Tài liệu Kt188 kt nvl tại cty thép an thịnh

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu §¸nh gi¸ nÒn kinh tÕ cña mét ®Êt níc cã v÷ng vµng vµ æn ®Þnh hay kh«ng, ngêi ta thêng dùa trªn tiªu chÝ nguån tµi nguyªn vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý. Trong ®ã kh¶ n¨ng qu¶n lý lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n. Nhng ®Ó qu¶n lý tèt th× ph¶i lu«n lu«n rÌn luyÖn häc hái ®Ó trau dåi kiÕn thøc, n¾m b¾t nhanh nh¹y nh÷ng biÕn ®éng cña x· héi vµ thÞ trêng. §Êt níc ta ®ang trªn ®µ ®æi míi mét c¸ch m¹nh mÏ th× kh¶ n¨ng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Nhng muèn thùc hiÖn ®îc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× ®ái hái ph¶i ®æi míi ®ång bé hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý. Trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù ®æi míi cña h¹ch to¸n kinh tÕ. §èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, kÓ c¶ ®¬n vÞ hµnh chÝ sù nghiÖp còng nh c¸c ®¬n vÞ lµ s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng t¸c kÕ to¸n lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu. V× c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ nã kÌm nhiÖm vô qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÊn ®Ò tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, hay nãi c¸ch kh¸c, c«ng t¸c kÕ to¸n lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ c«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp còng nh c¸c ngµnh sù nghiÖp. Th«ng thêng, ®· lµ mét ®¬n vÞ th× kh«ng chØ nãi ®Õn ®¬n vÞ hµnh chÝnh hay mét doanh nghiÖp nµo ®ã, mµ bÊt cø mét ®¬n vÞ nµo còng sö dông ®Õn nguyªn vËt liÖu, chØ kh¸c lµ sö dông nã trong ®iÒu kiÖn nµo, nhiÒu hay Ýt mµ th«i. ViÖc sö dông nguyªn vËt liÖu trong mét doanh nghiÖp ph¶i phô thuéc vµo quy m« vµ yªu cÇu cña doanh nghiÖp, nã lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nhng viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu nh thÕ nµo míi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn ®¹t ®îc doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong s¶n xuÊt kinh tÕ th× ®ßi hái kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i lu«n cËp nhËt mét c¸ch chÝnh x¸c ,®Çy ®ñ vµ trung thùc nh÷ng th«ng tin cÇu 1 thiÕt gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra thêng xuyªn vµ liªn tôc. C«ng ty TNHH ThÐp An ThÞnh lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt, gia c«ng vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng kim khÝ. ChÝnh v× thÕ vµ l¬ng nguyªn liÖu nhËp xuÊt hµng ngµy vµ nh÷ng phô liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµy ®îc ph¸t sinh liªn tôc vµ víi sè lîng lín. v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty lµ hÕt søc quan träng. v× viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ qu¶n lý cã ¶nh hëng ®Õn tèc ®é s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty. qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ to¸n tµi chÝnh cña m×nh. C«ng t¸c h¹ch to¸n qu¶n lý nguyªn liÖu tèt th× viÖc tiÕn hµnh cho s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu thuËnlîi vµ tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra. NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay nªn em ®· chän ®Ò tµi “KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu” lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. V× kiÕn thøc cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu nªn b¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Cho nªn em kÝnh mong sù gióp ®ì, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n cïng c¸c thÇy c« trong phßng ®µo t¹o vµ qu¶n lý sinh viªn. Em hoµn thµnh ®îc bµi b¸o c¸o nµy lµ do cã sù híng dÉn cña c« gi¸o Mai thÞ Hång vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cïng víi sù cè g¾ng häc tËp vµ t×m hiÓu cña b¶n th©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n SV. An ThÞ Thanh V©n. 2 PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nh c«ng ty. 1-LÞch sö ph¸t triÓn Bªn c¹nh nh÷ng biÕn ®éng lín lao cña thÞ trêng thÕ giíi cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nªn kinh tÕ ®Êt níc vµ ®Ó kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng cña b¶n th©n trong sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, «ng A.V.H-vèn lµ mét c¸n bé trong ViÖn m¸y…®· quyÕt ®Þnh ®øng ra thµnh lËp c«ng ty chuyªn kinh doanh thÐp c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt, gia c«ng bu«n b¸n hµng kim khÝ. LÊy tªn lµ C«ng ty TNHH ThÐp An ThÞnh víi diÖn tÝch h¬n 3000m 2 trªn ®Þa phËn x· Tam HiÖp-huyÖn Thanh Tr×- Hµ Néi. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 06/03/2001 vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngay theo giÊy phÐp sè 0102002059/TLND cña Së kÕ ho¹ch ®Çu t Thµnh phè Hµ Néi. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt lîng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®·chiÕm mét vÞ thÕ kh¸ quan träng trªn thÞ trêng hiÖn nay. §Æc biÖt lµ s¶n phÈm ®Ìn s¸ng vµ c¸c phô kiÖn cña kÕt cÊu khung nhµ thÐp ®· ®a c«ng ty lªn mét vÞ thÕ míi, ®· t¹o ®îc uy tÝn vµ kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh trªn thÞ trêng. §Ó t¹o sù ®a d¹ng, t×m kiÕm, ph¸t triÓn vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng, c«ng ty ®· më thªm mét lß ñ thÐp. Tuy ®©y míi chØ lµ bíc ®Çu chuÈn bÞ cho sù ph¸t triÓn míi cña c«ng ty nhng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qua rÊt kh¶ quan. Lîi nhuËn ®¹t ®îc lµ hµng tû ®ång vµ t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho nhiÒu ngêi lao ®éng. 2-Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. a-Nh÷ng thuËn lîi C«ng ty TNHH ThÐp An ThÞnh lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh, gia c«ng c¸c mÆt hµng vÒ kim khÝ. C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh víi gi¸ thµnh ®¶m b¶o hîp lý dùa trªn ph¬ng ch©m: lÊy thÞ trêng lµm híng ®¹o, lÊy s¸ng t¹o lµm nßng 3 cèt, g¾n chÊt lîng s¶n phÈm víi sù tån vong cña c«ng ty. lÊy nh©n tµi lµm chç dùa, lÊy qu¶n lý ®Ó thóc ®Èy hiÖu qu¶, ®a c«ng ty ®i theo con ®êng n©ng cao uy tÝn s¶n phÈm. C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý cã n¨ng lùc, mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, nhiÒu kinh nghiÖm, cã tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Trong c¸c quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng vµ c¸c ®èi t¸c kh¸c th× c«ng ty lu«n lµ mét kh¸ch hµng cã uy tÝn, c¸c kho¶n vay ®Òu sö dông ®óng môc ®Ých, lu«n coi träng ch÷ tÝn, thanh to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nî khi ®· ®Õn h¹n tr¶, lu«n t¹o cho ®èi t¸c cã mét c¶m gi¸c an toµn khi ký hîp ®ång víi c«ng ty m×nh. C«ng ty ®· sö dông c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸ tiªn tiÕn phï hîp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, c«ng ty ®· biÕt kÕt hîp, ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh hîp lý trong viÖc sö dông nguån tµi chÝnh c«ng ty nh viÖc thu, chi c¸c kho¶n tiÒn m¹t, tiÒn göi ng©n hµng… ph©n giao nhiÖm vô thu, chi vµ c©n ®èi tµi chÝnh. §ång thêi, vµo dÞp nghØ hÌ, lÔ tÕt c«ng ty tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i tham quan, nghØ m¸t gióp hä cã ®îc thêi gian th gi·n, vui ch¬i ®Ó gi¶i to¶ ®i nh÷ng c¨ng th¼ng, mÖt mái sau nh÷ng ngµy lµm viÖc. C«ng ty cßn quan t©m ®Õn con em cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng ty nh ngµy tÕt thiÕu nhi, trung thu, dÞp khai gi¶ng vµ chÕ ®é thëng thµnh tÝch cho con em hä trong häc tËp … Nhê vËy mµ chÊt lîng c«ng viÖc ®îc ®¶m b¶o, hoµn thµnh nhanhchãng ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng ty. b-Nh÷ng lùc lîng ë ®©y cã thÕ thÊy ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ ngµnh cã lîi nhuËn cao, song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Bëi lÏ thÞ trêng s¾t thÐp thÕ giíi lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p, sù can thiÖp cña nhµ níc ®èi víi lÜnh vùc nµy cßn kh¸ nhiÒu nh¹y c¶m-mÆc dï m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng cßn l¹c hËu nhng ®«i khi vÉn gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro trong s¶n xuÊt. Khèi lîng c«ng viÖc cña c¸c 4 ®ît vÉn cßn cha døt kho¸t nªn vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ. V× vËy mµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng cßn nhiÒu thiÕu sãt, cßn khã kh¨n trong viÖc ký kÕt c¸c dù ¸n. c-Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Chøc n¨ng cña c«ng ty lµ lµm sao n©ng cao ®îc chÊt lîng s¶n, ®¹t ®îc doanh thu cao nhÊt, hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. nhiÖm vô cña c«ng ty lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®a c«ng ty ngµy cµng lµm ¨n ph¸t triÓn vµ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n·. C«ng ty cã nghÜa vô ®ãng thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ níc, ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng, ph¶i ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng vµ chÞu mäi rñi ro trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 3.Mét sè chØ tiªu ®¬n vÞ ®· ®¹t ®îc a.VÒ vèn: -Tæng sè vèn cña c«ng ty lµ 500.000.000 -H×nh thøc së h÷u vèn: Sè vèn nµy chñ yÕu ®îc ®Çu t tõ nguån vèn chñ sö h÷u trªn c¬ së h×nh thøc vèn gãp. Lu«n x¸c ®Þnh thêng xuyªn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¶ ba kh©u: dù tr÷, s¶n xuÊt vµ lu th«ng. b.VÒ lao ®éng: Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 43 ngêi trong ®ã cã 36 lao ®éng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt kinh doanh, cßn l¹i 7 ngêi lµ lao ®éng gi¸n tiÕp. c. Tæng quü l¬ng cña c«ng nh©n lµ 31.000.000® Thu nhËp b×nh qu©n: 700.000®/1ngêi/th¸ng d.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty: -ThÐp dËp C,Z chñ yÕu phôc vô cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi ®Ó l¾p dùng kÕt cÊu khung nhµ thÐp. -s¶n phÈm sãng ®êng phôc vô cho tuyÕn ®êng Hå ChÝ Minh lÞch sö vµ ®êng quèc lé 1 míi. 5 -L¾p r¸p ®îc c¸c khung nhµ thÐp kh¸ tèt cho khu c«ng nghiÖp An Kh¸nh. -Cung cÊp nhiÒu thÐp tÊm, thÐp l¸ cho c¸c tæng c«ng ty, vµ mét sè c«ng ty lín ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt « t«, xe m¸y. Qua ®©y ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô s¾t thÐp vµ c¸c s¶n phÈm vÒ thÐp cña c«ng ty më réng râ rÖt vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín. 4-Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a.Chøc n¨ng s¶n xuÊt: C«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh thÐpc¾t, thÐp dËp U, C, xµ gå, sãng ®êng, cét sãng ®êng. b.Chøc n¨ng kinh doanh. -NhËn gia c«ng vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng. -NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. Tõng bíc më réng s¶n phÈm cña c«ng ty ®èi víi toµn bé thÞ trêng s¾t thÐp trong níc. c.NhiÖm vô cña c«ng ty. Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tù chñ vµ tu©n thñ ph¸p luËt trong níc vµ quèc tÕ hiÖn hµnh. -Tu©n thñ ph¸p luËt cña nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý t×nh h×nh xuÊt-nhËp khÈu. -Qu¶n lý s¶n phÈm nguån vèn, ®Çu t më réng ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. +Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c¸c mÆt hµng do c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. +Qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn nh»m x©y dùng vµ cñng cè, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc chuyªn m«n. 6 +Quan t©m ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña c«ng nh©n c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh tinh thÇn. d.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých chñ yÕu lµ thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh ®Çu t s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty TNHH ThÐp An ThÞnh. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc P.Kü thuËt P.Kinh doanh Tæ SX sè 1 Tæ SX sè 2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé phËn cÊu thµnh cña bé m¸y ->Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt. Ban gi¸m ®èc gÇn cã mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. ->Phã gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc trong c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ãc. ->Phßng kÕ to¸n gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ->Phßng kinh doanh gióp doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ->Tæ chøc s¶n xuÊt cña nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 7 5-Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KT trëng KT tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n N V L Thñ kho Chøc n¨ng cña phßng kÕ to¸n Phßng kÕ to¸n cã chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng kª theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Phßng kÕ to¸n gåm cã 4 ngêi. Trong ®ãcã 3 ngêi ®· tèt nghiÖp §¹i häc, mét ngêi tèt nghiÖp cao ®¼ng. KÕ to¸n trëng lµ ngêi n¾m quyÒn ®iÒu hµnh trong phßng, ®iÒu hµnh trªn c¬ së giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tõng kh©u hoÆc tõng phÇn c«ng viÖc trong kh©u ®ã. Tõ ®ã h×nh thµnh mèi quan hÖ gi÷a kÕ to¸n trëng víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng. Gi÷a nh©n viªn víi nh©n viªn lµ mèi quan hÖ h÷u c¬ t¹o nªn mét vßng trßn khÐp kÝn. H×nh thøc kÕ to¸n mµ ®¬n vÞ ¸p dông. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc Chøng tõ gèc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo chÕ ®é chøng tõ Q§ sè 1141/tµi chÝnh/Q§1/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh. Sæ quü Chøng tõ ghi sæ S¬ ®å chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sæ KT chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh 8 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng 9 PhÇn II: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu. 1-Lý do chän chuyªn ®Ò S¾t thÐp lµ mét nguyªn liÖu quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp níc nhµ hiÖn nay. v× thÕ em chän c«ng ty ThÐp lµm c¬ quan thùc tËp cña m×nh. §©y lµ mét ®¬n vÞ võa kinh doanh võa s¶n xuÊt cho nªn vÊn ®Ò nguyªn liÖu, vËt liÖu rÊt thu hót sù chó ý cña em. Muèn biÕt ®îc doanh nghiÖp cã lµm ¨n ph¸t triÓn hay kh«ng th× ph¶i n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh tiªu hao nguyªn vËt liÖu. H¬n n÷a trong mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu l¹i ®ãng vai trß rÊt quan träng. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n c¶ trªn lý thuÕt còng nh trong qóa tr×nh thùc tËp th× chuyªn ®Ò kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lu«n lµ ®Ò tµi ®îc em yªu thÝch. ChÝnh v× thÕ mµ em ®· chän chuyªn ®Ò kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp, ®Ó trong qu¸ tr×nh thùc tËp em cã thÓ vËn dông ®îc tèt nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· ®îc häc t¹i trêng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ C«ng ty An ThÞnh nãi riªng th× kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Nã lµ nh©n tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, chi phÝ vÒ nguyªn liÖu lu«n chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®¬n vÞ. Mét doanh nghiÖp cã lµm ¨n ph¸t triÓn hay kh«ng th× viÖc qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. Qu¶n lý nguyªn vËt liÖu chÆt chÏ, chÝnh x¸c vµ sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ sÏ gióp cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t lîi nhuËn cao, ®¸nh gi¸ thùc chÊt t×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu th× sÏ biÕt ®îc doanh nghiÖp ®ã lµm ¨n cã ph¸t triÓn hay kh«ng. 2.Vai trß nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh c¬ së 10 vËt chÊt ®Ó cÊu thµnh mçi thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× nguyªn vËt liÖu sÏ bÞ thay ®æi h×nh d¹ng vµ chuyÓn dÞch gi¸ trÞ 1 lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy mµ viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thu mua, d÷ tr÷, b¶o qu¶n vµ sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, tiÕt kiÖm ®îc vèn. Nguyªn liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt thêng xuyªn biÕn ®éng, doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh thu mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña doanh nghiÖp. Trong kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng còng nh chÊt lîng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua, viÖc thùc hiÖn chÕ ®é mua theo ®óng tiÕn ®é, thêi gian phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c thùc hiÖn chÕ ®é nguyªn liÖu sÏ tr¸nh ®îc h háng, mÊt m¸t, nguyªn vËt liÖu. Sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nh»m h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh, t¨ng thu nhËp tÝch luü cho doanh nghiÖp. ë kh©u dù tr÷ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho nguyªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc diÔn ra thêng xuyªn, liªn l¹c sÏ bÞ ngng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn cho dù tr÷ qu¸ thiÕu. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ ph¶i tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc t×nh h×nh xuÊt-nhËp-tån kho nguyªn liÖu. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua t×nh h×nh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu phôc vô c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh ph©n tÝch kinh tÕ. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. a-Ph©n lo¹i vËt liÖu theo c¸c c¸ch sau: 11 a1.Ph©n lo¹i vËt liÖu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ chia thµnh c¸c lo¹i sau: -Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu khi tham gia vµo quan hÖ th¬ng m¹i vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ssÏ ®ãng vai trß lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, nã quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm. -Nguyªn vËt liÖu phô: lµ lo¹i vËt liÖu khi tham gia vµo s¶n xuÊt kh«ng trùc tiÕp cÊu thµnh cña s¶n phÈm mµ chØ cã t¸c dông phô ®Ó gióp hoµn thµnh s¶n phÈm, lµm t¨ng khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông. -Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng nguyªn liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt n¨ng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. -Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng chi tiÕt, phô tïng m¸y mãc thiÕt bÞ mµ doanh nghiÖp mua vÒ phôc vô cho viÖc thay thÕ c¸c bé phËn háng hãc cña m¸y mãc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. a2.Ph©n lo¹i c¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông cña vËt liÖu ta cã: Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c: phôc vô qu¶n lý ë c¸c bé phËn b¸n hµng, phßng kinh doanh, qu¶n lý s¶n xuÊt. a3.C¨n cø vµo nguån nhËp chia thµnh: Nguyªn vËt liÖu do mua ngoµi, tù gia c«ng, nhËn gãp vèn liªn doanh. b-§¸nh gi¸ vËt liÖu : b1.§¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc lo¹i vËt liÖu ®ã. Gi¸ thùc tÕ bao gåm gi¸ cña b¶n th©n nguyªn vËt liÖu céng chi phÝ thu mua, chi phÝ gia c«ng. 12 b2.Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho =+-Chi phÝ thu mua gåm: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, s¾p xÕp, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i, chi phÝ b¶o hiÓm (nÕu cã) tõ n¬i mua vÒ ®Õn doanh nghiÖp, tiÒn thuª kho, bÕn b·i… =+ Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu nhÆt ®îc, phÕ liÖu thu håi lµ gi¸ trÞ thùc tÕ íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc hoÆc gi¸ cã thÓ b¸n ®îc trªn thÞ trêng. b3.Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. Doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n. = x = Theo ph¬ng ph¸p nµy ta cã : (b¶ng 1) Qu¸ tr×nh nhËp-xuÊt nguyªn vËt liÖu c¶u c«ng ty ®îc ¸p dông theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× trong doanh nghiÖp kh«ng cã hiÖn tîng nguyªn vËt liÖu bÞ tån kho tõ nhiÒu kú tríc vµ c«ng viÖc cña kÕ to¸n sÏ kh«ng bÞ dån nÐn vµo nh÷ng ngµy cuèi kú h¬n n÷a theo dâi nguyªn vËt liÖu còng trë nªn dÔ dµng h¬n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nguyªn vËt liÖu nhËp kho tríc th× sÏ ®îc xuÊt ra dïng tríc vµ gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho còng chÝnh lµ gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. Theo c¸ch nµy kÕ to¸n bít ®îc kh©u theo dâi vµ tÝnh sè chªnh lÖch cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh nhËp xuÊt. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty trë nªn ng¾n gän vµ cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n. 13 Sæ chi tiÕt vËt liÖu - b¶ng 1 Th¸ng……..n¨m 2004 Tªn vËt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸ ….. Quy c¸ch, s¶n phÈm …….. M· sè 152 §¬n vÞ tÝnh……. Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i TK §U §¬n gi¸ NhËp SÈ L- T T ÎNG …. ….. ….. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. ….. XuÊt SL T T Tån SL TT Tån kho ®Çu kú … …. …. …. … …. …. …. ……….. …………. ………… Céng sè ph¸t sinh Tån cuèi kú …. …. …. …. ….. …. …. …. …. ….. …. …. …. ….. ….. …. …. …. ….. ….. 3-KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu a.C¸c chøng tõ ®¬n vÞ sö dông: +Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng +PhiÕu nhËp kho (MÉu 01-VT) + Biªn b¶n kiÓm kª vËt t,hµng ho¸ (MOS-VT) +PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02-VT) +B¶ng ph©n bæ vËt liÖu b.Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®¬n vÞ sö dông: +ThÎ kho +Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu +B¶ng ph©n bæ vËt liÖu nhËp xuÊt 14 …. …. …. …. …. +Chøng tõ ghi sæ +Sæ c¸i c.Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. ë kho: Më sæ theo dâi vÒ mÆt sè lîng ë phßng kÕ to¸n : Ghi chÐp c¶ sè lîng gi¸ trÞ tõng thø vËt liÖu Tr×nh tù ghi chÐp: -ë kho: Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt ghi sè lîng vËt liÖu thùc nhËp, thùc xuÊt theo thÎ kho. -ë phßng kÕ to¸n më sæ chi tiÕt vËt liÖu cho ®óng víi thÎ kho cña tõng kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp, xuÊt kÕ to¸n göi kiÓm tra chøng tõ ghi ®ín gi¸, tÝnh thµnh tiÒn ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt. MÆt kh¸c kÕ to¸n cßn ph¶i tæng hîp sè liÖu ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu. S¬ ®å thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ gèc PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt Ghi chó : Sæ chi tiÕt vËt liÖu B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 4-C¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu Doanh nghiÖp ¸p dông theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 15 §©y lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu trªn sæ kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp x©y l¾p vµ c¸c ®¬n vÞ th¬ng nghiÖp kinh doanh mÆt hµng cã gi¸ trÞ l¬ng©n s¸ch, chÊt lîng cao. a.Tµi kho¶n sö dông a1: Tµi kho¶n 151-hµng mua ®ang ®i trªn ®êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh thùc tÕ c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cha vÒ nhËp kho cña doanh nghiÖp, cßn ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn, ë bÕn c¶ng, bÕn b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp, nhng ®ang chê kiÓm nhËn nhËp kho. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 151. -Bªn nî: Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ ®ang ®i trªn ®êng. -Bªn cã: Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ ®ang ®i ®êng ®· nhËp kho hoÆc chuyÓn giao th¼ng cho kh¸ch hµng. Sè d cuèi kú bªn nî: Gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ ®· mua nhng cha vÒ nhËp kho cuèi kú (hµng ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú), a2: Tµi kho¶n 152-Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu theo gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 152. -Bªn nî: +Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi, thuª ngoµi gia c«ng. +Gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. -Bªn cã: 16 +Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu xuÊt kho. +Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu tr¶ l¹i cho ngêi b¸n hoÆc ®îc gi¶m gi¸. +Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Sè d cuèi kú bªn nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho cuèi kú. a3:Tµi kho¶n 331-ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu x©y dùng c¬ b¶n, ngêi cung cÊp dÞch vô. KÕt cÊu tµi kho¶n 331. -Bªn nî: +Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n. +Sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n. +Sè tiÒn ngêi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸ cña sè hµng ®· mua +gi¸ trÞ hµng ho¸ tr¶ l¹i ngêi b¸n. +ChiÕt khÊu hµng mua ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn trõ vµo nî. -Bªn cã: +Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n +§iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu hµng ho¸ ®· nhËn khi cã ho¸ ®¬n chÝnh x¸c. Sè d cuèi kú: +Bªn nî: Sè tiÒn ®· øng tríc cho ngêi b¸n. +Bªn cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. b.Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nhËp vËt liÖu *NhËp vËt liÖu cho mua ngoµi: -Trêng hîp vËt liÖu nhËp kho khi cã ho¸ ®¬n cïng vÒ. 17 §¬n vÞ nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. NîTK152: Nî TK133: Cã TK111, 112, 331: Cã TK331: Khi hµng vÒ kiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu so víi ho¸ ®¬n Nî TK152: Nî TK138: Nî TK133: Cã TK111, 112, 141, 311, 331: Chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu Nî TK152 Nî TK133: Cã TK111, 112, 141, 331: -Trêng hîp nhËp kho nhng cha cã ho¸ ®¬n. Trong trêng hîp nµy kÕ to¸n vÉn lµm thñ tôc nhËp kho b×nh thêng nhng cha ghi ngµy vµo sæ mµ kÕ to¸n lu phiÕu nhËp kho vaß tËp hå s¬ hµng vÒ cha cã ho¸ ®¬n. NÕu ®Õn cuèi th¸ng mµ ho¸ ®¬n vÉn cha vÒ th× kÕ to¸n dïng gi¸ t¹m tÝnh ®Ó ghi sæ. Nî TK152: Cã TK331: Sang th¸ng khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho ®Ó ®iÒu chØnh sæ kÕ to¸n cho phï hîp víi gi¸ ho¸ ®¬n theo c¸c c¸ch sau ®©y. *Dïng bót to¸n ®á xo¸ gi¸ t¹m tÝnh. 18 Xo¸ gi¸ t¹m tÝnh Nî TK152: Gi¸ t¹m tÝnh Cã TK331: Ghi theo ho¸ ®¬n: Nî TK152: Nî TK133: Cã TK111, 112, 141: §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo ho¸ ®¬n: khi gi¸ t¹m tÝnh lín h¬n gi¸ ho¸ ®¬n. Nî TK152: Nî TK133: Cã TK111, 112, 331: Chi phÝ thu mua Nî TK152: Nî TK133: Cã TK111, 112, 141, 331 -Trêng hîp ho¸ ®¬n vÒ mµ vËt liÖu cha vÒ nhËp kho. Trong th¸ng khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n cha ghi sæ mµ lu ho¸ ®¬n vµi tËp hå s¬ riªng chê khi nµo hµng vÒ doanh nghiÖp lµm thñ tôc nhËp kho, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi sæ: Nî TK152: Nî TK133: Cã TK111, 112, 311: Cã TK331: NÕu ®Õn ngµy cuèi cïng mµ hµng vÉn cha vÒ th× kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Ó ghi sæ. 19 Nî TK151: Nî TK133: Cã TK111, 112, 141, 331: Sang th¸ng sau khi hµng vÒ kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho ®Ó ghi sæ: Nî TK152 Nî TK138 Cã TK151: Chi phÝ thu mua thùc tÕ ph¸t sinh Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 141, 331 Khi nhËp khÈu vËt liÖu. Nî TK152: Cã TK111, 112: Cã TK333. §ång thêi: Nî TK133 Cã TK 333 Khi thanh to¸n tiÒn mua hµng cña doanh nghiÖp ®îc hëng kho¶n chiÕt khÊu cña mét sè hµng mua ®îc ngêi b¸n chÊp thuËn th× kho¶n chiÕt khÊu ®ã ®îc ph¶n ¸nh nh sau: Nî TK331: Cã TK515: Khi tr¶ l¹i ngêi b¸n sè hµng kh«ng ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i, kÕ to¸n ghi: 20
- Xem thêm -