Tài liệu Kt058 hạch toán kt tại cty may 195 bộ công an

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty may 19/5-bé c«ng an I. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô. ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu biÕn ®éng hµng ngµy theo gi¸ thùc tÕ lµ mét viÖc hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p v× thêng xuyªn ph¶i tÝnh to¸n l¹i gi¸ thùc tÕ cña mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt kho.Mµ nghiÖp vô nhËp xuÊt kho thêng diÔn ra mét c¸ch liªn tôc nªn c«ng ty ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu,c«ng cô dông cô . Gi¸ h¹ch to¸n cña tngf lo¹i vËt liÖu dùa vµo gi¸ thùc tÕ cña loai vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã ë kú h¹ch to¸n tríc mµ phßng kinh doanh x¸c ®Þnh gi¸ h¹ch to¸n cho lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã trong kú h¹ch to¸n nµy. -Hµng ngµy kÕ to¸n ghi sæ vÒ nhËp,xuÊt ,tån kho vËt liÖu ,c«ng cô dông cô theo gi¸ h¹ch to¸n: Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu C«ng cô dông cô lîng vËt liÖu = C«ng Sè cô dông cô nhËp kho * §¬n gi¸ H¹ch to¸n -§Õn cuèi kú h¹ch to¸n ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n thµnh gi¸ thùc tÕ theo c¸c bíc sau: +X¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ cña tõng lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô HÖ sè gi¸ = Gi¸ thùc tÕ VL CCDC tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ VL CCDC nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸nVL CCDC tån ®Çu kú + Gi¸ h¹ch to¸n VL CCDC nhËp trong kú + X¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ VL ,CCDC xuÊt trong kú: Gi¸ thùc tÕ VL CCDC xuÊt trong kú = Gi¸ h¹ch to¸n VL CCDC xuÊt trong kú 14 * HÖ sè gi¸ 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i c«ng ty C«ng ty h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p sæ sè d: PhiÕu nhËp B¶ng luü kÕ nhËp XuÊt,tån kho VL ThÎ kho PhiÕu xuÊt Sæ sè d 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: *Trêng hîp nhËp vËt liÖu Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu ,phßng kinh doanh tæ chøc cho c¸n bé ®i mua vËt t vÒ nhËp kho.Khi nhËp kho ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiªnm phiÕu xuÊt kho cña bªn b¸n,ho¸ ®¬n GTGT ,biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t do bé kiÓm tra chÊt lîng thuéc phßng c«ng nghÖ l©p ®Ó kiÓm tra chÊt lîng quy c¸ch vËt t,ngêi phô tr¸ch bé phËn kÕ ho¹chvËt t lËp phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn: +Mét liªn göi lªn phßng kinh doanh (kÕ ho¹ch vËt t) gi÷ +Mét liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®èi chiÕu kiÓm tra. +Mét liªn dïng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n giao nhËn hµng VÝ dô:Ngµy 12/11/2001,c¸n bé mua vËt t vÒ nhËp kho,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT(biÓu 1),biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t(biÓu 2),bé phËn kÕ ho¹ch vËt t lËp phiÕu nhËp kho(biÓu 3). 15 BiÓu 1 Ho¸ §¬n (GTGT) Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 12/11/2001 §¬n vÞ b¸n hµng :C«ng ty TNHH Nam S¬n §Þa chØ: 82 NguyÔn Tu©n Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i: 8673580 M· sè 01-00100840 Hä tªn ngêi mua : Anh Cêng §Þa chØ: 198B T©y S¬n §¬n vÞ: C«ng ty may 19/5 Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n:TiÒn mÆt M· sè 01-001000424-1 STT 1. 2. 3. Tªn hµng ho¸ ,dÞch vô V¶i Khuy Kho¸ ThuÕ suÊt GTGT:10% §¬n vÞ tÝnh M C¸i C¸i Sè lîng 100 100 100 §¬n gi¸ 63000 92000 41000 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n Thµnh tiÒn 6300000 9200000 4100000 19600000 1960000 21560000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai m¬i mèt triÖu n¨m tr¨m s¸u m¬i ngµn ch½n. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng 16 Thñ trëng ®¬n vÞ BiÓu 2 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm MÉu sè 05-VT (vËt t ,s¶n phÈm hµng ho¸ Sè 542 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 054745 ngµy 12/11/2001 cña c«ng ty TNHH Nam S¬n. Ban kiÓm nghiÖm gåm: -¤ng :Lª Xu©n ChÝnh Trëng ban -Bµ : Lª ThÞ Th¶o Uû viªn -¤ng :§µo H÷u Hïng Uû viªn. §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t S T T Tªn nh·n hiÖu,quy c¸ch vËt t Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh 1 2 3 V¶i Khuy Kho¸ Toµn diÖn Toµn diÖn Toµn diÖn M C¸i C¸i Sè lîng theo chøng tõ 100 100 100 KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi Sè lîng Sè lîng chó ®óng QCPC sai QCPC 100 100 100 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè lîng vËt t ®ñ, chÊt lîng tèt. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng ban BiÓu 3: PhiÕu nhËp kho Ngµy 12 th¸ng11n¨m 2001 MÉu sè 01-VT Sè 521 Hä tªn ngêi giao hµng: anh Hïng Theo ho¸ ®¬n sè 054745 ngµy 12/11/2001 Cña C«ng ty TNHH Nam S¬n S T T Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm cÊp vËt t MS §¬n vÞ tÝnh Sè lîng 1 2 3 V¶i M Khuy C¸i Kho¸ C¸i Céng Nî TK 152 : 19.600.000 Nî TK 1331 : 1960.000 Cã TK 111 : 20.560.000 Theo hîp ®ång 100 100 100 17 Thùc nhËp 100 100 100 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 63000 92000 41000 6300000 9200000 4100000 19600000 Céng thnµh tiÒn b»ng ch÷: Mêi chÝn triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n.  Trêng hîp xuÊt vËt liÖu Trªn thc tÕ viÖc thu mua vµ nhËp kho vËt liÖu lµ do phßng kinh doanh c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng thangs,quý ®Ó lªn kÕ ho¹ch cung øng vËt t.NghiÖp vô xuÊt kho ph¸t sinh khi cã yªu cÇu cña bé phËn s¶n xuÊt (ph©n xëng) vÒ tõng lo¹i vËt liÖu cã quy c¸ch ,sè lîng bé phËn kÕ ho¹ch vËt t sÏ thiÕt lËp phiÕu xuÊt kho thµnh ba liªn. -Mét liªn phßng kinh doanh (kÕ ho¹ch vËt t )gi÷. -Mét liªn giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo thö kho, cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ. -Mét liªn giao cho ngêi nhËn vËt t. VÝ dô:Ngµy 15/11/2001 ,xuÊt kho nguyªn vËt liÖu cho ph©n xëng phô tïng ®Ó s¶n xuÊt .Khi ®ã bé phËn kÕ ho¹ch vËt t lËp phiÕu xuÊt kho(biÓu 4) BiÓu 4 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng11 n¨m 2001 Hä tªn ngêi nhËn vËt t: Anh TuÊn Ph©n xëng phô tïng Lý do xuÊt kho:Phôc vô s¶n xuÊt XuÊt t¹i c«ng ty S T T Tªn nh·n hiÖu ,quy c¸ch phÈm cÊp vËt t 1 2 3 Mò QuÇn ¸o Céng Nî TK 621 Cã TK 1521 MS §¬n vÞ Sè lîng tÝnh Yªu cÇu 30 16 29 C¸i C¸i C¸i MÉu sè 02-VT Sè 435 §¬n gi¸ Thùc xuÊt 30 16 29 Thµnh tiÒn 18000 540000 18000 288000 18000 522000 1350000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: Mét triÖu ba tr¨m ngµn ®ång ch½n Thñ trëng KÕ to¸n trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn THñ kho Do chñng ko¹i vËt t ®a d¹ng , sè lîng nghiÖp vô nhËp xuÊt t¬ng ®èi nhiÒu nªn c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p sæ sè d.Do vËy c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n. 18 T¹i kho: Hµng ngµy thñ kho tiÕn hµnh ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp ,xuÊt ,tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu cho chØ tiªu sè lîng trªn mçi thÎ kho(mçi thÎ ®îc chi tiÕt mét lo¹i vËt liÖu) BiÓu 5 ThÎ kho (trÝch) Th¸ng 11 n¨m 2001 MÉu sè 06-VT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t: V¶i §¬n vÞ tÝnh : m M· sè 0011 ST T 21 22 23 Chøng tõ SH Ngµy th¸ng 411 427 435 10/11 13/11 15/11 TrÝch yÕu Sè lîng Ký x¸c XuÊt Tån nhËn cña kÕ to¸n 300 450 750 75 150 16 500 550 250 NhËp Tån kho ®Çu kú ……… Anh TuÊn Anh S¬n Anh TuÊn KiÓm kª ngµy 30/11 §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c sè vËt liÖu tån kho hµng th¸ng,thñ kho ph¶i ®èi chiÕu sè thùc tån kho vµ sè tån ghi trªn mçi thÎ kho.Cuèi th¸ng ,thñ kho chuyÓn toµn bé phiÕu nhËp ,xuÊt kho vµ thÎ kho lªn cho phßng kÕ to¸n(kÕ to¸n phô tr¸ch vËt liÖu) T¹i phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn c¸c chøng tõ nhËp,xuÊt vµ thÎ kho ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ nhËp,xuÊt riªng theo tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó kiÓm tra xem thñ kho cã ghi chÐp vµ tÝnh ®óng sè lîng vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng ®óng kh«ng ? NÕu ®· ®óng,kÕ to¸n lÊy sè tån trªn thÎ kho ghi vµo sæ sè d 19 STT Tªn vËt liÖu 11 12 13 ... ... V¶i Khuy Kho¸ ... ... Sæ sè d TK 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh N¨m 2001 Kho xÝ nghiÖp §¬n vÞ Gi¸ tiÒn Sè d ... Th¸ng 11 tÝnh ®Çu NhËp XuÊt Tån n¨m m 18000 500 550 250 C¸i 11800 470 700 300 C¸i 10000 1000 800 478 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... KiÓm kª cuèi th¸ng Thùc tÕ ,kÕ to¸n vËt liÖu ,c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty kh«ng sö dông b¶ng luü kÕ nhËp ,xuÊt ,tån kho vËt liÖu ,c«ng cô dông cô mµ theo dâi trùc tiÕp t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt liÖu ,c«ng cô dông cô trªn thÎ kho vµ cuèi th¸ng ®îc tæng hîp vµo sæ sè d.  Cuèi quý c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt,sæ sè d vµ c¸c chøng tõ nhËt ký liªn quan ,kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª sè 3 vµ b¶ng ph©n bæ sè 2. -B¶ng kª sè 3: C¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt,sæ sè d ,kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ cña Nguyªn vËt liÖu chÝnh,phô,nhiªn liÖu ,c«ng cô dông cô ,chi tiÕt phô tïng mua ngoµi (TK 154).Trªn c¬ së ®ã tÝnh ra hÖ sè gi¸ råi tiÕn hµnh tÝnh ra gi¸ thùc tÕ vËt liÖu,c«ng cô dông cô xuÊt dïng(gi¸ thùc tÕ c¨n cø vµo c¸c sè ph¸t sinh trªn c¸c NKCT cã liªn quan) +TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu chÝnh(1521) xuÊt kho quý 4 n¨m 2001 tæng hîp ®îc c¸c sè liÖu nh sau: Tån ®Çu kú: Gi¸ h¹ch to¸n 322479239(®ång) Gi¸ thùc tÕ 376968030(®ång) NhËp trong kú: Gi¸ h¹ch to¸n 2645576054(®ång) Gi¸ thùc tÕ 2518608421(®ång) 376986030+2518608421 HÖ sè gi¸ = = 0.98 322479239+2645576054 Tæng hîp sè vËt liÖu xuÊt trong kú gi¸ h¹ch to¸n lµ :2251910298 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu trong kú: = 2251910298 * 0.98 = 2260872092 (®ång) C¸c trêng hîp kh¸c còng t¬ng tù,trong ®ã nh÷ng phô tïng do c«ng ty tù s¶n xuÊt gi¸ h¹ch to¸n vµo c¸c chøng tõ xuÊt vµ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng sö dông,gi¸ thùc tÕ c¨n cø vµo sè liÖu cét h¹ch to¸n trªn b¶ng ph©nbæ sè 2 vµ hÖ sè gi¸ trªn b¶ng kª sè 3 ®Ó tÝnh trÞ gi¸ xuÊt dïng 20 B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu,c«ng cô dông cô. Quý 4/2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu TK 1521 TK 1522 TK 1523 HT TT HT thÞ trêng 1.Sè d ®Çu kú 322479239 376968030 61910365 98328433 -111649814 -114924216 2. Ph¸t sinh trong kú 2645576054 2518608421 224320182 285936680 173981357 2.1 NKCT sè 1 HT TK 153 729300 177860506 HT TT HT TT 21115594 10943440 310272583 331494227 190525948 117717615 5444740647 5463464194 190525948 117711615 1087000 2.2 NKCT sè 5 1687484246 1560516613 224320182 2.3 NKCT sè 7(TK1541) 879425058 879425058 863841853 863841853 2.4 Tk 621 78666750 78666750 216965513 216965513 3.Céng ph¸t sinh vµ sè 2968055293 2895576451 286230547 d 4.HÖ sè 258207383 TT TK156 384265116 173981357 62331543 176773506 62936290 211641524 128661055 5755013230 5794958421 0.98 1.3 5.XuÊt dïng 2251910298 2206872092 263741628 342864116 42700590 42700590 169398082 101633448 5400767825 5400767825 6. Tån ®Çu kú 716144995 41401000 19630953 20235700 42252460 27027606 688704359 22488919 1.0 4363933281 4382656828 21 0.6 1.0 354245405 394190596 B¶ng ph©n bæ sè 2 Ghi cã TK Ghi Nî TK 1.TK 621 Quý 4 n¨m 2001 TK 1521 HT TT §¬n vÞ: ®ång TK TK 1522 1523 HT 1979960558 1940361377 263741628 TK 153 TT HT TT HT TT 342864116 197224 197224 137350172 82410103 22345309 13407185 2. TK 627 3. TK 632 271949740 266510745 4. TK 641 218400 218400 42284966 42284966 5. TK 1543 16169 9701 9677431 5805459 6.TK 1388 Céng 2251910298 2206872092 263741628 TK 156 342864116 42700590 22 42700590 169389082 HT TT 5353752584 5353752584 38808640 38808640 7577401 7577401 629200 629200 101633448 5400767825 5400767825 II. C«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ vµ trÝch khÊu hao TSC§ 1. Ph©n lo¹i TSC§ Trong nh÷ng n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, hiÖn nay c«ng ty C«ng ty may 19/5 ®· cã mét c¬ së h¹ t©ngf kh¸ v÷ng ch¾c. §Æc biÖt tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y c«ng ty ®· ®Çu t m¹nh d¹n mua s¾m thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ ,x©y dùng vµ c¶i t¹o l¹i nhiÒu nhµ xëng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña x· héi. TSC§ ®îc ph©n thµnh nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vµ chia theo nguån h×nh thµnh ( vèn ng©n s¸ch,tù bæ sung vµ ®i vay) phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý bao gåm: -Nhµ xëng -VËt kiÕn tróc -Ph¬ng tiÖn vËn t¶i -M¸y mãc thiÕt bÞ( chi tiÕt tõng ph©n xëng,phßng ban) -Tµi s¶n chê thanh lý. 2. §¸nh gi¸ TSC§ ViÖc ®¸nh gi¸ TSC§ lµ rÊt quan träng bëi nã ®îc tÝnh lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng n¨m: -Trêng hîp TSC§ mua s¾m: Nguyªn gi¸ = Gi¸ mua + Chi phÝ kh¸c kÌm +ThuÕ nhËp + ChiÕt khÊu TSC§ thùc tÕ theo(l¾p ®¨t…) khÈu -Trêng hîp ®Çu t x©y dùng Nguyªn gi¸ = Gi¸ thùc tÕ c«ng + chi phÝ liªn + ThuÕ tríc b¹ TSC§ tr×nh hoµn thµnh quan (nÕu cã) (nÕu cã) 3. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ * Trêng hîp t¨ng TSC§ Khi cã TSC§ t¨ng do bÊt kú lý do bÊt kú nguyªn nh©n nµo ®Òu ph¶i cho ban kiÓm nghiÖm TSC§ lµm thñ tôc nghiÖm thu ,®ång thêi cïng víi bªn giao ,lËp biªn b¶n “giao nhËn TSC§”.Sau ®ã phßng kÕ to¸n ph¶i sao lôc cho mäi ®èi tîng 01 b¶n ®Ó lu vµo hå s¬ riªng.Hå s¬ ®ã bao gåm:Biªn b¶n giao nhËn TSC§,c¸c b¶n sao tµi liÖu kü thuËt (nÕu cã), ho¸ ®¬n,giÊy b¶o hµnh,giÊy vËn chuyÓn… - Quý 4 n¨m 2001 kh«ng ph¸t sinh trêng hîp t¨ng TSC§ * Trêng hîp gi¶m TSC§ Khi cã ph¸t sinh gi¶m TSC§ ,kÕ to¸n c¨nm cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Ó tiÕn hµnh lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ghi sæ VÝ dô: XÐt ®iÒu kiÖn yªu cÇu sö dông kh«ng cßn phï hîp ,héi ®ång kü thuËt cña c«ng ty ®· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm phÈm chÊt thiÕt bÞ xin thanh lý mét « t« con. Céng hoµ-x· héi –chñ nghÜa-ViÖt nam §éc lËp-Tù do-h¹nh phóc Biªn b¶n kiÓm nghiÖm phÈm chÊt thiÕt bÞ (®Ó xin thanh lý) 23 H«m nay ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2001 Phiªn häp héi ®ång kü thuËt cña C«ng ty may 19/5 gåm cã: 1.NguyÔn LËp: Phã gi¸m ®èc kü thuËt 2. Vò Minh T©n: Trëng phßng kÕ to¸n 3. Chö ThÞ Thu: Phã phßng c«ng nghÖ 4. V÷ Danh ThiÒu: C¸n bé qu¶n lý thiÕt bÞ 5. Lai Thanh Xu©n:C¸n bé kÕ to¸n theio dâi thiÕt bÞ. Sau khi nghiªn cøu thùc tr¹ng cña C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ yªu cÇu sö dông tríc m¾t còng nh l©u dµi cña c«ng ty .Héi ®ång kü thuËt thèng nhÊt ®Ò nghÞ gi¸m ®èc c«ng ty duyÖt thanh lý TSC§ sau ®©y: -Tªn TSC§ : ¤ t« con -Ký hiÖu : UAZ(29L 1130) -C«ng suÊt -Níc s¶n xuÊt : Liªn X« -N¨m sö dông: 1984 -Gi¸ trÞ tµi s¶n + Nguyªn gi¸ : 59500000(®) + §· khÊu hao: 59500000 (®) + Gi¸ trÞ cßn l¹i: 0 -HiÖn tr¹ng cña tµi s¶n : Xe ®ang ho¹t ®éng hÕt thêi h¹n lu hµnh. BiÖn ph¸p thanh lý tµi s¶n : B¸n thanh lý thu håi vèn Hµ Néi ngµy 19/6/2001 Chñ tÞch héi ®ång kü thuËt KÕ to¸n theo dâi thiÕt bÞ Gi¸m ®èc c«ng ty C¸n bé qu¶n lý Phßng c«ng nghÖ Khi ®· cã quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc ban thanh lý cã thÓ më ®Êu thÇu vµ b¸n cho ngêi tr¶ gi¸ cao nhÊt ,tiÕn hµnh lËp biªn b¶n thanh lý (®Êu thÇu) vµ lËp thµnh 02 b¶n ,1 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n theo dâi ,01 b¶n giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý . Bé c«ng an CTY may 19/5 Céng hoµ - x· héi –chñ nghÜa-ViÖt Nam §éc lËp - tù do – h¹nh phóc Hµ Néi ngµy 12/7/2001 QuyÕt ®Þnh ( VÒ gi¸ b¸n tèi thiÓu xe UAZ) C¨n cø nhu cÇu sö dông cña c«ng ty XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c «ng ,bµ trong héi ®ång kü thuËt Nay Gi¸m ®èc c«ng ty C«ng ty may 19/5 QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Gi¸ b¸n thanh lý tèi thiÓu xe UAZ lµ 15000000 (®ång) Gi¸ b¸n tèi thiÓu trªn víi chÊt lîng xe hiÖn t¹i vµ giao c«ng ty C«ng ty may 19/5 198B T©y S¬n Hµ Néi §iÒu 2 : C¸c «ng (bµ) trëng phßng tµi vô ,trëng phßng c«ng nghÖ vµ trëng phßng kinh doanh tæng hîp cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký 24 * * * Céng hoµ - x· héi –chñ nghÜa –ViÖt Nam §éc lËp – tù do – h¹nh phóc Biªn b¶n ®Êu thÇu xe UAZ H«m nay vµo håi 10h ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2001 Chóng t«i gåm : ®¹i diÖn c«ng ty ¤ng Vò Minh T©n – kÕ to¸n trëng Bµ : TrÞnh ThÞ NguyÖt- Trëng phßng kinh doanh §¹i diÖn mua xe thanh lý KÕt qu¶ më thÇu CÇu GiÊy- Hµ Néi ¤ng: Lª V¨n H¹nh – Thµnh phè §µ L¹t KÕt qu¶ më thÇu nh sau: ¤ng Lª Ngäc Minh tr¶ gi¸: 15000000®ång ¤ng Lª V¨n H¹nh tr¶ gi¸: 16500000®ång Vëy theo kÕt qu¶ më thÇu th× ¤ng Lª V¨n H¹nh lµ ngêi tróng thÇu víi gi¸ lµ 16500000 ®ång(mêi saó triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n) Phßng tµi vô §¹i diÖn ngêi mua xe Phßng KDTH C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n bµn giao nhîng b¸n thanh lý vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn gi¶m TSC§ ,kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NKCT sè 9 .Cuèi quý tiÕn hµnh kho¸ sæ NhËt ký chøng tõ sè 9 Quý 4/2001 DiÔn gi¶i Ghi cã TK 211 TK 214 1.¤ t« UAZ(29L-1130) 59500000 2. HÖ thèng 4 buång phun 112477881 s¬n Céng 171977881 Nî c¸c TK TK 821 §¬n vÞ : ®ång 2354019 Céng cã TK 211 59500000 114831900 2354019 174331900 4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ * Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao -ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ®îc c«ng ty ¸p dôngtheo ph¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n . Nguyªn gi¸ TSC§ M(kh) = Thêi gian sö dông(n¨m) Tõ ®ã x¸c ®Þnh sè khÊu hao ph¶i trÝch hµng quý M(kh) Sè khÊu hao ph¶i = TrÝch hµng quý 4 -Thêi gian sö dông cña tSC§ ®îc c«ng ty c¨n cø vµo : + Tuæi thä kinh tÕ cña TSC§ 25 + Tuæi thä kü thuËt cña TSC§ + HiÖn tr¹ng thùc tÕ cña TSC§ hiÖn cã * KÕ to¸n khÊu hao TSC§: ®Þnh kú hµng quý c«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh . C¨n cø vµo sè liÖu ph©n bæ kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ sè 3. Nî TK 627: 454.816.303 Cã TK 214: 503.582.934 Nî TK 641: 2.170.755 Nî TK 642: 16.855.451 Nî TK 1543: 29.740.425 T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ c÷ng nh trÝch khÊu hao tõng quý ®îc kÕ to¸n theo dâi trªn “b¶ng trÝch khÊu hao TSC§ n¨m 2001 26 B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ n¨m 2001 ( trÝch) Tªn tµi s¶n 1.Nhµ xëng 2.VËt kiÕn tróc 3.Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 4.M¸y mãc thiÕt bÞ Céng §¬n vÞ : ®ång Møc trÝch khÊu hao trung b×nh 1 n¨m 519831439 5799572 KhÊu hao theo nguån vèn Møc khÊu hao Vèn NS Tù cã 503557959 8860200 5799572 Vay 7413280 Quý 1 Quý 2 129957877 129957877 1449893 1449893 Quý 3 129957878 1449893 Quý 4 129957808 1449893 118961700 36937200 81988500 29740425 29740425 29740425 29740425 376956891 84637582 16148640 276170668 94239223 94239223 94239223 94239223 1087901397 656550333 3911194 392239115 272386619 272386619 272386620 268554929 Tªn tµi s¶n TSC§ t¨ng trong n¨m 2001 Møc trÝch khÊu hao trung b×nh 1 n¨m 1. TµI S¶N 45156132 T¨ng quý 1+2 … 2. Tµi s¶n t¨ng 895075858 quý 3 … Céng 940231990 KhÊu Hao Nguån Vèn Vèn NS 7577955 Tù cã 6988802 16624750 14202705 Møc KhÊu Hao Vay 30589375 Quý 1 0 Quý 2 11289038 878451108 6988802 909040483 27 11289038 Quý 3 Quý 4 11289038 11289040 360998173 223768965 372287211 235058005 B¶ng ph©n bæ sè 3 Quý 4/2001 ST T ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông Toµn doanh nghiÖp Nguyªn gi¸ Sè KH TK 627 1. 1. Tµi s¶n ®ang dïng 14895968858 503612934 454816303 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 454040943 61230115 8693575965 713771605 432617118 446703112 69117822 201943240 1449893 251423170 1.1 Nhµ xëng 1.2 VËt kiÕn tróc 1.3 M¸y mãc thiÕt bÞ 1.4 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1.5 TS v¨n phßng 1.6 Cöa hµng 2. TS chê thanh lý 3. TS t¨ng trong quý 3 §¬n vÞ tÝnh:®ång TK 641 2170755 28 TK 642 16855451 TK 154(3) 29740425 Tõ nhËt ký chøg tõ sè 9 vµ b¶ng ph©n bæ sè 3 kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 214,211 Sæ c¸i Tµi kho¶n 214 – quý 4/2001 §¬n vÞ: ®ång Sè d ®Çu n¨m Nî Cã :3533141327 Ghi cã cÊc TK øng víi nî c¸c nµy 1.TK 211 Céng sè PS Tæng sè PS cã Sè d cuèi kú ®èi TK Quý 1 Quý 2 4733877434 Sæ c¸i 5065512487 Quý 4/2001 Sè d ®Çu n¨m §¬n vÞ : ®ång Nî 88411944447 Cã Ghi nî c¸c TK ®èi Quý 1 øng Víi nî c¸c TK nµy - TK 331 Céng sè PS nî Tæng sè PS nî Sè d cuèi kú Nî Cã Quý 4 171977881 171977881 503612934 Nî Cã TK 211 Quý 3 Quý 2 Quý3 Quý 4 174331900 15222542332 15048210432 29 III. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: 1. H×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty may 19/5 : Do ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh c«ng nghÖ vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh ,c«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng theo thêi gian a. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: §îc ¸p dông cho nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ( bao gåm c¶ qu¶n lý ph©n xëng),nh©n viªn v¨n phßng. 210.000 * HÖ sè l¬ng Sè ngµy c«ng L¬ng thêi gian = * lµm viÖc 26 thùc tÕ Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ ph¸t huy n¨ng lùc cña tõng c¸n bé qu¶n lý ,c«ng ty cßn tr¶ phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn tuú theo tõng chøc n¨ng quyÒn h¹n. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm = 210000 * HÖ sè tr¸ch nhiÖm VÝ dô:TÝnh l¬ng thêi gian ph¶i tr¶ cho c« Xu©n-phã phßng tµi vô:hÖ sè l¬ng lµ 2.74 ,hÖ sè tr¸ch nhiÖm lµ 0.2 Sè ngµy c«ng thùc tÕ trong th¸ng lµ 25 2.74 * 210.000 L¬ng thêi gian = * 25 = 553269(®) 26 Phô cÊp tr¸ch nhiÖm = 0.2 * 210000 = 42000 ( ®) b. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm :¸p dông cho nh÷ng c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ ®îc c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm hoµn thµnh. L¬ng s¶n phÈm = Sè l¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh * ®¬n gi¸ +§¬n gi¸ s¶n phÈm hopµn thµnh nµy ®îc chi tiÕt theo s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc phßng tæ chøc ký duyÖt vµ göi xuèng tõng ph©n xëng vµ c¸n bé kÕ to¸n tiÒn l¬ng Ngoµi ra ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt,ph¸t huy tèi ®a nguån lùc c«ng ty cßn ¸p dông h×nhthøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn.ChÕ ®é tr¶ l¬ng nµy ¸p dông hai lo¹i ®¬n gi¸ cè ®Þnh vµ luü tiÕn.§¬n gi¸ cè ®Þnh dïng ®Ó t¶ cho nh÷ng s¶n phÈm thùc tÕ hoµn thµnh .C¸ch tÝnh nµy gièng nh tÝnh l¬ng s¶n phÈm trªn.§¬n gi¸ luü kÕ dïng ®Ó cho nh÷ng s¶n phÈm vît møc kÕ ho¹ch.Tiªu chuÈn tÝnh l¬ng s¶n phÈm luü tiÕn sÏ thay ®æi kkhi quy tr×nh c«ng nghÖ .kü thuËt thay ®æi. VÝ dô: Tiªu chuÈn gi¸ trÞ tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn ¸p dông cho ph©n xëng 2 lµ: +L¬ng s¶n phÈm ®îc hëng 1 lÇn theo ®¬n gi¸ ®Þnh møc : L¬ng s¶n phÈm <= 6720000(®) +L¬ng s¶n phÈm ®îc hëng 1.2 lÇn theo ®¬n gi¸ ®Þnh møc: 6720000(®) < = l¬ng s¶n phÈm < = 10080000(®) +L¬ng s¶n phÈm ®îc hëng 1.5 lÇn theo ®¬n gi¸ ®Þnh møc: L¬nmg s¶n phÈm > 10080000(®) -TÝnh l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn th¸ng 11/2001 cña ph©n xëng 2, biÕt luü tiÕn cña ph©n xëng 2 lµ =15428218(®) 30 l¬ng s¶n phÈm luü tiÕn = 6720000+(10080000-6720000)*1.2+ (15428218-10080000)*1.5=18774324(®) 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh BHXH,BHYT,KPC§ Ngoµi tiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn cßn ®îc hëng c¸c kho¶n trî cÊp BHXH,BHYT,KPC§. Quü nµy ®îc h×nh thµnh b»ng c¸h trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè quü tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thùc tÕ trong th¸ng Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,tû lÖ trÝch BHXH lµ 20% trong ®ã doanh nghiÖp trÝch tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt lµ 15% cßn 5% lµ ngêilao ®éng ®ãng gãp vµ ®îc trõ vµo l¬ng hµng th¸ng. Tû lÖ BHYT lµ 3 % :Doanh nghiÖp trÝch tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt lµ 2% cßn 1% do ngêi lao ®éng ®ãng gãp vµ trõ vµo l¬ng. Tû lÖ trÝch KPC§ lµ 2% ®îc trÝch tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt C¸c kho¶n trÝch khÊu trõ vaß l¬ng trªn ®îc tÝnh nh sau: BHXH,BHYT =- 210000 * CÊp bËc c«ng viÖc * 6% VÝ dô : T¹i phan xëng 2 : Tæng cÊp bËc c«ng viÖc , hÖ sè tr¸ch nhiÖm lµ 39.95 . TÝnh to¸n khÊu trõ l¬ng cña ph©n xëng 2 lµ : 210000 * 39.95 * 6% = 503370 (®) 3. Tr×nh tù h¹ch to¸n Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng (MÉu sè 01 L§TL ) b¶ng kª khèi lîng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh vµ b¶ng kee gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm cuèi cïng ,tiªu chuÈn gi¸ trÞ tÝnh l¬ng s¶n phÈm luü tiÕn cña tõng ph©n xëng phßng ban kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn .Trªn c¬ së c¸c tr×nh ®é cÊp bËc (hÖ sè l¬ng ) cña c¸n bé v«ng nh©n viªn kÕ to¸n tÝnh to¸n c¸c kho¶n KPC§,BHYT,BHXH khÊu trõ vµo l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn( theo th¸ng). KÕ to¸n tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn Nî TK 622 : 727.583.203 Nî TK 627 : 85.639.372 Nî TK 642 : 334.484.872 Cã TK 334 : 1.047.707.447 Khi thanh to¸n tiÒn l¬ng kÕ to¸n lËp 1 b¶ng tiÒn l¬ng Nî TK 334 Cã TK 111 Cuèi quý kÕ to¸n tËp hîp c¸c sè liÖu tÝnh to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ sè 3. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 3 ,c¸c b¶ng ph©n bæ sè 1 , 2, kÕ to¸n lªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n ,sau ®ã vµo ba sæ c¸i TK 3341,3342,3382,3383,3384. 31 B¶ng thanh to¸n l¬ng Th¸ng 11/2001 Phßng tµi vô STT Hä vµ tªn BËc l¬ng L¬ng 1 L¬n thêi gian ngµy c«ng Sè c«ng Sè tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vò Minh T©n L¹i ThÞ Xu©n §inh ThÞ Nhung §ç ViÖt Hoa NguyÔn Minh YÕn Vò Hång H¹nh NguyÔn ThÞ Thuý Hµ Lª BÝch H»ng Tæng 4.6 2.74 2.81 2.86 2.5 2.02 1.78 1.75 26538 15807 16211 15461 14423 11653 10269 10096 15 25 24.5 24 21.5 24.5 23 26 398070 395175 397170 371064 310095 251591 236187 252400 2611751 §¬n vÞ : ®ång L¬ng lµm Thªm giê Sè Sè tiÒn c«ng 0.75 2.25 11855 3647 5.25 75720 124049 32 NghØ viÖc,ngõng Phô cÊp Tæng sè viÖc tr¸ch nhiÖm Hëng chÕ ®é Sè c«ng Sè tiÒn T¹m øng Kú 1 11 1 1.5 2 4.5 1.5 3 1 300000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 150000 408683 22130 34044 67536 141750 38178 67284 20980 800585 63000 42000 869753 471160 467688 438600 527565 289769 303471 273380 Sè tiÒn 3368002 1650000 C¸c Kú 2 ®îc kho¶n lÜnh khÊu trõ 6% Ký Sè tiÒn Ký nhË BHXH+ nhËn BHYT n 57960 34044 35406 33768 31500 25452 22428 22050 511793 234116 232282 204832 296065 64317 81043 101330 265608 1725777 Ph©n xëng 3,bé phËn phuèc STT Hä Tªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ph¹m Anh Thô Ng §øc Th¾ng §ç V¨n C«ng Ng Hµ §øc Khóc V¨n Th¹nh Ng V¨n Tèt Ng Ngäc Cêng TriÖu Anh TuÊn Céng L¬ng s¶n phÈm B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 11/2001 L¬ng thêi Gian 1036400 679700 701500 669200 934300 866300 881900 382200 Sè Sè tiÒn c«ng 7.75 69300 1.5 12000 1.5 13400 1.5 16600 0.875 7800 0.875 7800 0.875 7800 0.75 6700 6097500 140000 Hëng luü Ngõng viÖc h- Phô cÊp tiÕn ëng tr¸ch nhiÖm ChÕ ®é Sè Sè tiÒn c«ng 117929 2 25000 21000 86916 1 11300 78970 2.5 31300 82032 1 15500 1260 37 1.5 18800 116863 2.5 31300 118968 1.5 17000 44274 1 12500 771989 162700 33 Tæng l¬ng T¹m øng Kú 1 Sè tiÒn 1269629 789916 825170 783332 1086937 1022263 1024868 391674 Ký nhËn Kho¶n KhÊu Trõ l¬ng Kú 2 Sè tiÒn 300000 300000 300000 300000 400000 400000 400000 50000 19538 17640 19530 19.530 19530 19530 17640 19530 950099 472276 505640 459140 667407 602733 607228 322144 7193789 2450000 157122 45866667 Ký nhËn
- Xem thêm -