Tài liệu Kt063 tổ chức bộ máy kt tại cty cp qt tm thành như

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n- h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh I>§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh: C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i mò mÒm xuÊt khÈu ra níc ngoµi. Ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng mò tiªu thô trong níc. Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n c«ng ty mò xuÊt khÈu ®· thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thùc hiÖn nghiªm chØnh theo chÕ ®é cña nhµ níc vµ cã sù vËn dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty dîc tËp hîp theo nh÷ng kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: chñ yÕu lµ ®îc nhËp tõ níc ngoµi dµnh cho viÖc s¶n xuÊt mò xuÊt khÈu ra níc ngoµi. C«ng ty cßn nhËp mét sè nguyªn vËt liÖu ngay t¹i trong níc. Bao gåm: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: §Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷g chiÕc mò th× nguyªn vËt liÖu lµ nhng lo¹i v¶i ( v¶i cotton, v¶i d¹, v¶I len…), lìi trai ( lìi trai cøng vµ mÒm). + Nguyªn vËt liÖu phô: Lµ nhhng nguyªn vËt liÖu nh: Kho¸, m¸c, mÕc, nÑp nhùa, khuy chám, chØ, kim may, ¨ng dÇu… - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ nh÷ng kho¶n ph¶I chi tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh: l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng, c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh: BHH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë ph¹m vi ph©n xëng gåm: + Chi phÝ chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé qu¶n lý ph©n xëng. + Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô s¶n xuÊt ding cho ph©n xëng. + Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt kiÕn tróc… + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa cha TSC§ cho thuª ngoµi. + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: bao gåm c¸c kho¶n chi héi häp, hiÕu hØ, tiÒn båi dìng ca ¨n ®ªm. MÆc dï lµ C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh nhng em kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt xuÊt khÈu ra níc ngoµi mµ em chØ nghiªn cøu C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm mu tiªu thô trong níc, c«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷. II>§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th ¬ng m¹i Thµnh Nh: C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n vµ qu¶n lý. Bé m¸y kÕ to¸n bao gåm 5 ngêi: cã 2 nh©n viªn tr×nh ®é ®¹i häc, 3 nh©n viªn tr×nh ®é trung cÊp. 4 ngêi tËp trung t¹i phßng tµi vô, mét ngêi tËp trung t¹i phßng lao ®«ng tiÒn l¬ng. KÕ to¸n trëng 1 KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh vµ c«ng nî III>H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc sö dông t¹i c«ng ty: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n: Chøng tõ ghi sæ, c¸c lo¹i sæ ®îc sö dông trong c«ng ty: - Sæ chi tiÕt thanh to¸n - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt - Sæ quÜ tiÒn mÆt - Sæ tµI s¶n cè ®Þnh - Sæ l¬ng - Sæ chi tiÕt vËt t, thµnh phÈm, hµng ho¸ - Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay - Sæ chi tiÕt thanh to¸n - Sæ chi tiÕt chi phÝ tr¶ tríc, chi phÝ ph¶i tr¶. §Ò bµi C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ th¬ng m¹i Thµnh Nh h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong th¸ng 2 n¨m 2004. ( ChØ h¹ch to¸n tiªu thô trong níc ). A Sè d ®Çu kú c¸c tµI kho¶n: TK 111 112 131 138 141 142 152 Tªn tµI kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c T¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Nguyªn liÖu vËt liÖu D nî 329.640.000 952.000.000 181.900.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 11.830.000 D cã 2 153 154 155 211 214 311 331 333 334 338 341 411 414 421 441 C«ng cô, dông cô Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD Thµnh phÈm TSC§ h÷u h×nh KhÊu hao TSC§ Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ngêi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Vay dµI h¹n Nguån vèn kinh doanh QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn Lîi nhuËn ch¬a ph©n phèi Ph¶i thu néi bé kh¸c Céng 23.750.000 39.457.967 18.115.000 1.835.600.000 19.163.319 142.800.000 42.960.000 13.630.000 26.890.000 29.860.000 891.900.000 1.010.583.681 462.664.663 670.000.000 193.948.337 3.504.400.000 3.504.400.000 B sè d chi tiÕt c¸c tµI kho¶n * TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng M· kh¸ch KT BL P§ Tªn kh¸ch C«ng ty XNK Kh¸nh Thµnh C«ng ty TNHH B¶o Long C«ng ty Ph¬ng §«ng Tæng *TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n D nî 56.700.000 91.282.000 33.918.000 181.900.000 M· kh¸ch NL NK ML Tªn kh¸ch C«ng ty TNHH NhËt Linh C«ng ty XNK Ngäc Kh¸nh C«ng ty Mai Linh Tæng *TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu M· sè KC VI LT Lo¹i vËt liÖu Bét mµu V¶i cotton Lìi trai Tæng §VT C¸i M C¸i D cã 12.080.000 17.000.000 13.880.000 42.960.000 Sè lîng 900 1400 800 Thµnh tiÒn 270.000 11.200.000 360.000 11.830.000 *TK 155: Thµnh phÈm M· sè V¨N HO¸ . 212 MA .234 thÕ giíi . 198 HVM.753 TH .2412 Tªn thµnh phÈm §¸ granit §VT ChiÕc Sè lîng 300 Thµnh tiÒn 3.060.000 §¸ granit §¸ granit ChiÕc ChiÕc 400 250 4.520.000 2.875.000 §¸ granit §¸ granit Tæng ChiÕc ChiÕc 200 500 2.060.000 5.600.000 §¸ granit * TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph©n bæ cho 3 s¶n phÈm 3 M· sè MA.234 TG.198 HVM.753 Tªn thµnh phÈm §¸ granit §¸ granit §¸ granit Tæng Sè tiÒn 13.627.289 15.649.923 10.180.000 39.457.967 4 C c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú; 1.PhiÕu nhËp kho sè 311, ngµy 1/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 455645, c«ng ty nhËp kho v¶i cña c«ng ty B×nh Minh. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. C«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL V¶i cotton §VT m Sè lîng 3.300 §¬n gi¸ 8.000 Thµnh tiÒn 26.400.000 2.PhiÕu nhËp kho sè 312, ngµy 2/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè579898, c«ng ty nhËp kho lìi trai cña c«ng ty Hoµng Gia. §¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10%. C«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL Lìi trai §VT C¸i Sè lîng 17.400 §¬n gi¸ 450 Thµnh tiÒn 7.830.000 3.PhiÕu xuÊt kho sè 411, ngµy 2/2. XuÊt v¶i cotton cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 1.100 m - Mò TG.198:1.100 m - Mò HVM.753: 1.000 m. 4.PhiÕu nhËp kho sè 313, ngµy 4/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè113325. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Ph¬ng Nam, ®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%, cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL Kho¸ §VT C¸i Sè lîng 17.800 §¬n gi¸ 250 Thµnh tiÒn 4.450.000 5.PhiÕu nhËp kho sè 314, ngµy 5/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè656733. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty §µi B¾c, ®· thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. PhiÕu chi sè 510 Tªn NVL Khuy chám §VT C¸i Sè lîng 17.500 §¬n gi¸ 300 Thµnh tiÒn 5.250.000 6.PhiÕu xuÊt kho sè 412, ngµy 6/2, xuÊt kho lìi trai cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.300 c¸i - Mò TG.198: 6.100 c¸i - Mò HVM.753: 4.700 c¸i. 7.PhiÕu nhËp kho sè 315, ngµy 7/2.Ho¸ ®¬n GTGT sè 513212. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Nam Cêng, tiÒn hµng cha thanh to¸n. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. Tªn NVL M¸c §VT C¸i Sè lîng 17.600 §¬n gi¸ 150 Thµnh tiÒn 2.640.000 8.PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 511 ngµy 7/2, c«ng ty tr¶ tiÒn cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn lµ 29.040.000 ®. 9.PhiÕu xuÊt kho sè 413 ngµy 7/2, xuÊt kho¸ cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.200 c¸i - Mò TG.198: 6.050 c¸i 5 - Mò HVM.753: 4.900 c¸i. 10.PhiÕu chi tiÒn sè 512 ngµy 8/2, tr¶ tÒn cho c«ng ty Hoµng Gia sè tiÒn lµ:8.316.000 ®. 11.PhiÕu nhËp kho sè 316 ngµy 8/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè545443. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Ch©u Long. §¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10%. C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu chi sè 513. Tªn NVL NÑp nhùa §VT C¸i Sè lîng 17.450 §¬n gi¸ 200 Thµnh tiÒn 3.490.000 12.PhiÕu nhËp kho sè 317, ngµy 9/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè177869. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Phong Phó cha thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. Tªn NVL ChØ ®en ChØ tr¾ng §VT kg kg Sè lîng 150 200 §¬n gi¸ 119.000 120.000 Thµnh tiÒn 17.850.000 24.000.000 13.PhiÕu xuÊt kho sè 414 ngµy 9/2, xuÊt khuy chám cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.220 c¸i - Mò TG.198: 6.150 c¸i - Mò HVM.753: 4.750 c¸i. 14.PhiÕu chi tiÒn sè 514 ngµy 10/2, c«ng ty tr¶ tiÒn cho c«ng ty Ph¬ng Nam sè tiÒn lµ 4.895.000 ®. 15.PhiÕu xuÊt kho sè 415 ngµy 10/2, xuÊt kho m¸c cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.250 c¸i - Mò TG.198: 6.120 c¸i - Mò HVM.753: 4.800 c¸i. 16.PhiÕu chi tiÒn sè 515 ngµy 11/2, tr¶ tiÒn cho c«ng ty Nam Cêng sè tiÒn lµ 2.904.000 ®. 17.PhiÕu nhËp kho sè 318, ngµy 11/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 798232. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty bao b× Long Nguyªn ®· thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%.PhiÕu chi sè 516 Tªn NVL §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thïng catton C¸i 2.500 4.500 11.250.000 Tói nilon kg 2.100 3.500 6.300.000 B¨ng d¸n Cuén 327.000 18.PhiÕu xuÊt kho sè 416 ngµy 12/2, xuÊt nÑp nhùa cho ph©n xëng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.300 c¸i - Mò TG.198: 6.000 c¸i - Mò HVM.753: 4.400 c¸i. 19.PhiÕu xuÊt kho sè 417 ngµy 12/2, xuÊt kho chØ cho ph©n xëng s¶n xuÊt: + ChØ ®en: - Mò MA.234: 40 kg - Mò TG.198: 22 kg + ChØ tr¾ng: - Mò HVM.753: 65 kg. 6 20.PhiÕu nhËp kho sè 319 ngµy 13/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 355479. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex.§¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. C«ng ty cha tr¶ tiÒn. Tªn NVL §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn X¨ng lÝt 5.500 5.900 32.450.000 21.PhiÕu xuÊt kho sè 418 ngµy 13/2 nguyªn vËt liÖu phô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: - Mò MA.234: 87.000 ® - Mò TG.198: 65.000 ® - Mò HVM.753: 59.000 ®. 22.PhiÕu xuÊt kho sè 419 ngµy 13/2, xuÊt kho bao b× cho ph©n xëng s¶n xuÊt: + Thïng catton: - Mò MA.234: 500 c¸i - Mò TG.198: 350 c¸i + Tói nilon: - Mò HVM.753: 700 kg. 23.PhiÕu chi tiÒn sè 517 tr¶ tiÒn cho c«ng ty Phong Phó sè tiÒn lµ:46.035.000® Ngµy 14/2 24.PhiÕu xuÊt kho sè 420 ngµu 14/2, xuÊt x¨ng cho ph©n x¬ng s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 2.300 lÝt - Mò TG.198: 2.000 lÝt - Mò HVM.753: 1.200 lÝt. 26.TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Ngµy 15/2: + CNTTSX: - Mò MA.234: 22.180.000 - Mò TG.198: 18.600.000 - Mò HVM.753: 16.590.000. + Bé phËn qu¶n lý ph©n xëng: 9.760.000 ( ®îc ph©n bæ theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ). 27.TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ qui ®Þnh ( 25% ). 28.TrÝch khÊu hao ë bé phËn s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 18.332.542 - Mò TG.198: 12.960.000 - Mò HVM.753: 10.419.420 29.C¸c chi phÝ kh¸c ë bé phËn qu¶n lý ph©n xëng. PhiÕu chi sè 518, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 652347, cha thuÕ VAT 10%. Ngµy 15/2. - Mò MA.234: 11.923.000 - Mò TG.198: 10.593.000 - Mò HVM.753: 9.631.000 30.Ngµy 15/2, tæng tiÒn ®iÖn , níc, ®iÖn tho¹i ë bé phËn s¶n xuÊt ( thuÕ VAT 10%. PhiÕu chi sè 519 - Mò MA.234: 18.860.900 - Mò TG.198: 17.362.700 - Mò HVM.753: 16.232.400 7 31.PhiÕu nhËp kho sè 320, ngµy 16/2 nhËp kho tõ bé phËn s¶n xuÊt: - Mò MA.234: 6.100 chiÕc - Mò TG.198: 5.900 chiÕc - Mò HVM.753: 4.000 chiÕc. 32. C«ng ty mua m¸y thªu dµn cña c«ng ty TNHH Hoµng Tó, Ho¸ ®¬n GTGT sè 689812, tØ lÖ khÊu hao 14%. Gi¸ mua tho¶ thuËn cha thuÕ VAT 10% lµ 35.000.000. Chi phÝ l¾p ®Æt, vËn chuyÓn cha thuÕ 10% lµ 1.500.000. TÊt c¶ ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt ngµy 16/2, phiÕu chi sè 518. Biªn b¶n giao nh©n sè 28 33.PhiÕu thu tiÒn sè 611 ngµy 17/2, c«ng ty thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng tõ ®Çu th¸ng: - C«ng ty NK Kh¸nh Thµnh: 56.700.000 - C«ng ty TNHH B¶o Long: 91.282.000 - C«ng ty Ph¬ng §«ng: 33.918.000 34.Ngµy 18/2,TrÝch khÊu hao TSC§ t¹i bé ph©n b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 1.462.570 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 3.792.406 35.Ngµy 19/2, ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231948. PhiÕu xuÊt kho sè 421, b¸n cho c«ng ty Minh S¬n ( ®¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% ). C«ng ty ®· thu ®îc tiÒn hµng theo phiÕu thu sè 612. Tªn TP Mò MA.234 Mò TG.198 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1.200 1.250 §¬n gi¸ 30.000 29.000 Thµnh tiÒn 36.000.000 36.250.000 36.PhiÕu xu©t kho sè 422 ®iÒu chuyÓn tõ kho cña c«ng ty sang kho ®¹i lý sè 891 Lý Thêng KiÖt ngµy 19/2. Tªn TP Mò MA.234 Mò HVM.753 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 2.900 1.780 §¬n gi¸ 30.000 32.000 Thµnh tiÒn 87.000.000 56.960.000 37.Chi t¹m øng l¬ng cho c«ng nh©n viªn, phiÕu chi sè 520 ngµy 20/2: - Bé phËn b¸n hµng: 9.929.300 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 7.464.200. 38.PhiÕu chi tiÒn sè 521 ngµy 20/2, tr¶ tiÒn cho c«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex, sè tiÒn lµ 35.695.000 ®. 39.Ngµy 21/2, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ ®em tiªu thô , c«ng ty ®· chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 522 sè tiÒn lµ 2.610.000. 40.C«ng ty Minh S¬n tr¶ lai 720 chiÕc mò MA.234 vµ 850 chiÕc mò TG.198 do may sai qui c¸ch, c«ng ty ®· kiÓm nhËn vµ nhËp kho ®ñ theo phiÕu nhËp kho sè 321, c«ng ty ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 523 ngµy 22/2. 41.B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý, ®¹i lý ®· thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt sau khi trõ 3% hoa hång ®îc hëng. PhiÕu thu sè 613 ngµy 23/2. 8 42.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231949, c«ng ty b¸n hµng cho c«ng ty TuÊn ViÖt (ho¸ ®¬n cha cã thuÕ VAT 10% ). PhiÕu xuÊt kho sè 423, kh¸ch hµng cha thanh to¸n. Ngµy 23/2. Tªn TP Mò TG.198 Mò HVM.753 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1.000 1.300 §¬n gi¸ 29.000 32.000 Thµnh tiÒn 29.000.000 41.600.000 43.PhiÕu chi tiÒn sè 524 ngµy 24/2, xuÊt tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng sè tiÒn lµ 138.000.000 ®. 44.PhiÕu thu tiÒn sè 614 ngµy 24/2 thu tiÒn cña c«ng ty TuÊn ViÖt sè tiÒn lµ 77.660.000 ®. 45.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231950, phiÕu xuÊt kho sè 424, c«ng ty b¸n hµng cho c«ng ty H¶i B×nh cha thu ®îc tiÒn ( ®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%).Ngµy 25/2. Tªn TP Mò VH.212 Mò TG.198 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 300 2.200 §¬n gi¸ 20.000 29.000 Thµnh tiÒn 6.000.000 63.800.000 46.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231951 ngµy 26/2, phiÕu xuÊt kho sè 425, b¸n hµng cho c«ng ty Ph¬ng §«ng , c«ng ty øng tríc mét nöa sè tiÒn , sè cßn l¹i nî (®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% ).PhiÕu thu sè 615 Tªn TP Mò TH.2412 Mò MA.234 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 500 2.000 §¬n gi¸ 21.500 30.000 Thµnh tiÒn 10.750.000 60.000.000 47.PhiÕu thu tiÒn sè 616, c«ng ty H¶i B×nh thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty sè tiÒn lµ 76.780.000 ®. Ngµy 27/2 48.Ngµy 28/2 c«ng ty Phong Trang øng tríc mét nöa tiÒn hµng cho c«ng ty ®Ó mua hµng , ®¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10%, phiÕu thu sè 617. Tªn TP Mò TG.198 Mò HVM.753 §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1.200 1.350 §¬n gi¸ 29.000 32.000 Thµnh tiÒn 34.800.000 43.200.000 49.C«ng ty Ph¬ng §«ng thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 617. Ngµy 28/2. 50.PhiÕu thu tiÒn mÆt sè 618 ngµy 29/2, cöa hµng Phong Trang sau khi kiÓm tra vµ nhËn ®ñ hµng ®· thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî . Ho¸ ®¬n GTGT sè 231952, phiÕu xuÊt kho sè 426. §Þnh kho¶n 1. Nî TK 152(v¶i): 26.400.000 Nî TK 133: 2.640.000 Cã TK 331( B×nh Minh): 29.040.000 9 Cã TK 331( Hoµng Gia): 8.613.000 3.Nî TK 621: 25.600.000 - Mò MA.234: 8.800.000 - Mò TG.198: 8.800.000 - Mò HVM.753: 8.000.000 Cã TK 152( v¶i):25.600.000 4.Nî TK 152( kho¸): 4.450.000 Nî TK 133: 445.000 Cã TK 331( Ph¬ng Nam): 4.895.000 5.Nî TK 152( khuy chám):5.250.000 Nî TK 133: 525.000 Cã TK 111( §µi B¾c): 5.775.000 6. Nî TK 621: 7.695.000 - Mò MA.234: 2.835.000 - Mò TG.198: 2.745.000 - Mò HVM753: 2.115.000 Cã TK 152( Lìi trai): 7.695.000 7. Nî TK 152( M¸c): 2.640.000 Nî TK 133: 264.000 Cã TK 331(Nam Cêng):2.904.000 8. Nî TK 331(B×nh Minh): 29.040.000 Cã TK 111: 29.040.000 9. Nî TK 627: 4.287.500 - Mò MA.234: 1.550.000 - Mò TG.198: 1.512.500 - Mò HVM.753: 1.225.000 Cã TK 152( Kho¸): 4.287.500 10. Nî TK 331(Hoµng Gia): 8.613.000 Cã TK 111: 8.613.000 11. Nî TK 152(NÑp nhùa): 3.490.000 Nî TK 133: 349.000 Cã TK 111(Ch©u Long): 3.839.000 12. Nî TK 152(ChØ): 41.850.000 - ChØ tr¾ng: 24.000.000 - ChØ ®en:17.850.000 Nî TK 133: 4.185.000 Cã TK 331( Phong Phó): 46.035.000 13. Nî TK 627: 5.136.000 - Mò MA.234: 1.866.000 - Mò TG.198: 1.845.000 - Mò HVM.753: 1.425.000 Cã TK 152( Khuy chám): 5.136.000 14. Nî TK 331(Ph¬ng Nam): 4.895.000 Cã TK 111: 4.895.000 10 15. Nî TK 627: 2.575.500 - Mò MA.234: 937.000 - Mò TG.198: 918.000 - Mò HVM.753: 720.000 Cã TK 152(M¸c): 2.575.000 16.Nî TK 331(Nam Cêng): 2.904.000 Cã TK 111: 2.904.000 17. Nî TK 153(Bao b×): 17.787.000 Nî TK 133: 889.350 Cã TK 111(Long Nguyªn): 18.676.350 18. Nî TK 627: 3.340.000 - Mò MA.234: 1.260.000 - Mò TG.198: 1.200.000 - Mò HVM.753: 880.000 Cã TK 152(NÑp nhùa): 3.340.000 19. Nî TK 627: 15.178.000 - Mò MA.234: 4.760.000 - Mò TG.198: 2.618.000 - Mò HVM.753: 7.800.000 Cã TK 152(ChØ): 15.178.000 20. Nî TK 152(x¨ng): 32.450.000 Nî TK 133: 3.245.000 Cã TK 331(Petrolimex): 35.695.000 21. Nî TK 627: 211.000 - Mò MA.234: 87.000 - Mò TG.198: 65.000 - Mò HVM.753: 59.000 Cã TK 152: 211.000 22. Nî TK 627: 5.925.000 - Mò MA.134: 2.250.000 - Mò TG.198: 1.575.000 - Mò HVM.753: 2.100.000 Cã TK 153(Bao b×): 5.925.000 23. Nî TK 331(Phong Phó): 46.035.000 Cã TK 111: 46.035.000 24. Nî TK 627: 32.450.000 - Mò MA.234: 13.570.000 - Mò TG.198: 11.800.000 - Mò HVM: 7.080.000 Cã TK 152(x¨ng): 32.450.000 26.Nî TK 622: 57.370.000 - Mò MA.234: 22.180.000 - Mò TG.198:18.600.000 - Mò HVM.753: 16.590.000 11 Nî TK 627: 9.760.000 Cã TK 334: 67.130.000 Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 22.180.000 - Mò MA.234 = ----------------- = 3.773.345 57.370.000 18.600.000 - Mò TG.198 = ----------------- = 3.164.302 57.370.000 16.590.000 - Mò HVM.753 = ---------------- = 2.822.353 57.370.000 27. Nî TK 622: 10.900.300 - Mò MA.2434: 4.214.200 - Mò TG.198: 3.534.000 - Mò HVM.753: 3.152.4100 Nî TK 627: 1.854.400 - Mò MA.234: 716.935,55 - Mò TG.198: 601.217,38 - Mò HVM.753: 536.247,07 Nî TK 334: 4.027.800 Cã TK 338: 16.782.500 28. Nî TK 627: 41.711.962 - Mò MA.234: 18.332.542 - Mò TG.198: 12.960.000 - Mò HVM.753: 10.419.420 Cã TK 214: 41.711.962 29.Nî TK 627: 32.147.000 - Mò MA.234: 11.923.000 -Mò TG.198: 10.593.000 -Mò HVM.753: 9.631.000 Nî TK 133: 3.214.700 Cã TK 111: 35.361.000 30.Nî TK 627: 52.456.000 -Mò MA.234: 18.860.900 -Mò TG.198: 17.362.700 -Mò HVM.753: 16.232.400 Nî TK 133:5.245.600 Cã TK 111: 57.701.600 31.a,Nî TK154: 308.597.662 -Mò MA.234: 117.916.423 -Mò TG. 98: 99.893.719 -Mò HVM.753: 90.787.520 12 Cã TK 621: 33.295.000 -Mò MA.234: 11.635.000 -Mò TG198: 11.545.000 -Mò HVM753: 10.115.000 Cã TK 622: 68.270.300 -Mò MA234: 26.394.200 -Mò TG198: 22.134.000 -Mò HVM153: 19.742.100 Cã TK 627: 207.032.362 -Mò MA234: 79.887.223 -Mò TG198: 66.214.719 -Mò HVM753: 60.930.420 Cã TK 154: 348.044.100 -Mò MA234: 131.540.400 -Mò TG198: 115.539.700 -Mò HVM753: 100.964.000 32.Nî TK 211: 37.000.000 Nî TK 133: 3.700.000 Cã TK 111: 40.700.000 33.Nî TK 111: 181.900.000 Cã TK 131: 181.900.000 34.Nî TK 641: 1.462.570 Nî TK 642: 3.792.406 Cã TK 214: 5.254.976 35.Nî TK 632: 49.188.350 Cã TK155: 49.188.350 -Mò MA234: 25.119.600 -Mò TG 198: 24.068.750 Nî TK 111: 79.475.000 Cã TK 511: 72.250.000 Cã TK 3331: 7.225.000 36.Nî TK 157: 101.458.800 Cã TK 155: 101.458.800 - Mò MA.234: 60.705.700 -Mò HVM.753: 40.753.100 37.Nî TK 641: 9.929.300 Nî TK 642: 7.467.200 Cã TK 111: 17.396.500 38.Nî TK 331: 35.695.000 Cã TK 111: 35.695.000 39.Nî Tk 641: 2.610.000 Cã TK 111: 2.610.000 13 40.Nî TK 155: 31.438.510 Cã TK 632: 31.438.510 Mò MA234: 15.071.760 Mò TG.198: 16.366.750 - Nî Tk 531: 46.250.000 Nî TK 3331: 4.625.000 Cã TK 111: 50.875.000 41.Nî TK 632: 101.458.800 Cã TK 157: 101.458.800 -Mò MA234: 60.705.700 -Mò HVM753: 40.753.100 Nî Tk 111: 153.605.320 Cã TK 511: 139.641.200 Cã TK 3331: 13.964.120 N¬ TK 131: 4.750.680 Cã TK 511: 4.318.800 Cã TK 3331: 431.880 42.Nî TK 632: 49.018.500 Cã TK 155: 49.018.500 -Mò TG198: 19.255.000 -Mò HVM753: 29.763.500 Nî TK 131: 77.660.000 Cã TK 511: 70.600.000 Cã 3331: 7.060.000 43.Nî TK 112: 138.000.000 Cã TK 111: 138.000.000 44.Nî TK 111: 77.660.000 Cã TK 131: 77.660.000 45.Nî TK 632: 45.421.000 Cã TK 155: 45.421.000 -Mò VH.212: 3.060.000 -Mò TG198: 42.361.000 Nî TK 131: 76.780.000 CãTK 511: 69.800.000 Cã TK 3331: 6.980.000 46.Nî TK 632: 47.466.000 Cã TK 155: 47.466.000 -Mò TH2412: 5.600.000 -Mò MA234: 41.866.000 14 Nî TK 111: 38.912.500 Cã TK 511: 35.375.000 Cã TK 3331: 3.537.500 NîTK 131: 38.912.500 Cã TK 511: 35.375.000 Cã TK 3331: 3.537.500 47.Nî TK 111: 76.780.000 Cã TK 131: 76.780.000 48.Nî TK 111: 42.900.000 Cã TK 131: 42.900.000 49.Nî TK 111: 38.912.500 Cã TK 131: 38.912.500 50.Nî TK 632: 54.014.250 Cã TK 155: 54.014.250 -Mò TG198: 23.106..000 -Mò HVM753: 30.908.250 Nî TK 111: 42.900.000 Cã TK 511: 39.000.000 Cã TK 3331: 3.900.000 Nî TK 131: 42.900.000 Cã TK 511: 39.000.000 Cã TK 3331: 3.900.000 51.Nî TK 911: 25.261.476 Cã TK 641: 14.001.870 Cã TK 642: 11.259.606 52.Nî TK 632: 346..566.900 Cã TK 155: 346.566.900 53.Nî TK 511: 46.250.000 Cã TK 531: 46.250.000 54.Nî TK 911: 315.128.390 Cã TK 632: 315.128.390 55.Nî TK 511: 459.110.000 Cã TK 911: 459.110.000 56.Nî TK 911: 118.720.134 Cã TK 421: 118.720.134 57.Nî TK 3331: 25.485.650 Cã TK 133: 25.485.650 D s¬ ®å tµI kho¶n ch÷ t 15 TK 621-MA.234 (3) 8.800.000 (6) 2.835.000 11.635.000 (31) 11.635.000 11.635.000 TK 621-TG.198 (3) 8.800.000 (6) 2.745.000 11.545.000 (31) 11.545.000 11.545.000 TK 621-HVM.753 (3) 8.000.000 (6) 2.115.000 10.115.000 (31) 10.115.000 10.115.000 TK 622-HVM.753 (3) 16.590.000 (6) 3.152.100 19.742.100 (31) 19.742.100 19.742.100 TK 622- MA234 (26) 22.180.000 (27) 4.214.200 26.394.200 (31) 16.394.200 26.394.200 TK622-TG198 (26)18.600.000 (27) 3.534.000 22.134.000 (31) 22.134.000 22.134.000 TK 627-MA.234 (9) 1.550.000 (13) 1.866.000 (15 )937.500 (18) 1.260.000 (19) 4.760.000 (22) 87.000 (23) 2.250.000 (25) 13.570.000 (26) 3.773.345 (27) 716.935,55 (28) 18.332.542 (29) 11.923.000 (30)18.860.900 79.887.223(31)CL 79.887.223 79.887.223 TK 627-TG198 (9) 1.512.500 (13) 1.845.000 (15) 918.000 (18) 1.200.000 (19) 2.618.000 (22) 65.000 (23) 1.575.000 (25) 11.800.000 (26) 3.164.302 (27) 601.217,38 (28) 12.960.000 (29)10.593.000 (30)17.362.700 66.214.719(31) 66.214.719 66.214.719 TK 627-HVM.753 (9) 1.225.000 (13) 1.425.000 (15) 720.000 (18 ) 880.000 (19) 7.800.000 (22) 59.000 (23) 2.100.000 (25) 7.080.000 (26) 2.822.353 (27) 536.247,07 (28) 10.419.420 (29) 9.631.000 (30) 16.232.400 60.930.420(31) TK 133 (1) 2.640.000 (2) 783.000 (4) 445.000 (5) 525.000 (7) 264.000 (11) 49.000 (12) 4.185.000 (17) 889.350 (20) 3.245.000 (29) 3.214.700 (30) 5.245.600 (32) 3.700.000 25.485.650 (57) S60.930.420 25.485.650 60.930.420 25.485.650 16 11.830.000 TK 152 TK 331 42.960.000 (1) 26.400.000 (2) 7.830.000 (4) 4.450.000 (5) 5.250.000 (7) 2.640.000 (11) 3.490.000 (12) 41.850.000 (20) 32.450.000 25.600.000 (3) 7.695.000(6) 4.287.500 (9) 5.136.000 (13) 2.575.500 (15) 3.340.000 (18) 15.178.000(19) 211.000 (21) 32.450.000(25) (8) 29.040.000 (10) 8.613.000 (14) 4.895.000 (16) 2.904.000 (23) 46.035.000 (38) 35.695.000 29.040.000 (1) 8.613.000 (2) 4.895.000 (4) 2.904.000 (7) 46.035.000 (12) 35.695.000 (20) 124.360.000 39.717.000 96.473.000 127.182.000 127.182.000 42.960.000 TK 153 23.750.000 (17) 17.787.000 17.787.000 35.612.000 5.925.000 (23) 5.925.000 39.457.967 (31) 308.597.622 308.597.622 51.489.000 TK 334 26.890.000 (27) 4.027.800 67.130.000 (26) 329.640.000 TK 111 (33) 181.900.000 (35) 79.475.000 (41) 153.605.320 (44) 77.660.000 (46) 38.912.500 (47) 76.780.000 (48) 42.900.000 (49) 38.912.500 (50) 42.900.000 733.045.320 564.568.170 5.775.000 (5) 29.040.000 (8) 8.613.000 (10) 3.839.000 (11) 4.895.000 (14) 2.904.000 (16) 18.676.350(17) 46.035.000(23) 35.361.700(29) 57.701.600(30) 40.700.000(32) 17.396.500(37) 35.695.000(38) 2.610.000(39) 50.875.000(40) 138.000.000(43) 498.117.150 TK 154 348.004.100(31) 348.004.100 TK 338 29.860.000 16.782.500 (27) 46.642.500 181.900.000 TK 131 (41) 4.750.680 (42) 77.660.000 (45) 76.780.000 (46) 38.912.500 (50) 42.900.000 181.900.000 (33) 77.660.000 (44) 76.780.000 (470 42.900.000 (48) 38.912.500 (49) 241.003.180 4.750.680 418.152.500 17 TK 214 19.163.319 41.711.962 (28) 5.254.976 (34) 66.130.257 TK 641 (34) 1.462.570 (37) 9.929.300 (39) 2.610.000 14.001.870 (51) 14.001.870 14.001.870 TK 511 72.250.000 (35) 139.641.200 (41) 4.318.800 (41) 70.600.000 (70) 69.800.000 (45) 35.375.000 (46) 35.375.000 (46) 39.000.000 (50) 39.000.000 (50) 505.360.000 TK 531 (40) 46.250.000 46.250.000 (53) 46.250.000 46.250.000 TK 632 (35) 49.188.350 (41) 101.458.800 (42) 49.018.500 (45) 45.421.000 (46) 47.466.000 31.438.510 (40) (50) 54.014.250 315.128.390 (54) 346.566.900 346.566.900 TK 112 952.000.000 (43) 138.000.000 TK 211 1.835.600.000 (32) 37.000.000 1.872.600.000 (34) 3.792.406 (37) 7.467.200 TK 642 11.259.606 (51) 11.259.606 11.259.606 TK 3331 13.630.000 ( 40) 4.625.000 (57) 25.485.650 7.225.000 (35) 13.964.120 (41) 431.880 (41) 7.060.000 (42) 6.980.000 (45) 3.537.500 (46) 3.537.500 (46) 3.900.000 (50) 3.900.000 (50) 30.110.650 50.536.000 TK 157 (37) 101.458.800 101.458.800 (41) 101.458.800 101.458.800 TK 155 18.115.000 49.188.350 (35) (40) 31.438.510 101.458.800(36) (31) 348.004.100 49.018.500 (42) 47.466.000 (45) 54.014.250 (50) 379.442.610 346.566.900 TK 421 670.000.000 118.720.134 (56) 18 1.090.000.000 788.720.134 (51) 25.261.476 (54) 315.128.390 (56) 118.720.134 459.110.000 TK 911 459.110.000 (55) 459.110.000 19 E b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh stt 111 112 131 133 138 141 142 152 153 154 155 157 211 214 311 331 333 334 338 341 411 421 441 511 531 621 622 Sè d ®Çu kú Nî cã 329.640.000 952.000.000 181.900.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 11.830.000 23.750.000 39.457.967 18.115.000 1.835.600.000 19.163.319 142.800.319 42.960.000 13.630.000 26.890.000 29.860.000 891.900.000 1.010.583.681 670.000.000 193.948.337 Sè ph¸t sinh trong kú Nî cã 733.045.320 498.117.150 138.000.000 241.003.180 418.152.500 25.485.650 25.485.650 124.360.000 173787.000 308.597.622 379.442.610 101.458.800 37.000.000 96.473.000 5.925.000 348.004.100 346566.900 101.458.800 127.182.000 30.110.650 4.027.800 127.182.000 50.536.000 67.130.000 16.782.500 46.966.938 118.720.134 505.360.000 46.250.000 33.295.000 68.270.300 505.360.000 46.250.000 33.295.000 68.270.300 Sè d cuèi kú Nî cã 564.568.170 1.090.000.000 4.750.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 39.707.000 35.612.000 51.489 50.990.710 1.872.600.000 66.130.257 142.800.000 42.960.000 33.166.000 89.992.200 46.642.500 891.900.000 1.010.583.681 788.720.134 193.948.337 20
- Xem thêm -