Tài liệu Kt nvl tại cty vpp cửu long

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Lêi nãi ®Çu S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh lµ ho¹t ®éng tù gi¸c vµ cã ý thøc cña con ng-êi nh»m biÕn c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh c¸c vËt phÈm, hµng ho¸ cã Ých ®¸p øng ®-îc nhu cÇu riªng cña b¶n th©n còng nh- phôc vô nhu cÇu chung cña toµn x· héi. Khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, møc sèng ®-îc n©ng cao kÐo theo nhu cÇu kh¸ch quan cña con ng-êi ®-îc n©ng lªn. Ai còng muèn b¶n th©n m×nh sö dông c¸c thø hµng hãa chÊt l-îng tèt, mÉu m· ®Ñp nh-ng gi¸ c¶ ph¶i võa ph¶i. Doanh nghiÖp h¬n ai hÕt hä hiÓu râ ®iÒu nµy, chÝnh v× thÕ c¸c doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm, n©ng cao quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm ... nh-ng cÇn gi¶m thiÓu tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó trùc tiÕp h¹ gi¸ b¸n t¹o søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chi phÝ trùc tiÕp ¶nh h-ëng lín ®Õn gi¸ thµnh chÝnh lµ chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. NÕu gi¶m ®-îc chi phÝ nµy dÉn ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp míi thu ®-îc lîi nhuËn cao. Muèn lµm ®-îc ®iÒu ®ã c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i cã tr×nh ®é thùc sù, kinh nghiÖm cña b¶n th©n vµ h¬n hÕt lµ ph¶i cã chiÕn l-îc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. Sö dông tiÕt kiÖm, hîp lý nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ b¸n n©ng cao søc c¹nh tranh ( CÇn ph¶i nãi thªm lµ sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn). ThÊy ®-îc tÇm quan träng cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong s¶n xuÊt nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long em ®· chän ®Ò tµi “ KÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” nh»m ®i s©u vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Ngoµi phÇn më ®Çu néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm ba ch-¬ng: CH¦¥NG I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu. CH¦¥NG II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long. CH¦¥NG III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu.......................................................................................1 Ch-¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu .............................................................4 Ch-¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long.....................................25 Ch-¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long........................68 KÕt luËn...........................................................................................72 Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Ch-¬ng I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu. 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña NLVL. 1.1 Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña NLVL. a. Kh¸i niÖm. Nguyªn liÖu vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng mua ngoµi hoÆc tù chÕ biÕn hoÆc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. §Æc ®iÓm. ChØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt bÞ tiªu hao toµn bé vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu thay ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ ®-îc chuyÓn toµn bé mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña nguyªn liÖu. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu vËt liÖu cÇn ®-îc theo dâi, qu¶n lý chÆt chÏ vÒ c¸c mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ ë tÊt c¶ c¸c kh©u: Mua s¾m. Dù tr÷, b¶o qu¶n. Sö dông. - ë kh©u mua hµng ®ßi hái ph¶i qu¶n lý ®óng viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng vÒ sè l-îng, khèi l-îng, chÊt l-îng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nh- ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, thêi gian ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 - ë kh©u b¶o qu¶n ph¶i tæ chøc tèt kho tµng bÕn b·i trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph-¬ng tiÖn ®o l-êng cÇn thiÕt tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu tr¸nh h- háng mÊt m¸t b¶o ®¶m an toµn tµi s¶n. - ë kh©u sö dông ®ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm, chÊp hµnh tèt c¸c ®Þnh møc dù to¸n chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu gãp phÇn quan träng ®Ó h¹ gi¸ thµnh, t¨ng thu nhËp vµ tÝch luü ®¬n vÞ. 1.2 Vai trß cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó ph¸t huy vai trß chøc n¨ng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu vËt liÖu kÕ to¸n cã nhiÖm vô sau: - Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi sè l-îng phÈm chÊt quy c¸ch vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i, tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp, xuÊt, tån. - VËn dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n, tÝnh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp kho, h-íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn, phßng ban chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c thñ tôc nhËp, xuÊt vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. - Më c¸c lo¹i sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu theo ®óng chÕ ®é ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua hµng, t×nh h×nh dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu theo dù to¸n tiªu chuÈn ®Þnh møc chi phÝ vµ ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp vËt t- ø ®äng, hao hôt, tham « l·ng phÝ, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý. - Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. - Cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn liÖu vËt liÖu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh mua hµng, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu . Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu. 2.1 Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh sö dông nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø nguyªn liÖu vËt liÖu cã vai trß chøc n¨ng vµ ®Æc tÝnh lý ho¸...kh¸c nhau ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu lµ c¨n cø vµo c¸c tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó chia nguyªn liÖu vËt liÖu sö dông trong doanh nghiÖp thµnh tõng lo¹i, tõng nhãm, tõng thø. + C¨n cø vµo vai trß vµ chøc n¨ng cña nguyªn liÖu vËt liÖu ®-îc chia thµnh tõng lo¹i sau: Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh: Lµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÊu thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm nh- s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ, v¶i trong may mÆc. VËt liÖu phô lµ nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm nh-ng cã vai trß nhÊt ®Þnh vµ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + C¨n cø vµo c«ng dông vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c nhãm: - Nhãm vËt liÖu lµm t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm. -Nhãm vËt liÖu lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh. - Nhãm vËt liÖu ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhiªn liÖu lµ lo¹i vËt liÖu phô trong qu¸ tr×nh sö dông cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l-îng. Nã cã thÓ tån t¹i ë c¸c thÓ r¾n, láng, khÝ. Phô tïng thay thÕ lµ nh÷ng chi tiÕt phô tïng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®-îc dù tr÷ ®Ó sö dông cho viÖc söa ch÷a thay thÕ cho c¸c bé phËn. VËt liÖu kh¸c bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu ch-a ®-îc ph¶n ¸nh ë c¸c lo¹i vËt liÖu trªn. 2.2 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu lµ ®¸nh gi¸ th-íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 t¾c kÕ to¸n hµng tån kho trong ®ã nguyªn liÖu vËt liÖu ph¶i ®-îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. 2.2.1 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu theo gi¸ gèc. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: Chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®-îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Nguyªn liÖu vËt liÖu trong doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn néi dung c¸c yÕu tè cÊu thµnh gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu ®-îc x¸c ®Þnh theo tõng tr-ên hîp nhËp, xuÊt. a. Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp kho: - Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho: Gi¸ gèc NLVL Gi¸ mua mua ngoµi nhËp kho C¸c lo¹i thuÕ Chi phÝ liªn quan C¸c kho¶n = trªn ho¸ + kh«ng ®-îc + trùc tiÕp ®Õn viÖc + triÕt khÊu ho¸ ®¬n hoµn l¹i mua hµng th-¬ng m¹i Chi phÝ thu mua bao gåm: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho. - Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu tù chÕ biÕn nhËp kho: Gi¸ gèc nhËp kho = Gi¸ gèc vËt liÖu xuÊt kho + Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt nh- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh, chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn nguyªn liÖu vËt liÖu. - Gi¸ gèc nguyªn liÖu vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn nhËp kho ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Gi¸ gèc Gi¸ gèc NLVL = NLVL NhËp kho TiÒn c«ng ph¶i Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì + tr¶ cho ng-êi + vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan xuÊt kho chÕ biÕn trùc tiÕp Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu nhËn gãp liªn doanh, vèn cæ phÇn hoÆc thu håi vèn gèc ®-îc ghi nhËn theo gi¸ thùc tÕ ra héi ®ång ®Þnh gi¸ l¹i vµ ®-îc chÊp nhËn. Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu ®-îc biÕu tÆng. Gi¸ gèc NLVL Gi¸ mua thÞ tr-êng nh÷ng C¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan NhËp kho = NLVL t-¬ng ®-¬ng + trùc tiÕp ®Õn viÖc tiÕp nhËn Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu ®-îc cÊp. Gi¸ gèc cña NLVL NhËp kho Gi¸ ghi trªn sæ cña ®¬n vÞ Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, = trùc tiÕp hoÆc gi¸ ®-îc ®¸nh + chi phÝ cã liªn quan trùc gi¸ l¹i theo gi¸ trÞ thuÇn tiÕp kh¸c Gi¸ gèc cña phÕ liÖu thu håi lµ gi¸ -íc tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn thùc hiÖn. b. Gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt kho do gi¸ gèc cña nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp kho tõ c¸c nguån nhËp kh¸c nhau nh- ®· tr×nh bµy ë trªn, ®Ó tÝnh gi¸ gèc hµng xuÊt kho, kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho sau: + Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn liÖu vËt liÖu xuÊt kho tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng nhËp ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp sö dông Ýt nhÊt nh÷ng thø nguyªn liÖu vËt liÖu vµ cã gi¸ trÞ lín cã thÓ nhËn diÖn ®-îc. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t-¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®-îc tÝnh theo thêi kú hoÆc mçi khi l« hµnh vÒ (b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp). Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL xuÊt kho Sè l-îng NLVL = §¬n gi¸ b×nh qu©n xuÊt kho x gia quyÒn Trong ®ã gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cã thÓ tÝnh mét trong c¸c ph-¬n ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p 1: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú. TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL + TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú = tån ®Çu kú Sè l-îng NLVL nhËp trong kú + tån kho ®Çu kú Sè l-îng NLVL nhËp trong kú - Ph-¬ng ph¸p 2: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp. TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL + TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL nhËp §¬n gi¸ b×nh qu©n tr-íc khi nhËp kho cña tõng lÇn nhËp gia quyÒn sau mçi = lÇn nhËp Sè l-îng NLVL tån + Sè l-îng NLVL nhËp kho kho tr-íc khi nhËp cña tõng lÇn nhËp - Ph-¬ng ph¸p 3: NhËp tr-íc xuÊt tr-íc. ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®-îc mua tr-íc hoÆc s¶n xuÊt tr-íc th× ®-îc xuÊt tr-íc vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®-îc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi kú th-o ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho gÇn ®Çu kú. Gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 gi¸ trÞ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. - Ph-¬ng ph¸p 4: NhËp sau xuÊt tr-íc. ¸p dông dùa trªn c¸c gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®-îc mua sau hoÆc s¶n xuÊt sau th× ®-îc xuÊt tr-íc. Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®-îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. 2.2.2 §¸nh gi¸ nguyªn liÖu vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng th-êng sö dông nhiÒu lo¹i nhãm, thø nguyªn liÖu. NÕu ¸p dông nguyªn t¾c tÝnh theo gi¸ gèc th× rÊt phøc t¹p khã ®¶m b¶o yªu cÇu kÞp thêi cña kÕ to¸n.Doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng hÖ thèng h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp hµng ngµy trªn phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do kÕ to¸n cña doanh nghiÖp tù x©y dùng cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn trªn thÞ tr-êng. Gi¸ h¹ch to¸n ®-îc sö dông thèng nhÊt trong toµn doanh nghiÖp vµ t-¬ng ®èi æn ®Þnh l©u dµi. Tr-êng hîp cã sù biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ doanh nghiÖp cÇn x©y dùng l¹i hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh hÖ thèng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ h¹ch to¸n ®Ó ®iÒu chØnh thµnh gi¸ trÞ thùc tÕ. HÖ sè chªnh lÖch gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña tõng lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu tÝnh theo c«ng thøc sau: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL HÖ sè chªnh lÖch gi¸ + tån kho ®Çu kú TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL nhËp kho trong kú = Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL + Gi¸ trÞ h¹ch to¸n NLVL tån ®Çu kú Gi¸ trÞ thùc tÕ NL = Gi¸ trÞ h¹ch to¸n VL xuÊt kho NLVL xuÊt kho nhËp kho trong kú x HÖ sè chªnh lÖch gi¸ 3. NhiÖm vô kÕ to¸n NLVL: Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c,trung thùc, kÞp thêi sè l-îng chÊt l-îng vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña NVL nhËp kho. TËp hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l-îng vµ gi¸ trÞ NVL xuÊt kho, kiÓm tra t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao NVL. Ph©n bæ hîp lý gi¸ trÞ NVL sö dông vµo c¸c ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. TÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c sè l-îng vµ gi¸ trÞ NVL tån kho ph¸t hiÖn kÞp thêi NVL thiÕu, thõa, ø ®äng kÐm phÈm chÊt ®Ó doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p kÞp thêi, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. 4. Thñ tôc qu¶n lý nhËp xuÊt kho nguyªn liÖu vËt liÖu vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan. 4.1 Thñ tôc nhËp kho: Bé phËn cung cÊp vËt t- c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua hµng vµ hîp ®ång mua hµng ®· ký kÕt ®Ó tiÕn hµnh mua hµng. Khi hµng vÒ ®Õn n¬i nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ lËp ban kiÓm nghiÖm vËt t- sau ®ã ®¸nh gi¸ hµng mua vÒ c¸c mÆt sè l-îng, chÊt l-îng vµ quy c¸ch. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm nghiÓm ban kiÓm nghiÖm lËp “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-” sau ®ã bé phËn cung cÊp hµng lËp phiÕu nhËp kho trªn c¬ së ho¸ ®¬n vµ biªn b¶n sÏ Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 ghi sè l-îng thùc nhËp vµo phiÕu nhËp, giao cho chñ kho lµm thñ tôc nhËp kho. Tr-êng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu sai quy c¸ch phÈm chÊt thñ kho ph¶i b¸o c¸o cho bé phËn cung cÊp vµ cïng víi ng-êi giao lËp biªn b¶n. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn giao phiÕu nhËp cho kÕ to¸n vËt t- lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 4.2 Thñ tôc xuÊt kho: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho thñ kho xuÊt vËt t- vµ ghi sè thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt sau ®ã ghi sè l-îng xuÊt vµ tån kho cña tõng thø vËt t- vµo thÎ kho. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho chuyÓn phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n vËt t-, kÕ to¸n tÝnh gi¸ hoµn chØnh phiÕu xuÊt ®Ó lÊy sè liÖu ghi vµo sæ. 4.3 C¸c chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®-îc quy ®Þnh theo chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cã liªn quan gåm: - PhiÕu nhËp kho (MÉu sè 01 - VT) - PhiÕu xuÊt kho (Méu sè 02 - VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- s¶n phÈm hµng ho¸ (MÉu 08 -VT) - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (MÉu 02-BH) - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Ho¸ ®¬n GTGT 5. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. HiÖn nay chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn liÖu vËt liÖu ®-îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n vµ ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c ph-¬ng ph¸p sau: Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Ph-¬ng ph¸p sè d-. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Mçi ph-¬ng ph¸p trªn ®Òu cã nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm riªng trong viÖc ghi chÐp, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, kÕ to¸n c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp vÒ quy m«, tr×nh ®é yªu cÇu qu¶n lý, møc ®é øng dông thÝch hîp ph¸t huy hiÖu qu¶ kÕ to¸n. 5.1. Ph-¬ng ph¸p thÎ song song. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: ë kho, thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån trªn thÎ kho vÒ mÆt sè l-îng, ë phßng kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu vÒ mÆt sè l-îng. Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. (1). Hµng ngµy, c¨n cø vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt thñ kho tiÕn hµnh nhËp, xuÊt kho vµ ghi sè l-îng thùc nhËp, thùc xuÊt vµo chøng tõ sau ®ã ghi vµo thÎ kho vµ tÝnh sè tån sau mçi lÇn xuÊt, nhËp. Hµng ngµy sau khi ghi xong vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i chuyÓn chøng tõ nhËp, xuÊt cho phßng kÕ to¸n kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp. (2). Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®-îc chøng tõ nhËp, xuÊt vËt t-, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ, hoµn chØnh chøng tõ, ghi ®¬n gi¸, tÝnh thµnh tiÒn, ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi vµo sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. (3). ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng, kÕ to¸n chi tiÕt vËt t-, thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thÎ kho vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. (4). C¨n cø vµo sè liÖu tõ sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån sau ®ã tæng hîp theo tõng nhãm, lo¹i nguyªn vËt liÖu. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Sè liÖu nµy dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt VËt liÖu B¶ng tæng hîp NhËp, xuÊt, tån Ghi chó: §èi chiÕu kiÓm tra Sæ tæng hîp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng ¦u ®iÓm: ViÖc ghi sæ ®¬n gi¶, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ph¸t hiÖn sai sãt trong viÖc ghi chÐp vµ kiÓm tra. Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n cßn bÞ trïng lËp vÒ chØ tiªu sè l-îng ghi chÐp nhiÒu. 5.2 Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Thñ kho sö dông thÎ kho theo dâi sè l-îng nhËp, xuÊt, tån. KÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó theo dâi sè l-îng gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. (1) Thñ kho tiÕn hµnh c«ng viÖc quy ®Þnh t-¬ng tù ph-¬ng ph¸p thÎ song song. (2) §Þnh kú kÕ to¸n më b¶ng kª thèng nhÊt tæng hîp nhËp, xuÊt, tån trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt cña tõng thø nguyªn liÖu vËt liÖu lu©n chuyÓn trong th¸ng theo chØ tiªu trªn sè l-îng vµ gi¸ trÞ. (3) C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp trªn b¶ng kª ®Ó ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn trong th¸ng, mçi thø ghi mét dßng vµo cuèi th¸ng. (4) Cuèi th¸ng, ®èi chiÕu gi¸ trÞ nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu trªn thÎ kho víi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. (5) §èi chiÕu sæ gi¸ trÞ nguyªn liÖu vËt liÖu nhËp, xuÊt, tån trªn c¬ së ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi sæ kÕ to¸n tæng hîp. S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: §èi chiÕu kiÓm tra Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 ¦u ®iÓm: Gi¶m ®-îc khèi l-îng ghi sæ kÕ to¸n do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi sæ kÕ to¸n vÉn chïng lËp víi thñ kho vÒ mÆt sè l-îng, viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chØ tiÕn hµnh vµo kú kÕ to¸n do ®ã h¹n chÕ chøc n¨ng cña kÕ to¸n. 5.3. Ph-¬ng ph¸p sè d-: Nguyªn t¾c: Thñ kho dïng ®Ó ghi chÐp sè l-îng nhËp, xuÊt, tån vµ cuèi kú, ghi sæ tån kho ®· tÝnh ®-îc trªn thÎ kho vµo cét sè l-îng trªn sæ d-. KÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån cña tõng nhãm nguyªn liÖu vËt liÖu cña tõng kho vµ ghi gi¸ trÞ tån kho vµo cuèi kú cña tõng thø nguyªn vËt liÖu vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d- ®Ó ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vÒ mÆt sè liÖu ®· ®-îc lËp vµo dïng c¶ n¨m. Tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. (1) Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, sau khi nhËn thÎ xong, thñ kho tËp hîp vµ ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng nhãm vËt t-. (2) Thñ kho lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp (xuÊt) cña tõng nhãm nguyªn vËt liÖu theo chøng tõ gèc göi cho kÕ to¸n vËt t-. (3) KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, khi nhËn ®-îc phiÕu giao nhËn chøng tõ cña tõng nhãm ®Ýnh kÌm chøng tõ gèc ph¶i kiÓm tra ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi gi¸ trÞ h¹ch to¸n trªn tõng chøng tõ g«c, tæng céng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ nhËp xuÊt theo tõng nhãm ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ sau ®ã lËp b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån theo tõng kho. (4) KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu c¨n cø vµo b¶ng thiÕt kÕ nhËp xuÊt tån ®Ó lËp b¶ng tæng hîp N - X - T. (5) C¨n cø vµo thÎ kho, thñ kho ghi sè l-îng vËt liÖu ë kho vµo sæ sè d- sau ®ã chuyÓn cho phßng kÕ to¸n. Sæ sè d- do kÕ to¸n lËp cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m giao cho thñ kho tr-íc cuè th¸ng. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 (6) Khi nhËn sæ sè d-, kÕ to¸n kiÓm tra vµ ghi chØ tiªu gi¸ trÞ vµo sæ sè d-, sau ®ã ®èi chiÕu gi¸ trÞ trªn b¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån hoÆc b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån víi sæ sè d-. s¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d- Chøng tõ nhËp ThÎ kho Chøng tõ xu©t Sæ sè dBµn giao nhËp chøng tõ nhËp Bµn giao nhËp chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp N-X-T B¶ng luü kÕ N- X - T Ghi chó: §èi chiÕu hµng ngµy Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng ¦u ®iÓm: Gi¶m nhÑ khèi l-îng ghi chÐp hµng ngµy do kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng nhãm vËt t- tr¸nh viÖc trïng lËp víi thñ kho. C«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 Nh-îc ®iÓm: Khã ph¸t hiÖn ®-îc nguyªn nh©n khi ®èi chiÕu ®Ó ph¸t hiÖn sai sãt vµ ®ßi hái yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña kÕ to¸n ph¶i cao. 6. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn liÖu vËt liÖu. 6.1 C¸c tµi kho¶n chñ yÕu sö dông. - TK 152- nguyªn liÖu vËt liÖu KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu. Néi dung, kÕt cÊu cña TK 152 TK 152 - NLVL -TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho. - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ph¸t thõa khi kiÓm kª. - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tr¶ l¹i ng-êi b¸n hoÆc gi¶m gi¸ - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ kÕt chuyÓn tån kho ®Çu kú. Sè d-: - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú. - TK 152 ®-îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña DN. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 TK 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ. - C«ng dông: kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó tÝnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ vµ cßn ®-îc khÊu trõ. - Néi dung, kÕt cÊu: TK 133- ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ -Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ - Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ - KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®-îc khÊu trõ. -Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· ®-îc hoµn l¹i. Sè d-:-Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cßn ®-îc khÊu trõ, ®-îc hoµn l¹i nh-ng NSNN ch-a hoµn. - TK 331 - Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n. - C«ng dông: kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n vËt t-, hµng ho¸. Tµi kho¶n nµy còng ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng-êi nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh phô chÝnh. - Néi dung, kÕt cÊu: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6 TK 331 - Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ng-êi b¸n - Sè tiÒn øng tr-íc cho ng-êi b¸n nh-ng ch-a nhËn ®-îc hµng ho¸. - Sè tiÒn ng-êi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸ sè hµng ®· giao theo hîp ®ång. - Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. - §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh vÒ gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè vËt t-, hµng ho¸, dÞch vô ®· nhËn khi cã ho¸ - Cuèi kú kÕt chuyÓn chiÕt khÊu th-¬ng ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh m¹i ng-êi b¸n chÊp thuËn cho doanh thøc. nghiÖp gi¶m trõ vµo nî ph¶i tr¶. - Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt t-, hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt khi kiÓm nhËn vµ tr¶ l¹i ng-êi b¸n. Sè d-: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. Chó ý: Khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi kú kÕ to¸n kh«ng ®-îc bï trõ gi÷a sè d- nî vµ sè d- cã cña tµi kho¶n 331 mµ ph¶i c¨n cø vµo sè d- cña tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh vµo chØ tiªu t-¬ng øng trªn phÇn tµi s¶n vµ nguån vèn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 6.2 KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu. 6.2.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n tæng hîp nhËp kho nguyªn vËt liÖu t¨ng do mua ngoµi. - Tr-êng hîp hµng nhËp kho vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nghiÖm phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 20
- Xem thêm -