Tài liệu Kt176 kt nvl, ccdc tại cty cp dược phẩm hn

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

1 lêi më ®Çu Trong sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay ë níc ta, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm ¨n cã l·i. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, mçi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n, c¶i tiÕn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®Çu t cho viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c Doanh nghiÖp lµ ®¹t ®îc møc lîi nhuËn tèi ®a víi møc chi phÝ tèi thiÓu, ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lu«n ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ch×a kho¸ cña sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, nhÊt thiÕt c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè ®Çu vµo trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn quan träng cña hµng tån kho, nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng kh«ng, kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ NVL cña doanh nghiÖp cã hîp lý kh«ng. MÆt kh¸c sù biÕn ®éng cña NVL ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç NVL lµ ®èi tîng cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm cho nªn tiÕt kiÖm cho phÝ NVL lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Thµnh lËp tõ n¨m 1965, C«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng lµ thuèc phôc vô cho nhu cÇu ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. S¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, NVL trong c«ng ty chiÕm 65-75% gi¸ thµnh, cã lo¹i tíi 85% vµ ®©y lµ mét bé phËn dù tr÷ quan träng. ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· khiÕn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng NVL t¹i c«ng ty gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ, c«ng ty lu«n t×m mäi biÖn ph¸p c¶i tiÕn, ®æi míi cho phï hîp víi t×nh thùc tÕ, tuy nhiªn vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c ®ßi hái ph¶i t×m ra ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn. Lµ sinh viªn trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng, ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §ång, em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “H¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi” Víi ®Ò tµi nµy em muèn ®i s©u t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL t¹i c«ng ty, c¶i tiÕn ®æi míi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông NVL t¹i c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò cã kÕt cÊu nh sau: §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42 2 PhÇn I- Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi. PhÇn II- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL víi viÖc n©ng cao hiÓu qu¶ sö dông NVL t¹i C«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi. §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42 3 phÇn I thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nvl víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nvl t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm hµ néi I. Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm hµ néi 1.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty cæ phÇn Dîc PhÈm Hµ Néi Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi (S¬ ®å 1) ®îc tæ chøc theo mét cÊp, C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n trùc tiÕp quan hÖ víi ng©n hµng, víi c¸c kh¸ch hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty tæ chøc theo ph¬ng thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng víi m« h×nh tËp trung, khÐp kÝn thèng nhÊt tõ Héi ®ång qu¶n trÞ tíi c¸c phßng ban, ph©n xëng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ. +§¹i héi ®ång cæ ®«ng Gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty cæ phÇn. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban kiÓm so¸t; QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty; Th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m; Th«ng qua ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín. +Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) Lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng ¸n ®Çu t vµ c¸c vÊn ®Ò kinh doanh lín cña c«ng ty ®ång thêi quyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ, th«ng qua hîp ®ång mua b¸n, vay, cho vay; Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Gi¸m ®èc vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh møc l¬ng vµ lîi Ých kinh tÕ kh¸c cña c¸c c¸n bé qu¶n lý ®ã; QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tµi chÝnh, quy chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty, quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c. Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ do H§QT bÇu ra trong sè thµnh viªn cña H§QT. Chñ tÞch H§QT lµ ngêi lËp ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña H§QT, chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh, néi dung, c¸c tµi liÖu phôc vô cuéc häp, triÖu tËp vµ chñ to¹ cuéc häp H§QT. +Gi¸m ®èc c«ng ty Lµ ngêi l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng chung cña c«ng ty, trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, chÝnh s¸ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ §¹i héi cæ ®«ng ®Ò ra. Lµ ngêi kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n bè trÝ c¬ cÊu Tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi b« c«ng ty, cã quyÒn bæ nhiÖm c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong c«ng ty, quyÕt ®Þnh l¬ng phô cÊp ®èi víi ngêi trong c«ng ty. +Phã gi¸m ®èc kü thuËt §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42 4 Kiªm trëng phßng kü thuËt phô tr¸ch kinh tÕ kü thuËt, gi¸m s¸t thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, nhu cÇu vÒ vËt t hµng ho¸ cho s¶n xuÊt. §iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt nh: TiÕn ®é, kü thuËt lµm mÆt hµng míi, kÕ ho¹ch c«ng t¸c dîc chÝnh, kÕ ho¹ch an toµn lao ®éng. B¸o c¸o thêng xuyªn, ®Þnh kú vÒ tiÕn ®é s¶n xuÊt cho gi¸m ®èc. +Phã gi¸m ®èc kinh doanh Lµ ngêi thiÕt lËp c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty, ®iÒu chØnh c¸c chiÕn lîc phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ. +Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña kü s kinh tÕ - Trëng phßng kiªm phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. Phßng kÕ ho¹ch – Kinh doanh gåm 21 c¸n bé, trong ®ã cã 16 dîc sü ®¹i häc vµ trung cÊp c¸c ngµnh lµm c¸c c«ng t¸c vµ chøc n¨ng sau: - Cung tiªu, qu¶n lý vµ cung øng c¸c dông cô lao ®éng nhá cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, ®ång thêi lµm c¸c thñ tôc xuÊt kho thµnh phÈm, ban hµnh c¸c lÖnh s¶n xuÊt ®Õn c¸c ph©n xëng. - Nhãm kho: Gåm 14 c¸n bé lµm nhiÖm vô qu¶n lý sè lîng, chÊt lîng còng nh cÊp ph¸t theo ®Þnh møc vËt t, ®Þnh møc c¸c nguyªn liÖu, ho¸ chÊt ®ång thêi nªu ý kiÕn ®iÒu chØnh nh÷ng bÊt hîp lý trong ®Þnh møc vËt t. - Nhãm Marketing: Gåm nh÷ng c¸n bé cã nhiÖm vô khai th¸c nguån hµng, mua NVL, ho¸ chÊt, phô liÖu bao b× cho s¶n xuÊt, ®ång thêi t×m b¹n hµng ®Ó ký hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng lín cña c«ng ty. - Nhãm cöa hµng: Giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty +Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng gåm 9 ngêi víi 5 c¸n bé chÝnh thøc. Trëng phßng lµ mét Dîc sü cao cÊp, ®iÒu hµnh toµn bé c«ng viÖc chung, phßng cã mét kü s kinh tÕ lµm c«ng t¸c tiÒn l¬ng, chÕ ®é lao ®éng, ®Þnh møc lao ®éng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c gåm: theo dâi, kiÓm tra, xÐt duyÖt, lu tr÷ tÊt c¶ c¸c kho¶n chi tiªu trong quü l¬ng, ®ång thêi lªn kÕ ho¹ch l¬ng vµ kÕ ho¹ch quü l¬ng thùc hiÖn hµng th¸ng. Gi¶i quyÕt chÕ ®é theo qui ®Þnh cña Nhµ níc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, hu trÝ, mÊt søc. Ngoµi ra cßm cã 2 Ngêi phô tr¸ch an toµn lao ®éng, mét ngêi phô tr¸ch m¶ng hµnh chÝnh, mét n÷ y sü lµm c«ng t¸c ch¨m lo søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. C«ng t¸c lÔ t©n, tæng ®µi, ®¸nh m¸y, phiªn dÞch do 2 n÷ nh©n viªn ®¶m nhËn. +Phßng kÕ to¸n - tµi vô Lµm nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty, tøc h¹ch to¸n kinh doanh s¶n xuÊt. Phßng gåm 7 c¸n bé chÞu sù gi¸m s¸t ®iÒu chØnh cña Gi¸m ®èc, cã chøc n¨ng tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n qu¶n lý Tµi s¶n, vèn cña c«ng ty, cung cÊp th«ng tin cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý C«ng ty, §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42 5 vµ cho c¬ quan bªn ngoµi. TrÝch lËp, sö dông c¸c quü tiÒn l¬ng, tiÒn thëng… cho c«ng nh©n viªn. +Phßng kiÓm nghiÖm Gåm 11 c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm tra NVL vµ phô liÖu tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt, kiÓm nghiÖm c¸c b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm ®¶m b¶o s¶n phÈm cuèi cïng ®¹t tiªu chuÈn. +Phßng kü thuËt §©y lµ bé phËn cã vai trß quan träng nhÊt ®èi víi bé phËn s¶n xuÊt. Phßng gåm 6 ngêi trong ®ã 2 c¸n bé phô tr¸ch chung lµ trëng phßng vµ phã phßng, 4 ngêi cßn l¹i lµ trî lý kü thuËt t¹i 4 ph©n xëng cã nhiÖm vô: Gi¸m s¸t, kiÓm tra liªn tôc vÒ mÆt kü thuËt ®èi víi tõng c«ng ®o¹n, nghiªn cøu s¶n xuÊt thö, xin phÐp ®¨ng kü mÆt hµng míi. +Ban c¬ ®iÖn Gåm 5 thî lµnh nghÒ cã nhiÖm vô tæ chøc tiÕn hµnh b¶o dìng ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt cho c¸c ®¬n vÞ m¸y, tæ chøc l¾p ®Æt c¸c ®¬n vÞ m¸y kh¸c kÞp thêi ®a vµo s¶n xuÊt. +Tæ b¶o vÖ Gåm 18 ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o vÖ, ®¶m b¶o sù an toµn cho s¶n xuÊt vµ an ninh. Trong s¶n xuÊt c«ng ty cã 3 ph©n xëng, c¸c s¶n phÈm cña tõng ph©n xëng ®îc s¶n xuÊt riªng biÖt, kh«ng cã mèi quan hÖ víi nhau. - Ph©n xëng thuèc viªn: Lµ mét ph©n xëng lín cña c«ng ty, ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc t©n dîc díi d¹ng viªn nÐn vµ viªn nÐn Ðp vØ, viªn nang Ðp vØ. - Ph©n xëng M¾t èng: Lµ ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc èng nh: thuèc nhá m¾t, thuèc nhá mòi, phi la tèp… - Ph©n xëng §«ng Dîc: Lµ ph©n xëng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i §«ng dîc nh dÇu cao xoa, cao b¸ch bé, xiro, chÌ h¹ huyÕt ¸p… Do tÝnh chÊt c¬ giíi ho¸ trong s¶n xuÊt nªn lùc lîng lao ®éng trong c«ng ty kh«ng nhiÒu nhng phÇn lín cã tr×nh ®é ®¹i häc. Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 210, trong ®ã c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ 127 ngêi, c¸n bé qu¶n lý lµ 83 ngêi. Nh×n chung c¸ch bè trÝ tæ chøc cña c«ng ty lµ t¬ng ®èi gän nhÑ. TÊt c¶ c¸c bé phËn phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt ®Òu g¾n liÒn trong biªn chÕ c¸c phßng chøc n¨ng. ViÖc g¾n liÒn c¸c nhãm nµy vµo phßng hµnh chÝnh lµ nèi trùc tiÕp c¸c m¾t xÝch cuèi cïng cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµo víi hÖ thèng ®iÒu hµnh cña c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho quan hÖ gi÷a phßng ®iÒu hµnh víi c¸c ph©n xëng kh¨ng khÝt thµnh mét mèi vµ viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®îc xuyªn suèt h¬n, nhê ®ã s¶n xuÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh, nhÞp nhµng, ®iÒu hoµ, rÊt thuËn lîi cho viÖc kh¶o s¸t vµ ®Þnh møc. Sau ®©y lµ c¸ch ph©n bæ c¸n bé qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban (BiÓu sè 1). 2. Bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42 6 2.1.Bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n trªn gãc ®é tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n lµ tËp hîp ®ång bé c¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó ®¶m b¶o thøc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n phÇn hµnh víi ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ c¬ së. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong mét bé m¸y kÕ to¸n cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ qua l¹i xuÊt ph¸t tõ sù ph©n c«ng lao ®éng phÇn hµnh trong bé m¸y. Mçi c¸n bé, nh©n viªn ®Òu ®îc quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ®Ó tõ ®ã t¹o thµnh mèi liªn hÖ cã tÝnh vÞ trÝ, lÖ thuéc, chÕ íc lÉn nhau. Guång m¸y kÕ to¸n ho¹t ®éng ®îc cã hiÖu qu¶ lµ do sù ph©n c«ng, t¹o lËp mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c lo¹i lao ®éng kÕ to¸n theo tÝnh chÊt kh¸c nhau cña khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty (S¬ ®å 2) ®îc tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp trung, cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi c«ng ty, gióp l·nh ®¹o c«ng ty tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, híng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong c«ng ty, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®é h¹ch to¸n… Stt N¬i SL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P.Tæ chøc- Hµnh chÝnh P.KÕ to¸n P.KÕ ho¹ch kinh doanh Kho Phßng kü thuËt P.Nghiªn cøu P.KiÓm nghiÖm Ban c¬ ®iÖn Ban b¶o vÖ PX M¾t èng PX Viªn PX §«ng dîc Tæng 9 7 21 14 6 6 11 5 18 28 59 25 209 Giíi tÝnh Nam N÷ 4 0 5 5 0 2 1 5 16 4 28 5 75 5 7 16 9 6 4 10 0 2 24 31 20 134 Tr×nh ®é §H TC Kh¸c 5 6 13 1 6 2 8 1 1 7 9 2 61 2 0 3 5 0 1 2 0 1 2 8 1 25 2 1 5 8 0 3 1 4 16 19 42 22 123 BiÓu sè 1 : B¶ng ph©n bæ c¸n bé qu¶n lý t¹i c¸c phßng ban §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42 6 §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi §ång Qu¶n TrÞ Ban Gi¸m §èc Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh Phßng KÕ ho¹ch§iÒu ®é Kho xÝ nghiÖp QuÇy sè 31 L¸ng H¹ Phßng kinh doanh tiÕp thÞ C¸c cöa hµng Phßng Kü thuËt Phßng KiÓm nghiÖm Phßng KÕ to¸n- Tµi vô Ban c¬ ®iÖn §éi b¶o vÖ C¸c ph©n xëng QuÇy sè 7 Cöa hµng FX M¾t FX QuÇy sè FX thuèc Ngäc sè 37èng §«ng D 8 Ngäc viªn Kh¸nh Hµng Than îc Kh¸nh S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi Tæ s¶n xuÊt thö 7 NhiÖm vô chøc n¨ng cña tõng c¸n bé trong bé m¸y kÕ to¸n: + KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi tæ chøc, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, lµ ngêi gióp viÖc trong lÜnh vùc chuyªn m«n kÕ to¸n, tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m thùc hiÖn hai chøc n¨ng c¬ b¶n cña kÕ to¸n lµ: th«ng tin vµ kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh; §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n kÕ to¸n, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ thay mÆt nhµ níc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ lÜnh vùc kÕ to¸n còng nh lÜnh vùc tµi chÝnh. KÕ to¸n trëng cã quyÒn phæ biÕn chñ tr¬ng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng vÒ chuyªn m«n; ký duyÖt c¸c tµi liÖu kÕ to¸n, cã quyÒn tõ chèi kh«ng ký duyÖt vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh doanh nghiÖp kh«ng phï hîp víi chÕ ®é quy ®Þnh, cã quyÒn yªu cÇu c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c trong bé m¸y qu¶n lý ë ®¬n vÞ cïng phèi hîp thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc chuyªn m«n cã liªn quan tíi c¸c bé phËn chøc n¨ng ®ã. + Phã phßng tµi vô: ChÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¨n cø vµo chi phÝ ®· tÝnh ®Ó bót to¸n ghi sæ chi tiÕt cã liªn quan. Lµ mét c«ng ty nhá nªn phÇn kÕ to¸n tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm còng do kÕ to¸n gi¸ thµnh ®¶m nhËn. + KÕ to¸n tiÒn mÆt: Theo dâi vµ kiÓm tra l¹i c¸c chõng tõ thu chi cña toµn c«ng ty vµ cuèi th¸ng lªn b¸o c¸o quü, vµo sæ chi tiÕt c«ng nî. + KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, c¸c kho¶n tiÒn ph¶i nép lËp vµ qu¶n lý c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. + Thñ quü: Qu¶n lý kÐt quü cña C«ng ty theo dâi thu, chi tiÒn mÆt hµng ngµy cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ cña kÕ to¸n tiÒn mÆt cho khíp víi sè d vµ chuyÓn toµn bé chøng tõ ®· nhËn trong ngµy cho kÕ to¸n tiÒn mÆt + KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Theo dâi trùc tiÕp viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu tõ ngoµi vµo vµ theo dâi viÖc xuÊt nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt, lËp thÎ kho, lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu. + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi viÖc nhËp xuÊt vµ tÝnh khÊu hao hîp lý trªn c¬ së ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh phï hîp víi t×nh h×nh sö dông vµ tû lÖ khÊu hao quy ®Þnh. trëng + KÕ to¸n ph©n xëng: Do 2KÕkÕto¸n to¸n ®¶m nhiÖm, cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n xëng. Phã phßng tµi vô KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n FX Viªn,M¾t èng KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n FX §«ng dîc Thñ quü KÕ to¸n TSC§ 8 S¬ ®å 2 : Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng Ty CPDP Hµ Néi 2.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Thø nhÊt: HÖ thèng chøng tõ Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong viÖc sö dông kinh phÝ vµ thu chi Ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®Òu ph¶i lËp chøng tõ. C¸c chøng tõ ®îc sö dông ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè b¾t buéc cña mét chøng tõ cïng c¸c yÕu tè bæ sung cña ®¬n vÞ, c¸c chøng tõ sö dông ph¶i thÓ hiÖn ®îc th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¶n lý vµ ghi sæ kÕ to¸n ph¶i lËp theo ®óng qui ®Þnh cña chÕ ®é vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®óng víi sù thùc nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C«ng ty CPDP Hµ Néi hiÖn nay ®ang ¸p dông chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè1141 TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng bé tµi chÝnh ®ång thêi còng cËp nhËt nh÷ng thay ®æi cña chÕ ®é míi ban hµnh gÇn ®©y vµo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ, c¸c kÕ to¸n viªn vÉn sö dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ b¾t buéc dµnh cho phÇn hµnh ®ã. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n t¹i c«ng ty bao gåm c¸c bíc sau: - LËp chøng tõ kÕ to¸n theo c¸c yÕu tè cña chøng tõ (hoÆc tiÕp nhËn chøng tõ tõ bªn ngoµi) - KiÓm tra chøng tõ: kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p vµ hîp lý cña chøng tõ nh: ch÷ ký, tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu. - Sö dông chøng tõ cho l·nh ®¹o nghiÖp vô vµ ghi sæ kÕ to¸n - B¶o qu¶n vµ sö dông chøng tõ kÕ to¸n trong kú h¹ch to¸n - ChuyÓn chøng tõ vµo lu tr÷ vµ huû *HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n t¹i c«ng ty: - PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn mÆt: GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n t¹m øng, Biªn lai thu tiÒn, PhiÕu thu, PhiÕu chi. - PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: B¶ng kª nép sÐc, giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng chuyÓn kho¶n hay uû nhiÖm chi. - PhÇn hµnh Tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n bµn giao TSC§, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§ ®Ó theo dâi vµ h¹ch to¸n TSC§. 9 - PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l¬ng: B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi. - PhÇn hµnh hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, thÎ kho. - PhÇn hµnh kÕ to¸n b¸n hµng: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Thø hai: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty hiÖn nay ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n ban hµnh theo qui ®Þnh míi nhÊt cña Bé tµi chÝnh, tµi kho¶n cña c«ng ty ®îc më chi tiÕt ®Õn cÊp 2 ®Ó phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña ®¬n vÞ. HÖ thèng tµi kho¶n cña ®¬n vÞ gåm c¸c tµi kho¶n: 111, 112, 113, 131, 133, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 211, 214, 288, 241, 311, 331, 333, 334, 335, 335, 338, 341, 344, 411, 413, 414, 415, 421, 431, 511, 515, 521, 531, 532, 621, 622, 627, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 911, 001, 002, 003, 004, 007, 009. *C¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh: 311-Vay ng¾n h¹n VN§ 311-Vay trung h¹n VN§ 311-Vay ng¾n h¹n USD 311-Vay trung h¹n USD V× c«ng ty h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nªn kh«ng sö dông tµi kho¶n 631,611. Thø ba: §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n §Ó phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é lao ®éng kÕ to¸n, c«ng ty vËn dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ trong tæ chøc sæ kÕ to¸n. CT- GS ®îc lËp ®Þnh kú 3 ngµy 1 lÇn (S¬ ®å 3). Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ quü :Ghi thêng xuyªn : Ghi ®Þnh kú : §èi chiÕu, kiÓm tra S¬ ®å 3: Sæ c¸i Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o tµi t¹i C«ng ty CPDP Hµ Néi Tr×nh tù ghi sæc¸o kÕ to¸n chÝnh 10 CT- GS ®îc lËp trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan vµ c¸c b¸o c¸o tËp hîp chi tiÕt tõ c¸c ph©n xëng. Tõ CT-GS kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. - HÖ thèng sæ chi tiÕt ®îc c«ng ty sö dông lµ: Sæ theo dâi s¶n xuÊt, sæ chi tiÕt thµnh phÈm hµng ho¸, Sæ chi tiÕt vËt t, Sæ tµi s¶n cè ®Þnh, Sæ chi tiÕt tiªu thô, Sæ chi tiÕt c«ng nî. - HÖ thèng sæ tæng hîp: Lµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 111, 112, 131, 152, 153…,Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ… CT- GS ®îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm vµ ph¶i ®îc kÕ to¸n trëng duyÖt tríc khi vµo sæ kÕ to¸n. TÊt c¶ c¸c lo¹i sæ s¸ch mµ c«ng ty sö dông ®Òu tu©n thñ theo ®óng qui ®Þnh vÒ mÆt h×nh thøc vµ kÕt cÊu. Tuy nhiªn tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty ®· kh«ng lËp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ nh theo qui ®Þnh cña chÕ ®é. HiÖn nay c«ng ty cã sö dông hÖ thèng m¸y vi tÝnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy nhiªn, c«ng ty chØ sö dông phÇn mÒm vÒ excel tøc lµ b¶ng tÝnh to¸n th«ng thêng chø kh«ng tù ®éng tËp hîp ®îc sè liÖu vµo c¸c sæ tæng hîp vµ b¸o c¸o nh phÇn mÒm Fast hay lµ effect. Hµng ngµy tõ c¸c ho¸ ®¬n hay c¸c phiÕu thu, chi kÕ to¸n viªn sö dông m¸y ®Ó nhËp d÷ liÖu vµo theo néi dung cña c¸c chøng tõ th«ng qua thiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu lµ bµn phÝm, sau ®ã sö dông c¸c c«ng thøc cña b¶ng tÝnh cïng c¸c thao t¸c kÎ b¶ng biÓu ®Ó lËp c¸c sæ nh: B¶ng tæng hîp doanh thu tõng th¸ng, B¶ng kª nhËp-xuÊt –tån, cuèi n¨m lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Thø t: HÖ thèng B¸o c¸o kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng b¸o c¸o theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cïng bæ sung theo th«ng t sè 89/2002/TTBTC ngµy 9/10/2002 vµ th«ng t sè 105/2003/TT-BTC ngµy 04/11/2003 TT-BTC vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp. C«ng ty cã hai h×nh thøc b¸o c¸o lµ B¸o c¸o tµi chÝnh vµ B¸o c¸o qu¶n trÞ: - B¸o c¸o tµi chÝnh: §Þnh kú vµo ngµy 31/12 hµng n¨m kÕ to¸n tæng hîp sÏ tiÕn hµnh c©n ®èi sæ s¸ch, tõ nh÷ng sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh tõ ®ã lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (BiÓu sè 2) vµ B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, cßn hµng th¸ng c«ng ty kh«ng lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - HÖ thèng B¸o c¸o qu¶n trÞ: ®îc lËp vµo ngµy cuèi cïng cña hµng th¸ng vµ theo tõng bé phËn, tõng ph©n xëng ®Ó phôc vô cho kÕ to¸n trëng trong viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ hç trî cho ban l·nh ®¹o cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. C¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ thêng bao gåm: B¸o c¸o chi phÝ vµ gi¸ thµnh, B¸o c¸o b¸n hµng cña tõng quÇy hµng, B¸o c¸o hiÖu qu¶ kinh doanh. 11 Bé, tæng c«ng ty… §¬n vÞ: MÉu sè B 01-DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2003 Tµi s¶n M·sè §Çu n¨m §¬n vÞ tÝnh: §ång Cuèi n¨m 1 A-Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150+160) I-TiÒn 2 100 3 37,131,258,967 4 47,013,927,731 110 7,548,417,357 5,584,920,782 1. TiÒn mÆt t¹i quü 2. TiÒn göi ng©n hµng III-C¸c kho¶n ph¶i thu 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 3. Ph¶i thu kh¸c IV-Hµng tån kho 111 112 130 131 133 138 140 49,665,376 7,498,751,981 14,061,334,858 12,525,827,332 434,657,526 1,100,850,000 15,202,252,852 433,841,376 5,151,079,406 21,664,991,409 20,651,996,697 623,524,478 389,470,234 18,686,413,397 1. Nguyªn vËt liÖu tån kho 2. C«ng cô dông cô tån kho 3. ChiphÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 4. Thµnh phÈm tån kho 5. Hµng ho¸ tån kho V-Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 142 143 144 145 146 150 5,991,472,405 191,417,894 48,851,823 1,893,711,848 7,076,798,882 319,253,900 7,041,109,127 121,503,903 87,999,477 2,036,149,750 9,399,651,140 1,077,602,143 1. T¹m øng 2. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 3. Ký cîc ký quü ng¾n h¹n B- Tµi s¶n cè ®Þnh ,®Çu t dµi h¹n (200=210+220+230+240+241) I-Tµi s¶n cè ®Þnh 151 154 155 200 319,253,900 5,686,149,261 470,244,000 144,573,363 462,784,780 5,396,533,903 210 5,686,149,261 5,396,533,903 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh -Nguyªn gi¸ 211 212 5,686,149,261 10,546,011,759 5,396,533,903 11,037,508,401 -Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Tæng céng tµi s¶n (250=100+200) 213 250 (4,859,862,498) 42,817,408,228 (5,640,974,498) 52,410,461,634 1 Nguån vèn A-Nî ph¶i tr¶ (300=310+320+330) 2 3 4 300 34,689,243,768 43,377,797,442 I-Nî ng¾n h¹n 310 25,502,643,768 36,620,697,442 1. Vay ng¾n h¹n 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n phi nép NN 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 5. Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 6. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 311 313 315 316 318 7,017,771,310 15,120,345,877 411,208,842 20,000,000 2,933,317,739 - 5,373,016,666 30,719,020,437 139,451,315 96,247,257 251,512,967 41,448,800 12 II-Nî dµi h¹n 320 9,186,600,000 6,757,100,000 1. Vay dµi h¹n B-Nguån vèn chñ së h÷u(400=410+420) 321 400 9,186,600,000 8,265,704,447 6,757,100,000 9,032,275,992 I-Nguån vèn ,quü 410 7,900,000,000 8,688,061,245 1. Nguån vèn kinh doanh 2. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 3. Quü dù phßng tµi chÝnh 4. Lîi nhuËn cha ph©n phèi II-Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 411 414 415 416 420 7,900,000,000 365,704,447 7,900,000,000 138,162,678 55,265,000 594,633,567 344,214,747 1. Quü khen thëng, phóc lîi 422 365,704,447 344,214,747 Tæng céng nguån vèn(430=300+400) 430 42,954,948,215 52,410,073,434 LËp, Ngµy Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) th¸ng n¨m2003 Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) BiÓu sè 2 : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n c«ng ty CPDP Hµ Néi II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông NVL t¹i c«ng ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Hµ Néi 1. §Æc ®iÓm NVL vµ qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty C«ng ty CPDP Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hµng ho¸ lµ thuèc, gåm nhiÒu chñng lo¹i c¶ T©n Dîc vµ §«ng Dîc. Víi ®Æc ®iÓm riªng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt mµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng ty ®· sö dông rÊt nhiÒu lo¹i NVL nh: Bét C, bét B1, bét Becberin, Lactoza…cïng víi c¸c t¸ d îc, ho¸ chÊt kÌm theo. NVL trong c«ng ty chiÕm kho¶n 65-75% gi¸ thµnh vµ cã gÇn 400 lo¹i NVL kh¸c nhau. HÇu hÕt c¸c NVL lµ quÝ hiÕm vµ ®Òu ph¶i nhËp khÈu, chØ cã bao b× dïng ®ãng gãi lµ mua trong níc. Mét sè NVL mµ c«ng ty sö dông cã gi¸ thµnh cao víi tÝnh chÊt lý, ho¸ kh¸c nhau, thêi gian sö dông ng¾n l¹i dÔ háng vµ rÊt khã b¶o qu¶n. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lý NVL ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn rÊt chÆt chÏ trªn tÊt c¶ c¸c kh©u nh»m võa ®¶m b¶o chÊt lîng NVL l¹i võa ®¶m b¶o tÝnh tiÕt kiÖm, tÝnh hiÖu qu¶ trong sö dông, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc h háng, thÊt tho¸t vËt liÖu. C«ng t¸c qu¶n lý NVL ë c«ng ty ®îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông. - ë kh©u thu mua: Do s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i thuèc, nhu cÇu sö dông vËt t lín, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ ®ßi hái cao vÒ chÊt lîng nªn tÊt c¶ c¸c vËt liÖu cña c«ng 13 ty ®Òu ®îc mua theo kÕ ho¹ch do phßng Kinh doanh x©y dùng. VËt liÖu tríc khi nhËp kho ®îc kiÓm tra chÆt chÏ vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i. ViÖc t×m kiÕm nguån NVL trong níc thay thÕ NVL ngo¹i nhËp mµ vÉn d¶m b¶o vÒ chÊt lîng lµ yªu cÇu vµ nhiÖm vô quan träng cña c«ng ty trong thêi gian tíi. - ë kh©u b¶o qu¶n: Do sè lîng vµ chñng lo¹i vËt t lín vµ yªu cÇu cao vÒ mÆt chÊt lîng nªn viÖc b¶o qu¶n NVL ë c«ng ty rÊt ®îc chó träng. C«ng ty ®· cho x©y dùng mét hÖ thèng kho b¶o qu¶n gåm 3 kho, kho1: kho vËt liÖu chÝnh; kho 2: kho bao b×; kho 3: vËt t kü thuËt. C¸c kho ®Òu cã thñ kho trùc tiÕp qu¶n lý. HÖ thèng thiÕt bÞ trong kho t¬ng ®èi ®Çy ®ñ gåm c©n, xe ®Èy, c¸c thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ… nh»m ®¶m b¶o an toµn mét c¸ch tèi ®a cho vËt liÖu trong kho. §Æc biÖt ®èi víi NVL chÝnh nh nhãm kh¸ng sinh ®îc b¶o qu¶n trong nhµ l¹nh vµ ®Þnh kú hµng th¸ng c¸n bé kiÓm nghiÖm ®Õn kiÓm tra chÊt lîng NVL trong kho. - ë kh©u dù tr÷: tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu trong c«ng ty ®Òu ®îc x©y dùng ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu. C¸c ®Þnh møc nµy ®îc lËp bëi c¸n bé phßng kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ®ång thêi còng tr¸nh t×nh tr¹nh mua nhiÒu dÉn ®Õn ø ®äng vèn. - ë kh©u sö dông: Do chi phÝ NVL chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ nªn ®Ó tiÕt kiÖm NVL,c«ng ty ®· cè g¾ng thùc hiÖn h¹ thÊp ®Þnh møc tiªu hao NVL mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm. ViÖc sö dông NVL t¹i c¸c ph©n xëng ®îc qu¶n lý theo ®Þnh møc. C«ng ty khuyÕn khÝch c¸c ph©n xëng sö dông NVL mét c¸ch tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ vµ cã chÕ ®é khen thëng thÝch hîp cho c¸c ph©n xëng sö dông cã hiÖu qu¶ NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Tuy trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, NVL cña c«ng ty kh«ng ®îc chi tiÕt ho¸ theo tµi kho¶n ®Ó h¹ch to¸n nhng trong c«ng t¸c qu¶n lý, dùa trªn v¹i trß vµ t¸c dông cña chóng trong s¶n xuÊt, NVL cña c«ng ty ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau: - NVL chÝnh: lµ nh÷ng chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm mét c¸ch æn ®Þnh vµ trùc tiÕp. Nh bét Ampicilin ®Ó s¶n xuÊt viªn Ampicilin, bét Vitamin B1 dïng ®Ó s¶n xuÊt viªn Vitamin B1… - VËt liÖu phô: thêng lµ bét s¾n, bét tan, bét ng« vµ c¸c lo¹i t¸ dîc kh¸c. VËt liÖu phô tuy kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm nhng ®îc kÕt hîp víi NVL chÝnh lµm thay ®æi h×nh d¸ng, mïi vÞ mµu s¾c cña s¶n phÈm, gãp phÇn lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm. - Nhiªn liÖu: Bao gåm dÇu Diezel, ®iÖn, x¨ng… cung cÊp nhiÖt l îng cho s¶n xuÊt còng nh sö dông cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong c«ng ty. - Phô tïng thay thÕ: D©y curoa, vßng bi, èc vÝt… phôc vô cho viÖc thay thÕ, söa ch÷a thiÕt bÞ. C¸ch ph©n lo¹i nh trªn gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ kiÓm tra h¹ch to¸n NVL ®îc thuËn tiÖn h¬n, nãi chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm SXKD cña c«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng ty vÉn cha x©y dùng Sæ danh ®iÓm NVL vµ viÖc ®Æt m· hiÖu ®Ó 14 qu¶n lý vËt t nªn g©y nhiÒu khã kh¨n cho h¹ch to¸n chi tiÕt NVL. §Æc biÖt c«ng ty cha cã tµi kho¶n ®Ó theo dâi phÕ liÖu thu håi sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, phÕ liÖu cña c«ng ty kh«ng ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch. Nh÷ng ®iÒu nµy khiÕn cho c«ng t¸c qu¶n lý bÞ ph©n t¸n, dÔ x¶y ra nhÇm lÉn, mÊt m¸t. 3. TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) theo ®óng qui ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖn hµnh. * §èi víi NVL nhËp kho: NVL nhËp kho cña c«ng ty lµ do mua ngoµi, chñ yÕu lµ nhËp khÈu. Gi¸ thùc tÕ NVL mua ngoµi nhËp kho ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ Gi¸ trªn H§ Chi phÝ thu ThuÕ NhËp Gi¶m gi¸ NVL mua = (kh«ng cã + mua trùc + khÈu(nÕu cã) + hµng mua ngoµi VAT) tiÕp ®îc hëng Chi phÝ thu mua trùc tiÕp bao gåm c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh thu mua vËt liÖu: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n, chi phÝ kiÓm nhËn nhËp kho… Tïy theo tõng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi nhµ cung cÊp mµ c¸c lo¹i chi phÝ thu mua cã thÓ ®îc céng hoÆc kh«ng ®îc céng vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho. NÕu chi phÝ vËn chuyÓn do bªn b¸n chÞu th× trÞ gi¸ thùc tÕ NVL mua ngoµi nhËp kho kh«ng bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn. VÝ dô: Ngµy 9/4/2004, c«ng ty ®· mua 517 kg bét Becberin cña c«ng ty Dîc liÖu TW1 theo ho¸ ®¬n sè 0013178, ®¬n gi¸ cha cã thuÕ GTGT lµ 147000®/kg, thuÕ GTGT 5%. V× c«ng ty Dîc liÖu TW1 giao hµng ®Õn tËn kho cña c«ng ty vµ chi phÝ nµy do bªn b¸n tr¶ nªn sau khi cã sù kiÓm tra vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, gi¸ thùc tÕ cña bét Becberin nhËp kho lµ: 517 x 174.000 = 89.958.000(®ång) * §èi víi NVL xuÊt kho: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho t¹i c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho ®îc tÝnh c¨n cø vµo sè lîng NVL xuÊt kho trong kú vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn thùc tÕ cña sè lîng NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ®îc tÝnh trong mét th¸ng. Cô thÓ, toµn bé NVL sö dông ë c«ng ty ®îc theo dâi trªn ThÎ kho, trªn c¬ së theo dâi c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ mÆt gi¸ trÞ cña tõng lÇn nhËp. Sau mét th¸ng, kÕ to¸n vËt t tÝnh ra ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt cho sè NVL xuÊt ra trong th¸ng theo c«ng thøc: §¬n gi¸ Gi¸ thùc tÕ NVL + Gi¸ thùc tÕ NVL b×nh tån ®Çu kú nhËp trong kú qu©n = gia quyÒn Sè lîng NVL + Sè lîng NVL Tån ®Çu kú nhËp trong kú 15 VÝ dô: Trong th¸ng 3/2004 c«ng ty tÝnh gi¸ trÞ Dexametazol xuÊt kho nh sau: -VËt liÖu tån ®Çu th¸ng 3/2004 lµ: 2.969,1kg ®¬n gi¸ 23.000®/kg trÞ gi¸ 68.289.300 ®ång - Ngµy 8/3 nhËp kho 1.000kg ®¬n gi¸ 22.500®/kg (chaVAT) trÞ gi¸ 22.500.000 ®ång. - Ngµy 8/3, 12/3, 15/3 xuÊt cho ph©n xëng èng m¾t tæng céng 315,9kg vµ 25/3 xuÊt cho ph©n xëng thùc nghiÖm 2kg. VËy tæng xuÊt lµ 217,9kg. KÕ to¸n vËt t tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt kho nh sau: §¬n gi¸ 68.289.300 + 22.500.000 b×nh qu©n = = 22.874(®/kg) gia quyÒn 2.969,1 + 1000 TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho lµ: 22.874 x 217,9 = 4.984.244,6 (®) 4. Tæ chøc chøng tõ ban ®Çu 4.1. §èi víi NVL nhËp kho (S¬ ®å 4 ) C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ dù tr÷, phßng kinh doanh tiÕn hµnh t×m kiÕm nhµ cung cÊp vµ göi ®¬n ®Æt hµng. Khi hµng vÒ, c¸n bé vËt t ®a hµng ph¶i b¸o cho phßng Kü thuËt ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt lîng. KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ®îc ghi vµo phiÕu kiÓm nghiÖm vµ nÕu ®¹t chÊt lîng th× phßng Kinh doanh sÏ lËp nªn lÖnh nhËp kho. C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n (GTGT) vµ phiÕu kiÓm nghiÖm, lÖnh nhËp kho phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thµnh 4 liªn,1 liªn kÕ to¸n vËt t gi÷, 1 liªn thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ghi thÎ kho, 1 liªn ®îc lu l¹i, cßn 1 liªn sÏ ®îc c¸n bé thu mua chuyÓn cho kÕ to¸n thanh to¸n cïng víi Ho¸ ®¬n (GTGT) ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n cho kh¸ch hµng vµ ghi sæ. VÝ dô: Khi nhËp 1 l« hµng theo Ho¸ ®¬n (GTGT) sè 0099281 (BiÓu sè 3) cña c«ng ty V¹n Xu©n ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2004, phßng Kinh doanh tiÕn hµnh lËp lÖnh nhËp kho (BiÓu sè 4) vµ tõ ®ã phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp PhiÕu nhËp kho (BiÓu sè 5). PhiÕu nhËp kho ®îc C«ng ty lËp ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña m×nh vµ thuËn lîi cho c«ng t¸c h¹ch to¸n. V× vËy, trong phiÕu nhËp kho, c«ng ty ®· t¸ch ®îcPhßng phÇn gi¸ trÞ Ng thùc kho cña NVL, êi tÕ nhËp Phßng Phßng thuÕ GTGT Thñ ®Çu vµo KÕ vµ tæng gi¸ kinh giao kü kÕ kho to¸nvËt t sÏ dÔ thanh to¸n cña NVLhµng ®ã. Nh vËythuËt kÕ to¸n thanh to¸n còng nh kÕ to¸n doanh to¸n vËt t dµng h¬n trong viÖc h¹ch to¸n thanh to¸n còng nh h¹ch to¸n vËt t v× gi¸ trÞ . NghiÖp vô nhËp kho B¶o qu¶n vµ lu T×m kiÕm NCC vµ göi §¬n ®Æt hµng §Ò nghÞ nhËp kho KiÓm nghiÖm NVL vµ lËp phiÕu kiÓm nghiÖm LËp phiÕu NhËp kho NhËp kho vµ ghi thÎ kho Ghi sæ kÕ to¸n 16 S¬ ®å 4- Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp kho NVL C¸c ph©n x ëng Phßng kü thuËt Phßng kÕ to¸n Thñ kho KÕ to¸n vËt t NghiÖp vô xuÊt kho B¶o qu¶n vµ lu Yªu cÇu vÒ NVL DuyÖt lÖnh xuÊt LËp phiÕu xuÊt kho XuÊt kho Ghi sæ kÕ to¸n S¬ ®å 5: Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ xuÊt kho NVL NVL, thuÕ GTGT vµ tæng gi¸ thanh to¸n ®· ®îc x¸c ®Þnh râ rµng. 4.2. §èi víi NVL xuÊt kho ( S¬ ®å 5) C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch SXKD ®îc giao vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t cho tõng lo¹i s¶n phÈm, hµng th¸ng phßng kü thuËt lËp ®Þnh møc vËt t cho tõng ph©n xëng. Dùa vµo ®Þnh møc vËt t cña tõng ph©n xëng, khi cã nhu cÇu vÒ NVL t¹i ph©n xëng lËp PhiÕu lÜnh vËt t theo h¹n møc vµ kÕ to¸n NVL dùa vµo ®©y ®Ó tiÕn hµnh lËp phiÕu xuÊt kho (BiÓu sè 6), phiÕu xuÊt kho gåm 4 liªn: 1 liªn lu t¹i sæ, 1 liªn giao cho thñ kho, 1 liªn giao cho kÕ to¸n ph©n xëng cã liªn quan, 1 liªn giao cho qu¶n ®èc ph©n xëng. Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ®èi víi c¸c NVL nhËp xuÊt gi÷a c¸c kho víi nhau. PhiÕu xuÊt kho nµy chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng NVL ®· xuÊt cßn cét ®¬n gi¸, thµnh tiÒn sÏ kh«ng ®îc theo dâi v× c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®Ó tÝnh gi¸ NVL xuÊt kho. V× thÕ, gi¸ trÞ cña NVL xuÊt kho sÏ kh«ng ®îc ghi vµo phiÕu xuÊt kho mµ chØ ®Õn cuèi th¸ng th× gi¸ trÞ NVL xuÊt kho míi ®îc tÝnh vµ ghi vµo thÎ kho vµ B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån. Tuy nhiªn trong mét sè trêng hîp do yªu cÇu cña qu¶n lý ®¬n vÞ vµ dùa trªn viÖc gi¸ nhËp cña mét sè NVL rÊt 17 æn ®Þnh nªn phiÕu xuÊt kho lËp cã theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ b»ng c¸ch lÊy gi¸ xuÊt lµ gi¸ thùc tÕ nhËp cña NVL ®ã. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp ngay khi c¸c ph©n xëng cã nhu cÇu hay cã c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ xuÊt NVL tr¶ nî hay lµ xuÊt b¸n. Riªng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt b¸n NVL th× ngoµi phiÕu xuÊt kho, phßng kinh doanh cßn lËp Ho¸ ®¬n (GTGT) ph¶n ¸nh nghiÖp vô xuÊt b¸n. Ho¸ ®¬n (GTGT) ®îc lËp thµnh 3 liªn trong ®ã: 1 liªn lu t¹i phßng kinh doanh, 1 liªn giao cho kh¸ch hµng sau khi ®· tiÕn hµnh thanh to¸n hay chÊp nhËn thanh to¸n víi kÕ to¸n tiÒn mÆt, 1 liªn do kÕ to¸n gi÷. Tõ ®ã cho thÊy, hÖ thèng chøng tõ ®îc sö dông t¹i c«ng ty ®Òu cã c¸c chøng tõ theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖnh hµnh, b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu, yÕu tè cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ nµy ®Òu ®îc kiÓm tra chÆt chÏ vÒ tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p tríc khi dïng lµm c¨n cø ghi sæ. Hãa ®¬n MÉusè:01GTKT gi¸ trÞ gia t¨ng CQ/2003B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0013178 Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Dîc liÖu TW I §Þa chØ : Sè 358 §êng Gi¶i Phãng Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i: MS: Hä tªn ngêi mua hµng: Hå Minh Dòng Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi §Þa chØ: 170 §êng La Thµnh – Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 0021000001370 - NHNT Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: Tr¶ chËm MS: 0 STT A 1 Tªn hµng hãa dÞch vô B Bét Becberin §¬n vÞ tÝnh C Kg ThuÕ suÊt GTGT: 5% Sè lîng 1 517 9 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 2 3 174.000 89.958.000 Céng tiÒn hµng: TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n 89.958.000 4.497.900 94.455.900 18 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i t triÖu bèn tr¨m n¨m m¬i l¨m ngh×n chÝn tr¨m ®ång. Ngêi mua hµng (Ký,hä tªn) Ngêi b¸n hµng (Ký,hä tªn) BiÓu sè 3: C«ng ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Hµ Néi Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,®ãng dÊu,hä tªn) Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng lÖnh nhËp kho Sè: 27/03/04 (Cã gi¸ trÞ hÕt ngµy ……/200….) C¨n cø ho¸ ®¬n 0013178…………yªu cÇu…….. NhËp cña: Dîc liÖu TWI §Þa chØ: Sè 358 §êng Gi¶i Phãng Do «ng, bµ: Mang chøng minh th Sè: cÊp t¹i: ngµy: NhËp nh÷ng mÆt hµng díi ®©y: Sè TT 1 T£N HµNG Bét Becberin Quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Kg Sè lîng Ghi chó 517 x174.000 Céng 01 kho¶n ( viÕt b»ng ch÷ ) mét. Hä, tªn vµ chøc vô Ngêi thùc hiÖn Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 Hä, tªn vµ chøc vô Ngêi ra lÖnh BiÓu sè 4: LÖnh nhËp kho t¹i c«ng ty cpdp Hµ Néi 5. Quy tr×nh kÕ to¸n chi tiÕt Nguyªn vËt liÖu T¹i c«ng ty CPDP Hµ Néi, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p thÎ song song, nh»m môc ®Ých ®¬n gi¶n cho viÖc ghi chÐp vµ thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt hoÆc vµo cuèi kú. - T¹i kho: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån NVL, hµng ngµy thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp. Mçi thÎ kho më cho mét lo¹i NVL cã cïng nh·n hiÖu, quy c¸ch ë cïng mét kho vµ thÎ nµy chØ ph¶n ¸nh mÆt sè lîng cña tõng lo¹i NVL theo tõng lÇn nhËp – xuÊt. Khi cã c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt NVL ph¸t sinh thñ kho thùc hiÖn viÖc nhËp, xuÊt NVL vµ ghi sè lîng thùc tÕ nhËp, xuÊt vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy thñ kho ghi sè lîng nhËp, xuÊt vµo thÎ kho cña lo¹i NVL võa nhËp, xuÊt. Mçi chøng tõ nµy ®îc ghi trªn 19 mét dßng cña thÎ kho vµ cuèi th¸ng thñ kho míi tÝnh ra sè lîng tån kho ®Ó ghi vµo cét tån cña thÎ kho. C«ng ty cæ phÇn Dîc phÈm hµ néi phiÕu nhËp kho Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 MÉu sè: 01-vt Q§ sè: 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña BTC Hä, tªn ngêi giao hµng: Dîc liÖu TWI Sè: 15/3 Theo Ho¸ ®¬n sè 0013178 ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 Nî: NhËp t¹i kho: VËt liÖu chÝnh Cã: Sè Tªn nh·n hiÖu, quy M· §¬n TT c¸ch phÈm cÊp vËt sè vÞ tÝnh t A 1 B Bét Becberin C D Kg Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo Thùc chøng tõ nhËp 1 2 517 3 174.000 4 89.958.000 Thµnh tiÒn 89.958.000 ThuÕ GTGT 4.497.900 Céng tiÒn VN§ 94.455.900 (ViÕt b»ng ch÷): ChÝn m¬i t triÖu bèn tr¨m n¨m m¬i l¨m ngh×n chÝn tr¨m ®ång. NhËp, ngµy 30 th¸ng 3 n¨m2004 Phô tr¸ch cung tiªu (Ký,hä tªn) Ngêi giao hµng (Ký,hä tªn) Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) BiÓu sè 5: PhiÕu nhËp kho VÝ dô: viÖc ghi chÐp trªn mét thÎ kho (BiÓu sè 7) nh sau: Ghi thÎ kho cña bét Ampixilin. Mét sè nghiÖp vô vÒ nhËp xuÊt Ampixilin ®îc thñ kho ghi vµ ph¶n ¸nh vµo thÎ kho nh sau: - Tån ®Çu th¸ng 2/2004: 600g ®¬n gi¸: 410352,5®/g - Ngµy 3/2 nhËp kho 1000g ®îc mua tõ c«ng ty Aurobindo, c¨n cø ghi thÎ kho lµ phiÕu nhËp kho sè 3/2 ngµy 17/2. - Ngµy 17/2 xuÊt kho 500g ®Ó b¸n cho xÝ nghiÖp dîc phÈm TW1. C¨n cø ghi thÎ kho lµ phiÕu xuÊt kho 10/2. - Ngµy 26/2 xuÊt cho ph©n xëng viªn 600g, c¨n cø ghi thÎ kho lµ phiÕu lÜnh vËt t h¹n møc. Mçi thÎ kho ®îc lËp cho mét n¨m, sau ®ã míi tæng céng cét nhËp, xuÊt, tån. Nhng gi÷a c¸c th¸ng cã mét dßng kÎ ®Ëm ®Ó ph©n biÖt.
- Xem thêm -