Tài liệu Kt112 nm cơ khí gang thép - cty gang thép thái nguyên

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc Tra ng Lêi nãi ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 PhÇn I. Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ nhµ m¸y CKGT . . . . . . 7 I.1. S¬ lîc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NM . . . . 7 I.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ m¸y . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 I.3. §Æc ®iÓm, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña nhµ m¸y . . . . . . . . . . . .12 I.4. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. . . . . . . . 16 I.4.1. Cô thÓ tõng kh©u s¶n xuÊt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I.4.2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . .18 I.4.3. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PhÇn II. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña NM CKGT . . . . .20 II.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª cña nhµ m¸y . . . . . . . . 20 II.2. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña NM . . .22 II.3. Mèi quan hÖ gi÷a bé phËn kÕ to¸n víi c¸c phßng ban. . . . . . . . . . 23 II.4. C«ng t¸c thèng kª t¹i nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 II.4.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y thèng kª t¹i nhµ m¸y. . . . . . .25 II.4.2. Néi dung c«ng t¸c thèng kª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 PhÇn III. Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n ë Nhµ m¸y. . . . . . . . . . . 28 III.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô . . . . . . . . . . . . . 28 III.1.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 III.1.2. KÕ to¸n c«ng cô dông cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 III.2. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 III.2.1. KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 III.2.2. KÕ to¸n hao mßn TSC§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 III.3. KÕ to¸n lao ®éng – tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng . . . 34 III.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 III.3.2. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. . . . . . . . . . 36 III.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . . . . . . . 39 III.4.1. TËp hîp chi phÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 III.4.2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 III.5. KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô . . . . . . . . . . . . . . . 47 III.5.1. C«ng t¸c qu¶n lý thµnh phÈm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 III.5.2. C«ngt¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 III.6. KÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i quü vµ c¸c kho¶n t¹m øng. . . . . . . . . . 51 III.6.1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i nhµ m¸y CKGT. . . . . . . . . . . . . . 51 Ng« Minh Vîng 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp III.6.2. KÕ to¸n TiÒn göi ng©n hµng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 III.7. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu - ph¶ tr¶ . . . . . . . . . . . . . . 55 III.7.1. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 III. 7.1. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 III.8. KÕ to¸n c¸c nguån vèn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 III.9. KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh . . . .57 III.10. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . .60 III.11. C«ng t¸c tµi chÝnh t¹i nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . .61 III.11.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t sù biÕn ®éng vÒ Tµi s¶n vµ Nguån vèn. . . .64 III.11.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi s¶n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 III.11.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 III.11.4. Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. . . . 69 PhÇn IV. §¸nh gi¸ chung vµ kÕt luËn . . . . . . . 72 IV.1. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh cña nhµ m¸y . . . . . . . . . 72 KÕt luËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Lêi nãi ®Çu KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ. Sù ra ®êi cña nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®ång thêi sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ, ph¶i tù lÊy thu bï chi vµ cã l·i. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh ganh g¾t, mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u c¸c mÆt qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n Ng« Minh Vîng 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp xuÊt tõ khi bá vèn ra cho ®Õn khi thu håi ®Õn vèn vÒ sao cho chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt l¹i thu vÒ ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh vËy ®¬n vÞ míi cã kh¶ n¨ng bï ®¾p ®îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i t¹o c¬ së ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt thùc hiÖn c«ng t¸c marketing tiÕp thÞ b¸n hµng, s¶n phÈm huy ®éng tèi ®a c¸c nhuån lùc cña doanh nghiÖp. c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß cña kÕ to¸n trong viÖc gióp c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®óng ®¾n.H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý, nã ®îc sö dông nh mét c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.§èi víi nhµ níc kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®ã, ®èi víi nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®îc t¹i trêng kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n t¹i Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang thÐp víi sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o Vò ThÞ HËu vµ c¸c c«, chó phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng ban kh¸c thuéc Nhµ m¸y C¬ khÝ em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Víi thêi gian cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é nhËn thøc cha s©u vÒ thùc tÕ, nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i vµ thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c« gi¸o híng dÉn vµ c¸c c«, chó phßng kÕ to¸n Nhµ m¸y ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh ®îc b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ng« Minh Vîng 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ nhµ m¸y C¬ KhÝ Gang ThÐp I.1. S¬ lîc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang ThÐp thuéc C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ phô trî ®îc ph©n cÊp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn, ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè 10661 cña träng tµi kinh tÕ Th¸i Nguyªn cÊp ngµy 20/03/1993. - Tªn gäi :Nhµ m¸y C¬ KhÝ Gang ThÐp - Tªn giao dÞch quèc tÕ :Gang ThÐp engineering factory - C¬ quan chñ qu¶n :Bé c«ng nghiÖp - §Þa chØ :Phêng Cam Gi¸- thµnh phè Th¸i Nguyªn- tØnh Th¸i Nguyªn - §iÖn tho¹i :(0280) 832126- (0280) 832198 - FAX :(0280) 833632 - Website : htt:// www.cokhigangthep.com.vn - E-Mai : cokhigt@yaoo.com - Gi¸m ®èc Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang ThÐp : «ng NguyÔn V¨n M·i Víi chñ tr¬ng u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt 1961 - 1965 khu liªn hiÖp Gang ThÐp Ng« Minh Vîng 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Th¸i Nguyªn ®· ®îc h×nh thµnh víi môc tiªu s¶n xuÊt Gang thÐp cho nÒn c«ng nghiÖp níc nhµ. Tõ nh÷ng ngµy khëi ®Çu nhµ m¸y lµ mét xëng nhá víi thiÕt bÞ gia c«ng c¾t gät cßn h¹n chÕ, tr¶i qua n¨m th¸ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn nay nhµ m¸y ®îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y C¬ khÝ Gang thÐp. Víi diÖn tÝch h¬n 40 hÐc ta, cã ®êng s¾t, ®êng bé thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, cung cÊp vËt t vµ tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa cña nhµ m¸y trong néi bé nhµ m¸y còng nh trong néi bé c«ng ty vµ ngoµi c«ng ty. Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang thÐp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc C«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn ®îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1961 theo quyÕt ®Þnh sè 361-CNG cña bé c«ng nghiÖp nÆng.Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ x¶n xuÊt phô trî c¸c phô tïng, bÞ kiÖn vµ thÐp thái phôc vô c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty. Nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ phô thuéc cha h¹ch to¸n ®éc lËp, thanh to¸n néi bé theo uû nhiÖm chi. NhiÖm vô chÝnh cña nhµ m¸y lµ chÕ t¹o phô tïng thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc cho c¸c xëng má trong c«ng ty vµ chÕ t¹o phô tïng, phô kiÖn tiªu hao cho s¶n xuÊt luyÖn kim cña toµn C«ng ty. Ngay tõ khi thµnh lËp nhµ m¸y ®· ®îc trang bÞ 1 lß ®iÖn luyÖn thÐp 1,5T/mÎ 2 lß ®øng ®óc gang  700 mm, h¬n 50 m¸y gia c«ng c¬ khÝ víi nhiÒu chñng lo¹i vµ ®îc trang bÞ thªm 1 lß ®iÖn 1,5T/mÎ vµo n¨m 1982. Nhµ m¸y cã lùc lîng lao ®éng kh¸ dåi dµo, víi 770 CBCNV trong ®ã cã 80 kü s vµ cö nh©n kinh tÕ, bËc thî c«ng nh©n kü thuËt lµ 4,5/7. N¨m 1990 do yªu cÇu n©ng cao s¶n lîng thÐp cña C«ng ty, nhµ m¸y ®· ®îc C«ng ty trang bÞ thªm 1 lß ®iÖn luyÖn thÐp 12T/mÎ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay Nhµ m¸y lu«n coi träng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o ch÷ TÝn cho ngêi tiªu dïng víi ph¬ng ch©m “TiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ môc tiªu sèng cßn cña Nhµ m¸y”. ChÝnh v× vËy n¨m 2002 Nhµ m¸y ®· thùc hiÖn 5S vµ nhËn ®îc chøng chØ ISO 9001-2000 cña trung t©m Qu¶n lý chÊt lîng QUACERT. HÖ thèng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y gåm 7 ph©n xëng ®îc kÕt cÊu nh sau: S¶n xuÊt chÝnh: - Ph©n xëng 1: Ph©n xëng gia c«ng C¬ khÝ - Ph©n xëng 2: Ph©n xëng §óc thÐp - Ph©n xëng 3: Ph©n xëng §óc gang vµ lß ®iÖn 12T/mÎ Ng« Minh Vîng 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ph©n xëng 4: Ph©n xëng C¬ ®iÖn - Ph©n xëng 5: Ph©n xëng rÌn dËp S¶n xuÊt phô trî: - Ph©n xëng 6: Ph©n xëng chÕ biÕn vµ vËn chuyÓn phÕ thÐp - Ph©n xëng Méc MÉu: Ph©n xëng gia c«ng khu«n mÉu gç C«ng nghÖ cña c¸c ph©n xëng trong nhµ m¸y ®îc tæ chøc s¶n xuÊt theo chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ víi rÊt nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng phï hîp víi nhµ m¸y c¬ khÝ söa ch÷a. Mét sè s¶n phÈm cña ph©n xëng nµy lµ khëi phÈm cña ph©n xëng kia, t¹o ra mét d©y chuyÒn khÐp kÝn tõ c«ng ®o¹n t¹o ph«i ®Õn c«ng ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ, nhiÖt luyÖn l¾p r¸p ®Ó cã thµnh phÈm xuÊt xëng. N¨m 2004 nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt 148 277 triÖu ®ång, doanh thu ®¹t 185 419 triÖu ®ång. Hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n lîng c¸c mÆt hµng C«ng ty giao tríc thêi h¹n quy ®Þnh . Ng« Minh Vîng 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp *Mét sè chØ tiªu chñ yÕu thùc hiÖn ®îc nh÷ng n¨m qua §¬n vÞ tÝnh : VN§ Stt ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 2004/2003(%) I Gi¸ trÞ tæng SL 118 527 466 000 148 277 706 000 125,100 II Tæng doanh thu 153 585 807 347 185 419 814 248 120,727 1 B¸n ngoµi 20 781 708 421 44 675 320 942 214,980 2 Néi bé 132 804 098 926 140 744 493 306 105,978 III Tæng chi phÝ 156 853 498 786 259 926 238 921 165,712 IV Tæng quü l¬ng 13 246 377 194 18 127 846 266 136,851 V Tæng thu nhËp 16 046 915 479 21 369 787 711 133,170 VI TLBQ ®ång/ng/th¸ng 1 516 298 1 985 090 130,936 VII Nép ng©n s¸ch NN 648 890 335 1 121 269 281 172,790 906 897 612 825 080 189 90,978 3 111 875 091 4 255 657 000 136,755 -2 489 603 467 -2 829 244 305 113,642 3 986 659 279 1 505 835 065 37,771 VIII Vèn cè ®Þnh IX Vèn lu ®éng X Lîi nhuËn XI Nî ph¶i thu Qua kÕt qña trªn ta nhËn thÊy: §¹t ®îc thµnh tÝch trªn ®ã lµ mét sù cè g¾ng lín cña l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. Sù t¨ng trëng vÒ mäi mÆt ®iÒu ®ã chøng tá r»ng Nhµ m¸y s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc t¨ng 120,727%, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng c¶i thiÖn, viÖc tæ chøc s¾p xÕp khoa häc hîp lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt bè trÝ mÆt hµng thÝch hîp, kh©u s¶n xuÊt g¾n víi tiªu thô thÝch øng tèt víi c¬ chÕ thÞ trêng. I.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ m¸y NhiÖm vô chÝnh cña Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang ThÐp lµ chÕ t¹o phô tïng thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c ®¬n vÞ, Xëng má trong C«ng ty. §ång thêi chÕ t¹o phô tïng phô kiÖn tiªu hao cho s¶n xuÊt luyÖn kim cña toµn C«ng ty víi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu nh: §óc gang, ®óc thÐp, rÌn dËp, gia c«ng c¬ khÝ vµ chÕ t¹o l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®ång bé. Hµng n¨m Nhµ m¸y cßn cung cÊp cho C«ng ty 25 000 tÊn ®Õn 300 000 tÊn thÐp thái. Ng« Minh Vîng 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngoµi ra Nhµ m¸y cßn s¶n xuÊt thÐp c¸n trßn, gãc víi nhiÒu chñng lo¹i theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ ®ång bé cho c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n mµ C«ng ty cã vèn ®Çu t. Hµng n¨m Nhµ m¸y cung cÊp cho thÞ trêng 4 000 ®Õn 5 000 tÊn thÐp thµnh phÈm, 1 000 ®Õn 2 000 tÊn trôc c¸n vµ c¸c lo¹i hµng gia c«ng c¬ khÝ kho¶ng h¬n 4 000 tÊn s¶n phÈm mçi n¨m. Nhµ m¸y cßn thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i trôc Ðp mÝa cì lín, con l¨n ®ì lß xi m¨ng vµ l« xeo giÊy thay thÕ hµng tríc ®©y ph¶i nhËp tõ níc ngoµi cho c¸c c«ng trêng nh: Qu¶ng Ng·i, La Ngµ( B×nh D¬ng), xi m¨ng BØm S¬n Thanh Ho¸ vµ nhiÒu thiÕt bÞ kh¸c, s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p d©y truyÒn c¸n thÐp ®ång bé trong ngµnh luyÖn kim, nh c¸c dù ¸n x©y l¾p, n©ng cÊp vµ sö dông trong c¶ níc. §Æc biÖt c¸c dù ¸n trÞ gi¸ hµng chôc tû ®ång. Mét sè chi tiÕt phô tïng chÊt lîng cao, träng lîng lín, kÝch thíc lín cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngoµi n¨ng lùc chuyªn m«n Nhµ m¸y còng ®· tham gia chÕ t¹o nh÷ng mÆt hµng khã gia c«ng l¾p ®Æt c¸c d©y truyÒn c¸n cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Ngoµi ra nhµ m¸y cßn tËn dông nguån lùc d thõa ®Ó s¶n xuÊt thÐp c¸n b¸n ra thÞ trêng ®Ó cã tiÒn mÆt chi tr¶ nh÷ng kho¶n cÇn thiÕt. Nhµ m¸y còng cã ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, chÕ t¹o nh÷ng chi tiÕt, phô tïng yªu cÇu chÊt lîng cao, träng lîng lín, kÝch thíc lín cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nh: - Trôc c¸n c¸c lo¹i  210 -  840mm träng lîng ®Õn 15T - Th©n l« xeo giÊy  1500 -  2000. - L« Ðp mÝa  700 -  840 mm träng lîng ®Õn 9T - Con l¨n ®ì lß xi m¨ng BØm S¬n Thanh Ho¸ träng lîng ®Õn 16 T Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y chñ yÕu lµ s¶n xuÊt theo lo¹t nhá, ®¬n chiÕc hay ®¬n ®Æt hµng, chØ mét sè s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt theo lo¹t lín nh: thÐp thái, khu«n thái, trôc c¸n, l« Ðp mÝa vv... Víi chøc n¨ng vµ hµng ho¸ nh vËy nhµ m¸y kh«ng nhËn c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh mµ chØ nhËn c¸c chØ tiªu giao nh:  Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng  S¶n lîng hiÖn vËt vµ mÆt hµng Ng« Minh Vîng 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  ChØ tiªu kinh tÕ kü thuËt  ChØ tiªu ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng  ChØ tiªu cung øng thu mua vËt t kü thuËt  Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm  ChØ tiªu tµi chÝnh I.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña nhµ m¸y. Tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y lµ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp kh«ng hoµn toµn, cã t c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ. Tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn nh mét doanh nghiÖp nhµ níc ®Çy ®ñ, vÒ mÆt tµi chÝnh C«ng ty ph©n cÊp qu¶n lý cho nhµ m¸y, më réng quyÒn tù chñ cña c¬ së. Nhµ m¸y cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, nhng vÉn phô thuéc qu¶n lý chung cña C«ng ty. C¸c ho¹t ®éng vÒ mÆt tµi chÝnh chñ yÕu díi sù kiÓm so¸t cña C«ng ty... Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã nhiÒu ngµnh nghÒ, chñng lo¹i mÆt hµng thay ®æi nªn c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ m¸y còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã ®é phøc t¹p nhÊt C«ng ty. Nhµ m¸y cã 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc vµ hÖ thèng phßng ban, ph©n xëng. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang ThÐp Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc Kü thuËt chÊt lîng P. VËt t P. LKKCS P. Gi¸m ®èc S¶n xuÊt tiªu thô §éi b¶o vÖ P.TC HC P.KH §§ P.KT TK P.KT C§ * Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý: PX III PX I PX II PX IV PX V PX VI PX  C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh: Bao gåm ban gi¸m ®èc vµ c¸c Méc phßngmÉu chøc n¨ng. Ng« Minh Vîng 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Gi¸m ®èc: Lµ thñ trëng ®¬n vÞ, ngêi l·nh ®¹o nhµ m¸y, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc, vµ c«ng nh©n viªn chøc nhµ m¸y vÒ viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý theo ®êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc. ChÞu sù chØ ®¹o cña c¬ quan c«ng ty Gang thÐp Th¸i nguyªn. + ChØ ®¹o c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt, kÕ to¸n tµi chÝnh, ®êi sèng x· héi, ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô, tæ chøc s¶n xuÊt theo chØ ®¹o cña c«ng ty. Tæ chøc chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp giao cho c¸c ®¬n vÞ trong nhµ m¸y. + Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vËt t, tiÒn vèn, lao ®éng theo ph©n cÊp cña c«ng ty víi nhµ m¸y. + ChØ ®¹o c¸c mÆt s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, tè chøc lao ®éng, ký kÕt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt, mua b¸n vËt t, dÞch vô trong vµ ngoµi c«ng ty theo ph©n cÊp qu¶n lý. Thùc hiÖn yªu cÇu b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn trªn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. + Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin, c¸c néi quy, quy tr×nh s¶n xuÊt an toµn lao ®éng. + Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo bé luËt lao ®éng. Tæ chøc ®µo t¹o, tuyÓn dông, båi dìng nghÒ nghiÖp theo ph©n cÊp. + ChØ ®¹o vµ cung cÊp nguån lùc ®Ó ¸p dông thµnh c«ng HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO9001:2000.  Hai phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®ång thêi trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong phÇn hµnh ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn Phã gi¸m ®èc kü thuËt, thiÕt bÞ: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc nhµ m¸y vÒ c¸c lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. + Tæ chøc nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®Çu t kü thuËt, c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nghiªn cøu chÕ thö s¶n phÈm. + Tæ chøc vµ chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn bé kü thuËt, ¸p dông vµo hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm. + Tæ chøc x©y dùng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc tiªu hao vËt t trong s¶n xuÊt. Tæ chøc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tiªu hao vµ t×m c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm. + Tæ chøc theo dâi ®«n ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c kü thuËt nh»m æn ®Þnh s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. + Tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. + Chñ tÞch héi ®ång s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm, héi ®ång ®µo t¹o, héi ®ång b¶o hé lao ®éng. + Thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n trong viÖc tæ chøc x©y dùng vµ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO9001:2000. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt vµ tiªu thô: Ng« Minh Vîng 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Tæ chøc theo dâi ®«n ®èc chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. + Tæ chøc vµ chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch, qu¶n lý, sö dông vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt. +Tæ chøc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO9001:2000. + Tæ chøc vµ chØ ®¹o theo dâi vµ chØ ®¹o c«ng t¸c ®êi sèng x· héi. + Chñ tÞch héi ®ång kû luËt nhµ m¸y. Trëng c¸c ban: Ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em, ban ch¨m sãc søc khoÎ ngêi lao ®éng vµ ban phßng chèng b·o lôt nhµ m¸y. Cïng c¸c phßng ban:  Phßng kÕ ho¹ch - ®iÒu ®é: Biªn lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh th¸ng, quý, n¨m, ®«n ®èc c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c ph©n xëng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm.  Phßng kÕ to¸n -thèng kª: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¶n lý tµi s¶n cña nhµ m¸y, ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh vµ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh tríc gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.  Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng trong toµn nhµ m¸y, biªn lËp ®Þnh møc lao ®éng, qu¶n lý quü tiÒn l¬ng, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn vµ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh trong toµn nhµ m¸y.  Phßng kü thuËt - c¬ ®iÖn: Qu¶n lý thiÕt bÞ m¸y mãc, söa ch÷a lín, x©y dùng c¬ b¶n trong toµn nhµ m¸y. LËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ, söa ch÷a thiÕt bÞ thêng xuyªn.  Phßng luyÖn kim - KCS: Qu¶n lý biªn lËp vµ theo dâi c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. Qu¶n lý c¸c ®Ò tµi tiÕn bé kü thuËt, thiÕt kÕ vµ lËp quy tr×nh c«ng nghÖ ®óc vµ luyÖn kim, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm trong toµn nhµ m¸y.  Phßng vËt t: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lËp kÕ ho¹ch cung øng vµ qu¶n lý vËt t trong toµn nhµ m¸y. Qu¶n lý toµn bé hÖ thèng kho b·i, vËn chuyÓn vËt t ®Õn c¸c ph©n xëng.  §éi b¶o vÖ: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù, b¶o vÖ tµi s¶n x· héi chñ nghÜa.  Tr¹m y tÕ : ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ch¨m lo kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú vµ kh¸m bÖnh nghÒ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong m«i trêng ®éc h¹i. Ng« Minh Vîng 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp I.4. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Nhµ m¸y cã mét phã Gi¸m §èc kü thuËt trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kü thuËt luyÖn kim - KCS, phßng kü thuËt c¬ ®iÖn qu¶n lý chÆt chÏ tÊt c¶ mäi quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o nghiªn cøu ®Ò ra c¸c bíc c¶i tiÕn c«ng nghÖ míi nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ ®ång thêi n©ng cao ®îc chÊt lîng s¶n phÈm. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc giao cho phßng kü thuËt c¬ ®iÖn ®Æc tr¸ch vÒ tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ang phôc vô cho s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y. C¨n cø vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, tÝnh n¨ng yªu cÇu cña tõng lo¹i thiÕt bÞ mµ hµng n¨m ®Òu cã ph¬ng ¸n trung, ®¹i tu, tiÓu tu vµ theo tÝnh chÊt lµm viÖc cña thiÕt bÞ. MÆt kh¸c c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ m¸y ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t nh»m ®¸p øng nguån lùc c¬ së h¹ tÇng cho viÖc x©y dùng kinh doanh ngµy cµng cao cña Nhµ m¸y. C«ng nghÖ ph©n xëng cña Nhµ m¸y ®îc tæ chøc theo chuyªn m«n ho¸ c«ng nghÖ víi nhÊt nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ. TËp kÕt NVL( gang, thÐp phÕ, vËt liÖu kh¸c ) ChÕ biÕn, chuÈn bÞ NVL C¸c lß nÊu luyÖn *S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y C¬ khÝ Gang ThÐp §óc chi tiÕt: gang, ®ång, thÐp Håi liÖu Kho khëi phÈm PX c¬ khÝ RÌn Kho thµnh phÈm Ng« Minh Vîng 12 C¸c ®¬n vÞ trong néi bé vµ ngoµi cty C¸n thÐp B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp VÝ dô lu tr×nh c¸n thÐp: NVL ChÕ biÕn NÊu luyÖn §óc, rãt thÐp C¸n NhËp kho Tiªu thô Thu håi trong c¸n (ThÐp ®Çu mÈu) I.4.1. Cô thÓ tõng kh©u s¶n xuÊt. 1) ChuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu: Gang, s¾t thÐp phÕ,… vµ c¸c chÊt trî dông ® îc tËp kÕt vµo khu vùc chuÈn bÞ nguyªn lÖu, t¹i ®©y chóng ®îc ph©n lo¹i, gia c«ng, chÕ biÕn theo ®óng yªu cÇu ®Ó ®a sang nÊu luyÖn. 2) NÊu luyÖn: Nguyªn liÖu vµ c¸c chÊt trî dông ®· ®îc chÕ biÕn phï hîp theo yªu cÇu ®îc n¹p vµo c¸c lß ®iÖn hå quang ®Ó tiÕn hµnh nÊu luyÖn. Khi thÐp láng ®¹t yªu cÇu vÒ nhiÖt ®é, thµnh phÇn ho¸ häc vµ c¸c yªu cÇu kh¸c th× ®îc th¸o ra khái lß vµ chuyÓn sang kh©u ®óc rãt. HiÖn nay t¹i nhµ m¸y kh©u nÊu luyÖn ®îc thùc hiÖn trong lß ®iÖn 12tÊn vµ lß 1,5 tÊn. 3) §óc rãt thÐp: ThÐp láng ®îc ®óc rãt vµo khu«n ®óc lo¹i tõ 36 - 340kg/thái kiÓm tra ®ñ yªu cÇu chÊt lîng chuyÓn sang kh©u C¸n. 4) C¸n: Sau khi ®îc ph«i thÐp ®óc ®îc ®a vµo Nhµ m¸y c¸n thÐp tuú theo yªu cÇu sö dông cã thÓ c¸n d¸t thµnh nh÷ng s¶n phÈm cô thÓ. 5) NghiÖm thu vµ nhËp kho: S¶n phÈm qu¸ tr×nh c¸n ®îc nghiÖm thu vµ ph©n lo¹i theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, thÐp hîp c¸ch ®îc nhËp kho thµnh phÈm cña Nhµ m¸y sau ®ã xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng. I.4.2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y C¬ khÝ Gang ThÐp tæ chøc s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ c¸c bé phËn: + Ph©n xëng 1: Gia c«ng c¬ khÝ c¸c chi tiÕt, phô tïng söa ch÷a,phô tïng tiªu hao,chÕ t¹o l¾p r¸p ®ång bé c¸c d©y truyÒn m¸y c¸n. Ng« Minh Vîng 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Ph©n xëng 2: Cã 2 lß ®iÖn 1,5T/mÎ lµm nhiÖm vô ®óc c¸c chi tiÕt khëi phÈm b»ng thÐp, ®óc thÐp thái cho c¸c m¸y c¸n nhá. + Ph©n xëng 3: Cã lß ®iÖn 12T/mÎ, 2 lß ®óc gang,1 lß ®óc ®ång. Ph©n xëng cã nhiÖm vô ®óc c¸c chi tiÕt b»ng gang, b»ng ®ång, c¸c chi tiÕt b»ng thÐp cã träng lîng lín vµ ®óc thÐp thái c¸c lo¹i phôc vô cho c¸n thÐp cña toµn C«ng ty. + Ph©n xëng 4: Cã nhiÖm vô sña ch÷a lín vµ söa ch÷a thêng xuyªn c¸c thiÕt bÞ trong néi bé ®¬n vÞ, ngoµi ra tËn dông lao ®éng s¶n xuÊt d©y truyÒn thÐp c¸n v»n vµ gãc c¸c lo¹i tõ ph«i tËn dông cña nhµ m¸y. + Ph©n xëng 5: Cã nhiÖm vô rÌn dËp c¸c chi tiÕt mÆt hµng phôc vô c¸c ®¬n vÞ trong còng nh hµng ngoµi C«ng ty. + Ph©n xëng 6: Lµ ph©n xëng chuyªn ®¶m nhiÖm chÕ biÕn, tuyÓn chän, vËn chuyÓn vµ cung cÊp thÐp phÕ vµ phÕ liÖu ®Çu vµo phôc vô nÊu luyÖn cho c¸c ph©n xëng luyÖn kim. + Ph©n xëng méc mÉu: Lµ bé phËn chuyªn gia c«ng, chÕ t¹o c¸c khu«n mÉu b»ng gç phôc vô cho c¸c ph©n xëng ®óc. Ngoµi ra cßn nhËn lµm mét sè mÆt hµng ®å gç d©n dông ®Ó phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng. I.4.3. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y C¬ khÝ gang thÐp lµ mét hÖ thèng gåm: - Ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Ph©n xëng gia c«ng c¬ khÝ, §óc thÐp, §óc ®ång, Ph©n xëng c¬ ®iÖn, Ph©n xëng rÌn. - Ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt phô trî: Ph©n xëng chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu, ph©n xëng méc mÉu. - Bé phËn phôc vô: Ho¸ nghiÖm, vËn chuyÓn bèc dì, bé phËn ®éng lùc ( oxy, ®iÖn níc…) C¸c ph©n xëng vµ bé phËn trong Nhµ m¸y cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt mét c¸ch tèt nhÊt. Ph©n xëng 2, 3 lµ kh¸ch hµng cña ph©n xëng 6 vµ ph©n xëng méc mÉu, ph©n xëng 1, 4 vµ ph©n xëng 5 lµ kh¸ch hµng cña ph©n xëng 2 vµ ph©n xëng 3. Ng« Minh Vîng 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña nhµ m¸y C¬ khÝ gang thÐp II.1.c¬ cÊu Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n-thèng kª cña nhµ m¸y. Phßng kÕ to¸n thèng kª cã nhiÖm vô : H¹ch to¸n qu¶n lý tµi s¶n vµ tiÒn vèn cña nhµ m¸y, ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh vµ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh tríc gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Phßng kÕ to¸n thèng kª hiÖn nay cã 12 ngêi, ®îc ph©n c«ng theo yªu cÇu qu¶n lý nhµ m¸y còng nh cña phßng. Nhµ m¸y trang bÞ cho 5 m¸y vi tÝnh phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña nhµ m¸y. + Trëng phßng kÕ to¸n - thèng kª : Lµ ngêi phô tr¸ch chung, cã nhiÖm vô ®«n ®èc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y, tµi s¶n tiÒn vèn cña nhµ m¸y, gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. + KÕ to¸n tæng hîp ( Phã phßng kÕ to¸n - thèng kª): Cã nhiÖm vô tæng hîp hÕt sè liÖu ®îc ph¶n ¸nh tõ c¸c nghiÖp vô cña c¸c kÕ to¸n chi tiÕt, lªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n, sæ tæng hîp, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh liªn quan kh¸c. + Thèng kª tæng hîp : Theo dâi ghi chÐp sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt, lao ®éng, tiªu hao vËt t, s¶n phÈm, t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc cña c¸c ph©n xëng, lËp b¸o c¸o thèng kª. + KÕ to¸n gi¸ thµnh : TËp hîp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n bæ chi phÝ, tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt. Ng« Minh Vîng 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + KÕ to¸n söa ch÷a lín - X©y dùng c¬ b¶n, tµi s¶n cè ®Þnh : Theo dâi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh söa ch÷a lín, x©y dùng c¬ b¶n cña nhµ m¸y. Thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc ®ã. Theo dâi viÖc biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh to¸n viÖc trÝch khÊu hao vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô : Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y ( bao gåm c¶ nhiÖm vô kÕ to¸n thanh to¸n – C«ng nî ph¶i thu.) + KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng : TÝnh to¸n l¬ng c¬ quan vµ c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm, tæng hîp l¬ng toµn nhµ m¸y lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng cho c¸c ®¬n vÞ. + KÕ to¸n vËt liÖu : Theo dâi vµ lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån kho vËt t toµn nhµ m¸y, lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu ( kiªm lu«n c¶ kÕ to¸n c«ng nî – C«ng nî ph¶i tr¶) + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn : Theo dâi thu chi tµi chÝnh, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong vµ ngoµi c«ng ty, lËp b¸o c¸o thu chi, nhËt ký b¶ng kª liªn quan. + Thñ quü : Cã nhiÖm vô thu, chi tiÒn, qu¶n lý kÐt b¹c cña nhµ m¸y. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý phßng kÕ to¸n - thèng kª KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp Thèng kª tæng hîp KÕ to¸n SCTXTSC§ KÕ to¸n NVL KÕ to¸n l ¬ng BHXH KT gi¸ thµnh KT TP-TT SCL XDCB Thñ quü II.2. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña nhµ m¸y. C¸cs¾c nh©n viªn Cïng víi sù ®æi míi s©u cña hÖ thèng thèngkª qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng kÕ PX to¸n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®æi míi gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ níc nhµ. Tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý. Nhµ m¸y C¬ khÝ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng Ng« Minh Vîng 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tõ . Lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo kiÓu tËp trung, toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn t¹i phßng KÕ to¸n. Thùc hiÖn ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo tr×nh tù thêi gian kÕt hîp víi hÖ thèng ho¸ theo néi dung kinh tÕ, kÕt hîp gi÷a h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. Mét sè nghiÖp vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i nhµ m¸y C¬ khÝ Gang thÐp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Nhµ m¸y sö dông 10 nhËt ký chøng tõ, tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn nhËt ký chøng tõ sè 10 vµ sö dông 10 b¶ng kª gåm : B¶ng kª sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. + Niªn ®é kÕ to¸n : Tõ 01/01®Õn 30/12 + Kú h¹ch to¸n : Theo th¸ng + Nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Nhµ m¸y thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu tõ c¸c ca s¶n xuÊt vµ c¸c ph©n xëng. Vµi n¨m gÇn ®©y, C«ng ty Gang thÐp ®· ®Çu t mét phÇn mÒm kÕ to¸n: Brav« @ accounting 4.1 cho nhµ m¸y nªn c¸c kÕ to¸n viªn chØ cÇn läc c¸c chøng tõ cho phï hîp. Sau ®ã nhËp c¸c d÷ liÖu vµo m¸y. §Õn cuèi th¸ng, lËp bót to¸n kÕt chuyÓn vµ in b¸o c¸o theo yªu cÇu cña C«ng ty. * Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ : Hµng ngµy c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc thu thËp ®îc cã liªn quan, kiÓm tra, ph©n lo¹i. LÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo sæ chi tiÕt vµ c¸c b¶ng kª. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt ®èi chiÕu chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo nhËt ký chøng tõ. Tõ nhËt ký chøng tõ cuèi th¸ng vµo sæ c¸i vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Chøng gèctheo vµ c¸c b¶ng bæký chøng tõ. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕtõ to¸n h×nh thøcph©n NhËt B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ng« Minh Vîng 17 B¶ng & Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ tæng hîp B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra II.3. Mèi quan hÖ gi÷a bé phËn kÕ to¸n víi c¸c phßng ban.  Víi cÊp trªn ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc nhµ m¸y vÒ mäi mÆt c«ng t¸c cña phßng. ChÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô cña c¬ quan kÕ to¸n – thèng kª - tµi chÝnh cña C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn  Víi c¸c phßng ban kh¸c * §èi víi phßng KÕ ho¹ch Phßng KT -TK cÊp cho phßng kÕ ho¹ch c¸c b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña phßng KÕ ho¹ch nhµ m¸y. Ngîc l¹i phßng KÕ ho¹ch nhµ m¸y còng cung cÊp cho phßng KÕ to¸n c¸c lo¹i tµi liÖu, sè liÖu nh: C¸c v¨n b¶n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kinh tÕ – kü thuËt – ®êi sèng x· héi; c¸c v¨n b¶n kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, gi¸ b¸n tõng th¸ng - quý - n¨m cña nhµ m¸y; c¸c lo¹i hîp ®ång, thanh lý hîp ®ång, c¸c lo¹i dù to¸n c«ng tr×nh X©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín, s¶n xuÊt phô kh¸c, söa ch÷a thêng xuyªn C«ng ty ®· ®îc duyÖt. * §èi víi phßng Tæ chøc – hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh c¸c sè liÖu vÒ sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt, tiªu thô cña nhµ m¸y, biÓu quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã Phßng Tæ chøc– Hµnh chÝnh cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn lao ®éng, quü l¬ng, ¨n ca, ®µo t¹o, c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª khi phßng KÕ to¸n – Thèng kª yªu cÇu. * Víi phßng Kü thuËt – c¬ ®iÖn Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng kü thuËt c¸c tµi liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt chñ yÕu. Phßng Kü thuËt còng cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª toµn bé tµi liÖu, sè liÖu vÒ c¸c chØ tiªu kinh Ng« Minh Vîng 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tÕ, kü thuËt; c¸c ph¬ng ¸n, biÖn ph¸p kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh, luËn chøng kinh tÕ, kü thuËt cña c¸c dù ¸n ®Çu t. * Víi phßng vËt t Phßng KÕ to¸n – Thèng kª cung cÊp cho phßng vËt t b¸o c¸o tæng hîp sè lîng vËt t tån kho theo th¸ng cña nhµ m¸y vµ phßng vËt t cung cÊp cho phßng KÕ to¸n – Thèng kª c¸c kÕ ho¹ch, ®¬n hµng, nhu cÇu thu mua vËt t th¸ng, quý, n¨m; b¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c lo¹i vËt t xuÊt kho cho sö dông hµng th¸ng. * §èi víi c¸c Ph©n xëng C¸c ph©n xëng chÞu sù chØ ®¹o, híng dÉn vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª theo quy ®Þnh cña phßng kÕ to¸n. II.4. C«ng t¸c thèng kª t¹i nhµ m¸y. Nhµ m¸y C¬ khÝ cã quy m« võa, tuy cã 7 ph©n xëng nhng do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh lµ vËn hµnh vµ chuyÓn t¶i nªn ho¹t ®éng thèng kª kh«ng ®îc t¸ch riªng mµ nã ®îc ghÐp bëi nh©n viªn cña c¸c phßng: phßng kÕ to¸n – thèng kª, phßng kÕ ho¹ch, phßng tæ chøc nh©n sù, c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi ®Ó t¹o thµnh bé m¸y thèng kª. II.4.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y thèng kª t¹i nhµ m¸y. Thèng kª tæng hîp thùc hiÖn híng dÉn nghiÖp vô c«ng t¸c thèng kª vµ kiÓm tra thêng xuyªn viÖc ghi chÐp ban ®Çu cña c¸c bé phËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n - thèng kª ®· ban hµnh. CËp nhËt c¸c sè liÖu ghi chÐp ban ®Çu trong ph¹m vi ®îc giao vÒ s¶n lîng s¶n xuÊt, tiªu thô, quyÕt to¸n, khèi lîng s¶n phÈm, c«ng tr×nh . . . phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña nhµ m¸y. H¹ch to¸n thèng kª theo dâi, ph¶n ¸nh c¸c sè liÖu vÒ lîng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp trong mét thêi gian cô thÓ nh»m nªu lªn thc tr¹ng, b¶n chÊt, tÝnh quy luËt tõ ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho qu¶n lý. Thèng kª cã 3 nhiÖm vô chÝnh: - Thu thËp, xö lý, tæng hîp c¸c sè liÖu thèng kª ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh»m t¹o ra th«ng tin néi bé. - Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®îc thu thËp, khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin tõ ®ã nªu lªn b¶n chÊt cña hiÖn tîng. - §Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp thèng kª cña nhµ m¸y, b¸o c¸o lªn c«ng ty theo yªu cÇu cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. II.4.2. Néi dung c«ng t¸c thèng kª.  C¸c nghiÖp vô thèng kª gåm cã: Thèng kª s¶n lîng, vËt t, thèng kª TSC§, thèng kª tiÒn vèn vµ thèng kª lao ®éng ... - Thèng kª s¶n lîng: §îc thèng kª ë c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. NghiÖp vô nµy do phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n – thèng kª phèi hîp thùc hiÖn. Ng« Minh Vîng 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ë díi ph©n xëng cã nh©n viªn kinh tÕ Ph©n xëng theo dâi hµng ngµy vµ b¸o c¸o hµng ngµy lªn phßng kÕ to¸n – thèng kª t×nh h×nh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ bao nhiªu? NhËp kho bao nhiªu? tiªu thô bao nhiªu? vµ tån kho lµ bao nhiªu? Sau ®ã b¸o c¸o lªn cho thèng kª tæng hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Tæng hîp c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ gi¸ thµnh, vÒ kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa gióp cho Gi¸m ®èc n¾m ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. C¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt, phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh, biªn b¶n kiÓm nghiÖm. - Thèng kª TSC§: ChØ thèng kª ®îc Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. NghiÖp vô nµy do nh©n viªn phßng kÕ to¸n thùc hiÖn. Thèng kª TSC§ nh»m x¸c ®Þnh ®îc Vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng cña Nhµ m¸y tõ ®ã ®Ó ph©n phèi TSC§ mét c¸ch hîp lý cho c¸c bé phËn tr¸nh t×nh tr¹ng n¬i thõa, n¬i thiÕu kh«ng sö dông hÕt ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§, b¶o vÖ TSC§, tËn dông c«ng suÊt cña TSC§, gãp phÇn tÝch cùc vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c thèng kª TSC§ cßn nh»m ®Æt kÕ ho¹ch mua s¾m TSC§ kÞp thêi bæ sung cho c¸c lo¹i háng ph¶i hñy bá; lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a lín ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®îc liªn tôc, c©n ®èi vµ ®Òu ®Æn trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt. C«ng t¸c nµy thêng ®îc thùc hiÖn vµo gi÷a n¨m vµ cuèi n¨m. - Thèng kª Nguyªn vËt liÖu: Dïng ®Ó kiÓm so¸t qu¸ tr×nh cung cÊp NVL: cung cÊp vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng, thêi gian; kiÓm so¸t qu¸ tr×nh sö dông tiªu hao NVL cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, xem viÖc sö dông NVL cã ®óng ®Þnh møc hay kh«ng; kiÓm so¸t qu¸ tr×nh dù tr÷ nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y, cña c¸c giai ®o¹n ®îc diÔn ra liªn tôc, ngoµi ra thèng kª NVL cßn nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông NVL C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, c¸c chøng tõ cã liªn quan, phiÕu b¸o gi¸, phiÕu chÊt lîng s¶n phÈm, kiÓm ®Þnh hµng ®Æt chÊt lîng nhËp kho cha. - Thèng kª tiÒn vèn: Do nh©n viªn phßng kÕ to¸n – thèng kª thùc hiÖn. - Thèng kª lao ®éng : Do nh©n viªn phßng tæ chøc thùc hiÖn. Thèng kª lao ®éng lµ c«ng cô phôc vô cho viÖc qu¶n lý lao ®éng, cung cÊp sè liÖu vÒ lao ®éng ®Ó phôc vô cho viÖc lËp vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch v¹ch ra nh÷ng hiÖn tîng kh«ng hîp lý vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng ®Ó t¨ng cêng kû luËt lao ®éng, ®Èy m¹nh thi ®ua s¶n xuÊt nh»m hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu b¸o ¨n ca, giÊy nghØ phÐp, phiÕu èm. T¹i nhµ m¸y C¬ khÝ, viÖc thèng kª s¶n lîng, vËt t, lao ®éng ®îc thùc hiÖn hµng ngµy. Hµng ngµy c¸c nh©n viªn thèng kª cña c¸c ph©n xëng lªn ghi chÐp Ng« Minh Vîng 20
- Xem thêm -