Tài liệu Kt149 cty tnhh tm hùng tưởng

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong mçi chóng ta ai sinh ra vµ lín lªn ®Òu mong muèn cho m×nh cã ®îc cuéc sèng Êm no h¹nh phóc. Nhng ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái mçi chóng ta kh«ng ngõng cè g¾ng rÌn luyÖn vµ häc tËp. HiÖn nay víi viÖc ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng th× viÖc cè g¾ng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é th× l¹i cµng quan träng. V× sao, bëi lÏ muèn thùc hiÖn ®îc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× ®ßi hái ph¶i ®æi míi ®ång bé hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý mµ trong ®ã ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù ®æi míi cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. Cã thÓ nãi, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o lêng vµ ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n. HÖ thèng th«ng tin h¹ch to¸n lµ dßng th«ng tin thùc hiÖn bao gåm ba lo¹i h¹ch to¸n : h¹ch to¸n nghiÖp vô , h¹ch to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong ®ã, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ph©n hÖ cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho qu¶n lý. C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng thuéc nhãm c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Còng nh bao c«ng ty kh¸c, c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng mong muèn cho c«ng ty cña m×nh ngµy cµng lín m¹nh, ho¹t ®éng tèt, t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng vµ ®¹t ®îc doanh thu cao. Muèn vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n l¹i cµng ph¶i ®îc chó träng h¬n. V×: c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c«ng ty lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c th«ng tin cña h¹ch to¸n kÕ to¸n cung cÊp ®ãng mét vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc . 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp I - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH VËn t¶i & th¬ng m¹i Hïng Tëng. 1) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: C«ng ty TNHH VËn t¶i & th¬ng m¹i Hïng Tëng ®îc thµnh lËp13/09/2001 víi nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ vËn t¶i hµng hãa. Trô së c«ng ty: 28 Quèc B¶o - ThÞ TrÊn V¨n §iÓn - Thanh Tr× - Hµ Néi Tõ khi xãa bá c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp chung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng hãa vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, c«ng ty ®· nhanh chãng ®i vµo æn ®Þnh ho¹t ®éng kÞnh doanh, b¾t kÞp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, c«ng ty ®· lu«n lu«n ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng ph¸t triÓn theo kÞp c¬ chÕ thÞ trêng. Víi chøc n¨ng lµ cÈu vµ chuyªn chë c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, c¬ së h¹ tÇng ë mäi cÊp tiªu chuÈn, cïng víi bÒ dµy kinh nghiÖm cña ®éi ngò qu¶n lý vµ ®éi ngò l¸i xe lµnh nghÒ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vÒ n¨ng lùc, thiÕt bÞ ®îc ®Çu t hiÖn ®¹i. N¨ng lùc vÒ tµi chÝnh lµnh m¹nh, cã kh¶ n¨ng øng vèn cho nhiÒu c«ng tr×nh. C«ng ty ®· vµ ®ang tham gia vËn chuyÓn nh c«ng tr×nh nhµ cöa, c¬ së h¹ tÇng, ®êng èng ®êng d©y th«ng tin liªn l¹c vµ d©y ®iÖn, c«ng tr×nh tæ hîp liªn hiÖp c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông kh¸c. 2) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. Víi nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ chuyªn cÈu vµ vËn t¶i c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ vËt t phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, cung cÊp thiÕt bÞ vËt t phôc vô cho nghµnh x©y dùng vµ qu¶n lý ®« thÞ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· vµ ®ang thÞ c«ng vËn t¶i vµ giao nhËn mét sè c«ng tr×nh víi chÊt lîng cao ®· ®a vµo sö dông nh ®êng b¨ng s©n bay, c«ng tr×nh khai th¸c má , nhµ m¸y ®iÖn, nhµ m¸y hãa chÊt, c«ng tr×nh thÓ thao gi¶i trÝ ngoµi trêi. C«ng ty ®ang t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trªn thÞ trêng vµ gãp phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc c«ng ty cßn t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng. Giê ®©y c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t triÓn cã bíc chuyÓn m×nh ®¸ng khÝch lÖ. Vèn ®iÒu lÖ: 950.000.000 (VN§) Mét sè chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n trong 2 n¨m liªn tôc: STT 1 M· ChØ tiªu sè A B Tæng doanh thu 01 vµ thu nhËp kh¸c (kh«ng cã thuÕ tiªu thô) Trong ®ã: Doanh 02 thu b¸n hµng hãa vµ dÞch vô Thùc hiÖn Thùc hiÖn So s¸nh n¨m (N¨m 2003) (N¨m 2003) 2004/2004 (%) 1 2 3 220.874.422 1.937.745.928 8.773 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2 3 Tæng lîi nhuËn: + L·i 03 + Lç 04 Sè lç lòy kÕ ®Õn 05 cuèi n¨m 1.189.376 1.189.376 9.651.355 9.651.355 8.115 8.115 Nh×n vµo biÓu ®å tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ta thÊy c¸c chØ tiªu nh×n chung ®Òu ®îc n©ng lªn hµng n¨m, ®ã lµ ®iÒu ®¸ng mõng, ®¸ng phÊn khëi. Nguyªn nh©n ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù l·nh ®¹o s¸t sao cña ban qu¶n lý c«ng ty, cïng víi sù lao ®éng nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ®· ®a c«ng ty ngµy cµng ®i lªn kh«ng ngõng gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. Song song víi thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc l·nh ®¹o c«ng ty còng ®· nhËn thÊy cßn nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhng hiÖu qu¶ s¶n suÊt cha cao do vèn ®Çu t hoµn toµn lµ vèn vay víi l·i suÊt cao, thêi gian thu håi vèn qu¸ nhanh, khÊu hao lín… do ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn lo¹i vËt t, nhiªn liÖu nh x¨ng, dÇu… thêng xuyªn biÕn ®éng vµ lu«n cã chiÒu híng t¨ng nhanh. Nhng nguyªn nh©n trªn dÉn ®Õn c«ng ty cha ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh nh mong muèn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ. 3) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt thi c«ng §éi xe Phßng hµnh chÝnh 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¸c phong ban. - Ban gi¸m ®èc: Bao gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc: lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ c«ng ty vÒ mäi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Phã gi¸m ®èc: Ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng ñy quyÒn cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc ®îc giao. Ngoµi ra cßn ph¶i gióp ®ì gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty. - C¸c phßng ban cã nhiÖm vô theo dâi, hìng dÉn vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é c«ng viÖc, lËp kÕ ho¹ch cho ban gi¸m ®èc ®Ó tõ ®ã ban gi¸m ®èc sÏ n¾m ® îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ®a ra c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn lîc míi. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn b¶o toµn vèn cho kinh doanh vµ c«ng t¸c chi phÝ trong toµn c«ng ty, theo dâi thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, h¹ch to¸n kinh tÕ, tæng kÕt vµ b¸o c¸o thanh to¸n tiÒn l¬ng, lËp quyÕt ®Þnh,v.v… + Phßng kinh doanh: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vËt t thiÕt bÞ theo dâi vµ híng dÉn ®éi ngò l¸i xe thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. + Phßng kü thuËt thi c«ng: Lµ phßng rÊt quan träng bëi phßng nµy n¾m ch¾c c¸c nguån tin vÌ c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh trong vµ ngoµi níc. VÒ quy m« c«ng nghÖ vèn ®Çu t còng nh tiÕn ®é thi c«ng vµ ®Þa ®iÓm tõng c«ng tr×nh. Phßng cßn tham mu cho gi¸m ®èc dù thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trùc tiÕp. + Phßng hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô qu¶n lÝ doanh nghiÖp, lo toan cho c«ng nh©n vÒ tÊt c¶ mäi viÖc nh häp bµn, liªn hoan, nghØ m¸t v.v… 4) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n TSC§ vËt t Thñ quü giao dÞch Ng©n Hµng KÕ to¸n tæng hîp 4.1 Chøc n¨mg vµ nhiÖm vô. - KÕ to¸n trëng: Phô tr¸ch chung chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cho nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn tæ chøc lËp b¸o c¸o chi phÝ theo yªu cÇu qu¶n lý, lùa chän nh©n viªn kÕ to¸n tæ chøc vµ ph©n c«ng ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, cÊp trªn vµ nhf níc vÒ c¸c th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp. - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l¬ng: Lµ kÕ to¸n thanh to¸n c¸c c«ng nî trong néi bé doanh nghiÖp nh c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn l¬ng. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vËt t: ChÞu tr¸ch nhiÖm ghi sæ vÒ phÇn tµi s¶n cè ®Þnh hµng th¸ng trÝch khÊu hao vµ qu¶n lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh. - Thñ quügiao dÞch ng©n hµng: B¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t tiÒn mÆt, theo dâi c¸c mãn vay vµ giao dÞch ng©n hµng. - KÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h¹ch to¸n tæng hîp lªn gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶, lËp c¸c b¶ng biÓu kÕ to¸n. 5) H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp H×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sè thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra -Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sè, sau ®ã ®îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng ph¶i khãa sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. TÝnh ra tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã vµ sæ d cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi vµ ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o t¸i chÝnh. - Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tæng sè ghi nî vµ tæng sè d cã cña tµi kho¶n trªn cã cña tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau. Sè d cña tõng tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi, sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d cña tõng tµi kho¶n t¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng A. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu. 1) Kh¸i niÖm: Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o ra thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. 2) §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu: - Nguyªn vËt liÖu tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. + Khi tham gia vµo s¶n xuÊt thay ®æi hoµn toµn h×nh th¸i ban ®Çu, gi¸ trÞ hao mßn dÇn ®îc dÞch chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + Gi¸ trÞ nhá, thêi gian sö dông ng¾n ®îc mua s¾m b»ng nguån vèn. 3) Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty. - Nhiªn liÖu: Lµ nh÷ng thø dïn ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh x¨ng, dÇu v.v… - Phô tïng thay thÕ: Lµ c¸c chi tiÕt, phô tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. VD: ¾c quy, hép sè v.v… 4) T×nh h×nh nhËp kho nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu trong c«ng ty: Dùa vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ xuÊt kho khi doanh nghiÖp mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho th× bao gåm nh÷ng chøng tõ sau: - Hãa ®¬n. - PhiÕu nhËp kho. - PhiÕu chi. - B¶ng tæng hîp chøng tõ. - Chøng tõ ghi sæ. 4.1 Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 doanh nghiÖp mua mét sè phô tïng «t«, khi mua cã mét sè chøng tõ sau: - Hãa ®¬n. (GTGT) - PhiÕu nhËp kho. - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. - Phiªu chi. - Chøng tõ ghi sæ. Hãa ®¬n (GTGT) Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 NG: 035651 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty xuÊt khÈu VIEXIM. §Þa chØ: Km 9 §êng gi¶i phãng. §iÖn tho¹i:…………. MS:…………… Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. STT A 1 2 3 4 MS:……………. Tªn hµng hãa - DÞch vô B K×m cèi th¸i (139) 16012 -6b6 - 911 IC th¸i (80) 30410 - 6b6 - 921 §i«t n¹p th¸i (221) 31600 - 6AH - 004 PhÝp chÞu nhiÖt kÕ th¸i (19) 16211- 6b6 - 750 Céng tiÒn hµng ThuÕ suÊt GTGT 10% Tæng sè tiÒn thanh to¸n §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc 01 01 01 01 1 2 3= 1 x 2 C 123636 409090 122727 54545 709998 70999 780997 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m t¸m m¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m¬i ®ång ch½n. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) PhiÕu nhËp kho Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ngêi giao hµng: NguyÔn V¨n Minh. Theo H§ sè 035651 ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty NhËp t¹i kho: T T A 1 2 3 4 Tªn nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t B Kim cèi th¸i (139) 16012 - 6b6 - 911 IC th¸i (80) 30410 - 6b6 - 921 §i«t n¹p th¸i (221) 31600 - 6AH - 004 PhÝp chÞu nhiÖt kÕ th¸i (19)162- 6b6 - 750 Céng M· sè C §¬n vÞ tÝnh D ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc Sè lîng Theo Thøc chøng tõ nhËp 1 2 01 01 01 01 §¬n gi¸ 3 Thµnh tiÒn 4 123636 409090 122727 54545 709998 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m t¸m m¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m¬i ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc NhËp, ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Têng GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 KÝnh göi: Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Tªn t«i lµ: NguyÔn V¨n Minh §Þa chØ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. §Ò nghÞ cho t¹m øng sè tiÒn: 780997 (VN§) B¶y tr¨m t¸m m¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m¬i ®ång ch½n. Lý do t¹m øng: Mua mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ. Thêi h¹n thanh to¸n: 01 th¸ng. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi ®Ò nghi t¹m øng 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu chi Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n Minh. Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ. Sè tiÒn: 780997 (VN§) B¶y tr¨m t¸m m¬i ngh×n chÝn tr¨m b¶y m¬i ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn C¨n cø vµo hãa ®¬n (GTGT) kÕ to¸n ghi: + Nî TK 152 709998 + N¬ TK 133 70999 + Cã TK 111 780997 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Têng S«: 10 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ Sè Ngµy 6/4/ 05 Ngêi lËp TrÝch yÕu Mua mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ Céng Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 152 111 133 KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc Sè tiÒn 780.997 780.977 KÕ to¸n trëng 4.2 Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005. C«ng ty nhËp mét lîng dÇu DIEZEL ®Ó cung cÊp n¨ng lîng cho «t« phôc vô c«ng viÖc vËn t¶i. Khi mua cã mét sè chøng tø sau: - Hãa ®¬n. (GTGT) - Hãa ®¬n. - PhiÕu nhËp kho. - Phiªu chi. - Chøng tõ ghi sæ. 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Hãa ®¬n (GTGT) Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 NG: 030820 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty th¬ng m¹i Long H¶i. §Þa chØ: 23 Lý Thêng KiÖt. Sè tµi kho¶n:………….. §iÖn tho¹i:…………. MS:…………… Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n:…………. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. MS:……………. §¬n vÞ Sè l§¬n Thµnh STT Tªn hµng hãa - DÞch vô tÝnh îng gi¸ tiÒn A B C 1 2 3= 1 x 2 1 DÇu DIEZEL LÝt 100 3454,55 345455 Céng tiÒn hµng 345455 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 34545 PXD: 30.000 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 410000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Têng GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. KÝnh göi: Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Tªn t«i lµ: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn: 410000 (VN§) Bèn tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n Lý do t¹m øng: Mua dÇu DIEZEL Thêi h¹n thanh to¸n: 01 th¸ng. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi ®Ò nghi t¹m øng 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhiÕu chi Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn dÇu DIEZEL. Sè tiÒn: 410000 (VN§) Bèn tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn C¨n cø vµo hãa ®¬n (GTGT) kÕ to¸n ghi: + Nî TK 152 345455 + N¬ TK 133 34545 + N¬ TK 154 30000 + Cã Tk 111 410000 PhiÕu nhËp kho Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn ngêi giao hµng: Ph¹m Huy Hïng. Theo H§ sè 030820 ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty NhËp t¹i kho: STT A 1 Sè lîng Tªn nh·n hiÖu, phÈm M· sè §¬n §¬n Thµnh Theo chÊt, quy c¸ch vËt t vÞ tÝnh chøng tõ Thøc tiÒn nhËp gi¸ B C D 1 2 3 4 DÇu DIEZEL LÝt 100 345455 Céng 345455 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m bèn m¬i n¨m ngh×n bèn tr¨m n¨m m¬i n¨m ®ång ch½n. KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc. NhËp, ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Ngêi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng Thñ trëng ®¬n vÞ S«: 11 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sè Ngµy 7/4/ 05 Nî Mua dÇu DIEZEL Céng Ngêi lËp 152 133 154 Cã 111 410000 410000 KÌm theo ……………….Chøng tõ gèc KÕ to¸n trëng C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng lµ c«ng ty vËn t¶i nªn nguyªn v©t liÖu chÝnh cña c«ng ty lµ x¨ng dÇu. V× vËy hµng th¸ng mçi l¸i xe sÏ tËp hîp nh÷ng hãa ®¬n x¨ng dÇu vµ lªn b¶ng tæng hîp hãa ®¬n mua x¨ng dÇu theo mÉu cña c«ng ty. VD: Th¸ng 4 n¨m 2005 anh Ph¹m Huy Hïng mua x¨ng dÇu phôc vô cho viÖc vËn t¶i. Anh ®· tËp hîp vµ lªn b¶ng tæng h¬p sau: B¶ng tæng hîp hãa ®¬n mua x¨ng dÇu Sè hãa ®¬n ThuÕ 133 X¨ng dÇu 621 LÖ phÝ giao th«ng 627 034601 34545 345455 30000 00633789 34500 345500 30000 140475 34500 345500 30000 030820 34545 345455 30000 06633901 51750 518250 45000 053014 103500 1036500 90000 010814 110400 1105600 96000 0468443 25875 259125 22500 035109 103500 1036500 90000 Céng 533115 5337885 463500 Tæng tiÒn 111 410000 410000 410000 410000 615000 1230000 1312000 307500 1230000 6334500 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng B¶ng tæng hîp hãa ®¬n mua x¨ng dÇu Th¸ng 4 n¨m 2005 Hä vµ tªn NguyÔn V¨n Minh Hoµng H¶i Hµ Ph¹m Huy Hïng NguyÔn §×nh QuyÒn Hoµng V¨n Lîi Céng ThuÕ 133 928850 1190579 1659605 983225 1989446 6751705 X¨ng dÇu 621 9299550 11919421 16600227 9840020 13063779 60722997 LÖ phÝ GT 627 815400 1035000 1439170 842700 1189200 5311470 Tæng tiÒn 111 Ký nhËn 11043800 14145000 19689002 11665945 16242425 72786172 Sè tiÒn viÕt b¨ng ch÷: B¶y m¬i hai triÖu b¶y tr¨m t¸m m¬i s¸u ngh×n mét tr¨m bÈy hai ®ång ch¾n. Ngêi kÎ Gi¸m ®èc duyÖt 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5) TÝnh gi¸ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xu©t kho theo gi¸ : - NhËp kho theo gi¸ thùc tÕ. - XuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ. C«ng ty ®· nhËp mét sè phô tïng « t« ®Ó thay thÕ cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh vµ mét sè nhiªn liÖu trong th¸ng 04 nµy. Nhng khi cã nhu cÇu sö dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®ã ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: thay thÕ phô tïng xe, söa ch÷a…th× doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh xuÊt kho nhng nguyªn vËt liÖu ®ã. Khi xuÊt kho cã mét sè chøng tõ sau: - PhiÕu xuÊt kho. - Chøng tõ ghi sæ. phiÕu xuÊt kho Ngµy 6 th¸ng 04 n¨m 2005 sè:10 Hä vµ tªn ngêi mua hµng : NguyÔn §¹i B×nh §Þa chØ : C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng Lý do xuÊt kho : thay thÕ mét sè phô tïng cho xe « t« XuÊt t¹i kho : STT A 1 2 3 4 Sè lîng Tªn nh·n hiÖu, phÈm M· sè §¬n §¬n chÊt, quy c¸ch vËt t vÞ tÝnh Yªu cÇu Thøc xuÊt gi¸ B C D 1 2 3 Kim cèi th¸i C¸i 01 IC th¸i C¸i 01 §i«t n¹p th¸i C¸i 01 PhÝp chÞu nhiÖt kÕ C¸i 01 Thµnh tiÒn 4 123636 409090 122727 54545 Céng 709998 Sè tiÒn viÕt b¨ng ch÷: B¶y tr¨m linh chÝn nghÝn chÝn tr¨m chÝn t¸m ®ång ch¾n. XuÊt, ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Thñ Kho Dùa vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: + Nî TK 627 : 709998 + Cã TK 152 : 709998 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng Chøng tõ ghi sæ Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè:12 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ TrÝch yÕu Sè Ngµy 6/4/ 05 XuÊt kho mét sè phô tïng «t« ®Ó thay thÕ Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 627 152 Céng Sè tiÒn 709.998 709.998 KÌm theo.................................................Chøng tõ gèc. Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Khi xuÊt kho x¨ng cã mét sè chøng tõ sau. PhiÕu nhËp kho Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè:11 Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. Lý do xuÊt kho: Cung cÊp nhiªn liÖu cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i. XuÊt t¹i kho: STT A 1 Sè lîng Tªn nh·n hiÖu, phÈm M· sè §¬n Yªu §¬n gi¸ chÊt, quy c¸ch vËt t vÞ tÝnh cÇu Thøc xuÊt B C D 1 2 3 DÇu DIEZEL LÝt 100 3454,55 Thµnh tiÒn 4 345.455 Céng 345.455 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba tr¨m bèn m¬i n¨m ngh×n bèn tr¨m n¨m m¬i n¨m ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Thñ Kho Dùa vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: + Nî TK 621 : 345455 + Cã TK 152 : 345455 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng Sè: 13 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè Ngµy 7/4/ 05 XuÊt kho dÇu DIEZEL Céng Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 621 152 Sè tiÒn 345,455 345.455 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÌm theo.................................................Chøng tõ gèc. Ngêi lËp KÕ to¸n trëng B. H¹ch To¸n tµi s¶n cè ®Þnh. 1) Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm. a) Kh¸i niÖm : Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµI trªn 1 n¨m . Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu cho ®Õn lóc háng. b) §Æc ®iÓm : - Cã thÓ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh - Tµi s¶n cè ®Þnh gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu tõ khi ®a vµo sö dông cho ®Õn lóc h háng. - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua cac ph¬ng ph¸p khÊu hao . 2) T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. Do c«ng viÖc chÝnh cña c«ng ty lµ chuyªn vËn t¶i hµng ho¸, thiÕt bi, m¸y mãc … v× vËy c«ng ty lu«n trang bÞ vµ söa míi c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc . 2.1) Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i («t«, xe cÈu…) - Ph¬ng tiÖn phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp ( ti vi , xe m¸y …) TrÝch B¶ng Tµi S¶n Cè §Þnh qua 2 n¨m gÇn ®©y Nhãm TSC§ ChØ tiªu A I. Nguyªn gi¸ TSC§ 1. Sè d ®Çu kú 2. Sè t¨ng trong kú - Mua s¨m míi - X©y dùng míi 3. Sè gi¶m trong kú - Thanh lý - Nhîng b¸n 4. Sè d cuèi kú - Cha sö dông - §· khÊu hao hÕt - Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ hao mßn 1. §Çu kú 2. T¨ng trong kú 3. Gi¶m trong kú 4. Sè cuèi kú III. Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. §Çu kú 2. Cuèi kú N¨m 2003 Nhµ cöa, vËt M¸y mãc, kiÕn tróc thiÕt bÞ 1 2 6.363.636 N¨m 2004 Nhµ cöa, vËt M¸y mãc, kiÕn tróc thiÕt bÞ 3 4 153.911.234 6.363.636 6.363.636 153.911.234 160.274.870 6.363.636 153.911.234 153.911.234 6.363.636 6.363.636 160.274.870 180.000 180.000 19.587.120 19.587.120 160.274.870 180.000 19.587.120 6.183.163 140.507.750 180.000 6.183.163 19.587.120 6.183.163 140.507.750 TrÝch sæ Tµi S¶n Cè §Þnh trong c«ng ty Tªn lo¹i TSC§ Níc SX Xe m¸y Dµn SONY VN NhËt Ngµy ®a Sæ vµo sö n¨m dông KH 5/2/2004 5 7/12/2003 3 Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 20.020.000 6.363.636 16.016.000 4.242.424 Sè Gi¸ trÞ khÊu hao mßn hao 1 1 n¨m th¸ng 4.004.000 333.667 2.121.212 176.768 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tivi SONY Xe «t« Huynh §ai 29H - 3190 NhËt Hµn Quèc 6/1/2004 3 5.045.455 3.363.637 1.681.818 140.151 10/4/2004 6 142.857.143 3.571.428 7.142.857 595.238 3) KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ h÷u h×nh. 3.1) Thñ tôc kÕ to¸n. - Hãa ®¬n. - Biªn b¶n giao nhËn TSC§. - PhiÕu nhËp kho. - PhiÕu chi. - Chøng tõ ghi sæ. 3.2) VÝ dô: Ngµy 1/4/2005 C«ng ty mua 1 cÇn cÈu TADANO phôc vô cho viÖc vËn t¶i ®a vµo sö dông. Khi mua nhËn ®îc hãa ®¬n: Hãa ®¬n (b¸n hµng) Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH dÞch vô vµ th¬ng m¹i Hµ Néi. §Þa chØ: 63 M· M©y Sè TK...................... §iÖn tho¹i: 8246679 MS........................... Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Minh. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng Sè TK................ §Þa chØ: 28 Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt. STT Tªn hµng hãa §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 CÇn cÈu TADANO C¸i 01 61.110.000 Céng tiÒn hµng hãa dÞch vô: 61.110.000 Sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) S¸u mèt triÖu mét tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ 3.3) Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao. * C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo thêi gian sö dông. Møc KH = NG Thêi gian sö dông VD: C«ng ty cã mét xe m¸y sirious víi NG = 20.020.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. TÝnh møc khÊu hao cña mét n¨m. Møc KH = 20.020.000 5 = 4.004.000 d) Tµi kho¶n chuyªn dïng. * TK 214 (Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh) Nî TK 214 Cã Gi¸ trÞ lµm gi¶m gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ lµm t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§ khi trÝch gi¶m khÊu hao TSC§ khi trÝch khÊu hao TSC§ 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp SDCK: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ hiÖn cã §Ó phôc vô cho viÖc ph©n bè chi phÝ khÊu hao theo ®óng ®èi tîng sö dông kÕ to¸n sau khi tÝnh møc khÊu hao ph¶i ghi chi tiÕt vµo c¸c cét cã liªn quan. *TK 009 (Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n) Nî Nguån vèn khÊu hao t¨ng do trÝch khÊu hao. TK 009 Cã Nguån vèn khÊu hao gi¶m khi sö dông nguån vèn ®Ó ®Çu t TSC§ SDCK: Nguån vèn khÊu hao hiÖn cã Sau ®©y lµ b¶ng tÝnh vµ ph©n bè KHTSC§ th¸ng 4 n¨m 2005 cña c«ng ty TNHH V©n t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. B¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty Th¸ng 4 n¨m 2005 ChØ tiªu - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i + Xe «t« 29H-3190 - Ph¬ng tiÖn qlý doanh nghiÖp + Xe m¸yYAMAHA + Dµn SONY +TiVi SONY Tæng céng Sè n¨m sö dông Nguyªn gi¸ 6 142.857.143 595.238 5 3 3 20.020.000 6.363.636 5.045.455 174.286.234 333.667 176.768 140.151 1.245.824 Sè khÊu hao §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng TËp hîp chi phÝ chung TK 627 Chi phi qu¶n lý doanh nghiÖp TK 642 595.238 595.238 333.667 176.768 140.151 650.586 Sè: 14 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005 TrÝch yÕu 1 TrÝch khÊu hao TSC§ Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 2 3 Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 4 5 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp th¸ng 4 n¨m 2005 - Xe m¸y YAMAHA - Dµn SONY - TiVi SONY 642 642 642 Céng §Þnh kho¶n. + Nî TK 642 : + Cã TK 214 : 214 214 214 333.667 176.768 140.151 333.667 176.768 140.151 650.586 650.586 650.586 650.586 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng Sè: 15 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2005 Chøng tõ Sè Ngµy TrÝch yÕu Ghi t¨ng nguån vèn khÊu hao Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 009 Céng Sè tiÒn 650.586 650.586 KÌm theo.................................................Chøng tõ gèc. Ngêi lËp KÕ to¸n trëng 4) H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn vµ h háng cÇn ph¶i söa ch÷a thay thÕ ®Ó phôc kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ so doanh nghiÖp tù lµm hoÆc thuª ngoµi ®ùoc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch hay ngoµi kÕ ho¹ch, tïy theo quy m« tÝnh chÊt cña c«ng viÖc söa ch÷a kÕ to¸n sÏ ph¸n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp. 4.1) Ph©n lo¹i söa ch÷a TSC§ trong c«ng ty. 4.1.1) Trêng hîp söa ch÷a nhá mang tÝnh b¶o dìng. -Söa ch÷a nhá lµ viÖc söa ch÷a lÆt vÆt, mang tÝnh duy tr×, b¶o dìng thêng xuyªn. Do khèi lîng c«ng viÖc kh«ng nhiÒu, quy m« söa ch÷a nhá, chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®©u ®îc tËp hîp trøc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh ®Õn ®ã. + trêng hîp: NÕu viÖc söa ch÷a do doanh nghiÖp thuª ngoµi. Nî TK 627 Nî TK 133 Cã TK 111 - Vµo ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2005 c«ng ty cho xe «t« biÓn sè ®i ®¨ng kiÓm. Tæng chi phÝ söa ch÷a TSC§ lµ 200.000 - Cã mét sè chøng tõ sau: + Hãa ®¬n GTGT + PhiÕu chi + Chøng tõ ghi sæ. Hãa ®¬n dÞch vô ®¨ng kiÓm (GTGT) Liªn 2 giao kh¸ch hµng Ngµy 9 thang 4 n¨m 2005 Sè: 0045975 §¬n vÞ ®¨ng kiÓm: Tr¹m ®¨ng kiÓm 2902V. §Þa chØ: X· Hoµng LiÖt - Thanh Tr× - Hµ Néi. Sè TK: 431101010007 T¹i ng©n hµng : Ng©n hµng N«ng NghiÖp Thanh Tr× M· sè:…………………. §iÖn tho¹i: 8612444. 20 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. §Þa chØ: 28 - Quèc B¶o - Thanh Tr× - Hµ Néi. Sè TK:…………… T¹i ng©n hµng:………………. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè:……………………….. STT Néi dung T¶i träng (TÊn) BiÓn sè ®¨ng ký Thµnh tiÒn 1 T¶i trªn 2 ®Õn 7 tÊn 2,5 TÊn 29H - 3190 171.400 Céng tiÒn hµng: 171.400 ThuÕ suÊt 5% TiÒn thuÕ GTGT: 8.600 LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn §K: 20.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 200.000 Sè tiÒn (Viªt b»ng ch÷) Hai tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Kh¸ch hµng Ngêi viÕt hãa ®¬n Thñ trëng ®¬n vÞ PhiÕu chi Ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2005 Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m Huy Hïng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng. Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®¨ng kiÓm xe «t« 29H - 3190. Sè tiÒn:200.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo Chøng tõ gèc. Ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2005. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ kho Ngêi nhËn tiÒn 21
- Xem thêm -