Tài liệu Kt nvl, ccdc tại cty xd 1 thanh hoá

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vdµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp vµ hiÖu qu¶. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ c¹nh tranh, do vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th-¬ng tr-êng, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng víi chÊt l-îng ngµy cµng cao vµ gi¸ thµnh h¹. §ã lµ môc ®Ých chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. N¾m b¾t ®-îc thêi thÕ trong bèi c¶nh ®Êt n-íc ®ang chuyÓn m×nh trªn con ®-êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi nhu cÇu c¬ së h¹ tÇng, ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n lu«n kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó t¹o nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong thêi gian ho¹t ®éng, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cßn thùc hiÖn trµn lµn, thiÕu tËp trung, c«ng tr×nh dang dë lµm thÊt tho¸t lín cÇn ®-îc kh¾c phôc. Trong t×nh h×nh ®ã, viÖc ®Çu t- vèn ph¶i ®-îc t¨ng c-êng qu¶n lý chÆt chÏ trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ®iÒu hÕt søc cÊp b¸ch hiÖn nay. §Ó thùc heÞen ®-îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò tr-íc mÆt lµ cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vËt liÖu trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, bëi v× ®©y lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChØ cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm sao cho mét l-îng chi phÝ nguyªn vËt liÖu bá ra nh- cò mµ s¶n xuÊt ®-îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng, ®ã còng lµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®-îc hao phÝ lao ®éng x· héi. KÕ to¸n víi chøc n¨ng lµ c«ng cô qu¶n lý ph¶i tÝnh to¸n vµ qu¶n lý nh- thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®ã. NhËn thøc ®-îc mét c¸ch râ rµng vai trß cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n vËt liÖu trong qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp t¹i 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ cïng víi sù gióp ®ì cña Phßng KÕ to¸n vµ ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o - TS. Ph¹m TiÕn B×nh, em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸. VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®-îc ë tr-êng kÕt hîp víi thùc tÕ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ em xin viÕt ®Ò tµi “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸. B¶n luËn v¨n nµy gåm cã 3 phÇn: PhÇn I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸. PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸. Do kiÕn thøc vµ lý luËn thùc tÕ hiÓu biÕt ch-a nhiÒu nªn trong bµi viÕt cña m×nh cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thiªu sãt. Em rÊt mong ®-îc thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty chØ b¶o thªm ®Ó cã ®iÒu kiÖn n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh phôc vô cho c«ng t¸c sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý phÇn i. nh÷ng lý luËn chung vÒ qu¶n lý h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp S¶n xuÊt I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ bé phËn c¬ b¶n cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, bÞ tiªu hao vµ chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do vËy, t¨ng c-êng cong t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o cho viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qña vËt liÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ htµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng. V× vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu cã mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XÐt vÒ mÆt hiÖn vËt, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia mét lÇn toµn bé vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã, nguyªn vËt liÖu ®-îc tiªu hao toµn bé, kh«ng gi÷ h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®-îc dÞch chuyÓn toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ, nguyªn vËt liÖu lµ thµnh phÇn quan träng cña vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. V× vËy, viÖc t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã kÕ ho¹ch. 2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Qu¶n lý vËt liÖu lµ yÕu tè kh¸ch quan cña mäi nÒn s¶n xuÊt x· héi. Tuy nhiªn do tr×nh ®é s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn ph¹m vi vµ møc ®é qu¶n lý còng 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý kh¸c nhau, C«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu lµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ mäi ng-êi nh»m gi¶m bít sù hao phÝ nh-ng hiÖu qu¶ mang l¹i lµ cao nhÊt. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu ¶nh h-ëng ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh nªn muèn tÝnh ®-îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh th× viÖc tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph¶i chÝnh x¸c. XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u dù tr÷, b¶o qu¶n vµ sö dông. Trong kh©u thu mua vËt liÖu ph¶i ®-îc qu¶n lý vÒ khèi l-îng, quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ c¶, chi phÝ thu mua, thùc hiÖn thu mua theo ®óng tèc ®é víi thêi gian s¶n xuÊt. Bé phËn kÕ to¸n tµi chÝnh cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®óng, sö dông c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n râ rµng ®ång thêi ph¶i dù to¸n ®-îc sù biÕn ®éng trªn thÞ tr-êng. ViÖc tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n vËt liÖu, tr¸nh h- háng, mÊt m¸t. Trong kh©u dù tr÷, ®ßi hái doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc ho¹t ®éng b×nh th-êng, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Sö dông ph¶i hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc tiªu hao vµ dù to¸n chi phÝ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh ®Ó t¨ng lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp. Do vËy, cÇn ph¶i tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông vËt liÖu còng nh- kho¸n chi phÝ vËt liÖu cho ®¬n vÞ sö dông. Nh×n chung, qu¶n lý vËt liÖu tõ kh©u mua, b¶o qu¶n, dù tr÷, sö dông vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, nã lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m. §Ó ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu, xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng cña kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n-íc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc chøng tõ, tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý lo¹i, tæng hîp sè t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Tham gia vµo ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, thanh to¸n víi ng-êi b¸n, ng-êi cung cÊp, t×nh h×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3. Vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô cho viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, nã ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. KÐ to¸n nguyªn vËt liÖu gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp n¾m ®-îc t×nh h×nh vËt t- ®Ó chØ ®¹o tiÕn ®é s¶n xuÊt. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cã ®¶m b¶o chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ t×nh h×nh thu mua, nhËp, xuÊt, dù tr÷ vËt liÖu. TÝnh chÝnh x¸c cña h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu vµ tõ vai trß vµ vÞ trÝ cña kÕ to¸n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vai trß cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, t×nh h×nh nhËp, xuÊt vµ tån nguyªn vËt liÖu, tÝnh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®· thu mua vµ mang vÒ nhËp kho nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®óng chñng lo¹i cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph-¬ng ph¸p kü thuËt h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, h-íng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ nguyªn vËt liÖu (lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ...) më c¸c sæ s¸ch, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®óng ph-¬ng ph¸p, quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o thèng nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n trong ph¹m vÞ ngµnh kinh tÕ vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷, sö dông vËt liÖu, kiÓm tra t×nh h×nh nhËp, xuÊt, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c ¶nh h-ëng xÊu x¶y ra vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý vÒ nguyªn vËt liÖu nh-: thiÕu, thõa, ø ®äng, 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý kÐm phÈm chÊt, mÊt m¸t, h- hao, ..... tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l-îng vµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo chÕ ®é mµ nhµ n-íc ®· quy ®Þnh, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt t-, tiÕn hµnh ph©n tÝch vª t×nh h×nh thu mua, dù tr÷, qu¶n lý, sö dông vµ b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu nh»m phôc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt toµn bé. II. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liªu. 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau cho nªn ®Ó qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c, chÆt chÏ cÇn ph©n lo¹i vËt liÖu ra thµnh nhiÒu nhãm phï hîp víi c¸c yªu cÇu qu¶n lý: C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ, vËt liÖu ®-îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi). §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi t-îng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu chÝnh, lµm t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm trong x©y dùng c¬ b¶n. - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l-îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ch¹y m¸y thi c«ng nh- than, x¨ng, dÇu; dïng ®Ó thay thÕ, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm nh- gç, s¾t thÐp vôn hoÆc phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Ngoµi ra, nÕu c¨n cø vµo môc ®Ých, c«ng dông kinh tÕ cña vËt liÖu còng nh- néi dung quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi khoanr kÕ to¸n th× vËt liÖu cña doanh nghiÖp ®-îc chi thµnh: - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho chÕ t¹o s¶n phÈm. 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý - Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh- phôc vô qu¶n lý ë c¸c ph©n x-ëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt... 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu. §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo c¸c ph-¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c, vËt liÖu lµ tµi s¶n l-u ®éng thuéc nhãm hµng tån kho vµ ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ vèn thùc tÕ, nh-ng do vËt liÖu lu«n biÕn ®éng vµ ®Ó ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu th× cÇn sö dông gÝa h¹ch to¸n. 2.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. 2.1.1 Gi¸ thùc tÕ nhËp kho. Nguyªn vËt liÖu ®-îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau vµ gi¸ thùc tÕ cña chóng ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: * §èi víi vËt liÖu mua ngoµi (víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ) th× trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu bao gåm: + Gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n (gi¸ kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng). + Chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...), chi phÝ thu mua cña nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®-îc tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ thùc tÕ cña tõng thø nguyªn vËt liÖu. Tr-êng hîp chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu th× ph¶i tÝnh to¸n vµ ph©n bæ cho tõng thø liªn quan theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Trong tr-êng hîp mua nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lo¹i dïng vµo ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n, ho¹t ®éng v¨n ho¸, phôc lîi ®-îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ kh¸c th× gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu mua ngoµi bao gåm tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ng-êi b¸n (bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®µu vµo vµ chi phÝ thu mua vËn chuyÓn). * §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng th× gi¸ vËt liÖu bao gåm: + Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn. + TiÒn c«ng thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì vËt liÖu ®i chÕ biÕn vµ mang vÒ. 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý * §èi víi vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ biÕn liªn quan. * §èi víi vËt liÖu nhËn vèn gãp liªn doanh: lµ gi¸ trÞ ®-îc héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. * §èi víi vËt liÖu lµ phÕ liÖu thu håi th× gi¸ trÞ ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ sö dông nguyªn vËt liÖu ®ã hoÆc gi¸ -íc tÝnh. 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Khi xuÊt dïng vËt liÖu, kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ vèn thùc tÕ cña chÊt l-îng cho c¸c nhu cÇu, ®èi t-îng sö dông kh¸c nhau. ViÖc tÝnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho cã thÓ ®-îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau: * TÝnh theo ®¬n gi¸ cña vËt liÖu tån ®Çu kú: Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè l-îng vËt liÖu xuÊt dïng vµ ®¬n gi¸ vËt liÖu tån ®Çu kú. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = (sè l-îng xuÊt kho) x (®¬n gi¸ vËt liÖu tån ®Çu kú) (1.1.) §¬n gi¸ vËt liÖu tån ®Çu kú = Error! (1.2.) * TÝnh theo ph-¬ng ph¸p gi¸ thøc tÕ b×nh qu©n gi¸ quyÒn. VÒ c¬ b¶n th× ph-¬ng ph¸p nµy gièng pkp trªn nh-ng ®¬ng gi¸ vËt liÖu ®-îc tÝnh b×nh qu©n cho c¶ sè tån ®©ï kú vµ nhËp trong kú. §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh ; qu©n gia quyÒn = Error! (1.3) Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = (§¬n gi¸ b×nh qu©n) x (Sè l-îng xuÊt kho) (1.4) * TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi vãi c¸c lo¹i vËt t- ®Æc chñng. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho c¨n cø vµo ®¬n gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp theo tõng l«, tõng lÇn nhËp vµ sè l-îng xuÊt kho theo tõng lÇn nhËp ®ã. * TÝnh theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc - xuÊt tr-íc (FIFO): Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp, sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt tÝnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho nguyªn t¾c: tÝnh theo nguyªn gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc ®èi víi l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tr-íc, sè cßn l¹i (tæng sè xuÊt kho trõ ®i sè xuÊt thuéc lÇn nhËp tr-íc) ®-îc 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ c¸c lÇn nhËp sau. Nh- vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c kho sau cïng. * TÝnh theo gi¸ nhËp sau - xuÊt tr-íc (LIFO): theo ph-¬ng ph¸p nµy th× còng ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp nh-ng khi xuÊt sÏ c¨n cø vµo sè l-îng vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho lÇn cuèi hiÖn cã trong kho vµo lóc xuÊt sau ®ã míi lÇn l-ît ®Õn c¸c lµn nhËp tr-íc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. 2.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ hach to¸n lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh ®-îc sö dông thèng nhÊt trong ph¹m vi doanh nghiÖp ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy, cuèi th¸ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng dùa vµo c¸c hÖ sè gi¸ thùc tÕ víi gi¸ gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu. HÖ sè;gi¸ = Error! (1.5) Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®-îc tÝnh: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu; xuÊt kho HÖ sè; gi¸ = Gi¸ h¹ch to¸n; vËt liÖu xuÊt x (1.6) Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ hÖ sè gi¸ vËt liÖu cã thÓ tÝnh riªng theo tõng thø, tõng nhãm hoÆc tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu. III. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 1. Chøng tõ sö dông. Theo quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§ sè 1141/TC/Q§C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh th× c¸c chøng tõ vËt liÖu bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01 - VT). - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - VT). - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03 - VT). - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu 08 - VT). - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu 02 - BH. 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý - Ho¸ ®¬n GTGT (mÉu 01 - GTKT). - Ho¸ ®¬n c-íc phÝ vËn chuyÓn (mÉu 03 - BH). - PhiÕu xuÊt kho vËt t- theo h¹n møc (mÉu 04 - VT). - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, vËt t- (mÉu 05 - VT). Ngoµi c¸c chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n mang tÝnh h-íng dÉn tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. 2. C¸c ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. ViÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh cña thñ kho vµ kÕ to¸n còng nh- viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n cã thÓ ®-îc tiÕn hµnh theo mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau: + Ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. + Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. + Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. 2.1. Ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. - Néi dung cña ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song nh- sau: + ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cña tõng thø vËt liÖu theo chØ tiªu sè l-îng cña tõng kho. + ë phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo c¸c chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. VÒ c¬ b¶n, sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt cã kÕt cuÊu gièng nh- thÎ kho nh-ng cã thªm c¸c cét ®Ó ghi thªm c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu víi thÎ kho. Ngoµi ra, ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu, kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp cÇn ph¶i tæng hîp sè liÖu chi tiÕt vµo b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt - tån kho cho tõng nhãm vËt liÖu. Cã thÓ kh¸i qu¸t n«Þi dung, tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song qua s¬ ®å sau (xem s¬ ®å 1.1). - Ph-¬ng ph¸p nµy cã -u nh-îc ®iÓm sau: 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý + ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu vµ qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng víi sè hiÖn cã cña vËt liÖu trªn 2 chØ tiªu sè l-îng vµ gi¸ trÞ. + Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp gi÷a thñ kho víi phßng kÕ to¸n vÉn cßn trïng l¾p vÒ chØ tiªu sè l-îng. Ngoµi ra, viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu chñ yÕu ®-îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng, do vËy lµm h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. S¬ ®å 1.1. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Chó thÝch: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng. B¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tån : KiÓm tra, ®èi chiÕu - Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i vËt liÖu, khèi l-îng c¸c nghiÖp vô nhËp, xÊt Ýt, kh«ng th-êng xuyªn vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n h¹n chÕ. 2.2. Ph-¬ng ph¸p sæ ®æi chiÕu lu©n chuyÓn. - Néi dung: + ë kho: viÖc ghi chÐp cña thu kho còng ®-îc thùc hiÖn trªn thÎ kho gièng nh- ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song. + ë phßng kÒ to¸n, kÕ to¸n: më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho cña tõng thø vËt liÖu ë tõng kho dïng cho c¶ n¨ng nh-ng mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng, 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý ®Ó cã sè liÖu ghi vµo c¸c sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn còng ®-îc theo dâi c¶ vÒ chØ tiªu sè l-îng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng, tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. - ¦u nh-îc ®iÓm: + ¦u ®iÓm: Khèi l-îng ghi chÐp cña kÕ to¸n ®-îc gi¶m bít do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. + Nh-îc ®iÓm: ViÖc ghi vÉn bÞ trung l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n vÒ chØ tiªu hiÖn vËt, viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n còng chØ ®-îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng nªn h¹n chÕ t¸c dïng kiÓm tra. S¬ ®å 1.2. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt - Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã nhiÒu nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy. 2.3. Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. - Néi dung: + ë kho: Thñ kho còng dïng thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu nh-ng cuèi th¸ng ph¶i ghi sè tån kho ®· tÝnh trªn thÎ sang sæ sè d- vµo cét sè l-îng. 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý + ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ sè d- theo tõng kho chung cho c¶ n¨m ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt. Tõ b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng luü kÕ nhËp, luü kÕ xuÊt, råi tõ c¸c b¶ng nµy lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho theo tõng nhãm, lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng, khi nhËn sæ sè d- do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tån kho cuèi th¸ng do thñ kho tÝnh ghi ë sæ sè d- vµ ®¬n gi¸ ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ tån kho ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d-. S¬ ®å 1.3. S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt B¶ng luü kÕ nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng luü kÕ xuÊt ViÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu ®-îc c¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho trªn sæ sè d- vµ b¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tån (cét sè tiÒn) vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. - ¦u ®iÓm: Tr¸nh ®-îc sù ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n, gi¶m ®-îc khèi l-îng ghi chÐp kÕ to¸n, c«ng viÖc ®-îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng. + Nh-îc ®iÓm: Do kÕ to¸n chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ nªn muèn biÕt sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨nhg, gi¶m cña tõng thø vËt t- liÖu vÒ mÆt gi¸ trÞ nªn muèn biÕt sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m cña tõng thø vËt liÖu vÒ mÆt hiÖn 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý vËt nhiÒu khi ph¶i xem sè liÖu trªn thÎ kho vµ viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu khã kh¨n. - Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã khèi l-îng c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt nhiÒu, th-êng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu vµ ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp sö dông gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu nhËp, xu¸t; ®· x©y dùng hÖ thèngd danh ®iÓm vËt liÖu vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n v÷ng vµng. 3. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu VËt liÖu lµ tµi s¶n l-u ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp, viÖc më tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp, ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng b¸n ra hoÆc xuÊt dïng tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p nµo. Cã hai ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú. 3.1. KÕ to¸n vËt liÖu tæng hîp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn lµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n thùc hiÖn ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt thµng ho¸ trªn tµi kho¶n hµng tån kho vµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n. 3.1.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông * Tµi kho¶n 152 - Nguyªn vËt liÖu Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i vËt liÖu trong kú. Tµi kho¶n 152 cã kÕt cÊu nh- sau: - Bªn Nî: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu t¨ng trong kú. + TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª - Bªn Cã: + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu gi¶m trong kú do xuÊt dïng. + Sè tiÒn chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, tr¶ l¹i nguyªn vËt liÖu khi mua. + TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕu hôt do kiÓm kª. 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý - Sè d- Nî: + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú. + Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3… ®Ó kÕ to¸n theo dâi tõng thø, tõng lo¹i, tõng nhãm vËt liÖu tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. * Tµi kho¶n 151 - Hµng mua ®ang ®i ®-êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t-, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· mua, ®· thanh to¸n tiÒn mÆt hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n nh-ng ch-a nhËp kho. Tµi kho¶n 151 cã kÕt cÊu nh- sau: - Bªn Nî: TrÞ gi¸ vËt t-, hµng ho¸ ®ang ®i ®-êng (hµng ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp). - Bªn Cã: TrÞ gi¸ vËt t-, hµng ho¸ ®ang ®i ®-êng th¸ng tr-íc, th¸ng nµy ®· ®-a vÒ nhËp kho hay ®-a vµo sö dông ngay. - Sè d- Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt t-, hµng ho¸ ®· mua nh-ng cßn ®ang ®i ®-êng. Ngoµi ra cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh-: + TK 331 - Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n + TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc khÊu trõ + TK 111- TiÒn mÆt + TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng + TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp + TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung + TK 155 - Thµnh phÈm + TK 002 - VËt t- hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng. Vµ mét sè TK liªn quan kh¸c. 3.1.2. Tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®-îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å sau: 3.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph-¬ng ph¸p mµ kÕ to¸n kh«ng theo dâi th-êng xuyªn sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt liÖu trªn tµi kho¶n hµng tån kho. Gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt liÖu hµng ho¸ ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè l-îng kiÓm kª cuèi kú, kÕ to¸n sö dông c«ng thøc c©n ®èi ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng tån kho. TrÞ gi¸ thùc tÕ;vËt t- hµng ho¸;xuÊt kho Gi¸ trÞ vËt liÖu; hµng ho¸ mua; trong kú = + Gi¸ trÞ vËt liÖu; hµng ho¸ tån;®Çu kú - Gi¸ trÞ vËt liÖu; tån kho; cuèi kú 3.2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông * TK151, 152 theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, tµi kho¶n nµy kh«ng dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu vµ hµng mua ®ang ®i ®-êng ®Çu kú vµ cuèi kú TK611- Mua hµng. KÕt cÊu TK151, 152 theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nh- sau: - Bªn Nî: TrÞ gi¸ vèn cña vËt liÖu tån kho cuèi kú. - Bªn Cã: TrÞ gi¸ vèn cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú. - Sè d- Nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú. * TK 611 - Mua hµng Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t-, hµng ho¸ mua vµo vµ xuÊt ra trong kú. KÕt cÊu cña TK611 nh- sau: - Bªn nî: + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t-, hµng ho¸ mua vÒ trong kú. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ vËt t-, hµng ho¸ tån kho ®Çu kú - Bªn Cã: + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng tån kho cuèi kú + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t- vµ ®-îc më thµnh 2 TK cÊp 2. TK 611 kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ®-îc më thµnh 2 TK cÊp 2. TK 6111 - Mua nguyªn vËt liÖu TK 6112 - Mua hµng ho¸ 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý Ngoµi ra kÕ to¸n vÉn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh- trong ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 3.2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®-îc thÓ hiÖn kh¸i qu¸t s¬ ®å sau: (S¬ ®å 2) 4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Ngoµi c¸c sæ chi tiÕt dïng ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu nh- thÎ kho, Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu th× trong phÇn thùc hµnh kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cßn liªn quan ®Õn mét sè sæ chi tiÕt kh¸c cho dï doanh nghiÖp ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n nµo. Vµ ®©y lµ mét sè h×nh thøc kÕ to¸n mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ¸p dông mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: - H×nh thøc kÕ to¸n: "NhËt ký chøng tõ" - H×nh thøc kÕ to¸n: "NhËt ký chung" - H×nh thøc kÕ to¸n: "NhËt ký sæ c¸i" - H×nh thøc kÕ to¸n: "Chøng tõ ghi sæ" 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý phÇn ii t×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c«ng ty x©y dùng i thanh ho¸. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh qu¶n lý cña C«ng ty x©y dùng I. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty x©y dùng 1 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®éc lËp trùc thuéc së x©y dùng Thanh Ho¸. §Þa chØ: Sè 5, Phan Chu Trinh, Ph-êng §iÖn Biªn - TP Thanh Ho¸. §iÖn tho¹i: 03.7852.343 Fax: 037.751.331 Tµi kho¶n: Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn Thanh Ho¸. Gi¸m ®èc - Kü s- x©y dùng: Ng« V¨n TuÊn C«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ ngµy 04/12/1961, theo quyÕt ®Þnh sè 2108/Q§- UB cña UBND tØnh Thanh Ho¸. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ thi c«ng x©ydùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trong tØnh. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, C«ng ty còng ®· tù v-¬n lªn thÝch nghi víi c¬ chÕ míi. C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®æi míi ®Çu t-, ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, ®a d¹ng ho¸ nghµnh nghÒ kinh doanh, më réng liªn doanh, liªn kÕt víi nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh. C«ng ty ®· xo¸ vì ®-îc thÕ s¶n xuÊt ®éc canh bã hÑp tr-íc ®©y trong lÜnh vùc x©y dùng, tõng b-íc v-¬n lªn trë thµnh mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®a nghµnh, thÞ tr-êng kinh doanh ®-îc më réng ra ph¹m vi toµn quèc, quy m« tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn v-ît bËc. Tõ ®ã ®· lµm cho søc s¶n xuÊt cña C«ng ty cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¶ vÒ doanh thu thùc hiÖn, nép ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ lîi nhuËn doanh nghiÖp; thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®-îc c¶i thiÖn; nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng nhiÒu lÇn so víi nh÷ng n¨m tr-íc. Víi sù n¨ng ®éng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý c¸c lanh ®¹o C«ng ty, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn víi nhÞp ®é n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr-íc. Sù ph¸t triÓn ®ã lµ hîp víi xu h-íng ®ang ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam hiÖn nay. Nh÷ng tiÕn bé v-ît bËc trªn C«ng ty ®· ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng huy ch-¬ng lao ®éng h¹ng nh× vµo dÞp kû niÖm 40 n¨m thµnh lËp C«ng ty (04/12/1961 - 04/12/2001). Trong qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i DNNN theo tinh thÇn NQTW 3 (kho¸ IX) C«ng ty XDI ®· UBND TØnh chØ ®¹o x©y dùng C«ng ty trë thµnh DN m¹nh cña TØnh trong thêi gian tíi. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh sau: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m STT ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 tr.®ång 22.534 25.586 29.750 1 Gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn 2 Doanh thu - 18.500 20.306 25.350 3 Vèn kinh doanh - 4.793 6.566 8.085 - Vèn ng©n s¸ch - 4.793 6.500 8.000 - Vèn tù bæ sung - 191 230 4 Nép ng©n s¸ch - 695 927 15.330 5 Lîi nhuËn 280 385 430 405 480 530 6 Lao ®éng b×nh qu©n Ng-êi 7 Thu nhËp b×nh qu©n §ång 670.000 780.000 850.000 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu nµy cho ta thÊy gi¸ trÞ s¶n l-îng, doanh thu, lîi nhuËn vµ thu nhËp b×nh qu©n tÊt c¶ ®Òu t¨ng chøng tá r»ng C«ng ty lµm ¨n rÊt cã hiÖu qu¶. Tõ ngµy 1-1-2000, C«ng ty b¾t ®Çu tuÇn lµm viÖc 40 giê vµ ®ang tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ nhËn thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh h¬n n÷a. 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty x©y dùng I ®· kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng c-êng vµ huy ®éng vèn, ®µo t¹o vµ tuyÓn dông nhiÒu c¸n bé trÎ cã tay nghÒ cao, t¨ng c-êng ®Çu tchiÒu s©u, trang bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ phï hîp. HiÖn nay, C«ng ty ®ang SXKD trªn c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau ®©y: + Thi c«ng x©y l¾p. + S¶n xuÊt VLXD. + T- vÊn x©y dùng. + ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng lÜnh vùc cô thÓ sau ®©y: (1) LÜnh vùc x©y l¾p: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. + X©y dùng cac c«ng tr×nh thuèc c¸c dù ¸n giao th«ng. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n thuû lîi. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc, ®iÖn d©n dông. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ KCN. + Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. (2) LÜnh vùc XSVLXD: + S¶n xuÊt g¹ch x©y dùng c¸c lo¹i theo c«ng nghÖ lß Tuynel. + Khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ x©y dùng c¸c lo¹i b»ng thiÕt bÞ ®ång bé. + S¶n xuÊt bª t«ng th-¬ng phÈm. + S¶n xuÊt cÊu kiÖn kª t«ng ®óc s½n. (3) LÜnh vùc t- vÊn thiÕt kÕ x©y dùng: ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, t- vÊn gi¸m s¸t, kiÓm nghiÖm chÊt l-îng vËt liÖu vµ chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm x©y dùng. C«ng ty cã quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau cho nªn viÖc tæ chøc lùc l-îng thi c«ng thµnh c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi lµ rÊt hîp lý. Mçi xÝ ngiÖp, mçi ®éi phô tr¸ch thi c«ng mét c«ng tr×nh vµ tæ chøc thµnh c¸c tæ cã ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ. Gi¸m ®èc xÝ 20
- Xem thêm -