Tài liệu Kt nvl ccdc tại xn gạch ngói hồng thái

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh ®· ra ®êi. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån vèn kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i khoa häc, chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc t×m hiÓu thÞ tr-êng nh»m t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng cña nh©n d©n ®Þa ph-¬ng còng nh- trong c¶ n-íc. XÝ nghiÖp còng cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm, tÝch cùc s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao kü thuËt, chÊt l-îng, kiÓu d¸ng, mÉu m· s¶n phÈm, ®ång thêi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng nªn vÉn gi÷ ®-îc uy tÝn víi kh¸ch hµng theo ®óng thêi gian vµ hîp ®ång ký kÕt. XÝ nghiÖp ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng tuy còng cã nh÷ng lóc khã kh¨n do nÒn kinh tÕ ®em ®Õn. Nh»m ph¸t huy tèt h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t- t¨ng quy m« s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, ®· tuyÓn dông thªm nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt giái víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña Nhµ N-íc giao cho, ®ã còng lµ gãp phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn vµ liªn tôc th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §©y lµ c¬ së vËt liÖu cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ vÒ vËt liÖu th-êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ x¶n suÊt ra s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. V× thÕ, khi ®· cã lùc l-îng lao ®éng giái cïng víi d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m lµ vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô, tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông, dù tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa lµ KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1 ®Ó chèng mäi hiÖn t-îng x©m ph¹m t¸i s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®-îc th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, lµ mét sinh viªn tr-êng Cao §¼ng Kinh TÕ – Kü ThuËt C«ng nghiÖp I, ®-¬c thùc tËp t¹i bé phËn kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò: “Tæ CHøC C¤NG T¸C KÕ TO¸N VËT LIÖU Vµ C¤NG Cô, DôNG Cô T¹I XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I” nh»m ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô, dung cô cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ®ång thêi rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. KÕt cÊu b¶n chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸I PhÇn II: thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i PhÇn III: mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò suÊt vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 1 2 PhÇn I §Æc ®iÓm CHUNG CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I 1 - qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 1972, theo quyÕt ®Þnh sè 80/Q§-UB ngµy 27/04/1972 cña UBHC tØnh Hµ B¾c. Víi vÞ trÝ t-¬ng ®èi thuËn lîi, n»m c¹nh ®-êng quèc lé 1A vµ tuyÕn ®-êng s¾t Hµ Néi – L¹ng S¬n, phÝa nam c¸ch thÞ x· B¾c Ninh 15km, phÝa b¾c c¸ch thÞ x· B¾c Giang 5km. §©y lµ vïng ngo¹i « cña thÞ x· B¾c Giang – n¬i tËp chung 1 sè c¬ së c«ng nghiÖp cña tØnh B¾c Giang. N»m trªn vïng ®Êt ®· ®-îc ho¹ch ®Þnh ®Þa giíi cÊp ph¸t phi n«ng nghiÖp – n¬i tËp chung 1 sè má ®Êt sÐt cã tr÷ l-îng lín, thuËn lîi cho c«ng nghiÖp vËt liÖu ph¸t triÓn. H¬n n÷a, n»m c¹nh trôc ®-êng giao th«ng quan träng cña c¶ n-íc, xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸I cã ®iÒu kiÖn hîp t¸c kinh tÕ, cung øng vËt t-, tiªu thô s¶n phÈm vµ hîp t¸c khoa häc kÕ to¸n. 2 – ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµnh nghÒ CñA XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n phÈm chñ yÕu lµ g¹ch ngãi nung. N¨m 1994, víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt lß ®øng. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸I ®· ®i vµo x©y dùng c«ng tr×nh s¶n xuÊt g¹ch theo c«ng nghÖ míi víi c«ng suÊt kho¶ng 24 triÖu viªn / 1 n¨m ( g¹ch ®· quy ®æi ). 2 3 Mét sè chØ tiªu cña xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i trong 3 th¸ng cuèi n¨m 2002 1 Tæng doanh thu VN§ 2.257.723.806 Th 3 th¸ng ®Çu n¨m 2003 2.915.658.110 2 Lîi nhuËn thùc hiÖn VN§ 314.384.600 330.123.887 3 Nép ng©n s¸ch VN§ 258.859.000 258.865.000 4 Lao ®éng Ng-êi 288 290 5 Thu nhËp b×nh qu©n/ng-êi/th¸ng VN§ 413.240 445.900 STT chØ tiªu ®vt Quý IV/2002 Quy m« vèn cña xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ: Quý IV n¨m 2002, víi tæng sè vèn: 18.389.142.300 ® Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: Vèn l-u ®éng: 11.576.459.529 ® 6.830.682.771 ® C¸c tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu cña doanh nghiÖp tæng trÞ gi¸ 11.567.459.529 ® bao gåm: - 1 m¸y t¹o h×nh: 3.458.785.452 ® - 1 nhµ c¸ng kÝnh: 1.645.218.316 ® - 1 lß nung Tuynel: 3.214.147.245 ® - Kho chøa than vµ kho chøa ®Êt: 175.060.400 ® - 1 HÇm sÊy Tuynel: 2.889.795.353 ® - V¨n phßng lµm viÖc: 184.452.763 ® VÒ lao ®éng:Tæng sè c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp: 288 ng-êi. Trong ®ã: Lao ®éng trùc tiÕp: 270 ng-êi Lao ®éng gi¸n tiÕp: 18 ng-êi (Trong ®ã cã 11 ®¹i häc vµ 7 trung cÊp) 3 4 3 – c¬ cÊu s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Phßng Kü thuËt Ph©n x-ëng t¹o h×nh Tæ t¹o h×nh 1 Tæ t¹o h×nh 2 Tæ ®¶o c¸ng Tæ c¬ khÝ t¹o h×nh Phßng KÕ to¸n Ph©n x-ëng nung sÊy Tæ xÕp goßng Tæ lß Phßng Tæ chøc Ph©n x-ëng ra lß Tæ than Tæ c¬ khÝ nung sÊy Tæ ra lß Tæ bèc xÕp §éi xe - m¸y Tæ khai th¸c Tæ vËn chuyÓn a – Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp - Gi¸m ®èc: Võa ®¹i diÖn cho Nhµ n-íc, võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n, Gi¸m ®èc qu¶n lý xÝ nghiÖp theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o khu vùc s¶n suÊt, phßng kÕ to¸n, thèng kª, phßng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh toµn xÝ nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, trùc tiÕp qu¶n lý phßng kinh doanh, phßng kü thuËt, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp khi gi¸m ®èc v¾ng. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô bè trÝ, ph©n c«ng lao ®éng trong ph¹m vi xÝ nghiÖp, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, 4 5 ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn v¨n minh, trong s¹ch, trùc tiÕp ®iÒu hµnh tæ b¶o vÖ, tæ nhµ ¨n, nhµ trÎ, tham gia x©y dùng, gi¸o dôc, phæ biÕn néi quy, quy chÕ lµm viÖc, sinh ho¹t, h-íng dÉn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp, thùc hiªn nghiªm chØnh chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc vµ quy chÕ, néi quy cña xÝ nghiÖp. - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô giao dÞch, t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm cho xÝ nghiÖp, thùc hiÖn chøc n¨ng Marketing, më réng m¹ng l-íi tiªu thô, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp, cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc vÒ gi¸ c¶ thÞ tr-êng vËt liÖu x©y dùng, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cung øng c¸c lo¹i vËt t- phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng, kü thuËt cña s¶n phÈm, cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n phÈm s¶n xuÊt, kÝch th-íc, mÉu m· ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr-êng. - Phßng kÕ to¸n, thèng kª: Thùc hiÖn c¶ ba chøc n¨ng: KÕ ho¹ch, kÕ to¸n, thèng kª vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng, chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. Cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh vÒ s¶n xuÊt, cung øng vËt t-, kÕ ho¹ch tµi chÝnh…thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh ghi chÐp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú cña xÝ nghiÖp. Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi, chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc ®-îc chÝnh x¸c. b – §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n suÊt cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i b.1. Ph©n x-ëng t¹o h×nh: ®-îc chia thµnh 4 tæ: - Hai tæ t¹o h×nh: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt ra g¹ch méc (b¸n thµnh phÈm) chÞu tr¸ch nhiÖm tõ kh©u ®-a ®Êt vµo m¸y cÊp liÖu ®Õn khi g¹ch méc ®-îc xÕp theo quy ®Þnh trong nhµ c¸ng kÝnh. - Tæ ®¶o c¸ng: Cã nhiÖm vô ®¶o cho g¹ch méc kh« ®Òu vµ thu gom g¹ch kh« vµo n¬i quy ®Þnh. - Tæ c¬ khÝ t¹o h×nh: Cã nhiÖm vô söa ch÷a, b¶o d-ìng c¸c thiÕt bÞ t¹o h×nh vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan thuéc ph©n x-ëng t¹o h×nh. b.2. Ph©n x-ëng nung sÊy: §-îc chia thµnh 4 tæ: - Tæ xÕp goßng: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn g¹ch méc kh« tõ trong nhµ c¸ng kÝnh xÕp lªn goßng theo ®óng kü thuËt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. 5 6 - Tæ lß: Cã nhiÖm vô vµo lß vµ ra lß, phô tr¸ch tõ kh©u g¹ch méc ë trªn goßng, vµo hÇm sÊy, vµo lß Tuynel ®Õn khi g¹ch ra lß thµnh phÈm (g¹ch chÝn). - Tæ than: Cã nhiÖm vô nghiÒn than, vËn chuyÓn than pha vµ g¹ch méc ë kh©u t¹o h×nh vµ vËn chuyÓn lªn lß phôc vô cho c«ng viÖc nung s¶n phÈm. - Tæ c¬ khÝ nung sÊy: Cã nhiÖm vô b¶o d-ìng, söa ch÷a toµn bé hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ khu vùc lß nung, hÇm sÊy vµ c¸c thiÕt bÞ thuéc sù qu¶n lý cña ph©n x-ëng m×nh. b.3.Ph©n x-ëng ra lß: §-îc chia thµnh 2 tæ: - Tæ ra lß: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm tõ trªn goßng ®Õn xÕp theo quy ®inh trong khu vùc kho thµnh phÈm, vÖ sinh toµn bé goßng ra lß vµ khu vùc kho thµnh phÈm. - Tæ bèc xÕp: Cã nhiÖm vô bèc xÕp g¹ch lªn ph-¬ng tiÖn cña ng-êi mua hµng, xuèng g¹ch khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, vÖ sinh khu vùc bèc xÕp s¶n phÈm. b.4.§éi xe, m¸y: §-îc chia thµnh 2 tæ: - Tæ khai th¸c ®Êt: §-îc trang bÞ mét m¸y xóc, mét m¸y ñi, mét « t« bß Mazben cã nhiÖm vô khai th¸c vËn chuyÓn ®Êt tõ vïng nguyªn liÖu cña xÝ nghiÖp. - Tæ xe vËn chuyÓn: Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn thµnh phÈm ®i tiªu thô. Phô tr¸ch ®éi xe lµ ®éi tr-ëng, cã nhiÖm vô nh- qu¶n ®èc ph©n x-ëng. 4 – T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i. a – S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. Tr-ëng phßng KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l-¬ng b¶o hiÓm x· héi KÕ to¸n vËt tc«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî Quü tiÒn mÆt Kho thµnh phÈm, vËt t-, c«ng cô, dông cô b – Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp - Tr-ëng phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cña nh©n viªn v¨n phßng. Hµng ngµy duyÖt c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt, thu, chi, 6 7 vay… quan hÖ víi ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trùc tiÕp phô tr¸ch phÇn hµnh kÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n vËt t-, c«ng cô lao ®éng nhá: Hµng ngµy c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, dù trï vËt t-, giÊy xin cÊp vËt t- ®· ®-îc duyÖt tiÕn hµnh viÕt phiÕu nhËp, xuÊt vËt t-, gi¸m s¸t viÖc sö dông vËt t-. Hµng ngµy më sæ chi tiÕt vËt t- theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá, lËp b¶ng kÕ to¸n ph©n lo¹i lªn chøng tõ ghi sæ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi: hµng ngµy x¸c ®Þnh sè lao ®éng ®i lµm, tiÕn hµnh nghiÖm thu s¶n phÈm tõng tæ, tõng ph©n x-ëng, x¸c ®Þnh sè c«ng ph¸t sinh, tiÕn hµnh tÝnh c«ng cho tõng tæ vµ l-¬ng b×nh qu©n mét ng-êi trong tæ (theo phiÕu nghiÖm thu s¶n phÈm, sè l-¬ng lao ®éng vµ ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng cho tõng bé phËn). - Më sæ theo dâi tiÒn l-¬ng (thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn) cho tõng tæ, cuèi kú lËp b¶ng tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú, tÝnh trÝch BHXH cña c«ng nh©n viªn, ph©n bæ vµo c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ, cuèi kú lËp b¸o c¸o thèng kª. - KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tiÒn mÆt: hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®-îc duyÖt tiÕn hµnh viÕt phiÕu thu – chi vµ ®Þnh kho¶n c¸c tµi kho¶n theo ®óng néi dung kinh tÕ ph¸t sinh. - Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ cña kÕ to¸n viªn tËp hîp, ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ, sæ c¸i. Cuèi kú lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh, ®èi chiÕu víi c¸c b¸o c¸o chi tiÕt cña c¸c kÕ to¸n kh¸c. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú. - KÕ to¸n b¸n hµng, c«ng nî: Hµng ngµy viÕt phiÕu b¸n hµng, thu tiÒn, më sæ theo dâi c«ng nî ph¶i tr¶, ph¶i thu cña kh¸ch hµng. LËp b¶ng kª ph©n lo¹i, lªn chøng tõ ghi sæ cuèi kú, lËp b¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån kho, tÝnh thuÕ VAT, theo dâi, ®èc thóc, thu tiÒn c«ng nî. - Thñ quü: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi ®· cã ®Çy ®ñ ch÷ ký thµnh phÇn (ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt) tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tiÒn mÆt. - Thñ kho thµnh phÈm - vËt t- - c«ng cô lao ®éng: Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt ®· ®-îc duyÖt, tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng, më thÎ kho theo dâi NhËp - XuÊt - Tån kho c¸c lo¹i thµnh phÈm, nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá vÒ mÆt sè l-îng, cuèi kú tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi kÕ to¸n vËt t- vµ kÕ to¸n b¸n hµng vÒ mÆt sè l-îng. 5 - sæ s¸ch kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ¸p dông lµ:Chøng tõ ghi sæ S¬ ®å vÒ h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i 7 8 Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ vµ thÎ chi tiÕt Sæ c¸i Sæ c©n ®èi ph¸t sinh Ghi chó: B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp c©n ®èi §èi chiÕu kiÓm tra Ghi hµng ngµy Ghi hµng ngµy Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i, c¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®-îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. - Cuèi th¸ng ®èi chiÕu, kho¸ sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ lËp b¶ng c©n ®èi ®èi chiÕu ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®-îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - §èi chiÕu kiÓm tra. Tæng sè ph¸t sinh Nî = Tæng sè ph¸t sinh Cã. - Tæng d- Nî = Tæng d- Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau. PhÇn II Thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n 8 9 kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i 1 - §Æc ®iÓm, yªu cÇu, nhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. a - §Æc ®iÓm, yªu cÇu. XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp s¶n suÊt g¹ch. V× vËy c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu chñ yÕu lµ: Than bïn, than c¸m vµ ®Êt sÐt. C¸c nguyªn liÖu phô, nhiªn liÖu: Than tæ ong, x¨ng, dÇu diegen, dÇu nhít H§ 40 + 50, dÇu c«ng nghiÖp 90, dÇu CS 32 mì IC 2, mì chÞu nhiÖt,… C¸c c«ng cô lao ®éng: KhÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay, xÎng, xe c¶i tiÕn,… §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh thuËn lîi nhanh chãng, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm còng lµ c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp th× ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, sö dông vËt t-. MÆt kh¸c, tæ chøc qu¶n lý tèt vËt liÖu, c«ng cô dông cô sÏ h¹n chÕ ®-îc h- háng, hao hôt, lµm gi¶m bít nh÷ng rñi ro thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. b – NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Tæ chøc ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vËt t- vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tæ chøc ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p vÒ kü thuËt, h¹ch to¸n vËt liÖu, h-íng dÉn, kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu (lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ), më sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, thùc hiÖn kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®óng chÕ ®é, theo ®óng ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh nh»m b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o trong doanh nghiÖp. TÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l-îng, gi¸ thÞ vËt t- tõ thùc tÕ ®-a vµo sö dông vµ sè liÖu ®· tiªo hao ®Ó tõ ®ã ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· tiªo hao vµo c¸c ®èi t-îng sö dông, tøc lµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn, ®¬n vÞ sö dông vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. 9 10 2 – KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i a – Chøng tõ. HiÖn nay xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i chñ yÕu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô tõ mua ngoµi do ®ã gi¸ thùc tÕ Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Gi¸ thùc tÕ nhËp = Gi¸ mua trªn + ThuÕ NK + CF thu – CK, GG kho 152,153 ho¸ ®¬n (nÕu cã) mua, v/c.. HBBT L¹i Víi Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô dông cô xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ 152, 153 x Sè l-îng 152,153 XK trong kú 152,153 XK NK theo tõng lÇn nhËp thuéc tõng lÇn nhËp Tr-íc khi nhËp kho Nguyªn vËt liÖu – c«ng cô, dông cô ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cho qu¸ tr×nh nhËp kho th× kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c Ho¸ ®¬n (GTGT), (Chøng tõ gèc), Sau ®ã míi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo phiÕu NhËp kho (MÉu sè 01 - VT), XuÊt kho (MÉu sè 02 - VT) … 10 11 Sau ®©y lµ mÉu Ho¸ ®¬n (GTGT) mµ hiÖn nay XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i ®ang sö dông. Ho¸ ®¬n (gtgt) BiÓu sè 1a: MÉu sè 01 – GTKT – 3LL Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 DU/01 - B §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th-¬ng m¹i TiÒn Phong §Þa chØ: B¾c giang. Sè tµi kho¶n: ………………… §iÖn tho¹i: ………M· sè: ……………………….. Hä vµ tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i. §Þa chØ: B¾c giang. Sè TK:……………………….. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 – 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 Than c¸m 6 TÊn 143,368 Céng tiÒn hµng 247.619 35.500.640 35.500.640 ThuÕ suÊt GTGT: 5% tiÒn thuÕ GTGT 1.775.032 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 37.275.672 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m-¬i b¶y triÖu, hai tr¨m b¶y m-¬i n¨m ngh×n, s¸u tr¨m b¶y hai ®ång Ng-êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) kÕ to¸n tr-ëng (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn NguyÔn Hoµi Thu 11 thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) Hµ Huy Ph-¬ng 12 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng (biÓu sè 1a), kÕ to¸n. Lµm c¨n cø ®Ó viÕt phiÕu nhËp kho. Tr-íc khi viÕt phiÕu nhËp kho th× hai bªn lµm biªn b¶n giao nhËn vËt t-. ViÖc kiÓm nhËn do thñ kho thùc hiÖn. C¬ së kiÓm nhËn lµ ho¸ ®¬n cña ng-êi cung cÊp. BiÓu sè 2a: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn vËt tH«m nay vµo håi: 10h ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao. 1. ¤ng: TriÖu §¨ng – C«ng ty th-¬ng m¹i TiÒn Phong – B¾c giang. II. §¹i diÖn bªn nhËn 1. ¤ng: Lª HiÒn 2. ¤ng: D-¬ng V¨n Hång - Thñ kho. 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t-. Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè l-îng, chÊt l-îng vËt t- cô thÓ nh- sau: III. Sè l-îng, chñng lo¹i: Than c¸m 6. 22. ChuyÕn « t« = 143,368 tÊn. (Mét tr¨m bèn m-¬i ba tÊn, ba tr¨m s¸u m-¬i t¸m kg) IV. ChÊt l-îng: ®¶m b¶o. Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn. §¹i diÖn bªn giao TriÖu §¨ng VËt t- B¶o vÖ NguyÔn ThÞ Håi Lª HiÒn 12 Thñ kho D-¬ng V¨n Hång 13 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t-, kÕ to¸n vËt t- viÕt phiÕu nhËp kho theo sè vËt liÖu thùc tÕ. BiÓu sè 3a: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang phiÕu nhËp kho Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî: TK 152 Cã: TK 331 MÉu sè 01 - VT (Q§ sè1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1 - 11 - 1995 BTC Hä vµ tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn Theo hîp ®ång sè: 18 - ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: VËt liÖu chÝnh. Tªn, nh·n hiÖu, quy Stt c¸ch, phÈm chÊt vËt t(s¶n phÈm, hµng ho¸) 1 Than c¸m 6 M· §¬n sè Sè l-îng vÞ Theo Thùc tÝnh CT nhËp TÊn §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 143.368 143.368 247.619 35.500.640 Céng tiÒn hµng 35.500.640 ThuÕ 5% 1.772.032 Céng 37.275.672 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m-¬i b¶y triÖu, hai tr¨m b¶y m-¬i n¨m ngh×n, s¸u tr¨m b¶y m-¬i hai ®ång Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi giao hµng Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam TriÖu §¨ng 13 D-¬ng V¨n Hång Hµ Phong 14 BiÓu sè 1b: Ho¸ ®¬n b¸n hµng MÉu sè: 02 - GTGT 3 LL Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) BX/01 - B Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n P & V §Þa chØ: 7B Ng« Th× NhËm - Hµ Néi. Sè tµi kho¶n:………………… §iÖn tho¹i: ………………………….. M· sè: 0100981645 - 1 Hä tªn ng-êi mua hµng: Hoµng V¨n Tuyªn §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang. Sè tµi kho¶n: …………………. H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 - 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 42.000 168.000 2. G¨ng tay v¶i §«i 29 2.800 81.200 3. KhÈu trang ChiÕc 42 1.000 42.000 291.200 Céng tiÒn hµng ho¸, dÞch vô Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m chÝn m-¬i mèt ngh×n hai tr¨m ®ång. Ng-êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr-ëng (Ký, ghi râ hä tªn) Hoµng V¨n Tuyªn NguyÔn ThÞ Thanh 14 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) Hoµng Anh TuÊn 15 BiÓu sè 2b: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n Giao nhËn vËt tH«m nay vµo håi: 14h ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao: 1. ¤ng: Hoµng V¨n Tuyªn - C¸n bé vËt t- xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i II. §¹i diÖn bªn nhËn: 1. ¤ng: D-¬ng V¨n Hång -Thñ kho 2. ¤ng: NguyÔn Trung S¬n - C¸n bé kü thuËt 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt tCïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè l-îng, chÊt l-îng vËt t- cô thÓ nh- sau: III. Sè l-îng, chñng lo¹i: 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng: Sè l-îng: 4 bé 2. G¨ng tay v¶i: Sè l-îng: 29 ®«i 3. KhÈu trang: Sè l-îng: 42 chiÕc IV. ChÊt l-îng: Tèt Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn. §¹i diÖn bªn giao §¹i diÖn bªn giao ®¹i diÖn bªn nhËn VËt t- Hoµng V¨n Tuyªn NguyÔn ThÞ Håi Kü thuËt NguyÔn Trung S¬n 15 Thñ kho D-¬ng V¨n Hång 16 BiÓu sè 3b: §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang phiÕu nhËp kho Sè 09 MÉu sè 01 - VT (Q§ sè 1141 TC/QD/C§KT Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 Nî: TK 153 Cã: TK 331 Hä tªn ng-êi mua hµng: Hoµng V¨n Tuyªn Theo hîp ®ång sè: 21 - ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: XÝ nghiÖp (c«ng cô dông cô) Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, STT phÈm chÊt vËt t- (s¶n phÈm, hµng ho¸) Sè l-îng M· sè §VT Theo Thùc CT nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng Bé 4 4 42.000 168.000 2. G¨ng tay v¶i §«i 29 29 2.800 81.200 3. KhÈu trang ChiÕc 42 42 1.000 42.000 Céng 291.200 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m chÝn mèt ngh×n hai tr¨m ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn kÕ to¸n tr-ëng (Ký, ghi râ hä tªn) §Æng Nam 16 thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) Hµ Phong 17 BiÓu sè 1C: ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sè 01 - Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) GTJT - 3LL DU/01 - B Ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: Doanh nghiÖp t- nh©n TuyÕt Ly §Þa chØ: B¾c Giang. Sè tµi kho¶n:………………… §iÖn tho¹i: M· sè: …………………………………. Hä tªn ng-êi mua hµng: §oµn Ph-¬ng H»ng. §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i. §Þa chØ: B¾c giang. Sè tµi kho¶n: ………………… H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n chËm. M· sè: 2400152089 - 1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 DÇu nhít LÝt 45 10.910 490.950 DÇu c«ng nghiÖp LÝt 160 11.000 1.760.000 DÇu Diªgen lÝt 1604 3.755 6.023.020 Céng tiÒn hµng 8.273.970 ThuÕ suÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT 827.397 Tæng tiÒn thanh to¸n 9.101.367 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu mét tr¨m linh mét ngh×n ba tr¨m s¸u m-¬i b¶y ®ång Ng-êi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) kÕ to¸n tr-ëng (Ký, ghi râ hä tªn) §oµn Ph-¬ng H»ng Hoµng TuyÕt Nhung 17 thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) Hµ H¶i Nam 18 BiÓu sè 2C: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n giao nhËn vËt tH«m nay vµo håi: 9h ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 I. §¹i diÖn bªn giao: 1. ¤ng: Hoµng Minh Qu©n - doanh nghiÖp t- nh©n TuyÕt Ly II. §¹i diÖn bªn nhËn: 1. ¤ng: D-¬ng V¨n Hång - Thñ kho 2. ¤ng: NguyÔn Minh Kh¸nh - qu¶n ®èc ph©n x-ëng nung sÊy. 3. Bµ: NguyÔn ThÞ Håi - VËt t- Cïng nhau kiÓm tra giao nhËn sè l-îng, chÊt l-îng vËt t- cô thÓ nh- sau: III. Sè l-îng, chñng lo¹i: 1. DÇu nhít H§ 40 - 45 lÝt 2. DÇu c«ng nghiÖp 90 - 160 lÝt 3. DÇu diªgen IV. - 1640 lÝt ChÊt l-îng: ®¶m b¶o Chóng t«i cïng nhau thèng nhÊt ký giao nhËn ®¹i diÖn bªn giao ®¹i diÖn bªn nhËn VËt t- Qu¶n ®èc PX Hoµng Minh Qu©n NguyÔn ThÞ Håi NguyÔn Minh Kh¸nh 18 Thñ kho D-¬ng V¨n Hång 19 BiÓu sè 3C: phiÕu nhËp kho Sè 06 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i §Þa chØ: B¾c Giang MÉu sè 01 - VT Ngµy 07 th¸ng10 n¨m 2002 (Q§ sè 1141 Nî: TK 152 TC/Q§/C§KT) Cã: TK331 Ngµy 1 - 11 - 1995 BTC Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn ThÕ §iÒn Theo H§ sè 14 ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2002 NhËp t¹i kho: Nhiªn liÖu STT 1. 2. 3. Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t(s¶n phÈm, hµng ho¸) Sè l-îng M· §VT sè DÇu nhít H§ 40 DÇu c«ng nghiÖp 90 DÇu ®iªzen Céng tiÒn hµng ThuÕ VAT 10% Céng LÝt LÝt LÝt Theo CT Thùc nhËp 45 160 1640 45 160 1640 §¬n gi¸ 10.910 11.000 3.755 Thµnh tiÒn 490.950 1.760.000 6.023.020 8.273.970 827.390 9.101.367 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn triÖu mét tr¨m linh mét ngh×n ba tr¨m s¸u m-¬i b¶y ®ång. Ngµy 07/01/2002 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi giao hµng (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) NguyÔn ThÕ §iÒn §Æng Nam Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn)(Ký, ghi râ hä tªn) Hoµng Minh Qu©n D-¬ng V¨n Hång Hµ Phong Tr-íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt theo ®Þnh møc hay theo mét hîp ®ång kinh tÕ th× bé phËn phßng kü thuËt hay c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt sÏ viÕt “ PhiÕu ®Ò xuÊt vËt t-” theo ®óng sè l-îng, chÊt l-îng yªu cÇu cña hîp ®ång hay theo ®Þnh møc. C¸c phiÕu ®Ò xuÊt vËt t- do c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®-a lªn phßng kü thuËt, phßng kü thuËt sÏ ®-a lªn Gi¸m ®èc duyÖt, sau ®ã mang ®Õn phßng kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®-îc chia thµnh 2 liªn: 1 liªn l-u t¹i phßng vËt t-, cßn liªn kia ®-a lªn cho qu¶n ®èc ph©n x-ëng mang ®Õn kho lÜnh råi l¹i giao cho thñ kho. §Þnh kú kÕ to¸n xuèng kho ®Ó nhËn c¸c chøng tõ ®ã cïng víi c¸c chøng tõ nhËp kh¸c cã liªn quan. Gi¸ thùc tÕ vËt t- xuÊt kho: XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p: NhËp tr-íc - xuÊt tr-íc: xuÊt hÕt sè nhËp míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng xuÊt. V× vËy, kÕ to¸n c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô, dông cô xuÊt kho. 19
- Xem thêm -