Tài liệu Kt067 hạch toán kt tại cty dv nuôi trông thuỷ sản tw

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

B¸o C¸o Tæng Hîp Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt, môc tiªu hµng ®Çu còng lµ ®iÒu kiÖn- tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng vËn ®éng, ph¸t triÓn, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý, c¸ch thøc s¶n xuÊt phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Do vËy, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc vµ cña doanh nghiÖp. Kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n trung ¬ng ®·, ®ang t×m ra vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc sù bæ Ých cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty cña gi¸m ®èc c«ng ty . Trong giíi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng . PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng . PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty . MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. PhÇn I : ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung - ¬ng . I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty B¸o C¸o Tæng Hîp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t c¸ gièng TW vµ ®îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- phêng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t, dÞch vô nu«i trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh t vÊn ®Çu t vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t vËt liÖu chuyªn ngµnh nh thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn… * C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - T¹i Hµ Néi: Xëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè) - T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty. - T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. - T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ® Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ® Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ® Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ® Vèn lu ®éng : 7.474.304.944 ® b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty : B¸o C¸o Tæng Hîp Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm c¸c lo¹i thuû s¶n cung cÊp trong vµ ngoµi níc . Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ níc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nh©n lùc tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ngêi . Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % . Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh sau : TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ trêng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp vµ nghiªn cøu nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n . Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ trêng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc c¹nh tranh b»ng chÊt lîng gi¸ c¶ vµ ph¬ng thøc phôc vô . Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ níc , thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc .  Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty T¹i xëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai cÊy ngäc biÓn. T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i c¸ níc ngät T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n c¸c lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n theo h×nh thøc uû th¸c, t vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. B¸o C¸o Tæng Hîp Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 Doanh thu b¸n ra 67.025.230.670 54.441.906.194 2 TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n 53.015.036.717 35.380.003.610 3 Lîi tøc gép 12.234.894.026 17.391.290.337 4 Chi phÝ lu th«ng 7.944.696.670 15.188.462.403 5 KÕt qu¶ thu nhËp 4.289.924.356 2.202.827.934 c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ níc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n phÈm . B¸o C¸o Tæng Hîp Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG Níc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic ) Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2 KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån ) KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm ) Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån ) KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu Thµnh phÈm nhËp kho 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. B¸o C¸o Tæng Hîp Gi¸m ®èc Trung t©m hç trî nu«i thuû s¶n V©n §ån Xëng s¶n xuÊt thuèc HCG Phßng tæ chøc hµnh chÝnh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hoµ HiÖp Phßng tµichÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu Phßng kÜ thuËt kÕ ho¹ch Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n S«ng CÇu Cöa hµng kinh doanh thuû s¶n Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . B¸o C¸o Tæng Hîp - KÕ to¸n trëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Bªn c¹nh c¸c phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : KÕ to¸n trëng KÕ to¸n quü tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC KÕ to¸n tæng hîp C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc. Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o c¸o. KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c sæ c¸i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. B¸o C¸o Tæng Hîp KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh víi ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn . Tr×nh tù ghi sæ ®îc thÓ hiÖn nh sau: Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ C¸i Ghi chó : Ghi hµng ngµy B¶ng c©n ®èi Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú tµi kho¶n Quan hÖ ®èi chiÕu B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng . §Çu th¸ng 4- 2004 C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng cã sè liÖu sau: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p NT- XT. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong th¸ng 4- 2004 nh sau: I/ Sè d ®Çu kú c¸c tµi kho¶n: B¸o C¸o Tæng Hîp shtk 111 112 131 141 142 152 155 211 214 311 331 333 334 341 411 414 421 431 441 Tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Nguyªn vËt liÖu tån kho Thµnh phÈm tån kho Tµ× s¶n cè ®Þnh Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ngêi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Vay dµi h¹n Nguån vèn kinh doanh Quü ®Çu t ph¸t triÓn Lîi nhuËn cha ph©n phèi Quü khen thëng phóc lîi Nguån vèn ®Çu t XDCB Tæng D Nî 966.755.543 471.044.506 292.070.130 78.321.920 10.000.680 87.620.800 46.397.600 3.681.617.601 D Cã 932.119.300 190.795.000 . 872.103.000 39.000.000 40.000.000 542.200.000 1.532.387.900 160.000.000 532.103.000 102.000.580 691.120.000 5.633.828.780 5.633.828.780 II/ Sè d chi tiÕt c¸c tµi kho¶n  TK 131: ph¶i thu cña kh¸ch hµng Stt 1 2 3 4 5 6 Tªn kh¸ch hµng Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh TT Thuû s¶n C¸i BÌ ¤ng TrÇn V¨n Hµ Anh NguyÔn H¶i Nam Anh TrÇn V¨n Hïng Céng Sè tiÒn 69.895.500 59.880.200 59.875.450 40.122.100 30.321.120 31.975.760 292.070.130  TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Stt 1 2 3 4 Tªn nhµ cung cÊp C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi ¤ng §ç V¨n An C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Së ®iÖn lùc Hµ Néi Sè tiÒn 420.000.000 340.000.000 98.000.000 7.653.000 B¸o C¸o Tæng Hîp 5 6 7 C«ng ty may 10 Cöa hµng tæng hîp sè 3 Cöa hµng tæng hîp sè 5 Céng 5.200.000 750.000 500.000 872.103.000  TK 152: Nguyªn vËt liÖu Stt 1 2 3 Tªn nguyªn vËt liÖu Níc tiÓu Axªt«n Cån tuyÖt ®èi Céng ®vt Bq LÝt LÝt Sè lîng 1.683 1.575 898,432 §¬n gi¸ 20.000 20.000 25.000 Thµnh tiÒn 33.660.000 31.500.000 22.460.800 87.620.800  TK 155: Thµnh phÈm Tªn s¶n phÈm ®vt Sè lîng §¬n gi¸ Thuèc HCG Van 1.600 28.998,5 III/ Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Thµnh tiÒn 46.397.600 §VT: VN§ 1. Mua níc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Níc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000 2. Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp kho, PNK 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000 3. Ngµy 1/4 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n. 4. Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt theo PT 01. 5. C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña C«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho , PNK 03, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%, Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000 B¸o C¸o Tæng Hîp 6. C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK 04, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 7.C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tríc theo PC sè 03 ngµy 2/4. 8. C«ng ty mua mò cña Cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 05 , c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Mò ChiÕc 20 15.000 300.000 9. C«ng ty mua g¨ng tay cña Cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¨ng tay §«i 30 5.000 150.000 10. C«ng ty mua thªm níc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK 07, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Níc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000 11. C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®· nhËp kho PNK 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.250 20.000 25.000.000 12. TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 02 ngµy 5/4. 13. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 03 ngµy 5/4. 14. C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ,®· nhËp kho PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05 , thuÕ VAT 10% . Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 15. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy 6/4, ®¬n vÞ cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. B¸o C¸o Tæng Hîp Tªn hµng ®vt Sè lîng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 16. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 17. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 18.XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ , PXK 04, ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 19. Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tríc, PT 07 ngµy 10/4. 20. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. 21. Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. 22. XuÊt níc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Níc tiÓu Bq 1571,9 20.000 31.438.000 23. XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ng¶y 14/4. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.000 20.000 20.000.000 24. XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 25. XuÊt nguyªn vËt liÖu phô ®Ó s¶n xuÊt thuèc ,PXK 08 ngµy 14/4 . Tªn hµng ®vt Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 26. XuÊt quÇn ¸o, gang tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK 09, ngµy 14/4. 27.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 28.C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tríc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. 29. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tríc theo PC 08 ngµy 16/4. 30. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 kú tríc theo PC 09 ngµy 16/4. 31a. TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn: - Bé phËn s¶n xuÊt: 4.273.200 - Bé phËn b¸n hµng: 1.700.000 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 1.500.000 b. TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho s¶n phÈm: 7.750.000 32a. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 20.467.000 b. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng : 8.800.000 33. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn b¸n hµng vµ bé ph©n qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 7.100.000 - Bé phËn QLDN: 7.400.000 34. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng bé phËn theo tû lÖ quy ®Þnh. 35. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 2.451.070. 36. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 37. NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. Tªn s¶n phÈm ®vt Sè lîng Thuèc HCG Van 10.800 38. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tríc theo PC 12 ngµy 21/4. 39. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC 13 ngµy 21/4. 40. Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt, PT 10 ngµy 22/4. 41. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt, PT 11 ngµy 22/4. 42. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 43. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 10 ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000 44. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 11 ngµy 23/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000 45. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC 14 ngµy 24/4. 46. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua cån tuyÖt ®èi cho c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú nµy, PC 15 ngµy 24/4. 47. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy theo PC 16 ngµy 25/4. 48. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17 ngµy 25/4. 49. XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 15, PXK 12 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 50. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 13 ngµy 26/4, «ng Hµ cha thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000 51. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh theo PXK 14 ngµy 27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng , PT 16 , thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 52. XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 15 ngµy 27/4 , Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè lîng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000 53. C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 50.100.000 cha cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 cha VAT 10%, c«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng. 54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC 18 ngµy 28/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19 ngµy 28/4. 56. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tríc h¹n , c«ng ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4. 57. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong xëng trong kú b»ng tiÒn mÆt , PC 20 ngµy 29/4. 58. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4. 59. Ngµy 30/4 , c«ng ty nhîng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§ sè 00133 , gi¸ b¸n ( c¶ thuÕ GTGT 10% ) lµ 15.400.000 . §îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 265.000.000. ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19 . IV/ §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n 1. Nî TK 152(Níc tiÓu) Nî TK 133 Cã Tk 111 : 3.360.000 : 336.000 : 3.696.000 2. Nî TK 152(Axªt«n) Nî Tk 133 Cã TK 111 : : : 22.500.000 2.250.000 24.750.000 3. Nî Tk 112 Cã Tk 131(Hång Ngù) : : 69.895.500 69.895.500 4. Nî TK 111 : 59.880.200 Cã TK 131(NguyÔn Khanh): 59.880.200 5. Nî TK 153(QuÇn ¸o) : 520.000 B¸o C¸o Tæng Hîp Nî TK 133 : Cã TK 331(Cty may 10) : 52.000 572.000 6. Nî TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000 Nî TK 133 : 20.000.000 Cã TK 331(HC VÜnh Phóc): 220.000.000 7. Nî TK 331(HC Hµ Néi) Cã TK 111 : : 420.000.000 420.000.000 8. Nî TK 153(Mò) Nî TK 133 Cã TK 331(CH sè 3) : 300.000 : 30.000 : 330.000 9. Nî TK 153(Gang tay) Nî TK 133 Cã TK 331(CH sè 5) : 150.000 : 15.000 : 165.000 10. Nî TK 152(Níc tiÓu) : 15.000.000 Nî TK 133 : 1.500.000 Cã TK 331(HC Hµ Néi) : 16.500.000 11. Nî TK 152(Axªt«n) : 25.000.000 Nî TK 133 : 2.500.000 Cã TK 111 : 13.750.000 Cã TK 331(§ç V¨n An) : 13.750.000 12. Nî TK 111 Cã TK 131(C¸i BÌ) : 59.875.450 : 59.875.450 13. Nî TK 111 : 20.061.050 Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050 14. Nî TK 152 : 6.500.000 B¸o C¸o Tæng Hîp -TK 152(Lä thuû tinh) -TK 152(Nót) -TK 152(Nh·n) Nî TK 133 Cã TK 111 15a. Nî TK 632 Cã TK 155 b. Nî TK 131(Hång Ngù) Cã TK 511 Cã TK 333 : : : : : : : : : : 4.550.000 1.300.000 650.000 650.000 7.150.000 18.655.923 18.655.923 24.310.000 22.100.000 2.210.000 16a. Nî TK 632 Cã TK 155 b. Nî TK 111 Cã TK 511 Cã TK 333 : 4.592.227,2 : 4.592.227,2 : 5.984.000 : 5.440.000 : 544.000 17a. Nî TK 632 Cã TK 155 b. Nî TK 111 Nî TK 131(NguyÔn Khanh) Cã TK 511 Cã TK 333 : 15.785.781 : 15.785.781 : 10.285.000 : 10.285.000 : 18.700.000 : 1.870.000 18a. Nî TK 632 Cã TK 155 b. Nî TK 111 Cã TK 511 Cã TK 333 : 3.444.170,4 : 3.444.170,4 : 4. 488.000 : 4.080.000 : 408.000 19. Nî TK 111 Cã TK 141 20. Nî TK 111 : 78.321.920 : 78.321.920 : 20.061.050 B¸o C¸o Tæng Hîp Cã TK 131(TrÇn V¨n Hµ) : 20.061.050 21. Nî TK 111 : 30.321.120 Cã TK 131(NguyÔn H¶i Nam): 30.321.120 22. Nî TK 621 Cã TK 152(Níc tiÓu) : 31.438.000 31.438.000 : : 20.000.000 20.000.000 : 23. Nî TK 621 Cã TK 152(Axªt«n) 24. Nî TK 621 : Cã TK 152(Cån tuyÖt ®èi) : 200.000.000 200.000.000 25. Nî TK 621 : Cã TK 152 : -TK 152(Lä thuû tinh) : -TK 152(Nót) : -TK152(Nh·n) : 6. 500.000 6. 500.000 4.550.000 1.300.000 650.000 26. Nî TK 627 Cã TK 153 : : 970.000 970.000 27. Nî TK 331(Cty may 10) Cã TK 111 : : 5.200.000 5.200.000 28. Nî TK 331(§ç V¨n An) Cã TK 111 : : 340.000.000 340.000.000 29. Nî TK 331(§iÖn lùc HN) Cã TK 111 : : 7.653.000 7.653.000 30. Nî TK 331(CH sè 3) : 750.000 B¸o C¸o Tæng Hîp Cã TK 111 : 750.000 31a. Nî TK 627 Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 214 b. Nî TK 009 c. Nî TK 627 Cã TK 142 : : : : : : : 4.273.200 1.700.000 1.500.000 7.473.200 7.473.200 7.750.000 7.750.000 32a. Nî TK 622 Cã TK 334 b. Nî TK 627 Cã TK 334 : : : 20.467.000 20.467.000 8.800.000 8.800.000 33. Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 334 34. Nî TK 622 Nî TK 627 Nî TK 641 Nî TK 642 Nî TK 334 Cã TK 338 - TK 3382 - TK 3383 - TK 3384 : : : : : : : : : : : : 7.100.000 7.400.000 14.500.000 3.888.730 1.672.000 1.349.000 1.406.000 2.626.020 10.941.750 875.340 8.753.400 1.313.010 35. Nî TK 627 Cã TK 111 : : 2.451.070 2.451.070 36. Nî TK 627 Cã TK 111 : : 1.290.000 1.290.000
- Xem thêm -