Tài liệu Kt101 ql và tổ chức kt tại cty tm dv nhựa vn vinaplat

  • Số trang: 190 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Hoµ chung xu thÕ ph¸t triÓn mäi mÆt, nÒn kinh tÕ níc ta kh«ng ngõng v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña chÝnh m×nh. Tõ nh÷ng bíc ®i gian nan, thö th¸ch giê ®©y nÒn kinh tÕ níc ta ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ. Mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ã, ®ã lµ: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh kh«ng nh÷ng cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh tÕ mµ cßn v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n võa mang tÝnh khoa häc, võa mang tÝnh nghÖ thuËt, nã ph¸t huy t¸c dông nh mét c«ng cô s¾c bÐn, cã hiÖu lùc phôc vô yªu cÇu qu¶n lý kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nh hiÖn nay. XuÊt ph¸t ttõ nh÷ng lý do trªn vµ nay cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thùc tÕ, nhÊt lµ cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ c« gi¸o híng dÉn em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi. “C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Nhùa ". nh»m lµm s¸ng tæ nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c gi÷a thùc tÕ vµ lý thuyÕt ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn bæ sung kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc ë líp. B¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn: PhÇn I: §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Th¬ng M¹i DÞch Vô Nhùa. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Th¬ng M¹i DÞch Vô Nhùa. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Th¬ng M¹i DÞch Vô Nhùa. Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÊy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ néi, th¸ng 6 n¨m 2002 PhÇn I *** Kh¸i qu¸t vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng Ty Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Nhùa I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng Ty Th ¬ng M¹i vµ DÞch Vô Nhùa.(CT TM-DVN) 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh : CT TM-DVN lµ mét c«ng ty nhùa trùc thuéc Tæng C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam(TCTN VN) ®îc thµnh lËp ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh sè 2299-Q§-TTCB cña Bé C«ng NghiÖp(BCN). C«ng ty nhùa lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n phô thuéc, cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi. C«ng ty ra ®êi vµ ho¹t ®éng v¬i t c¸ch ph¸p nh©n cã tªn giao dÞch quèc tÕ “VINAPLAT”. Víi ®éi ngò 60 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, cïng víi c¬ së vËt chÊt kÕ thõa toµn bé cña Tæng C«ng Ty ®Ó l¹i, c«ng ty TM-DVN ®· kh«ng ngõng cñng cè ngµnh nhùa trë thµnh ngµnh nhùa mòi nhän hµng ®Çu, gi¶i quyÕt nhu cÇu cÇn thiÕt cho x· héi vµ thùc thiÖn tèt tr¸ch nhiÖm cña §¶ng vµ Nhµ níc giao cho ngµnh Nhùa. TiÒn th©n cña C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam còng nh C«ng Ty Th¬ng M¹i DÞch Vô Nhùa lµ mét c«ng ty t¹p phÈm thµnh lËp ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 1976 theo quyÕt ®Þnh sè 972/CNV-TCQL cña Bé C«ng Nghiªp bao gåm cña toµn ngµnh Nhùa, da giÇy, xµ phßng, s¾t tr¸ng men, v¨n phaßng phÈm Hång Hµ..v..v. §Õn n¨m 1987 thùc hiªn quyÕt ®Þnh sè 302-CP cña chÝnh phñ Bé C«ng NghiÖp NhÑ ra quyÕt ®Þnh 421CNN-TCCP ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1987 ®æi C«ng ty T¹p PhÈm thµnh Liªn HiÖp C¸c XÝ NghiÖp Nhùa ho¹t ®éng theo nghÞ ®Þnh 27/HDBC ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 1988 ®Õ gióp cho viÖc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vµ hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, ®ång thêi më réng quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (T¹p phÈm nhùa) thµnh Tæng C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam. Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 1993 ®Õn ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1994, Bé Trëng Bé C«ng NghiÖp NhÑ tr×nh Thñ Tíng ®¬n xin thµnh lËp Doanh NgiÖp Nhµ Níc c«ng v¨n sè 2492-KTKH víi tªn gäi C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam vµ nay theo quyÕt ®Þnh sè 1198/Q§-TCCP ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1996 thµnh lËp l¹i Tæng C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam. MÆc dï cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ mÆt tæ chøc, tªn gäi cã nhiÒu thay ®æi nhng trong 20 n¨m qua (tõ 1976-2002) Tæng C«ng Ty Nhùa ®· s¶n xuÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, nhÞp ®é t¨ng trëng hµng n¨m tµon ngµnh ®¹t 27%/n¨m. Nh÷ng n¨m qua víi ®µ ph¸t triÓn nhanh, nhÞp ®é t¨ng trëng cao cña Ngµnh Nhùa còng nh môc tiªu s¶n xuÊt nhËp khÈu ®Õn n¨m 2005 mµ chiÕn lîc ngµnh ®· ®Æt ra lµ ph¶i ph¸t triÓn ®ñ m¹nh ®óng tÇm víi mét doanh nghiÖp võa phôc vô cho Quèc Doanh, Trung ¦¬ng,®Þa ph¬ng vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c chÝnh v× cÇn thiÕt nh vËy mµ ®Õn n¨m 1996 theo quyÕt ®Þnh 2999/Q§-TCCP cña Bé C«ng NghiÖp C«ng Ty Th¬ng M¹i DÞch Vô Nhùa ®· chÝnh thøc thµnh lËp trªn c¬ së trãc ®©y vµ lµ chi nh¸nh phÝa B¾c cña Tæng C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam . Cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña x· héi, s c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng ngµy cµng quyÕt liÖt, CT TM-DVN ®· ho¹t ®éng vµ tr¶i qua nhiÒu biÕn ®æi th¨ng trÇm v¬n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ hoµ nhËp víi nÇn kinh tÕ n¨ng ®éng kh«ng ngêng ph¸t triÓn. 2. Chøc n¨ng: - C«ng Ty TM-DVN lµ mét doanh nghiÖp 100% vèn nhµ níc chuyªn kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô ngµnh Nhùa cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo phÈm cÊp cña C«ng Ty vµ thùc hiÖn chøc n¨ng c¬ b¶n nh mét doanh ngiÖp Th¬ng M¹i. - Kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm nhùa vËt t nguyªn vËt liÖu nhùa, s¾t tr¸ng men nh«m, thÐp l¸, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, v¨n phßng phÈm hµng tiªu dïng, bao b× vµ in Ên bao b×, ph¬ng tiÖn vËn t¶i m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng vµ khu«n mÉu. DÞch vô t vÊn ®Çu t, chuyÓn dao c«ng nghÖ míi, thiÕt kÕ chÕ t¹o vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh chuyªn ngµnh, häi chî triÓn l·m, héi th¶o, th«ng tin qu¶ng c¸o vµ kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n nhµ hµng, ®¹i lý b¸n hµng, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng khai th¸c theo qui ®Þnh c¶u ph¸p luËt. 3. NhiÖm vô cña C«ng Ty : - Môc ®Ých kinh doanh thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh thµnh lËp cña doanh nghiÖp vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng dÞch vô ®· ®¨ng ký cô thÓ. - Víi tinh thÇn tù lùc tù cêng víi quyÕt t©m v¬n lªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc lµ do sù chØ ®¹o s¸t sao cã hiÖu qu¶ cña c¸c phßng ban l·nh ®¹o trong C«ng Ty vµ sù hëng øng nhiÖt t×nh cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m môc ®Ých võa s¶n xuÊt võa x©y dùng C«ng Ty TM-DVN cã uy tÝn vµ chÊt lîng tèt h¬n ®Ó phôc vô ngêi tiªu dïng tèt h¬n vµ thu ®îc lîi nhuËn cao nh»m môc ®Ých thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi nhµ níc nh nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i näp kh¸c vµ o ng©n s¸ch nhµ níc. - Doanh nghiÖp ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tèt sè vèn cña doanh nghiÖp ®îc nhµ níc giao cho. - Doanh nghiÖp phaØ tæ chøc tèt qu¸ tr×nh qu¶n lý lao ®éng. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng Ty Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Nhùa 1. Kh¸i qu¸t vÒ bé m¸y qu¶n lý: C«ng Ty TM-DVN lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng Ty Nhùa ViÖt Nam tiªu biÓu cho lo¹i h×nh võa vµ nhá víi bé m¸y gän nhÑ ®¬n gi¶n ®¶m b¶o yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña C«ng Ty ®Ò ra. M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty ®îc x¸c ®Þnh theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh Phßng kinh doanh XNK Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng nghiÖp vô qu¶n lý Tr¹m kho vËn HP HÖ thèng cöa hµng Theo c¬ cÊu tæ chøc tæ chøc trªn Gi¸m §èc lµ ngêi chØ ®¹o trùc tiÕp ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, cöa hµng, kho tr¹m. C¸c bé phËn phßng ban lµm chøc n¨ng tham mu gióp viÖc, hç chî cho gi¸m ®èc mäi th«ng tin ®îc ph¶n håi gi÷a c¸c phßng ban mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. 2. Kh¸i qu¸t vÒ bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh : Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt ë trªn C«ng Ty lùa chän h×nh thøc tæ chøc KÕ To¸n tËp trung vµ ph©n t¸n cã mét bé b¸o hå s¬ göi vÒ tõ H¶i Phßng. * Bé phËn KÕ To¸n Tµi ChÝnh ®îc chia lµm hai bé phËn: - Bé phËn KÕ To¸n t¹i phßng KÕ To¸n Tµi ChÝnh: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô vµ chøca n¨ng tham mu gióp Gi¸m §èc trong mäi c«ng t¸c KÕ To¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng Ty. - Bé phËn KÕ To¸n ë tr¹m kho vËn H¶i Phßng: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh, ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c ho¹t ®éng KÕ To¸n ph¸t sinh t¹i ®ã díi sù gi¸m s¸t cña kÕ to¸n C«ng Ty. Díi ®©y lµ s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng Ty: Trëng phßng kÕ to¸n Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ + tiÒn vay KÕ to¸n vËt t + TSC§ + tËp hîp chi phÝ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i thu kh¸ch hµng KÕ to¸n tiªu thô + thuÕ KÕ to¸n phßng nghiÖp vô vµ tæng ®¹i lý Thñ Quü Trëng phßng kÕ to¸n (KÕ To¸n Trëng): cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng trªn tÇm vÜ m« cña phßng, tham mu kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty cho Gi¸m §èc. §Þnh kú kÕ to¸n trëng dùa vµo c¸c th«ng tin tõ c¸c nh©n viªn trong phßng ®èi chiÕu víi sæ s¸ch ®Ó lËp b¸o c¸o phôc vô cho Gi¸m §èc vµ c¸c ®èi tîng kh¸c cã nhu cÇu th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty. C¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô h¹ch to¸n c¸c kho¶n thu chi toµn C«ng Ty tÝnh theo chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n do nhµ Níc vµ c¬ quan chøc n¨ng qui ®Þnh. Sö lý c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vèn, ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn vµ tµi s¶n cña C«ng Ty. §Þnh kú cuèi th¸ng, quý, n¨m phßng kÕ to¸n C«ng ty sÏ tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o qua ®ã tr×nh Gi¸m §èc c«ng ty vµ Tæng Gi¸m §èc c«ng ty. III. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c KÕ To¸n: C«ng Ty ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ . * M« h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n: Chøng tõ gèc B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi ®Þnh kú Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt : §èi chiÕu Mçi bé phËn cña bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®Òu ®îc thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng ®· ®îc qui ®Þnh. Trong khi thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh c¸c bé phËn c¬ cÊu cña C«ng Ty, tæ chøc KÕ To¸n cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ cã mèi liªn hÖ c¶ víi c¸c bé phËn kh¸c trong C«ng Ty. Trong viÖc cung cÊp hay nhËn c¸c tµi liÖu, th«ng tin Kinh TÕ nh»m phôc vô chung cho c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ lµ tËp hîp hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo bªn cã cña tµi kh¶n, kÕt hîp gi÷a viÖc ghi theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng, gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tãt gi÷a viÖc ghi chÐp hµng ngµy víi tæng hîp sè liÖu lËp b¸o c¸o hµnh chÝnh. - B¶ng so s¸nh chi tiªu thùc hiÖn n¨m 2000 víi n¨m 1999: Chi tiªu Thùc hiÖn n¨m 1999 Thùc hiÖn n¨m 2000 So s¸nh Chªnh lÖch 1> Doanh thu 50680 55039 4359 8,6 % 2> Chi phÝ 49350 53069 3719 7,54 % Tû lÖ - CPBH 975 997 22 0,05 % - CPQLDN 941 983 69 0,14 % - Gi¸ vèn 47461 51089 3628 7,35 % 3> Nép ng©n s¸ch 807 1300 493 61,09 % 4> Lîi nhuËn 523 607 147 28,1 % - Qua b¶ng sè liÖu trªn n¨m 2000 so v¬i n¨m 1999 doanh thu t¨ng 4359 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 8,6 % chi phÝ còng t¨ng 3791 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 7,4 % tû lÖ chi phÝ t¨ng nhng tû lÖ doanh thu lín h¬n lµm nh vËy ®îc ®¸nh gÝa lµ tèt. - Nh vËy ta thÇy vèn t¨ng 3628 triÖu ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 7,35% lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn sù t¨ng chi phÝ c«ng ty cÇn t×m biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n. Nép ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 493 triÖu tng øng víi tû lÖ 61,09 % c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt thuÕ ®èi víi nhµ níc. PhÇn II *** H¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng Ty Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Nhùa Ch¬ng i: KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 1> Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i TSC§. 1.1 Kh¸i niÖm : TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín h¬n 5.000.000 vµ thêi gian sö dông lín h¬n 1 n¨m. 1.2 §Æc ®iÓm : Khi tham gia vµo ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh TSC§ bÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh (cña s¶n phÈm, dich vô míi s¸ng t¹o ra). TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, h×nh th¸i vËt chÊt kh«ng thay ®æi tõ chu kú ®Çu tiªn cho tíi khi bÞ xa th¶i khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1.3 Ph©n lo¹i TSC§: Do TSC§ trong DN cã nhiÒu lo¹i cã h×nh th¸i vËt chÊt kh¸c nhau, V× vËy, ®Ó tiÖn lîi cho viÖc sö lý, sö dông... TSC§ DN ®· chia tµi cè ®Þnh lµm hai lo¹i. * Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt (tõng ®¬n vÞ TSC§ cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn TS liªn kÕt víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh), cã gi¸ trÞ lín h¬n 5.000.000 ®ång vµ thêi gian sö dông lín h¬n 1 n¨m, tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ... * Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª: Lµ nh÷ng tµi s¶n do doanh nghiÖp thuª cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh nÕu hîp ®ång thuª tho¶ m·n Ýt nhÊt mét trong bèn ®iÒu kiÖn sau ®©y: + Khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª theo h¬p ®ång ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u TS thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn cña hai bªn. + Néi dung hîp ®ång thuª quy ®Þnh: khi kÕt thóc thêi h¹n thuª bªn B ®îc chuyÓn quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo ®¸nh gi¸ cña danh nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm mua b¸n l¹i. + Thêi h¹n cho thuª mét lo¹i tµi s¶n Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª. + Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª Ýt nhÊt ph¶i b»ng t¬ng ®¬ng víi gÝa trÞ cña tµi s¶n ®ã trªn thÞ trêng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Mäi hîp ®ång thuª TSC§ nÕu kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn th× ®îc coi lµ TSC§ thuª ho¹t ®éng. 1.4 NhiÖm vô kÕ to¸n TSC§: - Tæ chøc khi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã, t×nh tr¹ng t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn TSC§. - TÝnh to¸n vµ ph©n bè chÝnh x¸c sè liÖu khÊu hao TSC§ vµ CFSXKD. - Tham gia lËp dù to¸n n©ng cÊp c¶i t¹o TSC§, söa ch÷a TSC§. - Híng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn ®¬n vÞ phô thuéc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n TSC§, tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - Ph¶n ¸nh víi gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn, dù to¸n chi phÝ, n©ng cÊp c¶i t¹oTSC§, söa ch÷a TSC§. 2> Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 2.1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 2.11 Tµi kho¶n sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 211 (( Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh )). KÕt cÊu Bªn nî: - TrÞ gi¸ cña TSC§ t¨ng do mua s¾m, XDCB hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö dông, nhËn vèn gãp bªn tham gia liªn doanh ®îc cÊp, biÕu tÆng viÖn trî... - §iÒu chØnh t¨ng NG do c¶i t¹o, n©ng cÊp, trang bÞ thªm. - §iÒu chØnh t¨ng NG do ®¸nh gi¸ l¹i (kÓ c¶ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh sau ®Çu t vÒ mÆt b»ng, gi¸ ë thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo sö dông theo quyÕt ®Þnh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn). Bªn cã: - NG TSC§ gi¶m do nhîng b¸n, thanh lý hoÆc mang gãp vèn liªn doanh ®Òu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c. - NG TSC§ gi¶m do th¸o gì mét sè bé phËn. - §iÒu chØnh l¹i NG do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ D bªn nî: - NG TSC§ hiÖn cã ë doanh nghiÖp. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§. Nî TK211 Cã TK411 Ng©n s¸ch cÊp bæ sung TSC§ TK214 Gi¶m HMTSC§ do c¸c nguyªn nh©n nh: thanh lý, KH... TK111,112,341,331 Mua TSC§ b»ng tiÒn mÆt, TGNH, NVKD,vèn KH, vèn vay TK821 Chi phÝ thanh lý TSC§ (gi¸ trÞ cßn l¹i) TK241 TSC§ t¨ng do ®Çu t XDC 2.12 Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: Tõ c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt; ®ång thêi ghi vµo chøng tõ ghi sæ ®Õn cuèi quý kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n liªn quan. NghiÖp vô1: Ngµy 31/10/2000 «ng Quang sè 153 Minh Khai thanh to¸n tiÒn b¸n «t« TOYOTA tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ: 103.928.000 ®ång (PhiÕu chi sè 99). KÕ to¸n ghi: Nî TK211: 103.928.000 ®ång Cã TK111: 103.928.000 ®ång NghiÖp vô 2: Ngµy 28/11/2000, thanh lý mét m¸y ph¸t ®iÖn ®· khÊu hao hÕt 76.095.000 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ lµ 100.000.000 ®ång. C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK214: 76.095.000 Nî TK821: 23.905.000 Cã TK211: 100.000.000 NghiÖp vô 3: Ngµy 12/12/2000 C«ng Ty x©y dùng söa sang l¹i nhµ xëng, cöa hµng vµ ®a vµo sö dông, tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho viÖc XDCB lµ 66.015.000 ®ång. C¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao TSC§ kÕ to¸n ghi: Bµn giao c«ng tr×nh ghi t¨ng TSC§ Nî TK211: 66.015.000 Cã TK241: 66.015.000 Chøng tõ 1 C«ng ty: Mü nghÖ & TTNT. Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/3/2000 MÉu sè 01SKT Sè: 06 KÌm theo phiÕu chi sè 99 TrÝch yÕu 1 Thanh to¸n tiÒn cho «ng Hng PC99 ngµy 31/3/2000 Tæng céng Chøng tõ 2 Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 2 3 211 111 Sè tiÒn (®) 4 13.928.000 13.928.000 C«ng ty: Mü nghÖ XK & TTNT. Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01SKT Sè: 22 Ngµy 31/6/2000 KÌm theo biªn b¶n thanh lý TSC§ Sè hiÖu tµi kho¶n TrÝch yÕu Nî Cã Thanh lý TSC§ xe con TOYOTA 214 211 821 Tæng céng Chøng tõ 3 C«ng ty: Mü nghÖ XK & TTNT. Chøng tõ ghi sæ 106.825.812 185.060.000 MÉu sè 01SKT Sè: 26 Ngµy 30/9/2000 KÌm theo Sè hiÖu tµi kho¶n TrÝch yÕu Nî Cã X©y dùng cá b¶n hoµn thµnh bµn giao 241 211 Tæng céng Sè tiÒn(®) 79.234.188 Sè tiÒn(®) 55.867.498 55.867.498 BiÓu 1 Bé: Giao th«ng vËn t¶i §¬n vÞ: C«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu & TTNT Sæ C¸i tµi kho¶n 211 quÝ 3 n¨m 2000 §¬n vÞ: §ång Chøng tõ DiÔn Gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d ®Çu n¨m 407.458.540 Ph¸t sinh trong kú PC99 ¤ng Hng thanh to¸n tiÒn b¸n 13.928.000 6 31/3 m¸y vi tÝnh vµ m¸y in Laze 1100 111 22 30/6 Thanh lý TSC§ xe con TOYOTA 26 30/6 T¨ng TSC§ nhµ v¨n phßng míi T¨ngTSC§ têng rµo, cèng b¶o vÖ vµ T9 san nÒn néi bé c«ng ty Céng ph¸t sinh D cuèi quÝ 3 214 821 241 241 79.234.188 106.825.812 48.741.211 55.867.498 525.995.249 186.060.000 339.935.249 BiÓu 2 T×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Nhãm TSC§ ChØ tiªu TSC§ kh¸c 208,591,211 55,867,498 43,490,000 0 5,350,000 0 55,867,498 0 cöa, vËt §Êt Nhµ kiÕn tróc I. Nguyªn gi¸ TSC§ 1. Sè d ®Çu kú 2. Sè t¨ng trong kú - ChuyÓn giao cho s¸t nhËp - Mua s¾m míi - X©y dùng míi 3. Gi¶m trong kú - Thanh lý -Chuyªn c«g cô lao ®éng 4. Sè cuèi kú trong ®ã - Cha sö dông - §· khÊu hao hÕt - Chê thanh lý II. Gi¸ trÞ hao mßn 1. §Çu kú 2. T¨ng trong kú 3.Gi¶m trong kú 4. Sè cuèi kú Tµi s¶n cè ®inh h÷u h×nh Ph¬ng tiÖn ThiÕt bÞ, M¸y mãc vËn t¶i, dông cô chuyÒn dÉn qu¶n lý 0 26,636,540 0 Céng TSC§ h÷u h×nh 0 0 264,458,709 43,409,000 0 26,636,540 5,350,000 0 108,272,518 7,984,046 17,608,500 2,174,500 5,462,102 1,172,970 4,458,332 445,833 0 116,256,564 19,783,000 0 0 0 0 6,635,072 4,904,165 TSC§ thuª tµi chÝnh 284,067,751 55,867,498 285,754,865 0 55,867,498 285,754,865 0 0 0 0 0 339,935,249 285,754,865 0 0 0 0 0 135,801,452 11,777,349 0 14,578,801 0 2.2 TSC§ thuª ngoµi vµ cho thuª: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khi xÐt thÊy viÖc mua s¾m (sö dông) TSC§ kh«ng hiÖu qu¶ b»ng viÖc ®i thuª (hoÆc cho thuª). C¨n cø vµo thêi gian vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ ®¬n vÞ cã thÓ ph©n thµnh thuª (cho thuª) tµi chÝnh hoÆc thuª (cho thuª) ho¹t ®éng. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh: 2.21 Tµi kho¶n sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh kÕ to¸n sö dông TK 212 “TSC§ thuª tµi chÝnh”. KÕt cÊu: Bªn nî: Ph¶n ¸nh NGTSC§ ®i thuª dµi h¹n t¨ng thªm Bªn cã: Ph¶n ¸nh NGTSC§ ®ang thuª dµi h¹n do tr¶ cho bªn thuª hoÆc mua l¹i D nî: Nguyªn gi¸ TSC§ ®ang thuª dµi h¹n Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Bªn ®i thuª ph¶i ghi sæ TSC§ thuª nguyªn gi¸ t¹i thêi ®iÓm coi nh lµ TSC§ ®i mua. Ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo hîp ®ång nh mét kho¶n nî dµi h¹n. Khi sö dông ph¶i trÝch khÊu hao còng nh ph©n bæ l·i ®i thuª vµo chi phÝ kinh doanh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× doanh nghiÖp ®i thuª ®ù¬c h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh sè tתn thùc ph¶i tr¶ theo hîp ®ång tõng kú. Trêng hîp tr¶ tríc mét lÇn cho nhiÒu n¨m th× tiÒn thuª ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ t¬ng øng víi n¨m sö dông TSC§. ThuÕ VAT cña ho¹t ®éng ®i thuª (nÕu cã) ®îc ghi nhËn khi thanh to¸n tiÒn thuª. 2.22 Mét sè bót to¸n c¬ b¶n : - Khi nhËn TS C§ thuª ngoµi c¨n cø vµ ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh, hîp ®ång thuª tµi chÝnh kÕ to¸n ghi Nî TK 212 nguyªn gi¸ TS C§ thuª Nî TK 133 (1332) thuÕ VAT Cã TK 342 tæng sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ - Sè tiÒn ph¶i tr¶ ®Þnh kú Nî TK 342: Sè nî + Gèc ph¶i tr¶ kú nµy Nî TK 641: L·i thuª ph¶i tr¶ trong kú Cã TK 315, 112,111 tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ vµ ®· tr¶ trong kú - Cuèi kú c¨n cø trÝch khÊu hao Nî TK 672,642 trÝch khÊu hao ë ph©n xëng, v¨n phßng Cã TK 214 khÊu hao TS C§ - X¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Nî TK 3331 Cã TK 3332 2.23 Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: Trong kú thuª mét v¨n phßng cña c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu. Tæng sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ lµ: 300.000.000 ®ång. C¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi : Nî TK212: 300.000.000 Cã TK342: 300.000.000 KÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK212 Chøng tõ 4: C«ng ty: Mü nghÖ XK & TTNT. Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/6/2000 KÌm theo hîp ®ång thuª tµi chÝnh MÉu sè 01SKT Sè: 26 TrÝch yÕu Thuª « t« Mazda 4 chç ngåi cña c«ng ty thuª tµi chÝnh Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 212 342 Sè tiÒn(®) 285.754.865 Tæng céng 285.754.865 BiÓu 3 Bé: Giao th«ng vËn t¶i. §¬n vÞ: Cty Mü nghÖ XK & TTNT. Sæ c¸i tµi kho¶n 212 quÝ 3 n¨m 2000 §¬n vÞ: ®ång. Chøng tõ SH DiÔn gi¶i NT 26 Thuª « t« Mazda 4 chç ngåi cña c«ng ty thuª tµi chÝnh Tk®ø 342 Céng 2.3 Sè tiÒn Nî Cã 285.754.865 285.755.865 §¸nh gi¸ l¹i TSC§: Lµ viÖc x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§, TSC§ ®¸ng gi¸ l¹i lÇn ®Çu cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. Nguyªn gi¸ TSC§ trong doanh nghiÖp chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp: + §¸nh gi¸ l¹i TSC§ + N©ng cÊp TSC§ + Th¸o gì 1 hay mét sè bé phËn cña TSC§ + §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Gi¸ trÞ cßn l¹i thùc chÊt lµ vèn ®Çu t cho viÖc mua s¾m, x¸c ®Þnh TSC§ cßn ph¶i thu håi trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§. Gi¸ trÞ cßn l¹i ®îc x¸c ®Þnh: Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ = NG TSC§ - Sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§. 3> H¹ch to¸n khÊu hao TSC§: 3.1. Kh¸i niÖm: KhÊu hao lµ viÖc ®· ®Þnh tÝnh to¸n phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®Ó chuyÓn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Gi¸ trÞ hao mßn lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mét hiÖn tîng kh¸ch quan. VËy vÊn ®Ò hao mßn vµ trÝch khÊu hao TSC§ lµ rÊt quan träng trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý TSC§ trong doanh nghiÖp. Ngoµi ra cßn ¶nh hëng rÊt nhiÒu mÆt nh: Thu håi vèn, hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ... §Ó qu¶n lý TSC§ cã hiÖu qu¶ nhÊt còng nh ¶nh nhiÒu ®Õn c¸c lÜnh vùc kh¸c trong qu¶n lý TSC§ nãi riªng vµ tæ chøc toµn doanh nghiÖp nãi chung. 3.2. Ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty Th ¬ng M¹i vµ DÞch Vô Nhùa. C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng. ViÖc tÝnh khÊu hao ph¶i c¨n cø vµo NG vµ tû lÖ trÝch khÊu hao (Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña ViÖt Nam-Q§166/1999/Q§ - BTC ngµy 30/12/99 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh). Møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña TSC§ Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = = NGTSC§ Thêi gian sö dông Møc khÊu hao b×nh qu©n 12 ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ®îc tÝnh vµo ngµy 1 hµng th¸ng (Nguyªn t¾c trßn th¸ng). VËy ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n, quy ®Þnh TSC§ t¨ng (hoÆc gi¶m) trong th¸ng th× th¸ng sau míi tÝnh hoÆc (th«i tÝnh) khÊu hao. - VÝ dô: C«ng Ty mua mét tµi s¶n cè ®Þnh míi 100% víi gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n 119.000.000 ®ång triÕt khÊu mua hµng 5.000.000 ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn 3.000.000 ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö 3.000.000 ®ång. BiÕt tuæi thä kü thuËt lµ 12 n¨m thêi gian sö dông cña TS C§ doanh nghiÖp dù kiÕn lµ 10 n¨m TS C§ ®îc ®a vµo sö dông th¸ng 1 n¨m 2000. NG TS C§ = 119 triÖu – 5 triÖu + 3 triÖu + 3 triÖu = 120 triÖu ®ång Møc KH trung b×nh n¨m 120 triÖu : 10 n¨m = 12 triÖu /n¨m Møc KH trung b×nh th¸ng 12 triÖu/n¨m : 12 th¸ng = 1 triÖu/th¸ng 3.3 KÕ to¸n hao mßn vµ trÝch khÊu hao TSC§. Mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n ®èi víi hao mßn hµng ho¸: VÒ nguyªn t¾c mäi tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc huy ®éng khai th¸c sö dông vµ tÝnh hao mßn cña TSC§ theo quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc trÝch khÊu hao mßn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trªn NG TSC§ ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p c¶ hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh ®Ó thu håi vèn nhanh cã nguån vèn ®Ó ®æi míi ®Çu t TSC§ phôc vô cho c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi TSC§ ®iÒu ®éng néi bé gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong tæng c«ng ty, bªn giao TSC§ c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ møc ®é hao mßn cña tµi s¶n. NÕu gi¸ trÞ hao mßn ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ trªn sæ kÕ to¸n, bªn giao TSC§ h¹ch to¸n phÇn chªnh lÖch vµo thu nhËp bÊt thêng (TK 721). Trêng hîp gi¸ trÞ hao mßn ®¸nh gi¸ l¹i thÊp h¬n gi¸ trÞ hao mßn trªn sæ kÕ to¸n th× h¹ch to¸n phÇn chªnh lÖch vµo chi phÝ bÊt thêng (TK 821). 3.4 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n TK sö dông §Ó h¹ch to¸n khÊu hao kÕ to¸n sö dông TK 214: Hao mßn TSC§. KÕt cÊu. Bªn nî: Gi¸ trÞ hao mßn gi¶m do c¸c lý do: - Thanh lý nhîng b¸n - §iÒu ®éng gãp vèn liªn doanh Bªn cã : Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ t¨ng do: - TrÝch khÊu hao TSC§ - §¸nh gi¸ l¹i TSC§ - §iÒu chuyÓn TSC§ ®· sö dông gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty. D cã : Gi¸ trÞ hao mßn hiÖn cã ë doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch hao mßn TSC§ cña c«ng ty ®· ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn, tµi s¶n cña nhµ níc vµ c¬ quan cÊp trªn theo quyÕt ®Þnh 166. Cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao ghi: Nî TK 642: Qu¶n lý. Nî TK 627: Ph©n xëng. Cã TK 214 KhÊu hao TSC
- Xem thêm -