Tài liệu Kt083 tổ chức kt tại cty nước khoáng cúc phương elmaco

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp Ch¬ng II Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco 1. §Æc ®iÓm chung 1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp "C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco" ®îc thµnh lËp th¸ng 9 n¨m 2004 sau khi chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ níc sang h×nh thøc c«ng ty TNHH lµ mét ®¬n vÞ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao. Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng ®îc khai th¸c tõ nguån níc kho¸ng nãng ë ®é s©u trªn 10 mÐt cã tªn khoa häc Bicacbonmagiª cã hiÖu qu¶ to lín cho hÖ tiªu ho¸ ®îc Bé c«ng nghÖ cÊp giÊy phÐp khai th¸c sè 1221/Q§-§KKS ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 1997 vµ ®ãng chai trùc tiÕp trªn d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña h·ng B.C Maerivictorio - Italya. Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng lµ s¶n phÈm níc kho¸ng thiªn nhiªn ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam ®îc tæ chøc Quacert Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ m«i trêng cÊp chøng chØ theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi ®· kiÓm so¸t nghiªm ngÆt hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh 1626-1997/Q§-BKHCNMT cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng. V× vËy ®éi ngò CNV ®îc chän rÊt phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.1.1. C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n NVL-TSC§ Thñ quü Thèng kª Thñ kho PX Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung thµnh tõng phßng. KÕ to¸n thèng kª chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n trëng, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ ®¶m b¶o c©n ®èi vÒ tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho yªu cÇu kÕ to¸n. + KÕ to¸n trëng: lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Côc Qu¶n lý vèn còng nh c¬ quan chøc n¨ng vÒ h¹ch to¸n ph¶n ¸nh ®óng ®¾n c¸c sè liÖu tµi liÖu vÒ viÖc sö dông vèn tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. + KÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + KÕ to¸n thanh to¸n:Theo dâi c«ng nî gi¸m ®èc kÞp thêi t×nh h×nh thu chi theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh h¹ch to¸n víi nhµ níc. + KÕ to¸n tiÒn l¬ng: TËp hîp tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc tÝnh tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - TSC§: Ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt NVL t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ trong kú. + Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt theo c¸c phiÕu thu chi hîp lÖ ®· ®îc duyÖt cã tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty vÒ sè tiÒn mÆt t¹i quü. + Thñ kho: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cho c¸c lo¹i nguyªn liÖu, phô tïng… t¹i kho vµ xuÊt kho cho c¸c ph©n x ëng khi cã chøng tõ hîp lÖ. + Thèng kª ph©n xëng: cã nhiÖm vô theo dâi diÔn biÕn s¶n xuÊt vµ viÖc thùc hiÖn hµng ngµy cña ph©n xëng. H×nh thøc kÕ to¸n: NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp C«ng ty "Níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco" ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "Chøng tõ ghi sæ" tr×nh tù lu©n chuyÓn cña chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc Sæ quü Chøng tõ ghi sæ B¶ng hîp ®ång chøng tõ gèc (b¶ng kª chøng tõ) Sæ (thÎ) kho kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng 2. Thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ë doanh nghiÖp 2.1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý lao ®éng ë doanh nghiÖp HiÖn nay doanh nghiÖp cã 78 CNV ®îc chia thµnh hai khèi sau: + Khèi lao ®éng gi¸n tiÕp gåm cã 20 lao ®éng: - Ban l·nh ®¹o - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - Phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh - Phßng kü thuËt - Phßng kÕ to¸n nghiÖp vô - Phßng tµi vô + Khèi lao ®éng trùc tiÕp (khèi s¶n xuÊt) gåm cã 57 ngêi. 2.2. Néi dung quü tiÒn l¬ng vµ thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp a) Néi dung quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng lµm viÖc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lµ mét ®¬n vÞ tr¶ l¬ng theo h×nh NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp thøc kho¸n s¶n phÈm nªn quü tiÒn l¬ng dùa vµo sè lîng s¶n xuÊt (khèi s¶n xuÊt) vµ doanh sè b¸n hµng (khèi kinh doanh). §¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc x©y dùng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, doanh thu tõ ®i tæng chi phÝ = lîi nhuËn. * Quü l¬ng hµng th¸ng ®îc x¸c ®Þnh: Quü l¬ng s¶n xuÊt lµ (LSX) LSX = 1n (§ x S) Trong ®ã: §: §¬n gi¸ s¶n phÈm S: Sè lîng s¶n phÈm n: Lo¹i s¶n phÈm lµm ra + Ban l·nh ®¹o: Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng. Ll® = (HSL + PCKV + PCTN) x 290.000/26 x NCTT x HSCD x HST Trong ®ã: - HSL: HÖ sè l¬ng - PCKV: Phô cÊp khu vùc - HST: HÖ sè thëng - PCTN: Phô cÊp tai n¹n - NCTT: Nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt - HSCD: HÖ sè chøc danh. + Khèi kü thuËt: Quü l¬ng kü thuËt = 27% quü l¬ng s¶n xuÊt 3. H×nh thøc tiÒn l¬ng ¸p dông t¹i C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco HiÖn t¹i C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng cho CBCNV. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng cho nh÷ng nh©n viªn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt nh: gi¸m ®èc, kÕ to¸n, nh©n viªn v¨n phßng… H×nh thøc tr¶ l¬ng theo 1 s¶n phÈm ®îc ¸p dông víi c«ng nh©n s¶n xuÊt c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng cña c¸c h×nh thøc trªn nh sau: NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco Bé phËn: Qu¶n lý + Kü thuËt Sè TT Hä vµ tªn Chøc vô A B C 1 2 3 4 5 6 7 Bïi Anh Dòng Hoµng Thanh Liªm §inh Xu©n Thu NguyÔn ChiÕn Anh Hoµng TuÊn Khoa Ph¹m Thu Thuû NguyÔn T.CÈm B×nh Céng Gi¸m ®èc P.G§ KT trëng TPTC-HC TB VÖ KT HC B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 4 n¨m 2005 Ngµy trong th¸ng 1 2 x x x x x x x x x x x x CN x 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 28 29 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x / 1/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 Ngêi duyÖt (Ký, hä tªn) Ký hiÖu b¶ng chÊm c«ng: - L¬ng s¶n phÈm : K - L¬ng thêi gian : + - èm, ®iÒu dìng - Con èm - Thai s¶n Phô tr¸ch phßng ban (Ký, hä tªn) :¤ : C¤ : TS - NghØ phÐp :P - Héi nghÞ häc tËp :H - NghØ bï - NghØ kh«ng hëng - Ngõng viÖc NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 : BN : Ro :N Quy ra c«ng L¬ng L¬ng NghØ Phô Phô theo hëng l- cÊp cÊp 31 theo thêi s¶n ¬ng chøc gi÷a gian phÈm 100% vô ca 25 25 24 25 22,5 23,5 Ngêi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) - Tai n¹n: - Lao ®éng nghÜa vô: T L§ 11 3.1. L¬ng theo thêi gian Sau khi x¸c ®Þnh ®îc sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ cña CNV trong th¸ng, kÕ to¸n trëng x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng th¸ng b»ng c¸ch: = x HÖ sè l¬ng x BËc l¬ng = Møc l¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l¬ng cÊp bËc = 290.000 x 2,02 VD: Trong b¶ng thanh to¸n l¬ng th¸ng 04 n¨m 2005 cña khèi v¨n phßng c«ng ty. ¤ng NguyÔn ChiÕn An phßng hµnh chÝnh BËc l¬ng: 588,302 HÖ sè l¬ng gi¸n tiÕp: 3,89 Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ: 24 ngµy TiÒn l¬ng mét th¸ng = x 3,89 x 24 = 2.160.456,72 T¹i C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco phÇn l¬ng nµy ®îc tr¶ thèng nhÊt tõ khèi v¨n phßng c«ng ty ®Õn khèi s¶n xuÊt (khèi lao ®éng gi¸n tiÕp cña bé phËn s¶n xuÊt). Trong tiÒn l¬ng cã thªm c¸c kho¶n phô cÊp nh: phô cÊp khu vùc, chøc vô, lµm thªm l¬ng c¬ b¶n. Trêng hîp CBCNV ®îc nghØ lÔ, tÕt, nghØ phÐp theo chÕ ®é ®îc hëng 100% l¬ng c¬ b¶n. L¬ng c¬ b¶n = x C«ng hëng 100% VÝ dô: ¤ng §µo Duy Hoan - phßng Kü thuËt L¬ng c¬ b¶n = x 1 = 9.159,769 - Phô cÊp khu vùc = x HÖ sè phô cÊp x C«ng thùc tÕ = x 0,6 x 24 = 160.615,384 - Phô cÊp chøc vô: Theo quy ®Þnh nh÷ng ngêi gi÷ chøc vô gi¸m ®èc, trëng c¸c phßng ban, trëng c¸c ®éi thi c«ng ®Òu cã phô cÊp chøc vô c«ng ty ¸p dông hÖ sè nµy lµ 0,4. Møc phô cÊp chøc vô ®îc tÝnh nh sau: Phô cÊp 1 th¸ng = x 0,4 x 25 = 40.384 Sau khi c¨n cø vµo chøng tõ gèc lµm c¬ së ®Ó tÝnh l¬ng b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho toµn bé c¸c phßng ban lµm c¨n cø ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n. §ång thêi kÕ to¸n ra ng©n hµng rót tiÒn mÆt ®Ó chi tr¶ l¬ng, lªn danh s¸ch c«ng nh©n nî l¬ng cha lÜnh ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu. VD: ¤ng Bïi Anh Dòng - Gi¸m ®èc C«ng ty TiÒn l¬ng c¬ b¶n: 290.000 Ngµy c«ng: 25 Chuyªn ®Ò thùc tËp Phô cÊp 1 th¸ng = x 0,4 x 0,25 = 111288,5 NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp Nh vËy sau khi kÕ to¸n l¬ng ®· lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng th× ph¶i lËp phiÕu chi víi ®Çy®ñ ch÷ ký cña thñ trëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n trëng, ngêi lËp phiÕu råi tÝnh kÌm víi b¶ng thanh to¸n l¬ng. §¬n vÞ: C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco §Þa chØ: Cóc Ph¬ng - Nho Quan - Ninh B×nh Sè: 1226 Nî 334 Cã 111 PhiÕu chi Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña BTC Hä vµ tªn ngêi nhËn: Ph¹m Thu Thuû - Phßng KÕ to¸n Lý do chi: t¹m øng l¬ng cho CNV Sè tiÒn: 4.000.000 ® (viÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu ®ång ch½n) KÌm theo: 1 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 4.000.000 (viÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu ®ång ch½n) Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp 3.2. L¬ng s¶n phÈm Víi lao ®éng trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n l¬ng theo h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh ®îc phÇn l¬ng nµy th× hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu: + B¶ng chÊm c«ng + B¶ng khèi lîng thanh to¸n (phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm) - ChØ tiªu 1: B¶ng chÊm c«ng C«ng viÖc cña b¶ng chÊm c«ng lµ do tõng tæ ®éi tiÕn hµnh, chÊm c«ng hµng th¸ng cho mçi ngêi ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ngµy c«ng cña mçi c«ng nh©n trong tæ, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø tÝnh l¬ng. - ChØ tiªu 2: B¶ng khèi lîng (phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh) B¶ng thanh to¸n khèi lîng ®îc tiÕn hµnh qua 3 bíc: - Bíc 1: B¶ng thanh to¸n khèi lîng ®îc duyÖt th«ng qua c¸c phßng cã chøc n¨ng qu¶n lý cña c«ng ty, phßng KH-KT, phßng TCHC, phßng Gi¸m ®èc duyÖt tæng hîp. - Bíc 2: TÝnh to¸n b¶ng khèi lîng X¸c ®Þnh ®¬n vÞ tÝnh Nh vËy sau khi thùc hiÖn song c¸c bíc trªn kÕ to¸n l¬ng ®a ra ®éi trëng duyÖt sau ®ã chuyÓn lªn gi¸m ®èc duyÖt. - Bíc 3: Cuèi cïng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n khèi lîng sÏ tÝnh thµnh tiÒn tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng viÖc trong b¶ng khèi lîng theo c«ng thøc: Khèi lîng thanh to¸n = C«ng tiªu chuÈn x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng C«ng tiªu chuÈn = 26 x S¶n phÈm hoµn thµnh ®Þnh møc Khi x¸c ®Þnh ®îc hai chØ tiªu nµy (B¶ng chÊm c«ng, khèi lîng thanh to¸n) th× kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l¬ng kho¸n s¶n phÈm. L¬ng kho¸n s¶n phÈm gåm hai phÇn: L¬ng cÊp bËc = x = + L¬ng n¨ng suÊt ®îc tÝnh cho c«ng nh©n theo c¸c bíc sau: = = x = + VD: Bµ Vò ThÞ H»ng ë PXI  l¬ng n¨ng suÊt PXI: 500.000  l¬ng kho¸n thùc hiÖn c¶ tæ: 32 c«ng NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp = = 15.625 (®) = 15625 - 26 = 15609 = 1,74 + 15.609 = 15610,74 Tr×nh tù thanh to¸n l¬ng th¸ng 4 n¨m 2005 cña ph©n xëng s¶n xuÊt cña C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco. NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco Bé phËn: Xëng s¶n xuÊt Sè TT Hä vµ tªn Chøc vô A B C 1 2 Q.§èc PG§ CNSX CNSX CN CN CN CN CN x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NguyÔn Q.TrÞ §inh V. NghÞ Qu¸ch v¨n Hoµng Qu¸ch v¨n B«n L¬ng. D. Liªn NguyÔn T. V©n §inh ThÞ T¸m §inh ThÞ Ngäc Vò ThÞ H»ng Céng B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 4 n¨m 2005 Ngµy trong th¸ng CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 28 29 30 x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x x 0 x xx xx 0 xx xx 0 xx xx xx 0 x x xx xx x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x xx xx 0 xx xx xx xx xx xx 0 xx xx xx xx x x 0 x x x x xx xx 0 xx xx xx xx x x 0 x x x x x x x x x 0 x x 0 xx x x x x x x x x x x 0 xx xx x xx x Ngêi duyÖt (Ký, hä tªn) Ký hiÖu b¶ng chÊm c«ng: - L¬ng s¶n phÈm : K - L¬ng thêi gian : + - èm, ®iÒu dìng - Con èm - Thai s¶n Phô tr¸ch phßng ban (Ký, hä tªn) :¤ : C¤ : TS - NghØ phÐp :P - Héi nghÞ häc tËp :H - NghØ bï - NghØ kh«ng hëng - Ngõng viÖc NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 : BN : Ro :N 31 Quy ra c«ng L¬ng L¬ng NghØ Phô Phô theo theo hëng l- cÊp cÊp thêi s¶n ¬ng chøc gi÷a gian phÈm 100% vô ca 25 25 6 25 26 23 25 24 153 Ngêi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) - Tai n¹n: - Lao ®éng nghÜa vô: T L§ 19 PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n): bé phËn ph©n xëng Theo hîp ®ång sè: Sè TT A 1 2 3 4 5 6 Tªn s¶n phÈm (c«ng viÖc) B Lo¹i 03/033 Lo¹i 05 Lo¹i 1,5 B×nh trßn B×nh dµi B×nh gallon Céng §VT Sè lîng C Hép Hép Hép B×nh B×nh B×nh 1 512,702 755,021 842 150 4 13,740 §¬n gi¸ b¸n 2 1,000 720 700 300 200 550 Thµnh tiÒn Ghi chó 3 512,702 543615,12 589400 450000 800 7557 1186884,882 4 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu mét tr¨m t¸m s¸u ngh×n t¸m tr¨m t¸m m¬i t ®ång. Ngêi giao viÖc Ngêi nhËn viÖc Ngêi kiÓm tra chÊt lîng Ngêi duyÖt (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Chuyªn ®Ò thùc tËp B¶ng thanh to¸n l¬ng Th¸ng 4 n¨m 2005 C«ng ty níc kho¸ng cóc ph¬ng Elmaco Khèi s¶n xuÊt STT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chøc HÖ sè l- PC khu L¬ng c¬ b¶n HÖ sè HÖ sè vô ¬ng vùc CV HT Hä tªn 2 NguyÔn Q. TrÞ §inh V¨n NghÞ Qu¸ch V. Hoµng Qu¸ch V. Bæn L¬ng D. Liªn NguyÔn T. V©n §inh T. T¸m Vò T. H»ng … Céng 3 Q§ PQ§ CN CN CN CN CN CN 4 2,5 2,09 2,09 1,74 2,09 2,09 2,09 1,74 5 05 05 04 04 04 04 04 04 6=(4+5) x100000/26 288.462 249.038 57.462 205.769 239.423 220.269 239.423 197.538 460929.692 Ngêi lËp b¶ng NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 7 1.2 1.1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Sè TiÒn lc«ng HÖ sè TiÒn l¬ng ¬ng BHXH, l¬ng KÝ KPC§ TiÒn trong thùc tr¶ c«ng viÖc trong giê BHYT thùc lÜnh nhËn giê Q§ Q§ 13=(4+5) 14=13x1% 15=129 10=7x8x9 11=10x14359 12=6+11 x290000x6 16 (13+14) 25 30 430.770 719.232 52.200 7.192 659.839 25 27.5 394.873 643.911 45.066 6.439 592.406 6 6 86.154 143.616 43.326 1.436 98.853 25 25 358.975 564.744 37.236 5.647 521.861 25 25 358.975 598.398 43.326 5.984 549.088 23 23 330.257 550.526 43.326 5.505 501.695 25 25 358.975 598.398 43.236 5.984 549.088 24 24 344.616 542.154 37.236 5.422 499.497 178 361269 TP Tæ chøc hµnh chÝnh 4360979 453660.01 2 43.609 3972.32 7 TP KÕ to¸n tµi vô 21 §Õn kú tr¶ l¬ng cho lao ®éng kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ gèc vÒ l¬ng bao gåm: "B¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng" do h¹ch to¸n nghiÖp vô c¸c ®éi s¶n xuÊt díi göi lªn, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp "b¶ng ph©n bæ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng". B¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng toµn c«ng ty STT I 1 2 3 II 1 2 1 2 Tªn ®¬n vÞ Khèi v¨n phßng Hµnh chÝnh Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Khèi s¶n xuÊt Bé phËn qu¶n lý PX1 PX2 Bé phËn CNSXTT PX1 PX2 Tæng céng Tæng thu nhËp 6.626.016 3.770.582 3.050.005 9.243.315 1.240.150 500.000 740.000 80.03.005 3.500.000 4.503.005 41.176.068 C¨n cø vµo tµi liÖu ®· trÝch nh trªn kÕ to¸n tæ chøc h¹ch to¸n ®Ó tÝnh to¸n ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Th¸ng 4 n¨m 2005 TK 334- ph¶i tr¶ CNV TK ghi cã ®èi tîng sö dông C¸c STT Céng cã (ghi nî c¸c kho¶n) L¬ng chÝnh L¬ng kho¶n phô TK334 kh¸c 1 TK622 chi phÝ NCTT 8.003.005 8.003.005 PX1 3.500.000 3.500.000 PX2 4.503.005 4.503.005 2 TK627 chi phÝ SXC 1.240.150 1.240.150 PX1 500.000 500.000 PX2 740.250 740.250 3 TK642 chi phÝ QLDN 13.446.603 13.446.603 4 TK338 ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Tæng céng 22.689.758 22.689.758 NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 TK338 - ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TK335 chi phÝ ph¶i 3382 (2%) 3383 (15%) 3384 (2%) Céng cã tr¶ KPC§ BHXH BHYT TK338 160.060,1 1.200.450,75 160.060,1 1.520.570,95 70.000 425.000 70.000 565.000 90.060,1 675.450,75 90.060,1 855.570,95 24.803 186.022,5 24.803 235.628 10.000 75.000 10.000 95.000 14.803 111.022,5 14.803 140.628,5 168.932,06 2.016.990,45 168.932,06 2.354.854,57 353.795,16 3403.463,7 353.795,16 4.111.053,02 23 C¨n cø vµo b¶ng tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT. Th¸ng 4-2005 kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n ph¶n ¸nh vµo TK t¬ng øng. * Tr¶ cho CNV: Nî TK622: 8.003.005 Nî TK 627: 1.240.150 Nî TK 642: 13.446.603 Cã TK334: 2.268.975 * TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ Nî TK 622: 8.003.005 x 19% = 2.000.751,25 Nî TK 627: 1.240.150 x 19% = 310.037,5 Nî TK 642: 13.446.603 x 19% =1.361.385,48 Nî TK 334: 22.689.758 x 6% = 1.361.385,48 Cã TK 338: 2.689.758 x 25% = 5.762.439,50 Cã TK 3382: 2.689.758 x 2% = 453.795,16 Cã TK 3383: 2.689.758 x 20% = 453.795,16 Cã TK 3384: 2.689.758 x 3% = 680.692,74 C¨n cø vµo Chøng tõ ghi sæ ®· ®îc duyÖt vµ ®· ®¨ng ký trªn sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ, ta më sæ c¸i cña h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, sæ nµy ®îc ®ãng thµnh quyÒn cho c¶ n¨m vµ më riªng cho tõng TK. Mçi TK ®îc më mét trang hoÆc mét sè trang tuú theo sè lîng ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu hay Ýt cña tõng TK. Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco Chøng tõ ghi sæ Sè: 2 Ngµy 30/4/2005 Sè Chøng tõ Ngµy 1 30/4/2005 2 30/4/2005 3 30/4/2005 TrÝch yÕu Sè liÖu TK Sè tiÒn Ghi Nî Cã chó 1 2 3 4 5 L¬ng ph¶i tr¶ cho bé 642 334 13.446.603 phËn QLDN L¬ng ph¶i tr¶ cho bé 622 334 8.003.005 phËn TTSX L¬ng ph¶i tr¶ cho bé 627 334 1.240.150 phËn QLPX Céng 22.689.758 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) 25 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco Chøng tõ ghi sæ Sè: 3 Ngµy 30/4/2005 Chøng tõ Sè Ngµy 1 30/4/2005 2 30/4/2005 3 30/4/2005 Sè liÖu TK Ghi Sè tiÒn Nî Cã chó 1 2 3 4 5 TrÝch BHXH, BHYT, 642 338 1.520.570,95 KPC§ CNSX (th¸ng 4/2005) TrÝch BHXH, BHYT, 627 338 235.628,5 KPC§ cho BPSX chung TrÝch BHXH, BHYT, 642 338 235.485.457 KPC§ cho QLDN Céng 2.300.626.345 TrÝch yÕu Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) 26 Chuyªn ®Ò thùc tËp §¬n vÞ: C«ng ty níc kho¸ng Cóc Ph¬ng Elmaco Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ Sè liÖu 1 2 1 Chøng tõ ghi sæ Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i 2 30/4/2005 30/4/2005 3 22.569.758 4.111.053,02 Céng 26.800.811,02 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) Sè liÖu KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) NguyÔn ThÞ HiÒn - KT03A- 04/02/1985 6 Ngµy th¸ng Ghi chó 7 Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) 27
- Xem thêm -