Tài liệu Kt220 cty may thăng long

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

S¬ ®å 1: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn TK 621 TK 154 D§K: xxx Chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 152, 111... C¸c kho¶n ghi gi¶m Chi phÝ s¶n phÈm TK 155, 152 TK 622 NhËp kho vËt t, SF Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 157 Göi b¸n TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 632 Tiªu thô th¼ng DCK: xxxtheo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú S¬ ®å 2: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô dë dang ®Çu kú TK 621 TK 631 TK 154 Gi¸ trÞ s¶n phÈm KÕt chuyÓn chi phÝ dÞch vô dë dang cuèi kú nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp TK 632 TK 622 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh nhËp kho, göi b¸n, hay tiªu thô KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK152, 627151 TK TK 621 KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) trùc chung tiÕp chiVL phÝdïng s¶n xuÊt TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp cho s¶n xuÊt S¬ ®å 3: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KKTX TK 111, 112, 331 VL dïng kh«ng hÕt VL dïng cho s¶n xuÊt nhËp l¹i kho (kh«ng nhËp kho) TK 133 VAT khÊu trõ TK 152 S¬ ®å 4: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KK§K TK 331,111,112 TK 611 TK 621 KÕt chuyÓn Gi¸ trÞ NVL Gi¸ trÞ NVL NVL trùc tiÕp dïng s¶n xuÊt t¨ng trong kú TK 133 TK 631 TK 152, 151 VAT Gi¸ trÞ VL cha khÊu trõ dïng cuèi kú S¬ ®å 5: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL cha dïng ®Çu kú TK334,338 334 TK TK TK622 627 Chi phÝ nh©n viªn TiÒn l¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho CNSX TK 1521,153(611) TK 335 Chi phÝ VL, dông cô TÝnh tríc l¬ng CNSX TK 142, 335 TK 338,211,111,112 154 TKTK 111,112,152 C¸c kho¶n ghiCFSX gi¶m chung C¸c kho¶n ghi gi¶m Chihåi, phÝ s¶n (phÕ liÖu thu vËt tphÈm xuÊt dïng kh«ng hÕt) TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ TK 631 s¶n chung KÕtxuÊt chuyÓn chi(KKTX) phÝ Chi phÝ theo dù to¸n NC trùc tiÕp (KK§K) TK 631 C¸c kho¶n trÝch S¬ ®å 6: H¹ch to¸ntheo tængl¬ng hîpCNSX chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕt chuyÓn chi phÝ TK 111, 112, 331 Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c TK 133 VAT khÊu trõ s¶n xuÊt chung (KK§K) S¬ ®å 7: Chi phÝ NVL chÝnh + Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm bíc 1 Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm bíc (n-1) + Chi phÝ chÕ biÕn bíc 1 + Chi phÝ chÕ biÕn bíc n Chi phÝ chÕ biÕn bíc 2 - Gi¸ trÞ b¸n thµnh phÈm dë dang bíc 1 = Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang bíc n = Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm bíc 2 Gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm bíc 2 = Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm S¬ ®å 8: CFNVL chÝnh n»m trong gi¸ thµnh SP Tæng gi¸ CFCB bíc 1 n»m trong gi¸ thµnh SP thµnh thµnh CFCB bíc 2 n»m trong gi¸ thµnh SP CFCB bíc n n»m trong gi¸ thµnh SP phÈm BiÓu 1: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ChØ tiªu Tæng doanh thu Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ Nép ng©n s¸ch Vèn cè ®Þnh Trong ®ã vèn NS cÊp Vèn lu ®éng Trong ®ã vèn NS cÊp Lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n §¬n vÞ N¨m 1997 N¨m 1998 Tr. ®ång 63.872 85.592 66.570 78.675 1.200 1.400 1.300 1.505 12.393 12.393 8.000 8.000 4.422 4.972 4.180 4.744 Ngêi 2.300 2.000 ®/ng628.812 712.231 êi/th¸n g N¨m 1999 94.785 86.621 1.508 1.600 12.393 8.000 5.620 5.323 2.045 723.716 S¬ ®å 9: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Nguyªn vËt liÖu (v¶i) C¾t tr¶i v¶i- ®Æt mÉu®¸nh sè- c¾t May May cæ- may tay ghÐp thµnh phÈm GiÆt, mµi, tÈy C«ng ty Thªu XN I XN XN II III NhËp kho thµnh phÈm XN IV Lµ XN V XN VI S¬ ®å 10: M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty May HP PX thªu Tæ c¾t Tæ kiÓm tra chÊt l îng s¶n phÈm Tæ hoµn thiÖn Tæ ®ãng gãi XN PT CH TT §ãng gãi V¨n phßng Tæ may May NH PX mµi S¬ ®å 11: C¬ cÊu tæ chøc á c«ng ty may Th¨ng Long Tæng gi¸m ®èc G§§H kü thuËt Phßng kü thuËt Phßng KCS G§§H s¶n xuÊt V¨n phßng CH dÞch vô Phßng kÕ ho¹ch Phßng thÞ tr êng Phßng kho G§§H néi chÝnh Phßng kÕ to¸n TTTM vµ GTSF XN phô trî XN I XN II XN III XN IV XN V XN VI Xëng s¶n xuÊt nhùa May HP May Nam H¶i Kho ngo¹i quan CH thêi trang XNDV ®êi sèng S¬ ®å 12: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n NVL BiÓu sè 2: KÕ to¸n TSC§ vµ c«ng cô KÕ to¸n tiÒn l ¬ng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n chi phÝ vµ Z Nh©n viªn h¹ch to¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp C«ng ty may Th¨ng Long Sè 250 Minh Khai MÉu sè: 02-VT phiÕu xuÊt kho Ngµy 1- 30 th¸ng 3/2001 Hä tªn ngêi nhËn hµng: ChÞ Hoa- §Þa chØ: Phßng Kinh TÕ Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: VËt liÖu ST Tªn, nh·n hiÖu M· §¬n Sè lîng T quy c¸ch vËt t sè vÞ Y/C Thùc tÝnh xuÊt Hµng TEWINNINCT V¶i ngoµi m 9,5 V¶i lãt 17,6 V¶i n÷ 7 Len d¹ c 11 Hµng c«ng ty mua V¶i bß xanh 6,5 m 30 Phô tr¸ch bé phËn sö dông (Ký, hä tªn) Thñ quü Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn (Ký, hä tªn) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thñ kho (Ký, hä tªn) BiÓu sè 3: xÝ nghiÖp I Sè hiÖu bµn c¾t X9-X9 MÐt cña tÊm 199,6 251,71 230,02 78,88 760,21 Ký hiÖu Q 00-11 Sè l¸ 25 36 32 3 88 PhiÕu theo dâi bµn c¾t Ngµy 13/3/2001 Theo b¶n vÏ Cì MÉu vãc Réng Dµi L-XL 150 8,4 ®Çu khóc 6,22 7,6 6,51 3,4 14,73 NhËp nguyªn liÖu Lo¹i v¶i Mµu Réng Sè l¸ s¾c Lo¹i 4 quÇn V¶i Natural 83 ngoµi BiÒu sè 4: XÝ nghiÖp may I b¸o c¸o nguyªn liÖu Th¸ng 1 n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: m Sö dông nguyªn liÖu ChiÒu Sè lîng Sè lîng §Çu bµn dµi BTP mÐt ®o¹n nèi 8,43 323 164,55 1,76 M· Nguyªn liÖu BHL§ 028 V¶i ngoµi V¶i tr¾ng p«p¬lin 028 Mex 9022 V¶i s¬ mi B48-A011 Dùng nÑp 0,35 W48-A0-11 V¶i s¬ mi 9J8C6P46 V¶i hoa rèi ......... ......... Tæng Tæn ®Çu kú 30,52 -47,42 370,1 263,35 548,14 216,84 ........... 2896 NhËp Nguyªn NhËp liÖu kh¸c 995,9 ......... 76.200,6 BiÓu sè 5: xÝ nghiÖp may I Tæng CB 30,52 370,1 263,35 548,14 216,84 ....... 0 ........ 965,96 ........... 74243,85 XuÊt Nguyªn XuÊt liÖu kh¸c ......... 1910,6 ...... 5 §æi b¸n 0 0 Céng §¬n vÞ: m Tån cuèi kú 30,52 -47,42 370,1 263,35 548,14 216,84 965,96 29,64 ........ ............ 70.024,7 2.744.098 b¸o c¸o chÕ biÕn Th¸ng 1 n¨m 2001 M· H·ng 028 Toµn Th¾ng W38-A0-16 Ongood Nguyªn liÖu V¶i ngoµi Mex Xèp V¶i ngoµi Xèp Sè lîng (chiÕc) 3020 3020 3020 6792 6792 ChÕ biÕn (m) 5097,5 256,97 110 5309,15 481,44 §Þnh møc XN (m/chiÕc) 1,69 0,085 0,036 0,741 0,07 §Þnh møc c«ng ty (m/chiÕc) 1,73 0,086 0,037 0,77 0,07 % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 B38-A0-16 99-127 Néi ®Þa 9J80646 G.First .... .... V¶i ngoµi V¶i ngoµi Mex 804 Mex V¶i ngoµi Xèp .... Tæng 3036 4306 748 748 .... 101.009 3495,94 5934,68 435 479 980,96 109,544 .... 6.405,883 1,151 1,378 0,1 0,9 1,31 0,146 1,160 1,379 0,1 0,9 1,34 0,146 1,5 2 2 2 2 2 BiÓu sè 6: xÝ nghiÖp may I b¸o c¸o hµng ho¸ Th¸ng 1 n¨m 2001 ST T M· 1 2 3 4 W38A0-11 028 B38-A0-16 KD-19 .... Tæng Tån ®Çu kú CB 70 6611 10 ..... ...... 51.051 NhËp NhËp  ....... 0 Céng 70 2995 6611 10 ...... 51.051 A 63 B 7 XuÊt C XuÊt  6611 ...... 3452 ...... 7 ...... ..... Céng 70 0 6611 0 ...... 3452 Tån cuèi kú 0 2995 0 10 ...... 18.632 BiÓu sè 7 b¸o c¸o tæng hîp chÕ biÕn Quý I n¨m 2001 Tªn nguyªn liÖu Mex V¶i xanh Xèp ........ M· hµng 9J866X46 028 B38-A0-16 .......... Tæng B¸n thµnh phÈm (chiÕc) 5840 10290 16.080 ........ CB (m) B×nh qu©n (m) 3.326 17.348 18.593,66 ......... 0,569 1,69 1,16 ........ Chi phÝ NVL chÝnh (®) 6.061.452 47.037.623 7.171.680 ...... 7.063.122.355 B×nh qu©n (®ång/chiÕc) 1037,93 4571,3 446 .......... BiÓu sè 8: b¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ Quý I n¨m 2001 XN I M· hµng DS 00-116 9J8C6X46 JSVB6946 9J8C6P46 L0911-D3 XN II Céng BiÓu sè 9 §¬n vÞ ChiÕc - Tån ®Çu kú 0 0 0 0 0 CB 856 5840 2018 928 4230 Céng 856 5840 2018 928 4230 Thµnh phÈm 856 5840 2018 928 4230 Tån cuèi kú 0 0 0 0 0 b¸o c¸o nguyªn liÖu c«ng ty Quý I n¨m 2001 M· XN I 99-KD-01+02 9J8C6X46 99-162/140 9J8C6P46 DS00-116 Céng Tån ®Çu kú 4.100.000 4.100.000 NhËp nguyªn liÖu (®ång) CB (chiÕc) Thµnh phÈm nhËp kho (chiÕc) 2.851.680 47.546.267 3.019.372 7.065.292 5840 1550 928 856 5840 1550 928 856 Thµnh tiÒn (®ång) 4.100.000 2.857.680 47.546.207 3.019.372 7.065.292 Tån cuèi kú (®ång) 0 0 0 0 0 XN II Tæng céng 7.063.122.355 7.063.122.355 BiÓu sè 10 b¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu phô Quý I n¨m 2001 XÝ nghiÖp May I M· hµng 9J8C6P46 99-162/140 J8W86946 ........ Thµnh phÈm nhËp kho (bé) 928 4550 5840 ............ Chi phÝ vËt liÖu phô (®ång) 1.862.000 1.710.000 3.330.000 .......... May II May..... May V Céng 106.480.000 Tæng céng 2.024.140.500 BiÓu sè 11: sæ c¸i Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2001 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I TK 152 8.989.243.167 Céng sè PS nî Céng sè PS cã Sè d cuèi kú Nî 8.989.243.167 8.989.243.167 Quý II Quý III Quý IV Cã BiÓu sè 12 b¶ng ph©n bæ sè 1 ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH Quý I n¨m 2001 Ký hiÖu tµi kho¶n 622 627 641 642 1388 111 DiÔn gi¶i tiÒn l¬ng Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XN Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng ty C¸c kho¶n ph¶i thu Thu håi Tæng céng Thu nhËp 4.213.707.288 746.023.591 199.899.167 378.128.694 43.018.500 29.711.600 5.610.488.840 TrÝch 19% BHXH 380.667.324 33.608.055 21.648.112 76.708.551 512.632.042 Tæng céng 4.594.374.612 779.631.646 221.547.279 454.837.245 43.018.500 29.711.600 6.123.120.882 BiÓu sè 13 sæ c¸i Tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp N¨m 2001 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I TK 334 TK338 4.213.707.288 380.667.324 Céng sè PS nî Céng sè PS cã Sè d cuèi kú Nî Cã 4.594.374.612 4.594.374.612 BiÓu sè 14 Quý II Quý III Quý IV b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® Quý I n¨m 2001 ChØ tiªu Toµn DN Nguyªn gi¸ Nhµ xëng trong SXKD 21.471.016.700 36.819.367.798 M¸y mãc thiÕt bÞ ThiÕt bÞ truyÒn dÉn, « t« 1.370.696.216 Ph¬ng tiÖn phôc vô Q.lý Céng 1.445.330.155 N¬i sö dông KhÊu hao 191.169.424 1.065.393.868 24.696.522 68.047.155 1.349.306.969 TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX I PX II 27.000.000 20.000.000 209.476.498 105.000.000 11.000.000 11.000.000 247.476.498 136.000.000 PX ... XN phô trî 7.100.000 88.765.801 1.800.000 97.665.801 Céng TK 627 122.291.322 1.052.596.729 0 22.100.000 1.176.988.051 BiÓu sè 15 sæ c¸i Tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung N¨m 2001 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy TK 111 TK 112 TK 311 TK 142 TK 155 TK 152 TK 214 TK 334 TK 338 Céng sè PS nî Céng sè PS cã Sè d cuèi kú Nî Cã Quý I Quý II Quý III Quý IV 53.062.900 38.801.000 165.896.800 54.178.080 71.174.500 359.776.735 1.176.988.051 746.023.591 33.608.055 2.699.509.712 2.699.509.712 BiÓu sè 16: b¶ng kª sè 4- B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt (trÝch) Quý I n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TK cã TK nî TK 154 May I ....... May 5 TK 621 May I ...... 142 152 8.989.243.167 375.121.346 153 331 214 334 338 Céng 8.989.243.167 375.121.346 TK 622 May I ....... TK 627 Céng 54.178.080 54.178.080 359.776.735 9.349.019.902 0 0 1.176.988.051 1.176.988.051 4.213.707.288 78.210.000 380.667.324 3.010.000 4.594.374.612 79.263.000 746.023.591 4.959.730.879 33.608.055 414.275.379 2.370.574.512 15.954.192.291 BiÓu sè 17 b¶ng kª sè 4- B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt (trÝch) Quý I n¨m 2001 TK cã TK nî TK 154 May I ....... May 5 TK 621 May I ...... TK 622 May I ....... TK 627 Céng Céng trang tríc 621 622 627 8.989.243.167 375.121.346 4.594.374.612 79.263.000 2.699.509.712 NKCT 1 NKCT kh¸c NKCT 2 NKCT 4 Céng 16.283.127.491 454.384.346 8.989.243.167 375.121.346 8.989.243.167 375.121.346 4.592.374.612 79.263.000 4.592.374.612 79.263.000 2.370.574.512 15.954.192.291 8.989.243.167 4.594.374.612 2.699.509.712 53.062.900 38.801.000 165.896.800 53.062.900 38.801.000 165.896.800 2.628.335.212 32.493.080.482 BiÓu sè 18 b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Quý I n¨m 2001 Lo¹i M· hµng h×nh S¶n lîng HÖ sè SX SX SX Ðp in 574 1010 124 1420 738 .... 0,4 3,2 0,9 0,048 0,013 ... KD-11 KT99-19 ND99-04 050 7061 ..... Tæng 684.66 381 S¶n lîng quy ®æi 230 3232 112 69 9,594 ... 580.326 Chi phÝ NVL chÝnh Kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ Chi phÝ bao Chi phÝ NVL phô b× NCTT 2.759.798 38.781.263 799.015,25 11.227.901,25 55.073,98 773.909,21 ... 6.963.402.627 ... 2.016.040.540 2.297,303 ... 138.960.285 1.812.996,705 25.476.546 882.851 543.899 75.625,6 ... 4.574.474.612 Chi phÝ QLPX 1.034.295,6 14.534.102 503.657,9 310.288,68 43.143,62 ... 2.609.689.712 Gi¸ thµnh CX GTCX B×nh qu©n 6.461.179,59 90.793.621,46 1.386.508,9 854.187,68 121.066,52 ... 28.092,09 28.092,08 12.379,54 12.379,53 12.618,98
- Xem thêm -