Tài liệu Kt nvl tại cty tư vấn và xd hưng vượng

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hµnh thi c«ng x©y dùng. V× vËy, c¸c kho b¶o qu¶n ph¶i kh« r¸o, tr¸nh « xy ho¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô, c¸c kho cã thÓ chøa c¸c chñng lo¹i vËt t- gièng hoÆc kh¸c nhau. Riªng c¸c lo¹i c¸t, sái, ®¸ v«i ®-îc ®-a th¼ng tíi c«ng tr×nh. C«ng ty x¸c ®Þnh møc dù tr÷ cho s¶n xuÊt, ®Þnh møc hao hôt, hîp lý trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn b¶o qu¶n dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch vËt t®-a ra. §Ó phôc vô cho yªu cÇu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô c«ng ty ®· ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc nh-ng c«ng ty ch-a lËp sæ danh ®iÓm vµ mçi lo¹i vËt liÖu c«ng ty sö dông bëi ch÷ c¸i ®Çu lµ tªn cña vËt liÖu. Yªu cÇu ®èi víi thñ kho ngoµi nh÷ng kiÕn thøc ghi chÐp ban ®Çu, cßn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®Ó kÕt hîp víi kÕ to¸n vËt liÖu ghi chÐp chÝnh x¸c viÖc nhËp, xuÊt b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu trong kho. * §èi víi c«ng cô - dông cô nh- sau: - C«ng cô dông cô: dµn gi¸o, m¸c, cuèc, xÎng… - Bao b× lu©n chuyÓn:… - §å dïng cho thuª: c¸c lo¹i m¸y mãc phôc vô thi c«ng: §Çm cãc, khoan bª t«ng.... 2.2.2. H¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung, tuy nhiªn còng cã mét sè vËn dông mÉu sæ phï hîp víi thùc tÕ vµ ph¸t huy tèt c¸c chøc n¨ng cña kÕ to¸n. Cô thÓ khi vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vÒ ®Õn kho cña c«ng ty tr×nh tù h¹ch to¸n ®-îc tiÕn hµnh nh- sau: 2.2.2.1. Thñ tôc nhËp kho: a. Tr-êng hîp nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ nguån mua ngoµi: Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh, tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu c«ng cô dông cô vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nhËn vµ lµm thñ tôc nhËp kho. Khi vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®-îc chuyÓn ®Õn c«ng ty, ng-êi ®i nhËn hµng (nh©n viªn tiÕp liÖu) ph¶i mang ho¸ ®¬n cña bªn b¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô lªn phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch, kü thuËt, tiÕp thÞ, trong ho¸ ®¬n ®· ghi râ c¸c chØ tiªu: chñng lo¹i, quy c¸ch vËt liÖu, khèi l-îng vËt liÖu, ®¬n gi¸ vËt liÖu, thµnh tiÒn, h×nh thøc thanh to¸n… C¨n cø vµo ho¸ ®¬n cña ®¬n vÞ b¸n, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch, kü thuËt, tiÕp thÞ xem xÐt tÝnh hîp lý cña ho¸ ®¬n, nÕu néi dung ghi trong ho¸ ®¬n phï hîp víi hîp ®ång ®· ký, ®óng chñng lo¹i, ®ñ sè l-îng, chÊt l-îng ®¶m b¶o… th× ®ång ý nhËp kho sè vËt liÖu ®ã ®ång thêi nhËp thµnh 2 liªn phiÕu nhËp kho Ng-êi lËp phiÕu nhËp kho ph¶i ®¸nh sè hiÖu phiÕu nhËp vµ vµo thÎ kho råi giao c¶ 2 liªn cho ng-êi nhËn hµng. Ng-êi nhËn hµng mang ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho vµ 2 liªn phiÕu nhËp kho tíi ®Ó nhËn hµng. Thñ kho tiÕn hµnh kiÓm NguyÔn ChÝ Chung 55 Líp: PT02-K175 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.3.1. Tr×nh tù nhËp kho nguyªn vËt liÖu. ë c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng, viÖc mua vËt tth-êng do phßng kÕ ho¹ch ®¶m nhËn, mua theo kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t- hoÆc theo yªu cÇu s¶n xuÊt thi c«ng. Khi vËt liÖu ®-îc mua vÒ, ng-êi ®i mua sÏ mang ho¸ ®¬n mua hµng nh-: ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n (GTGT) cña ®¬n vÞ b¸n, ho¸ ®¬n c-íc phÝ vËn chuyÓn…lªn phßng kÕ to¸n. Tr-íc khi nhËp kho, vËt t- mua vÒ sÏ ®-îc thñ kho vµ kÕ to¸n vËt liÖu kiÓm tra sè l-îng, chÊt l-îng quy c¸ch ®èi chiÕu víi ho¸ ®¬n nÕu ®óng míi cho nhËp kho vµ kÕ to¸n vËt liÖu sÏ viÕt phiÕu nhËp kho. Tr-êng hîp vËt liÖu mua vÒ cã khèi l-îng lín, gi¸ trÞ cao th× c«ng ty sÏ cã ban kiÓm nghiÖm vËt t- lËp "Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t-". Sau khi ®· cã ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm vËt t- vÒ sè hµng mua vÒ ®óng quy c¸ch, mÉu m·, chÊt l-îng theo ho¸ ®¬n th× thñ kho míi tiÕn hµnh cho nhËp kho. 2.2.3.2. Tr×nh tù xuÊt kho. ë c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng, vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu lµ dïng cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty gåm nhiÒu chñng lo¹i, viÖc xuÊt dïng diÔn ra th-êng xuyªn trong ngµnh cho tõng bé phËn sö dông lµ c¸c ®éi c«ng tr×nh. ViÖc xuÊt vËt liÖu ®-îc c¨n cø vµo nhu cÇu thi c«ng vµ ®Þnh møc tiªu hao NVL trªn c¬ së c¸c ®¬n ®Æt hµng ®ang ®-îc ký kÕt. Sau khi cã lÖnh s¶n xuÊt cña gi¸m ®èc, phßng kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn tiÕn ®é s¶n xuÊt, theo dâi s¸t sao tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. Sau khi ®èi chiÕu khèi l-îng nguyªn vËt liÖu trªn phiÕu xuÊt kho t¹i cét sè l-îng yªu cÇu ®èi víi khèi l-îng nguyªn vËt liÖu thùc tÕ cã trong kho, thñ kho sÏ ghi vµo phiÕu xuÊt kho ë cét sè l-îng thùc xuÊt vµ ký x¸c nhËn. Sau ®ã thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. 2.2.4. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ßi hái ph¶i ph¶n ¸nh, theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp, xuÊt tån kho cho tõng nhãm, tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ. B»ng viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô C«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu nµy. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu nµy. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô NguyÔn ChÝ Chung 55 Líp: PT02-K175 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp MÉu Sè 10 Sæ Chi TiÕt XuÊt kho VËt LiÖu C«ng tr×nh : Nhµ Lµm viÖc Bé Tµi ChÝnh Th¸ng 12 n¨m 2005 Chøng tõ §¬n vÞ : ®ång DiÔn gi¶i §VT SL §G TT GC 4 Sè Ngµy A B C D 1 2 2 137 06/12 XuÊt Xi M¨ng Hoµng Th¹ch kg 30.000 850. 25.500.000 137 06/12 XuÊt Xi M¨ng Hoµng Th¹ch kg 10.000 840 8.400.000 ..... .............. ........... 241 12/12 XuÊt Xi M¨ng Hoµng Th¹ch kg 10.000 840 8.400.000 241 12/12 XuÊt Xi M¨ng Hoµng Th¹ch kg 10.000 830 8.300.000 ......... .......... ........... .............. 2.2.5. §¸nh gi¸ vËt liÖu §¸nh gi¸ vËt liÖu- c«ng cô dông cô lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh vÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n nhËp xuÊt tæng hîp, nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu - c«ng cô dông cô c«ng ty ph¶n ¸nh trªn gi¸ thùc tÕ. Nguån vËt liÖu cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ cña c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng nãi riªng lµ rÊt lín, c«ng ty ch-a ®¶m nhiÖm ®-îc viÖc chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt ra nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô mµ nguån vËt liÖu chñ yÕu do mua ngoµi, mét sè vËt liÖu, c«ng cô ®-îc xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 s¶n xuÊt nh-: bª t«ng, cöa ®i, cöa sæ, vµ c¸c lo¹i cÊu kiÖn, vËt liÖu nh»m hoµn thiÖn viÖc thi c«ng x©y dùng. NguyÔn ChÝ Chung 55 Líp: PT02-K175 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hîp ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t-îng sö dông råi tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng. Do c«ng cô, dông cô cã tÝnh chÊt còng nh- gi¸ trÞ, thêi gian sö dông vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c mµ viÖc tÝnh to¸n ph©n bæ gi¸ trÞ thùc c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vµo c¸c ®èi t-îng sö dông cã thÓ mét hoÆc nhiÒu lÇn. Cã nh÷ng lo¹i c«ng cô, dông cô ph©n bæ hai lÇn nªn khi xuÊt dïng tiÕn hµnh ph©n bæ ngay 50% gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kú ®ã vµ khi b¸o háng sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ nèt gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô. C«ng cô dông cô ®-îc tÝnh nh- sau: - QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng : 40 bé x 43.000® = 1.720.000® - GiÇy ba ta : 40 ®«i x 14.500® = 580.000® - Mò nhùa : 40 c¸i x 16.000® = 640.000® Tæng hîp c«ng cô dông cô do ®éi xe vËn chuyÓn cña c«ng ty thùc hiÖn th× gi¸ thùc tÕ nhËp kho chÝnh lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n + chi phÝ vËn chuyÓn. Trªn phiÕu nhËp kho sè 168 ngµy 04/12/2005 ng-êi giao hµng Lª V¨n S¬n nhËp cho c«ng ty (theo hîp ®ång) 1 m¸y ®Çm víi gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n sè 360 lµ: 26.000.000®. VËy gi¸ thùc tÕ cña c«ng cô dông cô ®-îc tÝnh nh- sau: 1 x 26.000.000 = 26.000.000® + Gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho thi c«ng VÝ dô: §¬n gi¸ xuÊt cña c«ng cô dông cô xÎng (xóc ®Êt, trén v÷a) theo chøng tõ phiÕu xuÊt kho sè 136 ngµy 06/12/2005 lµ 240.000®ång. VËy gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng c«ng cô dông cô ®-îc tÝnh: 20 x 12.000 = 240.000® - §èi víi viÖc nhËp kho c«ng cô t¹i ®éi c«ng tr×nh x©y dùng vµ xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 trùc thuéc c«ng ty th× gi¸ thùc tÕ c«ng cô dông cô xuÊt kho ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 2.2.6. Tµi kho¶n sö dông cho h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh kÕt hîp víi Th«ng t- sè 100/1998/TT-BTC vÒ h-íng dÉn kÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). NguyÔn ChÝ Chung 55 Líp: PT02-K175 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ho¸ ®¬n GTGT MÉu Sè 14 MS01/GTKT-3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 20/12/2005 §¬n vÞ b¸n hµng; X-ëng gia c«ng chÕ biÕn §øc B¶o - Hµ Néi §Þa chØ: 48 §ª La Thµnh Sè TK: §iÖn tho¹i; 7.829.453 M· sè: 0101786521 Hä vµ tªn ng-êi mua: NguyÔn V¨n Hïng §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 0100532970 STT Hµng ho¸- dÞch vô §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V× kÌo c¸i 200 16.500 3.300.000 2 Chi tiÕt nèi ®Çu cäc c¸i 3000 6000 18.000.000 Céng : 21.300.000 ThuÕ VAT 5%, tiÒn thuÕ VAT 1.065.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 22.365.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai m-¬i hai triÖu ba tr¨ms¸u m-¬i n¨m ngh×n ®ång ch½n. Ng-êi mua hµng KÕ to¸n tr-ëng Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Khi hµng vÒ nhËp kho, ng-êi nhËn hµng mang ho¸ ®¬n ®Õn phßng vËt tviÕt phiÕu nhËp. C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ vµ phiÕu nhËp kho sè 49 ngµy 20/12/2002, kÕ to¸n ghi sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK152 Nî TK152: 21.300.000 ® Nî TK 133: 1.065.000 ® Cã TK111 : 22.365.000 ® §èi víi c«ng cô dông cô, viÖc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn trong th¸ng 12/2002 kh«ng cã, chØ trong tr-êng hîp mµ hîp ®ång yªu cÇu chi tiÕt, ®¬n vÞ NguyÔn ChÝ Chung 55 Líp: PT02-K175 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tõ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, th¸ng 12/2005 cña c«ng ty cã thÓ ph¶n ¸nh lªn NhËt kÝ chung vµ sæ c¸i theo tõng c«ng tr×nh, cho c«ng viÖc kÕ to¸n ®-îc gän nhÑ. Nh-ng ë c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng ®· ¸p dông c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh nªn phßng kÕ to¸n ®· c¨n cø tõ c¸c chøng tõ theo thø tù thêi gian ®Ó vµo sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i. NÕu cã yªu cÇu kiÓm tra sè vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh th× kÕ to¸n kiÓm tra trªn b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t- vµ B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ®èi chiÕu vµo sæ c¸i TK 152, TK 153 vµ c¸c sæ chi tiÕt liªn quan. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó kÕ to¸n ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo nhËt kÝ chung, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. Sau ®©y em trÝch sæ nhËt ký chung th¸ng 12/2005 ë c«ng ty cæ phÇn t- vÊn vµ x©y dùng H-ng V-îng Sau khi vµo sæ nhËt ký chung, kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ c¸i liªn quan NguyÔn ChÝ Chung 55 Líp: PT02-K175
- Xem thêm -