Tài liệu Kt079 hạch toán nvl, ccdc tại cty tnhh kỹ thuật phùng hưng

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh. Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña thÞ trêng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tøc lµ tõ khi t×m nguån thu mua vËt liÖu ®Õn khi t×m ®îc thÞ trêng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o ®îc viÖc b¶o toµn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü, më réng s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n , vËt t, tiÒn vèn nh»m b¶o ®¶m tÝnh n¨ng ®éng,s¸ng t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû lÖ träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . V× vËy,viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ ph¶i ®¶m b¶o c¶ ba yªu cÇu c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n : chÝnh x¸c - kÞp thêi - toµn diÖn. H¹ch to¸n vËt liÖu cã ®¶m b¶o ®îc tÊt c¶ th× sÏ ®¶m b¶o cho viÖc cung c©p nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÞp thêi vµ ®ång bé cho nhu cÇu cña s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc sö dông vËt liÖu, nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn tîng l·ng phÝ vËt liÖu trong s¶n xuÊt gãp phÇn gi¶m chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , n©ng cao lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp t nh©n quy m« s¶n xuÊt nhá nghµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. Sau mét thêi gian ®i s©u t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty t«i nhËn thÊy ®îc sù quan träng cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý vËt liÖu nh»m ®¸p øng kÞp thêi, nhu cÇu vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt. NhËn thÊy ®îc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ nhÊt lµ b¶o ®¶m nguån vèn lu ®éng Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 1 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp cho viÖc dù tr÷ tµi s¶n lu ®éng ë C«ng ty. NhËn thøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ãng vai trß quan träng trong C«ng ty trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. §îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ V©n vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n ë C«ng ty n¬i t«i thùc tËp em m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò “H¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt.” ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp : PhÇn I : Giíi thiÖu vÒ C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. PhÇn II : Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn III: Tæ chøc h¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. PhÇn IV: Nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn liÖu, c«ng cô ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, víi nhËn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong vµ xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ anh chÞ trong C«ng ty ®Ó b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .! PhÇn I Giíi thiÖu vÒ c«ng ty TNHH kü thuËt phïng Hng §i¹ chØ : 255& 366 Tam Trinh , Hoµng Mai , HN Tel : 6450498 I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty + VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cho phÐp ra ®êi c«ng ty C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét c«ng ty t nh©n n»m trªn trôc ®êng giao th«ng chÝnh cña quËn Hoµng Mai. - PhÝa b¾c gi¸p víi C«ng ty TNHH Hoµng Hµ. - PhÝa t©y gi¸p víi UBNN quËn Hoµng Mai. - PhÝa ®«ng gi¸p víi c«ng an quËn Hoµng Mai. - PhÝa nam gi¸p víi trêng cao ®¼ng kü thuËt c«ng nghiÖp1. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 2 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp Do n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè HN l¹i ngay bªn lÒ ®êng giao th«ng chÝnh , nªn thuËn tiÖn cho viÖc tiÕp cËn thÞ trêng , thuËn tiÖn cho c«ng t¸c vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm ®i tiªu thô. + C¬ së ph¸p lý thµnh c«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng Theo quyÕt ®Þnh sè 0102002771 ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2001 c«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ra ®êi . C«ng ty ra ®êi víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt khu«n mÉu C«ng ty x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh , kh«ng ngõng më réng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ khoa häc c«ng nghÖ . Chñ ®éng t×m b¹n hµng trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng thÞ trêng. 1/ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. TiÒn th©n lµ 1 phßng thiÕt kÕ khu«n mÉu kh«ng cã thiÕt bÞ chÕ t¹o ra ®êi 1997 víi môc tiªu cung cÊp dÞch vô thiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu cho c¸c kh¸ch hµng ë Hµ Néi. Trong n¨m 1998 phßng thiÕt kÕ khu«n mÉu ®· trÝch l·i ®Çu t më réng s¶n xuÊt b»ng viÖc x©y dùng 1 xëng c¬ khÝ chÕ t¹o quy m« nhá. Sau 2 n¨m liªn tôc ph¸t triÓn do nhu cÇu cña viÖc s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng 6 n¨m 2001 xëng c¬ khÝ chÕ t¹o chÝnh thøc trë thµnh C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ngµy nay víi ®ñ c¸c chøc n¨ng : thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu, còng nh c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. Cho ®Õn nay c«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ®· cã hai xëng thiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n ( mét xëng khu«n nhùa vµ mét xëng khu«n xèp ) víi tæng diÖn tÝch lµm viÖc trªn 600m2 cã ®Þa bµn 255&366 Tam Trinh, Hoµng Mai, HN. Trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty hiÖn nay: 1) M¸y phay : 05 c¸i 2) M¸y phay v¹n n¨ng : 02 c¸i 3) M¸y xung ®iÖn : 01 c¸i 4) M¸y c¾t d©y : 01 c¸i 5) M¸y tiÖn : 01 c¸i 6) M¸y khoan : 03 c¸i 7) M¸y EDM : 01 c¸i 8) M¸y mµi ph¼ng : 01 c¸i . Vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phô, c«ng cô dông cô kh¸c. Ngoµi ra, víi sù hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®èi t¸c trong níc vµ C«ng ty I & D - MouldManfacturing Pte. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 3 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp Ltd( Singapore), C«ng ty hoµn toµn cã ®ñ n¨ng lùc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o khu«n mÉu cã yªu cÇu kü thuËt cao vµ phøc t¹p.  C¸c kh¸ch hµng chñ yÕu trong thêi gian qua: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) C«ng ty cæ phÇn nhùa Hanel. C«ng ty cæ phÇn Sao Mai ( Bé Quèc Phßng). C«ng ty Mount tech ( 100% vèn cña §øc). C«ng ty SXvµ KD ga §µ H¶i ( Liªn doanh §µi Loan). C«ng ty thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm an toµn Protec( 100% vèn cña Mü). C«ng ty ®o lêng ®iÖn (Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ). C«ng ty nhùa vµ ®iÖn l¹nh Hoµ Ph¸t. C«ng ty MatsushitaViÖt Nam. C«ng ty TNHH NguyÔn Th¾ng......  Mét sè khu«n mÉu tiªu biÓu ®· cung cÊp : + C¸c khu«n mÉu xèp cho c¸c s¶n phÈm : ti vi, tñ l¹nh, ®Ìn h×nh, bÕp ga............cña c¸c C«ng ty LG, Deawoo, Hanel, Matsusita.... + C¸c khu«n mÉu chÕ t¹o mò b¶o hiÓm xe m¸y. + Bé khu«n mÉu s¶n phÈm nhùa. + Bé khu«n mÉu vµ s¶n phÈm nhùa ( N¾p ®¹y kü thuËt cho b×nh chøa ho¸ chÊt ). + Bé khu«n mÉu chÕ t¹o b¸nh r¨ng. Ngoµi viÖc thiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu, C«ng ty cßn cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c: c¸c s¶n phÈm mò EPS ( xèp h×nh ) ®en, tr¾ng, c¸c s¶n phÈm nhùa chuyªn dông cã yªu cÇu kü thuËt cao, dÞch vô söa ch÷a khu«n mÉu. Qua bèn n¨m ph¸t triÓn toµn thÓ C«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc ®¸ng khÝch lÖ. C¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®îc n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn b»ng sù cè g¾ng cña chÝnh m×nh cïng sù quan t©m cña Gi¸m ®èc. 4 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm vµ gÆt h¸i ®îc kh«ng Ýt thµnh c«ng. §Õn nay díi sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®· 1 doanh nghiÖp cã uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ ®ang dÇn b¾t nhÞp víi thÞ trêng quèc tÕ vÒ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ , trang bÞ kü thuËt ..... 2/ M« h×nh cña C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng H ng h×nh thøc vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh. + M« h×nh cña C«ng ty C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp nhá . §Õn nay (15/6/2005) toµn thÓ C«ng ty cã 41 c«ng nh©n viªn Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 4 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp - H×nh thøc së h÷u vèn : tù cã ( tù cung tù cÊp ) - LÜnh vùc kinh doanh C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp v× viÖc mua nguyªn vËt liÖu vµ sö dông lao ®éng vµ s¶n phÈm hoµn thµnh lµ thuéc ngµnh c«ng nghiÖp . Ngµnh s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt khu«n mÉu ( thiÕt kÕ , chÕ t¹o s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu còng nh c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. 3/ Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Víi ph¬ng ch©m chÊt lîng lµ trªn hÕt vµ yÕu tè con ngêi lµ quyÕt ®Þnh ®éi ngò kü thuËt cña C«ng ty ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ c¬ khÝ vµ khu«n mÉu phÇn lín ®· tèt nghiÖp cao ®¼ng , ®¹i häc vµ hÇu hÕt cã kinh nghiÖm lµm viÖc trªn 5 n¨m trong lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o. §¹i ®a sè c«ng nh©n viªn kü thuËt nµy ®· g¾n bã cïng C«ng ty tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp. HiÖn t¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn thêng xuyªn lµ : + 02 Kü s ChiÕm 5% + 31 Kü thuËt viªn ViÖt Nam ChiÕm 75% + 1 Kü thuËt tõ níc ngoµi ChiÕm 2,5% + 3 KÕ to¸n , 1 nh©n viªn v¨n phßng ChiÕm 10% + 3 lao ®éng phæ th«ng ChiÕm 7,5% Víi ®éi ngò lao ®éng nªu trªn cho thÊy lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng nam. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu bëi v× ngµnh s¶n xuÊt chÝnh lµ khu«n mÉu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o . Lùc lîng lao ®éng tuy Ýt so víi mét sè c«ng ty kh¸c nhng lao ®éng ë ®©y cã tay nghÒ mµ ®¹i ®a sè ®· qua trêng líp ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. b) Thu nhËp cña lao ®éng t¹i C«ng ty Tæng quü l¬ng cña doanh nghiÖp trong n¨m 2003 lµ 750.250.000 vµ n¨m 2004 lµ 820.130.000 . TiÒn l¬ng b×nh qu©n cña mét lao ®éng kho¶ng 1.700.000.Víi thu nhËp nh trªn ®¸p øng ®îc nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o cho ngêi lao ®éng yªn t©m trong c«ng t¸c , s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc hái thªm. ChÝnh v× thÕ mµ tay nghÒ cña c«ng nh©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. Cã ®îc thµnh tÝch nãi trªn kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña l·nh ®¹o cïng víi sù cÇn cï, nghiªm tóc, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. C) C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý lµ yÕu tè then chèt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh ®¹t cña C«ng ty . V× vËy trong thêi gian ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn bé Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 5 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp m¸y lµm viÖc theo híng gän nhÑ, khoa häc. Bé m¸y qu¶n lý ®îc tæ chøc theo chøc n¨ng, trëng c¸c ®¬n vÞ cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ m×nh, nhËn chØ thÞ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ tæ chøc c«ng viÖc, b¸o c¸o kÞp thêi nhanh chãng cã hiÖu qu¶ ®· thùc hiÖn trong ph¹m vi ph©n c«ng phô tr¸ch. S¬ ®å bé m¸y c«ng ty TNHH Kü ThuËt Phïng Hng - Gi¸m ®èc : Gi¸m ®èc Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ c«ng ty t nh©n h×nh thøc vèn lµ tù cã ( vèn cña C«ng ty lµ chÝnh cña b¶n th©n Gi¸m ®èc) ChÝnh v× thÕ vai trß cña Gi¸m ®èc lµ rÊt quan träng. Phßng hµnh Phßng kü thuËt chÝnh kÕ :to¸n - Phßng kÕ hµnh chÝnh Ghi chÐp ph¶n ¸nh 1 c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong C«ng ty , ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh nh»m cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Phßng Ph©n xcã ëngtr¸ch xèp nhiÖm ¸p dông Ph©n®óng xëngchÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ tæ chøc chøc n¨ng chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. nhùa - Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kü thuËt toµn C«ng ty . X©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt cho tõng mÆt hµng, thiÕt kÕ b¶n vÏ theo ®óng ®¬n ®Æt hµng, qu¶n lý ®iÖn n¨ng cho toµn C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc theo ®óng ®Þnh kú. §ång thêi kÕt hîp cïng phßng kÕ to¸n trong Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 6 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp vÊn ®Ò tuyÓn dông, ®iÒu ®éng nh©n sù lao ®éng bè trÝ ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hîp lý cã hiÖu qu¶. Phô tr¸ch hai ph©n xëng xèp vµ ph©n xëng nhùa cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn chØ ®¹o c«ng nh©n lµm tèt tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Bè trÝ c«ng nh©n lµm ®óng c«ng ®o¹n trong quy tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc. Qu¶n lý hai ph©n xëng còng nh c«ng nh©n cã tr¸ch nhiÖm hç trî nhau ®Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch khi cÇn . d) Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty NhËn ®¬n ®Æt hµng ThiÕt kÕ b¶n vÏ theo ®¬n ®Æt hµng Ph©n lo¹i vµ chän lùa NVL thÝch hîp  tæ chøc gia c«ng  l¾p ghÐp  kiÓm tra s¶n phÈm hoµn thµnh VËn chuyÓn  Tæ chøc l¾p ghÐp ch¹y thö t¹i kh¸ch hµng  S¶n phÈm t¹o ra tõ khu«n lµ s¶n phÈm nh ý muèn .KÕt thóc qu¸ tr×nh Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ mét quy tr×nh liªn tôc ®îc tæ chøc trªn d©y truyÒn tù ®éng, khÐp kÝn . Mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc giao lµm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau phï hîp víi chuyªn m«n cña m×nh . Tõ vÊn ®Ò nguyªn vËt liÖu ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh vËn chuyÓn l¾p ghÐp ®Õn C«ng ty kh¸ch hµng . Mçi c«ng ®o¹n cña quy tr×nh ®Òu cã mét møc ®é quan träng , song c«ng viÖc quan träng lµ thiÕt kÕ b¶n vÏ ( hoÆc kiÓm tra l¹i b¶n vÏ cña kh¸ch hµng(nÕu cã)) v× nÕu sai kÝch thíc sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈm ,s¶n phÈm lµm ra sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng . V× vËy c«ng ®o¹n nµy cÇn ph¶i ®Æc biÖt lu ý . ChÝnh v× thÕ kü s ph¶i cã tr×nh ®é , cã t¸c phong vµ ph¶i cã ý thøc lµm viÖc. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. 1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty  H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p tËp trung, theo h×nh thøc nµy toµn c«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n. Trong c«ng viÖc ®Òu ®îc tæ chøc t¹i phßng nµy cßn c¸c bé phËn trùc thuéc kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ cã nh©n viªn kÕ to¸n ghi chÐp ban ®Çu thu nhËp, tæng hîp kiÓm tra, sö lý s¬ bé chøng tõ råi ®a lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Do c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung nªn s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n : Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 7 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh Thñ quü Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n : a) KÕ to¸n trëng : Phô tr¸ch chung chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng còng nh mäi ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tµi chÝnh vµ theo dâi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Cïng víi phßng kü thuËt xem xÐt vÊn ®Ò tuyÓn chän nh©n sù . KÕ to¸n trëng cã vai trß quan träng tham mu cho Gi¸m ®èc trong vÊn ®Ò kinh doanh. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª trong C«ng ty phï hîp víi chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ níc. + Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n . + KiÓm tra tÝnh ph¸p lý ë c¸c lo¹i hîp ®ång kÕ to¸n tæng hîp vèn kinh doanh, c¸c quü ë C«ng ty trùc tiÕp kiÓm tra gi¸m s¸t chØ ®¹o ®èi víi c¸c nh©n viªn trong phßng. b) KÕ to¸n tiÒn l¬ng : NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n l¬ng, b¶o hiÓm vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. L¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®îc tr¶ lµm 2 kú : kú 1 - l¬ng ®îc t¹m øng 1/2 sè l¬ng theo hîp ®ång vµo ngµy 15 hµng th¸ng vµ ®Õn ngµy 30 thanh to¸n toµn bé sè l¬ng , phô cÊp , thëng vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c ( nÕu cã ). C) KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh . §Ó thùc hiÖn tèt , kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô : + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña C«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. + Tæ chøc chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty ®· chän lùa. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 8 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp + Tæ chøc tËp hîp kiÓm kª hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng, tr¸nh l·ng phÝ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu kh«ng ®óng môc ®Ých. + §Þnh kú b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ t¹i C«ng ty + KiÓm kª ®¸nh gÝa s¶n phÈm d¬ dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. d) Thñ quü Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiÒn : thanh to¸n c¸c kho¶ nép kh¸c . §Þnh kú b¸o c¸o cho Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò thu chi cña C«ng ty, nî ph¶i tr¶ vµ ph¶i thu cña kh¸ch hµng , ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n phaØ tr¶ ph¶i nép kh¸c. Nãi chung lµ cã nhiÖm vô thu - chi vµ ®¶m b¶o tiÒn mÆt t¹i quü cña C«ng ty. 2) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty 2.1 / ChÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp nhá ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 144 /2001/ Q§ - BTC ban hµnh 21/12/2001 quy ®Þnh söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá thay thÕ mét phÇn quyÕt ®Þnh sè 1177 TC / Q§/ C§KT 2.2/ Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi sæ kÕ to¸n ë C«ng ty. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh - Niªn ®é kÕ to¸n ë C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/1/N vµ kÕt thóc lµ ngµy 31/12/ N. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong C«ng ty lµ tiÒn ViÖt Nam, cßn c¸c ngo¹i tÖ kh¸c ®Òu ®îc quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam ®Ó ghi sæ. 2.3/ Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ ë C«ng ty HiÖn nay trong chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông TSC§ quy ®Þnh rÊt nhiÒu chÕ ®é khÊu hao : khÊu hao tæng hîp, khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn , khÊu hao tæng sè, khÊu hao theo sè lîng s¶n phÈm ......nhng ë C«ng ty ¸p dông theo ph¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian. Theo ph¬ng ph¸p nµy viÖc khÊu hao ®îc tÝnh nh sau : NG. TSC§ - Møc khÊu hao hµng n¨m = TG. sö dông - Møc khÊu hao n¨m = NG. TSC§ x tû lÖ khÊu hao. 2.4/ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT ë C«ng ty Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 9 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Theo ph¬ng ph¸p nµy thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 133 ( ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ) gi¸ trÞ hµng ho¸, vËt t mua vµo cã thuÕ. ThuÕ GTGT ®Çu ra ®îc coi lµ kho¶n thu hé ng©n s¸ch Nhµ níc vÒ kho¶n lÖ phÝ trong doanh thu b¸n hµng. 2.5/ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ë C«ng ty. - Hµng tån kho cña C«ng ty lµ tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp díi h×nh th¸i vËt chÊt. Hµng tån kho cña doanh nghiÖp lµ do mua ngoµi sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh cßn thõa tõ quý nµy chuyÓn sang quý sau , n¨m tríc chuyÓn sang n¨m sau . - Hµng tån kho cña doanh nghiÖp bao gåm : nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô , s¶n phÈm dë dang , s¶n phÈm hoµn thµnh ( s¶n phÈm ®· lµm xong nhng cha vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng) - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn . Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi kÕ to¸n vÒ TSC§ vËt t ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc trong ph¹m vi nhËp, xuÊt vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ trªn hµng tån kho. Gi¸ trÞ hµng tån kho trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Nhng nguyªn t¾c sè tån kho trªn sæ kÕ to¸n lu«n trïng víi sè tån kho thùc tÕ. 2.6 / H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty lµ h×nh thøc NhËt ký chung tr×nh tù ghi sæ ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å : s¬ ®å Chøng tõ gèc Sæ NKC Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt Sæ thÎ B¶ng TH kÕ chi to¸n tiÕt chi tiÕt 10 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp Sæ C¸i B¶ng TH chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o Tµi chÝnh Ghi sæ hµng ngµy Ghi sæ cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Nh×n chung, C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty theo ®óng mÉu sæ trong chÕ ®é quy ®Þnh víi h×nh thøc NhËt ký chung vµ tiÕn hµnh ghi sæ theo ®óng néi dung vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 2.7/ ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ®ang ¸p dông c¸c lo¹i chøng tõ bao gåm : - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn tÖ : phiÕu thu, phiÕu chi , giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng , giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng, biªn lai thu tiÒn , b¶ng kiÓm kª quü . - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tµi s¶n cè ®Þnh : Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh , thÎ TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§. - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn hµng tån kho : PhiÕu nhËp kho , phiÕu xuÊt kho, thÎ kho, biªn b¶ng kiÓm kª vËt t , s¶n phÈm , hµng ho¸ , - C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn lao ®éng tiÒn l¬ng : b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, phiÕu nghØ hëng BHXH, b¶ng thanh to¸n BHXH - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn b¸n hµng : Ho¸ ®¬n b¸n hµng , ho¸ ®¬n GTGT ( lËp 3 liªn ), ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn , ho¸ ®¬n tiÒn níc, phiÕu mua hµng TÊt c¶ c¸c chøng tõ nªu trªn C«ng ty ®Òu lÊy theo mÉu chøng tõ quy ®Þnh chung theo QuyÕt ®Þnh 1177TC/ Q§- C§KT ngµy 01/1/1997 cña Bé tµi chÝnh ban hµnh vµ QuyÕt ®Þnh 144/2001söa ®æi bæ sung ban hµnh 21/12/2001. 2.8/ ChÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i C«ng ty ¸p dông hÖ thèng TK kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp võa vµ nhá bao gåm 44 TK cÊp 1 vµ 87 TK cÊp 2, c¸c TK n»m ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 8 Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 11 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ C«ng ty kh«ng sö dông mét sè tµi kho¶n sau: 1) TK 1113 : TiÒn ®ang chuyÓn 2) TK 121 : ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n . 3) TK 128 : ®Çu t ng¾n h¹n kh¸c. 4) TK 129 : dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n. 5) TK 136 : ph¶i thu néi bé 6) TK 141 : thÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 7) TK 228 : ®Çu t dµi h¹n kh¸c 8) TK 229 : dù phßng gi¶m gÝa ®Çu t dµi h¹n .,.................... - C¸c tµi kho¶n ®îc C«ng ty sö dông ®Òu më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng viÖc ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n nµy ®îc C«ng ty thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. 2.9/ C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n n¬i C«ng ty ®ang ¸p dông : - Sæ chi tiÕt thanh to¸n : TK131, TK 331; Sæ chi phÝ qu¶n lý , kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt; Sæ chi tiÕt t¹m øng; Sæ quü tiÒn mÆt; Sæ c¸i; Sæ TSC§; Sæ chi tiÕt TK131, TK 331, TK 152. 2.10/ C¸c b¸o c¸o doanh nghiÖp n¬i C«ng ty ph¶i lËp. HÖ thèng b¸o c¸o qu¸ tr×nh kinh doanh ë C«ng ty cã ®Çy ®ñ hÖ thèng sæ s¸ch b¸o c¸o vµ ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, trung thùc ho¹t ®éng hµng ngµy, th¸ng, quý, n¨m. C¸c ph©n xëng phßng ban cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu thèng kª b¸o c¸o cho c¸c phßng ban liªn quan ®Ó C«ng ty l¾m ch¾c c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ. §Þnh kú lËp b¸o c¸o göi c¬ quan cÊp trªn: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n mÉu sè B01- DN + B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : mÉu sè B02 - DN + B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ : mÉu sè B03 - DN II/ Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc C«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng h¦ng 1/ Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn cã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c¸c nh©n tè, nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nh©n tè thuéc vÒ Nhµ níc. §èi víi C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 12 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp chñ yÕu thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp: nh t liÖu s¶n xuÊt, yÕu tè con ngêi, m«i trêng c¹nh tranh ... vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ c¸c yÕu tè ®Çu ra. Trong ®ã c¸c yÕu tè ®Çu vµo bao gåm : nguyªn liÖu lu«n ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi thêng xuyªn vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i......m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt hay chÝnh lµ tµi s¶n cè ®Þnh , c«ng cô dông cô ph¶i lu«n ®îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ ®óng tiªu chuÈn kü thuËt........MÆt kh¸c díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ c¸c gi¸m s¸t s¶n suÊt lao ®éng C«ng ty lu«n bè trÝ hîp lý nh»m ph¸t huy t«Ý ®a hiÖu qu¶. Søc s¶n xuÊt s¶n phÈm phô thuéc vµo vÞªc cung cÊp ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t sù bè trÝ lao ®éng hîp lý, nªn nhê ®ã mµ lîi nhuËn cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®Òu ®¹t ®îc ®¸ng kÓ. Hai n¨m gÇn ®©y lîi nhuËn ®Òu ®¹t trªn 1 tû ®ång. Cã ®îc thµnh tÝch ®¸ng kÓ trªn ph¶i nãi ®Õn sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc cïng víi sù tù gi¸c vµ ý thøc lµm viÖc vµ tay nghÒ cña c¸n bé, kü s, c«ng nh©n viªn C«ng ty. Sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn Êy sÏ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tèt ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng kh«ng cã phßng kinh doanh mµ c«ng t¸c kinh doanh cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ do Gi¸m ®èc cïng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm. V× quy m« s¶n xuÊt nhá viÖc thu nhËp chøng tõ vµ sö lý chøng tõ, quy tr×nh lu chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n hÕt søc ®¬n gi¶n. ChÝnh v× vËy viÖc h¹ch to¸n kh«ng gÆp mÊy khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã phßng kÕ to¸n l¹i ®îc trang bÞ mét hÖ thèng m¸y tÝnh hÕt søc hiÖn ®¹i nh»m phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ in c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o, mÆt kh¸c nh©n viªn v¨n phßng ®Òu cã tr×nh ®é, n¨ng lùc lµm viÖc lªn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty hÕt søc thuËn lîi. Ngoµi ra do ë ®Þa bµn thµnh phè lªn viÖc tiÕp cËn th«ng tin vÒ chuyªn m«n vµ c¸c th«ng tin söa ®æi cña Bé tµi chÝnh hÕt søc nhanh nhËy. Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nh©n tè thuËn lîi qua c¸c n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt C«ng ty ®· ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ sau : §¬n vÞ tÝnh : §ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 13 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 8. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ. 9.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 10. Lîi nhuËn sau thuÕ. 11. Tæng quü l¬ng. 4.411.077.512 1.163.631.057 7.803.740.828 9.120.760.800 2.782.710.780 3.194.810.000 1.163.631.057 820.450.520 389.579.509 447.273.400 2.393.131.271 2.747.535.600 916.794.000 970.250.000 Qua sè liÖu trªn cho thÊy : Sau khi thµnh lËp n¨m 2001 C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng khu«n mÉu . Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tõ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi m«i trêng bªn trong doanh nghiÖp, m«i trêng c¹nh tranh ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Doanh thu hµng n¨m t¨ng vµ n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc tõ n¨m 2002 lµ 4.411.007.512 vµ ®Õn n¨m 2003- 7.803.740.828 vµ t¨ng lªn 9.120.760.800 n¨m 2004. Mét con sè t¨ng ®¸ng kÓ nhng sau khi trõ ®i c¸c lo¹i chi phÝ nh : chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng , chi phÝ kh¸c.... th× lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t n¨m 2002 - 1.000.722.709 vµ ®Õn n¨m 2003 - 2.393.131.271 vµ ®Õn n¨m 2004 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 2.747.536.600. Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong n¨m 2002 kh«ng ph¶i nép vµ hai n¨m sau ®îc gi¶m 50% V× “C¨n cø theo quyÕt ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc 1, phÇn § th«ng t sè 18/202/TT- BTC ngµy 20/2/2002 cña Bé tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt khu«n mÉu vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu: MiÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu tiªn vµ gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho 2 n¨m tiÕp theo kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ.” ChÝnh v× vËy n¨m 2002 lîi nhuËn tríc thuÕ vµ sau thuÕ kh«ng thay ®æi do kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ ®Õn 2 003 &2004 sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i ®ãng ®îc gi¶m 50% . Nh vËy trung b×nh mét doanh thu cña doanh nghiÖp trªn mét tû ®ång, dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 ®¹t 4 tû ®ång . Víi lîi nhuËn thu ®îc trong c¸c n¨m tríc sÏ bæ sung vµo nguån vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt . MÆc dï lµ mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp nhng víi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc, c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ra søc lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã uy tÝn vµ ®îc kh¸ch hµng Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 14 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp chÊp nhËn. N©ng cao doanh thu t¹o uy tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. Doanh thu t¨ng ®ång nghÜa víi thu nhËp cña ngêi lao ®éng t¨ng. Møc l¬ng n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc phÇn II : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. I/ Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 1. TÇm quan träng cña nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm míi, nguyªn liÖu vËt liÖu c«ng cô dông cô tham gia vµo chu kú s¶n xuÊt vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÒ mÆt hiÖn vËt nguyªn liÖu vËt liÖu ®îc tiªu dïng kh«ng cßn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu, gi¸ trÞ nguyªn liÖu ®îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gÝa trÞ cña s¶n phÈm míi t¹o ra. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ lÉn hiÖn vËt, nguyªn liÖu vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña bÊt kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ nµo thiÕu ®îc cña bÊt cø qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Díi h×nh th¸i hiÖn vËt nã biÓu hiÖn lµ mét bé phËn quan träng cña tµi s¶n lu ®éng. Cßn díi h×nh th¸i gi¸ trÞ nã cã biÓu hiÖn thµnh vèn lu ®éng. Do vËy, viÖc qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô chÝnh lµ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. C¹nh tranh lµ mét yÕu tè kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng : ®Ó cã thÓ c¹nh tranh doanh nghiÖp cßn chó ý ®Õn gi¸ b¸n cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay søc mua cßn cã h¹n v× thu nhËp quèc néi cßn thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm cÊu thµnh bëi nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau trong ®ã chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín thêng tõ 50-70% gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c«ng cô dông cô tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm . Do vËy viÖc tËp trung qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ kh©u : thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §iÒu nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh gi¶m møc tiªu hao NLVL mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm nhÊt tøc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. 2. Yªu cÇu trong qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 15 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp - Kinh tÕ - v¨n hãa x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao, ®ßihái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i nhiÒu h¬n, chÊt lîng ph¶i cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt níc ta cha ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu ph¶i nhËp ngo¹i, do v©þ tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do ®ã viÖc sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hÕt søc quan träng.Nh vËy cã thÓ xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh + Qu¶n lý viÖc thu mua nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô sao cho cã hiÖu qu¶ tr¸nh ®îc thÊt tho¸t, l·ng phÝ . Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô thu mua theo ®óng yªu cÇu sö dông gi¸ mua hîp lý, thÝch hîp víi viÖc vËn chuyÓn ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh. + Qu¶n lý viÖc dù tr÷ vËt liÖu: Do ®Æc tÝnh cña vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh , trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ tiªu hao toµn bé vµ do vËt liÖu lu«n biÕn ®éng nªn viÖc dù tr÷ vËt liÖu nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng. Môc ®Ých cña dù tr÷ lµ ®¶m b¶o cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kh«ng qu¸ nhiÒu g©y ø ®äng vèn, kh«ng qu¸ Ýt lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . + Qu¶n lý viÖc sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c : sö dông ®óng ®Þnh møc quy ®Þnh, ®óng quy tr×nh s¶n xuÊt ,®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ trong gi¸ thµnh. Do tÇm quan träng cña nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã tÇm quan träng nh vËy nªn viÖc t¨ng cêng h¹ch to¸n lµ v« cïng cÇn thiÕt. C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, dông cô cho phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt vµ cã hiÖu qu¶ cao. 3.Vai trß , t¸c dông cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 3.1/ Vai trß cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. . H¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu , c«ng cô dông cô kÞp thêi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ th× l·nh ®¹o míi n¾m ®îc chÝnh x¸c t×nh h×nh thu mua, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu c¶ vÒ kÕ ho¹ch lÉn thùc hiÖn, tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. MÆt kh¸c tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi cña c¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, nãi c¸ch kh¸c chÊt lîng cu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng cña h¹ch to¸n gi¸ thµnh. 3.2/ Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 16 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp . §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc vµ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ kÕ to¸n trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. + Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn b¶o qu¶n t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu. TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· mua, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vÒ mÆt sè lîng, chñng lo¹i , gi¸ c¶ vµ c¶ thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vËt liÖu , c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt kinh doanh. + ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô , híng dÉn c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch tãan ban ®Çu vÒ vËt liÖu, dông cô theo chÕ ®é nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹o thuËn lîi chØ ®¹o toµn bé cña doanh nghiÖp. + Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n , dù tr÷ , sö dông vËt liÖu c«ng cô dông cô , ph¸t hiÖn ng¨n ngõa vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p xö lý vËt liÖu , c«ng cô, dông cô thõa - thiÕu- Ýt ®äng - kÐm phÈm chÊt, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu, dông cô thùc tÕ ®a vµo sö dông. + Tham gia kiÓm kª , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lËp b¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh thu mua,b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu nh»m h¹ thÊp gi¸ thµnh. 3.3 / T¸c dông cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô . KiÓm tra kÞp thêi, chÝnh x¸c , nghiªm tóc lµ c¬ së ®Ó cung cÊp sè liÖu cho viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, n¾m b¾t ®îc th«ng tin t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c . Nhê cã c«ng t¸c h¹ch to¸n mµ míi biÕt ®îc t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng , tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng nhanh vßng quay vèn lu ®éng. H¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®Ó doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷ nguyªn liÖu vËt liÖu tr¸nh t×nh tr¹ng gi¸n ®o¹n quy tr×nh s¶n xuÊt. II / ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu , c«ng cô dông cô. 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô . §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiªu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau víi khèi lîng lín. Mçi lo¹i vËt liÖu còng nh c«ng cô dông cô cã c«ng dông kinh tÕ vµ tÝnh n¨ng lý ho¸ kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, ®Ó qu¶n lý vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i nhËn biÕt ®îc tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô, cho nªn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i . Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ viÖc s¾p xÕp vËt liÖu cã cïng mét tiªu thøc nµo ®ã vµo mét lo¹i. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 17 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp §èi víi vËt liÖu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ,vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ,c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp chia vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh ( bao gåm c¶ thµnh phÈm mua ngoµi) NLVL chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh lªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mua ngoµi víi môc ®Ých tiÕp tôc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm - Nguyªn liÖu vËt liªô phô : VËt liÖu phô chØ cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm lµm t¨ng chÊt lîng nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý : cho nhu cÇu c«ng nghÖ, cho viÖc bao gãi s¶n phÈm nh ho¸ chÊt , thuèc tÈy bao b× , phô gia .... - Phô tïng thay thÕ : Bao gåm c¸c lo¹i phô tïng, chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt , ph¬ng tiÖn vËn t¶i ...... - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh : gç , thÐp phÕ liÖu thu håi trong qóa tr×nh thanh lý tµi s¶n. - Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý mµ kÕ to¸n chi tiÕt cña tõng doanh nghiÖp mµ trong tõng lo¹i vËt liÖu nªu trªn l¹i ®îc chia thµnh tõng nhãm mét c¸ch chi tiÕt h¬n. §èi víi c«ng cô dông cô ph©n lo¹i theo tÝnh n¨ng sö dông tuú theo ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §¸nh gÝa nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña hiÖn vËt theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu tr©n thùc vµ chÝnh x¸c.Cã nh vËy míi ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ . Víi nguyªn t¾c vËt liÖu , c«ng cô dông cô lµ tµi s¶n lu ®éng ph¶i ®¸nh gi¸ gÝa trÞ thùc cña nã . Tøc lµ gi¸ trÞ ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp ph¶i nªu gi¸ trÞ thùc tÕ. Song do vËt liÖu cã nhiÒu biÕn ®éng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi hµng ngµy t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sè hiÖn cã cña vËt liÖu nªu trong c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cßn cã thÓ ®îc ®Þnh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. 2.1§¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ. a. TÝnh gi¸ nhËp §èi víi vËt liÖu , c«ng cô dông cô mua ngoµi lµ : gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i céng víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ. Chi phÝ thu mua thùc tÕ bao gåm : chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp, ph©n lo¹i b¶o qu¶n ,...., vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ n¬i mua ®Õn kho cña doanh nghiÖp, c«ng t¸c phÝ cña c¸n bé thu mua chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp vµ sè hao hôt tù Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 18 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp nhiªn trong ®Þnh møc (nÕu cã ).C¸c kho¶n triÕt khÊu th¬ng m¹i gi¶m gÝa hµng mua ®îc trõ khái gi¸ mua. - Trêng hîp doanh nghiÖp thu mua vËt liÖu , c«ng cô dông cô dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ GTGT vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ trÞ cña vËt liÖu mua vµo ph¸n ¸nh theo gi¸ cha cã thuÕ . ThuÕ GTGT cña hµng ho¸ mua vµo, thuÕ GTGT cña dÞch vô vËn chuyÓn bèc xÕp , b¶o qu¶n, chi phÝ gia c«ng.......®îc khÊu trõ vµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 133 “ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ’’( TK133) - Trêng hîp doanh nghiÖp mua vËt liÖu , c«ng cô dông cô dïng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT hoÆc dïng cho ho¹t ®éng khen thëng, dù ¸n th× gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vµo ®îc ph¶n ¸nh theo tæng gÝa thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ ( nÕu cã). - §èi víi vËt liÖu , c«ng cô dông cô mua ngoµi b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i ®îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. b. TÝnh gi¸ xuÊt. - Trong t×nh h×nh ®æi míi hiÖn nay viÖc ®¸nh gi¸ vËtliÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ lµ v« cïng quan träng. §ã chÝnh lµ c¬ së sè liÖu ®Ó ph¶n ¸nh mét gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n dù tr÷ sau khi ®· trõ kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ( cho c¸c lo¹i vËtliÖu ë thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n). - §Ó tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ thùc tÕ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong trêng hîp kÕ to¸n doanh nghiÖp chØ sö dông gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu kÕ to¸n sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®Ó tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n: Theo ph¬ng ph¸p nµy , gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho trong kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ Sè lîng §¬n gi¸ b×nh qu©n NLVl = NLVl x NLVL xuÊt kho xuÊt kho xuÊt kho Trong ®ã ®¬n gi¸ b×nh qu©n NLVL xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh : §¬n gi¸ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 19 Líp: TCKTD2 B¸o c¸o thùc tËp = NLVLxuÊt kho Sè lîng tån ®Çu kú + Sè lîng nhËp trong kú Khi tÝnh gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cã thÓ sö dông díi d¹ng sau : Gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ : Gi¸ nµy ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc kú h¹ch to¸n nªn cã thÓ ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n nhng c¸ch tÝnh th× ®¬n gi¶n Ýt tèn kÐm. Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc: TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL xuÊt kho trong kú nµy sÏ ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n, nhng møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÝen déng cña gi¸ c¶ kú nµy. Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp : Gi¸ nµy ®îc x¸c ®Þnh ngay sau mçi lÇn nhËp NLVl ....Ph¬ng ph¸p nµy võa ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n , võa ph¶n ¸nh ®îc tÝnh biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Tuy nhiªn khèi lîng c«ng viÖc qu¸ lín , tèn nhiÒu c«ng søc. - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ tån ®Çu kú trªn c¬ së gi¸ mua thùc tÕ cuèi kú . Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh: Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ = NLVL + NLVL NLVL XuÊt kho tån ®Çu kú nhËp trong kú tån kho cuèi kú Trong ®ã , gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL tån kho cuèi kú ®îc tÝnh Gi¸ thùc tÕ Sè lîng Gi¸ thùc tÕ NLVL = NLVl x NLVL tån kho cuèi kú tån kho cuèi kú nhËp kho lóc cuèi kú Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nhanh chãng nhng møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, kh«ng ph¶n ¸nh ®îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶. - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ( ph¬ng ph¸p FIFO) theo ph¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho tõng lÇn nhËp. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt ra tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c tÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp tríc ®èi víi lîng xuÊt kho thuéc lÇn tríc . Sè cßn l¹i ( Tæng sè xuÊt kho sè lîng thuéc lÇn nhËp tríc) ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ c¸c lÇn nhËp sau. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c lÇn nhËp sau cïng. - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ nhËp sau xuÊt tríc ( ph¬ng ph¸p FIFO) theo ph¬ng ph¸p nµy, ta còng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp, nhng khi xuÊt kho sÏ c¨n cø vµo sè lîng xuÊt vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ tån kho lÇn Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 20 Líp: TCKTD2
- Xem thêm -