÉn nhau trong c¸c ®¬n vÞ néi bé Cã TK642: thõa trong ®Þnh møc t¹i kho Cã TK3381: thõa ngoµi ®Þnh møc chê xö lý Cã TK621, 641, 642, 154: dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i, phÕ liÖu thu håi Cã TK241: nhËp kho thiÕt bÞ XDCB hoÆc thu phÕ liÖu tõ XDCB Cã TK222, 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh 3. H¹ch to¸n lµm t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p trc tiÕp VËt liÖu trong doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cßn l¹i cã thÓ xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh... Mäi trêng hîp gi¶m vËt liÖu ®Òu ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn cã cña TK152. a. XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh NîTK621(chitiÕt®èitîng): Nî TK627(6272): xuÊt dïng chung cho ph©n xëng s¶n xuÊt Nî TK642(6422): xuÊt cho nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp NîTK241 : xuÊt cho XDCB hoÆc söa ch÷a TSC§ Cã TK152(chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng b. XuÊt gãp vèn liªn doanh: phÇn chªnh lÑch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ vèn gãp sÏ ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 412"chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n" NîTK222:gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh dµi h¹n Nî TK128: gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Nî (Cã)TK412 : phÇn chªnh lÖch Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt. c. XuÊt thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK154 : gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ d. Gi¶m do vay t¹m thêi Nî TK1388, 1368 Cã TK152 e. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c (nhîng b¸n,ph¸t hiÖn thiÕu...) Nî TK632: nhîng b¸n Nî TK642: thiÕu trong ®Þnh møc t¹i kho Nî TK1381: thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n, chê xö lý Nî TK1388, 334: thiÕu c¸c nh©n ph¶i båi thêng Cã TK152: gi¸ thùc tÕ c¸ nh©n ph¶i båi thêng III. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông Kh¸i niÖm; ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸, s¶n phÈm trªn c¸c tµi kho¶n, ph¶n ¸nh tõng lo¹ihµng tån kho mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú cña vËt liÖu trªn c¬ së kiÓm kª kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh ®îc lîng tån kho thùc tÕ tõ ®ã cã thÓ x¸c ®îc lîng xuÊt dïng trong kú Gi¸ trÞ vËt Gi¸ trÞ VL Tæng gÝa trÞ Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng = tån kho + vËt liÖu t¨ng liÖu tån kho trong kú ®Çu kú thªm trong kú cuèi kú - Tµi kho¶n sö dông: Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau; + TK611(6111) Mua hµng: dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu mua, t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ (gèm c¶ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua) Bªn nî: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ t¨ng thªm trong kú Bªn cã: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng, xuÊt b¸n, thiÕu hôt ... trong kú vµ tån kho cuèi kú. TK611 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n: 6111- Mua nguyªn vËt liÖu 6112- Mua hµng ho¸ + TK152-"Nguyªn vËt liÖu" dïng ®Î ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho, chi tiÕt theo tõng lo¹i Bªn nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú D nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho + TK151-"Hµng mua ®ang ®i ®êng": dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ sè hµng mua nhng ®ang ®i ®êng hay ®ang göi t¹i kho ngêi b¸n, chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng, tõng ngêi b¸n Bªn nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng ®Çu kú D nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®êng 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n + §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho theo tõng lo¹i Nî TK 611(6111) Cã TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho Cã TK151: hµng ®i ®êng + Trong kú c¨n cø vÇo c¸c ho¸ d¬n mua hµng (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu mua Nî TK133(1331): thuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TKliªn quan (111, 112, 331,...) + C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm t¨ng vËt liÖu trong kú Nî TK611(6111) Cã TK411: nhËn vèn liªn doanh, cÊp ph¸t, tÆng thëng Cã TK331, 336, 338: t¨ng do ®i vay Cã TK128: nhËn l¹i gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Cã TK222: nhËn lai gãp vèn liªn doanh dµi h¹n + Sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ mua hµng vµ hµng mua tr¶ l¹i trong kú (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu cã Nî TK 331, 111, 112...sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i(tæng sè) Cã TK133(1331): thuÕ VAT kh«ng ®îc khÊu trõ Cã TK611(6111): trÞ gi¸ thùc tÕ + Cuèi kú c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu tån kho vµ biªn b¶n xö lý sè mÊt m¸t thiÕu Nî TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú Nî TK151: hµng ®i ®êng cuèi Nî TK138,334: sè c¸ nh©n ph¶i båi thêng Nî TK1381: sè thiÕu hôt chê xö lý Nî TK642: sè thiÕu hôt trong ®Þnh møc Cã TK611(6111): trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú vµ thiÕu hôt + Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn nî TK611 trõ ®i sè ph¸t sinh cã (bao gåm sè tån kho cuèi kú, sè mÊt m¸t, sè tr¶ l¹i, chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua,..) råi ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông (dùa vµo môc ®Ých sö dông hoÆc tû lÖ ®Þnh møc) Nî TK liªn quan (621, 627, 641, 642) Cã TK611(6111) Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®èi víi vËt liÖu mua ngoµi gi¸ thùc tÕ gåm c¶ thÕ VAT ®Çu vµo, do vËy kÕ to¸n ghi: Nî TK611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi Cã TK liªn quan (331, 111, 112...) tæng gi¸ thanh to¸n C¸c kho¶n chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua vµ hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) Nî TK 331, 111, 112 Cã TK611(6111) Tãm l¹i, theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú khi xuÊt vËt liÖu cho c¸c môc ®Ých th× kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh theo tõng chøng tõ mµ cuèi kú míi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Kh¸i niÖm: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ viÖc theo dâi cho tõng thø vËt t ë tõng kho tõng doanh nghiÖp theo c¶ thíc ®o gi¸ trÞ vµ thíc ®o hiÖn vËt. Trªn thùc tÕ cã 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n sau: 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ kho 2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt VL Ghi hµng ngµy B¶ng tæng hîp N_X_T ThÎ kho Ghi cuèi th¸ng §èi nhËp chiÕu kiÓm tra PhiÕu 3. Ph¬ng ph¸p B¶ngsækªsè d nhËp Sæ tæng hîp sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ghi hµng ngµy (5) Ghi cuèi th¸ng Sæ kÕ to¸n tæng hîp §èi chiÕu kiÓm tra PhiÕu xuÊt B¶ng kª xuÊt ChøngGhi tõ nhËp hµng ngµy B¶n giao nhËn chøng tõ nhËp ThÎ Ghikho cuèi th¸ng sæ sè d Chøng Ghitõ®èi chiÕu xuÊt B¶n giao nhËn chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng luü kÕ NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ xuÊt PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc c«ng ty dÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ i.§¨c ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hoat ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh . 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. a.Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ: C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ khu ®« thÞ- Bé X©y Dùng, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 823/QD-BXD ngµy 19/6/2000 cña BXD víi tªn gäi lµ C«ng ty DÞch vô tæng hîp vui ch¬i gi¶i trÝ trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i xÝ nghiÖp dÞch vô tæng hîp vui ch¬i gi¶i trÝ. Ngµy 16/10/2001, Bé trëng Bé X©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 1678/Q§-BXD ®æi tªn thµnh C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ vµ chuyÓn doanh nghiÖp võa ho¹t ®éng dÞch vô c«ng võa ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty ®îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô qu¶n lý khai th¸c , cung cÊp c¸c dÞch vô trong c¸c khu ®« thÞ míi, khu d©n c tËp trung vÒ ®êng s¸, cÊp thoat níc, vÖ sinh m«i trêng, trång vµ ch¨m sãc c©y xanh, kinh doanh c¸c dÞch vô thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, ¨n uèng gi¶i kh¸t, söa ch÷a c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh x©y dùng… KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004. N¨m 2001: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 2 Doanh thu Tr.® 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / 1000® th¸ng 6 Tæng sè CBCNV trong danh Ngêi s¸ch Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 6.400 4.736 110 210 625 7.500 7.150 115 320 700 8.703 7.421 122,4 492 803 156 205 230 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi So víi kÕ n¨m ho¹ch 2000 116 136 104 157 106 111 154 234 115 128 112 147 N¨m 2002: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 8.703 13.507 16.481 §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi So víi kÕ n¨m ho¹ch 2000 122 189 2 Doanh thu Tr.® 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / 1000® th¸ng 6 Tæng sè CBCNV trong danh Ngêi s¸ch N¨m 2003: 7.421 122,4 492 803 12.100 415 495 960 14.800 597,2 498 970 122 144 101 101 199 488 101 121 230 306 350 114 152 tt Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 16.481 14.800 597,2 498 970 22.629 18.518 650 503 1.150 29.202 22.800 887,8 610 1.200 350 405 418 Thùc hiÖn n¨m 2001 KÕ ho¹ch n¨m 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 29.202 22.800 887,8 610 1.200 38.586 33.038 900 650 1.350 418 641 C¸c chi tiªu §/v tÝnh 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 2 Doanh thu Tr.® 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / 1000® th¸ng 6 Tæng sè CBCNV trong danh Ngêi s¸ch §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi So víi kÕ n¨m ho¹ch 2000 129 177 123 154 137 149 121 122 104 124 103 119 N¨n 2004: tt C¸c chi tiªu §/v tÝnh 1 GÝa trÞ s¶n xuÊt kinh doanh Tr.® 2 Doanh thu Tr.® 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 4 Lîi nhuËn tríc thuÕ Tr.® 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ngêi / 1000® th¸ng 6 Tæng sè CBCNV trong danh Ngêi s¸ch §¹t tû lÖ phÇn (%) So víi So víi kÕ n¨m ho¹ch 2000 49.821 129 171 44.843 136 197 1.471,5 164 166 780 120 128 1.400 104 117 654 102 156 - Nh vËy c¸c chØ tiªu thùc hiÖn n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2000 nh sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¨ng 43.421 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 678%, doanh thu ®· t¨ng 40.107 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 847%, nép ng©n s¸ch ®· t¨ng 1.361,5 triÖu ®ång t¬ng øng víi 1.238% ,lîi nhuËn tríc thuÕ ®· t¨ng 570 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 271%, thu nhËp b×nh qu©n ®· t¨ng 775.000 ®/ngêi/th¸ng t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 124%, sè CBCNV trong danh s¸ch ®· t¨ng 498 ngêi t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 319%. b.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ . §©y lµ §éi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng viÖc. Trô së chÝnh n»m ë khu §Þnh C«ng – QuËn Hoµng Mai – Hµ Néi §éi ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông ,c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng trong c¸c khu ®« thÞ . Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, §éi ngµy cµng nhËn ®îc nhiÒu c«ng tr×nh do C«ng ty giao cho. §ång thêi ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ Tæng c«ng ty trong c¸c linh vùc ,nhê ®ã §éi ®· ngµy mét kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu nh vÒ vèn ,vÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt .Víi sù cè g¾ng cña m×nh §éi lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao nªn ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi C«ng ty ,Tæng c«ng ty vµ c¸c b¹n hµng ,®ång thêi gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh n©ng cao uy tÝn th¬ng hiÖu HUD. 2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh a.Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty DÞch vô: Gi¸m ®èc C¸c phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Chi nh¸nh miÒn nam XNQL nhµ ë cao tÇng Phßng kinh doanh tiÕp thÞ §éi c©y xanh m«i tr êng XNQL vµ DV§T sè 2 Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt §éi KDDV Linh §µm §éi DV§T §Þnh C«ng Phßng Tµi chÝnh – kÕ to¸n §éi b¶o vÖ Linh §µm §éi b¶o vÖ ViÖt Hng §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh phßng tæ chøc hµnh chÝnh: -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc s¾p xÕp, c¶i tiÕn tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ níc, quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty ®èi víi ngêi lao ®éng. Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Lµ ®¬n vÞ tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. §¶m b¶o ph¬ng ¸n kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nhiÖm vô kiÓm tra ph¸t sinh trong C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm trong C«ng ty, tríc Gi¸m ®èc C«ng ty, c¬ quan tæ chøc cÊp trªn vµ ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ. C¬ quan tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty x¸c ®Þnh ph¬ng híng, môc tiªu kinh doanh, x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n SXKD, ngµnh nghÒ theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cu¶ C«ng ty dichô vô nhµ ë & khu ®« thÞ vµ ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¸c dù ¸n thuéc Tæng c«ng ty phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý ky thuËt, chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt c©y trång, nu«i trång thuû s¶n, qu¶n lý chÊt lîng vµ quy tr×nh vËn hµnh m¸y, thiÕt bÞ sö dông trong thi c«ng vµ x©y dùng kÕ hoach duy tu b¶o dìng thiÕt bÞ, chèng xuèng cÊp cña nhµ chung c, c¸c tr¹m níc s¹ch. Chøc n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty. 1. C¸c xÝ nghiÖp qu¶n lý nhµ ë cao tÇng. C¸c xÝ nghiÖp thùc hiÖn theo c¬ chÕ h¹ch to¸n néi bé cã quyÒn ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ l·nh ®¹o cã sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tËp thÓ xÝ nghiÖp, Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. 2. C¸c ®éi tæ kinh doanh dÞch vô. §éi tæ cã nhiÖm vô qu¶n lý, ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ cao víi c¸c lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô, ¨n uèng gi¶i kh¸t vµ vui ch¬i gi¶i trÝ trong c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý bao gåm:dÞch vô v¨n ho¸ vµ dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. Kinh doanh dÞch vô tr«ng gi÷ «t«,xe m¸y, xe ®¹p , dÞch vô söa ch÷a b¶o dìng «t« xe m¸y, vËt lý trÞ liÖu, nhµ nghØ cuèi tuÇn. C¸c ®éi tæ kinh doanh dÞch vô ho¹t ®éng theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. 3. C¸c ®éi tæ c©y xanh m«i trêng. §éi cã nhiÖm vô :S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i c©y( Bãng m¸t,c©y c¶nh). Qu¶n lý trång vµ ch¨m sãc vên hoa, th¶m cá, c«ng viªn c©y xanh vµ ch¨m sãc c©y bãng m¸t, c©y c¶nh theo quy ho¹ch cña dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ ®îc Tæng c«ng ty giao cho. 4. §éi x©y dùng vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. - Tæ chc ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng x©y dùng , duy tu vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, trang thiÕt bÞ t¹i c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. - B¶o tr×, söa ch÷a hÖ thèng thang m¸y t¹i c¸c nhµ chung c cao tÇng . - Duy tu b¶o dìng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt bao gåm tr¹m cÊp níc, chiÕu s¸ng c«ng céng hÌ vµ ®êng giao th«ng trong khu ®« thÞ. - C¶i t¹o söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao cho §éi. - Thùc hiÖn viÖc x©y míi, c¶i t¹o söa ch÷a c«ng tr×nh theo c¸c hîp ®ång C«ng ty giao vµ do §éi tù tim kiÕm. - Trùc tiÕp x©y dùng kÕ ho¹ch kü thuËt, cung øng vËt t cho c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc giao nhiÖm vô x©y dùng. - Söa ch÷a duy tu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cña nhµ chung c cao tÇng do C«ng ty qu¶n lý giao cho §éi. 5. §éi b¶o vÖ : §éi cã nhiÖm vô b¶o vÖ mèc giíi dù ¸n, hµng rµo dù ¸n , c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c t¸i s¶n kh¸c thuéc dù ¸n ®îc giao . Phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®ia ph¬ng nh c«ng an, d©n phßng ®Ó duy tr× an ninh trËt tù, an toµn x· héi trong dù ¸n vµ khu vùc cã liªn quan. 6. C©u l¹c bé- nhµ v¨n ho¸. Cã chøc n¨ng chÝnh lµ cung cÊp c¸c dÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao phôc vô d©n c sinh sèng trong vµ xung quanh dù ¸n nh: thÓ h×nh, thÓ dôc, thÈm mü, phßng chiÕu .phim, th viÖn, c©u l¹c bé ©m nh¸c, héi ho¹, ngo¹i ngø , nhµ thi ®Êu, sµn tËp vâ, ®Êu kiÕm vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ ph©n cÊp cña C«ng ty. 2.b.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña §éi: C¸c c«ng tr×nh do §éi thi c«ng bao gåm c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty tù khai th¸c vµ c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô cho c«ng ty sau ®ã c«ng ty giao cho §éi .Nh×n chung tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña HUDS ®îc thùc hiÖn theo c¸c c«ng viÖc nh sau : -Tæ chøc tham gia ®Êu thÇu hoÆc nhËn thÇu trùc tiÕp tõ Tæng c«ng ty . - Ký hîp ®ång giao nhËn thÇu . - Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh . - Bµn giao c«ng tr×nh . - B¶o hµnh c«ng tr×nh .
- Xem thêm -