Tài liệu Kt nvl tại cty huds

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu ....................................................................................................... 4 PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ h¸ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp ............................................................................................................... 6 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu ............................. 6 1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu. ......................... 6 2.Ph©n lo¹i vËt liÖu .............................................................................. 6 3.TÝnh gi¸ vËt liÖu ................................................................................. 7 4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu ............................................ 9 II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ............................................................................................................... 10 1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n ................................................... 10 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. ............................ 10 3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ........................................ 15 III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 16 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông. ................................................. 16 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n ............................................................... 17 IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ......................................................................... 18 1. Ph-¬ng ph¸p thÎ song song ......................................................... 19 2. Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ....................................... 19 3. Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-.................................................................. 20 PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ............................. 21 I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ.................................................................................................. 21 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ................................................. 21 a. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ................................................................................................ 21 b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh .................................................................................................. 23 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh........................................................................................... 24 a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ........................... 24 b. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh .... 27 II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh......................................................................................................... 29 1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty .......................... 29 2. M« h×nh tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ............................................................................................ 30 III.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, tr×nh bµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n. .......... 31 IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.......................................................................................... 45 PhÇn III:Ph-¬ng h-íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ......... 56 I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ................................................................................................................. 56 II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ..................................................................................... 58 KÕt luËn .......................................................................................................... 61 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn thùc tËp Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, ®Êt n-íc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng nh- ®-êng lèi chÝnh s¸ch XH. HiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, hÖ thèng kÕ to¸n VN ®· cã nh÷ng b-íc ®æi míi vµ tiÕn bé vÒ chÊt l-îng ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vai trß cña cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh- qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng th-êng lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng cßn thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n hãa, thÈm mü vµ phong c¸ch kiÕn tróc cña mçi quèc gia mçi d©n téc. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng ph¸t triÓn kh«ng ngõng , cïng víi nã th× sè vèn ®Çu tx©y dùng c¬ b¶n còng ®-îc t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t vèn trong x©y dùng c¬ b¶n nh- lËp dù to¸n c«ng tr×nh…víi thêi gian kÐo dµi. Do vËy cÇn cã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong c¸c c«ng ty x©y l¾p nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, v× vËy nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t-îng lao ®éng, lµ yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn c¸c s¶n phÈm míi , nã lµ mét trong nh÷ng tÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu vµ chÊt l-îng s¶n phÈm phô thuéc chñ yÕu vµo lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ,chÊt l-îng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp .Tr-íc thùc tÕ ®ã ,em nhËn thÊy §éi XD vµ HUDS lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu v× nã ®ãng vai trß quan träng trong tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ( HUDS).Lµ häc sinh cña viÖn ®¹i häc më hµ néi , em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” v× em ®· nhËn thÊy ®-îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n NLVL trong x©y dùng vµ ®-îc sù gióp ®ì cña thµy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c« kÕ to¸n ,chÞ thñ kho cña §éi XD em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy . Ngoµi phÇn më ®Çu , néi dung cña chuyªn ®Ò ®-îc chia lµm 3 phÇn: PhÇnI : C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ PhÇnIII: Ph-¬ng h-íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc tËp nh-ng do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy, em rÊt mong ®-îc sù gãp ý cña thµy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty vµ c¸c c« chó ë §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty HUDS vµ cña ®éi XD . §Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ thñ kho vµ c¸c anh chÞ ë §éi XD ®· tËn t×nh chØ b¶o ,gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh Vò thÞ huÖ PHÇN I C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vËt liÖu VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t-îng lao ®éng ®-îc thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt ho¸, chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®-îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµ chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. d-íi t¸c ®éng cña lao ®éng, vËt liÖu bÞ hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 2. Ph©n lo¹i vËt liÖu Do vËt liÖu sö dông trong Doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu víi nhau theo mét ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh nh- theo vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu, theo nguån h×nh thµnh, theo quyÒn së h÷u vËt liÖu... trong ®ã, ph©n lo¹i vËt liÖu dùa vµo vai trß vµ t¸c dông cña vËt lÖu trong s¶n xuÊt ®-îc sö dông phæ biÕn, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vËt liÖu ®-îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sau qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm (b«ng trong nhµ m¸y dÖt, thÐp trong nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o, chÌ trong nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ, gç trong nhµ m¸y s¶n xuÊt gç...). Ngoµi ra, thuéc nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®-îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t- liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc (dÇu nhên, hå keo, thuèc nhuém, thuèc tÈy, thuèc chèng rØ, h-¬ng liÖu, xµ phßng, giÎ lau...). - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh- than cñi, x¨ng dÇu, h¬i ®èt, khÝ ®èt... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phu tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô...) mµ doanh nghÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t- cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (ph«i bµo v¶i vôn, g¹ch, s¾t...). - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø ch-a kÓ trªn nh- bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t- ®Æc tr-ng. 3. TÝnh gi¸ vËt liÖu Trong h¹ch to¸n, vËt liÖu ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) cô thÓ: + VËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ VAT (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n (gi¸ ch-a cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, l-u kho, l-u hµng, l-u b·i...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua ®-îc h-ëng. + §èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ch-a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ c¸c c¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc tÝnh trùc tiÕp trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ng-êi b¸n (gi¸ cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t l-u kho, l-u b·i, l-u hµng,...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua ®-îc h-ëng. + VËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gÝa thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. + VËt liÖu thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...). + VËn chuyÓn nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia liªn doan: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh. + VËt liÖu ®-îc tÆng th-ëng: Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gÝa thÞ tr-êng t-¬ng ®-¬ng do Héi ®ång giao nhËn x¸c ®Þnh. + PhÕ liÖu: gi¸ -íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®-îc hay gi¸ thu håi tèi thiÓu. §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng Doanh nghiÖp vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. * Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc (FIFO- First in, First out): Theo ph-¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tr-íc th× xuÊt tr-íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr-íc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua tr-íc sÏ ®-îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tr-íc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph-¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gÝa c¶ æn ®Þnh. * Ph-¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr-íc (LifO: Last in, First in): ph-¬ng ph¸p nµy gi¶ dÞnh nh÷ng vËt liÖu mua sau cïng sÏ ®-îc xuÊt tr-íc tiªn, ng-îc l¹i víi ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc ë trªn. Trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t, ¸p dông ph-¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr-íc sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®-îc nguyªn t¾c thËn träng. * Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: theo ph-¬ng pj¸p nµy, vËt liÖu ®-îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng (Trõ tr-êng hîp ®iÒu chØnh) Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu ®ã. Do vËy, ph-¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph-¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng hay ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ th-êng sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt. * Ph-¬ng ph¸p gÝa h¹ch to¸n: khi ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®-îc tÝnh theo gÝa h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n san gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña Gi¸ h¹ch to¸n cña VL VL xuÊtdïng trong kú = (hoÆc tån cuèi kú) xuÊt dïng trong kú HÖ sè gi¸ x vËt liÖu ( hoÆc tån cuèi kú) Trong ®ã: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú HÖ sè gi¸ vËt liÖu = GÝa h¹ch to¸n VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu Yªu cÇu:Kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao ®ßi hái s¶n phÈm nhiÒu h¬n, chÊt l-îng cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·, mµu s¾c. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng ph¶i kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao vÒ chÊt l-îng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña ta ch-a ®¸p øng ®-îc dÇy ®ñ vËt vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ph¶i nhËp ngo¹i, do vËy tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do vËy, viÖc sö dông vËt liÖu sao cho sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ ®iÒu ®iÒu hÕt søc quan träng NhiÖm vô: - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè l-îng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng, gi¶m, tån kho theo tõng lo¹i, tõng thø. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l-îng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ tiªu hao cho c¸c môc ®Ých nh»m gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc nhanh chãng. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, sö dông vµ dù tr÷ vËt liÖu ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr-êng hîp sö dông l·ng phÝ vËt liÖu hay thÊt tho¸t vËt liÖu còng nh- c¸c nguyªn nh©n thõa, thiÕu ø ®äng, mÊt phÈm chÊt… Tõ ®ã, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶ ra. II. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n - Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho vµ nã ®-îc sö dông réng r·i ë n-íc ta. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + Tµi kho¶n 152 nguyªn liÖu, vËt liÖu: tµi kho¶n nµy dïng theo dâi chØ sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu cña doanh nghÞªp theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 151Hµng mua ®i ®-êng:tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, hang ho¸... mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÔn së h÷u cña doanh nghiÖp nh-ng cuèi th¸ng ch-a vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè ®ang göi kho ng-êi b¸n) Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh- 331, 311, 111, 112... 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÑpp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. a. Tr-êng hîp mua ngoµi vÒ nhËp kho a.1 NÕu hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn, phiÕu nhËp kho ghi: Nî TK152: (chi tiÕt tõng lo¹i)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi Nî Tk 133(1331)- thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK (331, 111, 112...): Tæng gi¸ thanh to¸n a.2 NÕu hµng mua vÒ tr-íc ho¸ ®¬n vÒ sau: KÕ to¸n l-u phiÕu nhËp kho vµo tËp hå s¬ "Hµng ch-a cã ho¸ ®¬n". NÕu trong th¸ng cã ho¸ ®¬n vÒ th× ghi sæ b×nh th-êng nh- bót to¸n a.1. NÕu cuèi th¸ng ho¸ ®¬n ch-a vÒ th× ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh nh- sau: Nî TK152: (chi tiÕt)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi (gi¸ t¹m tÝnh) Cã TK331 Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n (gi¸ t¹m tÝnh) Sang th¸ng sau khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo mét trong c¸c tr-êng hîp sau: * Tr-êng hîp gi¸ ho¸ ®¬n b»ng gi¸ t¹m tÝnh, kÐ to¸n ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ: Nî TK133(1331) Cã TK331 * Tr-êng hîp gi¸ ho¸ ®¬n khcs gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n cã thÓ dïng bót to¸n ®ã hoÆc bót to¸n ng-îc l¹i ®Ó xo¸ bót to¸n t¹m tÝnh, sau ®ã ghi l¹i bót to¸n nh- tr-êng hîp a.1 hoÆc tÝnh møc chªnh lÖch: TrÞ gÝa chªnh lÖch = Tæng gi¸ thùc tÕ - Tæng gi¸ t¹m tÝnh sau ®ã kÕ to¸n ghi bót to¸n ®iÒu chØnh: +§iÒu chØnh t¨ng: Gi¸ t¹m tÝnh < Gi¸ thùc tÕ Nî TK152- trÞ gi¸ chªnh lÖch Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng Cã TK331- TrÞ gi¸ chªnh lÖch huÕ GTGT + §iÒu chØnh gi¶m: Gi¸ t¹m tÝnh > Gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n dïng bót to¸n ®á hoÆc bót to¸n ng-îc l¹i ghi gi¶m trÞ gi¸ vËt t-, sau ®ã ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ GTGT dÇu vµo: Nî TK133(1331) Cã TK331 a.3 NÕu ho¸ d¬n vÒ tr-íc hµng vÒ sau: KÕ to¸n l-u ho¸ ®¬n, nÕu trong th¸ng hµng vÒ, lµm thñ tôc nhËp kho vµ ghi bót to¸n nh- tr-êng hîp a.1. NÕu cuèi th¸ng hµng ch-a vÒ kÕ to¸n ghi t¨ng hµng ®ang ®i trªn ®-êng Nî TK151- TrÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®-êng Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng mua Cã TK liªn quan (331, 111, 112, 141) Th¸ng sau hµng vÒ nhËp kho ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK152 Cã TK151 a.4 Xö lý c¸c tr-êng hîp thõa thiÕu so víi ho¸ ®¬n * Tr-êng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: vÒ nguyªn t¾c khi ph¸t hiÖn thõa, ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o c¸o c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó cïng xö lý vÒ mÆt kÕ to¸n ghi nh- sau; - NÕu nhËp toµn bé kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK152: TrÞ gi¸ toµn bé sè hµng Nî TK 133(1331): ThuÕ GTGT tÝnh theo sè ho¸ ®¬n Cã TK331: TrÞ gÝa thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK3381: TrÞ gÝa sè hµng thõa ch-a cã thuÕ GTGT Sau ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý kÕ to¸n ghi: + NÕu tr¶ l¹i cho ng-êi b¸n: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa ®· xö lý Cã TK152: TrÞ gi¸ vËt t- thõa chê xö lý + NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa (ch-a cã thuÕ GTGT) Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ do c©n ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: Thu nhËp bÊt th-êng - NÕu nhËp theo sè ho¸ d¬n: kÕ to¸n ghi nhËn sè nhËp nh- tr-êng hîp a.1 sè thõa coi nh- gi÷ hé ng-êi b¸n vµ ghi: Nî TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé Cã TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé - NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152: nhËp kho sè hµng thõa Nî Tk 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK331: tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu thõa do c©n, ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp Nî TK152: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: thu nhËp bÊt th-êng * Tr-êng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n KÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh sè hµng thùc nhËp, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËp, th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt vµ ghi sæ - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng nhËp: Nî TK152: trÞ gi¸ sè vËt t- thùc nhËp Nî TK 1381: trÞ gi¸ sè thiÕu (kh«ng thuÕ GTGT) Cã TK331: TrÞ gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n - Sau ®ã c¨n cø vµo xö lý kÕ to¸n ®Þnh kho¶n + NÕu ng-êi bµn giao tiÕp sè hµng thiÕu: Nî TK152: TrÞ gi¸ sè vËt t- thiÕu nhËp tiÕp Cã TK1381: xö lý sè thiÕu + NÕu ng-êi b¸n kh«ng cßn hµng, trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî TK331: Ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK1381: xö lý trÞ gÝa hµng thiÕu Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu + NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi th-êng: Nî TK 1388, 334: c¸ nh©n ph¶i båi th-êng Cã TK 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu Cã TK 1381: xö lý sã thiÕu + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ(o vËn chuyÓn, c©n, ®o...) ghi t¨ng chi phÝ bÊt th-êng: Nî TK : chi phÝ bÊt th-êng Cã TK1381: xö lý sè thiÕu a.5 Tr-¬ng hîp hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, ai quy c¸ch, kh«ng ®¶m b¶o nh- hîp ®ång, tuú theo c¸ch xö lý cña hai bªn: - Víi hµng ho¸ kÐm ph¶m chÊt, tr¶ l¹i ng-êi b¸n ghi: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK 152: trÞ gi¸ vËt t- tr¶ l¹i Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng giao tr¶ - Tr-¬ng hîp ng-êi b¸n gi¶m gi¸ hoÆc cho h-ëng chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK152 b. Tr-êng hîp vËt liÖu tù chÕ nhËp kho hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, c¨n cø trªn c¸c chøng tõ liªn quan ®Þnh kho¶n: Nî TK152: gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ Cã TK154: VËt t- thuª ngoµi gia c«ng hoÆc tù chÕ biÕn c. C¸c tr-êng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c: Nî TK152: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu t¨ng thªm Cã TK411: nhËn cÊp ph¸t, viÖn trî, tÆng biÕu Cã TK412: ®¸nh gi¸ t¨ng vËt tCã TK336: vay lÉn nhau trong c¸c ®¬n vÞ néi bé Cã TK642: thõa trong ®Þnh møc t¹i kho Cã TK3381: thõa ngoµi ®Þnh møc chê xö lý Cã TK621, 641, 642, 154: dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i, phÕ liÖu thu håi Cã TK241: nhËp kho thiÕt bÞ XDCB hoÆc thu phÕ liÖu tõ XDCB Cã TK222, 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh 3. H¹ch to¸n lµm t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p tr-c tiÕp VËt liÖu trong doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cßn l¹i cã thÓ xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh... Mäi tr-êng hîp gi¶m vËt liÖu ®Òu ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn cã cña TK152. a. XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh NîTK621(chitiÕt®èit-îng): Nî TK627(6272): xuÊt dïng chung cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt Nî TK642(6422): xuÊt cho nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp NîTK241 : xuÊt cho XDCB hoÆc söa ch÷a TSC§ Cã TK152(chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng b. XuÊt gãp vèn liªn doanh: phÇn chªnh lÑch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ vèn gãp sÏ ®-îc ph¶n ¸nh vµo TK 412"chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n" NîTK222:gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh dµi h¹n Nî TK128: gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Nî (Cã)TK412 : phÇn chªnh lÖch Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt. c. XuÊt thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK154 : gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ d. Gi¶m do vay t¹m thêi Nî TK1388, 1368 Cã TK152 e. Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c (nh-îng b¸n,ph¸t hiÖn thiÕu...) Nî TK632: nh-îng b¸n Nî TK642: thiÕu trong ®Þnh møc t¹i kho Nî TK1381: thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n, chê xö lý Nî TK1388, 334: thiÕu c¸c nh©n ph¶i båi th-êng Cã TK152: gi¸ thùc tÕ c¸ nh©n ph¶i båi th-êng III. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông Kh¸i niÖm; ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph-¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt thµng ho¸, s¶n phÈm trªn c¸c tµi kho¶n, ph¶n ¸nh tõng lo¹ihµng tån kho mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú cña vËt liÖu trªn c¬ së kiÓm kª kiÓm kª cuèi kú, x¸c ®Þnh ®-îc l-îng tån kho thùc tÕ tõ ®ã cã thÓ x¸c ®-îc l-îng xuÊt dïng trong kú Gi¸ trÞ vËt Gi¸ trÞ VL liÖu xuÊt dïng = tån kho trong kú ®Çu kú Tæng gÝa trÞ Gi¸ trÞ vËt + vËt liÖu t¨ng - liÖu tån kho thªm trong kú cuèi kú - Tµi kho¶n sö dông: Theo ph-¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau; + TK611(6111) Mua hµng: dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu mua, t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ (gèm c¶ gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua) Bªn nî: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú vµ t¨ng thªm trong kú Bªn cã: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng, xuÊt b¸n, thiÕu hôt ... trong kú vµ tån kho cuèi kú. TK611 cuèi kú kh«ng cã sè d- vµ ®-îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n: 6111- Mua nguyªn vËt liÖu 6112- Mua hµng ho¸ + TK152-"Nguyªn vËt liÖu" dïng ®Î ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån kho, chi tiÕt theo tõng lo¹i Bªn nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú D- nî: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho + TK151-"Hµng mua ®ang ®i ®-êng": dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ sè hµng mua nh-ng ®ang ®i ®-êng hay ®ang göi t¹i kho ng-êi b¸n, chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng, tõng ng-êi b¸n Bªn nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®-êng cuèi kú Bªn cã: kÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®-êng ®Çu kú D- nî: gi¸ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®-êng 2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n + §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho theo tõng lo¹i Nî TK 611(6111) Cã TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho Cã TK151: hµng ®i ®-êng + Trong kú c¨n cø vÇo c¸c ho¸ d¬n mua hµng (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu thu mua Nî TK133(1331): thuÕ VAT ®-îc khÊu trõ Cã TKliªn quan (111, 112, 331,...) + C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm t¨ng vËt liÖu trong kú Nî TK611(6111) Cã TK411: nhËn vèn liªn doanh, cÊp ph¸t, tÆng th-ëng Cã TK331, 336, 338: t¨ng do ®i vay Cã TK128: nhËn l¹i gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Cã TK222: nhËn lai gãp vèn liªn doanh dµi h¹n + Sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ mua hµng vµ hµng mua tr¶ l¹i trong kú (víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu cã Nî TK 331, 111, 112...sè chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua, hµng mua tr¶ l¹i(tæng sè) Cã TK133(1331): thuÕ VAT kh«ng ®-îc khÊu trõ Cã TK611(6111): trÞ gi¸ thùc tÕ + Cuèi kú c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vËt liÖu tån kho vµ biªn b¶n xö lý sè mÊt m¸t thiÕu Nî TK152: nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú Nî TK151: hµng ®i ®-êng cuèi Nî TK138,334: sè c¸ nh©n ph¶i båi th-êng Nî TK1381: sè thiÕu hôt chê xö lý Nî TK642: sè thiÕu hôt trong ®Þnh møc Cã TK611(6111): trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú vµ thiÕu hôt + Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè ph¸t sinh bªn nî TK611 trõ ®i sè ph¸t sinh cã (bao gåm sè tån kho cuèi kú, sè mÊt m¸t, sè tr¶ l¹i, chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua,..) råi ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng sö dông (dùa vµo môc ®Ých sö dông hoÆc tû lÖ ®Þnh møc) Nî TK liªn quan (621, 627, 641, 642) Cã TK611(6111) Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®èi víi vËt liÖu mua ngoµi gi¸ thùc tÕ gåm c¶ thÕ VAT ®Çu vµo, do vËy kÕ to¸n ghi: Nî TK611(6111): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi Cã TK liªn quan (331, 111, 112...) tæng gi¸ thanh to¸n C¸c kho¶n chiÕt khÊu mua hµng, gi¶m gi¸ hµng mua vµ hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) Nî TK 331, 111, 112 Cã TK611(6111) Tãm l¹i, theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú khi xuÊt vËt liÖu cho c¸c môc ®Ých th× kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh theo tõng chøng tõ mµ cuèi kú míi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu - Kh¸i niÖm: h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ viÖc theo dâi cho tõng thø vËt t- ë tõng kho tõng doanh nghiÖp theo c¶ th-íc ®o gi¸ trÞ vµ th-íc ®o hiÖn vËt. Trªn thùc tÕ cã 3 ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n sau: 1. Ph-¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ chi tiÕt VL Ghi hµng ngµy B¶ng tæng hîp N_X_T Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Sæ tæng hîp 2. Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: ThÎ kho PhiÕu nhËp B¶ng kª nhËp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra PhiÕu xuÊt sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (5) Sæ kÕ to¸n tæng hîp B¶ng kª xuÊt 3. Ph-¬ng ph¸p sæ sè dChøng tõ nhËp ThÎ kho B¶n giao nhËn chøng tõ nhËp sæ sè d- Chøng tõ xuÊt B¶n giao nhËn chøng tõ xuÊt Sæ tæng hîp NhËp - XuÊt - Tån B¶ng luü kÕ nhËp Ghi hµng ngµy B¶ng luü kÕ NhËp - XuÊt - Tån Ghi cuèi th¸ng B¶ng luü kÕ xuÊt Ghi ®èi chiÕu
- Xem thêm -