Tài liệu Kt049 hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi còng kh«ng tÝ nh÷ng mÆt khã kh¨n th¾c m¾c víi doanh nghiÖp. V× vËy muèn ®¶m b¶o u thÕ c¹nh tranh thu lîi nhuËn cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp kh«ng ngõng t×m tßi s¸ng t¹o, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt lîng mÉu m· ®Ñp, hîp thÞ yÕu cña ngêi tiªu dïng, mét yÕu tè quan träng kh¸c lµ s¶n phÈm ®ã ph¶i cã gi¸ thµnh h¹, phï hîp víi søc mua cña ngêi tiªu dïng. Muèn vËy th× doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý tèt chi phÝ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi ®Çy ®ñ vÒ c¸c th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp sö dông nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau, trong ®ã kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn hµnh quan träng. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc tiÕn tíi trë thµnh 1 quèc gia c«ng nghiÖp. V× thÕ ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng c¬ b¶n lµ ®ãng gãp vai trß chñ yÕu trong viÖc s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n… c¸c s¶n phÈm cña ngµnh phôc vô cho mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n©ng cao n¨ng lùc cho nÒn kinh tÕ. Vèn ®Çu t vµo x©y dùng c¬ b¶n ®ang t¨ng m¹nh, ®ßi hái sù qu¶n lý nguån vèn ®Çu t cã hiÖu qu¶ kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, chèng thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt c¬ b¶n. Cho nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt th¬ng m¹i Viglacera rÊt ®îc chó träng. Qua thêi gian thùc tÕ vµ nh÷ng kiÕn thøc trong häc tËp nªn em ®· chän ®Ò tµi: "Ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm" mong r»ng sÏ gãp phÇn nhá bÐ vµo qu¸ tr×nh kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu cña néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ CP s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò, em ®· nhËn ®îc sù híng dÉn rÊt tËn t×nh cña c« gi¸o Phan ThÞ Thóy Quúnh vµ sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. Tuy nhiªn, do thêi gian thùc tÕ cßn cha nhiÒu vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em kÝnh mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin tiÕp thu ý kiÕn vµ ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Phan ThÞ Thóy Quúnh cïng c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt th¬ng m¹i Viglacera ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I c¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm I. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Chi phÝ ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu ph¬ng diÖn kh¸c nhau. Chi phÝ cã thÓ biÓu hiÖn mét c¸ch trõu tîng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, hoÆc chi phÝ lµ nh÷ng phÝ tæn vÒ nguån lùc, tµi s¶n cô thÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®ît 2 ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 165/2002/Q§-BTC th× "Chi phÝ lµ Tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n lµm gi¶m lîi Ých kinh tÕ trong kú kÕ to¸n díi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dÉn ®Õn lµm gi¶m vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u cã nhiÒu quan ®iÓm, h×nh thøc thÓ hiÖn chi phÝ nhng tÊt c¶ ®Òu thõa nhËn mét vÊn ®Ò chung: chi phÝ lµ phÝ tæn tµi nguyªn, vËt chÊt, lao ®éng vµ ph¶i ph¸t sinh g¾n liÒn víi môc ®Ých kinh doanh ®©y chÝnh lµ b¶n chÊt kinh tÕ cña chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¶n chÊt kinh tÕ nµy gióp nhµ qu¶n trÞ ph©n biÖt ®îc chi phÝ vµ chi tiªu chi phÝ víi vèn. ThËt vËy chi phÝ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tµi trî tõ vèn kinh doanh vµ ®îc bï ®¾p tõ thu nhËp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× thÕ c¸c doanh nghiÖp lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý chi phÝ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. II. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. 1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m). Nãi c¸ch kh¸c, chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 2. C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. a. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo tÝnh chÊt kinh tÕ (yÕu tè chi phÝ) - §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp, qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ ®îc ph©n theo yÕu tè. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn lu ®éng còng nh viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam, toµn bé chi phÝ ®îc chi lµm 7 yÕu tè sau: + YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô … sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh (lo¹i trõ gi¸ trÞ dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu, ®éng lùc). + YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (trõ sè dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi). + YÕu tè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng: ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh chÊt lîng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. + YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ lao ®éng. + YÕu tè khÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. + YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. b. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng dông kinh tÕ chi phÝ (kho¶n môc chi phÝ). C¨n cø vµo ý nghÜa cña chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh toµn bé, chi phÝ ®îc ph©n theo kho¶n môc c¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi tîng. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm bao gåm 5 kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®îc sö dông trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt nh kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ… + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn viÖc phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n xëng ®éi s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt sau. - Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn ph©n xëng vµ ®éi s¶n xuÊt. - Chi phÝ vËt liÖu: bao gåm chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ph©n xëng s¶n xuÊt víi môc ®Ých lµ phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt. - Chi phÝ dông cô: bao gåm vÒ chi phÝ c«ng cô, dông cô ë ph©n xëng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm toµn bé chi phÝ khÊu hao cña TSC§ thuéc c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt qu¶n lý sö dông. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: gåm c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña ph©n xëng vµ ®éi s¶n xuÊt. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: lµ c¸c kho¶n trùc tiÕp b»ng tiÒn dïng cho viÖc phôc vô vµ qu¶n lý vµ s¶n xuÊt ë ph©n xëng s¶n xuÊt. + Chi phÝ b¸n hµng: lµ chi phÝ lu th«ng vµ chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, lao vô, dÞch vô lo¹i chi phÝ nµy cã: chi phÝ qu¶ng c¸o, giao hµng, giao dÞch, hoa hång b¸n hµng, chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng vµ chi phÝ kh¸c g¾n liÒn ®Õn b¶o qu¶n vµ tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa… + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lµ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh chÊt chung cña toµn doanh nghiÖp. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm: chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, khÊu hao TSC§ dïng chung toµn bé doanh nghiÖp, c¸c lo¹i thuÕ, phÝ cã tÝnh chÊt chi phÝ, chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ. 3. ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ tiªu cña doanh nghiÖp lµ sù chi ra, sù gi¶m ®i thuÇn tóy cña tµi s¶n, kh«ng ®Ó c¸c kho¶n ®ã dïng vµo viÖc g× vµ dïng nh thÕ nµo? chØ tiªu trong kú cña doanh nghiÖp bao gåm chØ tiªu cho c¸c qu¸ tr×nh mua hµng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, chØ tiªu cho qu¸ tr×nh mua hµng lµm t¨ng tµi s¶n SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña doanh nghiÖp, cßn chØ tiªu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµm cho c¸c kho¶n tiªu dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn. Chi phÝ trong kinh doanh bao gåm toµn bé phËn tµi s¶n tiªu dïng hÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, sè chØ tiªu dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú vµ sè chØ tiªu dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tÝnh nhËp hoÆc ph©n bæ vµo chi phÝ trong kú. Ngoµi ra, kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ (chi phÝ tr¶ tríc) kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu trong kú nhng ®îc tÝnh vµo chi phÝ trong kú. Nh vËy, gi÷a chØ tiªu vµ chi phÝ cña doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®ång thêi cã sù kh¸c nhau vÒ lîng vµ thêi ®iÓm ph¸t sinh, mÆt kh¸c, chi phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn nã ®îc tµi trî vèn kinh doanh vµ ®îc bï ®¾p tõ thu nhËp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ tiªu kh«ng g¾n liÒn víi môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh nªn cã thÓ ®îc tµi trî tõ nh÷ng nguån kh¸c nhau, cã thÓ lÊy tõ quü phóc lîi, trî cÊp tõ nh÷ng nguån kh¸c nhau, cã thÓ lÊy tõ quü phóc lîi trî cÊp cña Nhµ níc vµ kh«ng bï ®¾p tõ thu nhËp ho¹t ®éng kinh doanh. - XÐt vÒ thùc chÊt th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù chuyÓn dÞch vèn cña doanh nghiÖp vµo ®èi tîng tÝnh gi¸ nhÊt ®Þnh. Nã lµ vèn cña doanh nghiÖp bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp lu«n cÇn biÕt sè chi phÝ chi ra cho tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô trong kú lµ bao nhiªu, sè chi phÝ ®· chi ®ã cÊu thµnh trong sè s¶n phÈm lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh bao nhiªu. iII. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng cÇn thiÕt vµ lao ®éng vËt hãa ®îc tÝnh trªn mét khèi lîng kÕt qu¶ s¶n phÈm lao vô, dÞch vô hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu mang tÝnh giíi h¹n vµ x¸c ®Þnh võa mang tÝnh kh¸ch quan võa mang tÝnh chñ quan. 2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm a. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch nµy, chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc chia thµnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®Þnh møc, gi¸ thµnh thùc tÕ. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh tríc khi bíc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tríc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ cña kú kÕ ho¹ch. + Gi¸ thµnh ®Þnh møc: còng nh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®îc x¸c ®Þnh tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tuy nhiªn kh¸c víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc b×nh qu©n tiªn tiÕn vµ kh«ng biÕn ®æi trong suèt c¶ kú kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ hiÖn hµnh t¹i tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc lu«n thay ®æi phï hîp víi sù thay ®æi cña c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. + Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông trong viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chi phÝ x¸c ®Þnh ®îc c¸c nguyªn nh©n vît (hôt) ®Þnh møc chi phÝ trong kú kÕ to¸n. Tõ ®ã ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch hoÆc ®Þnh møc cho phï hîp. b. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ, chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc chia thµnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh tiªu thô. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng xëng) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh tiªu thô: (cßn gäi lµ gi¸ thµnh toµn bé hay gi¸ thµnh ®Çy ®ñ, lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: = + + => C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông gióp cho nhµ qu¶n lý biÕt ®îc kÕt qu¶ kinh doanh (l·i, lç) cña tõng mÆt hµng, tõng lo¹i dÞch vô mµ doanh nghiÖp kinh doanh. Tuy nhiªn do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh khi ®a ra lùa chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý cho tõng lo¹i dÞch vô nªn c¸ch ph©n lo¹i nµy chØ mang ý nghÜa häc thuËt, nghiªn cøu. c. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 7 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi lîng c«ng t¸c, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh. VÒ thùc chÊt chi phÝ vµ gi¸ thµnh lµ 2 mÆt kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¶n ¸nh mÆt kÕt qu¶ s¶n xuÊt. TÊt c¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh (ph¸t sinh trong kú, kú tríc chuyÓn sang) vµ c¸c chi phÝ tÝnh tríc cã liªn quan trong kú sÏ t¹o nªn chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nãi c¸ch kh¸c, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra bÊt kÓ ë kú nµo nhng cã liªn quan ®Õn khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm ®· hoµn thµnh trong kú * S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Qua s¬ ®å ta thÊy: AC = AB + BD - C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö chuyªn dông Hanel hay = + IV. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm + §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú ph¶i ®îc kÕ to¸n tËp hîp theo mét ph¹m vi giíi h¹n nhÊt ®Þnh. - §èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi vµ giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ lµ kh©u ®Çu tiªn trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. + §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp lao vô mµ doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh ®ßi hái ph¶i tÝnh gi¸ thµnh ë ®¬n vÞ. + TËp hîp trùc tiÕp - Chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt riªng biÖt. - Cã thÓ c¨n cø vµo chøng tõ ban ®Çu. §Ó h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng riªng biÖt. - TËp hîp trùc tiÕp ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cao ¸p dông tèi ®a ph¬ng ph¸p nµy nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp. + Ph©n bæ gi¸n tiÕp: - §iÒu kiÖn ¸p dông: chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ. Kh«ng ghi chÐp ban ®Çu riªng cho tõng ®èi tîng, ph¶i tËp hîp cho nhiÒu ®èi tîng. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp VI. NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : KÕ to¸n doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß cña kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp, mçi quan hÖ víi c¸c bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan trong ®ã kÕ to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ vµ lµ tiÒn ®Ò kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kh¶ n¨ng ho¹ch to¸n, yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó lùa chän, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lùa chän ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ph¬ng ¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. Trªn c¬ së mèi quan hÖ ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh ®Ó tæ chøc ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp vµ khoa häc. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1 c¸ch khoa häc, hîp lý trªn c¬ së ph©n c«ng râ rµng tr¸ch nhiÖm tõng nh©n viªn tõng bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan ®Æc biÖt ®Õn bé phËn kÕ to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ. Thùc hiÖn tæ chøc, chøng tõ, h¹ch to¸n ban ®Çu, hÖ thèng tµi kho¶n sæ kÕ to¸n phï hîp víi nguyªn t¾c phï hîp chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n ®¶m b¶o ®¸p øng ®îc nhu cÇu thu nhËn - xö lý, hÖ thèng hãa th«ng tin vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. Thêng xuyªn kiÓm tra th«ng tin vÒ kÕ to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng, phï hîp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Lµ toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nöa thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. * Chøng tõ ¸p dông: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho C¸c chøng tõ liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho ®èi tîng chi phÝ s¶n xuÊt - Thùc hiÖn trong b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu 1.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông a. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (TK 621) Bªn nî: trÞ gi¸ vèn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn lao vô, dÞch vô trong kú… Bªn cã: trÞ gi¸ vèn nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho trÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Tr×nh tù kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å sau. S¬ ®å h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 152 TK 621 XuÊt dïng NVL dïng cho s¶n xuÊt TK 111,112,331,141 TK 154 Cuèi kú kÕt chuyÓn TK 133 NVL mua sö dông PhÕ liÖu thu håi vËt liÖu dïng b. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (TK 622) - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n vÒ chi tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng t¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nÕu liªn quan ®Õn mét c«ng tr×nh th× tËp hîp trùc tiÕp cßn nÕu liªn quan ®Õn nhiÒu th× ph©n ph©n bæ cho c¸c ®éi s¶n xuÊt theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. TK 622 Bªn nî: ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn cã: KÕt chuyÓn nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154 "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang". TK 622 cuèi kú cã sè d SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 622 TK 334 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh TK 335 TrÝch l¬ng, T. l¬ng nghØ phÐp TK 141 T¹m øng CPNC vÒ giao kho¸n c. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy cã thÓ më chi tiÕt cho tõng giai ®o¹n, tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng bé phËn vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®îc më tµi kho¶n cÊp 2 theo yÕu tè chi phÝ. * KÕt cÊu cña TK 627 nh sau: Bªn nî: tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn cã: kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ, s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm lao vô cã liªn quan ®Õn tÝnh gi¸ thµnh. + C¸c kho¶n gi¶m trõ chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú Quy tr×nh h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 627 TK 334 Chi phÝ NVSX TK 338 C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña CNV SX TK 152,153,142 Chi phÝ vËt liÖu CCDC TK 214 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 331, 112 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 133 TK 111, 112 ThuÕ GTGT khÊu trõ Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 12 TK 154 KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ CPSX chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp d, Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp Chi phÝ s¶n xuÊt sau khi tËp hîp riªng tõng kho¶n môc, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn ®îc kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. TK 154 "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - KÕt cÊu TK 154 nh sau: Bªn nî: kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú Bªn cã: gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú hoµn thµnh + C¸c kho¶n gi¶m gi¸ thµnh: D nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú TK 154 ®îc më cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK liªn quan kh¸c nh: 111, 632 S¬ ®å ho¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ TK621(chi tݪt) TK 154 (chi tiÕt) Cuèi kú kÕt chuyÓn TK 622 Cuèi kú kÕt chuyÓn TK 627 Cuèi kú kÕt chuyÓn SPS: Dck: xxx SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 13 TK 152 ,138 PhÕ liÖu thu håi ho¨c båi thêng ,ph¶i thu do s¶n ph©m háng TK 155 (chi tiÕt) Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thµnh phÈm nhËp kho TK 157 (chi tiÕt) Gi¸ thµnh s¶n xuÊt lao vô göi b¸n TK 632 (chi tiÕt) Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt b¸n kh«ng qua kho SPS: - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang (DD) + §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (nh©n c«ng trùc tiÕp). Néi dung: theo ph¬ng ph¸p nµy chi phÝ s¶n xuÊt cho s¶n phÈm lµm dë cuèi kú chØ tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) hay chi hÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cßn c¸c chi phÝ kh¸c ®îc tÝnh c¶ cho s¶n phÈm hoµn thµnh C«ng thøc: Dck = ((D®k + Cv) / (Q + q)) x q Trong ®ã: Cv : chi phÝ NVLTT tËp hîp trong kú Dck : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dd cuèi kú D®k : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dd ®Çu kú Q : khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh q : khèi lîng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú - ¦u ®iÓm: Khèi lîng tÝnh to¸n ®¬n gi¶n thùc hiÖn nhanh khi kiÓm kª s¶n phÈm dë kh«ng cÇn x¸c ®Þnh møc ®é s¶n phÈm hoµn thµnh. - Nhîc ®iÓm: TÝnh to¸n kh«ng chÝnh x¸c. V× trong gi¸ tÞ s¶n phÈm lµm dë kh«ng tÝnh c¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ s¶n xuÊt chung. - §iÒu kiÖn ¸p dông: nªn ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp mµ chi phÝ NVLTT chiÕm tû träng lén trong tæng chi phÝ, khèi lîng s¶n phÈm lµm dë kh«ng nhiÒu, thêng æn ®Þnh díi c¸c kú. + ¦íc lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng: Theo ph¬ng ph¸p nµy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ theo nguyªn t¾c nh÷ng chi phÝ ®îc bá vµo 1 lÇn tõ ®Çu quy tr×nh c«ng nghÖ th× dîc tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm lµm dë vµ ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn thµnh nh nhau (nh÷ng chi phÝ nµy thêng lµ chi phÝ NVLTT). Nh÷ng chi phÝ ®îc bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lÇn 2 theo møc ®é s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn th× ®îc tÝnh cho s¶n phÈm lµm dë theo s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. X¸c ®Þnh s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng vµ lµm dë X¸c ®Þnh s¶n lîng = q x % s¶n phÈm hoµn thµnh (Q) = q x % s¶n phÈm hoµn thµnh (møc ®é hoµn thµnh) Qck = (D®k + Cv) / (Q + Q) * Q' + §Þnh møc chi phÝ - C¨n cø vµo khèi lîng lµm dë trªn cïng c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt vµ c¨n cø vµo ®Þnh møc chi phÝ theo tõng kho¶n môc chi phÝ trªn tõng c«ng ®o¹n cña tõng s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cña tõng c«ng ®o¹n. Sau ®ã tæng hîp l¹i ®Ó cã thÓ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho s¶n phÈm dë dang cña tõng lo¹i s¶n phÈm trªn c¶ quy tr×nh c«ng nghÖ. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.3. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) - §iÒu kiÖn ¸p dông: quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chØ t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm ®èi víi khèi lîng lín: doanh nghiÖp ®iÖn, than ®¸…. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. - §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: lµ lo¹i s¶n phÈm vµ ®¬n vÞ s¶n phÈm do quy tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra hoµn thµnh trong quy tr×nh c«ng nghÖ nµykh«ng cã s¶n phÈm dë dang. Do vËy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ trïng víi ®èi tîng tËp hîp tÝnh gi¸ thµnh vµ ngîc l¹i. Kú tÝnh gi¸ thµnh thêng lµ cuèi th¸ng, cuèi n¨m. Z = D®k + C - Dck - NÕu cã s¶n phÈm lµm háng nhng do c¸ nh©n lµm háng th× nhµ qu¶n lý sÏ quy tr¸ch nhiÖm vµ b¾t c¸ nh©n ®ã båi thêng. Z = D®k + C - Dck - C (háng) Trong ®ã: C: lµ chi phÝ ph¸t sinh C: háng lµ chi phÝ s¶n phÈm háng * Ph¬ng ph¸p hÖ sè: - §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông trong trêng hîp cïng 1 quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm chÝnh c«ng nghiÖp hãa chÊt. + §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ + §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: lµ tõng lo¹i s¶n phÈm chÝnh hoµn thµnh vµ ®¬n vÞ s¶n phÈm chÝnh hoµn thµnh. Néi dung: - §Ó x¸c ®Þnh cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét hÖ thèng sè tÝnh gi¸ thµnh trong ®ã lo¹i s¶n phÈm cã hÖ sè b»ng 1 ®îc coi lµ s¶n phÈm tiªu chuÈn. - C¨n cø vµo qui ®æi s¶n lîng thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sè gi¸ thµnh ®Ó x¸c ®Þnh tiªu chuÈn ph©n bæ * Ph¬ng ph¸p tû lÖ - §iÒu kiÖn ¸p dông: ¸p dông trong doanh nghiÖp cã 1 quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹o ra nhãm s¶n phÈm víi nhiÒu quy c¸ch, kÝch cì, phÈm cÊp kh¸c nhau. VD: c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× can ten m· phanh « t« - Lùa chän tiªu chuÈn lµm c¨n cø x¸c ®Þnh tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh (gi¸ thµnh ®Þnh møc cña ®¬n vÞ s¶n phÈm). - C¨n cø vµo s¶n lîng thùc tÕ cña tõng quy c¸ch vµ tiªu chuÈn ®îc lùa chän ®Ó x¸c ®Þnh tæng tiªu chuÈn ph©n bæ. SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + §èi tîng tËp hîp chi phÝ: theo nhãm s¶n phÈm + §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: Theo tõng kÝch cì, quy c¸ch hoÆc phÈm chÊt Tû lÖ gi¸ thµnh = = x Tû lÖ gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = * Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ s¶n phÈm phô - KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng thu ®îc s¶n phÈm chÝnh mµ cßn thu ®îc mét sè s¶n phÈm phô nhng s¶n phÈm phô kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh chÝnh v× thÕ doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc lo¹i trõ chi phÝ s¶n phÈm phô. = + - - SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tai c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt th¬ng m¹i viglacera I. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Vigracera tiÒn th©n tríc ®©y lµ nhµ m¸y xi m¨ng Hµ Néi ®îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµo ngµy 08/01/1958 theo quyÕt ®Þnh sè: 24/BCN-KH4 do Bé Trëng Bé C«ng NghiÖp Lª Thanh NghÞ ký. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Vigracera lµ mét c«ng ty chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ níc, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp thî chñ vÒ tµi chÝnh, lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thñy tinh vµ gèm x©y dùng - Bé x· héi. - Tríc ®©y, C«ng ty nµy cã tªn gäi lµ Nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸y phanh « t« Hµ Néi. B¾t ®Çu kÓ tõ ngµy 1/10/2003, Nhµ m¸y nµy ®· chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Vigracera, víi 51% vèn Nhµ níc. HiÖn nay, trô së chÝnh c«ng ty t¹i sè 676 Hoµng Hoa Th¸m , quËn T©y Hå, Hµ Néi vµ Nhµ m¸y ®îc ®Æt t¹i x· §¹i Mç, huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 24.000 km2. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ: - S¶n xuÊt m¸y phanh « t« - S¶n xuÊt bao b× Carton - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng TiÒn th©n cña c«ng ty lµ mét tæ nghiªn cøu gåm 6 ngêi ®îc thµnh lËp ®Ó s¶n xuÊt tÊm lîp fibrociment. Theo quyÕt ®Þnh sè 24/BCN-KH ngµy 08/01/1958, C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Vigracera ®îc thµnh lËp víi tªn gäi lµ Nhµ m¸y Fibrociment Hµ Néi trùc thuéc Côc khai kho¸ng vµ luyÖn kim. Víi nhiÖm vô ban ®Çu lµ s¶n xuÊt tÇm lîp fibrociment, c«ng ty cã 145 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®îc tæ chøc thµnh c¸c bé phËn sau: - 1 ph©n xëng s¶n xuÊt fibrociment - 1 má amient ë Hßa B×nh - 1 bé phËn kÕ ho¹ch cung tiªu - 1 bé phËn hµnh chÝnh nh©n sù - 1 bé phËn kÕ to¸n tµi vô N¨m 1996, C«ng ty trë thµnh ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc hãa chÊt vµ ®îc giao nhiÖm vô nghiªn cøu vËt liÖu ma s¸t (m¸ phanh « t«). Qua nghiªn cøu SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thµnh c«ng. C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt víi s¶n lîng ban ®Çu lµ 2000 kg m¸ phanh « t«. Tõ ®©y, mÆt hµng nµy ®îc chÝnh thøc ®a vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña Nhµ m¸y. Tõ th¸ng 10/2003 thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP ngµy 19/06/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty, Cæ phÇn. QuyÕt ®Þnh sè 1108-Q§-BXD ngµy 14/08/2003 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc chuyÓn Nhµ m¸y G¹ch l¸t hoa vµ M¸ phanh « t« Hµ Néi thuéc Tæng c«ng ty Thñy tinh vµ Gèm x©y dùng thµnh C«ng ty cæ phÇn. Sau khi ®îc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn vµ th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng. X¸c ®Þnh tríc t×nh h×nh khã kh¨n hiÖn nay c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t huy më réng, ngoµi hai s¶n phÈm c«ng ty tù s¶n xuÊt: Bao b× Carton vµ m¸ phanh «t« th× c«ng ty më réng ngµnh nghÒ kinh doanh: - VËt liÖu x©y dùng - VËt liÖu ma s¸t - VËt liÖu ngµnh in - DÞch vô giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng hãa. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Vigracera víi ngµnh nghÒ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt Bao b× Carton vµ M¸ phanh « t« ®· ®¶m b¶o s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¶m b¶o vÒ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng, cÇu tiÕt kiÖm chi phÝ, sö dông nguån vèn ®¹t hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh lu«n chó träng ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i, nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ph¶i nép víi ng©n s¸ch Nhµ níc ®ång thêi ph¶i thêng xuyªn ch¨m lo, båi dìng ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý còng nh c¸c c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi tr×nh ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty, vµ ph¶i lu«n chó träng trang bÞ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, søc kháe cho ngêi lao ®éng. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i Vigracera cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gåm c¸c bé phËn sau:  §¹i héi cæ ®«ng: Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong c«ng ty  Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty gi÷a hai kú ®¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh ph¬ng híng tæ chøc s¶n xuÊt, kinh SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp doanh vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty phï hîp víi ph¸p luËt.  Ban kiÓm so¸t: lµ ngêi thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty.  Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Lµ ngêi ®¹i diÖn cho ph¸p luËt c«ng ty, trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o c¸c phßng ban, ph©n xëng… §ång thêi lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t vÒ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc.  Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n Cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nhiÖm vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh nh»m cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi tîng quan t©m, ®Æc biÖt lµ ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty cña Ban gi¸m ®èc. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Ngoµi ra, díi ph©n xëng cã bè trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô híng dÉn, thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËp kiÓm tra chøng tõ, thùc hiÖn chÊm c«ng hµng ngµy vµ chuyÓn sè liÖu lªn phßng kÕ to¸n. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n trëng tËp hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ göi tr×nh lªn gi¸m ®èc phª duyÖt.  Phßng kinh doanh: gåm c¸c nh©n viªn lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho c«ng ty.  Phßng kü thuËt gåm c¸c chuyªn viªn, kü s phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c kü thuËt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¶m b¶o sù vËn hµnh cña toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ. Trong ®ã, bé phËn KCS cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. §ång thêi, cÇn n¾m v÷ng th«ng tin khoa häc trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh tæ chøc viÖc chÕ t¹o thö nghiÖm s¶n phÈm míi.  Phßng kÕ ho¹ch vËtHéi t: Cã tr¸ch nhiÖm ®ång qu¶n trÞ lËp kÕ h¹ch vÒ vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc diÔn ra liªn tôc. Ngoµi c¸c phßng ban chÝnh ®ã, c«ng ty cßn cã c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c nh: V¨n th, b¶o vÖ, c«ngBan ®oµngi¸m … Trong ®èc mçi ph©n x ëng, ngoµi qu¶n ®èc ph©n xëng cã nh©n viªn gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô thèng kª, chÊm c«ng, tÝnh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. PhßngS¬ tæ ®å chøc Phßng tµi Phßng Phßng Phßng kÕ bé m¸y qu¶nkinh lý cña c«ng ty kü hµnh chÝnh chÝnh kÕ to¸n doanh thuËt ho¹ch vËt t Qu¶n ®èc ph©n x ëng m¸ phanh SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 19 Nh©n viªn Bé phËn kinh tÕ KCS Qu¶n ®èc ph©n x ëng bao b× Nh©n viªn kinh tÕ Bé phËn KCS Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty HiÖn nay, c«ng ty cã hai ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh: ph©n xëng s¶n xuÊt m¸ phanh « t« vµ ph©n xëng s¶n xuÊt bao b× Carton bao gåm nhiÒu tæ ®éi kh¸c nhau. Ph©n xëng s¶n xuÊt m¸ phanh « t« bao gåm c¸c tæ: Tæ trén, tæ hoµn thiÖn, tæ Ðp vµ bé phËn qu¶n lý phôc vô. Ph©n xëng s¶n xuÊt bao b× Carton bao gåm c¸c ®éi: tæ c¾t, tæ ghim d¸n c¹nh, tæ in, tæ lµm m¸y, bé phËn qu¶n lý. §øng ®Çu mçi ph©n xëng lµ qu¶n ®èc, cã nhiÖm vô qu¶n lý, ®iÒu hµnh ph©n xëng m×nh vµ chÞu sù ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc c«ng ty. S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt m¸ phanh « t« - Trén kh« + Ami¨ng ®¸nh t¬i, sÊy kh« ë ®é Èm < 1% + C©n tõng lo¹i nguyªn liÖu theo ®¬n phèi liÖu + §a ami¨ng vµo trén ®Ëy n¾p cho m¸y ho¹t ®éng, trén ®Òu ami¨ng P5 trong vßng 5 phót. + Trén tiÕp nhùa, bét mµu phô gia trong vßng 25 phót, trén tiÕp m¹t ®ång trong vßng 5 phót vµ ®Ó l¾ng 5 phót - Ðp nãng t¹o s¶n phÈm: vËt liÖu ®· trén ®æ vµo khu«n dïng m¸y Ðp thuû lùc 100T, 200T, 400T ®Ó Ðp t¹o s¶n phÈm - Hoµn thiÖn s¶n phÈm +Mµi: sau khi Ðp mÆt cong ngoµi cña s¶n phÈm ®îc mµi ®Ó khíp víi vµnh t¨m-bua « t«, mÆt cong trong ®îc mµi ®Ó chuÈn víi mÆt cong cña x¬ng phanh. + Khoanh: Lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh « t«, s¶n phÈm nµy ®îc ®a sang bé phËn khoan ®Ó t¹o lç vÝt vµo x¬ng phanh S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt Bao b× Carton GiÊy cuén C¾t tãc T¹o ph«i th« T¹o ph«i chuÈn KCS Ghim, d¸n c¹nh hép M¸y bÕ hoÆc m¸y bæ In líi SVTH: Th¸i ThÞ Liªn - Líp KT204 20 NhËp kho TP
- Xem thêm -