Tài liệu Kt116 hạch toán nvl, tại cty cp bánh kẹo hải châu

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Lêi nãi ®Çu §Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cµng ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong cuéc chiÕn t×m kiÕm thÞ trêng cho m×nh. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh nh thÕ nµo ®Ó ®a ra ph¬ng híng ph¸t triÓn thÝch hîp nhÊt. §Ó cã thÓ n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n C«ng ty lµ c«ng cô ®¾c lùc nhÊt trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý . KÕ to¸n gi÷ vai trß quan träng cã thÓ cho c¸c nhµ qu¶n lý biÕt ®îc c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh kÕt qu¶ ®Çu ra. Trong c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ Nguyªn vËt liÖu (NVL), C«ng cô dông cô (CCDC) lµ th«ng tin quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Muèn cã th«ng tin vÒ chi phÝ NVL ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c th× qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i hoµn thiÖn ®Ó cã thÓ tæng hîp th«ng tin cung cÊp cho nhµ qu¶n lý. C«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n NVL lµ cÇn thiÕt trong mét doanh nghiÖp. Cã tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n th× míi gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý NVL ®îc tèt h¬n. NVL ®îc qu¶n lý tèt, x©y dùng ®îc c¸c ®Þnh møc vÒ cung cÊp, dù tr÷ vµ sö dông NVL mét c¸ch hîp lý nhÊt, gãp phÇn tiÕt kiÖm vËt t tr¸nh l·ng phÝ, mÊt m¸t, gãp phÇn gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c«, chó t¹i phßng Tµi vô cña C«ng ty, vµ Th.S NguyÔn ThÞ Hång Thuý em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u". Ngoµi phÇn më bµi vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp cña em gåm 2 ch¬ng Ch¬ng I: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch¬ng II: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u. Do tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong sù chØ b¶o cña thÇy c« trong khoa, ®Æc biÖt lµ Th.S NguyÔn ThÞ Hång Thuý cïng toµn thÓ c¸c c«, chó t¹i Phßng tµi vô C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp. I. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ vµ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé vµ kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt liÖu ban ®Çu, chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu lµ lo¹i tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm tµi s¶n dù tr÷. Nã lµ c¬ së vËt chÊt h×nh thµnh nªn s¶n phÈm, vËt liÖu rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i, phøc t¹p vÒ kü thuËt, vÒ ®Æc tÝnh lý ho¸, nã tån t¹i díi nhiÒu tr¹ng th¸i kh¸c nhau. Bëi vËy, viÖc cung cÊp vËt liÖu cã kÞp thêi hay kh«ng, sè lîng chñng lo¹i cã phï hîp kh«ng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chÊt lîng cña s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt lîng cña vËt liÖu. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo, chi phÝ vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng sè tµi s¶n lu déng, trong tæng sè chi phÝ t¹o ra s¶n phÈm. XÐt vÒ hiÖn vËt th× vËt liÖu chØ tham gia mét lÇn vµo chu kú s¶n xuÊt kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu: xÐt vÒ vèn, vËt liÖu lµ thµnh phÇn quan träng trong tæng sè vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. Do vËy, ®Ó t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vÒ vèn lu ®éng, cÇn ph¶i qu¶n lý, sö dông vËt liÖu hîp lý vµ tiÕt kiÖm. 2. TÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt * TÇm quan träng cña nguyªn vËt liÖu §ãng vai trß lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn vËt liÖu lµ thµnh phÇn chÝnh ®Ó cÊu t¹o nªn s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu ®îc nhËn diÖn dÔ dµng trong s¶n phÈm v× nã tîng trng cho ®Æc tÝnh dÔ thÊy lín nhÊt cña c¸i g× ®· ®îc s¶n xuÊt. Do vËy muèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®îc ®Òu ®Æn, liªn tôc ph¶i thêng xuyªn ®¶m b¶o cho nã c¸c lo¹i nguyªn liÖu ph¶i ®ñ vÒ sè liÖu, kÞp thêi gian, ®óng vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt. §©y lµ mét vÊn ®Ò b¾t béc mµ nÕu thiÕu th× kh«ng thÓ cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc. 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng míi tån t¹i ®îc. V× vËy ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng cho s¶n xuÊt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét ®iÒu kiÖn chung cña mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. Tuy nhiªn sÏ lµ mét thiÕu sãt nÕu chØ nh¾c tíi nguyªn vËt liÖu mµ kh«ng nh¾c tíi tÇm quan träng cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Nguyªn nh©n cã thÓ tãm t¾t nh sau: + Chi phÝ nguyªn vËt liªu chiÕm tû träng lín nhÊt trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm so víi c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c (lao ®éng trùc tiÕp vµ s¶n xuÊt chung). + Sè liÖu chÝnh x¸c vÒ nguyªn vËt liÖu cã trong tay ph¶i thêng xuyªn ph¶n ¸nh ®Ó x¸c ®Þnh khi nµo cÇn mua cÇn ®Æt trùc tiÕp v× kh«ng sÏ lµm gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. + Mét sè s¶n phÈm cÇn nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®ßi hái rÊt nhiÒu chøng tõ gèc vµ c¸c thñ tôc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp nhÞp nhµng vµ ®ång bé c¸c lo¹i nguyªn liÖu s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c lý do nµy ®ßi hái sæ s¸ch ph¶i ®îc lËp mét c¸ch chÝnh x¸c v× nÕu kh«ng c«ng ty sÏ rÊt khã mµ x¸c ®Þnh sè nguyªn vËt liÖu cÇn mua vµ lóc nµo mua. Sæ s¸ch chÝnh x¸c vµ kiÓm tra néi bé tèt còng ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ vµ ®óng cho ph©n xëng s¶n xuÊt khi cÇn thiÕt. 3. C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt ViÖc qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu ë tÊt c¶ c¸c kh©u nh thu mua, b¶o qu¶n dù tr÷… cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. XÐt vÒ mÆt tµi chÝnh, vËt liÖu lµ thµnh phÇn vèn lu déng n»m däng ë c¸c kh©u s¶n xuÊt ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p thu mua, b¶o qu¶n dù tr÷, sö dông vËt liÖu mét c¸ch cã khoa häc ®Ó tr¸nh ¶nh hëng ®Õn tèc ®é chu chuyÓn vèn, g©y thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt. §Ó tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sau: Ph¶i cã kÕ ho¹ch møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu c¸c lo¹i vËt liÖu cho s¶n xuÊt lËp ®îc c¸c ®Þnh møc tiªu hao trong kh©u sö dông còng nh trong c¸c kh©u thu mua, vËn chuyÓn dù tr÷ vµ b¶o qu¶n. - HÖ thèng kho tµng ph¶i ®Çy ®ñ, ph¶i ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖ b¶o qu¶n, c©n ®ong ®o ®Õm cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ viÖc hao hôt, mÊt m¸t vËt liÖu. - Trong kho vËt liÖu ph¶i ®îc s¾p xÕp trËt tù, gän gµng cã khoa häc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc nhËp xuÊt vµ theo dâi tån kho ®îc dÔ dµng. - Ph¶i quy ®Þnh chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cho viÖc qu¶n lý vËt liÖu trong toµn doanh nghiÖp. 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu KÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vËt liÖu nãi riªng lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vËt liÖu. KÕ to¸n vËt liÖu cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh mua b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu cã t¸c dông cho viÖc tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n vËt liÖu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ vµ t×nh h×nh qu¶n lý cña doanh nghiÖp. V× thÕ ®ßi hái kh«ng ngõng t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. V× thÕ ph¶i ®ßi hái kh«ng ngõng t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, ph¶i lu«n lu«n c¶i tiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu. Nh vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt, lµ yÕu tè tÊt yÕu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña qu¶n lý vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp c«ng t¸c vËt liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: Tæ chøc chøng tõ tµi kho¶n, c¸c lo¹i sæ s¸ch ®Ó ghi chÐp cho phï hîp víi ph¬ng thøc kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. Ph©n lo¹i tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m hiÖn cã vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Ó cã sè hiÖu tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. II. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu 1. TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu TÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n cña nguyªn vËt liÖu. Theo qui ®Þnh chung cña chuÈn mùc quèc tÕ, kÕ to¸n nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ. §©y chÝnh lµ chi phÝ thùuc tÕ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn trong thùc tÕ ®Ó ®¬n gi¶n, vµ gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp, tÝnh to¸n hµng ngµy cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu nhng cuèi th¸ng ph¶i ®îc tæng hîp vµ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu lµ lo¹i gi¸ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lÖ chøng minh c¸c kho¶n chi hîp ph¸p cña doanh nghiÖp ®Ó t¹o ra nguyªn vËt liÖu. Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®îc x¸c ®Þnh theo tõng nguån nhËp. 1.1. Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu trong c¸c trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi: Gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n (bao gåm c¸c kho¶n thuÕ nhËp khÈu, thuÕ kh¸c (nÕu cã) céng (+) víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ nh chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i, b¶o hiÓm, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng… trõ (-) ®i c¸c kho¶n gi¶m gi¸ (nÕu cã). Trong ®ã gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu mua vµo lµ gi¸ mua thùc tÕ kh«ng cã GTGT ®Çu vµo. + §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ c¬ së kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT th× gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu mua ngoµi lµ tæng gi¸ thanh to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n (bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo nÕu cã). Chi phÝ thu mua còng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT mµ doanh nghiÖp lùa chän. + §èi víi nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt gia c«ng chÕ biÕn (+) víi c¸c chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn. + §èi víi nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu lµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn (+) víi c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®Õn n¬i nhËn thuª gia c«ng vµ tõ n¬i ®ã vÒ doanh nghiÖp céng (+) víi chi phÝ phaitrar cho ngêi nhËn gia c«ng chÕ biÕn. Riªng chi phÝ ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn gia c«ng chÕ biÕn tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ nguyªn vËt liÖu gia c«ng chÕ biÕn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + Nguyªn vËt liÖu gia c«ng chÕ biÕn thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ thi chi phÝ gia c«ng ph¶i tr¶ kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo. + Nguyªn vËt liÖu gia c«ng chÕ biÕn thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× chi phÝ gia c«ng ph¶i tr¶ lµ tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho bªn nhËn gia c«ng chÕ biÕn (bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo). - §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËn tõ ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh, gãp cæ phÇn: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do c¸c bªn tham gia gãp vèn ®¸nh gi¸. 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý 1.2. Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho Do nguyªn vËt liÖu nhËp kho tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, gi¸ thùc tÕ nhËp kho còng kh¸c nhau, v× vËy khi xuÊt kho ph¶i tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu vµ ®èi tîng sö dông kh¸c nhau. §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho, tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp, dùa vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau nhng ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong kÕ to¸n (¸p dông liªn tôc trong c¸c kú kÕ to¸n), nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. - TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh Theo ph¬ng ph¸p nµy tríc hÕt ph¶i theo dâi, qu¶n lý ®îc sè lîng vµ ®¬n gi¸ cña tõng l« hµng. Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu thuéc l« hµng nµo th× c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho (nhËp gi¸ nµo th× xuÊt gi¸ ®ã). ¦u ®iÓm: §¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý cao, theo dâi ®îc thêi h¹n b¶o qu¶n vËt t. Nhîc ®iÓm: §ßi hái c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t ph¶i ®îc tiÕn hµnh tØ mØ (kh«ng ®îc ®Ó lÉn tõng l« hµng). Ph¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã yªu cÇu cao vÒ theo dâi thêi h¹n b¶o qu¶n vËt t, cã Ýt chñng lo¹i vËt t, vËt t æn ®Þnh vµ nhËn diÖn ®îc. Trong thùc tÕ cã rÊt Ýt doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy. - Theo ph¬ng ph¸p thùc tÕ nhËp tríc xuÊt tríc Theo ph¬ng ph¸p nµy tríc tiªn ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho vµ gi¶ thiÕt hµng nµo nhËp kho tríc th× xuÊt tríc vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùuc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: hµng xuÊt kho tríc ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp cña hµng thuéc lÇn nhËp tríc, sè hµng cßn l¹i cña lÇn nhËp tríc (nÕu cã) ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp tiÕp theo. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh cña l« hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuåi kú cßn tån kho. ¦u ®iÓm: §¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý cao, ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn. Nhîc ®iÓm: Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i tÝnh theo tõng danh®iÓm nªn tèn nhiÒu c«ng søc. 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Ph¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm vËt t, sè lÇn nhËp xuÊt Ýt. - TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tríc Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc tiªn ta còng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ cña tõng lÇn nhËp kho, gi¶ thiÕt hµng nµo nhËp sau th× xuÊt tríc vµ hµng tån kho cßn l¹i lµ cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt tríc ®ã. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ cña lÇn nhËp cuèi cïng, sè cßn l¹i ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ cña c¸c lÇn nhËp tríc ®ã. Th¬ng ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. u ®iÓm: §¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý cao, ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn. Nhîc ®iÓm: Ph¶i tÝnh theo tõng danh ®iÓm vËt t nªn tèn nhiÒu c«ng søc. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cßn Ýt danh ®iÓm vËt t, sè lÇn nhËp xuÊt Ýt. - TÝnh theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho trong kú vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n, c¸ch tÝnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ NVL tån Gi¸ thùc tÕ NVL + Gi¸ thùc tÕ b×nh kho ®Çu th¸ng nhËp kho trong th¸ng = Sè lîng NVL tån kho Sè lîng NVL nhËp qu©n gia quyÒn + ®Çu th¸ng kho trong th¸ng =x u ®iÓm: Ph¬ng ph¸p nµy cã ®é chÝnh x¸c cao vµ hîp lý Nhîc ®iÓm: Ph¬ng ph¸p nµy ph¶i tÝnh ë cuèi kú, ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c kh©u trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm vËt t - TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cuèi kú tríc. C«ng thøc tÝnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt Sè lîng NVL xuÊt x sö dông trong kú = sö dông trong kú Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cuèi kú tríc cña NVL ®ã u ®iÓm: ®¬n gi¶n, dÔ lµm. 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Nhîc ®iÓm: §é chÝnh x¸c kh«ng cao, dÔ g©y bÊt hîp lý. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp gi¸ vËt t ph¶i t¬ng ®èi æn ®Þnh. - TÝnh theo ph¬ng ph¸p hÖ sè gi¸ Theo ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®îc tiÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theoc c«ng thøc: = x HÖ sè gi¸ Trong ®ã: = x Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp ®Çu th¸ng kho trong th¸ng HÖ sè gi¸ = Gi¸ h¹ch to¸n NVL tån + Gi¸ h¹ch to¸n NVL nhËp kho ®Çu th¸ng kho trong th¸ng u ®iÓm: Khèi lîng c«ng viÖc tÝnh to¸n Ýt, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp trong c«ng t¸c tÝnh gi¸. Nhîc ®iÓm: ®ßi hái nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é cao. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc dïng chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu danh ®iÓm vËt t. 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, nguyªn vËt liÖu bao gåm nhiÒu thø, nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ, vai trß, c«ng dông, tÝnh chÊt lý ho¸ kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Qu¶n lý chÆt chÏ vµ h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ s¾p xÕp c¸c nguyªn vËt liÖu cïng víi nhau theo mét ®¹c trng nhÊt ®Þnh nµo ®ã ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau. 2.1. Theo c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p ®Ó s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu theo nh÷ng nhãm nhÊt ®Þnh. Theo ®Æc trng nµy, nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm nh: xi m¨ng, g¹ch, gç, s¾t, thÐp… - Nguyªn vËt liÖu phô: Nguyªn vËt liÖu phô chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm nh lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, hoÆc 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt nh c¸c lo¹i phô gia, s¬n, giÎ lau, xµ phßng… - Nhiªn liÖu: lµ c¸c lo¹i nhiªn liÖu ë thÓ láng, khÝ, r¾n dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng nh x¨ng, dÇu, than cñi, h¬i ®èt… - Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c lo¹i phô tïng chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i… - ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c lo¹i thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông cho c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu thu håi: lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu thu håi tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¸i sö dông hoÆc b¸n ra ngoµi. Ngoµi c¸c vËt liÖu ë trªn, nh÷ng vËt liÖu cßn l¹i ®îc xÕp vµo nhãm nµy. ViÖc ph©n lo¹i nh trªn cã u ®iÓm lµ gióp ngêi qu¶n lý thÊy râ vai trß vµ t¸c dông cña tõng lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã ®Ò ra quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tõng lo¹i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö dông nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn c¸ch ph©n lo¹i nµy cßn béc lé mét sè nhîc ®iÓm: nhiÒu khi rÊt khã ph©n lo¹i ë mét doanh nghiÖp, cã nh÷ng lóc nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc thùc hiÖn nh mét vËt liÖu phô. 2.2. Theo quyÒn së h÷u Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu tù cã: bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. - VËt liÖu nhËn gia c«ng chÕ biÕn hay gi÷ hé. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ theo dâi, n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh hiÖn cã cña nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.3. Theo nguån h×nh thµnh Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - VËt liÖu mua ngoµi: Lµ nh÷ng vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp mua ngoµi thÞ trêng. - VËt liÖu tù s¶n xuÊt: Lµ nh÷ng vËt liÖu do doanh nghiÖp tù chÕ biÕn hay thuª ngoµi chÕ biÕn. - VËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt hoÆc ®îc biÕu tÆng, cÊp ph¸t. 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý C¸ch ph©n lo¹i nµy t¹o tiÒn ®Ó cho qu¶n lý vµ sö dông riªng tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, tõng nguån nhËp kh¸c nhau. Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ sö dông vËt liÖu ®ång thêi gióp tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®îc chÝnh x¸c. III. h¹ch to¸n kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 1. Chøng tõ h¹ch to¸n kÕ to¸n C¸c chøng tõ ®îc sö dông trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp thêng bao gåm: ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, phiÕu xuÊt kho theo h¹n møc…. tuú theo tõng néi dung nghiÖp vô cô thÓ. Nguyªn t¾c lËp chøng tõ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh ghi chÐp ban ®Çu vÒ vËt t. Mçi chøng tõ ph¶i chøa ®ùng ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu ®Æc trng cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ néi dung, quy m« cña nghiÖp vô, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm x¶y ra còng nh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c ®èi tîng liªn quan. 1.1. Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n nhËp kho vËt liÖu vµ h¹ch to¸n ban ®Çu PhiÕu nhËp kho: Môc ®Ých: Dïng ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng, gi¸ trÞ NVL nhËp kho lµm c¨n cø ®Ó thñ kho ghi thÎ kho vµ kÕ to¸n ghi sæ kÕ to¸n, thanh to¸n tiÒn hµng, x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm víi ngêi cã liªn quan. Ph¬ng ph¸p vµ tr¸ch nhiÖm ghi: PhiÕu nhËp kho ¸p dông trong c¸c trêng hîp nhËp kho vËt t mua ngoµi, tù s¶n xuÊt, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, nhËn gãp cæ phÇn, nhËn liªn doanh hoÆc vËt t thõa ph¸t hiÖn trong kiÓm kª. PhiÕu nhËp kho ®îc lËp dùa trªn mÉu sè 01 - VT do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Khi lËp PhiÕu nhËp kho ph¶i ghi râ sè phiÕu nhËp vµ ngµy, th¸ng, n¨m lËp phiÕu, hä tªn ngêi nhËp vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸, sè ho¸ ®¬n hoÆc lÖnh nhËp kho hoÆc tªn kho nhËp. Ph¬ng ph¸p lu©n chuyÓn chøng tõ, kiÓm tra ghi sæ PhiÕu nhËp kho: - PhiÕu nhËp kho do bé phËn mua hµng, s¶n xuÊt hoÆc do Phßng vËt t cña ®¬n vÞ lËp thµnh 02 liªn (®èi víi vËt t hµng ho¸ mua ngoµi) hoÆc 03 liªn (®èi víi vËt tù s¶n xuÊt), ®Æt ®Æt giÊy than viÕt mét lÇn. Sau ®ã ngêi lËp phiÕu ký, tríc bíc nµy ngêi lËp phiÕu ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ bªn b¸n (ho¸ ®¬n b¸n hµng) vµ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ®Ó viÕt PhiÕu nhËp kho. - ChuyÓn PhiÕu nhËp kho cho ngêi phô tr¸ch hoÆc thñ trëng ®¬n vÞ ký. - Ngêi giao hµng mang phiÕu ®Õn kho ®Ó nhËp vËt t 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý - NhËp kho xong, thñ kho c¨n cø vµo sè lîng hµng thùc tÕ nhËp kho ghi ngµy, th¸ng, n¨m, nhËp kho, sè lîng thùc nhËp kho vµo cét thùc nhËp vµ cïng ngêi giao hµng ký vµo PhiÕu nhËp kho. Ba liªn cña PhiÕu nhËp kho ®îc lu©n chuyÓn nh sau; - Liªn 1: Lu t¹i quyÓn gèc - Liªn 2: Thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi ThÎ kho cuèi ngµy hoÆc ®Þnh kú tËp hîp PhiÕu nhËp kho chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n (kÕ to¸n vËt t). KÕ to¸n ghi ®¬n gi¸ (gi¸ h¹ch to¸n hoÆc gi¸ ho¸ ®¬n,… tuú theo tõng ®¬n vÞ) sau ®ã kÕ to¸n tÝnh ra tiÒn cña tõng thø vËt t thùc nhËp vµ ghi sæ kÕ to¸n (sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu)sau ®ã kÕ to¸n b¶o qu¶n vµ lu gi÷ PhiÕu nhËp kho. - Liªn 3 (nÕu cã): ngêi nhËp gi÷. 1.2. Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ h¹ch to¸n ban ®Çu. PhiÕu xuÊt kho: Môc ®Ých: Theo dâi chÆt chÏ sè lîng vËt t xuÊt kho cho c¸c bé phËn sö dông trong ®¬n vÞ. PhiÕu xuÊt kho lµ c¨n cø ®Ó thñ kho xuÊt kho vµ ghi vµo ThÎ kho vµ sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n vËt t gh sæ kÕ to¸n. PhiÕu xuÊt kho lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kiÓm tra viÖc sö dông, thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt t. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp dùa trªn mÉu sè 02-VT do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Ph¬ng ph¸p vµ tr¸ch nhiÖm ghi: PhiÕu xuÊt kho lËp cho mét hoÆc nhiÒu thø vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ cïng mét kho dïng cho mét ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ hoÆc cïng mét môc ®Ých sö dông. Khi lËp PhiÕu xuÊt kho ph¶i ghi râ: tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ, sè vµ ngµy, th¸ng, n¨m lËp phiÕu; lý do sö dông vµ kho xuÊt vËt t. Ph¬ng ph¸p lu©n chuyÓn, kiÓm tra ghi sæ PhiÕu xuÊt kho: - PhiÕu xuÊt kho do bé phËn xin lÜnh hoÆc do bé phËn vËt t lËp (tuú theo tæ chøc qu¶n lý vµ quy ®Þnh cña tõng ®¬n vÞ) thµnh 03 liªn (®Æt giÊy than viÕt mét lÇn): ghi sè thø tù, tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh vµ m· sè cña vËt t, sè lîng vËt t theo yªu cÇu xuÊt kho cña ngêi (bé phËn) sö dông. Sau khi lËp phiÕu xong, chuyÓn cho phô tr¸ch bé phËn sö dông vµ phô tr¸ch cung øng (hoÆc ngêi uû quyÒn) ký duyÖt vµ giao cho ngêi cÇm phiÕu xuèng kho ®Ó lÜnh. - Sau khi xuÊt kho, thñ kho ghi sè thùc xuÊt cña tõng thø (sè lîng thùc tÕ xuÊt kho chØ cã thÓ b»ng hoÆc Ýt h¬n sè lîng yªu cÇu), ghi ngµy, th¸ng, n¨m xuÊt kho vµ cïng ngêi nhËn hµng ký tªn vµo chøng tõ… 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Ba liªn PhiÕu xuÊt kho ®îc lu©n chuyÓn nh sau: - Liªn 1: lu t¹i gèc - Liªn 2: thñ kho gi÷ ®Ó ghi ThÎ kho. Cuèi cïng ngµy hoÆc ®Çu kú chuyÓn cho bé phËn kÕ to¸n vËt t. KÕ to¸n vËt t ghi ®¬n gi¸ (tuú theo quy ®Þnh h¹ch to¸n ®¬n vÞ), tÝnh thµnh tiÒn cña tõng lo¹i vËt t xuÊt kho vµ ghi sæ kÕ to¸n (sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp) - Liªn 3: ngêi nhËn gi÷ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n bé phËn sö dông: 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu H¹ch to¸n chi tiÕt lµ thùc hiÖn ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c biÕn ®éng t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån cña nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trong tõng kho cña doanh nghiÖp. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®îc thùc hiÖn ë c¶ hai n¬i: t¹i kho vËt t vµ trªn phßng kÕ to¸n, ®îc thùc hiÖn bëi thñ kho vµ kÕ to¸n vËt t, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng nh©n viªn nµy ®îc thÓ hiÖn trong tõng m« h×nh tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý 2.1. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c bé phËn cã Ýt chñng lo¹i vËt t, phÇn lín ®îc lu chuyÓn qua kho, mËt ®é nhËp dµy ®Æc, kho tµng tËp trung ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kiÓm tra ®èi chiÕu. Theo ph¬ng ph¸p nµy, ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp, xuÊt, tån kho NVL, ë kho ph¶i më ThÎ kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng nhËp, xuÊt,t tån kho cña tõng thø vËt t ë tõng kho, lµm c¨n cø x¸c ®Þnh tån kho dù tr÷ vµ vËt t vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña thñ kho, ë phßng kÕ to¸n më sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó theo dâi c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. 2.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i vËt t phong phó, ®a d¹ng, mËt ®é nhËp xuÊt dµy ®Æc, kho tµng ph©n t¸n, qu¶n lý tæng hîp,lao ®éng kÕ to¸n kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra, ®èi chiÕu thêng xuyªn. Theo ph¬ng ph¸p nµy, ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, ë kho vÉn ph¶i më ThÎ kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng ®èi víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, ë phßng kÕ to¸n sÏ më Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. 2.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín, nhiÒu chñng lo¹i vËt t, tr×nh ®é lao ®éng kÕ to¸n vµ thu kho cao, hÖ thèng kho tµng ph©n t¸n khã cã thÓ theo dâi thêng xuyªn ®èi chiÕu kiÓm tra. Theo ph¬ng ph¸p nµy, ë kho theo dâi vÒ mÆt sè lîng tõng thø nguyªn vËt liÖu cßn phßng kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu. Thñ kho ngoµi viÖc ghi ThÎ kho nh c¸c ph¬ng ph¸p trªn th× cuèi kú cßn ph¶i ghi lîng nguyªn vËt liÖu tån kho vµo Sæ sè d. IV. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu H¹ch to¸n tæng hîp lµ viÖc ghi chÐp kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña nguyªn vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n theo chØ tiªu gi¸ trÞ nh»m hÖ thèng ho¸ th«ng tin theo chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp. Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n lu déng cña doanh nghiÖp vµ ®îc nhËp, xuÊt kho thêng xuyªn, tuy nhiªn tuú theo ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña tõng doanh nghiÖp mµ c¸c doanh nghiÖp cã c¸c ph¬ng thøc kiÓm kª kh¸c nhau. Cã doanh nghiÖp thùc hiÖn kiÓm kª theo tõng nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho (mçi lÇn nhËp xuÊt kho ®Òu cã c©n, ®o, ®ong, ®Õm) nhng còng cã doanh nghiÖp chØ kiÓm kª mét lÇn vµo thêi ®iÓm cuèi kú b»ng c¸ch c©n, ®o, ®ong, ®Õm, íc lîng nguyªn vËt liÖu tån cuèi kú. T¬ng øng víi hai ph¬ng ph¸p kiÓm kª trªn, trong kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ kÕ to¸n c¸c lo¹i hµng tån kho nãi chung cã hai ph¬ng ph¸p h¹ch 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý to¸n kÕ to¸n tæng hîp lµ kª khai thêng xuyªn (KKTX) vµ kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K). ViÖc më c¸c tµi kho¶n tæng hîp, ghi sæ kÕ to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng xuÊt b¸n tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo mét trong hai ph¬ng ph¸p: KKTX vµ KK§K mµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®· quy ®Þnh. 1. Tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn Lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh thêng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt t hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña nguyªn vËt liÖu. V× vËy gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc ¸p dông trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín nh m¸y mãc, thiÕt bÞ… Ph¬ng ph¸p KKTX gióp doanh nghiÖp qu¶n lý chÆt chÏ vÒ nguyªn vËt liªu nãi riªng vµ hµng tån kho nãi chung. §èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n víi kÕt qu¶ kiÓm kª ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®îc t×nh h×nh thõa, thiÕu nguyªn vËt liÖu. 2. Tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Lµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú cña nguyªn vËt liÖu trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp tõ ®ã tÝnh ra gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®· xuÊt trong kú theo c«ng thøc: = + Theo ph¬ng ph¸p nµy, tµi kho¶n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng nhËp xuÊt cña nguyªn vËt liÖu ®îc ph¶n ¸nh trªn mét tµi kho¶n kÕ to¸n riªng: TK 611 "Mua hµng", TK 152 "Nguyªn vËt liÖu" dïng ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng ®Çu kú, cuèi kú cña hµng tån kho trªn c¬ së kiÓm kª cuèi mçi kú h¹ch to¸n. V. H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu tån kho 1. Kh¸i niÖm Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ viÖc trÝch lËp tríc mét kho¶n tiÒn vµo chi phÝ do cã sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng t¹i thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n n¨m nh»m t¹o nguån tµi chÝnh bï ®¾p cho nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra cho kú kÕ to¸n sau do nguyªn nh©n gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu. 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n X¸c ®Þnh møc dù phßng ph¶i trÝch lËp 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Møc dù phßng ph¶i trÝch cho n¨m kÕ ho¹ch = Lîng nguyªn vËt liÖu tån kho gi¶m x (§¬n gi¸ h¹ch to¸n trªn sæ - §¬n gi¸ thùc tÕ thêi ®iÓm lËp dù phßng). - Tµi kho¶n sö dông: - TK 159 "Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho". KÕt cÊu: Bªn Nî: Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n. Bªn Cã: TrÝch lËp dù phßng cÇn lËp vµo cuèi niªn dé D cã: Sè dù phßng ®· trÝch - Tr×nh tù h¹ch to¸n + Cuèi n¨m c¨n cø vµo møc dù phßng cÇn lËp, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 642 Cã TK 159 +) Sang cuèi n¨m sau nÕu sè cÇn lËp cho n¨m kÕ ho¹ch ®óng b»ng sè ®· trÝch lËp n¨m tríc th× kÕ to¸n kh«ng ph¶i trÝch lËp dù phßng n÷a. +) NÕu sè cÇn lËp cho n¨m kÕ ho¹ch cao h¬n sè ®· lËp th× kÕ to¸n trÝch lËp thªm phÇn chªnh lÖch t¨ng thªm vµ h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" (chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) Cã TK 159 "Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho" +) NÕu sè cÇn lËp cho n¨m kÕ ho¹ch thÊp h¬n sè ®· lËp th× kÕ to¸n hoµn nhËp phÇn chªnh lÖch gi¶m vµ h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 159 "Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho" Cã TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" (chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) 3. §iÒu kiÖn ¸p dông ViÖc trÝch lËp hay hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi n¨m ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i cã ®Ç ®ñ tµi liÖu, chøng tõ chøng minh gi¸ vèn cña nguyªn vËt liÖu t¹i thêi ®iÓm lËp dù phßng cao h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng trªn thÞ trêng. - ViÖc íc tÝnh gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn cña hµng tån kho ph¶i dùa trªn b»ng chøng tin cËy thu thËp ®îc t¹i thêi ®iÓm íc tÝnh. - Lµ nguyªn vËt liÖu thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp, tån kho t¹i thêi ®iÓm lËp dù phßng. 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý - ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tõng mÆt hµng tån kho. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu tån kho cã gi¸ gèc cao h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc nhng gi¸ b¸n s¶n phÈm ®ìc ra tõ nguyªn vËt liÖu nµy kh«ng gi¶m hoÆc thËm chÝ cao h¬n gi¸ hiÖn t¹i th× kh«ng ®îc lËp dù phßng gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu. VI. HÖ thèng sæ s¸ch sö dông trong kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Chøng tõ kÕ to¸n míi chØ lµ nh÷ng th«ng tin ph¶n ¸nh riªng lÎ, cha cã t¸c dông ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý tæng hîp. Ngêi ta kh«ng chØ dùa trªn nh÷ng chøng tõ riªng lÎ ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÕ to¸n. V× vËy cÇn ph¶i s¾p xÕp chøng tõ thµnh nh÷ng nghiÖp vô cã néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông t¬ng tù, sau khi ®· ®îc s¾p xÕp b»ng c¸ch ph¶n ¸nh ®èi øng tµi kho¶n th× cÇn theo dâi thêng xuyªn vµ sæ s¸ch kÕ to¸n chÝnh lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã. C¸c sæ kÕ to¸n kh«ng gièng nhau v× tõng lo¹i nghiÖp vô sÏ cã tÝnh chÊt kh¸c nhau nhng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt trong ghi chÐp, ®èi chiÕu. Mçi c¸ch kÕt hîp kh¸c nhau sÏ ®em l¹i mét hÖ thèng sæ kh¸c nhau vµ cã nh÷ng quy ®Þnh riªng. HÖ thèng sæ kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ®îc x©y dùng ®Ó theo dâi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Nhng trong ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu nµy, em chØ xem xÐt hÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng h×nh thøc sæ kÕ to¸n tæng hîp: NhËt ký - Sæ c¸i, NhËt ký chung, NhËt ký chøng tõ, Chøng tõ ghi sæ. 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý Ch¬ng II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u I. Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. 1.1. T×nh h×nh ph©n bæ lao ®éng t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u: Tríc khi t×m hiÓu chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u th× vÊn ®Ò ta quan t©m ®Õn ®Çu tiªn lµ c¬ cÊu lao ®éng hiÖn t¹i cña C«ng ty. Së dÜ nh vËy lµ v× trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tõ nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n, thñ c«ng nhÊt cho ®Õn nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é tinh vi, phøc t¹p nhÊt ®Òu cÇn ph¶i cã bµn tay lao ®éng vµ trÝ ãc cña con ngêi. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ®éi ngò lao ®éng trong tiÕn tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· cã nh÷ng ph©n bæ lao ®éng t¬ng ®èi phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp nh sau; Lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty ®îc chia thµnh 2 lo¹i lao ®éng: Lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty bao gåm: §¹i Héi §ång Cæ §«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ ®éi ngò nh©n viªn phôc vô. Tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty chiÕm 12% - 14% so víi lùc lîng toµn C«ng ty, ®©y lµ tiÒn bé trong c¸c qu¶n lý cña C«ng ty. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty ®îc ®iÒu hµnh vµ tæ chøc theo c¬ cÊu chøc n¨ng nªn ®· gióp tinh gi¶m lùc lîng gi¸n tiÕp ®îc tèt h¬n, tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý ®îc n©ng cao. Nguån lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tõ 86 ®Õn 88% tæng sè lao ®éng: Lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp ®øng m¸y s¶n xuÊt vµ bao gãi, lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. BËc thî b×nh qu©n cña c«ng nh©n c¬ ®iÖn, kü thuËt lµ 4,81/7 vµ c«ng nh©n c«ng nghÖ ngêi trùc tiÕp ®øng m¸y s¶n xuÊt vµ ®ãng gãi s¶n phÈm lµ 4,38/6. Nh vËy, c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng cña C«ng ty t¬ng ®èi tinh gi¶n vµ linh ho¹t. C¬ cÊu nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ b¾t kÞp víi yªu cÇu cña x· héi hiÖn nay: §¸p øng ®îc c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. u ®iÓm nµy c¶u C«ng ty gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý dÔ dµng trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t vµ ®iÒu ®éng nguån nh©n lùc khi cÇn thiÕt. MÆc dï vËy sè lîng lao ®éng cña C«ng ty tríc cæ phÇn vÉn cßn kh¸ ®«ng dÉn ®Õn mét sè khã kh¨n trong qu¶n lý ®Æc biÖt lµ theo dâi l¬ng, thëng, BHXH cho tõng c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Sau cæ phÇn hãa sè lîng c«ng nh©n 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý viªn trong C«ng ty chØ cßn 967 ngêi do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph©n c«ng ph©n nhiÖm c«ng viÖc cho tõng ngêi, t¹o ®éng lùc cho c«ng nh©n viªn hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. Víi sè lîng nh©n viªn nh thÕ gióp cho kÕ to¸n l¬ng, b¶o hiÓm cã thÓ theo dâi chi tiÕt vµ chÝnh x¸c h¬n rÊt nhiÒu so víi tríc. 1.2. T×nh h×nh trang bÞ kü thuËt t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Víi c¬ cÊu lao ®éng phï hîp vÉn cha ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó C«ng ty cã thÓ ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt b×nh thêng ®îc, mµ bªn c¹nh ®ã ph¶i kÓ ®Õn yÕu tè kü thuËt lµ yÕu tè gãp phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt. Do ®ã ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®a ra c¸c chÝnh s¸ch vÒ thiÕt bÞ kü thuËt qua c¸c giai ®o¹n nh sau: D©y chuyÒn c«ng nghÖ cña Trung Quèc ngµy tríc ®· lµm nªn gi¸ trÞ H¶i Ch©u mét thêi bao cÊp, b©y giê trë nªn l¹c hËu, cò kü khiÕn cho s¶n phÈm cña H¶i Ch©u trong nh÷ng n¨m 1991 kh«ng thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c chñng lo¹i b¸nh kÑo nhËp lËu, s¶n xuÊt tïy tiÖn trong níc ®· trµn ngËp thÞ trêng. NhËn thøc ®îc khã kh¨n nµy C«ng ty ®· m¹nh d¹n vay vèn ®Ó ®Çu t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i: Nh n¨m 1993 nhµ m¸y ®· mua d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh em xèp cao cÊp cña Céng hßa Liªn Bang §øc, trÞ gi¸ 9 tû ®ång, khi s¶n phÈm b¸nh kem nµy ra thÞ trêng nã ®· ®¸nh b¹i mÆt hµng cïng lo¹i trªn thÞ trêng. Theo ®µ ®ã C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t d©y chuyÒn phñ s«c«la trªn c¸c lo¹i b¸nh kem xèp (n¨m 1994), s¶n phÈm nµy kh«ng thua kÐm hµng ngo¹i nhËp lµ mÊy. §Æc biÖt trong hai n¨m 1996 - 1997, C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t thªm hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt; kÑo cøng vµ kÑo mÒm ®ång bé (víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña Céng Hßa Liªn Bang §øc. N¨m 1998 ®Çu t mét bíc míi di chuyÓn mÆt b»ng céng d©y chuyÒn b¸nh bÝch quy H¶i Ch©u (ThiÕt bÞ nµy mua t¹i §µi Loan) tõ 2,1t/ca lªn 3,2t/ca. TiÕp ®ã n¨m 1999 ®Çu t tiÕp hai d©y chuyÒn in phun ®iÖn tö, cã ®¨ng ký m· sè - m· v¹ch theo tiªu chuÈn quèc tÕ vµ hai m¸y ®ãng gãi kÑo, hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy Ðp cïng mét sè trang thiÕt bÞ míi cho ph©n xëng kem xèp, c¶i t¹o hÖ thèng ®a khay ra b¨ng t¶i nguéi ®ång thêi söa ch÷a lß nhiÖt, l¾p thiÕt bÞ chèng n¾ng, chèng giã, hoµn thiÖn viÖc më réng mÆt b»ng c¸c ph©n xëng ®¶m b¶o an toµn cho ngêi lao ®éng (Víi tæng sè lµ 6 tû ®ång). §Õn nay C«ng ty ®· trang bÞ m¸y vi tÝnh cho h¬n 80% c¸n bé c¸c phßng ban, chuyªn m«n nghiÖp vô 100% xëng s¶n xuÊt cã th«ng tin néi bé víi nhau, ®ång thêi ph©n cÊp qu¶n lý giao kho¸n víi môc tiªu gi¶m bít tiªu hao nguyªn vËt liÖu, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ ph¸t huy tÝnh linh ho¹t, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ tù chñ cña bé phËn s¶n xuÊt ngêi lao ®éng ®Ó hä trë 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý thµnh bé phËn tham mu cho l·nh ®¹o vÒ ®Þnh híng, ph¸t triÓn vµ ®Çu t thiÕt bÞ m¸y mãc, ®Ó cã nh÷ng s¸ch lîc dù ®o¸n thÞ trêng vÒ s¶n phÈm….. tÊt c¶ ®iÒu ®ã sÏ lµm c¬ së cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh còng nh lªn kÕ ho¹ch mua nguyªn vËt liÖu, s¶n xuÊt tån kho… HÇu hÕt nh÷ng m¸y mãc sö dông trong c¸c ph©n xëng cña C«ng ty cã nguån gèc tõ Ch©u ¢u hoÆc §µi Loan vµ ®îc nhËp míi 100%, tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y nµy tríc khi mua vÒ ®Òu ®îc tÝnh to¸n kü nªn ®· t¹o ra s¶n phÈm phï hîp víi ngêi ViÖt Nam vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m·, chÊt lîng vµ gi¸ c¶ thÊp. Trong t¬ng lai gÇn C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u ®Æt ra mét sè ®Þnh híng nh»m t¹o ra nh÷ng bíc chuyÓn biÕn míi nh: thùc hiÖn ®Çu t d©y chuyÒn b¸nh cao cÊp, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm trªn d©y chuyÒn cò, nh×n râ xu híng vµ yªu cÇu cña thÞ trêng ®Ó cã bíc ®i phï hîp. Díi ®©y lµ nh÷ng trang thiÕt bÞ mµ C«ng ty ®· ®Çu t ®îc trong nh÷ng n¨m qua: B¶ng 1: Mét sè thiÕt bÞ chÝnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TT Tªn tµi s¶n N¬i cung cÊp C«ng suÊt HiÖn tr¹ng 1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh CHLB §øc 1 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt, kem xèp bao gãi thñ c«ng 2 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh CHLB §øc 1.6 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt kem xèp 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh CHLB §øc 0,5 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt kem xèp vµ phñ s«c«la 4 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo CHLB §øc 2,4 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt, cøng bao gãi thñ c«ng 5 D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo CHLB §øc 3 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt, mÒm bao gãi thñ c«ng 6 D©y chuyÒn s¶n xuÊt CHLB §øc 0,3 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt s«c«la thanh vµ viªn 7 D©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh TQ 2,5-3 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt quy xèp, kem 8 D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh §L 2,8 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt, quy, kem xèp bao gãi thñ c«ng 9 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bét AUS 2-4 tÊn/ca Tù ®éng s¶n xuÊt canh ièt Víi nh÷ng trang thiÕt bÞ cã t¹i C«ng ty nh ta thÊy trªn B¶ng 1 chøng tá ban qu¶n lý cña C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn viÖc ¸p dông c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt. ViÖc ®Çu t c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ßi hái ph¶i cã nguån vèn bíc 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý ®Çu lµ rÊt lín, nhng nã sÏ lµ nh©n tè hÕt søc quan träng cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm chÊt lîng cao mµ kh«ng tèn nhiÒu thêi gian vµ søc lao ®éng. Víi chñ tr¬ng nµy trong t¬ng lai C«ng ty sÏ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín c¶ vÒ chÊt lîng còng nh sè lîng s¶n phÈm, bªn c¹nh ®ã c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®îc mét sè lîng ®¸ng kÓ NVL, søc lao ®éng còng nh thêi gian hao phÝ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Çu t ®Òu cã l·i mµ ®iÒu ®ã cßn phô thuéc vµo thùc tr¹ng kinh tÕ t¹i C«ng ty khi ®ã, nÕu nh c«ng ty qu¸ chó träng cho c«ng nghÖ míi nhng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra l¹i cha tiªu thô ®îc hoÆc cã tiªu thô nhng sè lîng kh«ng nhiÒu th× nã sÏ ¶nh hëng bëi l·i vay bëi gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn trªn thÞ trêng… do ®ã sÏ dÉn ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thay ®æi. 1.3. §Æc ®iÓm nguån vèn BÊt kú mét c«ng ty nµo khi tiÕn hµnh kinh doanh còng cÇn ph¶i cã ®ñ sè vèn quy ®Þnh theo yªu cÇu cña ph¸p luËt. Ngoµi ra c«ng ty còng cÇn ph¶i cã vèn ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt nh mua vËt liÖu ®Çu vµo, trang thiÕt bÞ vµ c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng… Do ®ã, vèn lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu vµ c«ng ty lu«n ph¶i tËp trung huy ®éng, thu hót ®îc cµng nhiÒu vèn th× cµng cã lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Trong khi ®ã vèn cña doanh nghiÖp thêng ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån kh¸c nhau vÝ dô nh vèn gãp cña c¸c thµnh viªn, vèn bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ, vèn vay cña c¸c ng©n hµng tæ chøc tÝn dông vµ c¸c ®èi tîng kh¸c, vèn trong c«ng nî… Nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu: B¶ng 2: B¶ng kÕt qu¶ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong 4 n¨m So s¸nh N¨m N¨m N¨m N¨m STT ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 Tæng Tµi s¶n 75063 120289 143443 150966 160 119 105 Tµi s¶n 40598 38751 44737 45605 95 115 102 1 L§&§TNH Tµi s¶n 34465 81538 98706 105361 237 121 107 C§&§TDH Tæng nguån 75063 120289 143443 150966 160 119 105 vèn - Nî ph¶i tr¶ 50789 95032 123039 126477 187 129 103 - Nguån vèn 24247 25257 20405 24489 104 81 120 2 CSH + Nguån vèn 24247 25274 25274 21103 104 100 83 kinh doanh + Nguån vèn 0 -18 -4870 3386 kh¸c Ta x¸c ®Þnh chØ tiªu tû suÊt tù Tµi trî cña NVCSH: N¨m 2001 lµ 32,4% n¨m 2002 lµ 21% nh vËy ta thÊy tû suÊt tù Tµi trî NVCSH n¨m 2002 gi¶m so 20
- Xem thêm -