Tài liệu Kt085 hạch toán chi phí sxkd và doanh thu tại cty phát hành báo chí tw

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Lêi më ®Çu Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh kÕ to¸n ®i liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh. Khi nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh x· héi cµng ph¸t triÓn th× c«ng t¸c kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc, kh«ng thÓ thiÕu trong qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc vµ cña c¸c doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Òu ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin vÒ “chi phÝ ®Çu vµo” vµ “kÕt qu¶ ®Çu ra” mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó cã thÓ ®a ra mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. C¸c doanh nghiÖp lu«n mong muèn tèi u ho¸ hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, vËn dông tèi ®a c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ vµ híng tíi môc ®Ých “kÕt qu¶ ®Çu ra” cµng cao, cµng tèt, hay ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c tæ chøc kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi phÝ, doanh thu vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. V× thÕ, ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m tíi c¸c yÕu tè chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña m×nh . Trong t×nh h×nh hiÖn nay, sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan còng nh chñ quan, ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i cã sù ®iÒu chØnh thêng xuyªn, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra nhng ph¶i mang tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp lu«n ®Æt vÊn ®Ò h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh nh lµ mét nhiÖm vô thiÕt thùc nhÊt, cã tÝnh chÊt xuyªn suèt trong tÊt c¶ c¸c kh©u ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Dï bÊt kú lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo, quy m« kinh doanh ra sao th× h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ còng ® îc chó träng. Víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¬ng th× c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh cã tÇm quan träng rÊt lín. Nã võa mang nh÷ng nÐt chung nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ cña mét doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi l¹i ph¶n ¸nh nh÷ng nÐt ®Æc trng riªng cã cña ngµnh Bu ®iÖn vµ cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô PHBC t¹i c«ng ty. Nhng trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy t«i xin ®îc tr×nh bµy vÒ: "C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu cña ho¹t ®éng ph¸t hµnh b¸o chÝ t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¦¬ng" díi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o vµ cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty, ®Ó cã thÓ hiÓu thªm vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ cña lo¹i h×nh dÞch vô Bu §iÖn. TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp ngµnh Bu ®iÖn I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ngµnh Bu ®iÖn cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ vµ doanh thu. 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh Bu ®iÖn víi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ ho¹t ®éng PHBC nãi riªng. Bu ®iÖn lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt, võa mang tÝnh kinh doanh, võa mang tÝnh phôc vô kinh doanh, lµ mét c«ng cô cña §¶ng vµ Nhµ níc trong viÖc truyÒn dÉn c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ- x· héi, phôc vô nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt, s¶n phÈm Bu ®iÖn lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn t¶i th«ng tin ®¸p øng nhu cÇu cña toµn x· héi. Bu ®iÖn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, gi÷ g×n an ninh vµ trËt tù x· héi. S¶n phÈm Bu ®iÖn kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ mµ thùc chÊt lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña th«ng tin thu ®îc trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn tõ n¬i nµy tíi n¬i kh¸c. Mét s¶n phÈm dÞch vô Bu ®iÖn hoµn thµnh ph¶i cã Ýt nhÊt hai ®¬n vÞ trong ngµnh tham gia thùc hiÖn. Trong khi ®ã cíc phÝ (thu nhËp) Bu ®iÖn l¹i chØ ph¸t sinh ë mét trong c¸c ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn dÞch vô ®ã. Mçi ®¬n vÞ B u ®iÖn chØ thùc hiÖn mét c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm Bu ®iÖn. Chi phÝ cho mét s¶n phÈm dÞch vô bu ®iÖn n»m r¶i r¸c ë nhiÒu ®¬n vÞ bu ®iÖn, song gi¸ b¸n mét s¶n phÈm bu ®iÖn hoµn thiÖn l¹i chØ ®îc thùc hiÖn ë mét n¬i - ®ã lµ n¬i ký göi th«ng tin. Do vËy, trong tõng ®¬n vÞ bu ®iÖn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c chi phÝ vµ thu nhËp, mµ chØ ®îc x¸c ®Þnh trong ph¹m vi toµn ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c h¹ch to¸n kinh doanh bu ®iÖn mang tÝnh h¹ch to¸n toµn ngµnh. Trong kinh doanh bu ®iÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô thùc hiÖn ®ång thêi. ChÝnh v× vËy, ngµnh bu ®iÖn kh«ng cã s¶n phÈm dë dang hay tån kho. ChØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm cña ngµnh Bu ®iÖn rÊt quan träng. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã th× ngµnh Bu ®iÖn ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn, n©ng cao chÊt lîng m¹ng líi truyÒn t¶i th«ng tin mét c¸ch ®ång bé, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, tiÕp thu khoa häc kü thuËt míi hiÖn ®¹i, nh»m sö dông thµnh th¹o kü thuËt míi, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng khèi lîng s¶n phÈm bu ®iÖn, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh, phôc vô tèt h¬n nhu cÇu x· héi. Nh vËy, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña ho¹t ®éng kinh doanh Bu ®iÖn ®· nªu trªn cã ¶nh hëng rÊt lín tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n Bu ®iÖn. HiÖn nay, Bu ®iÖn cha x¸c ®Þnh ®îc khèi lîng, gi¸ trÞ cña chi phÝ cho tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm toµn tr×nh. Cho nªn, ngµnh Bu ®iÖn ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n toµn ngµnh bëi cã sù bao cÊp ®èi víi nhiÒu ®¬n vÞ c¬ së bu ®iÖn bá ra chi phÝ qu¸ lín l¹i kh«ng cã thu vÒ. Trong khi ®ã, c¸c ®¬n vÞ vÉn ph¶i tån t¹i ®Ó phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ truyÒn t¶i th«ng tin, tin tøc tíi ngêi nhËn, kh«ng thÓ lÊy thu bï chi bá ra. V× vËy, ngµnh Bu ®iÖn ®îc phÐp ph©n phèi l¹i doanh thu gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Trong m¹ng líi kinh doanh bu ®iÖn ë níc ta, c¸c bu ®iÖn TØnh, thµnh phè lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, h¹ch to¸n kinh tÕ t¬ng ®èi hoµn chØnh. Quan hÖ gi÷a bu ®iÖn TØnh, thµnh phè vµ Tæng C«ng ty lµ quan hÖ cÊp nép trong néi bé ngµnh. Quan hÖ gi÷a Bu ®iÖn TØnh, thµnh phè víi c¸c Bu ®iÖn HuyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ mèi quan hÖ gi÷a ®¬n vÞ chÝnh vµ ®¬n vÞ phô thuéc. Bu ®iÖn TØnh trùc tiÕp qu¶n lý vµ thanh to¸n quyÕt to¸n thu, chi víi c¸c bu ®iÖn HuyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tØnh. Ngoµi ra, bu ®iÖn TØnh, thµnh phè cßn cã quan hÖ víi ng©n hµng, c¸c tæ TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ kh¸c ngoµi ngµnh. Nh÷ng mèi quan hÖ nµy thÓ hiÖn râ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh bu ®iÖn. II.H¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh cña ho¹t ®éng PHBC Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng lµ 3 yÕu tè quan träng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô nãi riªng lµ qu¸ tr×nh con ngêi sö dông c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng nh»m t¹o ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu x· héi. Trong qu¸ tr×nh nµy c¸c yÕu tè nãi trªn ®· h×nh thµnh nªn c¸c yÕu tè nµy chi phÝ kh¸c nhau, cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. VËy, chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vËt ho¸ vµ hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh vËy, chi phÝ bá ra ®Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm dÞch vô bu ®iÖn lµ chi phÝ dÞch vô bu ®iÖn. 1. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh cña ho¹t ®éng PHBC Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp n¶y sinh nhiÒu lo¹i chi phÝ. §Ó ph©n lo¹i chóng còng cã thÓ dùa vµo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau, tïy thuéc vµo c¸c khÝa c¹nh vµ ®Æc trng lo¹i h×nh kinh doanh, môc ®Ých qu¶n lý chi phÝ cña tõng doanh nghiÖp mµ lùa chän tiªu thøc ph©n lo¹i cho phï hîp. Nh»m n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý chi phÝ, ph¸t huy ®îc chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæ chøc vµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ngµnh Bu ®iÖn cã nh÷ng c¸ch thøc ph©n lo¹i chi phÝ nh sau: 1.1.Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu - Chi phÝ nh©n c«ng - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c C¸ch ph©n lo¹i nµy sÏ gióp cho viÖc tËp hîp vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ ®îc thuËn lîi vµ râ rµng, cho biÕt ®îc chi phÝ cña doanh nghiÖp theo tõng yÕu tè vµ tØ träng cña nã trong tæng chi phÝ. Tõ ®ã gióp cho c«ng t¸c thèng kª, dù ®o¸n nhu cÇu vÒ vèn bæ sung, lµ c¨n cø lËp kÕ ho¹ch quÜ l¬ng, cung cÊp vËt t, thiÕt bÞ cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Bu chÝnh- ViÔn th«ng. 1.2. Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt cña yÕu tè chi phÝ trong quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Chi phÝ trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chi ra cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nh÷ng chi phÝ nµy cã thÓ tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ. - Chi phÝ gi¸n tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chi ra cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng mµ kh«ng thÓ t¸ch riªng cho bÊt kú ®èi tîng nµo. C¸ch ph©n lo¹i nµy yªu cÇu ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng còng nh ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh trong ngµnh Bu ®iÖn th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ theo tõng ho¹t ®éng kinh doanh nh ho¹t ®éng kinh doanh bu chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh viÔn th«ng, ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t hµnh b¸o chÝ. 2..Tµi kho¶n sö dông vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ ho¹t ®éng PHBC Víi nh÷ng ®Æc trng riªng cña ngµnh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë ®©y còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c víi chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh ¸p dông cho Doanh TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang nghiÖp nhµ níc. Lµ ®¬n vÞ kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh t¹o ra mét s¶n phÈm vËt chÊt cô thÓ mµ chØ lµ ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn mét phÇn, mét kh©u cña ho¹t ®éng kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô Bu ®iÖn, … .V× vËy, doanh nghiÖp kh«ng sö dông c¸c tµi kho¶n h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp nh TK621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, TK622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp …mµ sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau: 2.1. Tµi kho¶n sö dông: a, Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh – TK 154 Tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô Bu chÝnh – viÔn th«ng, ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c. TK 154 cã 4 TK cÊp 2 nh sau: TK 1541 – Chi phÝ kinh doanh Bu chÝnh: Dïng tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh Bu chÝnh TK 1542 – Chi phÝ kinh doanh ViÔn th«ng: Dïng tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh Bu chÝnh TK 1543 – Chi phÝ kinh doanh Ph¸t hµnh b¸o chÝ: Dïng tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh Bu chÝnh TK 1544 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c nh : ThiÕt kÕ, x©y l¾p c«ng tr×nh, l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i, s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô kh¸c ngoµi dÞch vô Bu ®iÖn… §èi víi tõng lo¹i h×nh chi phÝ ¸p dông cho tõng lo¹i h×nh dÞch vô bu ®iÖn cßn ®îc ph©n chia chi tiÕt theo nhiÒu kho¶n môc chi phÝ t¬ng øng víi tõng s¶n phÈm dÞch vô ®ã. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng nghiÖp vô theo c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô, nh: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn… Chi phÝ nh©n c«ng ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau:  TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng bao gåm: L¬ng cÊp bËc, chøc vô, l¬ng khuyÕn khÝch theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, l¬ng bu t¸ x· ( chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c kh«ng cã l¬ng bu t¸ x· ).  B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu( vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ), nhiªn liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c nghiÖp vô vµ söa ch÷a TSC§ dïng trong khai th¸c. Chi phÝ vËt liÖu ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt nh sau:  VËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, khai th¸c c¸c nghiÖp vô  VËt liÖu dïng cho söa ch÷a TSC§  Nhiªn liÖu - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt xuÊt dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c nghiÖp vô. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c nghiÖp vô - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau:  Söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi  §iÖn, níc … mua ngoµi.  VËn chuyÓn, bèc dì thuª ngoµi  DÞch vô mua ngoµi kh¸c. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi nh÷ng chi phÝ trªn ph¸t sinh trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ph¶n ¸nh chi tiÕt nh sau:  Chi b¶o hé lao ®éng  Chi tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o  Chi hoa hång ®¹i lý  Chi bæ tóc, ®µo t¹o  C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c b. TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung - TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung, (kh«ng thÓ ph¶n ¸nh vµo TK 154) phôc vô khai th¸c c¸c nghiÖp vô vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. - TK 627 sö dông ë bu ®iÖn tØnh ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c¸c bu ®iÖn huyÖn vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ph©n bæ, kÕt chuyÓn vµo chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp (TK154). +TK 627 ¸p dông t¹i Bu ®iÖn HuyÖn Bªn Nî: C¸c p s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn Cã : C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn Nî TK 1363 “Ph¶i thu gi÷a Bu ®iÖn TØnh vµ Bu ®iÖn HuyÖn “ ®Ó thanh to¸n víi Bu ®iÖn TØnh. TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú +TK 627 ¸p dông t¹i Bu ®iÖn TØnh Bªn Nî : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ë Bu ®iÖn huyÖn - Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ë Bu ®iÖn TØnh (nÕu cã) Bªn Cã : Ph©n bæ chi phÝ chung cho chi phÝ nghiÖp vô vµ chi phÝ kinh doanh kh¸c TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú TK 627 cã c¸c TK cÊp 2 nh sau: *TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan vµ ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô khai th¸c nghiÖp vô vµ kinh doanh kh¸c, bao gåm: Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn… *TK 6272 – Chi phÝ vËt liÖu Ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu, nhiªn liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô khai th¸c nghiÖp vô vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. *TK 6273 – Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Ph¶n ¸nh chi c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô khai th¸c nghiÖp vô vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang *TK 6274 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung *TK 6277 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung, nh chi phÝ söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi, chi phÝ ®iÖn níc… *TK 6278 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¶n ¸nh chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi c¸c chi phÝ trªn do s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung. §èi víi tõng ®¬n vÞ ph¶i më sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung theo yÕu tè vµ néi dung chi phÝ ( TK cÊp 3) c. TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn TØnh, chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty. - KÕt cÊu néi dung TK 642 +TK 642 ë Bu ®iÖn TØnh Bªn Nî : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Bªn Cã : KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo Bªn Nî TK911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 642 cuèi kú kh«ng cã sè d +TK 642 ë Tæng c«ng ty Bªn Nî : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh t¹i Bu ®iªn TØnh Chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh tËp trung t¹i Tæng c«ng ty Bªn Cã : KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. TK 642 cuèi kú kh«ng cã sè d TK 642 chi tiÕt nh sau: *TK 6421 - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cña ban gi¸m ®èc, nh©n viªn qu¶n lý ë c¸c phßng ban cña ®¬n vÞ. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý còng ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt nh ë TK 154. *TK 6422 - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt liÖu, nhiªn liÖu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ cho viÖc söa ch÷a TSC§, c«ng cô, dông cô … *TK 6423 - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ dông cô, ®å dïng v¨n phßng dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý *TK 6424 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý *TK 6425 - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp *TK 6426 - Chi phÝ dù phßng Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. *TK 6427 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Chi phÝ nµy ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt nh sau:  Thuª ngoµi söa ch÷a TSC§ phôc vô cho qu¶n lý  §iÖn, níc … mua ngoµi TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang  DÞch vô mua ngoµi kh¸c *TK 6428 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¶n ¸nh chi phÝ kh¸c thuéc qu¶n lý chung cña ®¬n vÞ ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn. Chi phÝ nµy ®îc chi tiÕt ph¶n ¸nh nh sau:  Chi b¶o hé lao ®éng  Chi bæ tóc ®µo t¹o  Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c . 2.2.Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô Bu ®iÖn a. H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô t¹i Bu ®iÖn HuyÖn * H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu - Khi nhËp kho vËt liÖu, nhiªn liÖu mua vÒ, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi nh sau: Nî TK 152: TrÞ gi¸ vËt liÖu mua vÒ nhËp kho Nî TK 133: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho khèi lîng vËt liÖu mua vÒ Cã TK 111,112,331… - Khi vËt liÖu, nhiªn liÖu ®îc xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¨n cø theo phiÕu xuÊt kho ® îc h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 154 : XuÊt vËt liÖu cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Nî TK 627 : XuÊt dïng vËt liÖu cho ho¹t ®éng chung Cã TK 152 : TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng +H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng - C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng, kÕ to¸n ghi: Nî TK154: TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng kinh doanh Nî TK627: TiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn khèi gi¸n tiÕp Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tiÒn l¬ng thùc tÕ ®îc tËp hîp : Nî TK 154, 627: Ph¶n ¸nh chi c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): TrÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT,KPC§ +H¹ch to¸n c«ng cô, dông cô xuÊt dïng Nî TK 154: Ph¶n ¸nh chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng vµo kinh doanh Nî TK 627: Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 153: TrÞ gi¸ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng +H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 154,627 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 : KhÊu hao TSC§ §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 009 Trêng hîp chi phÝ khÊu hao do Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè trÝch tËp trung vµ ph©n bæ cho c¸c ho¹t ®éng, kh«ng ph©n bæ cho Bu ®iÖn huyÖn th× kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao, kh«ng sö dông TK 627(6274) +H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c Nî TK 154: Chi phÝ kinh doanh Nî TK 627: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 111,112,… +Cuèi kú chi phÝ kinh doanh ®îc kÕt chuyÓn: Nî TK 154 7 TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Nî TK 627 Cã TK 1363 S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh Bu ®iÖn huyÖn ( trang bªn) b b. H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô t¹i Bu ®iÖn tØnh c - H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu +Khi nhËp kho vËt liÖu, nhiªn liÖu mua vÒ, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi nh sau: Nî TK 152 : TrÞ gi¸ vËt liÖu mua vÒ nhËp kho Nî TK 133 : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho khèi lîng vËt liÖu mua vÒ Cã TK 111,112,331… +Khi vËt liÖu, nhiªn liÖu ®îc xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¨n cø theo phiÕu xuÊt kho ®îc h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 154 : XuÊt vËt liÖu cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Nî TK 627 : XuÊt dïng vËt liÖu cho ho¹t ®éng chung Cã TK 152 : TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh Bu ®iÖn huyÖn TK 152, 153 TK 154 1 TK1363 TK 334, 338 5 2 TK627 TK 214 6 3 TK 111, 112 … 4 TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chó ý : TK 1363 : Thanh to¸n víi Bu ®iÖn tØnh 1: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô 2: Chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3: Chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ 4: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 5: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 6: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §oµn ThÞ Giang - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng +C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng, kÕ to¸n ghi: Nî TK154: TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng kinh doanh Nî TK627: TiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn khèi gi¸n tiÕp Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn +C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tiÒn l¬ng thùc tÕ ®îc tËp hîp : Nî TK 154, 627: Ph¶n ¸nh chi c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): TrÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ - H¹ch to¸n c«ng cô, dông cô xuÊt dïng Nî TK 154: Ph¶n ¸nh chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng vµo kinh doanh Nî TK 627: Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 153: TrÞ gi¸ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng - H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 154,627 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 : KhÊu hao TSC§ §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 009 - H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c Nî TK 154: Chi phÝ kinh doanh Nî TK 627: Chi phÝ chung Cã TK 111,112,… - Cuèi kú chi phÝ ®îc kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nh sau: Sau khi tæng hîp ®îc c¸c chi phÝ tõ Bu ®iÖn huyÖn vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn tØnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh dich vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho tõng dich vô Bu ®iÖn. Gi¸ thµnh dÞch vô Bu ®iÖn tØnh lµ gi¸ thµnh cha ®Çy ®ñ( bëi v× t¹i Bu ®iÖn tØnh míi chØ lµ mét c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¹o s¶n phÈm dÞch vô ). Gi¸ thµnh dÞch vô Bu ®iÖn ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ vµ cuèi kú ®îc kÕt chuyÓn nh sau: TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Nî TK 154 Cã TK 627 Nî TK 632 Cã TK 154 Cuèi quý, c¨n cø tû lÖ doanh thu cña dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT, x¸c ®Þnh thuÕ ph©n bæ cho tõng dÞch vô ghi: Nî TK 142, 632 Cã TK 133 - KÕt chuyÓn ®Ó tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú Nî TK 911 Cã TK 632 TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ taÞ Bu ®iÖn tØnh TK 152, 153 TK 154 TK 632 1 4 TK 334, 338 TK 214 TK627 3 2 5 TK 111, 112 … TK 3363 (1) (1) Chó ý: (1) : C¸c chi phÝ tËp hîp tõ Bu ®iÖn huyÖn 1: TËp hîp chi phÝ kinh doanh PHBC t¹i Bu ®iÖn tØnh 2: TËp hîp chi phÝ chung t¹i Bu ®iÖn tØnh 3: KÕt chuyÓn chi phÝ chung 4: KÕt chuyÓn chi phÝ kinh doanh t¹i Bu ®iÖn tØnh ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n c. H¹ch to¸n t¹i Tæng c«ng ty Tæng c«ng ty Bu chÝnh – ViÔn th«ng lµ n¬i thùc hiÖn viÖc tæng hîp chi phÝ, gi¸ thµnh toµn ngµnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Bu ®iÖn. C¨n cø sè liÖu tæng hîp ®îc vÒ chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng dÞch vô ë c¸c Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè, c¸c ®¬n vÞ trung gian vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i Tæng TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang c«ng ty ®Ó tæng hîp chi phÝ dÞch vô toµn ngµnh vµ tÝnh gi¸ thµnh hoµn chØnh ( gi¸ thµnh toµn tr×nh ) cña ho¹t ®éng dÞch vô Bu ®iÖn . Gi¸ thµnh dÞch vô toµn ngµnh = Gi¸ thµnh dÞch vô Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè + Gi¸ thµnh dÞch vô c¸c ®¬n vÞ trung gian + Chi phÝ dÞch vô ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty H¹ch to¸n chi phÝ ë tæng c«ng ty : - TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn tØnh : Nî TK 632 Nî TK 642 Cã TK 3361 - Chi phÝ ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty : Nî TK chi phÝ 154, 642 Cã TK liªn quan (111,112…) - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty Nî TK 632 Cã TK 154 - KÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 911 Cã TK 632 Cã TK 642 III. H¹ch to¸n doanh thu cña ho¹t ®éng Phbc 1.Kh¸i niÖm Doanh thu b¸n hµng lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô mµ ®¬n vÞ ®· b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Bu ®iÖn th× doanh thu ®îc x¸c ®Þnh lµ doanh thu cíc dÞch vô Bu chÝnh, ViÔn th«ng, phÝ ph¸t hµnh b¸o chÝ, doanh thu l¾p ®iÖn tho¹i, b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c ®· thùc hiÖn. - Néi dung vµ ph¹m vi doanh thu t¹i Bu ®iÖn huyÖn Doanh thu cíc t¹i bu ®iÖn HuyÖn còng bao gåm c¸c kho¶n thu ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña Bu ®iÖn HuyÖn, tøc lµ doanh thu cíc dÞch vô Bu chÝnh, ViÔn th«ng, ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c…Doanh thu nµy ®îc ph¸t sinh vµ cuèi kú thanh to¸n néi bé víi bu ®iÖn TØnh. - Néi dung, ph¹m vi doanh thu Bu ®iÖn TØnh Doanh thu ë Bu ®iÖn TØnh bao gåm doanh thu cíc vµ doanh thu riªng. Doanh thu cíc t¹i Bu ®iÖn TØnh lµ doanh thu thùc tÕ toµn ngµnh Bu ®iÖn ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn TØnh. Cßn doanh thu riªng lµ doanh thu do ngµnh ph©n phèi l¹i cho Bu ®iÖn TØnh nh»m bï ®¾p chi phÝ hîp lý, nép thuÕ vµ h×nh thµnh lîi nhuËn ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp. HiÖn nay, doanh thu riªng cña Bu ®iÖn TØnh ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo doanh thu riªng kÕ ho¹ch, doanh thu cíc kÕ ho¹ch vµ doanh thu cíc thùc tÕ mµ Bu ®iÖn TØnh ®· thùc hiÖn ®îc trong kú kinh doanh. PhÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu cíc thùc tÕ víi doanh thu riªng t¹i Bu ®iÖn tØnh ®îc thanh to¸n víi Tæng côc. NÕu thu cíc lín h¬n thu riªng th× Bu ®iÖn TØnh ph¶i nép tiÒn chªnh lÖch cho Tæng côc. Ngîc l¹i, khi toµn bé doanh thu ph¸t sinh thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp kh«ng vît qu¸ doanh thu riªng th× Bu ®iÖn TØnh ®îc Tæng côc cÊp bï. TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang VÒ ph¹m vi, thu cíc t¹i Bu ®iÖn TØnh gåm c¸c kho¶n thu ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn TØnh vµ thu cíc t¹i Bu ®iÖn HuyÖn, c«ng ty trùc thuéc. 2.Tµi kho¶n sö dông vµ ph¬ng thøc h¹ch to¸n 2.1.TK 511 : Doanh thu b¸n hµng TK511 cã 4 TK cÊp 2:  TK5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸  TK5112: Doanh thu thµnh phÈm  TK5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô  TK 5114: Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ TK 511 ®îc më vµ sö dông ®ång thêi t¹i Bu ®iÖn huyÖn, Bu ®iÖn TØnh vµ Tæng c«ng ty. *KÕt cÊu néi dung ph¶n ¸nh TK 5113 a. TK 51131: Doanh thu cíc dÞch vô Bu chÝnh – ViÔn th«ng TK 51131: Ph¶n ¸nh doanh thu cíc Bu chÝnh – ViÔn th«ng, phÝ ph¸t hµnh b¸o chÝ gäi chung lµ doanh thu cíc ®· thùc hiÖn. - TK 51131 ¸p dông t¹i Bu ®iÖn HuyÖn Ph¶n ¸nh doanh thu cíc thùc hiÖn ®îc trong kú t¹i Bu ®iÖn huyÖn Bªn Nî : - KÕt chuyÓn doanh thu cuèi th¸ng sang Bªn Nî TK336 – “Ph¶i tr¶ gi÷a Bu ®iÖn TØnh vµ Bu ®iÖn HuyÖn “®Ó thanh to¸n víi Bu ®iÖn TØnh. Bªn Cã : - Doanh thu cíc thùc hiÖn trong kú TK 51131 cuèi kú kh«ng cã sè d - TK 51131 ¸p dông t¹i Bu ®iÖn TØnh Ph¶n ¸nh doanh thu cíc thùc hiÖn t¹i Bu ®iÖn tØnh gåm doanh thu thùc hiÖn cña c¸c Bu ®iÖn huyÖn,doanh thu thùc hiÖn t¹i Bu ®iÖn tØnh ( Bu ®iÖn tØnh trùc tiÕp thu) Bªn Nî : - PhÇn doanh thu cíc ®îc hëng - Sè chªnh lÖch gi÷a phÇn doanh thu cíc thùc hiÖn víi doanh thu cíc ®îc hëng ph¶i nép vÒ Tæng c«ng ty Bªn Cã : Doanh thu cíc thùc hiÖn t¹i Bu ®iÖn tØnh Doanh thu cíc thùc hiÖn t¹i Bu ®iÖn huyÖn TK 51131 cuèi kú kh«ng cã sè d - TK 51131 ¸p dông ë Tæng c«ng ty Ph¶n ¸nh doanh thu cíc Bu chÝnh – ViÔn th«ng cña toµn khèi h¹ch to¸n phô thuéc ®· thùc hiÖn t¹i c¸c Bu ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty Bªn Nî : - C¸c kho¶n gi¶m doanh thu ë Bu ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ kinh doanh dÞch vô cña khèi h¹ch to¸n phô thuéc. Bªn Cã :- Doanh thu cíc thùc hiÖn t¹i Bu ®iÖn tØnh - Doanh thu cíc thùc hiÖn t¹i Tæng c«ng ty TK 51131 cuèi kú kh«ng cã sè d b. TK 51132 : Doanh thu kinh doanh kh¸c TK 51132 ph¶n ¸nh doanh thu kinh doanh kh¸c( l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i, fax, x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c dÞch vô kh¸c) ®· thùc hiÖn - TK51132 ë Bu ®iÖn huyÖn Bªn Nî : KÕt chuyÓn doanh thu cuèi th¸ng sang bªn Nî TK 336 ®Ó thanh to¸n víi Bu ®iÖn tØnh Bªn Cã : Doanh thu cíc thùc hiÖn trong kú 13 TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang - TK 51132 ë Bu ®iÖn tØnh Bªn Nî : KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911 Bªn Cã : Doanh thu cíc thùc hiÖn trong kú t¹i Bu ®iÖn tØnh vµ Bu ®iÖn huyÖn. - TK 51132 ë Tæng c«ng ty Bªn Nî : C¸c kho¶n gi¶m thu t¹i Bu ®iÖn tØnh KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Bªn Cã : Doanh thu kh¸c ®îc thùc hiÖn trrong kú TK 51132 cuèi kú kh«ng cã sè d 2.2.TK 512 : Doanh thu néi bé TK nµy sö dông t¹i ë Bu ®iÖn tØnh ®Ó ph¶n ¸nh phÇn doanh thu cíc Bu chÝnh – ViÔn th«ng ®¬n vÞ ®îc hëng. PhÇn doanh thu cíc ®¬n vÞ ®îc hëng b»ng (=) doanh thu cíc ®¬n vÞ thùc hiÖn trõ(-)doanh thu cíc ph¶i nép Tæng c«ng ty ®Ó ®iÒu tiÕt. C¨n cø phÇn doanh thu cíc ®îc hëng, ®¬n vÞ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn vÒ kinh doanh dÞch vô Bu chÝnh – ViÔn th«ng KÕt cÊu, néi dung ph¶n ¸nh TK512 – Doanh thu néi bé Bªn Nî : - C¸c kho¶n gi¶m thu - Doanh thu thuÇn cña ®¬n vÞ Bªn Cã : Doanh thu cíc bu chÝnh – viÔn th«ng ®¬n vÞ ®îc hëng TK 512 cuèi kú kh«ng cã sè d 2.3.C¸c kho¶n gi¶m doanh thu a. TK 531 : Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 531 dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n: vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ( hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i…), vi ph¹m cam kÕt. KÕt cÊu néi dung TK531 Bªn Nî : TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Bªn Cã : KÕt chuyÓn trÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 531 kh«ng cã sè d cuèi kú b. TK 532 : Gi¶m gi¸ hµng b¸n TK 532 ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu cña viÖc b¸n hµng trong h¹ch to¸n. KÕt cÊu néi dung TK 532 Bªn Nî : C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· ®îc chÊp thuËn cho ngêi mua hµng Bªn Cã : KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n TK 532 cuèi kú kh«ng cã sè d 2.4.TK ph¶n ¸nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng §Ó ph¶n ¸nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, kÕ to¸n sö dông c¸c TK sau: - TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo, më ë Bu ®iÖn huyÖn, tØnh, Tæng c«ng ty - TK 3331: ThuÕ GTGT ®Çu ra, më ë Bu ®iÖn TØnh, Tæng c«ng ty Ngoµi ra, h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Ngµnh Bu ®iÖn cßn sö dông c¸c TK sau: - TK 1363, 3363 (13635, 33635 ) : Ph¶i thu, ph¶i tr¶ gi÷a Bu ®iÖn tØnh vµ Bu ®iÖn huyÖn vÒ thuÕ GTGT - TK 1362, 3362 (13625, 33625 ) : Ph¶i thu, ph¶i tr¶ gi÷a Bu ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty vÒ thuÕ GTGT §èi tîng nép thuÕ GTGT lµ Bu ®iÖn tØnh, Tæng c«ng ty. Hµng th¸ng Bu ®iÖn huyÖn göi b¸o c¸o vµ nép vÒ Bu ®iÖn tØnh ®Ó Bu ®iÖn tØnh nép thuÕ cho ®Þa ph¬ng vµ Tæng c«ng ty. TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang 3 3.Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu ho¹t ®éng PHBC. 4 3.1.H¹ch to¸n doanh thu a. KÕ to¸n ë Bu ®iÖn huyÖn - §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng kª nép tiÒn thu ngay, bu côc ghi : Nî TK 111,112 : Tæng tiÒn thanh to¸n Cã TK 511 : PhÇn doanh thu Cã TK 336 (3363) : ThuÕ GTGT - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n thu nî, lËp b¶ng kª, c¨n cø b¶ng kª c«ng nî kh¸ch hµng ®Ó ghi: Nî TK 131 : Tæng tiÒn thanh to¸n Cã TK 511: PhÇn doanh thu Cã TK 336(3363): ThuÕ GTGT - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn doanh thu vÒ Bu ®iÖn tØnh Nî TK 511 Cã TK 3363 - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi thuÕ GTGT ®Çu ra, x¸c ®Þnh sè thanh to¸n víi Bu ®iÖn tØnh +) X¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ kh«ng ®îc khÊu trõ Nî TK 154 : ThuÕ GTGT kh«ng ®îc khÊu trõ Nî TK 1363: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo +) KÕt chuyÓn bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi thuÕ gtgt ®Çu ra : Nî TK 3363 Cã TK 1363 S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu t¹i Bu ®iÖn huyÖn TK 3363 TK 511 (7) TK111,112,131 TK 521,531,532 (1) (3) (2) TK133 TK 1363 TK3363 (6) (5) (4) Ghi chó : (1) (2) (3) (4) (5) Doanh thu trong kú ThuÕ GTGT ®Çu ra C¸c kho¶n gi¶m trõ ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng b¸n tr¶ l¹i ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 15 TK1363 (7) Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp (6) Bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ ®Çu ra (7) Cuèi kú thanh to¸n víi Bu ®iÖn tØnh §oµn ThÞ Giang b.KÕ to¸n t¹i Bu ®iÖn tØnh - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n Bu ®iÖn tØnh ghi doanh thu: Nî TK 111,112,131 : Tæng tiÒn thanh to¸n Cã TK 511 : PhÇn doanh thu Cã TK 3362 : PhÇn thuÕ GTGT ®Çu ra - Trêng hîp doanh thu ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn huyÖn, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª ghi: Nî TK 1363 Cã TK 511 - C¨n cø vµo b¶ng kª thuÕ ®Çu ra ë huyÖn, ph¶n ¸nh thuÕ ®Çu ra ë huyÖn : Nî TK 1363 Cã TK 3362 - C¨n cø vµo b¶ng kª khai thuÕ ®Çu vµo ë Bu ®iÖn huyÖn ghi : Nî TK 133 Cã TK 3363 - Cuèi kú, c¨n cø vµo tû lÖ doanh thu kh«ng chÞu thuÕ GTGT, x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph©n bæ cho dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ ghi : Nî TK 142, 632 Cã TK 133 : PhÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ - X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ toµn tØnh Nî TK 1362 Cã TK 133 -KÕ to¸n doanh thu dÞch vô bu chÝnh – viÔn th«ng ®îc hëng trong phÇn doanh thu thùc hiÖn: +) NÕu doanh thu thùc hiÖn lín h¬n doanh thu ®îc hëng: Nî TK 511 : Doanh thu thùc hiÖn Cã TK 512 : Doanh thu ®îc hëng Cã TK 3362: Ph¶i tr¶ Tæng c«ng ty +) NÕu doanh thu thùc hiÖn nhá h¬n doanh thu ®îc hëng : Nî TK 511 Nî TK 1362 Cã TK 512 - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ghi: Nî TK 512 : Doanh thu dÞch vô bu chÝnh – viÔn th«ng ®îc hëng Nî TK 511 : Doanh thu b¸n hµng ho¸ Cã Tk 911 TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu t¹i Bu ®iÖn tØnh (4) TK 911 TK 512 (6) TK 5112 (1) TK111,112,131 TK521,531,532 (3) (7) (2) TK133 TK 1363 TK3363 (6) (5) (4) Ghi chó : 1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo t¹i tØnh 2: ThuÕ GTGT ®Çu vµo t¹i huyÖn 3: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ 4: ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ 5: ThuÕ GTGT ®Çu ra t¹i tØnh 6: ThuÕ GTGT ®Çu ra t¹i huyÖn 7: KÕt chuyÓn bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi thuÕ GTGT ®Çu ra ®Ó thanh to¸n víi Tæng c«ng ty TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang c. KÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty - Trêng hîp doanh thu ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty, kÕ to¸n ghi Nî TK 111, 112,131 Cã TK 511 Cã TK 3331 - Trêng hîp doanh thu ph¸t sinh t¹i Bu ®iÖn tØnh, c¨n cø vµo b¸o c¸o cña Bu ®iÖn tØnh, kÕ to¸n lËp b¶ng kª vµ ghi: +) §èi víi ®¬n vÞ cã doanh thu thùc hiÖn lín h¬n phÇn doanh thu ®îc hëng, ghi: Nî TK 336( 33611) : Thanh to¸n vÒ doanh thu riªng Nî TK 1362 : Ph¶i thu cña Bu ®iÖn tØnh Cã TK 511 +) §èi víi ®¬n vÞ cã doanh thu thùc hiÖn nhá h¬n phÇn doanh thu ®îc hëng, ghi: Nî TK 336(33611) : Thanh to¸n vÒ doanh thu riªng Cã TK 3362: Ph¶i tr¶ cña Bu ®iÖn tØnh Cã TK 511 - KÕt chuyÓn thuÕ GTGT ®Çu ra ë Bu ®iÖn tØnh Nî TK 13632 Cã TK 333 - KÕt chuyÓn thuÕ ®Çu vµo cña tØnh Nî TK 133 Cã TK 3362 - KÕt chuyÓn thuÕ ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ t¹i Tæng c«ng ty Nî TK 632,142 Cã TK 133 - KÕt chuyÓn bï trõ thuÕ ®Çu vµo vµ ®Çu ra t¹i Tæng c«ng ty Nî TK 333 Cã TK 133 - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 511 Cã TK 911 Chó ý: TK 511 ®îc më chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu t¹i Tæng c«ng ty TK111,112,131… TK521,531,532 TK511 TK111,112,131 1 1 2 TK333 TK1362 TK911 7 TK33611 4 6 TK3362 5 * Ghi chó : Tµi kho¶n 511 ®îc më chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng 1: Doanh thu c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty 2: ThuÕ GTGT ®Çu ra t¹i Tæng c«ng ty 3: Chªnh lÖch doanh thu tØnh ph¶i nép 4: PhÇn doanh thu dÞch vô viÔn th«ng tØnh ®îc hëng trong phÇn doanh thu thùc hiÖn 5: PhÇn doanh thu ®iÒu tiÕt cho tØnh 6: C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¸t sinh t¹i tØnh 7: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn *: Chi phÝ ph¸t sinh ë tØnh TK 33611: Thanh to¸n doanh thu riªng TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang PhÇn II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu t¹i c«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¬ng 1.§Æc ®iÓm chung cña c«ng ty PHBC t a, LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¬ng víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ NATIONAL NEWSPAPERS DISTRIBUTION COMPANY ( viÕt t¾t lµ NNDC ), lµ tæ chøc kinh tÕ - ®¬n vÞ thµnh viªn, trùc thuéc Tæng c«ng ty Bu chÝnh – ViÔn th«ng ViÖt Nam ( gäi t¾t lµ Tæng c«ng ty) theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®îc phª chuÈn t¹i NghÞ ®Þnh 51/ CP ngµy 01/08/1995 cña ChÝnh phñ, lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t ®éng Tæng C«ng ty, ho¹t ®éng c«ng Ých vµ ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc ph¸t hµnh b¸o chÝ , cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ Bu chÝnh – ViÔn th«ng liªn hoµn thèng nhÊt trong c¶ níc, cã liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng líi, lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, ph¸t triÓn dÞch vô bu chÝnh – viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch Nhµ níc do Tæng c«ng ty giao. C«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¬ng cã trô së chÝnh t¹i 17 phè §inh lÔ, quËn Hoµn KiÕm, TP Hµ Néi. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thèng nhÊt ®Êt níc, vai trß cña c«ng t¸c ph¸t hµnh b¸o chÝ ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn. Trung t©m PHBC TW, ®¬n vÞ tiÒn th©n cña ngµnh ph¸t hµnh b¸o chÝ ®· ®îc thµnh lËp tõ th¸ng 8 n¨m 1977. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, lÜnh vùc ph¸t hµnh b¸o chÝ còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn kh«ng ngõng, sù tån t¹i cña nã kh«ng cßn míi mÎ n÷a. Song song víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ kinh tÕ ®Êt níc lµ nhiÖm vô duy tr× vµ x©y dùng mét nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh, mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh … t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn l©u dµi, bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. Do vËy, ngµnh PHBC díi sù l·nh ®¹o cña ®éi ngò l·nh ®¹o cã kinh nghiÖm, h¬n n÷a ®øng tríc rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi.V× thÕ, quyÕt ®Þnh Q§64/TCB§ ngµy 16/1/1989 cña Tæng côc Bu ®iÖn ra ®êi ®· thµnh lËp C«ng ty PHBCTW, thay thÕ Trung t©m PHBCTW tríc ®©y cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Vµ ®Õn n¨m 1996, theo quyÕt ®Þnh sè 484/Q§- TCB§ ngµy 14/9/1996 cña Tæng côc Bu ®iÖn vÒ viÖc thµnh lËp l¹i C«ng ty PHBC TW cµng chøng minh vai trß quan träng cña lÜnh vùc PHBC nãi chung vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ PHBC TW nãi riªng. C«ng ty PHBC TW cã t c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt trong ph¹m vi, quyÒn h¹n cña m×nh; cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng , bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh; cã con dÊu theo mÉu dÊu doanh nghiÖp nhµ níc; ®îc më tµi kho¶n ë ng©n hµng vµ kho b¹c nhµ níc. Nhng ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty; ®îc Tæng c«ng ty giao quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n t¬ng øng víi nhiÖm vô kinh doanh vµ phhôc vô cña ®¬n vÞ; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· ®îc Tæng c«ng ty giao ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tæng sè vèn do Tæng c«ng ty qu¶n lý; chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Tæng c«ng ty; cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ; c¸c quü xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. ( trÝch : ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty PHBC TW ). Còng trong ®iÒu lÖ ®îc phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh 218/Q§- TCB§/ H§QT ngµy 23/8/1996 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Bu chÝnh – ViÔn Th«ng ViÖt nam quy ®Þnh râ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty PHBCTW lµ: Tæ chøc, x©y TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 20
- Xem thêm -