Tài liệu Kt071 xn may thăng long

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

B¸o c¸o Tæng hîp §Ò bµi XÝ nghiÖp may Th¨ng Long h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp trong th¸ng 2 n¨m 2004. ( ChØ h¹ch to¸n tiªu thô trong níc ). A Sè d ®Çu kú c¸c tµI kho¶n: TK 111 112 131 138 141 142 152 153 154 155 211 214 311 331 333 334 338 341 411 414 421 441 Tªn tµI kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c T¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Nguyªn liÖu vËt liÖu C«ng cô, dông cô Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD Thµnh phÈm TSC§ h÷u h×nh KhÊu hao TSC§ Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ngêi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Vay dµI h¹n Nguån vèn kinh doanh QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn Lîi nhuËn ch¬a ph©n phèi Ph¶i thu néi bé kh¸c Céng D nî 329.640.000 952.000.000 181.900.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 11.830.000 23.750.000 39.457.967 18.115.000 1.835.600.000 3.504.400.000 D cã 19.163.319 142.800.000 42.960.000 13.630.000 26.890.000 29.860.000 891.900.000 1.010.583.681 462.664.663 670.000.000 193.948.337 3.504.400.000 B sè d chi tiÕt c¸c tµI kho¶n * TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng M· kh¸ch Tªn kh¸ch KT C«ng ty XNK Kh¸nh Thµnh BL C«ng ty TNHH B¶o Long P§ C«ng ty Ph¬ng §«ng *TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n M· kh¸ch Tªn kh¸ch NL C«ng ty TNHH NhËt Linh NK C«ng ty XNK Ngäc Kh¸nh ML C«ng ty Mai Linh *TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu M· sè KC VI LT Lo¹i vËt liÖu Khuy chám V¶I cotton Lìi trai §VT C¸i M C¸i Sè lîng 900 1400 800 D nî 56.700.000 91.282.000 33.918.000 D cã 12.080.000 17.000.000 13.880.000 Thµnh tiÒn 270.000 11.200.000 360.000 1 B¸o c¸o Tæng hîp *TK 155: Thµnh phÈm M· sè VH. 212 MA .234 TG .198 HVM.753 TH .2412 Tªn thµnh phÈm Mò lìi trai Mò lìi trai Mò lìi trai Mò lìi trai Mò lìi trai §VT ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc Sè lîng 300 400 250 200 500 Thµnh tiÒn 3.060.000 4.520.000 2.875.000 2.060.000 5.600.000 * TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph©n bæ cho 3 s¶n phÈm M· sè MA.234 TG.198 HVM.753 Tªn thµnh phÈm Mò lìi trai Mò lìi trai Mò lìi trai Sè tiÒn 13.627.289 15.649.923 10.180.000 C c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú; 1.PhiÕu nhËp kho sè 311, ngµy 1/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 455645, xÝ nghiÖp nhËp kho v¶i cña c«ng ty B×nh Minh. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. XÝ nghiÖp cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL V¶i cotton §VT m Sè lîng 3.300 §¬n gi¸ 8.000 Thµnh tiÒn 26.400.000 2.PhiÕu nhËp kho sè 312, ngµy 2/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè579898, xÝ nghiÖp nhËp kho lìi trai cña c«ng ty Hoµng Gia. §¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10%. XÝ nghiÖp cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL Lìi trai §VT C¸i Sè lîng 17.400 §¬n gi¸ 450 Thµnh tiÒn 7.830.000 3.PhiÕu xuÊt kho sè 411, ngµy 2/2. XuÊt v¶i cotton cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 1.100 m - Mò TG.198:1.100 m - Mò HVM.753: 1.000 m. 4.PhiÕu nhËp kho sè 313, ngµy 4/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè113325. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty Ph¬ng Nam, ®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%, cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL Kho¸ §VT C¸i Sè lîng 17.800 §¬n gi¸ 250 Thµnh tiÒn 4.450.000 5.PhiÕu nhËp kho sè 314, ngµy 5/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè656733. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty §µi B¾c, ®· thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. PhiÕu chi sè 510 Tªn NVL Khuy chám §VT C¸i Sè lîng 17.500 §¬n gi¸ 300 Thµnh tiÒn 5.250.000 2 B¸o c¸o Tæng hîp 6.PhiÕu xuÊt kho sè 412, ngµy 6/2, xuÊt kho lìi trai cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.300 c¸i - Mò TG.198: 6.100 c¸i - Mò HVM.753: 4.700 c¸i. 7.PhiÕu nhËp kho sè 315, ngµy 7/2.Ho¸ ®¬n GTGT sè 513212. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty Nam Cêng, tiÒn hµng cha thanh to¸n. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. Tªn NVL M¸c §VT C¸i Sè lîng 17.600 §¬n gi¸ 150 Thµnh tiÒn 2.640.000 8.PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 511 ngµy 7/2, xÝ nghiÖp tr¶ tiÒn cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn lµ 29.040.000 ®. 9.PhiÕu xuÊt kho sè 413 ngµy 7/2, xuÊt kho¸ cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.200 c¸i - Mò TG.198: 6.050 c¸i - Mò HVM.753: 4.900 c¸i. 10.PhiÕu chi tiÒn sè 512 ngµy 8/2, tr¶ tÒn cho c«ng ty Hoµng Gia sè tiÒn lµ:8.316.000 ®. 11.PhiÕu nhËp kho sè 316 ngµy 8/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè545443. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty Ch©u Long. §¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10%. XÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu chi sè 513. Tªn NVL NÑp nhùa §VT C¸i Sè lîng 17.450 §¬n gi¸ 200 Thµnh tiÒn 3.490.000 12.PhiÕu nhËp kho sè 317, ngµy 9/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè177869. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty Phong Phó cha thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. Tªn NVL ChØ ®en ChØ tr¾ng §VT kg kg Sè lîng 150 200 §¬n gi¸ 119.000 120.000 Thµnh tiÒn 17.850.000 24.000.000 13.PhiÕu xuÊt kho sè 414 ngµy 9/2, xuÊt khuy chám cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.220 c¸i - Mò TG.198: 6.150 c¸i - Mò HVM.753: 4.750 c¸i. 14.PhiÕu chi tiÒn sè 514 ngµy 10/2, xÝ nghiÖp tr¶ tiÒn cho c«ng ty Ph¬ng Nam sè tiÒn lµ 4.895.000 ®. 15.PhiÕu xuÊt kho sè 415 ngµy 10/2, xuÊt kho m¸c cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.250 c¸i - Mò TG.198: 6.120 c¸i - Mò HVM.753: 4.800 c¸i. 16.PhiÕu chi tiÒn sè 515 ngµy 11/2, tr¶ tiÒn cho c«ng ty Nam Cêng sè tiÒn lµ 2.904.000 ®. 3 B¸o c¸o Tæng hîp 17.PhiÕu nhËp kho sè 318, ngµy 11/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 798232. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty bao b× Long Nguyªn ®· thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%.PhiÕu chi sè 516 Tªn NVL §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thïng catton C¸i 2.500 4.500 11.250.000 Tói nilon kg 2.100 3.500 6.300.000 B¨ng d¸n Cuén 327.000 18.PhiÕu xuÊt kho sè 416 ngµy 12/2, xuÊt nÑp nhùa cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.300 c¸i - Mò TG.198: 6.000 c¸i - Mò HVM.753: 4.400 c¸i. 19.PhiÕu xuÊt kho sè 417 ngµy 12/2, xuÊt kho chØ cho ph©n xëng s¶n xuÊt: + ChØ ®en: - Mò MA.234: 40 kg - Mò TG.198: 22 kg + ChØ tr¾ng: - Mò HVM.753: 65 kg. 20.PhiÕu nhËp kho sè 319 ngµy 13/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 355479. XÝ nghiÖp mua hµng cña c«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex.§¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. XÝ nghiÖp cha tr¶ tiÒn. Tªn NVL §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn X¨ng lÝt 5.500 5.900 32.450.000 21.PhiÕu xuÊt kho sè 418 ngµy 13/2 nguyªn vËt liÖu phô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: - Mò MA.234: 87.000 ® - Mò TG.198: 65.000 ® - Mò HVM.753: 59.000 ®. 22.PhiÕu xuÊt kho sè 419 ngµy 13/2, xuÊt kho bao b× cho ph©n xëng s¶n xuÊt: + Thïng catton: - Mò MA.234: 500 c¸i - Mò TG.198: 350 c¸i + Tói nilon: - Mò HVM.753: 700 kg. 23.PhiÕu chi tiÒn sè 517 tr¶ tiÒn cho c«ng ty Phong Phó sè tiÒn lµ:46.035.000® Ngµy 14/2 24.PhiÕu xuÊt kho sè 420 ngµu 14/2, xuÊt x¨ng cho ph©n x¬ng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 2.300 lÝt - Mò TG.198: 2.000 lÝt - Mò HVM.753: 1.200 lÝt. 26.TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Ngµy 15/2: + CNTTSX: - Mò MA.234: 22.180.000 - Mò TG.198: 18.600.000 - Mò HVM.753: 16.590.000. + Bé phËn qu¶n lý ph©n xëng: 9.760.000 ( ®îc ph©n bæ theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ). 4 B¸o c¸o Tæng hîp 27.TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ qui ®Þnh ( 25% ). 28.TrÝch khÊu hao ë bé phËn s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 18.332.542 - Mò TG.198: 12.960.000 - Mò HVM.753: 10.419.420 29.C¸c chi phÝ kh¸c ë bé phËn qu¶n lý ph©n xëng. PhiÕu chi sè 518, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 652347, cha thuÕ VAT 10%. Ngµy 15/2. - Mò MA.234: 11.923.000 - Mò TG.198: 10.593.000 - Mò HVM.753: 9.631.000 30.Ngµy 15/2, tæng tiÒn ®iÖn , níc, ®iÖn tho¹i ë bé phËn s¶n xuÊt ( thuÕ VAT 10%. PhiÕu chi sè 519 - Mò MA.234: 18.860.900 - Mò TG.198: 17.362.700 - Mò HVM.753: 16.232.400 31.PhiÕu nhËp kho sè 320, ngµy 16/2 nhËp kho tõ bé phËn s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.100 chiÕc - Mò TG.198: 5.900 chiÕc - Mò HVM.753: 4.000 chiÕc. 32. XÝ nghiÖp mua m¸y thªu dµn cña c«ng ty TNHH Hoµng Tó, Ho¸ ®¬n GTGT sè 689812, tØ lÖ khÊu hao 14%. Gi¸ mua tho¶ thuËn cha thuÕ VAT 10% lµ 35.000.000. Chi phÝ l¾p ®Æt, vËn chuyÓn cha thuÕ 10% lµ 1.500.000. TÊt c¶ ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt ngµy 16/2, phiÕu chi sè 518. Biªn b¶n giao nh©n sè 28 33.PhiÕu thu tiÒn sè 611 ngµy 17/2, xÝ nghiÖp thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng tõ ®Çu th¸ng: - C«ng ty NK Kh¸nh Thµnh: 56.700.000 - C«ng ty TNHH B¶o Long: 91.282.000 - C«ng ty Ph¬ng §«ng: 33.918.000 34.Ngµy 18/2,TrÝch khÊu hao TSC§ t¹i bé ph©n b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 1.462.570 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 3.792.406 35.Ngµy 19/2, ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231948. PhiÕu xuÊt kho sè 421, b¸n cho c«ng ty Minh S¬n ( ®¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% ). XÝ nghiÖp ®· thu ®îc tiÒn hµng theo phiÕu thu sè 612. Tªn TP Mò MA.234 Mò TG.198 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1.200 1.250 §¬n gi¸ 30.000 29.000 Thµnh tiÒn 36.000.000 36.250.000 36.PhiÕu xu©t kho sè 422 ®iÒu chuyÓn tõ kho cña xÝ nghiÖp sang kho ®¹i lý sè 891 Lý Thêng KiÖt ngµy 19/2. Tªn TP Mò MA.234 Mò HVM.753 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 2.900 1.780 §¬n gi¸ 30.000 32.000 Thµnh tiÒn 87.000.000 56.960.000 5 B¸o c¸o Tæng hîp 37.Chi t¹m øng l¬ng cho c«ng nh©n viªn, phiÕu chi sè 520 ngµy 20/2: - Bé phËn b¸n hµng: 9.929.300 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 7.464.200. 38.PhiÕu chi tiÒn sè 521 ngµy 20/2, tr¶ tiÒn cho c«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex, sè tiÒn lµ 35.695.000 ®. 39.Ngµy 21/2, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ ®em tiªu thô , xÝ nghiÖp ®· chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 522 sè tiÒn lµ 2.610.000. 40.C«ng ty Minh S¬n tr¶ lai 720 chiÕc mò MA.234 vµ 850 chiÕc mò TG.198 do may sai qui c¸ch, xÝ nghiÖp ®· kiÓm nhËn vµ nhËp kho ®ñ theo phiÕu nhËp kho sè 321, xÝ nghiÖp ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 523 ngµy 22/2. 41.B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý, ®¹i lý ®· thanh to¸n tiÒn hµng cho xÝ nghiÖp b»ng tiÒn mÆt sau khi trõ 3% hoa hång ®îc hëng. PhiÕu thu sè 613 ngµy 23/2. 42.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231949, xÝ nghiÖp b¸n hµng cho c«ng ty TuÊn ViÖt (ho¸ ®¬n cha cã thuÕ VAT 10% ). PhiÕu xuÊt kho sè 423, kh¸ch hµng cha thanh to¸n. Ngµy 23/2. Tªn TP Mò TG.198 Mò HVM.753 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1.000 1.300 §¬n gi¸ 29.000 32.000 Thµnh tiÒn 29.000.000 41.600.000 43.PhiÕu chi tiÒn sè 524 ngµy 24/2, xuÊt tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng sè tiÒn lµ 138.000.000 ®. 44.PhiÕu thu tiÒn sè 614 ngµy 24/2 thu tiÒn cña c«ng ty TuÊn ViÖt sè tiÒn lµ 77.660.000 ®. 45.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231950, phiÕu xuÊt kho sè 424, xÝ nghiÖp b¸n hµng cho c«ng ty H¶i B×nh cha thu ®îc tiÒn ( ®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%).Ngµy 25/2. Tªn TP Mò VH.212 Mò TG.198 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 300 2.200 §¬n gi¸ 20.000 29.000 Thµnh tiÒn 6.000.000 63.800.000 46.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231951 ngµy 26/2, phiÕu xuÊt kho sè 425, b¸n hµng cho c«ng ty Ph¬ng §«ng , c«ng ty øng tríc mét nöa sè tiÒn , sè cßn l¹i nî (®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% ).PhiÕu thu sè 615 Tªn TP Mò TH.2412 Mò MA.234 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 500 2.000 §¬n gi¸ 21.500 30.000 Thµnh tiÒn 10.750.000 60.000.000 47.PhiÕu thu tiÒn sè 616, c«ng ty H¶i B×nh thanh to¸n tiÒn hµng cho xÝ nghiÖp sè tiÒn lµ 76.780.000 ®. Ngµy 27/2 48.Ngµy 28/2 c«ng ty Phong Trang øng tríc mét nöa tiÒn hµng cho xÝ nghiÖp ®Ó mua hµng , ®¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10%, phiÕu thu sè 617. 6 B¸o c¸o Tæng hîp Tªn TP Mò TG.198 Mò HVM.753 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1.200 1.350 §¬n gi¸ 29.000 32.000 Thµnh tiÒn 34.800.000 43.200.000 49.C«ng ty Ph¬ng §«ng thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 617. Ngµy 28/2. 50.PhiÕu thu tiÒn mÆt sè 618 ngµy 29/2, cöa hµng Phong Trang sau khi kiÓm tra vµ nhËn ®ñ hµng ®· thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî . Ho¸ ®¬n GTGT sè 231952, phiÕu xuÊt kho sè 426. §Þnh kho¶n 1. Nî TK 152(v¶i): 26.400.000 Nî TK 133: 2.640.000 2. Nî TK 152( lìi trai): 7.830.000 Nî TK 133: 783.000 3.Nî TK 621: 25.600.000 - Mò MA.234: 8.800.000 - Mò TG.198: 8.800.000 - Mò HVM.753: 8.000.000 4.Nî TK 152( kho¸): 4.450.000 Nî TK 133: 445.000 5.Nî TK 152( khuy chám):5.250.000 Nî TK 133: 525.000 6. Nî TK 621: 7.695.000 - Mò MA.234: 2.835.000 - Mò TG.198: 2.745.000 - Mò HVM753: 2.115.000 7. Nî TK 152( M¸c): 2.640.000 Nî TK 133: 264.000 8. Nî TK 331(B×nh Minh): 29.040.000 9. Nî TK 627: 4.287.500 - Mò MA.234: 1.550.000 - Mò TG.198: 1.512.500 - Mò HVM.753: 1.225.000 10. Nî TK 331(Hoµng Gia): 8.613.000 Cã TK 331( B×nh Minh): 29.040.000 Cã TK 331( Hoµng Gia): 8.613.000 Cã TK 152( v¶i):25.600.000 Cã TK 331( Ph¬ng Nam): 4.895.000 Cã TK 111( §µi B¾c): 5.775.000 Cã TK 152( Lìi trai): 7.695.000 Cã TK 331(Nam Cêng):2.904.000 Cã TK 111: 29.040.000 Cã TK 152( Kho¸): 4.287.500 Cã TK 111: 8.613.000 7 B¸o c¸o Tæng hîp 11. Nî TK 152(NÑp nhùa): 3.490.000 Nî TK 133: 349.000 12. Nî TK 152(ChØ): 41.850.000 - ChØ tr¾ng: 24.000.000 - ChØ ®en:17.850.000 Nî TK 133: 4.185.000 13. Nî TK 627: 5.136.000 - Mò MA.234: 1.866.000 - Mò TG.198: 1.845.000 - Mò HVM.753: 1.425.000 14. Nî TK 331(Ph¬ng Nam): 4.895.000 15. Nî TK 627: 2.575.500 - Mò MA.234: 937.000 - Mò TG.198: 918.000 - Mò HVM.753: 720.000 16.Nî TK 331(Nam Cêng): 2.904.000 17. Nî TK 153(Bao b×): 17.787.000 Nî TK 133: 889.350 18. Nî TK 627: 3.340.000 - Mò MA.234: 1.260.000 - Mò TG.198: 1.200.000 - Mò HVM.753: 880.000 19. Nî TK 627: 15.178.000 - Mò MA.234: 4.760.000 - Mò TG.198: 2.618.000 - Mò HVM.753: 7.800.000 20. Nî TK 152(x¨ng): 32.450.000 Nî TK 133: 3.245.000 21. Nî TK 627: 211.000 - Mò MA.234: 87.000 - Mò TG.198: 65.000 - Mò HVM.753: 59.000 Cã TK 111(Ch©u Long): 3.839.000 Cã TK 331( Phong Phó): 46.035.000 Cã TK 152( Khuy chám): 5.136.000 Cã TK 111: 4.895.000 Cã TK 152(M¸c): 2.575.000 Cã TK 111: 2.904.000 Cã TK 111(Long Nguyªn): 18.676.350 Cã TK 152(NÑp nhùa): 3.340.000 Cã TK 152(ChØ): 15.178.000 Cã TK 331(Petrolimex): 35.695.000 Cã TK 152: 211.000 8 B¸o c¸o Tæng hîp 22. Nî TK 627: 5.925.000 - Mò MA.134: 2.250.000 - Mò TG.198: 1.575.000 - Mò HVM.753: 2.100.000 Cã TK 153(Bao b×): 5.925.000 23. Nî TK 331(Phong Phó): 46.035.000 Cã TK 111: 46.035.000 24. Nî TK 627: 32.450.000 - Mò MA.234: 13.570.000 - Mò TG.198: 11.800.000 - Mò HVM: 7.080.000 Cã TK 152(x¨ng): 32.450.000 26.Nî TK 622: 57.370.000 - Mò MA.234: 22.180.000 - Mò TG.198:18.600.000 - Mò HVM.753: 16.590.000 Nî TK 627: 9.760.000 Cã TK 334: 67.130.000 Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 22.180.000 - Mò MA.234 = ----------------- = 3.773.345 57.370.000 18.600.000 - Mò TG.198 = ----------------- = 3.164.302 57.370.000 16.590.000 - Mò HVM.753 = ---------------- = 2.822.353 57.370.000 27. Nî TK 622: 10.900.300 - Mò MA.2434: 4.214.200 - Mò TG.198: 3.534.000 - Mò HVM.753: 3.152.4100 Nî TK 627: 1.854.400 - Mò MA.234: 716.935,55 - Mò TG.198: 601.217,38 - Mò HVM.753: 536.247,07 Nî TK 334: 4.027.800 28. Nî TK 627: 41.711.962 - Mò MA.234: 18.332.542 - Mò TG.198: 12.960.000 - Mò HVM.753: 10.419.420 Cã TK 338: 16.782.500 Cã TK 214: 41.711.962 29.Nî TK 627: 32.147.000 9 B¸o c¸o Tæng hîp - Mò MA.234: 11.923.000 -Mò TG.198: 10.593.000 -Mò HVM.753: 9.631.000 Nî TK 133: 3.214.700 30.Nî TK 627: 52.456.000 -Mò MA.234: 18.860.900 -Mò TG.198: 17.362.700 -Mò HVM.753: 16.232.400 Nî TK 133:5.245.600 31.a,Nî TK154: 308.597.662 -Mò MA.234: 117.916.423 -Mò TG. 98: 99.893.719 -Mò HVM.753: 90.787.520 31.b,Nî TK 155: 348.044.100 32.Nî TK 211: 37.000.000 Nî TK 133: 3.700.000 33.Nî TK 111: 181.900.000 34.Nî TK 641: 1.462.570 Nî TK 642: 3.792.406 35.Nî TK 632: 49.188.350 Cã TK 111: 35.361.000 Cã TK 111: 57.701.600 Cã TK 621: 33.295.000 -Mò MA.234: 11.635.000 -Mò TG198: 11.545.000 -Mò HVM753: 10.115.000 Cã TK 622: 68.270.300 -Mò MA234: 26.394.200 -Mò TG198: 22.134.000 -Mò HVM153: 19.742.100 Cã TK 627: 207.032.362 -Mò MA234: 79.887.223 -Mò TG198: 66.214.719 -Mò HVM753: 60.930.420 Cã TK 154: 348.044.100 -Mò MA234: 131.540.400 -Mò TG198: 115.539.700 -Mò HVM753: 100.964.000 Cã TK 111: 40.700.000 Cã TK 131: 181.900.000 Cã TK 214: 5.254.976 Cã TK155: 49.188.350 -Mò MA234: 25.119.600 -Mò TG 198: 24.068.750 10 B¸o c¸o Tæng hîp Nî TK 111: 79.475.000 36.Nî TK 157: 101.458.800 37.Nî TK 641: 9.929.300 Nî TK 642: 7.467.200 38.Nî TK 331: 35.695.000 39.Nî Tk 641: 2.610.000 40.Nî TK 155: 31.438.510 Nî Tk 531: 46.250.000 Nî TK 3331: 4.625.000 41.Nî TK 632: 101.458.800 Nî Tk 111: 153.605.320 N¬ TK 131: 4.750.680 42.Nî TK 632: 49.018.500 Nî TK 131: 77.660.000 Cã TK 511: 72.250.000 Cã TK 3331: 7.225.000 Cã TK 155: 101.458.800 - Mò MA.234: 60.705.700 -Mò HVM.753: 40.753.100 Cã TK 111: 17.396.500 Cã TK 111: 35.695.000 Cã TK 111: 2.610.000 Cã TK 632: 31.438.510 - Mò MA234: 15.071.760 - Mò TG.198: 16.366.750 Cã TK 111: 50.875.000 Cã TK 157: 101.458.800 -Mò MA234: 60.705.700 -Mò HVM753: 40.753.100 Cã TK 511: 139.641.200 Cã TK 3331: 13.964.120 Cã TK 511: 4.318.800 Cã TK 3331: 431.880 Cã TK 155: 49.018.500 -Mò TG198: 19.255.000 -Mò HVM753: 29.763.500 Cã TK 511: 70.600.000 Cí TK 3331: 7.060.000 43.Nî TK 112: 138.000.000 11 B¸o c¸o Tæng hîp Cã TK 111: 138.000.000 44.Nî TK 111: 77.660.000 45.Nî TK 632: 45.421.000 Nî TK 131: 76.780.000 46.Nî TK 632: 47.466.000 Nî TK 111: 38.912.500 NîTK 131: 38.912.500 47.Nî TK 111: 76.780.000 48.Nî TK 111: 42.900.000 49.Nî TK 111: 38.912.500 50.Nî TK 632: 54.014.250 Nî TK 111: 42.900.000 Nî TK 131: 42.900.000 51.Nî TK 911: 25.261.476 Cí TK 131: 77.660.000 Cã TK 155: 45.421.000 -Mò VH.212: 3.060.000 -Mò TG198: 42.361.000 CãTK 511: 69.800.000 Cã TK 3331: 6.980.000 Cí TK 155: 47.466.000 -Mò TH2412: 5.600.000 -Mò MA234: 41.866.000 Cã TK 511: 35.375.000 Cã TK 3331: 3.537.500 Cã TK 511: 35.375.000 Cã TK 3331: 3.537.500 Cã TK 131: 76.780.000 Cã TK 131: 42.900.000 Cã TK 131: 38.912.500 Cã TK 155: 54.014.250 -Mò TG198: 23.106..000 -Mò HVM753: 30.908.250 Cã TK 511: 39.000.000 Cã TK 3331: 3.900.000 Cã TK 511: 39.000.000 Cã TK 3331: 3.900.000 Cã TK 641: 14.001.870 Cã TK 642: 11.259.606 12 B¸o c¸o Tæng hîp 52.Nî TK 632: 346..566.900 53.Nî TK 511: 46.250.000 54.Nî TK 911: 315.128.390 55.Nî TK 511: 459.110.000 56.Nî TK 911: 118.720.134 57.Nî TK 3331: 25.485.650 Cã TK 155: 346.566.900 Cã TK 531: 46.250.000 Cã TK 632: 315.128.390 Cã TK 911: 459.110.000 Cã TK 421: 118.720.134 Cã TK 133: 25.485.650 D s¬ ®å tµI kho¶n ch÷ t TK 621-MA.234 (3) 8.800.000 (6) 2.835.000 11.635.000 (31) 11.635.000 11.635.000 TK 621-TG.198 (3) 8.800.000 (6) 2.745.000 11.545.000 (31) 11.545.000 11.545.000 TK 621-HVM.753 (3) 8.000.000 (6) 2.115.000 10.115.000 (31) 10.115.000 10.115.000 TK 622-HVM.753 (3) 16.590.000 (6) 3.152.100 19.742.100 (31) 19.742.100 19.742.100 TK 622- MA234 (26) 22.180.000 (27) 4.214.200 26.394.200 (31) 16.394.200 26.394.200 TK622-TG198 (26)18.600.000 (27) 3.534.000 22.134.000 (31) 22.134.000 22.134.000 TK 627-MA.234 (9) 1.550.000 (13) 1.866.000 (15 )937.500 (18) 1.260.000 (19) 4.760.000 (22) 87.000 (23) 2.250.000 (25) 13.570.000 (26) 3.773.345 (27) 716.935,55 (28) 18.332.542 (29) 11.923.000 (30)18.860.900 79.887.223(31)1 3 TK 627-TG198 (9) 1.512.500 (13) 1.845.000 (15) 918.000 (18) 1.200.000 (19) 2.618.000 (22) 65.000 (23) 1.575.000 (25) 11.800.000 (26) 3.164.302 (27) 601.217,38 (28) 12.960.000 (29)10.593.000 (30)17.362.700 66.214.719(31) 13 B¸o c¸o Tæng hîp 79.887.223 79.887.223 66.214.719 66.214.719 TK 627-HVM.753 (9) 1.225.000 (13) 1.425.000 (15) 720.000 (18 ) 880.000 (19) 7.800.000 (22) 59.000 (23) 2.100.000 (25) 7.080.000 (26) 2.822.353 (27) 536.247,07 (28) 10.419.420 (29) 9.631.000 (30) 16.232.400 60.930.420(31) TK 133 (1) 2.640.000 (2) 783.000 (4) 445.000 (5) 525.000 (7) 264.000 (11) 49.000 (12) 4.185.000 (17) 889.350 (20) 3.245.000 (29) 3.214.700 (30) 5.245.600 (32) 3.700.000 25.485.650 (57) S60.930.420 25.485.650 60.930.420 25.485.650 TK 152 xxx 11.830.000 25.600.000 (3) (1) 26.400.000 7.695.000(6) (2) 7.830.000 4.287.500 (9) (4) 4.450.000 5.136.000 (13) (5) 5.250.000 2.575.500 (15) (7) 2.640.000 3.340.000 (18) (11) 3.490.000 15.178.000(19) (12) 41.850.000 211.000 (21) (20) 32.450.000 32.450.000(25) (8) 29.040.000 (10) 8.613.000 (14) 4.895.000 (16) 2.904.000 (23) 46.035.000 (38) 35.695.000 29.040.000 (1) 8.613.000 (2) 4.895.000 (4) 2.904.000 (7) 46.035.000 (12) 35.695.000 (20) 124.360.000 39.717.000 127.182.000 127.182.000 xxx 42.960.000 96.473.000 TK 331 xxx TK 153 xxx 23.750.000 TK 154 xxx 39.457.967 (17) 17.787.000 17.787.000 35.612.000 (31) 308.597.622 308.597.622 51.489.000 5.925.000 (23) 5.925.000 TK 334 xxx 26.890.000 (27) 4.027.800 67.130.000 (26) TK 111 42.960.000 348.004.100(31) 348.004.100 TK 338 Xxx 29.860.000 16.782.500 (27) Xxx 46.642.500 TK 131 14 B¸o c¸o Tæng hîp Xxx 329.640.000 (33) 181.900.000 (35) 79.475.000 (41) 153.605.320 (44) 77.660.000 (46) 38.912.500 (47) 76.780.000 (48) 42.900.000 (49) 38.912.500 (50) 42.900.000 5.775.000 (5) 29.040.000 (8) 8.613.000 (10) 3.839.000 (11) 4.895.000 (14) 2.904.000 (16) 18.676.350(17) 46.035.000(23) 35.361.700(29) 57.701.600(30) 40.700.000(32) 17.396.500(37) 35.695.000(38) 2.610.000(39) 50.875.000(40) 138.000.000(43) 733.045.320 498.117.150 Xxx 564.568.170 TK 214 Xxx 19.163.319 41.711.962 (28) 5.254.976 (34) Xxx 66.130.257 TK 641 (34) 1.462.570 (37) 9.929.300 (39) 2.610.000 14.001.870 (51) 14.001.870 14.001.870 TK 511 72.250.000 (35) 139.641.200 (41) 4.318.800 (41) 70.600.000 (70) 69.800.000 (45) 35.375.000 (46) 35.375.000 (46) 39.000.000 (50) 39.000.000 (50) 505.360.000 TK 531 Xxx 181.900.000 (41) 4.750.680 (42) 77.660.000 (45) 76.780.000 (46) 38.912.500 (50) 42.900.000 181.900.000 (33) 77.660.000 (44) 76.780.000 (470 42.900.000 (48) 38.912.500 (49) 241.003.180 Xxx 4.750.680 418.152.500 TK 211 Xxx 1.835.600.000 (32) 37.000.000 Xxx 1.872.600.000 (34) 3.792.406 (37) 7.467.200 TK 642 11.259.606 (51) 11.259.606 11.259.606 TK 3331 Xxx 13.630.000 ( 40) 4.625.000 (57) 25.485.650 7.225.000 (35) 13.964.120 (41) 431.880 (41) 7.060.000 (42) 6.980.000 (45) 3.537.500 (46) 3.537.500 (46) 3.900.000 (50) 3.900.000 (50) 30.110.650 50.536.000 TK 157 15 B¸o c¸o Tæng hîp (40) 46.250.000 46.250.000 46.250.000 (53) 46.250.000 (37) 101.458.800 101.458.800 TK 632 (35) 49.188.350 (41) 101.458.800 (42) 49.018.500 (45) 45.421.000 (46) 47.466.000 31.438.510 (40) (50) 54.014.250 315.128.390 (54) 346.566.900 346.566.900 TK 155 Xxx 18.115.000 49.188.350 (35) (40) 31.438.510 101.458.800(36) (31) 348.004.100 49.018.500 (42) 47.466.000 (45) 54.014.250 (50) TK 112 Xxx 952.000.000 (43) 138.000.000 xxx 1.090.000.000 (51) 25.261.476 (54) 315.128.390 (56) 118.720.134 459.110.000 101.458.800 (41) 101.458.800 379.442.610 346.566.900 TK 421 Xxx 670.000.000 118.720.134 (56) Xxx 788.720.134 TK 911 459.110.000 (55) 459.110.000 16 B¸o c¸o Tæng hîp E b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh stt 111 112 131 133 138 141 142 152 153 154 155 157 211 214 311 331 333 334 338 341 411 421 441 511 531 621 622 Sè d ®Çu kú Nî cã 329.640.000 952.000.000 181.900.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 11.830.000 23.750.000 39.457.967 18.115.000 1.835.600.000 19.163.319 142.800.319 42.960.000 13.630.000 26.890.000 29.860.000 891.900.000 1.010.583.681 670.000.000 193.948.337 Sè ph¸t sinh trong kú Nî cã 733.045.320 498.117.150 138.000.000 241.003.180 418.152.500 25.485.650 25.485.650 124.360.000 173787.000 308.597.622 379.442.610 101.458.800 37.000.000 96.473.000 5.925.000 348.004.100 346566.900 101.458.800 127.182.000 30.110.650 4.027.800 127.182.000 50.536.000 67.130.000 16.782.500 46.966.938 118.720.134 505.360.000 46.250.000 33.295.000 68.270.300 505.360.000 46.250.000 33.295.000 68.270.300 Sè d cuèi kú Nî cã 564.568.170 1.090.000.000 4.750.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 39.707.000 35.612.000 51.489 50.990.710 1.872.600.000 66.130.257 142.800.000 42.960.000 33.166.000 89.992.200 46.642.500 891.900.000 1.010.583.681 788.720.134 193.948.337 17 B¸o c¸o Tæng hîp 627 632 641 642 911 Céng 3.504.400.000 3.504.400 207.032.362 346.566.900 14.001.870 11.259.606 459.110.000 3.958.746.670 207.032.362 346.566.900 14.001.870 11.259.606 459.110.000 3.958.746.670 3.769.507.772 3.769.507.772 18 B¸o c¸o Tæng hîp PhÇn I:kÕ to¸n tsc® vµ chi phÝ tsc® TSC§ cña xÝ nghiÖp bao gåm c¸c lo¹i m¸y may, m¸y thªu, c¸c thiÕt bÞ chuyªn ding, nhµ xëng, phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Møc khÊu hao trÝch hµng n¨m dùa vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ thêi gian cña tµi s¶n ®ã. Hµng th¸ng c¨n cø vµo tØ lÖ khÊu hao ®a ®îc cÊp trªn phª duyÖt ®èi víi tõng lo¹i TSC§ ®Ó tÝnh ra møc khÊu hao hµng th¸ng. Nguyªn gi¸ TSC§ Møc khÊu hao hµng th¸ng = --------------------------- TØ lÖ khÊu hao 12 th¸ng NghiÖp vô 32: Mua mét dµn m¸y thªu gi¸ cha thuÕ 35.000.000 ® Trong th¸ng 2,m¸y mãc thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp cã nguyªn gi¸ lµ: 989.937.120, tØ lÖ khÊu hao lµ 14%. 989.937.120 Møc khÊu hao hµng th¸ng = -------------------- x 14% = 11.549.266 12 Khi tÝnh dîc møc khÊu hao hµng th¸ng ta lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§, lËp chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ råi vµo sæ TSC§ 19 B¸o c¸o Tæng hîp B¶ng ph©n bæ khÊu hao tsc® §VT: §ång Toµn DN TT 1 2 3 4 ChØ tiªu M¸y mãc thiÕt bÞ Nhµ xëng ThiÕt bÞ v¨n phßng Ph¬ng tiÖn vËn t¶i Céng TL% KH 6.368.126 PX hoµn thiÖn 4.378.460 Céng TK 627 24.389.167 3.983.000 2.767.795 17.322.795 PX c¾t PX may PX thªu 14% 2.090.500.000 24.389.167 6.197.049 7.445.531 12% 1.732.279.500 17.322.795 10% 455..088.720 4.450.000 6.122.000 12% NG TK 627 164.257.000 4442.125.220 41.711.962 10.647.049 13.567.531 10.351.126 7.146.255 TK 641 TK 642 3.792.406 1.462.570 41.711.962 1.462.570 3.792.406 20
- Xem thêm -