Tài liệu Kt tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty xd 4

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®ßi hái ng-êi qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cã cña m×nh vµ vËn dông c¬ chÕ ®µn håi cña thÞ tr-êng ®Ó h¸ch to¸n kinh doanh. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¾c bÐn kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¶n lý kinh tÕ tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ còng nh- trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhËn thøc ®-îc vai trß quan träng ®ã cña kÕ to¸n, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4, 243 §ª la thµnh – QuËn ®èng §a – Hµ Néi. Em ®· t×m hiÓu, häc hái vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ mµ träng t©m lµ kh©u h¹ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× tiÒn l-¬ng ®-îc sö dông nh- mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng, kÝch thÝch ®éng viªn ng-êi lao ®éng g¾n bã víi c«ng viÖc, ph¸t huy s¸ng t¹o trong lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®-îc c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, h¸ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®Þnh møc lao ®éng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã ®Ó biÕt t×nh h×nh sö dông lao ®éng, tÝnh hiÖu qu¶ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p tiÒn l-¬ng mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn, ph¶i ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c chÕ ®é h¸ch to¸n, qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· nhËn ®-îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸c c«, c¸c chó ë phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng ban kh¸c t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4, ®-îc sù h-íng dÉn cña c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi mong muèn lµ ®-îc m¹nh d¹n ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn n÷a kh©u KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng ty x©y dùng sè 4. 1 Chuyªn ®Ò bao gåm 3 phÇn. PhÇn I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹I c«ng ty x©y dùng sè 4. PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty. Do kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o vµ phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Ó em cã ®IÒu kiÖn bæ sung kiÕn thøc phôc vô tèt trong c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Häc sinh Ph¹m thÞ Mai Thanh 2 PhÇn I: c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng I.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n lao déng vµ tiÒn l-¬ng 1.Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt kinh tÕ tiÒn l-¬ng. a)Kh¸i niÖm Søc lao ®éng lµ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhê t¸c ®éng cña lao ®éng mµ c¸c vËt tù nhiªn biÕn ®æi trë thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých cho cuéc sèng con ng-êi. Trong qu¸ tr×nh sö dông søc lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó bï ®¾p vµ t¸i t¹o søc lao ®éng d-íi h×nh thøc tiÒn l-¬ng. Kho¶n chi phÝ nµy ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Nh- vËy, tiÒn l-¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña chi phÝ nh©n c«ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo thêi gian, khèi l-îng c«ng viÖc mµ hä ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. TiÒn l-¬ng lµ thu nhËp chñ yÕu cña ng-êi lao ®éng. Tr¶ l-¬ng hîp lý lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó kÝch thÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc tÝch cùc víi n¨ng suÊt, chÊt l-îng vµ tr¸ch nhiÖm cao. H¹ch to¸n tèt tiÒn l-¬ng vµ sö dông lao ®éng hîp lý lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ViÖc h¹ch to¸n tèt tiÒn l-¬ng sÏ gãp phÇn t¨ng c-êng chÕ ®é h¹ch to¸n néi bé trong doanh nghiÖp. b)B¶n chÊt tiÒn l-¬ng B¶n chÊt tiÒn l-¬ng ®èi víi ng-êi lao ®éng lµ sè tiÒn mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc phï hîp víi sè l-îng vµ chÊt l-îng cña lao ®éng ®· quy ®Þnh tr-íc. TiÒn l-¬ng phô thuéc vµo chÕ ®é chÝnh s¸ch ph©n phèi, c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng cña doanh nghiÖp( quy chÕ tr¶ l-¬ng cña doanh nghiÖp), vµ sù ®iÒu tiÕt b»ng chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ. ®èi víi doanh nghiÖp b¶n chÊt tiÒn l-¬ng lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 3 2)Nguyªn t¾c kÕ to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng. + C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l-¬ng: - Nguyªn t¾c 1: Tr¶ l-¬ng ngang nhau cho ng-êi lao ®éng lµ nhnhau. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái tr¶ l-¬ng kh«ng ph©n biÖt nam, n÷, t«n gi¸o, d©n téc mµ c¨n cø vµo hao phÝ lao ®éng, chÊt l-îng lao ®éng. §©y lµ nguyªn t¾c rÊt quan träng v× nã ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng trong tr¶ l-¬ng, ®IÒu nµy sÏ cã søc khuyÕn khÝch rÊt lín ®èi víi ng-êi lao ®éng. - Nguyªn t¾c 2: §¶m b¶o t¨ng c-êng n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n tr¶ l-¬ng b×nh qu©n. v× n¨ng suÊt lao ®éng lµ c¸I s¶n xuÊt ®-îc, cßn tiÒn l-¬ng lµ nãi tíi c¸I tiªu dïng chi tr¶. - Nguyªn t¾c 3: §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l-¬ng gi÷a ng-êi lao ®éng lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu nµy ®¶m b¶o sù c«ng b»ng b×nh ®¼ng trong chi tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. ChÝnh v× vËy nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc tiÒn l-¬ng cã ý nghÜa quan träng nh- vËy, mµ khi ngiªn cøu mét quy chÕ tr¶ l-¬ng nµo nhÊt lµ trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc hiÖn nay. Víi vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ cµng ph¶i chó träng h¬n nh÷ng yªu cÇu vµ nguyªn t¾c nµy trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ tr¶ l-¬ng trong doanh nghiÖp m×nh. 3)C¸c chÕ ®é tiÒn l-¬ng cña nhµ n-íc quy ®Þnh 3.1 Theo tÝnh chÊt l-¬ng: TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng gåm: - L-¬ng chÝnh: Tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian thùc tÕ lµm c«ng viÖc chÝnh. - L-¬ng phô: Tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian kh«ng lµm c«ng viÖc chÝnh nh-ng vÉn ®-îc h-ëng l-¬ng(§i häp, nghØ phÐp, ®i häc…) - Phô cÊp l-¬ng: Tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian lµm thªm giê hoÆc lµm viÖc trong m«i tr-êng ®éc h¹i… 4 3.2 Theo ®èi t-îng tr¶ l-¬ng: - TiÒn l-¬ng trùc tiÕp: Tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. -TiÒn l-¬ng chung: Tr¶ cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x-ëng. -TiÒn l-¬ng qu¶n lý: Tr¶ cho c«ng nh©n viªn ë c¸c bé phËn qu¶n lý. 3.3 Theo h×nh thøc tr¶ l-¬ng: a)L-¬ng thêi gian: L-¬ng thêi gian tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo thêi gianlµm viÖc thùc tÕ cïng víi c«ng viÖc tr×nh ®oä thµnh th¹o cña ng-êi lao ®éng. Mçi ngµnh ®Òu quy ®Þnh thang l-¬ng cô thÓcho c«ng viÖc kh¸c nhau. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp th-êng cã c¸c thang l-¬ng nhthang l-¬ng cña c«ng nh©n c¬ khÝ, thang l-¬ng l¸i xe, thang l-¬ng nh©n viªn ®¸nh m¸y… Trong tõng thang l-¬ng l¹i chia thµnh c¸c bËc l-¬ng c¨n cø vµo tr×nh ®é thµnh th¹o kü thuËt, nghiÖp vô chuyªn m«n cña ng-êi lao ®éng. Mçi bËc l-¬ng øng víi møc tiÒn l-¬ng nhÊt ®Þnh. TiÒn l-¬ng thêi gian ®-îc tÝnh trªn c¬ së bËc l-¬ng cña ng-êi lao ®éngvµ thêi gian lµm viÖc cña hä. L-¬ng thêi gian ®-îc tÝnh nh- sau. + TiÒn l-¬ng trùc tiÕp: TiÒn l-¬ng ph¶i; tr¶ trong th¸ng = Møc l-¬ng; ngµy x Sè ngµy thùc tÕ; viÖc trong th¸ng Møc l-¬ng; Ngµy = Error! Møc l-¬ng tÝnh theo thêi gian ë trªn lµ thêi gian gi¶n ®¬n. C¸ch tr¶ l-¬ng nµy ch-a chó ý ®Õn chÊt l-îngc«ng t¸c cña ng-êi lao ®éng nªn nã ch-a kÝch thÝch tÝch cùc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña hä. Kh¾c phôc nh-îc ®IÓm nµy. Mét sè doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã th-ëng. + L-¬ng gi¸n tiÕp: L-¬ng c«ng nhËt: Lµ h×nh thøc ®Æc biÖt cña l-¬ng thêi gian. §©y lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lµm viÖc t¹m ch-a s¾p xÕp vµo thang l-¬ng, bËc l-¬n. Theo c¸ch tr¶ l-¬ng nµy th× ng-¬I lao ®éng lµm viÖc ngµy nµo tÝnh 5 l-¬ng ngµy Êy theo møc l-¬ng quy ®Þnhcho ®óng tõng c«ng viÖc. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông víi c«ng viÖc mang tÝnh thêi vô, t¹m thêi. b.H×nh thøc tr¶ l-¬ngtheo s¶n phÈm: -H×nh thøc nµy tÝnh l-¬ng dùa trªn sè l-îng vµ chÊt l-îng mµ ng-êi lao ®éng ®· hoµn thµnh. -Thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ l-¬ng hîp lý, viÖc kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm chÆt chÏ. -H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm bao gåm c¸c h×nh thøc cô thÓ sau. B1. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: Møc l-¬ng ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo ®Þnh møc sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh. L-¬ng s¶n phÈm; trùc tiÕp = Sè l-îng s¶n phÈm ; hoµn thµnh x §¬n gi¸ ; l-¬ng B2. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cã th-ëng, cã ph¹t: Cã tÝnh chÊt khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng. B3. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: Sö dông ®Ó tÝnh l-¬ng cho c¸c c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc phôc vô s¶n xuÊt hoÆc c¸c nh©n viªn gi¸n tiÕp. Møc l-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n trùc tiÕp. B4. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Møc l-¬ng tr¶ ngoµI phÇn tÝnh theo l-¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp cßn cã phÇn th-ëng thªm c¨n cø vµo lu-îng s¶n phÈm v-ît møc. TiÒn l-¬ng s¶n phÈm ;cã th-ëng; cña mçi CNSX = L-¬ng s¶n phÈm ; trùc tiÕp + Th-ëng ; v-ît møc Trong ®ã: L-¬ng s¶n phÈm ; trùc tiÕp = Sè l-îng s¶n phÈm ; hoµn thµnh x §¬n; gi¸ l-¬ng 6 Th -ëngv-ît = Tû lÖ th-ëng; V-ît ®Þnh møc x § Þnhmøc Sè l-îng s¶n phÈm ; Cña sè l-îng ®Þnh møc c. Tr¶ l-¬ng s¶n phÈm kÕt hîp víi l-¬ng thêi gian. d. H×nh thøc tr¶ l-¬ng kho¸n theo khèi l-îng c«ng viÖc. ®. TiÒn l-¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. 3.4.Quü l-¬ng cña doanh nghiÖp: Quü tiÒn l-¬ng lµ tæng sè tiÒn mµ doanh nghiÖp hoÆc c¬ quan nhµ n-íc ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp theo danh s¸ch mµ doanh nghiÖp qu¶n lý. TiÒn l-¬ng thêi gian, tiÒn l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm vµ tiÒn l-¬ng tÝnh theo kho¸n. TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm h-ëng trong ®Þnh møc quy ®Þnh. TiÒn l-¬ng cho ng-êi lao ®éngtrong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan, trong thêi gian ®-îc ®IÒu ®éng c«ng t¸c lµm nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh, thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i häc. C¸c kho¶n phô cÊp lµm ®ªm , thªm giê. C¸c kho¶n tiÒn th-ëng cã tÝnh chÊt th-êng xuyªn. 4. ChÕ ®é vÒ c¸c kho¶n tÝnh trÝch theo tiÒn l-¬ng. + Quü b¶o hiÓm x· héi: §-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè quü tiÒn l-¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh tû lÖ trÝch b¶o hiÓm x· héi lµ 20%. Trong ®ã: 15%: Do doanh nghiÖp nép ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 5%: Do ng-êi lao ®éng ®ãng gãp vµ®-îc tÝnh trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. 7 + Quü b¶o hiÓm y tÕ: §-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ trªn tæng sè tiÒn l-¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ 3%. Trong ®ã: 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 1% tÝnh vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. + Kinh phÝ cè ®Þnh : §-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ qui ®Þnh cña tæng sè tiÒn l-¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶ng phô cÊp cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh 2%. 5.Ho¹ch to¸n lao ®éng trong doanh nghiÖp . 5.1.Chøng tõ sö dông . Theo quyÕt ®Þnh 186/TC_C§KT ngµy 14/3/95 cña bé tµI chÝnh vÒ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ sau. 1.B¶ng chÊm c«ng sè 1/L§_TL. 2.B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng sè 2 L§_TL. 3.PhiÕu nghØ h-ëng BHXH sè 03 L§_TL. 4.B¶ng thanh to¸n BHXHsè 04 L§_TL. 5.B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng sè 05 L§_TL. 6.PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm c¶u c«ng viÖt hoµn thµnh D6_ L§_TL. 7.PhiÕu b¸o lµm thªm giê sè 07. L§_TL. 8.Hîp ®ång giao kho¸n sè 08 L§_TL. 9.Biªn b¶n ®IÒu tra tai n¹n L§ sè 09 L§_TL. C¸c chøng tõ tõ 1 ®Õn 6 lµ chøng tõ b¾t buéc 5.2 Hach to¸n sö dông lao ®éng. H¹ch to¸n sè l-îng lao ®éng lµ h¹ch to¸n vÒ mÆt sè l-îng tõng lo¹I lao ®éng theo nghÒ nghiÖp c«ng viÖc vµ tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, viÖc theo dâi chi tiÕt vÒ sè l-îng lao ®éng ®-îc thùc hiÖn trªn sè gäi lµ “§SCBCVN”. Sè danh s¸ch nµy do phßng lao ®éng theo tõng bé phËn. Nh»m th-êng xuyªn n¾m ch¾c sè l-îng lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp, c¨n cø ®Ó nghi sè nµy lµ c¸c chøng tõ ban ®Çu vÒ tuyÓn dông 8 thuyªn truyÓn, th«i viÖc, n©ng bËc l-¬ng….mäi sù biÕn ®éng vÒ lao ®éng ph¶i ®-îc nghi chÐp kÞp thêi vµo danh s¸ch lao ®éng. 9 II.C¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: 1.Tµi kho¶n sö dông. a.TK 334 “ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn” ph¶n ¸nh viÖc thanh to¸n l-¬ng, th-ëng, b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Bªn nî: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng tiÒn c«ng tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn. Bªn cã: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. D- cã: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cuèi kú. D- nî(c¸ biÖt): C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n ®· thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn lín h¬n sè ph¶i tr¶. TK 334 ®-îc chi tiÕt thµnh 2 TK cÊp 2. -TK 3341 – Thanh to¸n l-¬ng -TK 3342 – Thanh to¸n kh¸c b.Tk 338 “ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ KPC§, BHYT,BHXH c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý, c¸c kho¶n vay m-în t¹m thêi... Bªn Nî: -BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. -KFC§ chi t¹i doanh nghiÖp -BHXH, BHYT vµ KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý. Bªn cã: _TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt lao ®éng _ KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l-¬ng cña c«ng nh©n viªn. _ BHXH, chi phÝ cè ®Þnh v-ît chi ®-îc cÊp bï. D- cã: BHXH, BHYT, CPC§ ®· trÝch ch-a nép cho c¬ quan qu¶n lý nh-ng ch-a chi hÕt. TK nµy chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp 2 - TK 3381 : Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 10 - TK 3382 : KPC§ - TK 3383 : BHXH - TK3384 : BHYT - TK 3387 : Doanh thu nhËn tr-íc - TK 3388 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c c. Tµi kho¶n 335 : ‘Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ghi nhËn lµ chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú nh-ng ch-a thùc tÕ ph¸t sinh mµ sÏ ph¸t sinh trong kú nµy hoÆc kú sau. Bªn nî: - C¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh thuéc néi dung chi phÝ ph¶i tr¶. - Chi phÝ ph¶i tr¶ lín h¬n chi phÝ thùc tÕ ho¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh Bªn cã: - Chi phÝ ph¶i tr¶ dù tÝnh tr-íc ®· ghi nhËn vµ h¹ch to¸n chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh D- cã: - Chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng thùc tÕ ch-a ph¸t sinh. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c nh-: TK622, 623, 627, 641, 642, 111, 112, 138... 2.KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt cña tµi kho¶n 334liªn quan “TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” vµ c¸c sæ chi tiÕt cña tµi kho¶n liªn quan. *Chøng tõ sö dông -B¶ng kª -B¶ng ph©n bæ -B¶ng chÊm c«ng -B¶ng thanh to¸n l-¬ng 3.KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc thùc 11 hiÖn trªn c¸c tµi kho¶n 334, 335, 338 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan. +Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu ®-îc thùc hiÖn nh- sau: -Hµng th¸ng tÝnh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng, KÕ toand nghi: Nî TK 241 Nî TK 622 Nî TK 623(1) Nî TK 627(1) Nî TK 641(1) Nî TK 642(1) Cã TK 334(1) -Sè tiÒn th-ëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn NîTK 431(1) Nî TK 622, 627, 641, 642. Cã TK 334. -TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ hµng th¸ng. Nî TK 622, 627, 641, 642, 241. Nî TK334 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) -TÝnh BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. tr-êng hîp CNV èm ®au, thai s¶n ... KÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Þnh kho¶n tuú theo quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý sö dông quü BHXH. + Tr-êng hîp doanh nghiÖp ®-îc gi÷ l¹i 1 phÇn BHXH ®· trÝch khi cã chi tr¶ kÕ to¸n nghi: Nî TK 338 (3383) Cã TK 334. +Thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh toµn bé sè trÝch NHXH ph¶i nép lªn cÊp trªn , viÖc chi tr¶ trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n viªn t¹i doanh nghiÖp ®-îc quyÕt to¸n sau khi ph¸t sinh chi phÝ thùc tÕ. Nî TK 138(8) 12 Cã TK 334 - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. Nî TK 334 Cã TK338(8) Cã TK 141 Cã TK 138(1381,1388) - Thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, BHXH, tiÒn th-ëng c«ng nh©n viªn. Nî TK334 Cã TK 111 Cã TK 112 Cã TK 512 Cã TK 3331(33311) - Khi chuyÓn tiÒn nép BHXH, KPC§, BHYT Nî TK 338(3382, 3383, 3384) Cã TK 11,112. - Chi tiªu KPC§ t¹i doanh nghiÖp Nî TK3382 Cã TK 111, 112. - Cuèi kú kÕt chuyÓn tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n ®i v¾ng ch-a lÜnh. Nî TK 334 Cã TK 338(8) -Tr-êng hîp sè ®· nép, ®· tr¶ vÒ KPC§, BHXH kÓ c¶ sè v-ît chi lín h¬n sè ph¶i tr¶ ph¶i nép, khi ®-îc cÊp bï. Nî TK 11, 112 Cã TK 338(3382, 3383) - Hµng th¸ng tr-íc khi trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiªp s¶n xuÊt Nî TK 622 Cã TK 335 - Sè tiÒn l-¬ng c«ng nh©n nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶. 13 Nî TK 335 Cã TK 334 §èi víi doanh nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× khi tÝnh tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt thùc tÕ ph¶i tr¶. Nî TK 662 Cã TK 334 Tuú theo h×nh htøc sè kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông mµ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng nghi BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc nghi trªn c¸c sæ kÕ to¸n phï hîp 14 PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n lao ®éng tiÒnl-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4 I.Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty x©y dùng sè4: 1.§Æc ®iÓm chung cña c«ng ty x©y dùng sè 4. C«ng ty x©y dùng sè 4 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc bé x©y dùng thuéc tæng c«ng ty x©y dùng nhµ n-íc. HiÖn nay trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i 243A §ª La Thµnh- QuËn §èng §a- Hµ Néi C«ng ty ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 18/10/59. C¬ së ban ®Çu tiÒn th©n lµ c«ng ty x©y dùng nhµ m¸y ph©n ®¹m Hµ B¾c. sau ph¸t triÓn thµnh c«ng ty kiÕn tróc Hµ B¾c vµ c«ng ty kiÕn tróc khu b¾c Hµ Néi. N¨m 1975, bé x©y dùng cã quyÕt ®Þnh sè 11/BXD_TC ngµy 13/01/1975. Hîp nhÊt c«ng ty x©y dùng Hµ B¾c vµ c«ng ty x©y dùng khu b¨c Hµ Néi lÊy tªn lµ c«ng ty x©y dùng sè 4. N¨m 1992, bé x©y dùng cã quyÕt ®Þnh sè 132/BXD-TCL§ ngµy 23/3/1992. Hîp nhÊt xÝ nghiÖp x©y dùng sè 3 vµ c«ng ty x©y dùng sè 4 lÊy tªn lµ CTXD sè míi. N¨m 1995, Bé cã quyÕt ®Þnh nhËp c«ng ty x©y dùng sè 4 vµo tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Tõ n¨m ®ã cho ®Õn nay c«ng ty x©y dùng sè 4 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Tr¶i qua 40 n¨m tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty x©y dùng sè 4 ®· ®ãng gãp cho ®Êt n-íc hµng tr¨m c«ng tr×nh lín nhá, chÊt l-îng c«ng tr×nh lu«n lu«n ®-îc ®¶m b¶o, lµm t¨ng thªm c¬ sëvËt chÊt cho CHXH gãp phÇn lµm thay ®æi bé mÆt cña ®Êt n-íc. 2.NhiÖm vôcña c«ng ty x©y dùng sè 4. C«ng ty x©y dùng sè 4 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi cã giÊy phÐp hµnh nghÒ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh trong ph¹m vi toµn quèc. C«ng ty cã chøc n¨ng hµnh nghÒ sau: 15 * Thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng céng thuéc nhãm dù ¸n nhãmB -Thi c«ng ®-êng (san nÒn, mÆt ®-êng d¶i ®¸ vµ thÊm nhùa) X©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi thuéc dù ¸n nhãm C. * Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y dùng - §µo ®¾p ®Êt ®¸, nÒ, mèc, bª t«ng, s¾t thÐp trong x©y d-ng, trang trÝ néi vµ ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. * C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô. - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng - Qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, t- vÊn ®Çu t- x©y dùng. 3.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: 16 S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty x©y dùng sè 4 Ban gi¸m ®èc V¨n phßng XN x©y dùng sè 1 Phßng KTTT XN x©y dùng sè 2 PG§ kinh tÕ PG§ kü thuËt PG® th-êng trùc Phßng thi c«ng XN x©y dùng sè 3 Phßng TC-KT XN x©y dùng sè 4 Phßng KH-KT XN x©y dùng sè 5 XN CGSC Phßng dù ¸n XN NM vµ XD Phßng TC-L§ Chi nh¸nh Hµ B¾c C«ng tr×nh x©y dùng Ghi chó: XNCGSC: XÝ nghiÖp c¬ giíi söa ch÷a. XNNM&XD: XÝ nghiÖp nÒn mãng x©y dùng Phßng KH-KT: Phßng khoa häc kü thuËt. Phßng KTTT: Phßng kinh tÕ thÞ tr-êng. Phßng TC-KT: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban - Ban gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ng-êi l·nh ®¹o chung, ®-îc phÐp ra 17 quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p nh©n. - Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cßn cã héi ®ång cè vÊn, héi ®ång doanh nghiÖp vµ c¸c phã gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc th-êng trùc, phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc kinh tÕ. - V¨n phßng c«ng ty: Lµ ®¬n vÞ gióp gi¸m ®èc c«ng ty tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c v¨n th-, tiÕp nhËn vµ chuyÓn giao c«ng v¨n. - Phßng kinh tÕ thÞ tr-êng: Cã nhiÖm vô t×m hiÓu thÞ tr-êng, x©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch dµi trung h¹n vµ hµng n¨m cña c«ng ty trªn c¬ së hiÖn cã vÒ nh©n lùc, vËt t-, tiÒn vèn thiÕt bÞ thi c«ng vµ nhu cÇu thÞ tr-êng. T×m ®èi t¸c trong lÜnh vùc ®Çu t- trªn c¬ së chñ tr-¬ng cña c«ng ty - Phßng thi c«ng: KiÓm tra viÖc thi c«ng vÒ c¸c lÜnh vùc, chÊt l-îng tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng, biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, quy ph¹m x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty. KiÓm tra thñ tôc x©y dùng cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó tr¸nh thi c«ng tuú tiÖn - Phßng tµi chÝnh-KÕ to¸n: Tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, gióp gi¸m ®èc tæ chøc h-íng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ. - Phßng kÕ ho¹ch kinh tÕ: Lµ bé phËn tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ h-íng dÉn KH-KT vµ tiÕp thu c«ng nghÖ míi ¸p dông tiÕn bé kü thuËt. - Phßng dù ¸n: T×m hiÓu thÞ tr-êng, nghiªn cøu hå s¬, kiÓm tra khèi l-îng thiÕt kÕ, gi¶i quyÕt c¸c v-íng m¾c trong qu¸ tr×nh xem xÐt hå s¬ víi chñ ®Çu t-.h«ng qua ban gi¸m ®èc vÒ gi¶i ph¸p thi c«ng, ph-¬ng ph¸p lËp gi¸ thÇu, sè l-îng, chñng lo¹i thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh - Phßng tæ chøc lao ®éng: Cã nhiÖm vô trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý sö dông lao ®éng, qu¶n lý tiÒn l-¬ng. - Ngoµi ra c«ng ty cßn 5 xÝ nghiÖp x©y dùng, xÝ nghiÖp c¬ giíi söa ch÷a, xÝ nghiÖp nÒn mãng vµ x©y dùng, chi nh¸nh Hµ B¾c chÞu tr¸ch nhiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng 18 4.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty. *S¬ ®å 2: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü * NhiÖm vô cña tõng bé phËn: - KÕ to¸n tr-ëng: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖmchung, h-íng dÉn nhiÖm vô cho cÊp d-íi thuécthÈm quyÒn qu¶n lý, ®«n ®èc nh©n viªn thùc hiÖn vµ chÊp hµnh c¸c quy chÕ ®é kÕ to¸n do nhµ n-íc ban hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. - KÕ to¸n thanh to¸n: Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, chi vµ thanh to¸n néi bé. - KÕ to¸n ng©n hµng: ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ chÝnh x¸c sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng, gi¸m s¸t chÆt chÏ thu chi, qu¶n lý TGNH chuyÓn kho¶n sÐc, uû nhiÖm chi ®èi víi kh¸ch hµng mua vµ b¸n. - KTTSC§: KiÓm tra vµ sö dông quü khÊu hao c¬ b¶n tÝnh ®óng chi phÝ söa ch÷a vµ gi¸ trÞ c¶i tiÕn kü thuËt ®æi míi TSC§ vµ tÝnh ®óng gi¸ TSC§. - KT tæng hîp : tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x©y dùng kÕt qu¶ vµ lËp b¸o c¸o biÓu kÕ to¸n. - Thñ quü: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu 19 + H×nh thøc kÕ to¸n ®-îc ¸p dông t¹i C«ng ty Chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi NKC Sæ c¸i TK 334,338 tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra + H×nh thøc kÕ to¸n ®-îc ¸p dông t¹i C«ng ty 20
- Xem thêm -