Tài liệu Kt nvl tại cty tnhh sx bao bì và dv tm hn

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th-¬ng tr-êng, ®¸p øng ®ù¬c nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt l-îng cao vµ gi¸ thµnh h¹. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t tõ kh©u ®Çu tíi kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tøc lµ tõ kh©u thu mua nguyªn vËt liÖu ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ thu ®-îc tiÒn vÒ nh»m ®¶m b¶o viÖc b¶o toµn vµ t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, ng-êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch lòy vµ më réng s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè cã liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng c«ng cô ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, th-êng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, viÖc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu vµ ph¶i ®¶m b¶o 3 yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®ã lµ: chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ toµn diÖn. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã ®¶m b¶o ®-îc 3 yªu cÇu trªn míi ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi vµ ®ång bé cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, dù tr÷, nhê ®ã gãp phÇn gi¶m bít chi phÝ, dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n kh¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng më víi sù hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, rÊt nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ®· vµo ViÖt Nam, tõ ®ã ®ßi hái chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ph¶i cã nh÷ng ®ßi hái cho phï hîp vµ ngang b»ng víi c¸c n-íc kh¸c trªn thÕ giíi. Do ®ã, hiÖn nay, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· ®-îc ban hµnh trªn nguyªn t¾c tháa m·n c¸c yªu cÇu vµ n¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ thÞ tr-êng, t«n träng vµ vËn dông cã chän läc c¸c chuÈn mùc vµ th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ phæ biÕn. Thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt Bao b× vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi. C«ng ty lµ ng-êi qu¶n lý tµi s¶n s¶n xuÊt, hµng n¨m c«ng ty giao kÕ ho¹ch mét sè chØ tiªu, chñ yÕu lµ doanh thu nghÜa vô nép c«ng ty gåm cã: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, thuÕ, vèn, l·i. VËt t- dïng ®Õn ®©u th× nhËn cña c«ng ty ®Õn ®ã vµ nép l¹i cho c«ng ty khi thu ®-îc tiÒn b¸n hµng. Ngoµi ra c«ng ty mua thªm vËt t- tõ bªn ngoµi nÕu c«ng ty kh«ng cung cÊp ®-îc ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt. Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®Ó cung cÊp kÞp thêi, chÝnh x¸c sè liÖu phôc vô cho kh©u tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhËn vËt t- cña c«ng ty vµ thu mua vËt t- tõ bªn ngoµi t¹i c«ng ty lµ mét kh©u quan träng. KÕ to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®-îc tiÒn vËt t- tiÒn vèn lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ sÏ thu hót ®-îc kh¸ch hµng, t¹o thÕ m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Nh- vËy vßng quay cña vèn l-u ®éng t¨ng nhanh tõ ®ã n©ng cao ®-îc lîi nhuËn gióp c«ng ty hoµn thµnh møc chØ tiªu c«ng ty giao cho ®Ó cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Çu t- thªm cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi, ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc tÕ em m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu" t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi. Néi dung ®Ò tµi, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng lÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi. PhÇn 3: Nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ®-îc hoµn thµnh víi sù nç lùc cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña Th¹c sÜ NguyÔn ThÞ Hång Nga vµ anh chÞ kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô th-¬ng m¹i Hµ Néi. Nh©n ®©y em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c vµ lßng kÝnh träng ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Ch-¬ng 1 Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt vµ sù cÇn thiÕt cña tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu 1.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ nguyªn vËt liÖu Lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh bÞ tiªu hao toµn bé gi¸ trÞ hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i biÕn d¹ng ®Ó cã thµnh thùc thÓ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm 1.1.1.2. §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× chi phÝ vÒ NVL chiªm mét tØ lÖ kh¸ lín vµ lµ mét bé phËn dù tr÷ s¶n xuÊt quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp. Nguyªn vËt liÖu cã ®Æc ®iÓm chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ NVL ®-îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong k×. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt d-íi t¸c ®éng cña lao ®éng, NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm dÞch vô. 1.1.2. Vai trß cña NVL vµ yªu cÇu qu¶n lý cña NVL 1.1.2.1. Vai trß cña NVL ChÝnh tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm võa nªu cña NVL chóng ta thÊy NVL cã mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn thùc tÕ, ®Ó s¶n xuÊt ra bÊt k× mét s¶n phÈm nµo th× doanh nghiÖp còng ph¶i cÇn ®Õn NVL… tøc lµ ph¶i cã ®Çu vµo hîp lÝ. Nh-ng chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cßn phô thuéc vµo chÊt l-îng cña NVL lµm ra nã. §iÒu nµy lµ tÊt yÕu v× víi chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng tèt sÏ ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh tiªu thô, dÉn ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp kh«ng æn ®Þnh vµ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ kh«ng ch¾c ch¾n. V× vËy, viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m chi phÝ NVL mét c¸ch hîp lý. MÆt kh¸c, xÐt vÒ mÆt vèn th× NVL lµ mét thµnh phÇn quan träng cña vèn l-u ®éng trong c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ vèn dù tr÷. §Ó n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i t¨ng tèc lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc dù tr÷ vµ sö dông NVL mét c¸ch hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm. Nh- vËy, NVL cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. 1.1.2.2. yªu cÇu qu¶n lý cña NVL Qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông tiÕt kiÖm tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u b¶o toµn sö dông, dù tr÷ chÝnh lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc qu¶n lý NVL. Kh©u thu mua ph¸t sinh ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt song nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt kh©u thu mua kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o nguån cung cÊp th-êng xuyªn liªn tôc mµ cßn ®¶m b¶o ®-îc sè l-îng, quy c¸ch gi¸ c¶ cña NVL gióp cho s¶n xuÊt hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ ng-îc l¹i nã sÏ g©y khã kh¨n ®Õn s¶n xuÊt. Kh©u b¶o qu¶n, dù tr÷ NVL còng lu«n ph¶i quan t©m chó ý, ph¶i x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i NVL ®¶m b¶o kh«ng thiÕu hôt vµ tr¸nh ø ®äng. Gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ tån kho, lµm t¨ng vßng quay cña vèn n©ng cao doanh lîi cho doanh nghiÖp. Kh©u sö dông NVL ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ sao cho sö dông tiÕt kiÖm trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc dù to¸n cã nh- vËy míi h¹ thÊp ®-îc chi phÝ, tõ ®ã h¹ thÊp ®-îc gi¸ thµnh lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Qu¸n triÖt nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý NVL trªn doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n NVL. 1.1.3. Kh¸i niÖm néi dung, ý nghÜa, nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. 1.1.3.1. Kh¸i niÖm, néi dung cña h¹ch to¸n NVL H¹ch to¸n NVL mét c¸ch khoa häc hîp lý cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ trong qu¶n lý, kiÓm so¸t tµi s¶n doanh nghiÖp, thóc ®Èy viÖc cung cÊp kÞp Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ thêi, ®ång bé nh÷ng NVL cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tõng ®èi t-îng sö dông, ng¨n ngõa c¸c hiÖn t-îng h- háng mÊt m¸t, l·ng phÝ vµ cã thÓ tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng ø ®äng hay khan hiÕm vËt t- ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c, h¹ch to¸n NVL lµ c«ng cô gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®-îc t×nh h×nh vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n NVL cã chÝnh x¸c, hîp lÝ, kÞp thêi, ®Çy ®ñ th× l·nh ®¹o míi n¾m b¾t ®-îc chÝnh x¸c t×nh h×nh thu mua, dù tr÷ xuÊt dïng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhËp - xuÊt - tån kho, gi¸ c¶ thu mua vµ tæng gi¸ trÞ…tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. 1.1.3.2. ý nghÜa cña h¹ch to¸n NVL KÕ to¸n NVL cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh c¸c yªu cÇu ®Æt ra cã nh- vËy míi ngµy cµng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL ë doanh nghiÖp. 1.1.3.3. NhiÖm vô cña h¹ch to¸n NVL §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc vµ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ yªu cÇu qu¶n lÝ: VÞ trÝ cña kÕ to¸n trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp, Nhµ n-íc ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh- sau: - Tæ chøc ph©n lo¹i NVL theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, s¾p xÕp vµ t¹o thµnh danh môc NVL ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn. - Tæ chøc chøng tõ, tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho cña doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ NVL 1.2.1.§¸nh gi¸ NVL Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu bao gåm rÊt nhiÒu thø, lo¹i kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ, c«ng cô vµ tÝnh n¨ng lÝ ho¸ kh¸c Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt víi tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu phôc vô cho kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. * C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, vai trß cña chóng trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp nguyªn vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Lµ nh÷ng NVL sau qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®-îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t- liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc. Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-: than, cñi, x¨ng, dÇu… Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt, phô tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc thiÕt bÞ. Nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ mµ doanh nghiÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t- cho x©y dùng c¬ b¶n. PhÕ liÖu: lµ c¸c nguyªn vËt liÖu thu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lÝ tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi. Nguyªn vËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø ch-a kÓ trªn. * C¨n cø vµo môc ®Ých c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu, chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm - Nguyªn vËt liÖu dïng cho nhu cÇu qu¶n lý * C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh, nguyªn vËt liÖu ®-îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu tù s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn - Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi - Nguyªn vËt liÖu do nhËn vèn gãp Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ 1.2.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu 1.2.2.1. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vËt tVËt t- ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ Ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông gi¸ h¹ch to¸n. 1.2.2.2. TÝnh gi¸ NVL: Lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña NVL. §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng trong tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu gióp cho viÖc tËp hîp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thu mua vµ xuÊt kho, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ trÞ tån kho nguyªn vËt liÖu gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra viÖc sö dông, chÊp hµnh ®Þnh møc dù tr÷. * §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ Toµn bé nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng trong k× ®-îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi k× kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ; xuÊt dïng (tån kho cuèi k×) = Gi¸ h¹ch to¸n vËt; liÖu xuÊt dïng x HÖ sè gi¸; nguyªn vËt liÖu Trong ®ã: HÖ sè gi¸; nguyªn vËt liÖu = Error! HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø nguyªn vËt liÖu chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. Gi¸ thùc tÕ cña NVL nhËp kho: Tuú theo doanh nghiÖp tÝnh VAT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp hay khÊu trõ mµ trong gi¸ thùc tÕ cã thÓ cã VAT hoÆc kh«ng cã VAT. - Víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n ng-êi b¸n (+) thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c kho¶n chi phÝ mua thùc tÕ (-) c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua ®-îc h-ëng. - Víi nguyªn vËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. - Víi nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: Gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ - Víi NVL nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ tæ chøc tham gia ®ãng gãp vèn liªn doanh: Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸ bªn x¸c ®Þnh (+) chi phÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). - Víi phÕ liÖu: Gi¸ -íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®-îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. - Víi NVL ®-îc t¨ng th-ëng: TÝnh theo gi¸ thÞ tr-êng t-¬ng ®-¬ng (+) chi chÝ tiÕp nhËn (nÕu cã). Khi sö dông gi¸ h¹ch to¸n th× trªn c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho vµ c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n vÒ nguyªn vËt liÖu ®-îc ph¶n ¸nh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi th¸ng, sau khi x¸c ®Þnh ®-îc møc gi¸ thùc tÕ sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho: Ph¶i h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Trªn thùc tÕ, gi¸ thùc tÕ cña NVL xuÊt kho ®-îc tÝnh theo c¸c ph-¬ng ph¸p sau: * C¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c: - Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn (gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cña sè tån ®Çu k× vµ nhËp trong k×). Theo ph-¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho còng ®-îc c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho trong k× vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®Ó tÝnh nh- sau: - Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc (FIFO) Theo ph-¬ng ph¸p nµy, sè nguyªn vËt liÖu nµo nhËp tr-íc th× xuÊt tr-íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr-íc th× míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Do vËy, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè nguyªn vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong tr-êng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh. - Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp Nguyªn vËt liÖu ®-îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt hµng. Khi xuÊt nguyªn vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®ã. ph-¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ gäi lµ ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ th-êng sö dông víi c¸c nguyªn vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ tÝnh t¸ch biÖt. - Ph-¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr-íc (LIFO) Ph-¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng nguyªn vËt liÖu mua sau sÏ ®-îc xuÊt tr-íc tiªn, ng-îc l¹i víi ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc, thÝch hîp trong tr-êng hîp l¹m ph¸t. 1.3. KÕ to¸n NVL trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh 1.3.1. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL Lµ c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån cho tõng lo¹i c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ chñng lo¹i. 1.3.1.1. Ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song Nguyªn t¾c: ghi theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ Tr×nh tù ghi chÐp + ë kho: dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån vÒ mÆt sè l-îng B-íc 1: C¨n cø vµo chøng tõ (phiÕu nhËp vµ phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu) thñ kho thùc hiÖn viÖc nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu vÒ hiÖn vËt. Sau ®ã vµo thÎ kho ë cét nhËp vµ xuÊt t-¬ng øng B-íc 2: Thñ kho th-êng xuyªn ®èi chiÕu gi÷a sè tån thùc tÕ víi sè tån trªn thÎ kho. B-íc 3: Cuèi th¸ng thñ kho tÝnh ra sè tån vÒ mÆt hiÖn vËt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn thÎ kho. B-íc 4: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau ki ghi xong thÎ kho th× ng-êi thñ kho chuyÓn chøng tõ phiÕu nhËp - phiÕu xuÊt cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu th«ng qua biªn b¶n bµn giao (b¶n giao nhËn chøng tõ). + ë phßng kÕ to¸n: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ B-íc 1: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi nhËn ®-îc chøng tõ do thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ghi ®¬n gi¸, sau ®ã tÝnh thµnh tiÒn cho tõng phiÕu nhËp hoÆc phiÕu xuÊt. B-íc 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. B-íc 3: cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra sè tån c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn sæ chi tiÕt. LËp kÕ ho¹ch ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ hiÖn vËt, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vÒ gi¸ trÞ, sau ®ã lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån trªn c¬ së sè liÖu cña sæ chi tiÕt. ¦u ®iÓm: ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp cßn trïng lÆp vÒ chØ tiªu sè l-îng. H¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n do cuèi th¸ng míi tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu. Ph¹m vi ¸p dông: thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, khèi l-îng c¸c nghiÖp vô nhËp - xuÊt Ýt, kh«ng th-êng xuyªn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. S¬ ®å 1:Theo ph-¬ng ph¸p thÎ song song. ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu B¶ng kª tæng hîp NhËp - xuÊt - tån Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Ghi chó: - Ghi hµng ngµy: - Ghi cuèi th¸ng: - Ghi ®èi chiÕu: 1.3.1.2. Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Nguyªn t¾c: ghi theo chØ tiªu sè l-îng vµ gi¸ trÞ Tr×nh tù ghi chÐp: + ë kho: gièng ph-¬ng ph¸p thÎ song song ë trªn + ë phßng kÕ to¸n: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. B-íc 1: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi nhËn ®-îc chøng tõ thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ghi ®¬n gi¸ tÝnh thµnh tiÒn. B-íc 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph©n lo¹i chøng tõ phiÕu nhËp nguyªn vËt liÖu vµ phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu. Dùa trªn c¬ së phiÕu nhËp nguyªn vËt liÖu lËp b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ. Dùa trªn c¬ së phiÕu xuÊt nguyªn vËt liÖu lËp b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ. B-íc 3: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lÊy sè liÖu trªn b¶ng kª nhËp vµ b¶ng kª xuÊt vµo b¶ng ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, vµo cét nhËp cét xuÊt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu t-¬ng øng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra sè tån c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Sè tån cuèi th¸ng nµy lµ sè tån cña ®Çu th¸ng tiÕp theo. Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lËp kÕ ho¹ch ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ hiÖn vËt. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n ®Ó ®iÒu chØnh. ¦u ®iÓm: khèi l-îng ghi chÐp cña kÕ to¸n ®-îc gi¶m do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng Nh-îc ®iÓm: c«ng viÖc cña kÕ to¸n vËt t- th-êng dån vµo cuèi th¸ng lµm cho c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n th-êng kh«ng kÞp thêi Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Ph¹m vi ¸p dông: thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã khèi l-îng nghiÖp vô nhËp - xuÊt kh«ng nhiÒu, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, do vËy kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt hµng ngµy. S¬ ®å 2: Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu Lu©n chuyÓn Ghi chó: - Ghi hµng ngµy: - Ghi cuèi th¸ng: - Ghi ®èi chiÕu: 1.3.1.3. Ph-¬ng ph¸p ghi sæ sè d-: Nguyªn t¾c: t¹i kho ghi chÐp theo chØ tiªu sè l-îng, cßn t¹i phßng kÕ to¸n theo chØ tiªu gi¸ trÞ + ë kho: Thñ kho ghi chÐp sù biÕn ®éng nhËp - xuÊt - tån cña tõng lo¹i hiÖn vËt trªn thÎ kho gièng nh- ph-¬ng ph¸p thÎ song song nh-ng cuèi th¸ng thñ kho lËp sæ sè d- trªn c¬ së sè liÖu sè tån nguyªn vËt liÖu trªn thÎ kho, sau ®ã chuyÓn sè nµy cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. + ë phßng kÕ to¸n: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. B-íc 1: Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú sau khi nhËn ®-îc chøng tõ do thñ kho ®em ®Õn ghi ®¬n gi¸ t×nh thµnh tiÒn. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ B-íc 2: §Þnh kú 5 hoÆc 10 ngµy kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tæng hîp gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp vµ xuÊt vµo b¶ng kª luü kÕ nhËp xuÊt tån. B-íc 3: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra sè tån vÒ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn b¶ng kª luü kÕ nhËp - xuÊt - tån. B-íc 4: Cuèi th¸ng sau khi nhËn ®-îc sæ sè d- do thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tÝnh thµnh tiÒn cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho vµ ghi vµo sæ sè d- cét gi¸ trÞ. B-íc 5: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tù tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu vÒ gi¸ trÞ sæ sè d- vµ b¶ng kª luü kÕ nhËp xuÊt tån, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. B-íc 6: Cuèi th¸ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp vÒ tæng gi¸ trÞ nhËp xuÊt tån, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®iÒu chØnh. ¦u ®iÓm: gi¶m ®-îc khèi l-îng ghi chÐp hµng ngµy. Nh-îc ®iÓm: khã kiÓm tra khi sai sãt v× phßng kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ tõng nhãm nguyªn vËt liÖu. Ph¹m vi ¸p dông: phï hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã khèi l-îng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vÒ nhËp - xuÊt diÔn ra th-êng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i vµ x©y dùng ®-îc hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu, dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n cña doanh nghiÖp t-¬ng ®èi cao. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ S¬ ®å 3: KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ sè dPhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt B¶ng luü kÕ NhËp - xuÊt - tån Ghi chó: - Ghi hµng ngµy: - Ghi cuèi th¸ng: - Ghi ®èi chiÕu: 1.3.2. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông TK 152 - Nguyªn liªu, nguyªn vËt liÖu KÕt cÊu: * Bªn nî: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL nhËp kho + Sè tiÒn ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ NVL khi ®¸nh gi¸ l¹i + TrÞ gi¸ NVL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª * Bªn cã: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL suÊt kho +Sè tiÒn gi¶m gi¸ chiÕt khÊu th-¬ng m¹i hµng mua + TrÞ gi¸ NVL thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. * Sè d- nî: ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ NVL tån kho cuèi kú kÕ to¸n TK 151 - Hµng mua ®ang ®i ®-êng - Bªn nî: +Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua ®ang ®i ®-êng Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ - Bªn cã: + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng mua ®ang ®i ®-êng th¸ng tr-íc, th¸ng nµy ®· vÒ nhËp kho hµng ®-a vµo sö dông ngay. TK 6111 - Mua hµng Bªn nî: - Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt t- tån ®Çu kú theo kiÓm kª. - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t- mua vµo trong kú Bªn cã: - Gi¸ thùc tÕ vËt t- tån cuèi kú theo kiÓm kª - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t- tr¶ l¹i ng-êi b¸n hoÆc ®-îc ng-êi b¸n gi¶m gi¸ - Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt t- xuÊt trong kú (ghi mét lÇn vµo cuèi kú) Cuèi kú: Kh«ng cã sè dTµi kho¶n nµy ®-îc chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2 - Tµi kho¶n 6111 - Mua NVLtheo dâi gi¸ trÞ NVL - Tµi kho¶n 6112 - Mua hµng ho¸ dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸ 1.3.3. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp NVL 1.3.3.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn - Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ c¸ch ph-¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng TK nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc tªn c¸c TK ph¶n ¸nh tõng lo¹i ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông phæ biÕn v× cã ®-îc chÝnh x¸c cao vµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, cËp nhËt. T¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo kÕ to¸n còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc nhËp - xuÊt - tån kho tõng lo¹i hµng tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng nh-ng bªn c¹nh ®ã ph-¬ng ph¸p nµy cßn mét sè h¹n chÕ ®è lµ tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ S¬ ®å 4: H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th-êng xuyªn (thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 151 TK 152 Nguyªn vËt liÖu ®i ®-êng kú tr-íc kú nµy ®· vÒ nhËp kho TK 621 XuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm TK 627, 641,642 TK 331, 111, 112, 141, 331 T¨ng do mua ngoµi (ph-¬ng ph¸p khÊu trõ VAT) TK 133 ThuÕ VAT ®-îc khÊu trõ XuÊt cho s¶n xuÊt chung b¸n hµng, QLDN TK 632 (157) XuÊt göi b¸n TK 333 TK 128, 222 ThuÕ nhËp khÈu XuÊt gãp vèn liªn doanh TK 411 TK 1381, 642 NhËp cÊp ph¸t, khong th-ëng ThiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK 642,3381 Thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª TK 154 XuÊt thuª ngoµi gia c«ng TK 128, 222 TK 412 NhËp l¹i vèn gãp liªn doanh §¸nh gi¸ gi¶m §¸nh gi¸ t¨ng Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ * §Æc ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn Lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt liÖu nãi riªng mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông phæ biÕn v× cã ®é chÝnh x¸c cao vµ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho mét c¸ch kÞp thêi, cËp nhËt. T¹i bÊt k× thêi ®iÓm nµo còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc l-îng nhËp- xuÊt- tån nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn ph-¬ng ph¸p nµy kh«ng nªn ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ ®¬n vÞ hµng tån kho nhá, th-êng xuyªn xuÊt dïng, xuÊt b¸n. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - TK 152- nguyªn liÖu, nguyªn vËt liÖu: theo dâi gi¸ thùc tÕ cña toµn bé NVL hiÖn cã, t¨ng gi¶m qua kho doanh nghiÖp. - TK 151- Hµng mua ®i ®-êng: dïng theo dâi gi¸ trÞ NVL mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua nh-ng ch-a vÒ nhËp kho. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh- 113, 112, 111, 331... Tr×nh tù h¹ch to¸n: kÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. * Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n nhËp, xuÊt NVL + Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n nhËp nguyªn vËt liÖu - Khi mua nguyªn vËt liÖu, nguyªn vËt liÖu vÒ cã chøng tõ kÌm theo: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112.331... - Nguyªn vËt liÖu vÒ ch-a cã chøng tõ kÌm theo: vÉn lµm thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu vÒ hiÖn vËt nh-ng ch-a ghi sæ kÕ to¸n ngay mµ ®îi ®Õn cuèi th¸ng nÕu hãa ®¬n vÒ th× ghi sæ gièng tr-êng hîp trªn. NÕu cuèi th¸ng chøng tõ vÉn ch-a vÒ th× ghi sæ theo tû gi¸ t¹m tÝnh. Sang th¸ng sau nÕu chøng tõ vÒ, so s¸nh gi¸ thùc tÕ víi gi¸ t¹m tÝnh ®Ó ghi sæ. Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ - Tr-êng hîp ho¸ ®¬n vÒ nh-ng hµng ch-a vÒ, kÕ to¸n ch-a ghi sæ ngay mµ l-u ho¸ ®¬n vµo tËp hå s¬ riªng. NÕu trong th¸ng hµng vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ghi sæ gièng tr-êng hîp c¶ hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. NÕu cuèi th¸ng hµng vÉn ch-a vÒ, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 151 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 Sang ®Çu th¸ng sau, khi hµng vÒ nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Cã TK 151 - Tr-êng hîp DN mua hµng ®-îc h-ëng chiÕt khÊu thanh to¸n: Nî TK 111,112,331 Cã TK 515 - Tr-êng hîp hµng thõa hoÆc thiÕu so víi ho¸ ®¬n: + Tr-êng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: NÕu nhËp kho toµn bé (kÓ c¶ hµng thõa) Nî TK 152 Nî TK 133 Cã Tk 111, 112, 331 Cã TK 338(1) Khi xö lý gi¸ trÞ hµng thõa Nî TK 338(1) Cã Tk 642 Cã TK 711 Cã TK 331 Cã TK 152 + Tr-êng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n: Nî TK 152 Nî TK 138(1) Nî TK 133 Cã TK 331,111,112 Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr-êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ Khi xö lý gi¸ trÞ hµng thõa: Nî TK 642 Nî TK 1388,334 Nî TK 415,821,411 Cã TK 1381 * Nguyªn vËt liÖu do nhµ n-íc cÊp hoÆc cÊp trªn cÊp hoÆc cña c¸c c¸ nh©n, cæ ®«ng gãp, c¸c bªn gãp vèn liªn doanh hoÆc ®-îc tæng th-ëng. Nî TK 152 Cã TK 411 - NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh tr-íc ®©y b»ng NVL Nî TK 152 Cã TK 222,128,228 - NhËp kho nguyªn vËt liÖu chÕ biÕn hoÆc thuª ngoµi chÕ biÕn Nî TK 152 Cã TK 154 + Ph-¬ng ph¸p xuÊt NVL - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu ®Ó ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµo TK chi phÝ phï hîp Nî TK 621 Nî TK 627 Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 152 - XuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó gia c«ng chÕ biÕn Nî TK 154 Cã TK 152 - XuÊt nguyªn vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh: khi gãp vèn ph¶i tÝnh l¹i gi¸ nguyªn vËt liÖu + Sè vèn gãp LD lµ nguyªn vËt liÖu b»ng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 20 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
- Xem thêm -