Tài liệu Kt193 hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty dược phẩm hoàng hà

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ .............3 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ................................................3 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.....................................................6. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh...........................................................6. 4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ..........................................................11. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ...............................................................................18 I. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm..................................18 1. Nguyªn t¾c lÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt................................................................18 2. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ..............................................................19 3. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ..................................................................20 II. . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ................................................21 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NVL..........................................................................21 2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NCTT.......................................................................33 3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ SXC...........................................................................40 4.Thùc tÕ c«ng t¸c tÝnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm..........................................................46 PhÇn III: Hoµn ThiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ..........................................................................48 I..§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng hµ........................................48 1. u ®iÓm:............................................................................................................48 2. Nhîc ®iÓm.......................................................................................................50 NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp II. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng hµ...........................................................................................................................52 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty:.......................................................................52 2. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm:...............................................................................53 KÕt LuËn Lêi nãi ®Çu C¸c s¶n phÈm y dîc lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu trong ®êi sèng cña con ngêi. Nã kh«ng chØ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña x· héi mµ cßn t¹o lËp ®îc nguån thu lín cho ng©n s¸ch. C¸c s¶n phÈm y dîc cña chóng ta hiÖn nay kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi ®Êt níc mµ cßn ®ang ngµy cµng më réng ra c¸c thÞ trêng quèc tÕ. V× thÕ, ngµnh y, dîc ®ang ngµy cµng chiÕm gi÷ nh÷ng vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, C«ng ty Dîc PhÈm Hoµng Hµ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp thuéc ngµnh y, dîc ®· thùc hiÖn tèt vai trß nµy. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong c¶ níc bªn c¹nh híng ®i ®óng ®¾n, C«ng ty Dîc phÈm Hoµng Hµ cßn cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, nhÊt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bëi v× gi¸ thµnh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ph¶n ¸nh kh¸ chÝnh x¸c hiÖu NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp qu¶ cña viÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ trong kú. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã nªn trong thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Dîc phÈm Hoµng Hµ, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp vµ ®· chän ®Ò tµi “Hoµn ThiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ” . §Ò tµi thùc hiÖn ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o gåm ba phÇn : PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ. PhÇn III: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ. MÆc dï ®· cè g¾ng nghiªn cøu häc hái nhng do thêi gian nghiªn cøu kh¶o s¸t kh«ng nhiÒu vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®îc sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ ý kiÕn ®ãng gãp ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®Ó §Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n GVHD Th¹c sÜ Bïi ThÞ Minh H¶i ®· tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. T«i còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty Dîc phÈm Hoµng Hµ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì trong thêi gian t«i thùc tËp t¹i c«ng ty. NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ Trong nÒn kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng cña níc ta, trªn thÞ trêng ®ang diÔn ra ho¹t ®éng trao ®æi- mua b¸n víi nhiÒu mÆt hµng c¹nh tranh rÊt khèc liÖt. Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ cña níc ta, C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ ra ®êi vµ dÇn chiÕm lÝnh thÞ phÇn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n HiÖn nay C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ ®ang kinh doanh s¶n xuÊt víi nhiÒu mÆt hµng kinh doanh c¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu lµ thuèc ch÷a bÖnh. Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng kinh doanh Th¬ng m¹i cßn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chØ lµ phô. C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ ®îc thµnh lËp theo sè 01012012394 ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2000. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vµ sù biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ më th× C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ víi quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh më, lín réng. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh ®æi míi cña ®Êt níc, doanh nghiÖp còng ph¶i ®èi phã víi nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i vµ nh÷ng th¸ch thøc lín vÒ nhiÒu mÆt, céng thªm nh÷ng khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn. vèn ®Çu t, c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty míi chØ cã mét phßng lµm viÖc cña Trung t©m th«ng tin t liÖu, nhµ xëng s¶n xuÊt cßn Ýt m¸y mãc, thiÕt bÞ. Tõ ®ã C«ng ty ph¶i huy ®éng tiÒm lùc trong c¸n bé c«ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh vµ cã bÒ dÇy vÒ kinh nghiÖm, cã lÜnh vùc chuyªn m«n vµ cã tay nghÒ cao cho C«ng ty vay vèn ®Ó ®æi míi khoa häc c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm . §Õn nay C«ng ty ®· tr¶i qua trªn 5 n¨m ph¸t triÓn ®ang trªn ®µ héi nhËp nÒn nÒn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i víi quy m« kh¸ lín víi ®Çu t thªm vèn vµ trang thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt ®Ó më réng s¶n xuÊt nh»m chiÕm lÜnh NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thÞ phÇn trªn thÞ trêng më ra c¸c tØnh phÝa b¾c vµ phÝa Nam. Ngoµi ra c«ng ty cßn më réng s¶n xuÊt vÒ trang thiÕt bÞ y tÕ. C«ng ty lÊy tªn giao dÞch ®èi ngo¹i Hoµng Hµ PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED. Trô së chÝnh t¹i 82 ngâ ThÞnh Hµo 1 -T«n §øc Th¾ng- §èng §a- Hµ Néi. C«ng ty Dîc PhÈm Hoµng Hµ lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh bao gåm: - Kinh doanh dîc phÈm. - Mua b¸n Mü PhÈm - trang thiÕt bÞ y tÕ. - Trång c©y nguyªn liÖu Dîc. - Dich vô chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc dîc. - S¶n xuÊt thuèc y häc cæ truyÒn. - Kinh doanh Dîc phÈm. Tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, ®îc sö dông con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n Hµng theo quy ®Þnh cu¶ Ph¸p LuËt vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty Dîc PhÈm Hoµng Hµ vµ LuËt Doanh nghiÖp. HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña c«ng ty cã 60 ngêi trong ®ã sè ngêi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ Cao ®¼ng vµ Trung cÊp vÒ ngµnh Dîc chiÕm tû lÖ cao vµ mét sè nh©n viªn cã tr×nh ®é kinh tÕ. Cßn l¹i lµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ nh sau: Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña C«ng ty NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ChØ tiªu Nguån vèn kinh doanh Doanh thu b¸n hµng Tæng quü l¬ng Thu nhËp b×nh qu©n TSC§ / tæng Tµi s¶n TSL§/ Tæng TS Nî ph¶I tr¶/ Tæng nguån vèn NVCSH/ tæng NV Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n Tû suÊt LNTT trªn doanh thu Tû suÊt LNST trªn doanh thu Tû suÊt LNTT trªn tæng TS Tû suÊt LNST trªn doanh thu Tû suÊt LNST trªn NVCSH §¬n vÞ tÝnh ®ång ®ång ®ång ®ång/ ngêi % % % % LÇn LÇn LÇn LÇn % % % % % N¨m 2004 1.063.260.000 4.589.875.000 62.120.000 1.052.000 84,5 58,8 96,3 3,7 1,2 4,3 2,5 1,4 0,1 0,009 0,2 0,2 8 N¨m 2005 1.376.177.418 8.638.167.600 70.320.000 1.172.000 80,9 45,,7 97,8 2,3 1,1 2,1 1 2 1 2 0,1 0,25 11 Trong nh÷ng n¨m qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tuy lµ mét C«ng ty cã tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, nhng C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Tõ chç n¨ng suÊt lao ®éng thÊp vµ thu nhËp ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n céng thªm c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu sù ®ång bé. Nhng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®· cè g¾ng ®ång lßng vît qua mäi khã kh¨n thö th¸ch, ®Õn nay c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt lîng s¶n xuÊt. Víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®îc n©ng cÊp c¶i tiÕn, ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi, tõng bíc ®ét ph¸ vÒ c«ng nghÖ vµ chÊt lîng còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÇn t¨ng doanh thu ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ t¹o ®îc niÒm tin cho mäi ngêi, thu hót nhiÒu kh¸ch hµng t¨ng tÝch luü vµ më réng s¶n xuÊt, bªn c¹nh ®ã C«ng ty cã ®éi ngò cã chuyªn m«n vÒ ngµnh Dîc cao ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra vµ ®©y còng lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty lµ mét lîi thÕ ®Ó C«ng ty n©ng cao thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ trêng vµ t×m kiÕm thªm b¹n hµng tiÒm n¨ng ®Ó cung cÊp s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. §ã lµ nh÷ng thuËn lîi ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty nh ng bªn c¹nh ®ã C«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh viÖc liªn tiÕp ra ®êi c¸c c«ng ty, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng t©n dîc lµm cho gi¸ c¶ vµ kh¸ch hµng cña c«ng ty bÞ gi¶m sót v× sù ph©n chia vÒ tû lÖ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thuèc bÞ dµn máng h¬n vµ sù c¹nh tranh ®ã ngµy cµng m¹nh mÏ, do ®ã viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång ngµy cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n. V× vËy mét ph¬ng híng míi cho ho¹t ®éng l·nh ®¹o NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp còng nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ mét c«ng viÖc v« cïng cÇn thiÕt ®Ó gi÷ v÷ng ®îc vÞ thÕ cña C«ng ty hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. V× vËy, C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ ®· ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng nh sau: Ph¸t huy thµnh tÝch ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m tríc ®Ó ®¶m b¶o vµ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ trêng ®ang ngµy cµng phøc t¹p, ®ång thêi ph¶i ®Çu t theo chiÒu s©u vÒ c«ng nghÖ thiÕt bÞ míi tiªn tiÕn vµ thùc hiÖn sù ®ång bé ho¸ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt: - Liªn kÕt c¸c tæ chøc kinh tÕ øng dông c«ng nghÖ míi. N¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng, gi÷ v÷ng nhÞp ®é s¶n xuÊt, t¨ng trëng kinh tÕ, tÝch cùc trong viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi c¶ trong lÜnh vùc qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Thùc hiÖn c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc kÞp thêi bªn c¹nh sù ®æi míi vÒ t duy d¸m nghÜ d¸m lµm trªn c¬ së ph¸p lý v÷ng vµng trong thêi kú míi. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt. * Chøc n¨ng: C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ cã chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thuèc ch÷a bÖnh, trong ®ã chñ yÕu lµ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i lµ chñ yÕu cßn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chØ lµ phô. * NhiÖm vô s¶n xuÊt: Còng nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, C«ng ty TNHH dîc phÈm Hoµng Hµ cã mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Tríc kia tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty chuyªn mua b¸n thuèc nam, thuèc b¾c, cao ®¬n hoµn t¸n t¹i c¸c tØnh phÝa b¾c vµ mét sè tØnh phÝa nam. §èi tîng kinh doanh chñ yÕu lµ trao ®æi mua b¸n víi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp dîc kh¸c, c¸c xÝ nghiÖp… Hµng n¨m C«ng ty cßn thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra cô thÓ lµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Ngoµi ra C«ng ty cßn thùc hiÖn chØ tiªu mét sè mÆt hµng chñ yÕu c©y con lµm thuèc, ®ång thêi võa lµm nhiÖm vô híng dÉn, nu«i trång, thu h¸i, chÕ biÕn dîc liÖu trong níc. C«ng ty ®· kÕt hîp m« h×nh kinh doanh c«ng nghiÖp võa s¶n xuÊt võa kinh doanh th¬ng m¹i vÒ thuèc ch÷a bÖnh ®«ng t©y y vµ xuÊt nhËp khÈu. C¸c mÆt hµng cña C«ng ty kÓ c¶ s¶n xuÊt lÉn ®i mua vÒ t¹i c¸c ph©n xëng ngµy cµng phong phó ®a d¹ng vµ ®Çy ®ñ c¸c chñng lo¹i vÒ thuèc. Bªn c¹nh ®ã, c¸c nguån hµng thuèc quý hiÕm còng ®îc chó träng khai th¸c, thÞ trêng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng më réng. NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tuy nhiªn hiÖn nay ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu ®em l¹i doanh thu cho c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh Dîc phÈm, trang thiÕt bÞ y tÕ vµ c«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ cã 3 ph©n xëng s¶n xuÊt riªng biÖt gåm: - Ph©n xëng thuèc viªn : NhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thuèc viªn. - Ph©n xëng ®«ng dîc: NhiÖm vô lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thuèc ®«ng dîc. - Ph©n xëng ho¸ dîc: chuyªn s¶n xuÊt ®Ó chiÕt xuÊt c¸c mÆt hµng chèng sèt rÐt. Do mÆt hµng thuèc lµ c¸c mÆt hµng ®Æc biÖt, nã liªn quan ®Õn søc khoÎ con ng êi nªn quy tr×nh s¶n xuÊt cã giai ®o¹n ph¶i ®¶m b¶o khÐp kÝn vµ v« trïng. §Æc biÖt lµ ®èi víi s¶n phÈm thuèc viªn, ®¬n vÞ cña nã ph¶i chÝnh x¸c ®Õn tõng miligam, mililit nhng l¹i cã gi¸ trÞ rÊt lín, ph¶i ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn dîc phÈm ViÖt Nam. Trong 3 ph©n xëng s¶n xuÊt ®ã th× ph©n xëng s¶n xuÊt thuèc viªn lµ ph©n xëng cã s¶n lîng s¶n xuÊt lín h¬n c¶, cßn ph©n xëng ®«ng dîc vµ ho¸ dîc c«ng viÖc s¶n xuÊt cha ®Òu, s¶n lîng s¶n xuÊt cßn nhá. Mçi mét lo¹i thuèc ®Ò cã quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau vµ ®Òu cã nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh cña ngµnh kh¸c nhau. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc viªn lµ quy tr×nh s¶n xuÊt ®iÓn h×nh, râ rµng qua tõng kh©u nªn sÏ ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ cña ph©n xëng s¶n xuÊt thuèc viªn. Cô thÓ qua c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt: + Giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt + Giai ®o¹n s¶n xuÊt. + Giai ®o¹n kiÓm nghiÖm nhËp kho thµnh phÈm. Sau ®©y lµ s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra mét sè s¶n phÈm chÝnh t¹i 3 ph©n xëng: * Quy tr×nh c«ng nghÖ chiÕt xuÊt ho¸ chÊt : Nguyªn vËt liÖu NhËp kho thµnh phÈm NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB Xö lý §ãng gãi thµnh phÈm ChiÕt xuÊt C« ®Æc Tinh chÕ KiÓm nghiÖm GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i SÊy kh« 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp * Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc viªn Nguyªn vËt liÖu Xay r©y NhËp kho thµnh phÈm Pha chÕ §ãng gãi thµnh phÈm Cèm sÊy kh« KiÓm nghiÖm b¸n thµnh phÈm KiÓm nghiÖm DËp viªn Ðp vØ * Quy tr×nh c«ng nghÖ bæ bæ s©m: Nguyªn vËt liÖu Th¸i, xay Lµm Êm, ñ Rót dÞch Giao nhËp thµnh phÈm KiÓm tra ®ãng gãi KiÓm nghiÖm ra lÎ Pha chÕ Tõ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt rÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua doanh nghiÖp ®· ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng, b¹n hµng ngµy cµng t¨ng, ®ã lµ do c«ng ty ®· më thªm v¨n phßng ®¹i diÖn, tham gia liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. H¬n n÷a chÝnh s¸ch thuÕ ban hµnh ®· ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®Çy ®ñ mµ kh«ng bÞ kª trïng vµ sãt thuÕ, doanh nghiÖp ®· khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕt kiÖm vËt t, ®Èy m¹nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®Çu t söa ch÷a m¸y mãc duy tr× s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tõng bíc h¹ gi¸ thµnh, thu hót Gi¸m ®èc kh¸ch hµng, t¨ng tÝch luü vµ më réng s¶n xuÊt. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty dîc phÈm Hoµng Hµ. Phã gi¸m ®èc kü Phã gi¸m ®èc thuËtxuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Dîc phÈm * Quy tr×nh tæ chøc s¶n kinh Hoµng doanh Hµ. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm nhiÒu bé phËn, gi÷a c¸c bé phËn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®îc ph©n thµnh c¸c kh©u, c¸c cÊp qu¶n lý víi nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒnKhèi h¹ns¶n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu. xuÊt Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo m« h×nh qu¶n lý trùc tiÕp tËp trung nªn Ban Gi¸m §èc cña c«ng ty cã thÓ n¾m ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn giópPhßng Gi¸m §èc C«ng ty Phßng thÊy râ ®îcPhßng thùc tr¹ngBan c«ng ty. Xëng Xëng Xëng b¶o §«ng d îc thuèc viªn ho¸ kiÓm kinh xuÊt chÊtbé m¸y nghiÖm doanh Hoµng khÈuHµ: * S¬ ®å cña C«ng ty Dîc PhÈm NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc vÖ 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi chó : Quan hÖ chØ ®¹o. Quan hÖ cung cÊp. * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng phßng ban nh sau : - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu trong bé m¸y c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt, lµ ngêi ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng chung cña c«ng ty, ngoµi ra gi¸m ®èc cßn ®iÒu hµnh trùc tiÕp ®èi víi phßng xuÊt khÈu, phßng kÕ to¸n vµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phã Ci¸m ®èc : Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh nh÷ng c«ng viÖc do gi¸m ®èc giao phã. - Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh : Do phã gi¸m ®èc kinh doanh trùc tiÕp lµm tr ëng phßng vµ ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vÒ hµng nhËp ngo¹i, hµng mua vµ hµng b¸n, giao c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c ph©n xëng, qu¶n lý hÖ thèng kho hµng, lËp c¸c kÕ ho¹ch mua b¸n hµng ho¸. - Phßng KÕ to¸n : §¶m nhiÖm chøc n¨ng h¹ch to¸n kÕ to¸n, t¹o nguån vèn kinh doanh, gióp gi¸m ®èc thÊy râ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty, trªn c¬ së ®ã gióp gi¸m ®èc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. - Phßng XuÊt khÈu : Cã nhiÖm vô th¨m dß thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, hµng ngµy n¾m b¾t ®îc tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó ®iÒu hµnh c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, nhanh chãng triÓn khai c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu ®· ®îc ký kÕt. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh : Cã nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò nh©n sù. NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Phßng Kü thuËt kiÓm nghiÖm : Cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t sau ®ã kiÓm nghiÖm ®èi víi tÊt c¶ c¸c mÆt hµng kÓ c¶ hµng tù s¶n xuÊt lÉn hµng mua vÒ, ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng theo tiªu chuÈn Dîc ®iÓn ViÖt nam quy ®Þnh, ®ång thêi nghiªn cøu ra c¸c mÆt hµng míi, mÉu m· míi,… 4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 4.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng ty TNHH dîc phÈm Hoµng Hµ cã 3 ph©n xëng s¶n xuÊt ë cïng mét ®Þa ®iÓm trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Do 3 ph©n xëng ë t¹i mét ®Þa ®iÓm nªn sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt ®îc thèng nhÊt vµ c¸c th«ng tin vÒ s¶n xuÊt kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm ®îc nhanh chãng kÞp thêi. C«ng ty ¸p dông m« h×nh kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. NghÜa lµ toµn bé ®îc tËp trung t¹i phßng KÕ to¸n, kh«ng cã bé phËn KÕ to¸n riªng biÖt mµ chØ cã nh©n viªn KÕ to¸n lµm nhiÖm vô híng dÉn thùc hiÖn kÕ ho¹ch ban ®Çu, thu thËp kiÓm tra chøng tõ vµ lËp kÕ ho¹ch ®Þnh kú chøng tõ vÒ phßng KÕ to¸n tËp trung cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l ¬ng, kÕ to¸n vËt t KÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH, thanh to¸n KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, thµnh phÈm * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn: Thñ quü - KÕ to¸n trëng, kiªm kÕ to¸n tæng hîp: lµ ngêi qu¶n lý ,chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cu¶ Phßng KÕ to¸n vµ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng, kiªm kÕ to¸n vËt t: lµ ngêi tÝnh l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp- xuÊt – tån: vËt t- hµng ho¸ vÒ c¶ sè lîng lÉn gi¸ trÞ. - KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm: cã nhiÖm vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ cho s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm vÒ c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ. NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, thanh to¸n; lµ ngêi cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi, theo dâi thu chi tiÒn mÆt vµ viÖc thanh to¸n víi kh¸ch hµng. - KÕ to¸n c«ng nî vµ Tµi s¶n cè ®Þnh. Mçi kÕ to¸n cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng song ®Òu thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña bé m¸y kÕ to¸n. §ã lµ: + Ph¶n ¸nh c¸c chøng tõ, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch ®Çy ®ñ, trung thùc, kÞp thêi theo ®óng nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ chÕ ®é quy ®Þnh. + Thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý, tæng hîp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Tæng hîp sè liÖu, lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp cho c¸c ®èi tîng sö dông liªn quan. + Thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ nãi chung,chÕ ®é kÕ to¸n nãi riªng. + Tham gia ph©n tÝch th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ hoµn thiÖn hÖ kÕ to¸n tµi chÝnh. + Ngoµi ra, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Dîc PhÈm Hoµng Hµ cßn tham c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, tæ chøc b¶o qu¶n lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh. 4.2. Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, vµo yªu cÇu qu¶n lý tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn vµ c¸c trang thiÕt bÞ phßng kÕ to¸n, ®ång thêi trªn c¬ së nhËn biÕt néi dung, ®Æc ®iÓm, tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp cña mçi h×nh thøc sæ kÕ to¸n. C«ng Ty Dîc phÈm Hoµng Hµ ®· ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n “ chøng tõ ghi sæ” §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, ®¶m b¶o c¸c mÆt kinh tÕ ®îc tiÕn hµnh song song, viÖc kiÓm tra, sö dông, sè liÖu ®îc nhanh chãng, dÔ dµng. Do vËy, c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c vµ ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc ë c¸c kh©u. * HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n. MÆc dï c«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« kh¸ nhá nhng c¸c nghiÖp vô diÔn ra kh¸ ®a d¹ng, do vËy c¸c lo¹i chøng tõ kÕ to¸n ® îc tæ NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chøc t¹i c«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, bao gåm c¶ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc vµ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn. C¸c chøng tõ ®îc lËp t¹i C«ng ty dîc phÈm Hoµng Hµ theo ®óng quy ®Þnh chÕ ®é (theo quy ®Þnh 1141 – TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh) vµ ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng víi sù thùc nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh, ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, kÞp thêi, hîp lý vµ hîp lÖ cña chøng tõ lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n vµ th«ng tin cho qu¶n lý. Bªn c¹nh hÖ thèng chøng tõ b¾t buéc, C«ng ty cßn sö dông c¸c chøng tõ híng dÉn (nh lµ phiÕu s¶n xuÊt, b¶ng chÊm c«ng lµm ngoµi giê...) cho phï hîp víi lo¹i h×nh ho¹t ®éng vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty, ®ång thêi thuËn tiÖn cho viÖc hoach to¸n kÕ to¸n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. C¸c chøng tõ sau khi ®îc ghi sæ vµ lu©n chuyÓn sÏ ®îc lu vµ b¶o qu¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. * HÖ thèng tµi kho¶n sö dông: C«ng ty TNHH dîc phÈm Hoµng Hµ sö dông hÖ thèng tµi kho¶n nh hÖ thèng tµi kho¶n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é quy ®Þnh. Nh×n chung, hÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty hîp lý vµ ®· ®¸p øng yªu cÇu vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. * Tæ chøc vËn dông sæ s¸ch kÕ to¸n H×nh thøc sæ kÕ to¸n c«ng ty lµ chøng tõ ghi sæ. Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt : Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: chøng tõ ghi sæ: sæ c¸i. C¸c mÉu sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®îc kÕ to¸n vËn dông c¨n cø phï hîp gèc ®Ó ghi sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ ®ã còng lµ c¨n cø ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp. MÉu chøng tõ ghi sæ ®îc lËp nh sau: C«ng ty TNHH dîc phÈm Chøng Tõ ghi sæ hoµng hµ Sè….. NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB Ngµy …..th¸ng…n¨m GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chøng tõ ghi sæ Tµi kho¶n ®èi øng DiÔn gi¶i Sè hiÖu ngµy th¸ng 1 Sè tiÒn Nî Cã 2 3 4 Tæng Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp cho tõng chøng tõ gèc hay nhiÒu chøng tõ gèc cã néi dung kinh tÕ gèng nhau hoÆc cã thÓ lËp tõ b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. Chøng tõ gèc ®îc lËp hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú tuú thuéc vµo sè lîng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh liªn tôc tõ ®Çu th¸ng ®Õn cuèi th¸ng vµ ®îc lÊp theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Ngµy th¸ng cña chøng tõ ghi sæ lµ ngµy lËp chøng tõ ghi sæ vµ ®îc ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Cét 1: Ghi néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Cét 2,3: Ghi sè hiÖu tµi kho¶n ghi nî, tµi kho¶n ghi cã cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Cét 4: Ghi sè tiÒn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng quan hÖ ®èi øng Nî- Cã. + Sau khi ph¶n ¸nh xong, kÕ to¸n ph¶i ghi sè lîng chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm theo vµ chuyÓn cho phô tr¸ch kÕ to¸n duyÖt lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i. + Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó lªn c¸c sæ chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n, ®ång thêi lªn chøng tõ ghi sæ. Cuèi th¸ng tõ c¸c sæ chi tiÕt lµm c¬ së lªn b¶ng tæng hîp vµ tõ chøng tõ ghi sæ lªn sæ c¸i vµ lªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. * HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh: NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C«ng ty Dîc phÈm Hoµng Hµ sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh. Do b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ lµ lo¹i b¸o c¸o kh«ng b¾t buéc, mÆt kh¸c do quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸ nhá; dßng tiÒn vµo ra Ýt; c«ng ty chØ sö dông ®ång tiÒn h¹ch to¸n lµ viÖt nam ®ång vµ tiÒn thu tõ b¸n hµng còng nh tiÒn chi tr¶ cho ngêi b¸n chñ yÕu lµ tiÒn mÆt... nªn c«ng ty kh«ng sñdông b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. Cuèi mçi quý, sau khi ®èi chiÕu ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt) kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh quý. Cuèi n¨m tµi chÝnh kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tõ b¸o c¸o tµi chÝnh quý vµ tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. B¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu tõ b¸o c¸o tµi chÝnh quý vµ tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( mÉu B01- DN) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh( mÉu B02- DN) - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh(mÉu B09- DN) C¸c b¸o c¸o nµy ®îc lËp vµ nép cho c¸c c¬ quan bao gåm: c¬ quan thuÕ; Côc qu¶n lý vèn nhµ níc, c¬ quan thèng kª, c¬ quan chñ qu¶n. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc (B¶ng TH chøng tõ gèc cïng lo¹i) Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ, thÎ kÕ to¸n Sæ ®¨ng ký CTGS Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ. I. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dîc phÈm Hoµng Hµ. 1. Nguyªn t¾c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Dîc phÈm Hoµng Hµ. * Chi phÝ s¶n xuÊt: lµ mét bé phËn quan träng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh s¶n xuÊt cña C«ng ty. Chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ bao gåm nhiÒu lo¹i víi néi dung, tÝnh chÊt kh¸c nhau. Khi ph¸t sinh chi phÝ tríc hÕt ®îc biÓu hiÖn theo yÕu tè råi míi biÓu hiÖn thµnh kho¶n môc gi¸ thµnh khi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - C¸c yÕu tè chi phÝ bao gåm: +) Chi phÝ NVL: Lµ chi phÝ vÒ NVL chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, bao b× ... sö dông cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. +) Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, BHXH vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. +) Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho s¶n xuÊt. +) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ chi phÝ mua ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt nh tiÒn ®iÖn, níc, tiÒn bu phÝ ... +) Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Bao gåm toµn bé chi phÝ kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngoµi c¸c yÕu tè trªn. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt: - Chi phÝ s¶n xuÊt sau khi ®îc tËp hîp theo yÕu tè ®îc ph©n theo c¸c kho¶n môc, gi¸ thµnh lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp +) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh nh: C¶m Xuyªn khung, b¹ch chØ, ®êng Glucoza, Magie stearat, Na Citrat, KCl uèng ... vËt liÖu phô nh: PE 60*80, bao PVC... bao b× trùc tiÕp dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. +) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. +) Chi phÝ s¶n xuÊt chung: bao gåm chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, vËt liÖu, c«ng cô dông cô, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. ë C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc tËp hîp theo tõng s¶n phÈm cßn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ® îc tËp hîp theo toµn bé c¸c ph©n xëng nªn cuèi kú kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, C«ng ty rÊt coi träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ. Víi bÒ dµy kinh nghiÖm thùc tÕ vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cña m×nh vµ c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, C«ng ty ®· x©y dùng ®îc ®Þnh møc tiªu hao vËt t cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh lîng vËt liÖu ®Þnh møc ®Ó s¶n xuÊt ra tõng lo¹i phÈm VÒ kho¶n môc chi phÝ tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, C«ng ty ®· x©y dùng ®îc ®¬n gi¸ l¬ng s¶n phÈm, c¸c chi phÝ kh¸c còng ®îc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, khoa häc vµ hîp lý. ViÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt nh vËy gióp cho C«ng ty h¹n chÕ ®îc nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®ång thêi ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm, tÝnh to¸n ®îc kÕt qu¶ tiÕt kiÖm chi phÝ ë tõng bé phËn s¶n xuÊt vµ toµn c«ng ty. §iÒu ®ã gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶, gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. 2. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §èi víi quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, tæ chøc chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm, cô thÓ lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®«ng dîc vµ t©n dîc ë c¸c ph©n xëng. Mçi s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc s¶n xuÊt t¹i mét ph©n xëng riªng vµ c¸c ph©n xëng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. Tõ ®ã, ®èi tîng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ tËp hîp theo tõng ph©n xëng, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ ®îc ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong kú s¶n xuÊt ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng ph©n xëng, ®ång thêi c¸c chi phÝ l¹i ®îc h¹ch to¸n cô thÓ chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm cña ph©n xëng ®· s¶n xuÊt ra trong kú ®ã mét c¸ch t¬ng øng. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt quan träng trong toµn bé NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. . MÆt kh¸c, s¶n phÈm s¶n xuÊt trong C«ng ty ®a d¹ng, mçi ph©n xëng chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng, viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ rÊt phøc t¹p. Riªng ®èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th× kÕ to¸n ®· h¹ch to¸n ®îc phÇn chi phÝ nµy cho tõng s¶n phÈm bëi v× mçi s¶n phÈm sö dông mét lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mÆc dï cã mét sè s¶n phÈm chung ë mét sè lo¹i nguyªn liÖu nh: cån 95o, tinh dÇu b¹c hµ, hßm cacton... nhng vÉn cã thÓ h¹ch to¸n riªng ®îc (c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t ®Þnh møc cho tõng ®èi tîng sö dông). 3. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Thùc hiÖn theo 3 bíc: -Bíc 1: TËp hîp Chi phÝ s¶n xuÊt c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng sö dông chi phÝ. -Bíc 2: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan. -Bíc 3: X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú vµ tÝnh ra tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng mÆt hµng. II. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty Dîc phÈm hoµng hµ Do chi phÝ s¶n xuÊt trong C«ng ty gåm nhiÒu lo¹i, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hÕt søc ®a d¹ng vÒ mÆt hµng, sö dông hµng tr¨m nguyªn vËt liÖu chÝnh phô kh¸c nhau, mçi lo¹i l¹i cã c«ng dông riªng trong tõng quy tr×nh s¶n xuÊt còng nh trong tõng ph©n xëng nªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo kho¶n môc vµ theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhiÒu nh vËy, kÕt hîp víi thêi gian vµ nhËn thøc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn em chØ theo dâi c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm Generic “Viªn c¶m khung chØ” s¶n phÈm nµy lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm quan träng cña C«ng ty, nã ®îc s¶n xuÊt thêng xuyªn víi khèi lîng lín vµ æn ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. -Chi phÝ nh©n c«ng. -Chi phÝ s¶n xuÊt chung, C¸c yÕu tè nµy ®îc chi tiÕt h¬n thµnh c¸c yÕu tè sau: 1.KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tݪp bao gåm: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: bao gåm nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®Ó cÊu thµnh nªn c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm nh Glucoza, Magiª stearat , Na Citrat, KCl uèng , Bét Talc... §Æc ®iÓm cña chóng lµ nh÷ng chñng lo¹i vµ cã tÝnh n¨ng t¸c dông kh¸c nhau. Chi phÝ cña nguyªn vËt liÖu chÝnh chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ( tõ 60%- 70%), tuú thuéc vµo tõng mÆt hµng. + Nguyªn vËt liÖu phô: Lµ nh÷ng vËt liÖu cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó t¹o nªn h×nh d¸ng mÉu m· hoÆc cho s¶n phÈm tiÕn hµnh thuËn lîi. VËt liÖu phô bao gåm nhiÒu lo¹i chiÕm tõ 5%-7% trong c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm nh nh©n, bét s¾n ,PE 60*80, Hßm catton, tói Generic ... + Nhiªn liÖu, ®éng lùc gåm c¸c chi phÝ vÒ x¨ng, dÇu... - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú ®îc tËp hîp ghi chÐp vµ h¹ch to¸n vµo bªn nî TK 621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §ång thêi ghi cã TK 152- nguyªn vËt liÖu (Chi tiÕt tiÓu kho¶n TK 1521- nguyªn vËt liÖu chÝnh, TK 1522vËt liÖu phô, TK 1523- nhiªn liÖu, TK 1524- phô tïng, TK 1527- bao b×). Cuèi th¸ng kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc kÕt chuyÓn chi phÝ ®· ®îc tËp hîp vµo bªn nî TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Víi ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt khèi lîng s¶n phÈm lín vµ ®a d¹ng cïng víi c¸c lo¹i nguyªn liÖu kh¸c nhau th× ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt, phßng kü thuËt nghiªn cøu ®· x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc vËt t ®èi víi tõng mÆt hµngvµ theo dâi gi¸m s¸t hµng th¸ng cïng víi c¸c phßng ban nh phßng kÕ ho¹ch, phßng tµi vô. Qu¸ tr×nh theo dâi, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc thùc hiÖn nh sau: Hµng th¸ng, phßng kÕ ho¹ch cung tiªu sÏ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm trong th¸ng vµ tÝnh ra ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm. Phßng sÏ c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña th¸ng vµ ®Þnh møc vËt t kü thuËt ®Ó lËp ra “PhiÕu lÜnh ®Þnh møc vËt t”. PhiÕu nµy ®îc lËp víi c¶ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô vµ bao b× sö dông cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. Cô thÓ trong th¸ng 6- 2006 phßng kÕ ho¹ch NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cung tiªu ®· lËp ra phiÕu lÜnh ®Þnh møc cho s¶n phÈm Generic nh sau: (BiÓu sè 1a, 1b, 1c). BiÓu sè 1a PhiÕu LÜnh vËt t §Þnh møc sè 10 §¬n vÞ lÜnh: Tæ Generic Th¸ng 06 n¨m 2006 C«ng ty TNHH Dîc PhÈm Hoµng Hµ NhËn t¹i kho: D¬ngSè hiÖu vËt liÖu............................ Glucoza \ kg 20,30 1.015.000 Tªn vµ quy c¸ch vËt liÖu.............. §¬n vÞ tÝnh................................... §Þnh møc cho 1 s¶n phÈm........... Sè lîng ®Þnh møc...................... Ngµy 5/6 Tªn ngêi nhËn Thµnh Thµnh Ký nhËn Magiª \ kg 2,94 147.000 Bét Talc \ kg 3,55 177.500 Sè lîng vËt liÖu cÊp ph¸t 1.120 143 171,98 9/6 Céng sè cÊp ph¸t.............................. Gi¸ ®¬n vÞ......................................... Thµnh tiÒn........................................ Thñ kho (®· ký) NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB 1.120 8.585 9.278.736 Phô tr¸ch ®¬n vÞ lÜnh (®· ký) 143 18.855 2.696.265 171,98 1.324.418 Phßng kÕ ho¹ch (®· ký) GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i 20
- Xem thêm -