Tài liệu Kt047 kt chi phí sx và tính giá thành sp tại cty cp may thăng long

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ níc ta, dÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam, C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®æi c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. Bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc. §©y còng lµ mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh v× vËy, em ®· chän C«ng ty lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh kÕ to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n t«t nghiÖp gåm ba phÇn: PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vµ bæ sung cña nh÷ng ngêi quan t©m ®Ó b¸o c¸o nµy cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng trong bé m«n kÕ to¸n-trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n thùc tËp nµy! Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005 Sinh viªn NguyÔn ChÝ Hng Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng PhÇn I Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty: 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Tªn thêng gäi: C«ng ty may Th¨ng Long Tªn giao dÞch tiÕng anh: Thanglong garment joint stock company Tªn viÕt t¾t: Thaloga Trô së chÝnh: 250 Minh Khai, quËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4) 8623372 Fax: (84-4) 8623374 E-Mail: thaloga@fpt.vn Web : www.thaloga.com.vn C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, tiÒn th©n lµ c«ng ty may Th¨ng Long thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp vµo ngµy 08/05/1958 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng. Khi míi thµnh lËp C«ng ty mang tªn C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu, thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm, ®ãng t¹i sè nhµ 15 phè Cao B¸ Qu¸t- Hµ Néi. Ban ®Çu, C«ng ty cã kho¶ng 2000 c«ng nh©n vµ 1700 m¸y may c«ng nghiÖp. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh mÆt b»ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt cßn thÊp, nhng c«ng ty ®· hoµn thµnh vµ vît møc kÕ ho¹ch do nhµ níc giao. §Õn ngµy 15/12/1958 C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m víi tæng s¶n lîng lµ 391.129 s¶n phÈm ®¹t 112,8% chØ tiªu. §Õn n¨m 1959 kÕ ho¹ch C«ng ty ®îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn n¨m 1958 nhng C«ng ty vÉn hoµn thµnh vµ ®¹t 102% kÕ ho¹ch. Trong nh÷ng n¨m nµy C«ng ty ®· më réng mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi nh Liªn X«, §øc, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c. Bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (1961- 1965) C«ng ty ®· cã mét sè thay ®æi lín. Vµo th¸ng 7 n¨m 1961, C«ng ty chuyÓn ®Þa ®iÓm lµm viÖc vÒ 250 phè Minh Khai, thuéc khu phè Hai Bµ Trng nay lµ quËn Hai Bµ Trng, lµ trô së chÝnh cña c«ng ty ngµy nay. §Þa ®iÓm míi cã nhiÒu thuËn lîi, mÆt b»ng réng r·i, tæ chøc s¶n xuÊt æn ®Þnh. C¸c bé phËn ph©n t¸n tríc, nay ®· thèng nhÊt thµnh mét mèi, t¹o thµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh tõ kh©u nguyªn liÖu, c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. Ngµy 31/8/1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé ngo¹i th¬ng c«ng ty cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt tæ chøc nh: t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp, víi tªn gäi C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu; cßn C«ng ty may mÆc Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng xuÊt khÈu ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu; Ban chñ nhiÖm ®æi thµnh Ban gi¸m ®èc. Vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng Mü, C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh c«ng ty ®· ph¶i 4 lÇn ®æi tªn, 4 lÇn thay ®æi ®Þa ®iÓm, 5 lÇn thay ®æi c¸c c¸n bé chñ chèt nhng C«ng ty vÉn v÷ng bíc tiÕn lªn thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai. Trong c¸c n¨m 1976-1980, C«ng ty ®· tËp trung vµo mét sè ho¹t ®éng chÝnh nh: triÓn khai thùc hiÖn lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm cña toµn ngµnh may, trang bÞ thªm m¸y mãc, nghiªn cøu c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. N¨m 1979, C«ng ty ®îc Bé quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp may Th¨ng Long. Bíc vµo kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 3 (1980-1985) tríc nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn híng trong thêi gian nµy, C«ng ty lu«n chñ ®éng t¹o nguån nguyªn liÖu ®Ó gi÷ v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt, thùc hiÖn liªn kÕt víi nhiÒu c¬ së dÞch vô cña Bé ngo¹i th¬ng ®Ó nhËn thªm nguyªn liÖu. Gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng trëng tõng n¨m, n¨m 1981 C«ng ty giao 2.669.771 s¶n phÈm, n¨m 1985 giao 3.382.270 s¶n phÈm sang c¸c níc: Liªn X«, Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn. Ghi nhËn chÆng ®êng phÊn ®Êu 25 n¨m cña C«ng ty, n¨m 1983 Nhµ níc ®· trao tÆng xÝ nghiÖp may Th¨ng Long: Hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng Nh×. Cuèi n¨m 1986 c¬ chÕ bao cÊp ®îc xo¸ bá vµ thay thÕ b»ng c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp lóc nµy ph¶i tù t×m b¹n hµng, ®èi t¸c. §Õn n¨m 1990, liªn bang céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt tan r· vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, thÞ trêng cña C«ng ty thu hÑp dÇn. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o cña C«ng ty may Th¨ng Long ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t h¬n 20 tû ®ång ®Ó thay thÕ toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ cò cña Céng hoµ d©n chñ §øc (TEXTIMA) tríc ®©y b»ng thiÕt bÞ míi cña Céng hoµ liªn bang §øc (FAAP), NhËt B¶n (JUKI). §ång thêi C«ng ty hÕt søc chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. C«ng ty ®· ký nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu víi c¸c C«ng ty ë Ph¸p, §øc, Thuþ §iÓn, Hµn Quèc, NhËt B¶n. Víi nh÷ng sù thay ®æi hiÖu qu¶ trªn, n¨m 1991 xÝ nghiÖp may Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong toµn ngµnh may ®îc Nhµ níc cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. C«ng ty ®îc trùc tiÕp ký hîp ®ång vµ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®· gióp tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng trong thêi kú ®æi míi, th¸ng 6-1992, xÝ nghiÖp ®îc Bé C«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) cho phÐp ®îc chuyÓn ®æi tæ chøc tõ xÝ nghiÖp thµnh C«ng ty vµ gi÷ nguyªn tªn Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè 218 TC/L§- CNN. C«ng ty may Th¨ng Long Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ra ®êi, ®ång thêi lµ m« h×nh C«ng ty ®Çu tiªn trong c¸c xÝ nghiÖp may mÆc phÝa B¾c ®îc tæ chøc theo c¬ chÕ ®æi míi. N¾m b¾t ®îc xu thÕ ph¸t triÓn cña toµn ngµnh n¨m 1993 C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t h¬n 3 tû ®ång mua 16.000 m2 ®Êt t¹i H¶i Phßng, thu hót gÇn 200 lao ®éng. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ trêng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu C«ng ty níc ngoµi ë thÞ trêng EU, NhËt B¶n, Mü. Ngoµi thÞ trêng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ trêng néi ®Þa, n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch trªn 300 m 2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa B¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶. B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty ®· thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 9001-2000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000. N¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc C«ng ty may Th¨ng Long trùc thuéc tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam. C«ng ty may Th¨ng Long chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, Nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% vèn ®iÒu lÖ, b¸n mét phÇn vèn cña Nhµ n íc t¹i doanh nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty (49%). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, khi cã nhu cÇu vµ ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cæ phÇn sÏ ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh: MÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn: 23.306.700.000 ®ång 233.067 cæ phÇn 100.000 ®ång Nh vËy, qua 45 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc trong thêi kú chèng Mü còng nh trong thêi kú ®æi míi. Ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña C«ng ty, Nhµ níc ®· trao tÆng cho ®¬n vÞ nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý. Víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ C«ng ty, tõ mét c¬ së s¶n xuÊt nhá, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty may Th¨ng Long ®· ph¸t triÓn quy m« vµ c«ng suÊt gÊp 2 lÇn so víi trong nh÷ng n¨m 90, trë thµnh mét doanh nghiÖp cã quy m« gåm 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn t¹i Hµ Néi, Hµ Nam, Nam §Þnh, Hoµ L¹c víi 98 d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ gÇn 4000 c¸n bé c«ng nh©n viªn, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t trªn 12 triÖu s¶n phÈm/n¨m víi nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ nh: s¬mi, dÖt kim, Jacket, ®å jeans. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 2. §Æc ®iÓm kinh doanh: 2.1 Ngµnh nghÒ kinh doanh: Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c«ng ty may Th¨ng Long n¨m 2003, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long bao gåm: -S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh dÖt may. -Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghiÖp tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ. -Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, « t«, xe m¸y, mü phÈm, rîu; kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng. -Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong níc. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh vËy, khi thùc hiÖn cæ phÇn, C«ng ty ®· ®¨ng ký rÊt nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau, ®Ó tiÖn cho viÖc më réng lÜnh vùc kinh doanh sau nµy. Nhng, hiÖn nay, trªn thùc tÕ C«ng ty chØ thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu, s¶n phÈm may mÆc. 2.2 S¶n phÈm, hµng ho¸ C«ng ty may Th¨ng Long tõ khi thµnh lËp ®· tr¶i qua 45 n¨m trëng thµnh vµ ph¸t triÓn, tõng bíc v¬n lªn lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®øng ®Çu ngµnh dÖt may cña ViÖt Nam. C«ng ty ®îc quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc cã chÊt lîng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc, s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ kinh doanh kho ngo¹i quan phôc vô ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty cã hÖ thèng chÊt lîng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Trong nh÷ng n¨m võa qua C«ng ty lu«ng ®îc a thÝch vµ b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao. HiÖn nay, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu sau: QuÇn ¸o bß. QuÇn ¸o s¬ mi nam, n÷, bé comple. Bé ®ång phôc ngêi lín, trÎ em. ¸o Jacket c¸c lo¹i. C«ng ty còng ®ang x©m nhËp vµ khai th¸c mÆt hµng ®ång phôc häc sinh vµ ®ång phôc c«ng së th«ng qua triÓn l·m vµ biÓu diÔn thêi trang. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Ngoµi ra, C«ng ty cßn nhËn gia c«ng s¶n phÈm cho C«ng ty may 8-3 vµ c¸c c«ng ty kh¸c. 2.3 ThÞ trêng Lóc ®Çu, khi míi thµnh lËp thÞ trêng cña c«ng ty may Th¨ng Long chñ yÕu lµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa (c¸c níc §«ng ¢u, Liªn X«). Nhng theo thêi gian, cïng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, thÞ trêng cña C«ng ty ngµy cµng ®îc më réng ra c¸c níc kh¸c nh: Ph¸p, §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn. Trong nh÷ng n¨m 1990 - 1992, víi sù sôp ®æ cña hµng lo¹t níc x· héi chñ nghÜa, thÞ trêng cña c«ng ty gÇn nh "mÊt tr¾ng". Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm thÞ trêng míi, tËp trung h¬n vµo nh÷ng níc cã tiÒm n¨ng kinh tÕ m¹nh nh T©y ¢u, NhËt B¶n vµ chó ý h¬n n÷a ®Õn thÞ trêng néi ®Þa. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· më thªm ®îc nhiÒu thÞ trêng míi vµ quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu C«ng ty níc ngoµi cã tªn tuæi nh: C«ng ty Kowa, Marubeny (NhËt B¶n); Rarstab (Ph¸p); Valeay, Tech (§µi Loan); Mangharms (Hång K«ng); Texline (Singapore); Takarabuve (NhËt); Senhan (Hµn Quèc) vµ Seidentichker (§øc). C«ng ty may Th¨ng Long còng lµ mét ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu ®îc sang thÞ trêng Mü. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã quan hÖ víi h¬n 40 níc trªn thÕ giíi, trong ®ã cã nh÷ng thÞ trêng m¹nh ®Çy tiÒm n¨ng: EU, NhËt B¶n, Mü. ThÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ thêng xuyªn cña C«ng ty bao gåm: Mü, §«ng ¢u, EU, §an M¹ch, Thuþ §iÓn, Ch©u Phi, Hång K«ng, NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan. C«ng ty may Th¨ng Long lu«n x¸c ®Þnh vÊn ®Ò gi÷ v÷ng thÞ trêng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. V× vËy, hiÖn nay c«ng ty ®· ®Ò ra vµ ®ang thùc hiÖn mét chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng nh sau: - §èi víi thÞ trêng gia c«ng: C«ng ty tiÕp tôc duy tr× vµ gi÷ v÷ng nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng nh EU, NhËt, Mü vµ ph¸t triÓn sang c¸c thÞ trêng míi nh Ch©u ¸, ch©u Mü Latin nh»m x©y dùng mét hÖ thèng kh¸ch hµng ®¶m b¶o lîi Ých cña c¶ hai bªn. - §èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu: C«ng ty ®Æc biÖt chó träng ®Õn thÞ trêng FOB v× ®©y lµ con ®êng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. C«ng ty ®ang x©y dùng hÖ thèng s¸ng t¸c mÉu mèt ®Ó chµo hµng, x©y dùng m¹ng líi nhµ thÇu phô, n¾m b¾t th«ng tin gi¸ c¶; g¾n viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may víi s¶n phÈm dÖt vµ s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn phô liÖu ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - §èi víi thÞ trêng néi ®Þa: Ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa vµ t¨ng tû träng néi ®Þa ho¸ trong c¸c ®¬n hµng xuÊt khÈu còng lµ vÊn ®Ò ®îc C«ng ty quan t©m. ChÝnh v× vËy, c«ng ty may Th¨ng Long ®· thµnh lËp nhiÒu trung t©m kinh doanh vµ tiªu thô hµng ho¸, më réng hÖ thèng b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i Hµ Néi vµ Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng c¸c tØnh, thµnh phè, ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. C«ng ty ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc t×m kiÕm kh¸ch hµng: TiÕp kh¸ch hµng t¹i c«ng ty, chµo hµng giao dÞch qua Internet, tham gia c¸c triÓn l·m trong níc vµ quèc tÕ, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, biÓu diÔn thêi trang, më v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu níc kh¸c nhau. Víi chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng nh trªn, c«ng ty may Th¨ng Long ®· vµ ®ang më réng ®îc mèi quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. 2.4 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ mét yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc dÖt may. §ång thêi, nã còng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng ®¶m b¶o cho c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay cã mét ®éi ngò nguån nh©n lùc m¹nh vµ cã chÊt lîng cao. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Do ®Æc thï cña c«ng viÖc ®ßi hái sù khÐo tay, cÈn thËn, kh«ng cÇn nhiÒu ®Õn lao ®éng c¬ b¾p nªn lao ®éng n÷ trong C«ng ty chiÕm sè lîng lín h¬n lao ®éng nam. N¨m 2004, lao ®éng n÷ chiÕm 88.48%, lao ®éng nam chiÕm 11.52%. Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc cña c«ng ty lµ rÊt cao. N¨m 2004, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm 3.76% tæng sè lao ®éng víi sè lîng ngêi lµ 112 ngêi; tuy cã gi¶m so víi 2 n¨m tríc nhng tèc ®é gi¶m nhÑ vµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã, sè c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng t¬ng ®èi æn ®Þnh, chØ t¨ng lªn víi tèc ®é nhá. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty còng tõng bíc ®îc n©ng cao. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong C«ng ty n¨m 2002 t¨ng 10% so víi n¨m 2003, n¨m 2004 t¨ng 11.81% so víi n¨m 2003. ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Thu nhËp b×nh qu©n (ngêi/th¸ng) 1.000.000 1.100.000 1.300.000 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C«ng ty may Th¨ng Long) C¸c chÝnh s¸ch phóc lîi, ®·i ngé vµ ®µo t¹o ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Ngêi lao ®éng ®îc ký hîp ®ång lao ®éng theo ®iÒu 27 Bé luËt lao ®éng vµ th«ng t 21/L§TBXH ngµy 12/10/1996 cña Bé Lao ®éng th¬ng binh x· héi. Trî cÊp th«i viÖc khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®iÒu 10 NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty may Th¨ng Long ®ang khuyÕn khÝch vµ t¹o Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn häc ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c«ng nh©n kü thuËt n©ng cao tay nghÒ. §ång thêi, theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, trong h¬n 23 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ, tû lÖ cæ phÇn Nhµ níc n¾m gi÷ lµ 51%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ngêi lao ®éng trong C«ng ty lµ 49%. §iÒu nµy, sÏ gióp ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ngêi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch hä n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc. 3. Vèn, tµi s¶n cña c«ng ty: B¶ng 1: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002-2004) ChØ tiªu A/ Tµi s¶n 1. TSL§ vµ §TNH - TiÒn - C¸c kho¶n ph¶i thu - Hµng tån kho - TSL§ kh¸c 2. TSC§ vµ §TDH - Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - Chi phÝ XDCBDD Tæng tµi s¶n B/ Nguån vèn 1. Nî ph¶i tr¶ - Nî ng¾n h¹n - Nî dµi h¹n 2. Nguån vèn chñ së h÷u - Nguån vèn, quü - Nguån kinh phÝ, quü kh¸c Tæng nguån vèn N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ So s¸nh (%) 03/02 04/03 42.147.873.780 1.486.335.651 20.731.031.793 18.563.497.881 1.367.008.455 34.122.501.357 64.616.468.229 32.039.585.520 1.545.618.648 76.270.375.137 57.674.477.909 250.049.377 25.952.339.991 30.276.324.204 1.195.764.337 49.508.246.859 85.492.806.820 38.378.230.689 2.393.670.737 107.182.724.768 63.341.713.645 952.199.374 24.354.375.006 36.754.739.206 1.280.400.059 56.236.641.729 91.023.741.921 46.794.659.449 11.007.559.257 119.578.355.374 36,84 -83,18 25,19 63,10 -12,53 45,09 32,31 19,78 54,87 40,53 9,83 280,80 -6,16 21,40 7,08 13,59 6,47 21,93 359,86 11,56 58.609.755.776 44.324.020.573 14.285.735.203 17.660.619.361 17.769.449.050 -108.829.689 89.014.041.892 56.970.374.020 32.043.667.872 18.168.682.877 18.385.925.758 -217.242.882 98.543.501.855 64.053.276.205 34.490.225.650 21.034.853.519 21.347.397.240 -312.543.721 51,88 28,53 124,31 2,88 3,47 99,62 10,71 12,43 7,64 15,78 16,11 43,87 76.270.375.137 107.182.724.768 119.578.355.374 40,53 11,56 Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (b¶ng 1), ta thÊy tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 30.912.349.631 VN§ t¬ng øng víi 40,53% (trong ®ã, tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n t¨ng 26,84%; tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n t¨ng 45,09%); n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.395.630.606 VN§ t¬ng øng víi 11,56% (trong ®ã, TSL§ vµ §TNH t¨ng 9,83% cßn TSC§ vµ §TDH t¨ng 13,59%). §iÒu ®ã chøng tá quy m« tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng nhng tèc ®é t¨ng gi¶m ®i. §ã lµ do m«i trêng kinh doanh ngµy cµng mang tÝnh c¹nh tranh cao. MÆt kh¸c, ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 508.063.516 VN§ t¬ng øng víi 2,88%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 2.866.170.642 VN§ t¬ng øng víi 15,78%. Nh vËy, quy m« nguån vèn chñ së h÷u còng t¨ng. Tuy nhiªn, ta cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng quy m« nguån vèn chñ së h÷u qua 3 n¨m 2002 - 2004 lu«n nhá h¬n tèc ®é t¨ng quy m« tµi s¶n. Tõ ®ã, cã thÓ thÊy hÇu nh c¸c tµi s¶n cña C«ng ty ®Òu ®îc t¨ng lªn tõ nguån vèn ®i vay. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 nî ph¶i tr¶ t¨ng 51,88% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 28,53%; nî dµi h¹n t¨ng 124,31%). N¨m 2004 nî ph¶i tr¶ t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 10,71% (trong ®ã, nî ng¾n h¹n t¨ng 12,43%; nî dµi h¹n Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng t¨ng 7,64%); nhng cã xu híng gi¶m nhanh chãng xuèng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt lµ tèc ®é t¨ng cña nî dµi h¹n qua 3 n¨m ®· gi¶m xuèng nhanh. §©y lµ mét c¶i thiÖn trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 4. KÕt qu¶ kinh doanh trong mét sè n¨m gÇn ®©y: B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m (2002 - 2004) §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu Tæng doanh thu Doanh thu hµng xuÊt khÈu C¸c kho¶n gi¶m trõ 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Lîi nhuËn gép 4. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ SXKD 5. Lîi nhuËn tõ H§ tµi chÝnh 6. Lîi nhuËn kh¸c 7. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 8. Lîi nhuËn sau thuÕ C¸c chØ tiªu ph©n tÝch (%) 1. Gi¸ vèn / Doanh thu 2. LN gép / Doanh thu 3. LN tríc thuÕ / Doanh thu 4. LN sau thuÕ / Doanh thu 5. DT hµng xuÊt khÈu / Doanh thu (%) N¨m 2002 102.651.784.615 81.014.797.792 0 102.651.784.915 84.217.617.103 18.217.617.103 5.031.840.265 N¨m 2003 116.328.197.522 95.837.890.380 0 116.328.197.522 97.585.612.128 18.742.585.394 5.521.114.853 -3.973.375.279 73.890.441 1.132.355.427 770.001.690 -4.115.033.450 -10.623.640 1.395.457.763 948.911.279 82,04 17,96 1,10 0,75 78,92 83,89 16,11 1,20 0,81 82,39 Chªnh lÖch (%) N¨m 2004 03/02 04/03 128.539.949.338 13,32 10,50 107.229.336.991 18,30 11,89 0 128.539.949.338 13,32 10,50 104.674.964.742 15,87 7,26 23.864.984.596 1,67 27,33 7.771.577.014 9,72 40,76 -6.175.473.213 3,57 25.000.000 -114,38 1.621.103.801 23,23 1.102.350.585 23,23 81,43 18,57 1,26 0,86 83,42 - 50,07 335,32 16,17 16,17 - Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long C¨n cø vµo b¶ng 2, ta cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 13.676.412.907 VN§ t¬ng øng víi 13,32%; n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 12.211.751.816 VN§ t¬ng øng víi 10,5%. Nh vËy, tæng doanh thu cña C«ng ty cã xu híng t¨ng qua 3 n¨m 2002 - 2004, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cã xu híng gi¶m dÇn. Trong tæng doanh thu cña C«ng ty may Th¨ng Long th× doanh thu hµng xuÊt khÈu lu«n chiÕm mét phÇn rÊt lín. N¨m 2002 doanh thu hµng xuÊt khÈu chiÕm 78,92% tæng doanh thu toµn C«ng ty; n¨m 2003 chiÕm 82,39%; n¨m 2004 chiÕm 83,42%. §ã lµ do C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn gia c«ng hoÆc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó xuÊt khÈu. ThÞ trêng trong níc cña C«ng ty cßn cha ph¸t triÓn, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· quan t©m h¬n ®Õn thÞ trêng néi ®Þa nhng doanh thu thu ®îc tõ thÞ trêng nµy cßn cha cao so víi tæng doanh thu cña C«ng ty. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 15,87%; nh vËy, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn trong 2 n¨m nµy ®· cao h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu (12,32%). §iÒu ®ã, chøng tá C«ng ty cha tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Nhng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 chØ t¨ng 7,26% trong khi tèc ®é t¨ng doanh thu trong 2 n¨m nµy lµ 10,5%. Nh vËy, qua 2 n¨m Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 2003 - 2004, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã C«ng ty cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu trong nh÷ng n¨m tíi. ChØ tiªu lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· ngµy cµng t¨ng lªn víi mét tèc ®é t¨ng rÊt nhanh. N¨m 2003, lîi nhuËn gép cña C«ng ty lµ 18.742.585.394 VN§, t¨ng1,67% so víi n¨m 2002. Nhng ®Õn n¨m 2004, lîi nhuËn gép cña C«ng ty ®· lµ 23.864.984.596 vµ t¨ng 27,33% so víi n¨m 2003. §ã lµ do C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt (gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng víi tèc ®é chËm). §©y cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty. Ta còng cã thÓ thÊy c¸c chØ tiªu LN gép / Doanh thu, LN tríc thuÕ / Doanh thu hay LN sau thuÕ / Doanh thu ®Òu cã xu híng t¨ng lªn. Tuy chØ tiªu LN gép / Doanh thu n¨m 2003 cã gi¶m mét phÇn nhá so víi n¨m 2002 (n¨m 2003 lµ 16,11%; n¨m 2002 lµ 17,96%) nhng ®Õn n¨m 2004 chØ tiªu nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 18,57% vµ vît qua n¨m 2002. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®a C«ng ty ph¸t triÓn nhanh chãng, ban gi¸m ®èc cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕp tôc t¨ng chØ tiªu LN sau thuÕ / Doanh thu. Tãm l¹i, qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long qua 3 n¨m 2002 - 2004, ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng lín cña C«ng ty, ®ã lµ më réng ®îc thÞ trêng xuÊt khÈu, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. §©y còng lµ nh÷ng nh©n tè tÝch cùc mµ C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: 1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm: C«ng ty may Th¨ng Long cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ: s¶n xuÊt - kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu víi c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu nh quÇn ¸o bß, quÇn ¸o s¬ mi, bß dµi, ¸o s¬ mi cao cÊp, ¸o jacket, ¸o kho¸c c¸c lo¹i, quÇn ¸o trÎ em c¸c lo¹i... §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng mang tÝnh hµng lo¹t, sè lîng s¶n phÈm lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ c¾t - may - lµ - ®ãng gãi - ®ãng hßm - nhËp kho. Lµ May May ty s¶n xuÊt, ®èi tîng lµ v¶i ®îc c¾t C«ng ty may Th¨ng Long lµ c«ng C¾t th©n Tr¶imÆt v¶i hµng kh¸c nhau, may thµnh nhiÒu kü thuËt s¶n xuÊt c¸c cì v¶i cña mçi May §Æt tay §ãngvµo gãi sè lîng TÈy chñng lo¹i mÆt hµng t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc mÉu cã møc ®é phøc .......... kiÓm tra C¾t ph¸ mµi GhÐp chi(NVL tiÕt hµng gät®ã. v¶i )cña mÆtC¾t thµnh §¸nh sè Ta cã thÓ§ång kh¸ibé qu¸t quy tr×nh c«ng thµnh nghÖ nµy theo VËt liÖus¬ ®å sau: Thªu phÈm phô Bao b× ®ãng kiÖn Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng NhËp kho LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ n¨m 2003, c«ng ty may Th¨ng Long ®· trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn trong n¨m 2004. Do ®ã ph¬ng thøc qu¶n lý cña C«ng ty ®· chuyÓn tõ tÝnh chÊt tËp trung vµo mét vµi c¸ nh©n l·nh ®¹o vµ chÞu sù chi phèi cña cÊp trªn sang tÝnh chÊt ®îc tù quyÕt, l·nh ®¹o vµ kiÓm so¸t cña mét tËp thÓ c¸c cæ ®«ng. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban kiÓm so¸t: - Khèi qu¶n lý - Khèi phôc vô s¶n xuÊt - Khèi s¶n xuÊt trùc tiÕp §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Khèi qu¶n lý s¶n Khèi phôc vô s¶n Khèi s¶n xuÊt xuÊt xuÊt trùc tiÕp S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty may Th¨ng Long sau khi cæ phÇn ho¸ Trªn thùc tÕ, hiÖn nay bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÉn chia thµnh hai cÊp, cÊp c«ng ty vµ cÊp xÝ nghiÖp víi sù chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng 2.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë cÊp c«ng ty: Bao gåm ban gi¸m ®èc cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp. Ban gi¸m ®èc gåm 4 ngêi: - Tæng gi¸m ®èc. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. - Phãng tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh. Díi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban víi nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - V¨n phßng c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n tµi vô - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t - Phßng kü thuËt - Phßng kho - Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm - Cöa hµng dÞch vô. - Phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm (KCS) - CÊp xÝ nghiÖp HiÖn nay c«ng ty may Th¨ng Long cã 9 xÝ nghiÖp thµnh viªn chÝnh lµ: XN1, XN2, XN3, XN4, XN5 ®ãng t¹i Hµ Néi; XN may H¶i Phßng ®ãng t¹i H¶i Phßng; XN may Nam H¶i ®ãng t¹i Nam §Þnh, mét xÝ nghiÖp phô trî vµ mét xëng thêi trang. C¸c xÝ nghiÖp ®îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng mÆt hµng. - XÝ nghiÖp 1: chuyªn s¶n xuÊt hµng ¸o s¬ mi cao cÊp. - XÝ nghiÖp 2: chuyªn s¶n xuÊt ¸o Jacket dµy, máng. - XÝ nghiÖp 3 vµ 4: chuyªn s¶n xuÊt hµng quÇn ¸o bß. - XÝ nghiÖp 5: liªn doanh víi níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim, ¸o cotton. - XÝ nghiÖp may H¶i Phßng: cã kho ngo¹i quan nhËn lu gi÷ trang thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ, nguyªn phô liÖu ngµnh dÖt may chê xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp may H¶i Phßng cßn cã mét ph©n xëng s¶n xuÊt nhùa vµ mét xëng may. Xëng s¶n xuÊt nhùa chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong C«ng ty vµ mét phÇn s¶n phÈm ®îc b¸n ra thÞ trêng. - XÝ nghiÖp may Nam H¶i: ®îc thµnh lËp theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam víi môc ®Ých chÝnh lµ ®Çu t gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty dÖt may Nam §Þnh. - XÝ nghiÖp phô trî: bao gåm mét ph©n xëng thªu vµ mét ph©n xëng mµi cã nhiÖm vô thªu, mµi, tÈy, Ðp víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn gia c«ng. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - Xëng thêi trang: chuyªn nghiªn cøu nh÷ng mÉu mèt vµ s¶n xuÊt nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá díi 1000 s¶n phÈm. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu ®îc tæ chøc thµnh 5 bé phËn: 2 phßng xÝ nghiÖp, tæ c¾t, tæ may, tæ hoµn thiÖn vµ tæ b¶o qu¶n. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt V¨n phßng Phßng kÕ to¸n c«ng ty Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Phßng kü thuËt Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phßng kho TTTM vµ GTSP Cöa hµng thêi trang Phßng kiÓm tra chÊt lîng G§ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn Nh©n viªn thèng kÕ c¸c xÝ nghiÖp XN1 XN2 XN3 Nh©n viªn thèng kª ph©n xëng XN4 XN5 XN phô trî XN may H¶i Phßng XN may Nam H¶i Xëng thêi trang S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty may Th¨ng Long PhÇn II Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh Ph©n xëngTh¨ng Long Ph©n xëng C«ng ty may thªu mµi Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng I/ §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty may Th¨ng Long ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n tµi vô. T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ toµn riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thèng kª. 1.1 Phßng kÕ to¸n tµi vô t¹i C«ng ty NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô lµ híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. §ång thêi, phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi; tõ ®ã, tham mu cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c¸c quy ®Þnh phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn cña C«ng ty. Dùa trªn quy m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cïng møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé, phßng kÕ to¸n tµi vô ®îc biªn chÕ 10 ngêi vµ ®îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh sau: - §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn C«ng ty. KÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n; ®ång thêi tæng hîp sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c sæ tæng hîp toµn C«ng ty vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. - TiÕp ®Õn lµ phã phßng kÕ to¸n, c¸c nh©n viªn vµ thñ quü. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (KÕ to¸n thanh to¸n): cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ gèc, viÕt phiÕu thu chi; hµng th¸ng lËp b¶ng kª tæng hîp sÐc vµ sæ chi tiÕt råi ®èi chiÕu víi sæ s¸ch thñ quü, sæ phô ng©n hµng; lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi lªn cho ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch. Ngoµi ra, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 111, 112 vµ c¸c sæ chi tiÕt cña nã; cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ sè 2, b¶ng kª sè 1, sè 2. - KÕ to¸n vËt t: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p thÎ song song, phô tr¸ch tµi kho¶n 152, 153. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n vËt t tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng kª theo dâi nhËp, xuÊt, tån vµ nép b¸o c¸o cho bé phËn kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh. Khi cã yªu cÇu kÕ to¸n vËt t vµ c¸c bé phËn Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª l¹i vËt t, ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n, nÕu cã thiÕu hôt sÏ t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý, lËp biªn b¶n kiÓm kª. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 211, 121, 213, 214, 411, 412, 415, 416, 441; thùc hiÖn ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña C«ng ty, theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m, tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh; theo dâi c¸c nguån vèn vµ c¸c quü cña C«ng ty; cuèi th¸ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 3, nhËt ký chøng tõ sè 9. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 334, 338, 622, 627, 641, 642; hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n lîng cña c¸c xÝ nghiÖp vµ ®¬n gi¸ l¬ng, hÖ sè l¬ng, ®ång thêi nhËn c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng do c¸c nh©n viªn thèng kª ë c¸c xÝ nghiÖp göi lªn, kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tæng hîp sè liÖu, lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng cña C«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ sè 1. - KÕ to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ trong C«ng ty may vµ gi÷a C«ng ty víi c¸c kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp; ®ång thêi qu¶n lý c¸c tµi kho¶n 131, 136, 138, 141, 331, 333, 336 ; kÕ to¸n c«ng nî ghi sæ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng vµ cuèi th¸ng lËp nhËt ký chøng tõ sè 5, sè 10 vµ b¶ng kª sè 11. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho thµnh phÈm; ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155; cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8 vµ sè 11; ®ång thêi ghi c¸c sæ C¸i cã liªn quan. Bé phËn kÕ to¸n nµy gåm 3 ngêi trong ®ã cã 1 ngêi phô tr¸ch phÇn gia c«ng. - KÕ to¸n tiªu thô: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt kho thµnh phÈm, ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n 155, cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8. - Thñ quü: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt cña C«ng ty; hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ ®Ó nhËp, xuÊt quü, ghi sæ quü; cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 1.2 T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn: - T¹i kho: Thñ kho ph¶i tu©n thñ theo chÕ ®é ghi chÐp cña C«ng ty, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho ®Ó ghi thÎ kho; cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. Ngoµi ra, c¸c nh©n viªn nµy ph¶i chÊp hµnh néi quy h¹ch to¸n néi bé cña C«ng ty vÒ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc tríc khi nhËp kho vµ xuÊt kho. Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng - Nh©n viªn thèng kª t¹i xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô theo dâi tõ khi nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt ®Õn khi giao thµnh phÈm cho C«ng ty. Cô thÓ, nh©n viªn thèng kª ph¶i theo dâi: + Tõng chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt theo tõng mÆt hµng cña xÝ nghiÖp. + Sè lîng b¸n thµnh phÈm, t×nh h×nh nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm vµ sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®Ó tÝnh l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Sè lîng b¸n thµnh phÈm cÊp cho tõng tæ s¶n xuÊt vµo ®Çu ngµy vµ sè lîng thµnh phÈm nhËp vµo cuèi ngµy. Cuèi th¸ng, nh©n viªn thèng kÕ xÝ nghiÖp lËp b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån nguyªn vËt liÖu vµ b¸o c¸o chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu, b¸o c¸o thµnh phÈm, b¸o c¸o thanh to¸n l¬ng ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty. Nh©n viªn thèng kª ph©n xëng ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o thanh, quyÕt to¸n hîp ®ång, b¸o c¸o tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ göi lªn cho C«ng ty tÝnh thëng. C«ng ty nhËp l¹i sè nguyªn liÖu nµy víi ®¬n gi¸ nhËp lµ 20% cña 80% ®¬n gi¸ thÞ trêng; ®ång thêi kÕ to¸n h¹ch to¸n phÕ liÖu thu håi nhËp kho C«ng ty vµ tÝnh thëng 50% gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi cho xÝ nghiÖp. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty may Th¨ng Long theo m« h×nh sau: KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n TSC§ vµ vèn KÕ to¸n tiÒn l ¬ng KÕ to¸n c«ng nî KT tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô Thñ quü S¬ ®å 4: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty may Th¨ng Long Nh©n viªn thèng kª cña c¸c xÝ nghiÖp vµ ph©n xëng Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng
- Xem thêm -