Tài liệu Kt152 hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty xd hà nam

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt níc ta ®ang chuyÓn m×nh theo c¬ chÕ míi. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p n¬i lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc tõng ngµy. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khèi lîng s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p ngµy cµng lín ®ång thêi sè vèn ®Çu t cho ngµnh còng gia t¨ng kh«ng ngõng. VÊn ®Ò ®Æt ra vµ thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ngêi lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p. Còng gièng nh mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thíc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Díi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, h¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng, kh¶ n¨ng cña m×nh. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng nhµ qu¶n lý n¾m ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng s¶n phÈm còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t, nh©n lùc... tõ ®ã s¶n xuÊt khoa häc, hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× míi ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ thu ®îc lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®· lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam". Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm cã hai phÇn: Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. PhÇn II: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. Sau mét thêi gian thùc tËp, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy nhê cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ Lêi vµ cña c¸c anh chÞ trong phßng tµi vô cña C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c« gi¸o híng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn L¹i Mai Dung Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung PhÇn I Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ. 1.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam lµ mét doanh nghiÖp 100% vèn Nhµ níc trùc thuéc Së x©y dùng tØnh Hµ Nam qu¶n lý, cã trô së chÝnh t¹i quèc lé 1A- phêng Hai Bµ Trng - thÞ x· Phñ Lý - Hµ Nam. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n riªng, cã con dÊu riªng vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1970 khi ®ã lÊy tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 2 Hµ Nam Ninh. N¨m 1990 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng sè 2 Hµ Nam. N¨m 1997 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë Hµ Nam vµ ®Õn n¨m 2001 theo quyÕt ®Þnh sè 1073/Q§/UB cña UBDN tØnh Hµ Nam ngµy 13/10/2001 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, trô së lµm viÖc cña c¸c c¬ quan, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng cì nhá. - X©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë phôc vô cho nh©n d©n. - Gia c«ng s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng s¾t thÐp phôc vô cho x©y dùng. - Mua vËt t vËt liÖu phôc vô x©y dùng vµ nhîng b¸n vËt t vËt liÖu kh«ng cÇn dïng. Nh vËy tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu thêi kú khã kh¨n víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc cho ®Õn nayGi¸m c«ng ®èc ty x©y l¾p Hµ Nam vÉn lu«n ®øng v÷ng c«ng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cñatym×nh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c thêi kú lu«n b¶o toµn vèn vµ cã l·i. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¬n vÞ lu«n lÊy chÊt lîng s¶n phÈm uy tÝn PhãkiÖn gi¸m tiªn ®èc quyÕt ®Ó tån t¹i vµ kh¸ch hµng lµm uPhã tiªngi¸m hµng®èc ®Çu, coi ®ã lµ ®iÒu s¶n xuÊt hµnh chÝnh ph¸t triÓn. C«ng ty lu«n ®îc c¸c chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ tèt vÒ tiÕn ®é chÊt lîng, kü thuËt vµ mü thuËt cña s¶n phÈm, hoµn thµnh nhiÖm vô cña cÊp trªn giao . Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ®· thi c«ng bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng chÊt lîng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é, gi¸ c¶ hîp lý. C«ng ty ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc, t¹o c«ng viÖcPhßng æn ®Þnh ®éng. ty ®· ®îc Së Hµ Nam KHcho ngêi lao Phßng VËtC«ng t Phßng tæ x©y dùngPhßng kÕ tÆng ThiÕt Chøc hµnh b»ng KT_ khenKT "§· cã thµnh tÝch xuÊtbÞs¾c trong phong trµo thi ®ua".to¸n tµi vô chÝnh 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chuyªn ®Ò thùc tËp §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 L¹i Mai Dung §éi XD sè 1 S¬ ®å 1- S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty HiÖn nay ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, gióp viÖc gi¸m ®èc cã 2 PG§ vµ hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tríc Së x©y dùng Hµ Nam vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt vµ lµ ngêi phô tr¸ch chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, phô tr¸ch trùc tiÕp c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. Quan hÖ giao dÞch víi kh¸ch hµng, t×m kiÕm ®èi t¸c vµ ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c PG§, trëng c¸c phßng ban, ®éi trëng c¸c ®éi x©y dùng. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng cho con ngêi, thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng. NhiÖm vô lµ khai triÓn thi c«ng x©y dùng sau khi hîp ®ång kinh tÕ A- B ®· ký, qu¸n xuyÕn, kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng ®· ®îc duyÖt. Thi c«ng theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt lîng vµ an toµn cho ngêi lao ®éng. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch vÒ hµnh chÝnh, ®êi sèng, an toµn c¬ quan. NhiÖm vô cña PG§ hµnh chÝnh lµ thêng trùc c¬ quan trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®i häp thay cho gi¸m ®èc c¸c cuéc häp vÒ phong trµo vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. Theo dâi qu¶n lý vµ cã kÕ hoach söa ch÷a nhµ cöa, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cho v¨n phßng C«ng ty, Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung tiÕp kh¸ch khi gi¸m ®èc ®i c«ng t¸c v¾ng, th¨m hái, ®èi néi, ®èi ngo¹i khi ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng Phßng kÕ ho¹ch-kinh tÕ -kü thuËt: §i s©u c«ng viÖc lµm hå s¬ ®Êu thÇu ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c b¶n vÏ vµ c¸c sè liÖu cã liªn quan. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phßng vËt t thiÕt bÞ: §¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi ®ång bé c¸c lo¹i vËt t cho s¶n xuÊt. Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ nguån vËt t, chñng lo¹i, sè lîng vËt t, tæ chøc giao dÞch vËn chuyÓn cÊp ph¸t vËt t kÞp thêi cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh lao ®éng, nhu cÇu lao ®éng, cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Gióp ®ì gi¸m ®èc x¾p xÕp, tæ chøc c¸n bé trong c«ng ty, tuyÓn chän vµ bè trÝ nguån nh©n lùc. Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt trang bÞ hµnh chÝnh. Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc v¨n th vµ c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh hµng ngµy cña doanh nghiÖp. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô tæng hîp toµn bé sè liÖu, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh th«ng qua tËp hîp, tÝnh to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn thu chi, thanh to¸n ®óng chÕ ®é, ®óng ®èi tîng gióp cho Gi¸m ®èc qu¶n lý, sö dông mét c¸ch khoa häc tiÒn vèn, theo dâi c«ng nî víi c¸c bªn, c¸c ®éi x©y dùng ®Ó kÞp thêi thu håi vèn, thanh to¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh, híng dÉn kiÓm tra c¸c ®éi x©y dùng më sæ s¸ch thu thËp chøng tõ ban ®Çu. C¸c ®éi trëng s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng tæ chøc qu¶n lý vµ thi c«ng theo hîp ®ång thiÕt kÕ ®îc duyÖt do c«ng ty ký kÕt. Bè trÝ ngêi vµ qu¶n lý xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng hîp lý tiÕt kiÖm vËt t nhiªn liÖu ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc theo dâi mäi ho¹t ®éng t¹i c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt lîng tiÕn ®é theo ®óng yªu cÇu cña c«ng ty. 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §Æc ®iÓm cña x©y l¾p cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng, ®ã lµ s¶n phÈm trong x©y dùng nãi chung Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung vµ cña c«ng ty x©y dùng nãi riªng lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp thuéc x©y dùng c¬ b¶n... Cã quy m«, c¬ cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi víi quy m« lín ®ßi hái mét khèi lîng vÒ quy m« vµ chñng lo¹i c¸c yÕu tè vµ nh©n tè ®Çu vµo ph¶i cã kÕ ho¹ch n¨m. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c víi doanh nghiÖp kh¸c ë chç: s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh dù to¸n, ph¶i lÊy dù to¸n lµm thíc ®o. S¶n phÈm tiªu thô theo gi¸ dù to¸n (gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t ) hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t (gi¸ tho¶ thuËn nµy còng ®îc x¸c ®Þnh trªn dù to¸n c«ng tr×nh). MÆt kh¸c s¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt s¶n phÈm (®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, thêi tiÕt khÝ hËu, thÞ trêng c¸c yÕu tè ®Çu vµo). H¬n n÷a c¸c ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt nh: xe m¸y thiÕt bÞ...ngêi lao ®éng ph¶i ®îc chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông h¹ch to¸n nh vËt t tµi s¶n cña c«ng ty dÔ mÊt m¸t, h háng . Ngoµi ®Æc ®iÓm x©y l¾p, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña quy tr×nh x©y l¾p. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, nhµ ë phôc vô nh©n d©n... Díi ®©y chØ minh häa quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông: NhËn mÆt b»ng Thi c«ng mãng §æ cét , dÇm, sµn, x©y têng tÇng 1 §æ cét, dÇm sµn, Thi c«ng Hoµn thiÖn tõ x©y têng c¸c tÇng m¸i m¸i xuèng trªn tÇng 1 S¬ ®å 2 - S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, ë C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung, ë c¸c ®éi thi c«ng chØ cã nh©n viªn kinh tÕ thu nhËn chøng tõ nép vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam KÕ to¸n trëng Kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n ®éi XD sè 1 KÕ to¸n ®éi XD sè 2 KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n ®éi XD sè 3 Thñ quü KÕ to¸n ®éi XD sè 4 KÕ to¸n ®éi XD sè 5 S¬ ®å 4 - S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 4 ngêi cïng víi trang bÞ ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n ph©n c«ng c«ng viÖc nh sau: - KÕ to¸n trëng (®ång thêi lµ kÕ to¸n tæng hîp): Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt Nhµ níc vÒ toµn bé c«ng viÖc cña m×nh còng nh toµn bé th«ng tin cung cÊp. KÕ to¸n trëng lµ kiÓm so¸t viªn tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi chung, chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn tæ chøc ph©n c«ng kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng (kiªm kÕ to¸n thanh to¸n): NhiÖm vô lµ ghi chÐp kÞp thêi trªn hÖ thèng sæ s¸ch chi tiÕt tæng hîp cña phÇn hµnh c¸c kho¶n nî ph¶i thu theo thêi gian thanh to¸n, ph©n lo¹i t×nh h×nh c«ng nî (nî trong h¹n, nî qu¸ h¹n, nî ®Õn h¹n) ®Õ qu¶n lý tèt c«ng nî. Cã nhiÖm vô ghi chÐp tÝnh ra tæng sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn (bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng phô cÊp khu vùc ...) vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông. TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh . - KÕ to¸n gi¸ thµnh: Phô tr¸ch theo dâi c«ng viÖc nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho kh«ng xuÊt hÕt, viÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n cho qu¸ tr×nh nghiÖm thu c«ng tr×nh, th«ng b¸o gi¸ bµn giao cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng . Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung - Thñ quü: Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p nh thanh to¸n tiÒn mua nguyªn vËt liÖu, thanh to¸n thï lao (tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng) cho c«ng nh©n viªn. Ghi sæ quü lËp b¸o c¸o quü cuèi ngµy cïng víi chøng tõ gèc nép l¹i cho kÕ to¸n . 1.5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ¸p dông trong doanh nghiÖp. - C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§ - BTC ban hµnh ngµy 16/12/1998. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i ®¬n vÞ lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông phï hîp vµ tu©n thñ theo nguyªn t¾c ®îc quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh 1141/TC - Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§ - BTC. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng nªn mét sè tµi kho¶n ®îc më chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý. Cô thÓ lµ c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. ViÖc m· ho¸ hÖ thèng tµi kho¶n chi tiÕt chi phÝ t¹i C«ng ty ®îc thùc hiÖn nh sau: C¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 ®îc thªm ba sè vµo phÝa sau ®Ó chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. VÝ dô: TK 621 - 028 lµ sè hiÖu tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chi tiÕt cho c«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n, TK 621 - 029 lµ sè hiÖu tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng tr×nh Bu ®iÖn tØnh Hµ Nam ... C¸c tµi kho¶n 154, 632 kh«ng ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Chøng tõ gèc vÒ chi phÝ vµ - HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña c¸c C«ng ty bao b¶ng ph©ngåm: bæ + C¸c chøng tõ ghi sæ + Sæ chi tiÕt ph¸t sinh tµi kho¶n + B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký LËp chøng tõ + CTGS Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ghi sæ + C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Sæ phÈm chi tiÕtt¹iTK 621, Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n C«ng 622, 627, ... ty nh sau: Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Chuyªn ®Ò thùc tËp B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ L¹i Mai Dung B¸o c¸o kÕ to¸n S¬ ®å 5 - Tr×nh tù h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn hÖ thèng sæ kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu kiÓm tra * Chøng tõ gèc: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty ®Òu cã chøng tõ kÕ to¸n lµm c¬ së cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty ®Òu tu©n thñ theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n hiÖn hµnh. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông c¸c chøng tõ ®Æc thï nh: hîp ®ång giao kho¸n, hîp ®ång thuª m¸y, b¶n thanh lý hîp ®ång. Hµng ngµy khi c¸c chøng tõ gèc ®îc tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n trëng kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ sau ®ã ký duyÖt, thùc hiÖn ph©n lo¹i chøng tõ vµ giao cho c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh. * Chøng tõ ghi sæ: KÕ to¸n phÇn hµnh sau khi nhËn ®îc chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp c¸c chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: MÉu 1: Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy... th¸ng... n¨m... Sè tiÒn STT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã Tæng Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng * Sæ chi tiÕt tµi kho¶n: KÕ to¸n phÇn hµnh sau khi lËp c¸c chøng tõ ghi sæ tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n chi phÝ ph¸t sinh theo tõng ®èi tîng cã mÉu nh sau: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 028 - C«ng tr×nh x©y dùng Bu ®iÖn tØnh Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i D ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D cuèi kú TK§¦ Nî Sè tiÒn Cã Ngµy... th¸ng... n¨m.... KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng * B¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ: B¶ng nµy cã mÉu nh sau vµ ®Ó tæng hîp chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng (tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh chø kh«ng chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) B¶ng tæng hîp chi phÝ Tªn c«ng tr×nh STT 1 2 3 4 5 ... Bu ®iÖn tØnh Trêng PTTH Lý Nh©n Tr¹i ong Ba Sao Sè d §Çu Cuèi kú kú Chi phÝ trong n¨m 621 622 627 Tæng céng Céng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ nam. A - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 1. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c c«ng viÖc ®Çu tiªn ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Do tÝnh chÊt s¶n xuÊt phøc t¹p, quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc, lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i chi phÝ trong doanh nghiÖp x©y l¾p ®ã lµ: Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ, ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i theo c¸ch øng xö cña chi phÝ. T¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi tîng nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm kú sau. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p ®îc h×nh thµnh tõ c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vµ vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ s¶n xuÊt chung). Cã thÓ kÓ ra nh: v«i, c¸t, xi m¨ng, s¾t thÐp, giµn gi¸o cèp pha, g¹ch ngãi, s¬n... - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ toµn bé tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng nh©n phôc vô thi c«ng (kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt t trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng, c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng vµ thu dän hiÖn trêng). Trong sè ®ã tÝnh c¶ lao ®éng trong biªn chÕ vµ lao ®éng thuª ngoµi. Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng vµ c«ng nh©n viªn vËn chuyÓn ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l¬ng c«ng nh©n viªn chøc cña ®éi, khÊu hao TSC§ dïng chung cho ®éi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt chi phÝ theo tõng ®éi x©y l¾p. 3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 3.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Néi dung chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ Kho¶n môc nµy thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ ¶nh hëng lín tíi kho¶n môc gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ c¬ chÕ kho¸n mµ C«ng ty ¸p dông, C«ng ty sau khi ký ®îc c¸c hîp ®ång x©y dùng míi tiÕn hµnh giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng. C¸c ®éi x©y dùng tù tæ chøc cung øng vËt t, nh©n lùc ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. Trêng hîp c¸c ®éi kh«ng thÓ tù ®¶m b¶o ®îc nguån vËt t th× cã thÓ yªu cÇu C«ng ty gióp ®ì. V× vËy, nguån cung øng vËt t chñ yÕu cho c¸c ®éi x©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh lµ nguån vËt liÖu mua ngoµi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay viÖc cung cÊp vËt liÖu t¬ng ®èi dÔ dµng, C«ng ty ¸p Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung dông c¸ch tæ chøc nµy cho phÐp c¸c ®éi cã thÓ chñ ®éng nguån vËt liÖu, thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng thi c«ng, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lu kho, b¶o ®¶m vµ ®Èy nhanh tèc ®é quay vßng vèn. N¨m 2002 võa qua, tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty lµ 16.957.079.800 ®ång trong tæng chi phÝ 19.918.150.792 ®ång chiÕm 85% tæng chi phÝ. §iÒu nµy cho thÊy chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm phÇn lín trong tæng chi phÝ còng nh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p. Do ®ã qu¶n lý tèt chi phÝ vÒ vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y còng chÝnh lµ nhiÖm vô ®Æt ra cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. * Tµi kho¶n sö dông, chøng tõ vµ quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621 ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Khi cã nhu cÇu vËt t cho thi c«ng, c¨n cø vµo b¶ng kÕ ho¹ch mua vËt t vµ phiÕu b¸o gi¸ kÌm theo cã x¸c nhËn cña phßng kÕ ho¹ch, kÕ to¸n ®éi lËp phiÕu chi cÊp tiÒn cho ®éi ®i mua vËt t. VËt t mua vÒ ®îc thñ kho ®éi vµ nh©n viªn cung øng kiÓm tra vÒ sè lîng, chÊt lîng vËt t, sau ®ã lµm thñ tôc nhËp kho t¹i c«ng trêng. V× C«ng ty nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn ho¸ ®¬n mua vËt t sÏ lµ H§GTGT. PhÇn thuÕ GTGT sÏ ®îc t¸ch riªng khái chi phÝ vËt t cho c«ng tr×nh. PhÇn thuÕ nµy do C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. Khi cã nhu cÇu vËt t cho thi c«ng, thñ kho c«ng trêng sÏ lËp phiÕu xuÊt kho. MÉu nh sau: §¬n vÞ: C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam MÉu sè: 02 VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2002 Sè: 120 Nî: Cã: - Hä vµ tªn ngêi nhËn: D¬ng Anh Dòng - Lý do xuÊt kho: XuÊt kho cho thi c«ng mãng c«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n. - XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n. §¬n vÞ STT Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn tÝnh A B D 1 2 3 1 Xi m¨ng kg 10500 500 5.250.000 2 C¸t vµng m3 120 40.000 4.800.000 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung 3 C¸t ®en m3 90 28.000 2.520.000 Tæng 12.570.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi hai triÖu n¨m tr¨m b¶y m¬i ngµn ®ång ch½n. Ngêi nhËn Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ VËt t sö dông cho thi c«ng ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ vËt t bao gåm gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì. T¹i kho c«ng trêng, kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng. KÕ to¸n ®éi theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t th¸ng 10/2002 C«ng tr×nh: Trêng PTTH Lý Nh©n STT Tªn vËt t §VT Sè lîng Thµnh tiÒn 1. - Xi m¨ng Kg 11.000 5.500.000 2. - C¸t vµng M3 120 4.800.000 3. - C¸t ®en M3 90 2.520.000 4. - D©y thÐp m 500 195.000 5. ................ Tæng céng 200.500.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c chøng tõ gèc cïng c¸c chøng tõ cã liªn quan nép lªn phßng tµi vô cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n c«ng ty ghi chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n 621. Cuèi mçi quý, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo TK 154 vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ ghi sæ kh¸c cã liªn quan. Chøng tõ ghi sæ Sè: 110 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2002 TK Sè tiÒn STT DiÔn gi¶i Nî Cã §¦ 1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp cho 621 200.500.000 c«ng tr×nh trêng PTTH Lý 152 200.500.000 Nh©n. Tæng 200.500.000 200.500.000 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu quý iv/2002 TK621- 028 : C«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n Chøng tõ TK Sè tiÒn DiÔn gi¶i SH NT Cã Nî §¦ D ®Çu kú 0 H§ 1/10 Mua c¸t cho thi c«ng 111 18.500.000 123 PXK 5/10 XuÊt xi m¨ng cho thi c«ng 152 5.250.000 120 .................... 31/10 Céng ph¸t sinh th¸ng 10 200.500.000 ........................ 31/11 Céng ph¸t sinh th¸ng 11 118.000.000 ........................... 31/12 Céng ph¸t sinh th¸ng 12 105.200.000 31/12 KÕt chuyÓn CFNVL quý 154 423.700.000 IV Tæng ph¸t sinh 423.700.000 423.700.000 D cuèi kú 0 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung CTGS SH NT 110 31/10 117 31/10 315 31/12 316 31/12 Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK Sè tiÒn DiÔn gi¶i Nî Cã §¦ D ®Çu kú 0 CPNVLTT c«ng tr×nh 152 200.500.000 trêng PTTH Lý Nh©n CPNVLTT c«ng tr×nh 152 120.700.000 Bu ®iÖn tØnh ................ KÕt chuyÓn chi phÝ 154 423.700.000 NVL trùc tiÕp c«ng tr×nh trêng Lý Nh©n K/c chi phÝ NVL trùc 154 914.520.000 tiÕp c«ng tr×nh Bu ®iÖn tØnh ............ Tæng ph¸t sinh 18.178.962.000 18.178.962.000 D cuèi kú 0 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh theo l¬ng cho sè c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh BHXH, BHYT, KPC§. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn ngêi vµ dông cô ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm x©y dùng do ®ã lao ®éng cña c«ng trêng chñ yÕu lµ lao ®éng thêi vô. Khi nhËn ®îc nhiÖm vô cña c«ng ty giao xuèng c¸c ®éi x©y dùng tù thuª ngoµi nh©n c«ng. §éi sÏ tr¶ l¬ng theo hîp ®ång thuª kho¸n. Chi phÝ cho nh©n c«ng thuª ngoµi ®îc tr¶ b»ng tiÒn mÆt. §èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ cña ®éi ®îc theo dâi theo tµi kho¶n 334. Víi c«ng nh©n l¸i m¸y vµ söa ch÷a m¸y thi c«ng l¬ng ®îc h¹ch to¸n th«ng qua tµi kho¶n 627. L¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi x©y dùng gåm ®éi trëng, ®éi phã, kÕ to¸n thñ kho... kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622 mµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. * C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng theo thêi gian. - L¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông cho ®éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng. H×nh thøc nµy ®îc thÓ hiÖn trong c¸c hîp ®ång giao kho¸n. C¨n cø Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh khèi lîng c«ng viÖc vµ gi¸ c¶, ®éi trëng lËp hîp ®ång kho¸n gän ghi râ khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao, yªu cÇu kü thuËt, ®¬n gi¸ giao kho¸n. Hîp ®ång giao kho¸n vµ B¶ng chÊm c«ng lµ chøng tõ ®Ó tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm. - L¬ng theo thêi gian: ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp ë c«ng ty, bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp t¹i c¸c ®éi x©y dùng. Chøng tõ ®Ó tÝnh l¬ng theo thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng vµ cÊp bËc l¬ng. TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV = Møc l¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l¬ng trong th¸ng TiÒn l¬ng th¸ng TiÒn l¬ng = ngµy Sè ngµy trong th¸ng - §èi víi lao ®éng trong biªn chÕ ®éi: Khi thi c«ng c«ng tr×nh, ®éi trëng sÏ lµm hîp ®ång giao kho¸n víi c¸c tæ trong ®éi. Trong hîp ®ång giao kho¸n ghi râ ®¹i diÖn bªn giao, bªn nhËn, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc giao, khèi lîng vµ ®¬n gi¸ kho¸n gän. C¨n cø vµo hîp ®ång ®ã, c¸c tæ tù tæ chøc thi c«ng díi sù gi¸m s¸t cña nh©n viªn kü thuËt. Sau khi lµm c¸c hîp ®ång, c¸c tæ c«ng tr×nh tù thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh ®ã tæ trëng tù chÊm c«ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ qua b¶ng chÊm c«ng. L¬ng cho tæ trëng lµ 30.000®/c«ng, c¸c c«ng thî lµ 25.000®/c«ng. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 Tæ 1 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 10 n¨m 2002 C«ng tr×nh: Trêng PTTH Lý Nh©n Sè ngµy trong Quy ra sè c«ng hëng S th¸ng L¬ng BH T Hä tªn Chøc vô l¬ng thêi 1 2 .. 31 s¶n XH T gian phÈm 1 Lª ThÞ Hµ Thî nÒ x x 27 2 Lª Thanh H¶i Thî x©y x x x 28 ............. 260 Tæng §éi trëng Chuyªn ®Ò thùc tËp Ngêi chÊm c«ng L¹i Mai Dung Khi kÕt thóc c«ng viÖc, ®¹i diÖn tæ sÏ cïng ®éi trëng lµm b¶n nghiÖm thu kÕt qu¶ kho¸n gän vµ th«ng qua b¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ, kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho c¸c tæ vµ tæ trëng tù chia l¬ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ theo sè c«ng mµ hä lµm. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c hîp ®ång kho¸n gän vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ BHXH cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng th¸ng 10/2002 §éi x©y dùng sè 1 C«ng tr×nh: Trêng PTTH Lý Nh©n Sè Hä vµ tªn TT 1 Lª Thanh H¶i 2 Lª H¶i Nam 3 TrÇn V¨n Nam .................. Tæng Bé phËn Tæ 1 Tæ 2 Tæ 3 Tæng l¬ng 6.630.000 C¸c kho¶n khÊu trõ 6% 3.977.800 Cßn l¹i 2.652.200 27.384.000 - §èi víi lao ®éng thuª ngoµi: Do khèi lîng c«ng viÖc lín cÇn nhiÒu nh©n c«ng nªn khi thi c«ng cÇn thuª ngoµi lao ®éng t¹i ®Þa bµn c«ng tr×nh. ViÖc thuª ngoµi nh©n c«ng sÏ lµm gi¶m bít chi phÝ di chuyÓn lao ®éng vµ chi phÝ sinh ho¹t cña c«ng nh©n. §éi trëng c«ng tr×nh cïng víi c¸c tæ trëng qu¶n lý ®éi ngò nh©n c«ng nµy vµ tr¶ l¬ng theo h×nh thøc kho¸n gän. §©y chÝnh lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. Møc kho¸n ®Þnh møc dùa trªn ®Þnh møc kho¸n cña tõng phÇn viÖc. C¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc c¸c tæ trëng c¸c ®éi sÏ lËp hîp ®ång thuª mín nh©n c«ng, giao kho¸n khèi lîng c«ng viÖc cÇn ph¶i hoµn thµnh cho ngêi ®¹i diÖn cña nhãm nh©n c«ng ®ã. Sau khi c«ng viÖc hoµn thµnh vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu, kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n nh©n c«ng thuª ngoµi. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 B¶ng thanh to¸n l¬ng thî thuª ngoµi Th¸ng 10/2002 C«ng tr×nh: TRêng PTTH Lý Nh©n Chøng tõ Sè tiÒn Ký STT SH NT Néi dung (®ång) nhËn 1 Thanh to¸n tiÒn c«ng cho «ng B×nh 500.000 2 Thanh to¸n tiÒn c«ng cho chÞ Thanh 400.000 ........................... Tæng 4.250.000 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp vµ nh©n c«ng thuª ngoµi mµ kÕ to¸n ®éi göi lªn, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ®Þnh kho¶n trªn chøng tõ ghi sæ. Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt, sæ c¸i TK 622 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. Chøng tõ ghi sæ Sè: 112 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2002 TK Sè tiÒn STT TrÝch yÕu Nî Cã §¦ 1 Chi phÝ NCTT c«ng tr×nh trêng 622 27.384.000 PTTH Lý Nh©n 334 27.384.000 2 Chi phÝ nh©n c«ng thuª ngoµi 622 4.250.000 c«ng tr×nh trêng PTTH Lý Nh©n 111 4.250.000 th¸ng 10 Tæng 31.634.000 31.634.000 Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung
- Xem thêm -