Tài liệu Kt082 kt nvl, ccdc tại cty may xk phương mai

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi më ®Çu ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®ång thêi víi chÝnh s¸ch më réng quan hÖ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. V× vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¸ch doanh nghiÖp thµnh lËp. Do nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi nªn sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng, nghiªn cøu thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn yÕu tè ®Çu vµo, ®Æc biÖt lµ vËt liÖu, ®©y lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, NVL chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy NVL cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qui ®Þnh sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®êi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai lµ c«ng ty thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chuyªn may hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam còng nh trªn thÕ giíi. Trªn thÞ trêng ViÖt Nam hiÖn nay cã kh«ng Ýt c«ng ty may nªn viÖc c¹nh tranh diÔn ra gay g¾t. §Ó c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng, C«ng ty ph¶i quan t©m ®Æc biÖt ®Õn NVL vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu v× nã lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò qui ®Þnh ®Õn s¶n phÈm ®Çu ra. Trªn ®©y ta ®· thÊy vai trß cña NVL quan träng tíi møc nµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã, sau qu¸ tr×nh häc ë trêng vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai" Néi dung ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp. PhÇn II: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô PhÇn III: B¸o c¸o thùc tËp m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em tèt h¬n, thiÕt thùc víi thùc tÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh Tëng DiÖp Anh PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo nhu cÇu x· héi còng cao lªn nhÊt lµ nhu cÇu vÒ may mÆc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng may ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong x· héi. HiÖn nay c¸c c«ng ty may ra ®êi ngµy cµng nhiÒu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña con ngêi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai ra ®êi còng nh»m môc ®Ých ®ã. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai. §Þa ®iÓm: Khu D phêng Ph¬ng Mai, quËn §èng §a, Hµ Néi. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo Q§ 02NN- TCCB/Q§ ngµy 02/01/1990 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã TK tiÒn ViÖt vµ TK ngo¹i tÖ göi t¹i ng©n hµng. TK tiÒn ViÖt: 431101000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi TK ngo¹i tÖ: 43210137000010 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi C«ng ty ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chñ yÕu s¶n xuÊt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng vµ quÇn ¸o Jacket xuÊt khÈu. C«ng ty trëng thµnh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, nhng díi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty, c¸c c«ng nh©n viªn ®· dÇn kh¾c phôc khã kh¨n ®i vµo æn ®Þnh, lµm ¨n ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. C¬ së vËt chÊt ban ®Çu cña c«ng ty rÊt s¬ sµi vµ thiÕu thèn. C«ng ty gåm cã 1 d·y nhµ kho khung TiÖp, 1 d·y nhµ cÊp 4 háng n¸t vµ mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc nh contenek, m¸y kh©u, m·y ch÷… Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®îc ®Çu t c¶i t¹o l¹i nhµ kho thµnh 1 xëng s¶n xuÊt gåm 2 tÇng: TÇng 1 ch÷a nhiªn liÖu thµnh phÈm. TÇng 2 lµm ph©n xëng s¶n xuÊt vµ C«ng ty x©y dùng thªm 1 d·y nhµ tÇng míi. Ngoµi ra m¸y mãc thiÕt bÞ còng ®îc mua s¾m thªm (100% lµ m¸y may c«ng nghiÖp), m¸y thïa khuy, m¸y v¾t sæ, m¸y c¾t, m¸y lµ… Víi vèn cè ®Þnh vµo kho¶ng: 1.500.000.000 ® vµ 200.000 USD Vèn lu ®éng kho¶ng: 300.000.000® §Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty ph¶i t¨ng cêng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m·, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, kü thuËt vµ mü thuËt hîp thêi trang. Th¸ng 3/1993 theo nghÞ ®Þnh sè 388/H§BT/Q§ ngµy 24/3/1993 Nhµ níc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt ®æi tªn xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t mua s¾m thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i. C«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång víi nhiÒu kh¸ch hµng trªn thÕ giíi nh: Hµn Quèc, Hång K«ng, Singapo, NhËt B¶n… B¶ng kÕt qu¶ 3 n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty TT ChØ tiªu N¨m 1999 2000 2001 1 Doanh thu 8.516.789.436 9.050.879.230 10.150.371.450 2 Tæng chi phÝ 8.036.247.430 8.700.118.780 9.730.010.750 3 KÕt qu¶ 480.542.006 350.760.450 420.360.700 4 Tæng sè c¸n bé CNV 423 410 420 5 Vèn 3.131.347.737 3.241.347.737 3.364.019.787 + Vèn lu ®éng 1.987.604.266 2.037.604.266 2.103.494.766 + Vèn cè ®Þnh 1.143.743.471 1.203.743.471 1.260.524.021 C«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ gia c«ng hµng may xuÊt khÈu nªn NVL chñ yÕu lµ v¶i, chØ, cóc… do c¸c chñ hµng ®Æt gia c«ng cung cÊp. NVL chÝnh lµ v¶i, b«ng lãt, mex … cßn NVL phô lµ chØ, cóc. Cßn NVL dù tr÷ cña C«ng ty rÊt Ýt nªn c«ng ty thêng xuyªn gÆp khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt. §ã lµ t×nh tr¹ng thiÕu vèn lu ®éng v× khi ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng h×nh thøc thanh to¸n thêng lµ sau 2 th¸ng c«ng ty míi nhËn ®îc tiÒn c«ng. Do ®ã c«ng ty kh«ng cã s½n vèn lu ®éng theo yªu cÇu ®Ó ®¸p øng cho s¶n xuÊt. C«ng ty ph¶i vay ng¾n h¹n ng©n hµng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Lµ c«ng ty may nªn ®éi ngò c«ng nh©n thêng lµ trÎ vµ n÷ ®ang ®é tuæi sinh ®Î nªn ngµy c«ng lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o, cã nhiÒu lÇn ph¶i lµm thªm giê míi ®¸p øng tiÕn ®é s¶n xuÊt, giao hµng ®óng thêi h¹n (®Æc biÖt nh÷ng ngµy ®ãng gãi vµo thïng contener). §èi víi nh÷ng khã kh¨n ®ã, vÒ l©u dµi c«ng ty ®· vµ ®ang cã biÖn ph¸p cô thÓ ¸p dông. C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ s¶n xuÊt §Ó tæ chøc vµ s¶n xuÊt tèt c«ng ty chia ra lµm 4 ph©n xëng. C¸c ph©n xëng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t hoÆc ®¬n chiÕc tuú theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n ®Æt hµng. Ph©n xëng c¾t cã nhiÖm vô tr¶i v¶i, s¾c mÉu, c¾t b¸n thµnh phÈm. Ph©n xëng 1,2 chuyªn may c¸c lo¹i quÇn ¸o (b¶o hé) Ph©n xëng thªu chuyªn vÒ thªu c¸c lo¹i S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty Ph©n xëng c¾t Ph©n xëng may 1 Ph©n xëng may 2 Ph©n xëng thªu S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ v¶i c¸c lo¹i Tr¶i v¶i May s ên Lµ R¾c mÉu May tay GÊp C¾t ph¸ May cæ §ãng tói C¾t gät … KCS V¾t sæ Thïa khuy §ãng gãi Tõ c¸c lo¹i v¶i, tr¶i v¶iKÕ®Óto¸n s¾c mÉu sau ®ã lµ c¾t ph¸, c¾t gät v¶i theo mÉu vµ Kho b¸n thµnh ®¸nh sæ. thµnh phÈm Bíc ®Çu tiªn lµ may sên, may tay, may cæ vµ may cho hoµnphÈm thµnh s¶n phÈm, sau ®ã thïa khuy. Khi ®· may vµ thïa khuy xong tiÕp theo lµ ph¶i lµ, gÊp, ®ãng tói, cho vµo kho ®Ó tr¶ cho kh¸ch hµng. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña ®¬n vÞ C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn t×nh h×nh cña c«ng ty. - §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho nhµ níc võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho CNV toµn c«ng ty vÒ ho¹t ®éng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch triÓn khai mÉu may. - C¸c phßng ban kh¸c: + Phßng kÕ to¸n: tham mu cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh, tæ chøc ®iÒu hµnh kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ níc. Ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh trung thùc vÒ sù biÕn ®éng hµng ho¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong mçi kú h¹ch to¸n. + Phßng kü thuËt: triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c ®¬n ®Æt hµng, may s½n s¶n phÈm. Tham gia víi ph©n xëng thiÕt kÕ bè trÝ s¾p xÕp d©y chuyÒn s¶n xuÊt phï hîp víi tõng m· hµng. + Phßng kÕ ho¹ch: tham mu cho gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt. Cung cÊp vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt, kiÓm tra, ®«n ®èc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, phô tr¸ch kho. + Phßng tæng hîp: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l¬ng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt, triÓn khai víi nihÖm vô cña c«ng ty tíi c¸c bé phËn kh¸c. Lo viÖc hµnh chÝnh, qu¶n lý ph¬ng tiÖn vËt t, y tÕ. + Tæ thiÕt bÞ: L¾p ®Æt söa ch÷a, b¶o dìng MMTB, b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh thêng, qu¶n lý söa ch÷a ®iÖn níc cho viÖc phôc vô s¶n xuÊt. + Tæ b¶o vÖ: B¶o vÖ tµi s¶n cho c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng kÕ kü tæng kÕ 4. C«ng t¸cho¹ch tæ chøc kÕ to¸n thùc tËp thuËt cña ®¬n vÞhîp to¸ n Tæ thiÕt bÞ Tæ b¶o vÖ 4.1. h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n lµ tËp hîp nh÷ng c¸n bé kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phøc t¹p hoÆc gän nhÑ tuú thuéc vµo quy m«, khèi lîng nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. 4.2. C¬ cÊu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n - KÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng: Tèt nghiÖp ®¹i häc, lµ ngêi cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña c«ng ty. Tæ chøc ho¹t ®éng tµi chÝnh huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶. ChØ ®¹o chuyªn m«n c¸c nh©n viªn trong phßng. Tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n. - Phã phßng kÕ to¸n: Phô tr¸ch vÒ phÇn xuÊt nhËp khÈu c¸c hîp ®ång kinh tÕ, theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång, tæng hîp sè liÖu vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n viªn: + Mét kÕ to¸n viªn theo dâi vÒ ng©n hµng thu, chi cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n vèn vay, TGNH, c¸c kho¶n thu chi cña c«ng ty ph¸t sinh hµng ngµy b»ng tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc. + Mét kÕ to¸n theo dâi TSC§ vµ XDCB: cã nhiÖm vô ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c TSC§ cña c«ng ty. + Mét thñ quü kiªm thñ kho cã nhiÖm vô thu chi vµ b¶o qu¶n TM trong c«ng ty. Giao nhËn vµ xuÊt vËt t cho c¸c tæ s¶n xuÊt, vµo thÎ kho theo dâi sè lîng N - X - T. + Mét kÕ to¸n theo dâi vÒ phÇn nhËp - xuÊt thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng - kiªm tr ëng phßng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü nhËp xuÊt thu chi TSC§ vµ kiªm thñ thanh to¸n l XDCB kho ¬ng &BH 4.3. H×nh thøc kÕ to¸n a. HÖ thèng thanh kho¶n kÕ to¸n ¸p dông - Tk 152 " Nguyªn liÖu, vËt liÖu" TK dïng ®Ó ghi chÐp sè liÖu, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m NVL theo gi¸ thùc tÕ. TK 152 cã c¸c TK cÊp hai sau: + TK 1521: NVL chÝnh + TK 1522: NVL phô + TK 1523: Nhiªn liÖu + KTK 1524: Phô tïng thay thÕ + TK 1525: ThiÕt bÞ XDCB + TK 1528: VËt liÖu kh¸c. - TK 151 " Hµng mua ®ang ®i ®êng" ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua, chÊp nhËn thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu nhng hµng cha vÒ nhËp kho. - Tk 331 "Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n" ph¶n ¸nh QH thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu vµ c¸c kho¶ng vËt t, hµng ho¸, dÞch vô theo hîp ®ång ®· ký. - TK 133" ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ" ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ vµ cßn khÊu trõ. b. h×nh thøc kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n. C«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc nµy phï hîp víi mäi quy m« lo¹i h×nh doanh nghiÖp - s¶n xuÊt, mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu. Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm kª lËp b¶ng kª chøng tõ gèc, sau ®ã lËp chøng tõ ghi sæ vµ chuyÓn cho kÕ to¸n trëng kiÓm tra lµm c¨n cø cho viÖc ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cuèi cïng sæ c¸i. §èi víi nh÷ng TK cÇn më sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt th× c¨nghiªn cøu ø vµo chøng tõ ghi sæ, chøng tõ gèc, b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan. - Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt . + Sæ chi tiÕt vËt t + Sæ chi tiÕt thµnh phÈm + Sæ chi tiÕt TSC§ + Sæ chi tiÕt theo dâi TGNH + Sæ chi tiÕt c«ng nî cho tõng ®¬n vÞ + Sæ theo dâi quü TM, Sæ C¸i, BC§ - SPS, BC§ kÕ to¸n Cuèi th¸ng céng Sæ c¸i tÝnh ra sè d ph¸t sinh trong th¸ng cña tõng TK, lÊy kÕt qu¶ ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi SPS. Céng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ®èi chiÕu víi b¶ng C§SPS. Sau khi ®· ®èi chiÕu kiÓm tra ®¶m b¶o khíp nhau th× c¨n cø vµo b¶ng C§SPS, b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ, kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng kª ®Þnh kho¶n Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng C§ - SPS B¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt Ghi hµng ngµy B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra * Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT ThuÕ GTGT lµ 1 lo¹i thuÕ gi¸n thu ®îc tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng. - Ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn thuÕ GTGT. = x PhÇn II. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n NVL, CCDC Ch¬ng I: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ NVL, CCDC cña C«ng ty Ph¬ng Mai I. §Æc ®iÓm qu¶n lý, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ NVL, CCDC 1. §Æc ®iÓm NVL, CCDC Nh trªn chóng ta biÕt ®îc vai trß cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ yÕu tè cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm díi t¸c ®éng cña con ngêi t¹o thµnh nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau. ë xÝ nghiÖp nµo còng vËy, sè lîng vµ chñng lo¹i NVL bÞ quyÕt ®Þnh bëi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp Êy. ë C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai, NVL cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nguyªn vËt liÖu ®Æc trng vµ còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng theo nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty. NVL cña c«ng ty còng mang ®Æc ®iÓm chung lµ: tµi s¶n dù tr÷ thuéc TSL§, lµ ®èi tîng lao ®éng, 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi. CCDC lµ dông cô lao ®éng tham gia vµo nhiÒu chu tr×nh s¶n xuÊt cã gi¸ trÞ nhá h¬n 5 triÖu ®ång. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ may hµng xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng, NVL do kh¸ch hµng göi ®Õn nªn kh«ng h¹ch to¸n sè NVL ®ã. NVL chñ yÕu cña c«ng ty chñ yÕu lµ v¶i, chØ, cóc… nªn viÖc l u trong kho dÔ g©y ra Èm mèc hay cã thÓ g©y ch¸y. Do ®ã viÖc b¶o qu¶n NVL lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng víi c«ng ty. 2. C«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t Nh»m b¶o qu¶n tèt vËt t tr¸nh hao hôt tæn thÊt th× cÇn ph¶i cã ®ñ nhµ kho víi ®iÒu kiÖn kü thuËt an toµn. ViÖc tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu nhËp kho lµ mét kh©u rÊt quan träng. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ®îc liªn tôc tuy diÖn tÝch mÆt b»ng, nhµ xëng cßn chËt hÑp nhng xÝ nghiÖp còng ®· tæ chøc kho tµng phï hîp víi quy m« cña xÝ nghiÖp t¹i c¸c kho còng trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn c©n, ®o, ®Õm. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó tiÕn hµnh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô qu¶n lý, b¶o qu¶n h¹ch to¸n chÆt chÏ. 3. Ph©n lo¹i VL - CCDC Trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu gåm nhiÒu chñng lo¹i, phÈm cÊp kh¸c nhau. Mçi lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông l¹i cã tÝnh n¨ng, vai trß c«ng dông kh¸c nhau, nªn ®Ó theo dâi tèt c¸c lo¹i vËt liÖu tr¸nh mÊt m¸t kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu nh sau: a. NVL chÝnh nh: v¶i chÝnh c¸c lo¹i, v¶i lãt, b«ng, mÕch… b. Phô liÖu nh: chØ, kho¸, cóc, chun… c. Nhiªn liÖu: x¨ng dÇu… d. Phô tïng thay thÕ: kim m¸y, ch©n vÞt m¸y kh©u… ViÖc ph©n lo¹i vËt liÖu nãi chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña tõng lo¹i vËt liÖu trong s¶n xuÊt. 4. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vËt liÖu - CCDC 4.1. §¸nh gi¸ NVL - CCDC nhËp kho ë C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai, NVL ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ. NVL ®îc h¹ch to¸n lµ do mua ngoµi. =++- C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho vµ lËp thµnh 3 liªn: - 1 liªn lu t¹i gèc - 1 liªn giao cho thñ kho - 1 liªn giao cho kÕ to¸n VD: Ngµy 30/4/2003, C«ng ty mua v¶i lãt Tapeta nhËp kho 700m, ®¬n gi¸ 10.000®. Chi phÝ vËn chuyÓn lµ 200.000®. VËy gi¸ trÞ nhËp kho: Gi¸ mua ngoµi + CF vËn chuyÓn = (700m + 10.000®) + 20.000 = 7.200.000® MÉu sè 01-GTKT-3LL AV-99-B Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 30/4/2003 N0: 083011 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÖt 8/3 §Þa chØ: Sè 45 Minh Khai M· sè thuÕ: 010113471 Hä tªn ngêi mua: NguyÔn Lan Anh §¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ: 010097821 STT Tªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ 1 V¶i lãt Tapeta m 700 10.000 Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT Céng thµnh tiÒn ViÕt b»ng ch÷: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n Thµnh tiÒn 7.000.000 7.000.000 700.000 7.700.000 Ngêi mua hµng NguyÔn Lan Anh KÕ to¸n trëng Ký ghi râ hä tªn Thñ trëng ®¬n vÞ Ký ghi râ hä tªn Tõ ho¸ ®¬n sè: 083011 ta lËp phiÕu chi sè 01 §¬n vÞ: Cty may XK Ph¬ng Mai MÉu sè 02-TT PhiÕu chi Ngµy 30/4/2003 Sè 01 Nî TK152, 133 Cã TK 111 Hä vµ tªn ngêi nhËn: Cty dÖt 8/3 §Þa chØ: 45 Minh Khai Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn v¶i lãt Tapeta Sè tiÒn: 7.000.000 (viÕt b»ng ch÷) B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n KÌm theo 01 chøng tõ gèc. C«ng ty dÖt 8/3 ®· nhËn ®ñ sè tiÒn: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n. Ngêi nhËn tiÒn Ký ghi râ hä tªn Thñ trëng ®¬n vÞ Ký ghi râ hä tªn KÕ to¸n trëng Ký ghi râ hä tªn Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 30/4/2003 N0: 083011 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËn t¶i Hoµng Anh §Þa chØ: M· sè thuÕ: 010093278 Hä tªn ngêi mua: NguyÔn V©n Anh §¬n vÞ: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ: 010097821 STT Tªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ 1 VËn chuyÓn v¶i lãt Tapeta Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT Céng thµnh tiÒn ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m hai m¬i ngµn ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Ký ghi râ hä tªn NguyÔn Lan Anh Thµnh tiÒn 200.000 200.000 20.000 220.000 Thñ trëng ®¬n vÞ Ký ghi râ hä tªn Tõ ho¸ ®¬n sè: 083012 ta lËp phiÕu chi sè 02 §¬n vÞ: Cty may XK Ph¬ng Mai PhiÕu chi Ngµy 30/4/2003 MÉu sè 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Sè 02 Nî TK152, 133 Cã TK 111 Hä vµ tªn ngêi nhËn: Cty vËn t¶i Hoµng Anh Lý do chi: Chi tr¶ tiÒn vËn chuyÓn v¶i lãt Tapeta Sè tiÒn: 210.000 (viÕt b»ng ch÷) Hai tr¨m mêi ngµn ®ång ch½n KÌm theo 01 chøng tõ gèc. C«ng ty vËn t¶i Hoµng Anh ®· nhËn ®ñ sè tiÒn: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngµn ch½n. Ngêi nhËn tiÒn Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo 2 ho¸ ®¬n sè 083011, 083012 vµ gi¸ nhËp kho cña v¶i lãt Tapeta lµ: 7.200.000 ® kÕ to¸n vËt t viÕt phiÕu nhËp kho nh sau: MÉu sè 01-VT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT PhiÕu NhËp kho vËt t Sè 1001 Ngµy 30/4/2003 Nî TK152 Cã TK 111 Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn Lan Anh NhËp t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai STT 01 02 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t M· sè §VT V¶i lãt Tapeta VËn chuyÓn v¶i lãt m Sè lîng Theo chøng tõ 700 Thùc nhËp 700 Céng tiÒn vËt t NhËp ngµy 30/4/2003 KÕ to¸n vËt t Ngêi giao hµng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §¬n gi¸ 10.000 Thµnh tiÒn 7.000.000 200.000 7.200.000 Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) 4.2. §¸nh gi¸ NVL xuÊt kho T¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai ®¸nh gi¸ NVL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. C«ng thøc tÝnh gi¸ thùc tÕ NVL, CCDC xuÊt kho = = x VD: Dùa vµo sæ chi tiÕt cã t×nh h×nh nhËp xuÊt tån v¶i lãt Tapeta trong th¸ng 04/2003 nh sau: - Tån ®Çu th¸ng: 3000m, ®¬n gi¸ 10.000®/m Ngµy 7/4 nhËp: 1000m, ®¬n gi¸ 7.000®/m Ngµy 15/4 xuÊt 500m, ®¬n gi¸ 7.000®/m Ngµy 20/4 nhËp 1.500m, ®¬n gi¸ 10.000®/m Ngµy 29/4 xuÊt 2.000m, ®¬n gi¸ 10.000®/m Ta tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt kho b×nh qu©n cña v¶i lµ: §¬n gi¸ xuÊt kho = = = 9.500 ®/m Gi¸ xuÊt kho v¶i chÝnh mµu vµng ngµy 15/4 = 500m x 9500 = 4.750.000 Tõ ®ã ta lËp phiÕu xuÊt kho cho ngµy 15/4 nh sau: §¬n vÞ: C«ng ty may Ph¬ng Mai PhiÕu xuÊt kho Sè 1201 Ngµy 30/4/2003 Hä tªn ngêi nhËn: NguyÔn Thu Lan - Tæ c¾t Lý do xuÊt kho: May hµng TiÖp XuÊt t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai STT 01 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t V¶i lãt Tapeta §VT m Céng tiÒn vËt t Thùc nhËp 500 500 XuÊt ngµy 15/4/2003 KÕ to¸n vËt t Ngêi nhËn hµng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sè lîng Theo chøng tõ 500 500 Nî TK621 Cã TK 152 §¬n gi¸ 9800 Thµnh tiÒn 4.750.000 4.750.000 Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) Ngµy 16/4/2003 thñ kho xuÊt 100 chiÕc kÐo may. §¬n gi¸: 10.000®/chiÕc cho may 1 Gi¸ xuÊt kho = 100c x 10.000® = 1.000.000® PhiÕu xuÊt kho Ngµy 16/4/2003 Hä tªn ngêi nhËn: NguyÔn ThÞ Thu Lan - May 1 Lý do xuÊt kho: May hµng TiÖp XuÊt t¹i kho: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai STT 01 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t V¶i lãt Tapeta §VT m Céng tiÒn vËt t Thùc nhËp 100 100 XuÊt ngµy 16/4/2003 KÕ to¸n vËt t Ngêi nhËn hµng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sè lîng Theo chøng tõ 100 100 Sè 1202 Nî TK627 Cã TK 153 §¬n gi¸ 10.000 Thµnh tiÒn 1.000.000 1.100.000 Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) II. C«ng t¸c kÕ to¸n VL, CCDC 1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC T¹i c«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai do ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu nªn c«ng ty ®· h¹ch to¸n vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Ghi hµng ngµy Q hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng Sæ chi tiÕt NVL, CCDC B¶ng tæng hîp N - X - T kho NVL, CCDC a. ë kho: ThÎ kho sö dông thÎ kho ®Ó ph¸ t×nh h×nh N - X - T tõng ngµy cña tõng NVL. §ång thêi ph©n lo¹i thµnh phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt riªng. Theo ®Þnh kú thñ kho ph¶i göi thÎ kho cho phßng kÕ to¸n NVL tån NVL tån = NVL tån kho + NVL nhËp - NVL xuÊt VD. LËp thÎ kho ngµy 25 / 4/ 2003 cho v¶i mµu rªu. Tån ®Çu th¸ng: 800m NhËp trong th¸ng: 400m XuÊt trong th¸ng: 900m  Tån cuèi th¸ng: 800 + 400 - 900 = 300m C¨n cø vµo phiÕu x kho sè 1201 ngµy 15/4/2003 thñ kho lËp thÎ kho cho NVL v¶i chÝnh mµu vµng nh sau.
- Xem thêm -